Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011"

Transkript

1 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+&

2

3 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter / Tak for i dag

4 BRUG AF DISSE SLIDES! DISSE SLIDES ER ALENE VEJLEDENDE, OG INDHOLDET ER KUN MENT SOM OPLÆG TIL BRUG FOR INDLÆG I FOTOKLUBBEN MIDTJYLLAND DEN 2. FEBRUAR 2011 VED KONKRET SAGSBEHANDLING ELLER PROBLEMSTILLINGER KAN INDHOLDET IKKE ERSTATTE EN KONKRET JURIDISK RÅDGIVNING.

5 Ophavsret 5

6 OPHAVSRET Hvad er ophavsret? Retsgrundlaget Retserhvervelsen Beskyttelsens objekt Beskyttelsens varighed Beskyttelsens subjekt Beskyttelsens indhold

7 OPHAVSRET Retsgrundlaget: Ophavsretsloven hovedloven er fra 1995 og er senere ændret en række gange. Loven er baseret på: Ophavsretsloven 1995 er fortsat baseret på 1961 loven, som blev tilvejebragt på grundlag af et langvarigt fællesnordisk forarbejde. EU direktiverne edb-direktivet, leje- og låne-direktivet, satelit- og kabeldirektivet, beskyttelsestidsdirektivet, databasedirektivet, infosoc-direktivet, følgeretsdirektivet og retshåndhævelsesdirektivet. Fællesnordisk reformarbejde (betænkninger mv.) Bernerkonventionen

8 OPHAVSRET Retsgrundlaget: International ophavsret fremmede værker nyder samme beskyttelse som nationale værker

9 OPHAVSRET Retserhvervelsen: Retserhvervelsen er formfri og indtræder uden iagttagelse af formaliteter (registrering m.v.) - Copy-right-modellen vs. Droit d auteur-princippet Princippet om formfri retserhvervelse stammer fra Bernerkonventionen Verdenskonventionen tillader formalitetskrav herunder angivelse af symbolet som betingelse for opnåelse af rettigheden. Der er ingen prioritetsbeskyttelse og dobbeltfrembringelser er muligt.

10 OPHAVSRET Beskyttelsens objekt: Kerneområdet er fortsat litterære og kunstneriske værker Ophavsretsloven Kap. 1 rettigheder (de egentlige ophavsrettigheder vs. Ophavsretsloven Kap. 5 rettigheder (naborettighederne)

11 OPHAVSRET Beskyttelsens objekt: Ophavsretsloven 1 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde. Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker. Stk. 3. Værker i form af edb programmer henregnes til litterære værker.

12 OPHAVSRET Beskyttelsens objekt: Fotografiske værker: Indtil 1995 var fotografier holdt helt udenfor ophavsretsloven og den ophavsretlige beskyttelse og nød beskyttelse efter fotografiloven fra 1961 (men en beskyttelsestid på 25 år) I tidligere fotografilove var beskyttelsestiden helt ned til 5 år og betinget af anmeldelse af fotoet samt forsyning af påtegning på hvert enkelt billede.

13 OPHAVSRET Fotografiske værker: Der sondres i ophavsretsloven fortsat mellem Fotografiske værker ( 1) Og Fotografiske billeder ( 70)

14 OPHAVSRET Fotografiske værker: Ophavsretsloven Den, som fremstiller et fotografisk billede (fotografen), har eneret til at råde over billedet ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden. Stk. 2. Retten til et fotografisk billede varer, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da billedet blev fremstillet. Stk. 3. Bestemmelserne i 2, stk. 2-4, 3, 7, 9, 11 og 11 a, 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, og stk. 3, b, 17, stk. 1 og 4, 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 1 og 2, 20, 21 og 23, 24, stk. 1 og 2, og 24 a, 25, 25 a, 27, 28, 30-31, 34, 35, 39-47, og finder tilsvarende anvendelse på fotografiske billeder. Er et fotografisk billede genstand for ophavsret efter 1, kan denne også gøres gældende.

15 OPHAVSRET Sondringen mellem fotografiske værker og fotografiske billeder: Værket er præget af en selvstændig skabende indsats (originalitet) og fremtræder som et værk. I sondringen er den dokumentariske værdi uden betydning. Forhold der kan indgå i vurderingen er: kameravinkel, belysning, farver, kontraster og den overordnede kunstneriske værdi m.v. (UfR H tivolislot på kagedåse i strid med 70)

16 OPHAVSRET Beskyttelsestiden: Ophavsretlig beskyttede værker, herunder fotografiske værker nyder beskyttelse i 70 år efter ophavsmandens dødsår. Fotografiske billeder nyder beskyttelse i 50 år fra udløb af det år, hvor billedet blev fremstillet.

17 OPHAVSRET Beskyttelsens subjekt: Fotografiske værker ( 1): Ophavsmanden (en fysisk person) Fotografiske billeder ( 70): den der fremstiller billedet (fotografen)

18 OPHAVSRET Beskyttelsens indhold: Ophavsretsloven 2 Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur eller kunstart eller i anden teknik. Stk. 2. Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.

19 OPHAVSRET Stk. 3. Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når 1) eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning eller udlån eller på anden måde spredes til almenheden, 2) eksemplarer af værket vises offentligt, eller 3) værket fremføres offentligt. Stk. 4. Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også 1) trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder udsendelse i radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, og 2) fremførelse i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større kreds, som ellers måtte anses som ikke-offentlig.

20 OPHAVSRET Eksemplarfremstilling til privat brug 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at 1) opføre et bygningsværk, 2) fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk fra original plade eller stok eller på nogen anden måde, som indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original, 3) fremstille eksemplarer af edb programmer i digitaliseret form, 4) fremstille eksemplarer i digital form af databaser, når eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af databasen i digital form, eller 5) fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker end edb-programmer og databaser, medmindre det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand.

21 OPHAVSRET Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 5, er det ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at benytte fremmed medhjælp ved eksemplarfremstillingen, når der er tale om 1) musikværker, 2) filmværker, 3) litterære værker, såfremt den fremmede medhjælp medvirker i erhvervsøjemed, 4) værker af brugskunst eller 5) kunstværker, såfremt eksemplarfremstillingen har form af en kunstnerisk gengivelse. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke brugeren ret til ved eksemplarfremstilling af musikværker og filmværker at anvende teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på biblioteker, i forretningslokaler eller på andre offentligt tilgængelige steder. Det samme gælder for litterære værker, såfremt det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.

22 OPHAVSRET Bestilte portrætbilleder: Ophavsretsloven 60 Ophavsmanden kan ikke udøve sine rettigheder til et bestilt portrætbillede uden samtykke fra bestilleren.

23 NABORETTIGHEDER TIL OPHAVSRET 23

24 NABORETTIGHEDER TIL OPHAVSRET Udøvende kunstneres fremførelse af værker (50 år) Lydoptagelser (50 år) Billedeoptagelser (levende billeder) (50 år) Radio- og fjernsynsudsendelser (50 år) Fotografiske billeder (50 år) Kataloger, databaser m.v. (15 år) Pressemeddelelser (12 timer)

25 RETTEN TIL EGET BILLEDE 25

26 RETTEN TIL EGET BILLEDE Kendte personer nyder efter markedsføringsloven 1 beskyttelse mod, at billeder af dem benyttes i reklameøjemed uden deres samtykke. (omfatter også billedet som produkt plakater m.v.) Beskyttelsen skal holdes op mod den almindelige ytringsfrihed og generelle samfundsinteresser (Se&hør er lovligt) almindelige personer nyder som udgangspunkt samme beskyttelse, men oftest vil der ikke være en økonomisk værdi i brugen af billedet. Billeder af almindelige personer må dog generelt bruges i illustrationer af et almindeligt emne.

27 RETTEN TIL EGET BILLEDE Straffeloven 264d Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

28 FOTOGRAFERING PÅ OFFENTLIGE STEDER 28

29 FOTOGRAFERING PÅ OFFENTLIGE STEDER Må man fotografere den lækre nøgne nabo der går rundt i sin lejlighed?

30 FOTOGRAFERING PÅ OFFENTLIGE STEDER Straffeloven 264a Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

31 FOTOGRAFERING PÅ OFFENTLIGE STEDER Pressens brug af personbilleder: Der er en udvidet ytringsfrihed for pressen og sammen med offentlighedens ret til information er der en generel adgang for pressen til at offentliggøre billeder af personer uden indhentelse af samtykke. (Straffeloven 264d kan stadig anvendes, men indsnævres ) Ex. Domspraksis fastslået, at det er ok at gengive situationsbilleder, fra strand, hvor personer optræder topløse. Herudover er det generelt lovligt at fotografere på offentlige steder brugen af billeder kan dog være underlagt restriktioner

32 FOTOGRAFERING PÅ OFFENTLIGE STEDER Straffeloven 264d: Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

33 FOTOGRAFERING AF VÆRKER (KUNST, BYGNINGSVÆRKER M.V.) 33

34 FOTOGRAFERING AF VÆRKER Ophavsretsloven 24 Kunstværker, der indgår i en samling, eller som udstilles eller udbydes til salg, må gengives i kataloger over samlingen. Sådanne kunstværker må endvidere gengives i meddelelser om udstilling eller salg, herunder i form af overføring til almenheden. Stk. 2. Kunstværker må afbildes, når de er varigt anbragt på eller ved en for almenheden tilgængelig plads eller vej. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt kunstværket er hovedmotivet og gengivelsen udnyttes erhvervsmæssigt. Stk. 3. Bygninger må frit afbildes.

35 FOTOGRAFERING AF VÆRKER Ophavsretsloven 24 Stk. 3. Bygninger må frit afbildes. Omfatter formentlig også skibe og broer og indre dele af bygninger så som trapper, indganspartier. Retten til gengivelse omfatter ikke 3-dimentionelle gengivelser (dvs. Omfatter ikke arkitekttegninger)

36 OFFENTLIGGØRELSE PÅ INTERNET/ PERSONDATALOVGIVNINGEN 36

37 OFFENTLIGGØRELSE PÅ INTERNETTET Datatilsynets retningslinjer (www.datatilsynet.dk) Offentliggørelse på internet af billeder af genkendelige personer betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger. Dette gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Persondatalovens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted. Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en rockkoncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoologisk have. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, jf. mere herom nedenfor. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7.

38 OFFENTLIGGØRELSE PÅ INTERNETTET Eksempler på situationsbilleder der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke: Billeder optaget under en fritidsklubs udfoldelse af aktiviteter Billeder optaget af unges ophold på en efterskole eller anden privat skole Billeder optaget ved en kommunal skoles juleafslutning Følgende situationsbilleder vil normalt ikke kunne offentliggøres uden samtykke: Billeder optaget af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset m.v. Besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende

39 OFFENTLIGGØRELSE PÅ INTERNETTET Portrætbilleder Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internet. Dette er begrundet i, at en sådan offentliggørelse vil kunne medføre ulemper for de registrerede, idet nogle mennesker vil kunne føle ubehag ved, at sådanne billeder, eventuelt sammen med oplysninger om navn m.v., gøres offentligt tilgængeligt for alle, der har adgang til internet, og at denne ulempe vejer tungere end interessen i offentliggørelsen, jf. interesseafvejningsreglen i persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7. Hvis en skole f.eks. ønsker at offentliggøre portrætbilleder eller klassebilleder af eleverne på sin hjemmeside, må det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt elev, eller dennes forældre afhængig af elevens alder.

40 LICENSAFTALER (HERUNDER COPY-LEFT, GPL M.V.) 40

41 LICENSAFTALER M.V. Copy-left:

42 LICENSAFTALER Copy-left: (wiki-pedia) Copyleft er en betegnelse for en række fri software- og open source-licenser for brug af ophavsretsbeskyttede værker som er karakteriseret ved et krav om at værker som er afledt af et andet værk med en sådan licens, udgives under samme licens hvis de frigives. Hvor ophavsretregler normalt bruges til at forhindre eller begrænse muligheden for lovligt at lave og distribuere kopier af et værk, er det omvendt copyleftlicensens formål at sikre at alle personer som modtager et copyleftet værk har ret til frit at bruge, ændre og videredistribuere det. Kort fortalt går det ud på, at et værk (for eksempel et computerprogram) frit kan kopieres, ændres og distribueres - men de nye værker som fremkommer herved skal forblive under samme licens som originalen:

43 LICENSAFTALER Creative Commons:

44 LICENSAFTALER Creative Commons:

45 INSPIRATION FRA ANDRES VÆRKER / STOCKPHOTOS I EGNE MANIPULATIONER 45

46 INSPIRATION FRA ANDRES VÆRKER Man må gerne lade sig inspirere, men ikke kopiere Vær obs på licensaftaler for stockphotos! Hvis billedet er ophavsretligt beskyttet eller beskyttet efter OHL 70, må man kun manipulere/ændre hvis licensen tillader det.

47 SPØRGSMÅL? 47

48 TAK FOR I DAG DAHL advokatfirma Advokat, LL.M. Søren Wolder Knudsen tlf

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret Anordning nr. 561 af 7. juni 2006 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt: I medfør af 93 i lov om ophavsret, jf.

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten

Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Indledning Retsgrundlag Pensum: IT-retten, 2. udg. Udg.pkt.: Edb-programmer kan ikke patenteres, jf. patentlovens 1,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 Sag 97/2007 (1. afdeling) Infopaq International A/S (advokat Asger Heine Jensen) mod Danske Dagblades Forening (advokat Martin Dahl Pedersen) I tidligere

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Anvendelse af billeder, video og digitale medier

Anvendelse af billeder, video og digitale medier Anvendelse af billeder, video og digitale medier Dagtilbud og skoler, Varde Kommune Indhold Fotos og videoer defineres som personoplysninger...3 Er det et situationsbillede eller portrætbillede?...3 Skriftligt

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi Ret & Rigtigt 11 Ophavsret mv. 3 Musik og lyd Rettighedsøkonomi Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Retten til eget billede

Retten til eget billede Retten til eget billede Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier, Personlighedsret, kap. 3, side 51-104, Peter Schønning m.fl. Indledning Betingelser for beskyttelse som værk Det skal være

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

IMMATERIELLE RETTIGHEDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER Patenter, Brugsmodeller, Varemærker, Designbeskyttelse og Ophavsret DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14 Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014 Semester: 4. Semester Klasse: 4MMDA0912 Gruppe: 14 Vejleder: Lisbeth Mathiesen Synopsis: Deltagere:

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN (internet): Udgivet

Læs mere

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software Indhold: 1 En kort indføring i OSS-licenseringens problem... 3 1.1 Problemoversigt... 3 1.1.1 Den politiske

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Ophavsretskrænkelser ved anvendelse af streaming på internettet. en juridisk, økonomisk samt interdisciplinær fremstilling.

Ophavsretskrænkelser ved anvendelse af streaming på internettet. en juridisk, økonomisk samt interdisciplinær fremstilling. Ophavsretskrænkelser ved anvendelse af streaming på internettet. en juridisk, økonomisk samt interdisciplinær fremstilling. Copyright Infringement the use of illegal streaming online. A legal, economic

Læs mere

REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN. SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen

REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN. SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen BETÆNKNING NR 1197 KØBENHAVN 1990 På forsiden er trykt det internationale symbol for ophavsret,

Læs mere

Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik. Streaming music A legal qualification of streaming music

Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik. Streaming music A legal qualification of streaming music Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik Streaming music A legal qualification of streaming music af JAKOB KNUDSEN Specialet indeholder en ophavsretlig kvalifikation af streaming

Læs mere

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL AKTUEL IP-RET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Højesterets første domænenavnsafgørelse Af advokat dr. jur. Per Håkon Schmidt og advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt

Læs mere

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret?

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret? Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Skolejuraens En guide i ophavsret og persondataret? 1 Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Kapitel 2 - Når jeg underviser...9

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT. Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011

Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT. Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011 C R E A T I V E C OMMON S F ORA L L E Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011 Creative Commons for alle er udgivet af webtjenesten

Læs mere

Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted

Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Skolejura ABC Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Forsidebillede: Scanpix Billeder fra Scanpix: side 1,14,16,19,25,28,33, 35,38,41,43,44,62,64,66 Billeder fra

Læs mere