Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!"

Transkript

1 Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede flygtninge og indvandrere Oktober 2008

2 Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Oktober 2008 Udgiver: Integrationsservice Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K og SEBI - Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats Erik Husfeldts vej 2 A 2630 Taastrup ISBN: Elektronisk ISBN: Oplag: Redaktion: Majid Behbahani og Julie Kundby Eriksen Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Publikationen er tilgængelig på Integrationsministeriets hjemmeside www. nyidanmark.dk/integrationsservice samt SEBI s hjemmeside Yderligere information fås hos: Konsulent i Integrationsservice, Majid Behbahani Telefon: Konsulent i SEBI, Julie Kundby Eriksen Telefon: /

3 En indsats der betaler sig Ledige selvforsørgede flygtninge og indvandrere udgør en potentiel arbejdskraft i mange af landets kommuner. De er derfor en oplagt målgruppe i indsatsen for at finde medarbejdere til virksomheder med mangel på arbejdskraft. For kommunen kan en indsats over for målgruppen samtidig medføre økonomisk gevinst, da der kan indhentes resultattilskud for borgere under den treårige introduktionsperiode og opnås øgede skatteindtægter fra borgere, som kommer i job. For de ledige selvforsørgede kan en indsats fra kommunen være afgørende for overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet eller få et arbejde, der svarer til deres kvalifikationer. Kommuner, der har erfaring med målgruppen, oplever således, at selv om målgruppen omfatter mange ressourcestærke personer, så har mange stort udbytte af fx beskæftigelsesvejledning, erhvervsrettet sprogundervisning, praktikophold eller mentorordninger. Ud over de mange gode grunde, der findes til at iværksætte en indsats over for målgruppen, har den enkelte kommune samtidig pligt til at tilbyde danskuddannelse og udarbejde en integrationskontrakt til alle borgere under den treårige introduktionsperiode. Jobcentrene er desuden forpligtede til at vejlede og bistå alle jobsøgende, som har brug for hjælp til at finde et job det gælder også borgere, der allerede er i arbejde eller ikke modtager ydelse. Det er frivilligt for kommunen at give ledige selvforsørgede beskæftigelsesrettede tilbud, men lovgivningen på området rummer en række muligheder. I henhold til integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der fx mulighed for at give ledige selvforsørgede tilbud om vejledning og opkvalificering, praktik og løntilskud eventuelt i kombination med mentorstøtte. Vi håber, at pjecen her vil inspirere flere kommuner til at iværksætte en indsats over for ledige selvforsørgede flygtninge og indvandrere for det betaler sig. SEBI og Integrationsservice, Oktober

4 Indhold Hvem er de ledige selvforsørgede?...s. 5 Hvordan kan indsatsen over for ledige selvforsørgede være en god forretning?...s. 6 Hvordan kan der skabes kontakt til de ledige selvforsørgede?...s. 8 Hvordan kan indsatsen organiseres?... s. 10 Eksempler på tilbud og forløb for ledige selvforsørgede... s. 12 Hvad giver lovgivningen af muligheder?... s. 16 4

5 Hvem er de ledige selvforsørgede? Ledige selvforsørgede er ikke en homogen gruppe. Eneste fælles karakteristika er, at de hverken er i arbejde eller på offentlig ydelse. Gruppen rummer såvel den ufaglærte borger uden arbejdsmarkedserfaring, der har boet flere år i Danmark, som akademikeren, der er rejst til Danmark fra et andet EU-land i forbindelse med ægtefællens udstationering. Der kan eksempelvis være tale om følgende grupper af borgere: Familiesammenførte hvor opholdet er betinget af, at ægtefællen forsørger vedkommende. Flygtninge der ikke modtager ydelse, fordi ægtefællen er i arbejde. Medfølgende ægtefæller til nye arbejdskraftindvandrere fx fra andre EU-lande. Borgere der har mistet kontanthjælpen som følge af 300-timers reglen.* *Note: Den 22. september 2008 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, ifølge hvilken begge ægtefæller i et kontanthjælpsægtepar fremover skal opfylde et krav om 450 timers arbejde (12 uger på fuld tid) inden for 24 måneder for ikke at miste den ene kontanthjælp. 300 timers reglen ændres således til en 450 timers regel (Kilde: Aftalen forventes at blive udmøntet efter udgivelsen af denne pjece. 5

6 Hvordan kan indsatsen være en god forretning? At der er kommuner, der ikke eller kun i begrænset omfang yder en aktiv indsats over for de ledige selvforsørgede, kan hænge sammen med, at indsatsen bliver betragtet som en ekstra udgift på kommunens budget. Ikke desto mindre viser erfaringer, at indsatsen ikke alene kan være selvfinansieret, men at den i visse situationer kan medføre økonomisk gevinst i kommunen. Frederiksberg og Greve Kommune er to klare eksempler på, at indsatsen kan være en god forretning. Projekt Jobmatch i Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune har pr. 1. januar 2005 etableret projektet Jobmatch, som skal løbe over en fireårig periode. Der er afsat 1½ årsværk til projektet. Projektets målgruppe er ledige selvforsørgede, som er omfattet af den treårige introduktionsperiode. Målet med projektet er at styrke de selvforsørgede flygtninge og indvandreres introduktion til og fastholdelse på arbejdsmarkedet inden for de første tre år efter ankomsten til Danmark. Det sker via en række aktiviteter som fx rådgivning, kompetenceafklaring, arbejds- og uddannelsesplanlægning, matchning til ordinært job eller opsøgende indsats i forhold til private og offentlige virksomheder med henblik på etablering af virksomhedspraktikker og ansættelser med løntilskud. Projektets økonomiske mål er at etablere en indtægtsdækket foranstaltning, der ved hjemtagelse af statsrefusion i form af resultattilskud kan sikre et overskud til kommunen på kr. samt skatteindtægter. For indsatsen i 2007 har kommunen indhentet resultattilskud for 50 selvforsørgede, som har været i fuldtidsarbejde i over seks måneder. Resultattilskuddet var i kr. Derved blev der via indsatsen i Jobmatch indhentet x 50 = kr. i Når lønudgifterne til det afsatte 1½ årsværk trækkes fra, står kommunen tilbage med et nettooverskud på cirka kr. på årsbasis. På baggrund af statistik fra 2007 skønnes det, at der kommer ca. 100 nye ledige selvforsørgede til kommunen i Fra 2008 har der været lovhjemmel til hjemtagelse af resultattilskud for udlændinge, 6

7 der kommer i ordinær uddannelse (se mere herom s. 20). Det er projektets mål at indhente den nødvendige dokumentation, så kommunen kan hjemtage resultattilskudet på kr. pr. selvforsørger (2008-niveau), der har været indskrevet på ordinær uddannelse i 6 måneder. Nærmere information om projekt Jobmatch fås ved henvendelse til integrationsrådgiver Eva Jersild Philip på telefon eller Projekt Integration af selvforsørgede i Greve Kommune 1. januar 2004 iværksatte Greve Kommune projektet Integration af selvforsørgede, hvor en coach over en treårig periode skulle rådgive og hjælpe de selvforsørgede i uddannelse og/eller job. Projektets målgruppe var de selvforsørgede flygtninge og indvandrere, som er omfattet af den treårige introduktionsperiode. I gennemsnit har der i hele projektperioden været 50 personer i målgruppen i Greve Kommune. Formålet var gennem aktiv rådgivnings- og konsulentbistand at udsluse og fastholde målgruppen på arbejdsmarkedet samt bidrage til aktiv deltagelse i det danske samfundsliv. Aktiviteterne er typisk blevet udfoldet gennem individuelle samtaler, informationsmøder, afklarende forløb, praktikker, job med løntilskud og uddannelsestilbud. Der har været afsat 1 årsværk til projektet i hele projektperioden. En målsætning i projektet var, at der inden for projektets treårige periode skulle mindst 24 selvforsørgede borgere i ordinært arbejde, som fastholdt ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder. Men allerede inden for projektets første 2 år (juli juli 2006) kom 30 selvforsørgede i ordinær beskæftigelse og blev fastholdt i minimum 6 måneder i kraft af projektets aktiviteter. Dette fik kommunen til at gøre indsatsen permanent allerede i Fremover skal indsatsen være fuldt selvfinansieret. Regnestykket er klart: Hvis det lykkes for kommunen at hjælpe 13 personer fra målgruppen i ordinær beskæftigelse eller uddannelse om året, så er udgifterne til indsatsen dækket af de midler, der kan indhentes i resultattilskud (13 x = kr.). Note: Det bemærkes, at integrationslovens finansieringsregler fra 2008 er ændret, hvilket kan have betydning for den eksakte gevinst i eksemplerne fra de to kommuner. Finansieringsreglerne er nærmere beskrevet på s

8 Hvordan kan der skabes kontakt til målgruppen? Kommunen kan opnå kontakt med målgruppen på forskellige måder. Hvordan en kommune etablerer kontakt til de selvforsørgede, afhænger først og fremmest af, hvilken kategori af selvforsørgede, man søger at opnå kontakt med. Selvforsørgede omfattet af den treårige introduktionsperiode Denne gruppe af selvforsørgede er nemmere at komme i kontakt med sammenlignet med andre selvforsørgede. Kommunen er nemlig forpligtet til senest en måned efter overtagelsen af integrationsansvaret at indkalde den nyankomne til en samtale, hvor integrationskontrakten udarbejdes, og der tilbydes et introduktionsprogram. Udlændingen skal tilbydes danskundervisning og vejledning i de muligheder, der er i uddannelses- og arbejdsmarkedssystemet. Ved samme lejlighed har kommunen mulighed for at præsentere beskæftigelsesrettede tilbud. Efterfølgende følges der op på borgerens introduktionsprogram ved samtaler mindst hver tredje måned. Opfølgningssamtalerne foregår som udgangspunkt personligt, men de kan efter omstændighederne evt. også foregå via telefon og . Dette er den mest effektive og systematiske indgangsvinkel til at komme i kontakt med målgruppen på. Nogle kommuner lader det være op til borgeren selv at kontakte kommunen for at få beskæftigelsesvejledning- og tilbud. I disse tilfælde oplyses borgeren om kommunens tilbud til de selvforsørgede via brev, pjecer og/eller opslag på eksempelvis det lokale sprogcenter. Her opfordres borgeren til selv at kontakte en navngiven medarbejder for at aftale tid for samtale. Kommunen kan også informere målgruppen om muligheden for beskæftigelsestilbud gennem eksempelvis åben job- og uddannelsesvejledning på sprogcentret, hvor der tilbydes hjælp til jobsøgning, kompetenceafklaring mv. Tip: Det er en god idé at registrere den selvforsørgedes telefonnummer og adresse ved første samtale, så der hurtigt kan opnås kontakt. 8

9 Andre grupper af ledige selvforsørgede Denne gruppe omfatter ledige selvforsørgede, som ikke (længere) er omfattet af den treårige introduktionsperiode, og som følge heraf ikke er i kontakt med kommunen. Kommunen kan derfor have vanskeligt ved at opnå kontakt til målgruppen. I forhold til denne målgruppe er det derfor nødvendigt at iværksætte en opsøgende indsats for at oplyse om muligheden for fx beskæftigelsesrettede tilbud. Gode samarbejdspartnere i denne opsøgende proces kan være sprogcentre, boligforeninger, flygtninge og indvandrernes egne netværk og foreninger, integrationsråd, trossamfund, sundhedsplejersker samt organisationer som Dansk Røde Kors, KVINFO og Dansk Flygtningehjælp. Målgruppen kan også blive oplyst om kommunens beskæftigelsesrettede tilbud via pjecer og opslag, eller kommunen kan etablere åben job- og uddannelsesvejledning på eksempelvis sprogcentret, hvor der tilbydes hjælp til jobsøgning, kompetenceafklaring mv. Tip: Det er lettere at rekruttere ledige selvforsørgede til fx holdbaserede jobsøgningsforløb lige efter eksaminerne på sprogcentret. Åben rådgivning For begge kategorier af selvforsørgede kan det anbefales, at kommunen hvis der er mulighed herfor afsætter visse ugedage og/eller tidspunkter til åben rådgivning for målgruppen. Erfaringer viser, at dette kan være med til at dække akutte behov for hjælp og vejledning og dermed skabe tryghed hos de selvforsørgede og deres familier. Inddragelse af ægtefællen i indsatsen Da ledige selvforsørgede ikke modtager offentlige ydelser og dermed ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan kommunens henvendelse til målgruppen blive mødt med skepsis, misforståelse og i visse tilfælde modstand fra ægtefællens side. På den baggrund er det af afgørende betydning for indsatsen, at ægtefællen allerede ved den første kontakt orienteres om hensigten med indsatsen og dens betydning for den selvforsørgedes liv og ophold i Danmark. 9

10 Hvordan kan indsatsen organiseres? Landets kommuner organiserer indsatsen over for de ledige selvforsørgede meget forskelligt. Overordnet set kan kommunerne opdeles i fire kategorier: Kommuner der ikke har en procedure for, hvordan og af hvem de selvforsørgede bliver vejledt, hvis de selv henvender sig for at få et beskæftigelsesrettet tilbud. Kommuner der har en fast procedure for, hvordan og af hvem de selvforsørgede bliver vejledt, hvis de selv henvender sig for at få et beskæftigelsesrettet tilbud. Her ligger initiativet således hos de selvforsørgede. Kommunen laver ikke en opsøgende indsats i forhold til målgruppen. Kommuner der aktivt tilbyder selvforsørgede beskæftigelsesvejledning i forbindelse med eksempelvis udarbejdelse af integrationskonktakten eller laver en opsøgende indsats i forhold til de selvforsørgede under den treårige introduktionsperiode og har en fast procedure for, hvordan og af hvem de bliver vejledt. Kommuner der udover indsatsen for selvforsørgede under den treårige introduktionsperiode også laver en opsøgende indsats for selvforsørgede, der ikke (længere) er omfattet af introduktionsprogrammet. Disse kommuner har en fast procedure for, hvordan og af hvem de selvforsørgede bliver vejledt. Hvorvidt en kommune har formuleret klare politiske og ledelsesmæssige retningslinier for tilbud til de selvforsørgede er af afgørende betydning for jobcentermedarbejdernes handlemuligheder i forhold til målgruppen. Det kan fx være retningslinier i forhold til, hvilke typer af tilbud kommunen vil finansiere eller hvilke grupper af selvforsørgede, der kan gives tilbud til (fx borgere der har mistet retten til kontanthjælp pga. 300-timers-reglen eller familier med børn). Flere kommuner har gode erfaringer med: At en eller flere medarbejdere udelukkende beskæftiger sig med selvforsørgede som målgruppe. Det skaber tryghed at vide, hvor og hvem man skal henvende sig til. 10

11 At de personer, der beskæftiger sig med de selvforsørgede som målgruppe, fysisk er placeret på sprogcentret, hvor mange selvforsørgede har deres daglige gang. Eller at der etableres et tæt samarbejde med sprogcentret om målgruppen. At de selvforsørgede får tilbudt en samtale om beskæftigelse og danskuddannelse så tidligt som muligt, efter de er kommet til Danmark (dog senest en måned fra overtagelsen af integrationsansvaret for selvforsørgede under den treårige introduktionsperiode). At igangsætte indsatsen ved hjælp af et projekt med midler fra fx det lokale beskæftigelsesråd eller støtte fra relevante puljer (fx Integrationsministeriets), hvorefter indsatsen bliver en del af driften. At en tæt opfølgning på borgerens aktiviteter sikrer de bedste resultater. Ved løbende at have kontakt med borgeren, sprogcentret og virksomheden og følge progressionen i aktiviteterne kan eventuelle problemer løses, inden de udvikler sig. 11

12 Eksempler på tilbud og forløb Flere kommuner og sprogcentre har allerede iværksat tilbud og forløb, der er rettet mod selvforsørgede. Her følger en række eksempler på indsatser, der kan anvendes som inspiration. Jobkursus Københavns Kommunes projekt Første Job i Danmark tilbyder individuelle forløb med jobcoaching samt gruppebaserede intensive kurser til familiesammenførte og flygtninge. Kurserne sætter blandt andet fokus på: Job- og praktiksøgning Kompetenceafklaring Sproglig gennemslagskraft og nonverbal kommunikation Information om det danske arbejdsmarked Afdækning af alternative veje til arbejdsmarkedet. Deltagerne på jobkurserne er bl.a. fundet gennem opsøgende arbejde via flygtningene og indvandrernes egne netværk, sprogcentre mv. Få yderligere information på eller kontakt Sanne Vinther Nielsen på: / Åben rådgivning på sprogcentret I Århus Kommune indkaldes alle nytilflyttere under den treårige introduktionsperiode og dermed også ledige selvforsørgede til samtale om danskuddannelse og beskæftigelsesmuligheder på sprogcentret, hvor flere af kommunens jobkonsulenter og sagsbehandlere har kontor. Døren til jobkonsulenterne er åben for alle sprogcentrets kursister, der tilbydes råd og vejledning om uddannelse og beskæftigelsesplaner i Danmark. For yderligere information kontakt Allan Nedbo på: / Åbent job- og uddannelsesværksted Projekt Kup et job på Ishøj Sprog- og Integrationscenter er et åbent job- og uddannelsesværksted for alle kvindelige sprogcenterkursister. Det åbne tilbud giver selvforsørgede kursister mulighed for at opnå adgang til beskæftigelses- og uddannelsesvejledning. 12

13 Værkstedet er åbent en gang om ugen og tilbyder individuel hjælp til blandt andet: Kompetenceafklaring Jobsøgning Praktikforløb og anden opkvalificering At få lagt en job eller uddannelsesplan At få vurderet uddannelse fra oprindelseslandet For yderligere information kontakt Tine Olesen på: / Virksomhedspraktik Projekt Sidegevinst på Hvidovre Sprogcenter har kørt som et toårigt projekt med støtte fra Integrationsministeriet. Projektet har tilbudt de selvforsørgede kursister: Individuelt tilrettelagte praktikker med tilknyttet mentor Netværksgruppe for erfaringsudveksling med andre praktikanter Kompetenceafklaring Undervisning i udformning af ansøgninger og CV Sprogvejleder For yderligere oplysninger om projektet kontakt Mona Rosenberg på: / eller Hanne Bierring på: / Uddannelsesforløb Tietgen KompetenceCenter i Odense gennemfører, i samarbejde med Odense Kommune, etårige uddannelsesforløb for ledige selvforsørgede omfattet af den treårige introduktionsperiode. Holdet består af ca. 20 kursister, der to dage om ugen modtager danskundervisning. Tre dage om ugen er der erhvervsrettet undervisning, som bl.a. omfatter: Job- og praktikpladssøgning Undervisning i virksomhedskultur Kompetenceafklaring og personlig udvikling IT-opkvalificering Individuel vejledning Forløbet omfatter 13 ugers praktik. For yderligere oplysninger om projektet kontakt Kate Nørrelund på

14 Velkomstpakke I Frederiksberg Kommune indkaldes alle nytilflyttede selvforsørgede flygtninge og indvandrere under den treårige introduktionsperiode til rådgivning og vejledning om beskæftigelsesmuligheder og danskuddannelse i Danmark. Ved første møde får den nytilkomne udlænding en velkomstpakke med relevante pjecer som fx: Integrationsministeriets Medborger i Danmark LO s Velkommen til det danske arbejdsmarked CIRIUS Sådan får du vurderet din udenlandske uddannelse Sundhedsstyrelsens Det danske sundhedsvæsen Alle pjecerne er udgivet på flere sprog. Læs mere om projektet på eller kontakt Eva Jersild Philip på:

15 15

16 Hvad giver lovgivningen af muligheder? Både lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og integrationsloven giver mulighed for at tilbyde ledige selvforsørgede vejledning, opkvalificering, praktik og løntilskud eventuelt i kombination med mentorstøtte. Hvilket lovgrundlag, der skal anvendes i forbindelse med en kommunes indsats, afhænger af, hvilken opholdstilladelse den enkelte udlænding har, samt hvor længe pågældende har haft opholdstilladelse. Der er tale om følgende hovedgrupper: Udlændinge der i den treårige introduktionsperiode er omfattet af introduktionsprogrammet i integrationsloven Udlændinge der efter den treårige introduktionsperiode ikke længere er omfattet af introduktionsprogrammet i integrationsloven Udlændinge der ikke er omfattet af integrationsloven Hvem er omfattet af integrationsloven? Af integrationslovens fremgår det, at følgende udlændinge er omfattet af loven: Flygtninge ( 54) Familiesammenførte til flygtninge m.v. ( 55) Familiesammenførte til danske statsborgere eller indvandrere ( 56) Udlændingeservice træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding er omfattet af personkredsen i integrationsloven. Afgørelsen træffes i forbindelse med afgørelsen om opholdstilladelse og fremgår af opholdstilladelsen. Hvem er omfattet af introduktionsprogrammet? Alle udlændinge, der er omfattet af integrationsloven og er fyldt 18 år, når kommunerne overtager integrationsansvaret, skal tilbydes et introduktionsprogram. Hvem er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats? Ledige selvforsørgede, der ikke (længere) er omfattet af den treårige introduktionsperiode, er omfattet af LAB, hvilket således er en meget bred målgruppe. 16

17 Det følger således af 2, nr. 10 i LAB, at loven gælder for personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Tilbud for selvforsørgede udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet Et introduktionsprogram omfatter danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud ( 23). Ledige selvforsørgede skal alene tilbydes danskuddannelse. Kommunen kan dog give udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, beskæftigelsesrettede tilbud. Danskuddannelse: Kommunen skal inden for en måned efter at have overtaget integrationsansvaret henvise udlændingen til danskuddannelse ( 21). Kommunen tilbyder danskuddannelse i op til tre år efter det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kan påbegynde danskuddannelse. Selvforsørgede udlændinge, der alene modtager tilbud om danskuddannelse og ikke modtager beskæftigelsesrettede tilbud efter 23, har ret til selv at vælge deres udbyder af danskuddannelse. Det er dog en betingelse herfor, at undervisningsudgifterne ikke overstiger den vejledende modultakst i overensstemmelse med danskuddannelseslovens 6, stk. 2. Beskæftigelsesrettede tilbud efter 23 Kommunen kan give udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, tilbud efter integrationsloven. Der kan således gives tilbud om: Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Tilbudene kan eventuelt kombineres med etablering af en mentorordning ( 23 d). Den enkelte udlænding kan tage imod et tilbud. Hvis den pågældende tager imod et tilbud, får vedkommende pligt til at følge forløbet. Da det tilbudte forløb er en del af introduktionsprogrammet, kan ophør uden rimelig grund få konsekvenser for den pågældendes mulighed for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Dermed er det også af betydning, at kommunen inden afgivelse af 17

18 et tilbud søger at afdække seriøsiteten og realiteten i udlændingens ønske om en beskæftigelsesindsats, og herunder oplyser om konsekvenserne af at afbryde forløbet, efter at det er påbegyndt. Varighed og omfang af de enkelte tilbud Der gælder de samme regler med hensyn til varighed og omfang for ledige selvforsørgede som for udlændinge, der modtager introduktionsydelse. Vejledning og opkvalificering Der er en tidsmæssig begrænsning på tre måneder for varigheden af nogle af tilbuddene om vejledning og opkvalificering i integrationslovens 23 a, stk. 5. Derudover er der ikke fastsat tidsmæssige begrænsninger. Tilbuddene gives med udgangspunkt i arbejdsmarkedets og den enkelte udlændings behov. Om der gives et kort, mellemlangt eller længerevarende uddannelsestilbud afgøres således ud fra en konkret vurdering af, hvad der kan bringe udlændingen ind på arbejdsmarkedet. Som eksempler på tilbud kan nævnes: Kørekort Truckkort Hygiejnebevis PC-kørekort Kompetenceafklaring Forskole til landbrug og gartneri Særligt tilrettelagt forkursus til social- og sundhedsuddannelsen Undervisning i dansk på arbejdspladsen Ansættelse med løntilskud hos offentlig arbejdsgiver Da selvforsørgede ikke modtager offentlig ydelse, kan der ikke foretages en beregning i forhold til niveauet for personens samlede individuelle hjælp. Lønnen til selvforsørgede skal derfor efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag udgøre 82 pct. af højeste dagpengesats efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Løntilskud ikke hjælp til udlændingen Løntilskud udbetales til arbejdsgiveren og betragtes ikke som hjælp til den enkelte udlænding. Udbetaling af løntilskud har derfor ikke betydning for sikkerhedsstillelse og forsørgelseskrav, som efter udlændingeloven stilles som betingelse for familiesammenføringen. Udgifter i forbindelse med deltagelse i introduktionsprogrammet Selvforsørgede udlændinge har som udgangspunkt mulighed for at få hjælp til udgifter i forbindelse med deltagelse i introduktions- 18

19 programmet efter 34, hvis hverken udlændingen eller dennes ægtefælle har økonomisk mulighed for at afholde udgiften (se mere herom under Økonomiske forhold for familiesammenførte ægtefæller s. 22). Tilbud til udlændinge, der ansættes eller er ansat Udlændinge, der tilbydes ansættelse eller allerede er ansat hos en arbejdsgiver, kan få tilbud, der forbedrer deres muligheder for ansættelse og fastholdelse i arbejdet ( 24 a). Denne mulighed omfatter også selvforsørgede udlændinge. Med henblik på at øge virksomhedernes incitament til at ansætte nyankomne udlændinge kan kommunerne yde: Tilskud til udgifter til opkvalificering ved ansættelse Etablering af mentorordning ved ansættelse, herunder opkvalificering af mentor Tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger Integrationskontrakten Integrationskontrakt udarbejdelse og indgåelse Der gælder samme regler for kontraktens udarbejdelse og indgåelse som for udlændinge, der modtager introduktionsydelse. Selvforsørgede udlændinge skal således inden for den første måned have udarbejdet en integrationskontrakt efter reglerne i bekendtgørelse 252 af 28. marts 2006 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Integrationskontrakt opfølgning Der skal følges op på integrationskontrakten mindst hver tredje måned. Dette gælder for alle udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet og således også for selvforsørgede udlændinge. Opfølgningen skal som udgangspunkt ske ved en individuel samtale. Samtalen kan dog ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis det er hensigtsmæssigt. Opfølgning på integrationskontrakten skal ikke kun ses i en snæver forståelse af jobcentrets myndighedsrolle. Opfølgning er i lige så høj grad et spørgsmål om vejledning og sparring, ikke mindst for selvforsørgede der ikke har ret og pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud. Vejledning om hvordan den enkelte selv kan udvikle sine kompetencer, og hvordan udlændingen kan gøre brug af de ordninger og muligheder, der er i det almindelige uddannelses- og arbejdsmarkedssystem, indgår derfor som en hovedopgave i opfølgningsindsatsen for de selvforsørgede udlændinge. Også i forbindelse med danskuddannelsesloven er der et lovkrav om 19

20 løbende at følge op på fremmøde og progression i undervisningen, baseret på indberetninger fra sprogcentret. Denne opfølgning kan indgå som en del af opfølgningen på integrationskontrakten. Flytning i introduktionsperioden Alle udlændinge, der er omfattet af integrationsloven og tilbydes et introduktionsprogram, er omfattet af integrationslovens flytteregel i 18. Det gælder også selvforsørgede udlændinge. Dette indebærer, at selvforsørgede udlændinge kun kan fortsætte deltagelse i et introduktionsprogram i en anden kommune, hvis denne kommune godkender at overtage ansvaret for introduktionsprogrammet. Finansiering af integrationsindsatsen og introduktionsprogrammet Staten yder tilskud til dækning af kommunernes udgifter efter integrationsloven. Bestemmelserne er samlet i 45. Nærmere regler er fastsat i kap. 5 i regnskabsbekendtgørelsen (bek. nr af 12. december 2007). Sociale merudgifter og generelle udgifter Staten yder i introduktionsperioden et grundtilskud på kr. pr. måned (2008-niveau) for hver udlænding, der ved datoen for kommunens overtagelse af integrationsansvaret er fyldt 18 år. Grundtilskuddet udbetales også til udlændinge, der forsørges af ægtefællen, og til udlændinge der er i ordinært arbejde eller uddannelse. Udgifter i forbindelse med deltagelse i introduktionsprogrammet Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb på kr. (2008- niveau) 50 pct. af kommunens udgifter til introduktionsprogrammet. Der er således inden for rådighedsbeløbet 50 pct. refusion for udgifterne til: Danskuddannelse Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Mentorordning Resultattilskud Staten yder for hver udlænding, omfattet af introduktionsprogrammet, der har fået udarbejdet en integrationskontrakt, resultattilskud. Når en række nærmere betingelser herfor er opfyldt kan kommunen hjemtage følgende resultattilskud (2008-niveau): Ordinær ansættelse i 6 sammenhængende mdr.: kr. Ordinær uddannelse i 6 sammenhængende mdr.: kr. Bestået danskprøve: kr. 20

21 Kommunen kan alene hjemtage det samme resultattilskud én gang pr. udlænding. Resultattilskuddet kan således hjemtages for selvforsørgede udlændinge, når de har været i ordinær uddannelse eller ordinært arbejde i 6 måneder. Dette gælder også, selv om udlændingen ikke har modtaget beskæftigelsesrettede tilbud. Tilbud for ledige selvforsørgede, der ikke (længere) er omfattet af den treårige introduktionsperiode Danskuddannelse Kommunen skal tilbyde alle udlændinge over 18 år, der bor og er folkeregistreret i Danmark, danskuddannelse dvs. også selvforsørgede udlændinge, der ikke er omfattet af den treårige introduktionsperiode. Se under Tilbud for selvforsørgede udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet for beskrivelse af reglerne. Beskæftigelsestilbud efter lov om aktiv beskæftigelsespolitik Kommunen kan, efter en konkret og individuel vurdering, tilbyde personer omfattet af LAB s 2,10 (jf. afsnittet: Hvem er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats? ) beskæftigelsesrettede tilbud efter LAB. Der kan således gives tilbud om: Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Betingelserne er beskrevet i LAB kapitel 13a. Det er frivilligt for den enkelte ledige selvforsørgede, om pågældende ønsker at tage imod et beskæftigelsesrettet tilbud. Varighed og omfang af de enkelte tilbud Princippet er, at ledige selvforsørgede i relation til tilbud mv. skal sidestilles med kontanthjælpsmodtagere. Kommunen skal derfor foretage en vurdering af, om de selvforsørgede har behov for tilbud, alene fordi de er ledige, eller fordi de har andre problemer end ledighed. Ledige selvforsørgede, der ikke har problemer ud over ledighed, kan få tilbud efter samme regler som gælder for de ledige, der mogtager ydelser, og som ikke har problemer ud over ledighed. Ledige selvforsørgede, der har andre problemer end ledighed, kan få tilbud efter de regler, der gælder for de ledige, der modtager ydelser, og som har problemer ud over ledighed. 21

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten 4 2.1.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Finansiering af afklaring til arbejdsmarkedet

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Aftale om En ny chance til alle

Aftale om En ny chance til alle Aftale om En ny chance til alle 1. Indledning Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har den 17. juni 2005 indgået følgende aftale om regeringens integrationsplan

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Delrapportering: Integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge

Delrapportering: Integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge den aktive beskæftigelsesindsats Delrapportering: Integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge Januar 2015 Indhold 1. Ekspertgruppen og kommissorium...2 1.1 Ekspertgruppens

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge juni 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere