Procedure for systematiske undervisningsevalueringer og - opfølgninger ved Det Naturvidenskabelige Fakultet; Gældende fra studieåret 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure for systematiske undervisningsevalueringer og - opfølgninger ved Det Naturvidenskabelige Fakultet; Gældende fra studieåret 2009/2010"

Transkript

1 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Procedure for systematiske undervisningsevalueringer og - opfølgninger ved Det Naturvidenskabelige Fakultet; Gældende fra studieåret 2009/ JULI 2008 FAKULTETSSEKRETARIATET Denne procedure for systematiske undervisningsevalueringer og opfølgninger ved Det Naturvidenskabelige Fakultet er gældende fra studieåret 2009/2010. Proceduren ligger inde for rammerne af Københavns Universitets fælles procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse, der er udmeldt til fakulteterne d. 31. marts 2009 (Bilag 1). ØSTER VOLDGADE KØBENHAVN K TLF MOB Proceduren er dermed forenelig med KUs og fakultetets kvalitetssikringspolitik og lever op til lovmæssige krav om offentliggørelse af undervisningsevalueringer. REF: HBU SAG: /09 Baggrund Den fælles procedure for undervisningsevalueringer og opfølgninger ved Det Naturvidenskabelige Fakultet er først og fremmest et centralt element i sikring og udvikling af kvaliteten af den undervisning, der udbydes af de ni institutter. Med proceduren bidrages på fakultetsniveau til den løbende evaluering af hele uddannelser og den årlige udarbejdelse af strategisk handleplan på uddannelsesområdet. På institutniveau bidrages til grundlag for medarbejderudviklingssamtaler, pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere og kvalitetsudvikling af kurser og vejledning. Der stilles endvidere i en række sammenhænge eksterne krav til Det Naturvidenskabelige Fakultet om en procedure for systematisk evaluering af undervisning og for den relevante ledelses opfølgning herpå. Procedure for

2 undervisningsevalueringer og -opfølgninger skal i den sammenhæng sikre at Det Naturvidenskabelige Fakultet lever op til: SIDE 2 AF 4 KUs udviklingskontrakt og fakultetsaftalen. KUs fælles procedure for undervisningsevalueringer og offentliggørelse, der er udmeldt til fakulteterne d. 31. marts 2009 (Bilag 1). Akkrediteringsrådets kriterier. Lov om åbenhed og gennemsigtighed i uddannelse og undervisning. Centrale elementer i forbindelse med undervisningsevalueringer ved Det Naturvidenskabelige er: at den enkelte underviser og de studerende oplever evalueringerne som et redskab, der giver en added-value til undervisningen, at der på institut- og fakultetsniveau opnås dokumenteret og empirisk grundlag for ledelsesmæssige prioriteringer vedr. sikring af kvaliteten af undervisningen, at der på institut- og fakultetsniveau er procedurer og ansvarsplacering for planlægning, gennemførsel og opfølgning på evalueringer, herunder kommunikation om evalueringer til ansatte og studerende. Proceduren er efter dialog med institutledelser, studieledere, studienævn og NATrådet justeret i juli 2009 med udgangspunkt i den eksisterende procedure, der blev fastlagt af NFLT i juni Principper for undervisningsevalueringer og -opfølgninger Nedenstående gælder for undervisningsevalueringer og opfølgninger ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. a. Arbejdsdeling De overordnede principper og rammer for procedure fastlægges af prodekanen for uddannelse efter drøftelse med institutledelser, studienævn, studieledere og NATrådet. Prodekanen for uddannelse har ansvaret for, at der årligt på fakultetsniveau følges op på institutternes evalueringer i form af uddannelsesstrategiske satsninger. Institutlederen har ansvaret for at planlægge og gennemføre evalueringen af den undervisning, der udbydes af instituttet 1, følge op med de nødvendige tiltag med henblik på at kvalitetssikre undervisningen og kommunikere med ansatte og relevante fagråd om evalueringerne. 1 Dette afgøres entydig af den kursusansvarliges instituttilknytning.

3 Relevante studieledere høres i forbindelse med den årlige planlægning af institutternes evalueringer, orienteres om resultaterne af evalueringerne og høres i forbindelse med institutledernes opfølgningsplaner. SIDE 3 AF 4 Bachelor- og Kandidatstudienævnene høres i forbindelse den årlige planlægning af institutternes evalueringer, orienteres om resultaterne af evalueringerne og høres i forbindelse med institutledernes opfølgningsplaner. b. Kvalitetsstandard Proceduren har fokus på evaluering af individuelle fagelementer: kurser, og vejledning (projekt-, bachelorprojekt- og specialevejledning). Det Naturvidenskabelige Fakultets undervisning skal være kendetegnet ved: 1) At have et højt fagligt niveau og være baseret på stærke forskningsmiljøer 2) At de studerende udfordres fagligt og opnår et højt fagligt udbytte 3) At der er overensstemmelse mellem kursers faglige mål, undervisningsform og eksamen 4) At der er overensstemmelse mellem den nominelle og reelle arbejdsbelastning 5) At der er en klar sammenhæng og progression mellem det enkelte kursus indhold, nabokurserne og i den samlede uddannelse 6) At undervisningsmål og -former løbende udvikles 7) At studerende og undervisere vurderer, at der er kvalitet i undervisningen 8) At der er en tidssvarende infrastruktur og arbejdsmiljø

4 c. Fælles evalueringsredskaber Der anvendes en række fælles evalueringsredskaber til at undersøge om undervisningen lever op til kvalitetsmålene. Det gælder generelt, at redskabet vælges med afsæt i de(n) indikatorer, der ønskes etableret. Der arbejdes med både løbende og afsluttende evaluering. Følgende redskaber indgår i den fælles procedure. SIDE 4 AF 4 Evalueringsredskab Spørgeskema Studenterevaluering; kursus Studenterevaluering; specialer og bachelorprojekter Underviserevalueringer Statistiske analyser Internt peer-review Fokusgrupper Beskrivelse De studerendes vurdering af forhold knyttet til undervisningen. Omfatter fælles del af studenterevalueringsskema med 10 standardspørgsmål 2. Hertil kan det enkelte institut hhv. den enkelte underviser tilføje egne spørgsmål. De studerendes vurdering af forhold knyttet til gennemførslen af specialeog bachelorprojekt.. Undervisernes vurdering af forhold knyttet til undervisningen. Relevante data knyttet til gennemførsel på kurser, bachelorprojekter og specialer. Leveres til institutterne fra Uddannelsesservice. En ansat ved et institut følger en kollegas undervisning med henblik på fremadrettet kritik. En mindre gruppe interviewes med henblik på et målrettet kvalitativt input fra studerende og undervisere. d. Rammer for planlægning og gennemførsel Det er institutledelsens ansvar at planlægge og gennemføre undervisningsevalueringer, og herunder at udarbejde en skriftlig evalueringsplan. Evalueringen skal bidrage til at give institutledelsen, ansatte og studerende en årlig status for undervisningens kvalitet i relation til de 8 kvalitetsmål, 2 Tilgængelig via hvor skabelonen løbende holdes opdateret.

5 der er opstillet for undervisningen, med henblik på løbende udvikling af kvaliteten af undervisningen (s. 3). SIDE 5 AF 4 Der beskrives her minimumsrammen for institutternes undervisningsevalueringer. Det enkelte institut kan vælge at gennemføre yderligere evalueringer og evt. lade disse indgå i evalueringsplanen. I bilag 2 opgøres, hvilke studieledere og -nævn, der er høringsparter i forbindelse med evalueringsplanlægning for de enkelte institutter. I bilag 3 er vedlagt årshjul, og herunder angivelse af deadlines for bidrag til udarbejdelse af evalueringsplan fra institutledelse, studieledere og studienævn. Retningslinjer for evaluering af forskellige undervisningsaktiviteter: Der gennemføres som minimum følgende ved hvert institut: Alle obligatoriske kurser evalueres hver gang kurset afholdes ved: o Spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende 3 o Spørgeskemaundersøgelse blandt underviserne o Kursusstatistiske analyser* Valgfrie og begrænset valgfri kurser evalueres mindst hver anden gang kurset afholdes og altid første gang kurset udbydes ved: o Spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende o Spørgeskemaundersøgelse blandt underviserne o Kursusstatistiske analyser* Kandidatspecialer og bachelorprojekter evalueres ved o Spørgeskema blandt de studerende o Statistiske analyser* Det er målsætningen, at mindst 50 % af de holdsatte studerende på et givet kursus besvarer spørgeskemaerne. Hvis underviseren specifikt ønsker, at der udover minimumsrammen gennemføres en bestemt evaluering, eller hvor studielederen vurderer, at der er et særligt behov, skal dette ønske vægtes højt. 3 Kravet gælder kun bachelorkurser med mere end 15 holdsatte studerende.

6 Statistiske analyser (kursus- og eksamensstatistik og kvartalsstatus for kandidatspecialer mv.) leveres fra Uddannelsesservice til institutterne; jfr. fakultetets ledelsesinformationssystem på uddannelsesområdet. SIDE 6 AF 4 Desuden gennemføres ved hvert institut følgende: I forbindelse med mindst ét kursus gennemføres internt peer-review Der gennemføres fokusgruppeinterview med: o Mindst en gruppe studerende på udvalgte bachelorkurser o Mindst en gruppe specialestuderende o Mindst en gruppe kursusansvarlige og øvrige undervisere På alle evalueringer står underviser, institutleder og relevante studieledere som afsendere. Evalueringsplan Institutledelsen udarbejder ved studieårets begyndelse en plan for studieårets undervisningsevalueringer. Indhold: 1. Kort redegørelse for fokuspunkter vedr. evaluering af undervisningen i det kommende studieår, herunder: Henvisning til de 8 kvalitetsmål, Undervisningsaktiviteter med særlige udfordringer Mål for dialog med ansatte og studerende om undervisningsevalueringer og øvrige temaer, der repræsenterer kvalitet i undervisningen ved instituttet. 2. Liste med undervisningsaktiviteter, der evalueres og angivelse af evalueringsredskaber. 3. Kommentarer fra relevante studieledere til institutledelsens forslag til evalueringsplan. Proces: Instituttets undervisningsudvalg udarbejder forslag til Evalueringsplan. Institutledelsen hører relevante studieledere, samt Bachelor- og Kandidatstudienævn om forslag til Evalueringsplan. Institutledelsen reviderer Evalueringsplanen med inddragelse af kommentarer fra studieledere og Bachelor- og Kandidatstudienævn. Evalueringsplanen gøres tilgængelig og synlig for ansatte og studerende; herunder på instituttets hjemmeside eller intranet. Evalueringsplanen fremsendes af institutledelsen til fakultetssekretariatet til orientering og til videre formidling til studieledere og studienævn.

7 e. Rammer for opfølgning og offentliggørelse SIDE 7 AF 4 Det er institutledelsens ansvar at følge op på undervisningsevalueringer og herunder offentliggøre resultater fra evalueringerne. Der udarbejdes i den sammenhæng hhv. en intern og en offentliggjort evalueringsrapport/ opfølgningsplan. Opfølgningen skal bidrage til at udvikle undervisningens kvalitet i relation til de 8 kvalitetsmål, der er opstillet for undervisningen (s. 3). Der beskrives her den fælles ramme for institutternes opfølgning på undervisningsevalueringer; i form af udarbejdelse og implementering af hhv. en intern og en offentliggjort evalueringsrapport/ opfølgningsplan. I bilag 2 opgøres, hvilke studieledere og -nævn, der er høringsparter i forbindelse med opfølgning på undervisningsevalueringer ved de enkelte institutter. I bilag 3 er vedlagt årshjul, og herunder angivelse af deadlines for bidrag til udarbejdelse af evalueringsplan fra institutledelse, studieledere og studienævn. Evalueringsrapport/ opfølgningsplan intern og offentlig Institutledelsen udarbejder ved studieårets begyndelse en Intern evalueringsrapport/opfølgningsplan. Institutledelsen implementerer planens initiativer i løbet af studieåret. Herunder indgår systematisk inddragelse af undervisningsevalueringer i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Institutledelsen udarbejder endvidere en sammenfatning heraf i form af en Offentliggjort evalueringsrapport/opfølgningsplan, som gøres tilgængelig på instituttets hjemmeside inden udgangen af september. For den Interne evalueringsrapport/ opfølgningsplan gælder: Indhold - intern evalueringsrapport/ opfølgningsplan: 1. Redegørelse for resultaterne fra det forløbne studieårs evalueringer, herunder: Oplistning af fagelementer i A-, B- og C-kategorier (se definition nedenfor) Bilag med:

8 o Analyser af spørgeskemaundersøgelse blandt studenter og undervisere o Kursus- og eksamensstatistikker o Resultater fra fokusgruppeinterview, peer review mv. 2. Institutledelsens sammenfatning af: Iværksatte initiativer det forløbne studieår Udviklingsbehov i det kommende studieår. 3. Plan for opfølgende initiativer det kommende studieår, herunder beskrives kortfattet specifikt: Planer for opfølgning i forhold til konkrete kurser (nærmere analyse, justering af indhold, tilrettelæggelse, ), herunder specifikt for alle kurser i C-kategorien Plan for pædagogisk kompetenceudvikling Plan for pædagogiske udviklingsprojekter Plan for intern kommunikation vedr. undervisningsudvikling SIDE 8 AF 4 Proces - intern evalueringsrapport/ opfølgningsplan: Instituttets undervisningsudvalg udarbejder forslag til Intern evalueringsrapport/opfølgningsplan. Institutledelsen hører relevante studieledere, samt Bachelor- og Kandidatstudienævn om forslag til Intern evalueringsrapport/opfølgningsplan. Institutledelsen reviderer Intern evalueringsrapport/opfølgningsplan med inddragelse af kommentarer fra studieledere og Bachelor- og Kandidatstudienævn. Intern evalueringsrapport/opfølgningsplan gøres af institutledelsen tilgængelig for Instituttets undervisningsudvalg og fremsendes til fakultetssekretariatet til orientering og til videre formidling til studieledere og studienævn. Institutledelsen vurderer, hvordan de ansatte orienteres. For den offentliggjorte evalueringsrapport/opfølgningsplan gælder: Indhold - offentliggjort evalueringsrapport/opfølgningsplan: 1. En kvalitativ sammenfatning af Intern evalueringsrapport/- opfølgningsplan; max. 3 sider. Herunder: Svarprocenter på spørgeskemaundersøgelser; angives og kommenteres Angivelse af fordeling af kurser i A-, B- og C-kategorierne samt definitionen af kategorierne Institutledelsens planer for opfølgning; specifikt i forhold til kurser i C-kategorien

9 2. Link til bagvedliggende evalueringsdata; dog må data der kan tilbageføres til enkeltpersoner ikke offentliggøres SIDE 9 AF 4 Proces - offentliggjort evalueringsrapport/opfølgningsplan: Institutledelsen udarbejder den Offentliggjorte evalueringsrapport- /opfølgningsplan, sikrer offentliggørelse, orientering af ansatte ved instituttet og fremsender til fakultetssekretariatet til orientering og til videre formidling til studieledere og studienævn. Studieledere og nævn holder sig orienteret om resultater fra undervisningsevalueringerne og medtænker disse i det løbende arbejde med kvalitetssikring af uddannelserne. A-, B- og C-kategorier Baseret på de gennemførte undervisningsevalueringer placeres hvert afholdt fagelement i én af tre kategorier: A, B og C. Den generelle definition af kategorierne følger KUs fælles procedure for undervisningsevalueringer (Bilag 1): I A samles evalueringer, der i forhold til definitionen af kategorien viser, at undervisningen/fagelementet fungerer særlig godt og kan være til inspiration for andre. I B samles evalueringer, der i forhold til definitionen af kategorien viser, at undervisningen/fagelementet fungerer tilfredsstillende. I C samles evalueringer, der i forhold til definitionen af kategorien viser, at der i undervisningen/fagelementet er behov for flere justeringer. For alle institutter ved Det Naturvidenskabelige Fakultet er derudover fastlagt følgende, fælles specifikke indikatorer for placering af kurser i kategori C. Et kursus placeres i kategori C: hvis procentdelen af de til eksamen fremmødte studerende, som er bestået er mindre end 70 % 4, eller 4 Der anvendes de kursus- og eksamensstatistikker, der udsendes kvartalsvis til institutterne fra Uddannelsesservice og parameteren (Best/Delt procentdelen af de til eksamen fremmødte studerende, som er bestået)

10 hvis gennemsnit af besvarelserne på spørgsmål 1, 3 og 6 i det fælles spørgeskema til studenterevalueringer 5 er over 3.0, eller SIDE 10 AF 4 hvis gennemsnit af besvarelserne på spørgsmål 2, 4 og 5 i det fælles spørgeskema til studenterevalueringer er over 3.0, eller hvis gennemsnit af besvarelserne på spørgsmål 7, 8 og 9 i det fælles spørgeskema til studenterevalueringer er under 1.5 eller over 4.5. Derudover kan det enkelte institut formulere supplerende institutspecifikke indikatorer for placering af kurser i kategori C. f. Rammer for kommunikation Uddannelsesservice har ansvaret for at offentliggøre fakultetets procedure for undervisningsevalueringer og opfølgninger. Dette sker via hjemmesiden: hvor der linkes til de enkelte institutters offentliggjorte evalueringsrapporter/opfølgningsplaner. Det er institutledelsens ansvar, at der blandt ansatte på instituttet og i forhold til relevante fagråd orienteres om undervisningsevalueringer og - opfølgninger, og at der foregår en løbende dialog om formål og praksis. Instituttets undervisningsudvalg og samarbejdsudvalget inddrages i dette. Instituttet gør den Offentliggjorte evalueringsrapport/opfølgningsplan tilgængelig på instituttets hjemmeside under adressen: Bilagsoversigt: Bilag 1 KUs procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse Bilag 2 Høringsparter studieledere og studienævn Bilag 3 Årshjul 5 Der henvises til den fælles del af studenterevalueringsskemaet. Svarene analyseres ud fra en 5-punkt skala.

11 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for undervisningsevaluering Københavns Universitet indfører en fælles procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter. Formålet er at sikre, at undervisningen evalueres systematisk, målrettet og effektivt og med størst mulig effekt på undervisningskvaliteten og at der i sammenhæng hermed offentliggøres evalueringer i overensstemmelse med lovgivningens krav, jf. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne og Lov om behandling af personoplysninger. Undervisningsevaluering på KU tager udgangspunkt i følgende principper: Evaluering gennemføres for at forbedre undervisningen Evaluering gennemføres for at sikre gode vilkår for studerendes læring og gennemførelse Evalueringsprocessen medvirker til undervisernes engagement i udviklingen af undervisningen og bidrager til at sprede de gode erfaringer, som gøres rundt omkring i undervisningslokalerne Evalueringsprocessen er overkommelig for de involverede aktører Oparbejdede evalueringsdata er anvendelige både i forhold til opfølgning og offentliggørelse. SEKRETARIAT FIOLSTRÆDE KØBENHAVN K TLF

12 Proceduren i korte træk Den fælles procedure for undervisningsevaluering består af: SIDE 2 AF 11 1) en minimumsstandard for evalueringshyppighed, 2) en tjekliste for fastlæggelse af fakulteternes evalueringsprocedure, 3) en tjekliste for udarbejdelse af konkrete evalueringsplaner på uddannelsesniveau og 4) en procedure for offentliggørelsen af sammenfattende evalueringsrapporter. Inden for disse fælles rammer opbygger fakulteterne en evalueringspraksis tilpasset de lokale forhold.

13 1) Minimumsstandard for evalueringshyppighed Minimumsstandarden fastsætter følgende mindstekrav til gennemførsel af undervisningsevaluering på KU: SIDE 3 AF 11 Evaluering af fagelementer, jf. 6 i Uddannelsesbekendtgørelsen, 1 er systematisk tilbagevendende Alle fast tilbagevendende fagelementer evalueres minimum hver anden gang, med mindre der har været større ændringer i fagelementet. Alle fagelementer evalueres første gang de udbydes Fagelementerne evalueres i en form, hvor resultaterne kan videreformidles fra underviser eller kursusleder til studieledelsen. 1 I Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser fastsættes, at et modul består af et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. Oftest vil der v ære tale om kurser, men kandidatspecialer og bachelorprojekter indgår også i kategorien fagelementer.

14 2) Tjekliste for fastlæggelse af fakultetets evalueringsprocedure Hvert fakultet opbygger en evalueringsprocedure. I udarbejdelsen af evalueringsproceduren anvendes nedenstående tjekliste. Udarbejdelse af evalueringsproceduren sker med udgangspunkt i universitetslovens 16, 17 og 18. Dekanen er overordnet ansvarlig for fakultetets evalueringsarbejde. Institutleder sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning og skal med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af uddannelse og undervisning. Studienævnet kvalitetssikrer og kvalitetsudvikler uddannelse og undervisning og påser opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer. SIDE 4 AF 11 Formålet med at evaluere undervisningen: Hvad er fakultets formål med at gennemføre evalueringer? Med hvilken hyppighed gennemføres evalueringer, og hvordan afspejler dette formål og behov? Hvorledes kommunikeres formålet med evaluering til studerende, undervisere og administratorer? Hvad er målsætningen for svarprocenten i evalueringer? Valg af evalueringsformer og udarbejdelse af evalueringsplan: Hvilke krav stilles til evalueringsmetoder? (validering af metoder, grad af valgfrihed, kontinuitet i metodevalg) Hvorledes sikres, at der evalueres i forhold til de faglige og pædagogiske målbeskrivelser? I hvilket regi diskuteres, hvilke opfattelser af undervisningskvalitet, der skal evalueres på baggrund af? Hvordan sikres sammenhæng mellem formålet med evalueringer, opfattelse af undervisningskvalitet og konkret evalueringspraksis? Hvorledes inddrages de studerende i udformning af evalueringsprocedure? Hvem har ansvaret for udarbejdelse af evalueringsplanen? Opfølgning på evalueringer Hvem varetager det ledelsesmæssige ansvar for de forskellige dele af opfølgningsarbejdet? (dvs. opfølgning der angår

15 planlægning af undervisning, det faglige indhold, eksamination, studieordning, personale og efteruddannelse) Hvem sikrer kommunikation til og med studerende om resultat af og opfølgning på evalueringer? Hvem sikrer kommunikation til og med undervisere om resultat af og opfølgning på evalueringer? Hvem sikrer kommunikation med øvrige aktører og interessenter? SIDE 5 AF 11 Offentliggørelse af evalueringer Hvilke procedurer sikrer, at kravene til offentliggørelse af evalueringer kan opfyldes? Hvilke procedurer sikrer, at der i offentliggørelse af evalueringsrapporter kan linkes til det bagvedliggende datamateriale? Hvorledes sikres, at definitionen af kategorierne A, B og C, som skal fremgå af de sammenfattende evalueringsrapporter, afspejler formålet med evaluering, opfattelsen af undervisningskvalitet og konkret evalueringspraksis? Underviserkvalifikationer og kompetenceudvikling Hvilke politikker eksisterer for underviseres kompetenceudvikling? Hvorledes sikres, at tilbud om kompetenceudvikling modsvarer behovene? Hvilke tilbud gives til undervisere i forbindelse med feedback fra evalueringer? Hvorledes dokumenteres fakultetets indsatser på kompetenceudviklingsområdet? Vedligeholdelse og kommunikation af evalueringspraksis Hvorledes sikres, at der findes en opdateret og offentlig tilgængelig beskrivelse af fakultetets evalueringsprocedure? Hvorledes sikres, at beskrivelsen kommunikeres til alle undervisere, studerende og øvrige aktører? Hvordan sikres, at de tilgængelige evalueringsværktøjer opdateres og vedligeholdes?

16 3) Tjekliste for udarbejdelse af konkrete evalueringsplaner på uddannelsesniveau Afhængig af fakultetets organisering udarbejdes for hvert studieår en evalueringsplan enten på fakultetsniveau, institutniveau eller på studielederniveau. Evalueringsplanen fastlægger evaluering af de enkelte fagelementer. Af evalueringsplanen fremgår: Hvilke fagelementer der evalueres og med hvilke metoder Hvornår fagelementet evalueres i løbet af semesteret Hvilke aktører der har bidraget til at udarbejde evalueringsplanen Evalueringsplanen opdateres en gang årligt og offentliggøres således, at den er tilgængelig for alle undervisere og studerende. SIDE 6 AF 11

17 4) Procedure for offentliggørelse af sammenfattende evalueringsrapporter SIDE 7 AF 11 Krav om offentliggørelse af evalueringer Procedure for offentliggørelse af undervisningsevalueringer sikrer, at universitetet imødekommer kravene om offentliggørelse i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. I forlængelse heraf har KU i udviklingskontrakten for opstillet som mål, at alle undervisningsevalueringer vil blive offentliggjort fra Det fremgår af bestemmelserne i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, at oplysninger om gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af universitetets undervisning skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside. Oplysninger om en enkelt undervisers undervisning er dog undtaget, ligesom evalueringer, hvor alene institutionens ansatte har medvirket, er undtaget. Kvalitativ sammenfatning af resultaterne af kursusevalueringer Der offentliggøres en kvalitativ, beskrivende sammenfatning af kursusevalueringer (en såkaldt evalueringsrapport). Evalueringsrapporterne offentliggøres som minimum en gang årligt, dvs. inden oktober offentliggøres for det afsluttede studieår (fra september til september). Ved kursusevaluering forstås evaluering af et fagelement eller en gruppe af fagelementer, jf. 6 i Uddannelsesbekendtgørelsen. På baggrund af årets evalueringer af fagelementer udformer den relevante leder (institutleder, studieleder eller studienævnsformand) en sammenfatning af resultaterne af evalueringerne. Svarprocenter angives og kommenteres. Som udgangspunkt for evalueringsrapporten inddeles det foreliggende evalueringsmateriale i tre kategorier. Sorteringen af evalueringer i kategorierne A, B og C foretages på baggrund af det enkelte fakultets definition og udfoldelse af de tre kategorier. Definitionen af kategorierne skal forholde sig til fakultetets formål med evalueringer, opfattelse af undervisningskvalitet og konkret evalueringspraksis, jf. Tjekliste for fastlæggelse af fakultetets evalueringsprocedure. Definitionen af A, B og C skal fremgå af evalueringsrapporten. I A samles evalueringer, der i forhold til definitionen af kategorien viser, at undervisningen/fagelementet fungerer særlig godt og kan være til inspiration for andre.

18 I B samles evalueringer, der i forhold til definitionen af kategorien viser, at undervisningen/fagelementet fungerer tilfredsstillende I C samles evalueringer, der i forhold til definitionen af kategorien viser, at der i undervisningen/fagelementet er behov for flere justeringer. Evalueringsrapporten indledes med en opgørelse af antallet af evalueringer i hver kategori og en refleksion over fordelingen. Herefter omtales hver kategori således: For kategori A fokuseres på de særlig positive erfaringer, der er gjort i perioden. Kategori B (sandsynligvis den store middelgruppe) kommenteres kun ganske kort. For kategori C beskrives, hvilke opmærksomhedspunkter evalueringerne peger på og i forlængelse heraf, hvilke justeringer og øvrige opfølgningsinitiativer det har eller vil give anledning til. I den følgende periodes evalueringsrapport gøres status over sidste periodes opfølgningsinitiativer. I forbindelse med opfølgning nævnes tillige initiativer vedr. kompetenceudvikling. Evalueringsrapporten forsynes afslutningsvis med links til de bagvedliggende evalueringsdata. Datamaterialet kan evt. aggregeres. Det beskrives, hvorledes datamaterialet er tilvejebragt. Data, som kan føres tilbage til enkeltpersoner, må ikke offentliggøres. Såfremt der ikke linkes til et bagvedliggende datamateriale, skal det fremgå, hvilket materiale evalueringsrapporten er baseret på. Omfanget fastlægges til max. 3 sider. (Se skabelon for evalueringsrapport og et konkret eksempel fra det Teologiske Fakultet nedenfor). SIDE 8 AF 11 Offentliggørelse Evalueringsrapporterne offentliggøres på fakulteternes hjemmesider. Der linkes fra til fakulteternes hjemmesider. Lovligheden De involverede parter bør i udformningen af evalueringsrapporten og vurdering af links til bagvedliggende datamateriale være særdeles opmærksomme på at følge reglerne i Lov om behandling af personoplysninger. Der må ikke offentliggøres evalueringsdata, der kan føres tilbage til en enkelt underviser. Der udvises en særlig agtpågivenhed i forhold til at udskille de evalueringer, som kan føres tilbage til en enkelt underviser og dermed identificere denne. I konkrete tvivlstilfælde er det muligt at kontakte Uddannelsesservice for en vurdering af lovligheden i at offentliggøre et specifikt datagrundlag.

19 Endelig skal de involverede parter være opmærksomme på, at lovgrundlaget ikke kræver, at al undervisning skal evalueres, men at gennemførte aktuelle evalueringer skal offentliggøres, bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene institutionens ansatte har medvirket, jf. 2 i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. SIDE 9 AF 11 Skabelon for evalueringsrapport Evalueringsrapport for bacheloruddannelsen i litteraturhistorie 2008/2009 Der er i år gennemført evalueringer af 40 forskellige fagelementer på bacheloruddannelsen. Svarprocenten lå i gennemsnit på 50 pct. Der er 15 evalueringer i kategori A, 20 evalueringer i kategori B og 5 i kategori C. [Indsæt beskrivelse af, hvorledes kategorierne A, B og C er defineret.] Alt i alt er undervisningen på bacheloruddannelsen i litteraturhistorie inde i en god udvikling. A: Der er særlig grund til at fremhæve de gode erfaringer med brugen af blogs i kursus om litteraturfortolkning. Det kan overvejes om metoden med fordel kan anvendes i andre kurser. Osv. [øvrige relevante positive erfaringer nævnes]. B: Der udtrykkes generel tilfredshed med kursus yy og zz. Der er enkelte forslag til justeringer. Det overlades til underviserne at foretage disse. Osv. C: Evalueringerne af kurserne Litteraturhistorie 1 og 2 viser, at der er behov for at foretage justering af pensum i forhold til kursernes målbeskrivelse. Forslag til ændringer vil blive diskuteret i studienævnet i kommende semester. To evalueringer viser, at.. [de øvrige forhold, der giver anledning til justering, omtales med angivelse af hvordan, og hvornår der vil blive fulgt op]. Status på sidste periodes opfølgningsinitiativer: Ændringen af pensum til kurset i qqq er nu gennemført med virkning fra sept. 09. Der udestår justering af eksamensform i forbindelse med kursus zzz. 20 % af underviserne har været på pædagogisk kompetenceudvikling i perioden. [link til kvantitativt materiale, hvor det er muligt og lovligt]. Note om arten af det bagvedliggende datamateriale, som sammenfatningen er baseret på.

20 SIDE 10 AF 11

21 SIDE 11 AF 11

22 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Procedure for undervisningsevalueringer og opfølgninger; gældende for studieåret 2009/2010; SAG /09 (HBU) Bilag 2: Høringsparter - studieledere og studienævn I forbindelse med planlægning af institutternes evalueringer i 2008/2009 skal relevante studieleder høres i forbindelse med institutledelsens oplæg til evalueringsplan. Evalueringsplanen skal i 2008 forelægges studielederne senest 14. juli med høringsfrist 15. august. Institut Uddannelse 1 Uddannelse 2 Uddannelse 3 Uddannelse 4 NBI De fysiske fag (B, K) Nanoteknologi (B, K) IMF De matematiske fag (B, K) Statistik (K) Matematik-Økonomi (B, K) Aktuar (B, K) IFI Idræt (B) Idræt; HUM/SAMF (K) Idræt; fysiologi (K) IND - SNM - DIKU Datalogi (B, K) escience (K) KIKU De Kemiske Fag (B, K) Nanoteknologi (B, K) Biokemi (B, K) BIO Biologi (B, K) Biokemi (B, K) BioInformatik (K) Molekylær Biomedicin (B,K) IGG Geografi og Geoinformatik (B, K) Geologi og Geoscience (B, K) Tabel 1 Høringsberettigede studieleder for de ni institutter; opgjort efter uddannelser (B = bacheloruddannelse; K = Kandidatuddannelse) Institut Studieleder 1 Studieleder 2 Studieleder 3 Studieleder 4 NBI Ian Bearden Karsten Flensberg Per Hedegård IMF Ernst Hansen IFI Eva Wulff Helge Bente Kiens IND - SNM - DIKU Torben Mogensen Stig Skelboe KIKU Merete Bilde Anders Døssing Per Hedegård Gert Dandenell BIO Anders Priemé Gert Dandanell Anders Krogh Morten Johnsen IGG Thorbjørn Joest Andersen Jens Konnerup Madsen Tabel 2 Høringsberettigede studieleder for de ni institutter; opgjort efter navne (B = bacheloruddannelse; K = Kandidatuddannelse) Bachelor- og Kandidatstudienævnet er høringsberettigede ved alle institutter.

23 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Procedure for systematiske undervisningsevalueringer og - opfølgninger ved Det Naturvidenskabelige Fakultet; Gældende fra studieåret 2009/2010; SAGSNOTAT 17. JULI 2009 Vedr.: Bilag 3 årshjul 2009/2010 DEKANATET Sagsbehandler: Henrik Busch TAGENSVEJ 16, 2200 KØBENHAVN N Nedenstående tabel angiver deadlines for institutledelser, studieledere, studienævn og Uddannelsesservice for bidrag til planlægning, gennemførsel og opfølgning vedr. undervisningsevalueringer i studieåret 2009/2010. TLF DIR MOB REF: HBU SAG: /09

24 SIDE 2 AF 2 Måned/dato Opgave Ansvarlig 2009 Juni/juli Fastlæggelse-/revision af retningslinjer Planlægning af evalueringer Prodekan for uddannelse Institutledelse 15. august Leverance af kursus- og eksamensdata; Uddannelsesservice blok 3+4 (2008/2009) 15. september Udsendelse til høring hos studieledere og nævn af: Institutledelse Forslag til evalueringsplan Forslag til intern evalueringsrapport/ opfølgningsplan 29. september Høringssvar fra studieledere og nævn til institutledelser Studieledere Studienævn 9. oktober Fremsendelse til af Institutledelse Evalueringsplan Intern evalueringsrapport/ opfølgningsplan Upload på instituthjemmeside af: Offentliggjort evalueringsrapport/ opfølgningsplan 9. oktober Offentliggørelse på af fakultetsprocedure Uddannelsesservice og institutternes undervisningsevalueringer for 2008/2009. November Evaluering, blok 1 Institutledelse 1. December Leverance af kursus- og eksamensdata; Uddannelsesservice Blok 1 (2009/2010) 2010 Januar Evaluering, blok 2 Institutledelse 15. Marts Leverance af kursus- og eksamensdata; Uddannelsesservice Blok 2 (2009/2010) April Evaluering, blok 3 Institutledelse 15. Maj Leverance af kursus- og eksamensdata; Uddannelsesservice Blok 3 (2009/2010) Juni Evaluering, blok 4 Planlægning af 2009/2010 evalueringer Institutledelse Institutledelse Juli 15. August Leverance af kursus- og eksamensdata; Blok 4 (2009/2010) Uddannelsesservice

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere og kvalitetsudvikling af kurser og vejledning.

pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere og kvalitetsudvikling af kurser og vejledning. DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Procedure for systematisk undervisningsevaluering og -opfølgning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - SCIENCE 15. JULI 2014 Denne

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for systematisk undervisningsevaluering og -opfølgning på Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

Aftagerpanelerne - medlemsliste 28. oktober 2010 Navn Virksomhed Aftagerpanel Gregers Dam, chefgeolog DONG Energy

Aftagerpanelerne - medlemsliste 28. oktober 2010 Navn Virksomhed  Aftagerpanel Gregers Dam, chefgeolog DONG Energy DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG 1 Aftagerpanelerne - medlemsliste 28. oktober 2010 Navn Virksomhed E-mail Aftagerpanel Gregers Dam, chefgeolog DONG Energy greda@dongenergy.dk

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Efteråret 2014 Foråret 2015

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Efteråret 2014 Foråret 2015 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Efteråret 2014 Foråret 2015 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A )

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) EVALUERINGSRAPPORT FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet

Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet 2015-16 Evalueringen på alle fakultetets uddannelser

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Sagsbehandler: Gitte Duemose Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Procedure til evaluering af kursusforløb pa BA- og kandidatuddannelse pa Aarhus BSS

Procedure til evaluering af kursusforløb pa BA- og kandidatuddannelse pa Aarhus BSS Procedure til evaluering af kursusforløb pa BA- og kandidatuddannelse pa Aarhus BSS Godkendt af fakultetsledelsen d. 8. oktober 2015 Indhold Formål med evalueringsproceduren 1 Dataindsamling 1 Databearbejdning

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 12. Bilag 3 Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til rektor 21. JANUAR

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser 2014-2015 UDDANNELSESSERVICE Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund De to studienævn ved Institut for Kultur og Samfund har vedtaget følgende evalueringspolitik for alle bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016 Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016 1 Indhold 2 Formål med evalueringsproceduren for vejledningsforløb

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16, 2200 København N Frokoststuen på 2. sal

Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16, 2200 København N Frokoststuen på 2. sal D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til MØDEINDKALDELSE 22. OKTOBER 2008 Forum Mødedato: Tirsdag d. 28. oktober 2008, kl. 13.00-16.00 Sted:

Læs mere

Procedurer for kvalitetssikring af uddannelse

Procedurer for kvalitetssikring af uddannelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedurer for kvalitetssikring af uddannelse Version: 20. april 2015 Indholdsfortegnelse PROCEDURE FOR UDARBEJDELSE,

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund, ARTS

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund, ARTS 1 Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund, ARTS De to studienævn ved Institut for Kultur og Samfund har vedtaget følgende evalueringspolitik for alle bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb De studerende evaluerer jf. kvalitetshåndbogens kriterium 5.1 alle de teoretiske undervisningsforløb. Den fælles UCL-metode benyttes, så

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Procedure for evaluering på HD, Aarhus BSS. Aarhus BSS, oktober 2016

Procedure for evaluering på HD, Aarhus BSS. Aarhus BSS, oktober 2016 Procedure for evaluering på HD, Aarhus BSS Aarhus BSS, oktober 2016 v. 1.2 Oktober 2016 Indhold 1 Formål med evalueringsproceduren 3 2 Evaluering af kursusforløb og seminarforløb 3 3 Evalueringsspørgsmål

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser 11. JULI 2014 Indledning Københavns Universitet ønsker at tilbyde forskningsbaserede uddannelser

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

DIKUs undervisningsudvalg. Vedr.: Mødedato 19. januar 2010. Sagsbehandler: Lisa Schultz Ibenfeldt Schultz DATALOGISK INSTITUT

DIKUs undervisningsudvalg. Vedr.: Mødedato 19. januar 2010. Sagsbehandler: Lisa Schultz Ibenfeldt Schultz DATALOGISK INSTITUT DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs undervisningsudvalg SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Referat af 25. møde i undervisningsudvalget DATALOGISK INSTITUT Mødedato 19. januar 2010 Sagsbehandler:

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016 Aarhus BSS, 27.

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016 Aarhus BSS, 27. Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS Pilotprojekt 2016 Aarhus BSS, 27. april 2016 1 Indhold 2 Formål med evalueringsproceduren for vejledningsforløb

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 36. møde d. 14. oktober 2011. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 36. møde d. 14. oktober 2011. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 14. OKTOBER 2011 Vedr.: 36. møde d. 14. oktober 2011 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til Stede:

Læs mere

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15)

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Indhold: INDLEDNING 1 FORMELLE RAMMER 2 KERNEN I ARBEJDET MED KVALITET I UNDERVISNING OG UDDANNELSE 3 EVALUERING AF

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Plan for evaluering af undervisningen

Plan for evaluering af undervisningen SYDDANSK UNIVERSITET Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet December 2007 Plan for evaluering af undervisningen Baggrund I henhold til element 3.3 i Delpolitik for Evaluering udøver Studienævnet det formelle

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET PROCEDURE FOR STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING 12. MARTS 2015 DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET REV.

KØBENHAVNS UNIVERSITET PROCEDURE FOR STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING 12. MARTS 2015 DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET REV. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET PROCEDURE FOR STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING 12. MARTS 2015 REV. MARTS 2016 SCIENCE har i henhold til KU s fælles kvalitetssikringspolitik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Trivselsundersøgelse blandt de studerende, okt./nov. 2011

Trivselsundersøgelse blandt de studerende, okt./nov. 2011 Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Trivselsundersøgelse blandt de studerende, okt./nov. 2011 - beskrivelse af processen fra A til Z Dea Sommer 23-09-2011 1. Formål og mål Formålet med TU er: At vi som organisation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere