Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!"

Transkript

1 Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede flygtninge og indvandrere Oktober 2008

2 Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Oktober 2008 Udgiver: Integrationsservice Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K og SEBI - Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats Erik Husfeldts vej 2 A 2630 Taastrup ISBN: Elektronisk ISBN: Oplag: Redaktion: Majid Behbahani og Julie Kundby Eriksen Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Publikationen er tilgængelig på Integrationsministeriets hjemmeside www. nyidanmark.dk/integrationsservice samt SEBI s hjemmeside Yderligere information fås hos: Konsulent i Integrationsservice, Majid Behbahani Telefon: Konsulent i SEBI, Julie Kundby Eriksen Telefon: /

3 En indsats der betaler sig Ledige selvforsørgede flygtninge og indvandrere udgør en potentiel arbejdskraft i mange af landets kommuner. De er derfor en oplagt målgruppe i indsatsen for at finde medarbejdere til virksomheder med mangel på arbejdskraft. For kommunen kan en indsats over for målgruppen samtidig medføre økonomisk gevinst, da der kan indhentes resultattilskud for borgere under den treårige introduktionsperiode og opnås øgede skatteindtægter fra borgere, som kommer i job. For de ledige selvforsørgede kan en indsats fra kommunen være afgørende for overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet eller få et arbejde, der svarer til deres kvalifikationer. Kommuner, der har erfaring med målgruppen, oplever således, at selv om målgruppen omfatter mange ressourcestærke personer, så har mange stort udbytte af fx beskæftigelsesvejledning, erhvervsrettet sprogundervisning, praktikophold eller mentorordninger. Ud over de mange gode grunde, der findes til at iværksætte en indsats over for målgruppen, har den enkelte kommune samtidig pligt til at tilbyde danskuddannelse og udarbejde en integrationskontrakt til alle borgere under den treårige introduktionsperiode. Jobcentrene er desuden forpligtede til at vejlede og bistå alle jobsøgende, som har brug for hjælp til at finde et job det gælder også borgere, der allerede er i arbejde eller ikke modtager ydelse. Det er frivilligt for kommunen at give ledige selvforsørgede beskæftigelsesrettede tilbud, men lovgivningen på området rummer en række muligheder. I henhold til integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der fx mulighed for at give ledige selvforsørgede tilbud om vejledning og opkvalificering, praktik og løntilskud eventuelt i kombination med mentorstøtte. Vi håber, at pjecen her vil inspirere flere kommuner til at iværksætte en indsats over for ledige selvforsørgede flygtninge og indvandrere for det betaler sig. SEBI og Integrationsservice, Oktober

4 Indhold Hvem er de ledige selvforsørgede?...s. 5 Hvordan kan indsatsen over for ledige selvforsørgede være en god forretning?...s. 6 Hvordan kan der skabes kontakt til de ledige selvforsørgede?...s. 8 Hvordan kan indsatsen organiseres?... s. 10 Eksempler på tilbud og forløb for ledige selvforsørgede... s. 12 Hvad giver lovgivningen af muligheder?... s. 16 4

5 Hvem er de ledige selvforsørgede? Ledige selvforsørgede er ikke en homogen gruppe. Eneste fælles karakteristika er, at de hverken er i arbejde eller på offentlig ydelse. Gruppen rummer såvel den ufaglærte borger uden arbejdsmarkedserfaring, der har boet flere år i Danmark, som akademikeren, der er rejst til Danmark fra et andet EU-land i forbindelse med ægtefællens udstationering. Der kan eksempelvis være tale om følgende grupper af borgere: Familiesammenførte hvor opholdet er betinget af, at ægtefællen forsørger vedkommende. Flygtninge der ikke modtager ydelse, fordi ægtefællen er i arbejde. Medfølgende ægtefæller til nye arbejdskraftindvandrere fx fra andre EU-lande. Borgere der har mistet kontanthjælpen som følge af 300-timers reglen.* *Note: Den 22. september 2008 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, ifølge hvilken begge ægtefæller i et kontanthjælpsægtepar fremover skal opfylde et krav om 450 timers arbejde (12 uger på fuld tid) inden for 24 måneder for ikke at miste den ene kontanthjælp. 300 timers reglen ændres således til en 450 timers regel (Kilde: Aftalen forventes at blive udmøntet efter udgivelsen af denne pjece. 5

6 Hvordan kan indsatsen være en god forretning? At der er kommuner, der ikke eller kun i begrænset omfang yder en aktiv indsats over for de ledige selvforsørgede, kan hænge sammen med, at indsatsen bliver betragtet som en ekstra udgift på kommunens budget. Ikke desto mindre viser erfaringer, at indsatsen ikke alene kan være selvfinansieret, men at den i visse situationer kan medføre økonomisk gevinst i kommunen. Frederiksberg og Greve Kommune er to klare eksempler på, at indsatsen kan være en god forretning. Projekt Jobmatch i Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune har pr. 1. januar 2005 etableret projektet Jobmatch, som skal løbe over en fireårig periode. Der er afsat 1½ årsværk til projektet. Projektets målgruppe er ledige selvforsørgede, som er omfattet af den treårige introduktionsperiode. Målet med projektet er at styrke de selvforsørgede flygtninge og indvandreres introduktion til og fastholdelse på arbejdsmarkedet inden for de første tre år efter ankomsten til Danmark. Det sker via en række aktiviteter som fx rådgivning, kompetenceafklaring, arbejds- og uddannelsesplanlægning, matchning til ordinært job eller opsøgende indsats i forhold til private og offentlige virksomheder med henblik på etablering af virksomhedspraktikker og ansættelser med løntilskud. Projektets økonomiske mål er at etablere en indtægtsdækket foranstaltning, der ved hjemtagelse af statsrefusion i form af resultattilskud kan sikre et overskud til kommunen på kr. samt skatteindtægter. For indsatsen i 2007 har kommunen indhentet resultattilskud for 50 selvforsørgede, som har været i fuldtidsarbejde i over seks måneder. Resultattilskuddet var i kr. Derved blev der via indsatsen i Jobmatch indhentet x 50 = kr. i Når lønudgifterne til det afsatte 1½ årsværk trækkes fra, står kommunen tilbage med et nettooverskud på cirka kr. på årsbasis. På baggrund af statistik fra 2007 skønnes det, at der kommer ca. 100 nye ledige selvforsørgede til kommunen i Fra 2008 har der været lovhjemmel til hjemtagelse af resultattilskud for udlændinge, 6

7 der kommer i ordinær uddannelse (se mere herom s. 20). Det er projektets mål at indhente den nødvendige dokumentation, så kommunen kan hjemtage resultattilskudet på kr. pr. selvforsørger (2008-niveau), der har været indskrevet på ordinær uddannelse i 6 måneder. Nærmere information om projekt Jobmatch fås ved henvendelse til integrationsrådgiver Eva Jersild Philip på telefon eller Projekt Integration af selvforsørgede i Greve Kommune 1. januar 2004 iværksatte Greve Kommune projektet Integration af selvforsørgede, hvor en coach over en treårig periode skulle rådgive og hjælpe de selvforsørgede i uddannelse og/eller job. Projektets målgruppe var de selvforsørgede flygtninge og indvandrere, som er omfattet af den treårige introduktionsperiode. I gennemsnit har der i hele projektperioden været 50 personer i målgruppen i Greve Kommune. Formålet var gennem aktiv rådgivnings- og konsulentbistand at udsluse og fastholde målgruppen på arbejdsmarkedet samt bidrage til aktiv deltagelse i det danske samfundsliv. Aktiviteterne er typisk blevet udfoldet gennem individuelle samtaler, informationsmøder, afklarende forløb, praktikker, job med løntilskud og uddannelsestilbud. Der har været afsat 1 årsværk til projektet i hele projektperioden. En målsætning i projektet var, at der inden for projektets treårige periode skulle mindst 24 selvforsørgede borgere i ordinært arbejde, som fastholdt ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder. Men allerede inden for projektets første 2 år (juli juli 2006) kom 30 selvforsørgede i ordinær beskæftigelse og blev fastholdt i minimum 6 måneder i kraft af projektets aktiviteter. Dette fik kommunen til at gøre indsatsen permanent allerede i Fremover skal indsatsen være fuldt selvfinansieret. Regnestykket er klart: Hvis det lykkes for kommunen at hjælpe 13 personer fra målgruppen i ordinær beskæftigelse eller uddannelse om året, så er udgifterne til indsatsen dækket af de midler, der kan indhentes i resultattilskud (13 x = kr.). Note: Det bemærkes, at integrationslovens finansieringsregler fra 2008 er ændret, hvilket kan have betydning for den eksakte gevinst i eksemplerne fra de to kommuner. Finansieringsreglerne er nærmere beskrevet på s

8 Hvordan kan der skabes kontakt til målgruppen? Kommunen kan opnå kontakt med målgruppen på forskellige måder. Hvordan en kommune etablerer kontakt til de selvforsørgede, afhænger først og fremmest af, hvilken kategori af selvforsørgede, man søger at opnå kontakt med. Selvforsørgede omfattet af den treårige introduktionsperiode Denne gruppe af selvforsørgede er nemmere at komme i kontakt med sammenlignet med andre selvforsørgede. Kommunen er nemlig forpligtet til senest en måned efter overtagelsen af integrationsansvaret at indkalde den nyankomne til en samtale, hvor integrationskontrakten udarbejdes, og der tilbydes et introduktionsprogram. Udlændingen skal tilbydes danskundervisning og vejledning i de muligheder, der er i uddannelses- og arbejdsmarkedssystemet. Ved samme lejlighed har kommunen mulighed for at præsentere beskæftigelsesrettede tilbud. Efterfølgende følges der op på borgerens introduktionsprogram ved samtaler mindst hver tredje måned. Opfølgningssamtalerne foregår som udgangspunkt personligt, men de kan efter omstændighederne evt. også foregå via telefon og . Dette er den mest effektive og systematiske indgangsvinkel til at komme i kontakt med målgruppen på. Nogle kommuner lader det være op til borgeren selv at kontakte kommunen for at få beskæftigelsesvejledning- og tilbud. I disse tilfælde oplyses borgeren om kommunens tilbud til de selvforsørgede via brev, pjecer og/eller opslag på eksempelvis det lokale sprogcenter. Her opfordres borgeren til selv at kontakte en navngiven medarbejder for at aftale tid for samtale. Kommunen kan også informere målgruppen om muligheden for beskæftigelsestilbud gennem eksempelvis åben job- og uddannelsesvejledning på sprogcentret, hvor der tilbydes hjælp til jobsøgning, kompetenceafklaring mv. Tip: Det er en god idé at registrere den selvforsørgedes telefonnummer og adresse ved første samtale, så der hurtigt kan opnås kontakt. 8

9 Andre grupper af ledige selvforsørgede Denne gruppe omfatter ledige selvforsørgede, som ikke (længere) er omfattet af den treårige introduktionsperiode, og som følge heraf ikke er i kontakt med kommunen. Kommunen kan derfor have vanskeligt ved at opnå kontakt til målgruppen. I forhold til denne målgruppe er det derfor nødvendigt at iværksætte en opsøgende indsats for at oplyse om muligheden for fx beskæftigelsesrettede tilbud. Gode samarbejdspartnere i denne opsøgende proces kan være sprogcentre, boligforeninger, flygtninge og indvandrernes egne netværk og foreninger, integrationsråd, trossamfund, sundhedsplejersker samt organisationer som Dansk Røde Kors, KVINFO og Dansk Flygtningehjælp. Målgruppen kan også blive oplyst om kommunens beskæftigelsesrettede tilbud via pjecer og opslag, eller kommunen kan etablere åben job- og uddannelsesvejledning på eksempelvis sprogcentret, hvor der tilbydes hjælp til jobsøgning, kompetenceafklaring mv. Tip: Det er lettere at rekruttere ledige selvforsørgede til fx holdbaserede jobsøgningsforløb lige efter eksaminerne på sprogcentret. Åben rådgivning For begge kategorier af selvforsørgede kan det anbefales, at kommunen hvis der er mulighed herfor afsætter visse ugedage og/eller tidspunkter til åben rådgivning for målgruppen. Erfaringer viser, at dette kan være med til at dække akutte behov for hjælp og vejledning og dermed skabe tryghed hos de selvforsørgede og deres familier. Inddragelse af ægtefællen i indsatsen Da ledige selvforsørgede ikke modtager offentlige ydelser og dermed ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan kommunens henvendelse til målgruppen blive mødt med skepsis, misforståelse og i visse tilfælde modstand fra ægtefællens side. På den baggrund er det af afgørende betydning for indsatsen, at ægtefællen allerede ved den første kontakt orienteres om hensigten med indsatsen og dens betydning for den selvforsørgedes liv og ophold i Danmark. 9

10 Hvordan kan indsatsen organiseres? Landets kommuner organiserer indsatsen over for de ledige selvforsørgede meget forskelligt. Overordnet set kan kommunerne opdeles i fire kategorier: Kommuner der ikke har en procedure for, hvordan og af hvem de selvforsørgede bliver vejledt, hvis de selv henvender sig for at få et beskæftigelsesrettet tilbud. Kommuner der har en fast procedure for, hvordan og af hvem de selvforsørgede bliver vejledt, hvis de selv henvender sig for at få et beskæftigelsesrettet tilbud. Her ligger initiativet således hos de selvforsørgede. Kommunen laver ikke en opsøgende indsats i forhold til målgruppen. Kommuner der aktivt tilbyder selvforsørgede beskæftigelsesvejledning i forbindelse med eksempelvis udarbejdelse af integrationskonktakten eller laver en opsøgende indsats i forhold til de selvforsørgede under den treårige introduktionsperiode og har en fast procedure for, hvordan og af hvem de bliver vejledt. Kommuner der udover indsatsen for selvforsørgede under den treårige introduktionsperiode også laver en opsøgende indsats for selvforsørgede, der ikke (længere) er omfattet af introduktionsprogrammet. Disse kommuner har en fast procedure for, hvordan og af hvem de selvforsørgede bliver vejledt. Hvorvidt en kommune har formuleret klare politiske og ledelsesmæssige retningslinier for tilbud til de selvforsørgede er af afgørende betydning for jobcentermedarbejdernes handlemuligheder i forhold til målgruppen. Det kan fx være retningslinier i forhold til, hvilke typer af tilbud kommunen vil finansiere eller hvilke grupper af selvforsørgede, der kan gives tilbud til (fx borgere der har mistet retten til kontanthjælp pga. 300-timers-reglen eller familier med børn). Flere kommuner har gode erfaringer med: At en eller flere medarbejdere udelukkende beskæftiger sig med selvforsørgede som målgruppe. Det skaber tryghed at vide, hvor og hvem man skal henvende sig til. 10

11 At de personer, der beskæftiger sig med de selvforsørgede som målgruppe, fysisk er placeret på sprogcentret, hvor mange selvforsørgede har deres daglige gang. Eller at der etableres et tæt samarbejde med sprogcentret om målgruppen. At de selvforsørgede får tilbudt en samtale om beskæftigelse og danskuddannelse så tidligt som muligt, efter de er kommet til Danmark (dog senest en måned fra overtagelsen af integrationsansvaret for selvforsørgede under den treårige introduktionsperiode). At igangsætte indsatsen ved hjælp af et projekt med midler fra fx det lokale beskæftigelsesråd eller støtte fra relevante puljer (fx Integrationsministeriets), hvorefter indsatsen bliver en del af driften. At en tæt opfølgning på borgerens aktiviteter sikrer de bedste resultater. Ved løbende at have kontakt med borgeren, sprogcentret og virksomheden og følge progressionen i aktiviteterne kan eventuelle problemer løses, inden de udvikler sig. 11

12 Eksempler på tilbud og forløb Flere kommuner og sprogcentre har allerede iværksat tilbud og forløb, der er rettet mod selvforsørgede. Her følger en række eksempler på indsatser, der kan anvendes som inspiration. Jobkursus Københavns Kommunes projekt Første Job i Danmark tilbyder individuelle forløb med jobcoaching samt gruppebaserede intensive kurser til familiesammenførte og flygtninge. Kurserne sætter blandt andet fokus på: Job- og praktiksøgning Kompetenceafklaring Sproglig gennemslagskraft og nonverbal kommunikation Information om det danske arbejdsmarked Afdækning af alternative veje til arbejdsmarkedet. Deltagerne på jobkurserne er bl.a. fundet gennem opsøgende arbejde via flygtningene og indvandrernes egne netværk, sprogcentre mv. Få yderligere information på eller kontakt Sanne Vinther Nielsen på: / Åben rådgivning på sprogcentret I Århus Kommune indkaldes alle nytilflyttere under den treårige introduktionsperiode og dermed også ledige selvforsørgede til samtale om danskuddannelse og beskæftigelsesmuligheder på sprogcentret, hvor flere af kommunens jobkonsulenter og sagsbehandlere har kontor. Døren til jobkonsulenterne er åben for alle sprogcentrets kursister, der tilbydes råd og vejledning om uddannelse og beskæftigelsesplaner i Danmark. For yderligere information kontakt Allan Nedbo på: / Åbent job- og uddannelsesværksted Projekt Kup et job på Ishøj Sprog- og Integrationscenter er et åbent job- og uddannelsesværksted for alle kvindelige sprogcenterkursister. Det åbne tilbud giver selvforsørgede kursister mulighed for at opnå adgang til beskæftigelses- og uddannelsesvejledning. 12

13 Værkstedet er åbent en gang om ugen og tilbyder individuel hjælp til blandt andet: Kompetenceafklaring Jobsøgning Praktikforløb og anden opkvalificering At få lagt en job eller uddannelsesplan At få vurderet uddannelse fra oprindelseslandet For yderligere information kontakt Tine Olesen på: / Virksomhedspraktik Projekt Sidegevinst på Hvidovre Sprogcenter har kørt som et toårigt projekt med støtte fra Integrationsministeriet. Projektet har tilbudt de selvforsørgede kursister: Individuelt tilrettelagte praktikker med tilknyttet mentor Netværksgruppe for erfaringsudveksling med andre praktikanter Kompetenceafklaring Undervisning i udformning af ansøgninger og CV Sprogvejleder For yderligere oplysninger om projektet kontakt Mona Rosenberg på: / eller Hanne Bierring på: / Uddannelsesforløb Tietgen KompetenceCenter i Odense gennemfører, i samarbejde med Odense Kommune, etårige uddannelsesforløb for ledige selvforsørgede omfattet af den treårige introduktionsperiode. Holdet består af ca. 20 kursister, der to dage om ugen modtager danskundervisning. Tre dage om ugen er der erhvervsrettet undervisning, som bl.a. omfatter: Job- og praktikpladssøgning Undervisning i virksomhedskultur Kompetenceafklaring og personlig udvikling IT-opkvalificering Individuel vejledning Forløbet omfatter 13 ugers praktik. For yderligere oplysninger om projektet kontakt Kate Nørrelund på

14 Velkomstpakke I Frederiksberg Kommune indkaldes alle nytilflyttede selvforsørgede flygtninge og indvandrere under den treårige introduktionsperiode til rådgivning og vejledning om beskæftigelsesmuligheder og danskuddannelse i Danmark. Ved første møde får den nytilkomne udlænding en velkomstpakke med relevante pjecer som fx: Integrationsministeriets Medborger i Danmark LO s Velkommen til det danske arbejdsmarked CIRIUS Sådan får du vurderet din udenlandske uddannelse Sundhedsstyrelsens Det danske sundhedsvæsen Alle pjecerne er udgivet på flere sprog. Læs mere om projektet på eller kontakt Eva Jersild Philip på:

15 15

16 Hvad giver lovgivningen af muligheder? Både lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og integrationsloven giver mulighed for at tilbyde ledige selvforsørgede vejledning, opkvalificering, praktik og løntilskud eventuelt i kombination med mentorstøtte. Hvilket lovgrundlag, der skal anvendes i forbindelse med en kommunes indsats, afhænger af, hvilken opholdstilladelse den enkelte udlænding har, samt hvor længe pågældende har haft opholdstilladelse. Der er tale om følgende hovedgrupper: Udlændinge der i den treårige introduktionsperiode er omfattet af introduktionsprogrammet i integrationsloven Udlændinge der efter den treårige introduktionsperiode ikke længere er omfattet af introduktionsprogrammet i integrationsloven Udlændinge der ikke er omfattet af integrationsloven Hvem er omfattet af integrationsloven? Af integrationslovens fremgår det, at følgende udlændinge er omfattet af loven: Flygtninge ( 54) Familiesammenførte til flygtninge m.v. ( 55) Familiesammenførte til danske statsborgere eller indvandrere ( 56) Udlændingeservice træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding er omfattet af personkredsen i integrationsloven. Afgørelsen træffes i forbindelse med afgørelsen om opholdstilladelse og fremgår af opholdstilladelsen. Hvem er omfattet af introduktionsprogrammet? Alle udlændinge, der er omfattet af integrationsloven og er fyldt 18 år, når kommunerne overtager integrationsansvaret, skal tilbydes et introduktionsprogram. Hvem er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats? Ledige selvforsørgede, der ikke (længere) er omfattet af den treårige introduktionsperiode, er omfattet af LAB, hvilket således er en meget bred målgruppe. 16

17 Det følger således af 2, nr. 10 i LAB, at loven gælder for personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Tilbud for selvforsørgede udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet Et introduktionsprogram omfatter danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud ( 23). Ledige selvforsørgede skal alene tilbydes danskuddannelse. Kommunen kan dog give udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, beskæftigelsesrettede tilbud. Danskuddannelse: Kommunen skal inden for en måned efter at have overtaget integrationsansvaret henvise udlændingen til danskuddannelse ( 21). Kommunen tilbyder danskuddannelse i op til tre år efter det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kan påbegynde danskuddannelse. Selvforsørgede udlændinge, der alene modtager tilbud om danskuddannelse og ikke modtager beskæftigelsesrettede tilbud efter 23, har ret til selv at vælge deres udbyder af danskuddannelse. Det er dog en betingelse herfor, at undervisningsudgifterne ikke overstiger den vejledende modultakst i overensstemmelse med danskuddannelseslovens 6, stk. 2. Beskæftigelsesrettede tilbud efter 23 Kommunen kan give udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, tilbud efter integrationsloven. Der kan således gives tilbud om: Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Tilbudene kan eventuelt kombineres med etablering af en mentorordning ( 23 d). Den enkelte udlænding kan tage imod et tilbud. Hvis den pågældende tager imod et tilbud, får vedkommende pligt til at følge forløbet. Da det tilbudte forløb er en del af introduktionsprogrammet, kan ophør uden rimelig grund få konsekvenser for den pågældendes mulighed for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Dermed er det også af betydning, at kommunen inden afgivelse af 17

18 et tilbud søger at afdække seriøsiteten og realiteten i udlændingens ønske om en beskæftigelsesindsats, og herunder oplyser om konsekvenserne af at afbryde forløbet, efter at det er påbegyndt. Varighed og omfang af de enkelte tilbud Der gælder de samme regler med hensyn til varighed og omfang for ledige selvforsørgede som for udlændinge, der modtager introduktionsydelse. Vejledning og opkvalificering Der er en tidsmæssig begrænsning på tre måneder for varigheden af nogle af tilbuddene om vejledning og opkvalificering i integrationslovens 23 a, stk. 5. Derudover er der ikke fastsat tidsmæssige begrænsninger. Tilbuddene gives med udgangspunkt i arbejdsmarkedets og den enkelte udlændings behov. Om der gives et kort, mellemlangt eller længerevarende uddannelsestilbud afgøres således ud fra en konkret vurdering af, hvad der kan bringe udlændingen ind på arbejdsmarkedet. Som eksempler på tilbud kan nævnes: Kørekort Truckkort Hygiejnebevis PC-kørekort Kompetenceafklaring Forskole til landbrug og gartneri Særligt tilrettelagt forkursus til social- og sundhedsuddannelsen Undervisning i dansk på arbejdspladsen Ansættelse med løntilskud hos offentlig arbejdsgiver Da selvforsørgede ikke modtager offentlig ydelse, kan der ikke foretages en beregning i forhold til niveauet for personens samlede individuelle hjælp. Lønnen til selvforsørgede skal derfor efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag udgøre 82 pct. af højeste dagpengesats efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Løntilskud ikke hjælp til udlændingen Løntilskud udbetales til arbejdsgiveren og betragtes ikke som hjælp til den enkelte udlænding. Udbetaling af løntilskud har derfor ikke betydning for sikkerhedsstillelse og forsørgelseskrav, som efter udlændingeloven stilles som betingelse for familiesammenføringen. Udgifter i forbindelse med deltagelse i introduktionsprogrammet Selvforsørgede udlændinge har som udgangspunkt mulighed for at få hjælp til udgifter i forbindelse med deltagelse i introduktions- 18

19 programmet efter 34, hvis hverken udlændingen eller dennes ægtefælle har økonomisk mulighed for at afholde udgiften (se mere herom under Økonomiske forhold for familiesammenførte ægtefæller s. 22). Tilbud til udlændinge, der ansættes eller er ansat Udlændinge, der tilbydes ansættelse eller allerede er ansat hos en arbejdsgiver, kan få tilbud, der forbedrer deres muligheder for ansættelse og fastholdelse i arbejdet ( 24 a). Denne mulighed omfatter også selvforsørgede udlændinge. Med henblik på at øge virksomhedernes incitament til at ansætte nyankomne udlændinge kan kommunerne yde: Tilskud til udgifter til opkvalificering ved ansættelse Etablering af mentorordning ved ansættelse, herunder opkvalificering af mentor Tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger Integrationskontrakten Integrationskontrakt udarbejdelse og indgåelse Der gælder samme regler for kontraktens udarbejdelse og indgåelse som for udlændinge, der modtager introduktionsydelse. Selvforsørgede udlændinge skal således inden for den første måned have udarbejdet en integrationskontrakt efter reglerne i bekendtgørelse 252 af 28. marts 2006 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Integrationskontrakt opfølgning Der skal følges op på integrationskontrakten mindst hver tredje måned. Dette gælder for alle udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet og således også for selvforsørgede udlændinge. Opfølgningen skal som udgangspunkt ske ved en individuel samtale. Samtalen kan dog ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis det er hensigtsmæssigt. Opfølgning på integrationskontrakten skal ikke kun ses i en snæver forståelse af jobcentrets myndighedsrolle. Opfølgning er i lige så høj grad et spørgsmål om vejledning og sparring, ikke mindst for selvforsørgede der ikke har ret og pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud. Vejledning om hvordan den enkelte selv kan udvikle sine kompetencer, og hvordan udlændingen kan gøre brug af de ordninger og muligheder, der er i det almindelige uddannelses- og arbejdsmarkedssystem, indgår derfor som en hovedopgave i opfølgningsindsatsen for de selvforsørgede udlændinge. Også i forbindelse med danskuddannelsesloven er der et lovkrav om 19

20 løbende at følge op på fremmøde og progression i undervisningen, baseret på indberetninger fra sprogcentret. Denne opfølgning kan indgå som en del af opfølgningen på integrationskontrakten. Flytning i introduktionsperioden Alle udlændinge, der er omfattet af integrationsloven og tilbydes et introduktionsprogram, er omfattet af integrationslovens flytteregel i 18. Det gælder også selvforsørgede udlændinge. Dette indebærer, at selvforsørgede udlændinge kun kan fortsætte deltagelse i et introduktionsprogram i en anden kommune, hvis denne kommune godkender at overtage ansvaret for introduktionsprogrammet. Finansiering af integrationsindsatsen og introduktionsprogrammet Staten yder tilskud til dækning af kommunernes udgifter efter integrationsloven. Bestemmelserne er samlet i 45. Nærmere regler er fastsat i kap. 5 i regnskabsbekendtgørelsen (bek. nr af 12. december 2007). Sociale merudgifter og generelle udgifter Staten yder i introduktionsperioden et grundtilskud på kr. pr. måned (2008-niveau) for hver udlænding, der ved datoen for kommunens overtagelse af integrationsansvaret er fyldt 18 år. Grundtilskuddet udbetales også til udlændinge, der forsørges af ægtefællen, og til udlændinge der er i ordinært arbejde eller uddannelse. Udgifter i forbindelse med deltagelse i introduktionsprogrammet Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb på kr. (2008- niveau) 50 pct. af kommunens udgifter til introduktionsprogrammet. Der er således inden for rådighedsbeløbet 50 pct. refusion for udgifterne til: Danskuddannelse Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Mentorordning Resultattilskud Staten yder for hver udlænding, omfattet af introduktionsprogrammet, der har fået udarbejdet en integrationskontrakt, resultattilskud. Når en række nærmere betingelser herfor er opfyldt kan kommunen hjemtage følgende resultattilskud (2008-niveau): Ordinær ansættelse i 6 sammenhængende mdr.: kr. Ordinær uddannelse i 6 sammenhængende mdr.: kr. Bestået danskprøve: kr. 20

21 Kommunen kan alene hjemtage det samme resultattilskud én gang pr. udlænding. Resultattilskuddet kan således hjemtages for selvforsørgede udlændinge, når de har været i ordinær uddannelse eller ordinært arbejde i 6 måneder. Dette gælder også, selv om udlændingen ikke har modtaget beskæftigelsesrettede tilbud. Tilbud for ledige selvforsørgede, der ikke (længere) er omfattet af den treårige introduktionsperiode Danskuddannelse Kommunen skal tilbyde alle udlændinge over 18 år, der bor og er folkeregistreret i Danmark, danskuddannelse dvs. også selvforsørgede udlændinge, der ikke er omfattet af den treårige introduktionsperiode. Se under Tilbud for selvforsørgede udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet for beskrivelse af reglerne. Beskæftigelsestilbud efter lov om aktiv beskæftigelsespolitik Kommunen kan, efter en konkret og individuel vurdering, tilbyde personer omfattet af LAB s 2,10 (jf. afsnittet: Hvem er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats? ) beskæftigelsesrettede tilbud efter LAB. Der kan således gives tilbud om: Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Betingelserne er beskrevet i LAB kapitel 13a. Det er frivilligt for den enkelte ledige selvforsørgede, om pågældende ønsker at tage imod et beskæftigelsesrettet tilbud. Varighed og omfang af de enkelte tilbud Princippet er, at ledige selvforsørgede i relation til tilbud mv. skal sidestilles med kontanthjælpsmodtagere. Kommunen skal derfor foretage en vurdering af, om de selvforsørgede har behov for tilbud, alene fordi de er ledige, eller fordi de har andre problemer end ledighed. Ledige selvforsørgede, der ikke har problemer ud over ledighed, kan få tilbud efter samme regler som gælder for de ledige, der mogtager ydelser, og som ikke har problemer ud over ledighed. Ledige selvforsørgede, der har andre problemer end ledighed, kan få tilbud efter de regler, der gælder for de ledige, der modtager ydelser, og som har problemer ud over ledighed. 21

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 628 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2012-0005558

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 12 En ny chance til alle 527257 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at statstilskuddet kroner 769.972 til gennemgang af sager i perioden

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 7, 23, stk. 7, og 24 a, stk. 4, i lov om integration af udlændinge

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Inddeling: Ændret finansiering Ikrafttrædelsesbestemmelser Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Danskuddannelsesloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 1208 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-9956 Senere

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes:

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk.

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven 1 af 20 24-01-2008 11:28 Den fulde tekst Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere