Retten til eget billede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten til eget billede"

Transkript

1 Retten til eget billede Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier, Personlighedsret, kap. 3, side , Peter Schønning m.fl. Indledning Betingelser for beskyttelse som værk Det skal være en fysisk person der skaber værket, jf. Den i 1. Der skal være tale om et litterært eller kunstnerisk værk. Originalitetskrav Subsumeres bredt. Billeder og fotografier kan således principielt godt være omfattet. Værket skal være udtryk for en selvstændigt skabende og intellektuel indsats. Selvstændigt Subjektivt nyhedskrav (man må ikke kopiere, men man må godt få den samme ide) Ikke rent håndværks- eller rutinemæssigt. Der må ikke være tale om rene rekonstruktioner. Ingen kvantitetskrav Eksempel: Hvem ringer klokkerne for? U H. Beskyttelse af fotografier Fotografiske værker Hvis fotografiet opfylder betingelserne for at være et værk, beskyttes som sådan efter 1. For at være originalt, må der være en vis selvstændig opsætning, f.eks. lysforhold o.l.. Der er tale om en beskyttelse af frembringeren, dvs. fotografen. Beskyttelsen regulerer ikke personer på billedet. Fotografier der ikke er værker - 70 Fotografen har eneret til at råde over billedet. Både eksemplarfremstilling og at gøre det tilgængeligt for almenheden. 70 regulerer således ikke hvorledes eventuelle personer på billedet har rettigheder over billedet. Retten til eget billede Retsgrundlag Ikke reguleret i ophavsretsloven eget billede er ikke et værk Det har været forsøgt at begrunde beskyttelse i ophavsretsloven, men dette er (endnu?) ikke tiltrådt. Dog bestilte portrætbilleder, jf. 60. Bestilleren skal samtykke. NB! 60 regulerer forholdet mellem bestilleren og ophavsmanden. Der er ikke nødvendigvis sammenfald mellem bestilleren og den afbildede person. Der sker ikke en overdragelse af ophavsretten, men blot en indskrænkning i udøvelsen. Personlighedsretten privatlivets fred straffelovens regler om freds- og æreskrænkelser Markedsføringsloven 1 God markedsføringsskik Ophavsret - Retten til eget billede 1

2 Almindelige retsgrundsætninger (ifølge righoldig domspraksis) Desuden: Forbrugerombudsmandens retningslinier for anvendelse af portrætbilleder eller andre personlige kendetegn i markedsføringen (april 1987 med kommentar af juli 1997) Erstatning, hvis der er lidt et tab. Godtgørelse i henhold til EAL 26 om tort. Straffelovens regler 264a Fotografi/iagttagelse på ikke-offentligt sted Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer. 264c Skaffe/udnytte ulovlige oplysninger De i 263, 264 og 264 a indeholdte straffebestemmelser finder tilsvarende anvendelse på den, der uden at have medvirket til gerningen skaffer sig eller uberettiget udnytter oplysninger, som er fremkommet ved overtrædelsen. 264d Billeder/meddelelser om private forhold Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person. Det grundlæggende beskyttelseshensyn Værnet om den personlige integritet og autonomi til at bestemme, hvilke varer og tjenester man ønsker at blive forbundet med, er et grundlæggende hensyn, for den eller de personer der anvendes i reklamesammenhæng. Offentlige personer, desuden: Billede, fremtoning m.m. har en økonomisk værdi som brand. Enhver person har ret til suverænt at bestemme over den goodwillværdi, der er knyttet til vedkommende. Ytringsfriheden Retten omfatter både positiv og negativ deltagelse i kommerciel sammenhæng. Overfor hensynet til at bestemme hvor ens billede anvendes, står hensynet til ytringsfriheden. Indskrænkninger i ytringsfriheden kan kun ske ved lov, jf. EMRK art. 10. Kendte personer Brug af billede i reklame Definition af reklame: Enhver form for tilkendegivelse i forbindelse med udøvelse af virksomhed som handlende, som har til formål at fremme afsætningen af varer o.l.. Enhver skal forståes bogstaveligt. Princippet gælder undtagelsesfrit. Med tilkendegivelse underforstås tilkendegivelse til offentligheden. Der henvises generelt til MFL 1, samt til en almindelig retsgrundsætning. Er der tale om et billede af en erhvervsdrivende person, kan forholdet tillige bedømmes efter MFL 18. Ophavsret - Retten til eget billede 2

3 U H Buster Larsen sagen Antaget at benyttelsen af billedet var sket for at udnytte reklameværdien forbundet hermed. Benyttelse af billedet til reklamebrug var uberettiget, erstatning som følge af den økonomiske værdi der var tilknyttet billedet. Erstatningsudmålingen fastsat meget lavt. Siden Buster Larsen sagen har det ligget fast, at kendte personer efter almindelige retsgrundsætninger og nu tillige MFL 1 nyder beskyttelse mod, at billeder af dem anvendes til reklameformål. Grundlæggende ræsonnement En kendt person er selv indehaver af den reklameværdi, der er knyttet til billedet, og anvendelse heraf forudsætter således tilladelse fra den pågældende. Det er ikke tilladt at bruge eller referere til personer, deres billede, figur og personlige kendetegn til reklameformål, uden forudgående tilladelse. Gives personligt. UP: Kun personligt samtykke. Modif: Almindelige fuldmagtsregler finder anvendelse. Bevisbyrde: Bevisbyrde for at samtykke er givet påhviler den, som har udnyttet billedet. Fotomodeller kan mødes med omvendt bevisbyrde. Samtykkets rækkevidde Samtykket skal være konkret og informeret. Samtykke til optagelse af billeder er ikke ensbetydende med samtykke til enhver brug af dem. U SH Mads Mikkelsen som pornostjerne Mads Mikkelsen medvirkede i en film i rollen som pornostjerne. Se og Hør valgte at bringe billeder fra samlejescener, under overskrift Sådan har du aldrig set ham før. PORNOSTJERNE. Samtykket kan ikke ret til at bruge billederne i anden sammenhæng. Billederne var imidlertid optaget med henblik på offentliggørelse (som film osv.). Se og Hørs offentliggørelse var derfor ikke en krænkelse af Mads Mikkelsens ret til eget billede. Se og Hør skulle dog betale erstatning til filmselskabet for uberettiget brug. Brug af enkeltbilleder var ikke gyldigt som citat. Enkeltbilleder beskyttet efter 70. Filmselskabets ret til billederne var krænket. Erstatning. Samtykke indenfor fotomodeller vurderes ofte bredere end hos andre. Erstatning: Ja Kravet om samtykke er absolut, ansvaret er ikke betinget af culpa. UP: Bestilleren er altid ansvarlig for ulovlig billedbrug. Godtgørelse: Ja Udtalelser fra 3.mand diskulperer ikke. Bestilleren kan efter omstændighederne gøre regres overfor f.eks. reklamebureauet. Det er en forudsætning at personen kan genkendes. (Fedtsugningssagen, genkendt på smykker) Erstatning fastsættes skønsmæssigt ud fra det honorar vedkommende måtte have kunnet opnå. F.eks. Buster Larsen-sagen, hvor han blev tilkendt kr. 20% af påstævnte beløb. Ophavsret - Retten til eget billede 3

4 Undt.: Kendte fotomodeller må nøjes med erstatning (Erann Drori-dommen modsætningsvist) Fotomodeller oppebærer et vederlag for deres posering. Anden kommerciel anvendelse Anvendelse kan kræve samtykke, kan være retsstridigt (eksempel på brug, der ikke kræver samtykke: Afbildning af kendt person i 30-binds leksikon) Erstatning: Ja (Allan Simonsen-dommen) Godtgørelse: Nej (se Udsen side 263) Martin Jørgensen: Idolbilleder over to midtersider: I strid med almindelige retsgrundsætninger om retten til eget navn og billede og i strid med god markedsføringsskik, erstatning på kr. U Ø Sanne Salomonsen nøgen Ukendte personer Ugens rapport bragte billeder af topløs Sanne Salomonsen. Billederne var taget med telelinse på lang afstand. Retten afslog at give erstatning. Der blev tilkendt godtgørelse på kr. Brug af billede i reklame Der kræves samtykke, ellers retsstridigt Erstatning: Private personer er beskyttet i samme omfang som offentlige personer. Teoretisk: Ja. Godtgørelse: Ja: Forudsætter, at tab kan dokumenteres. Dette kan typisk volde vanskeligheder for private. En ikke-kendt fotomodel vil kunne dokumentere en økonomisk værdi af sit billede, og dermed et tab. Se også Stuer Lauridsen Pressefrihed og personlighedsret (1988) side 160. EAL 26. Anden kommerciel anvendelse Kan kræve samtykke, kan være retsstridigt. Private personer kan ikke forhindre offentliggørelse af billeder der er optaget på offentligt tilgængelige steder. Brugen af billeder er primært reguleret ved STRFL 264 a d. Erstatning: Ja, hvis tab kan dokumenteres Godtgørelse: Pressens anvendelse Kan gives for uønsket medvirken i reklame. Kun hvis meget betydelig eksponering. Spots for egne udsendelser er også reklame, jf. U Ø (Tango Jalousie) Brugen af det redaktionelle stof i reklameøjemed Ophavsret - Retten til eget billede 4

5 F.eks. spisesedler, tv-reklamer, bannerreklamer o.l. Hvor der henvises til hvad der bringes i næste nummer eller næste udsendelse. Afbillede personer må tåle brugen, selvom det er reklamemæssigt. Brug af billede, hvor det ikke er i sammenhæng med det redaktionelle stof Dette må generelt anses for retsstridigt, hvis der ikke er givet samtykke. Billedebenyttelse i medier har bredere perspektiver idet de skal behandles med hensyn til ytringsfriheden og informationsfriheden. Medier skal således ikke behandles helt som andre reklamer. U Ø Sanne Salomonsen nøgen U SH Martin Jørgensen Von Hannover sagen Princessen af Monaco var blevet fotograferet af paparazzier ved private fester og begivenheder. Billederne var bragt i tyske ugeblade uden hendes samtykke. Princessen var i øvrigt en kendt person. Tysk domstol antog at hensynet til pressefrihed var større end hendes privatliv. EMD fandt at hvor en person optræder i en situation uden udøvelse af officielle funktioner, da skulle hensyn til privatlivets fred veje tungt, og ytringsfriheden fortolkes snævert. Betydning for dansk ret? Arrangementsbeskyttelse Pressens anvendelse af personbilleder uden samtykke er herefter kun retmæssig, hvis der hermed bidrages til en debat af offentlig interesse, og ikke alene af interesse for at følge med i personens liv. Strengere vurdering end i hidtidig dansk praksis. Praksis forventes at rette ind. Hvad er et arrangement? Strukturerede sammenstillinger af isoleret set ubeskyttede enkeltelementer. Ofte store arbejdsindsatser/økonomiske investeringer samt økonomiske risici forbundet med arrangementer. Hvorfor beskytte? Beskytte mod hvad? Hvorfor ikke ophavsretligt beskyttet? Hvad er det nærmere indhold af almindelige retsgrundsætninger i denne sammenhæng? U H DBU-dommen Arrangøren er som følge af sin ejendomsret til den pågældende lokalitet, hvor arrangementet afvikles, berettiget til at nægte, at der medtages optageudstyr til arrangementet. Dette gælder ikke, når arrangementet afvikles på et offentligt tilgængeligt område. Almindelige retsgrundsætninger, der udspringer af markedsføringsretlige principper danner hjemlen til en arrangementsbeskyttelse. Dette kan vidne om en usikker Højesteret. Medieforetagendet får en uberettiget økonomisk fordel af arrangementet. Hensynet til arrangørens økonomiske risiko. Meget taler for at udstrække denne beskyttelse til også at gælde for arrangementer på offentligt Ophavsret - Retten til eget billede 5

6 tilgængelige områder, men uafklaret om det forholder sig sådan. Schønning er ikke enig. => Formodentlig er der tale om en meget konkret dom, og ikke en generel arrangementsbeskyttelse. U H bold.dk Allerede offentliggjorte resultater (videre)udsendtes via sms. Alle resultater på bold.dk var hentet fra radio, tv, tekst-tv eller lignende. Fri adgang til nyhedsformidling vejede tungere end hensynet til arrangørens interesser. Grundrettigheder informationsfriheden inddrages som et argument i afbalanceringen. Dommen er i overensstemmelse med almindelige konsumptionsprincipper. Ophavsret - Retten til eget billede 6

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Jurist og Økonomforbundets Forlag

Jurist og Økonomforbundets Forlag Jurist og Økonomforbundets Forlag Ophavsret for begyndere En bog til ikke-jurister Morten Rosenmeier Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Ophavsret for begyndere En bog til ikke-jurister

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere