Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke"

Transkript

1 Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke

2 Indhold Side Ejby Kirke 3 Nr. Dalby Kirke 5 Det traditionelle gravsted 7 Det traditionelle urnegravsted 8 Urne- og kistegravplads i ukendt fællesgrav 9 Urne- og kistegravplads under plade i græs 10 Urnegravsted i urnehaven 11 Skovkirkegården 12 Generel information 13 Ordensregler 14 Praktiske oplysninger 15 2

3 Ejby Kirke Næsten uanset fra hvilken side den vejfarende kommer til Ejby Kirke, fremstår den meget smukt med sit typisk landsbyagtige præg. Det er ikke underligt, at kirken har inspireret kunstnere til flere gange at bruge den som motiv; bl.a. blev Ejby Kirke brugt som motiv i frimærkeserien Landsbykirker udgivet af postvæsnet i Ejby Kirke er en gammel middelalderkirke bestående af romansk skib fra omkring med gotisk østforlængelse, hvortil der i sengotisk tid omkring 1500 er føjet tårn, sakristi og våbenhus. Kirken er som noget helt enestående bygget i grønsandsten, som er hentet ved Lellinge. Kirkens to tympana med relieffer, som sidder over henholdsvis syd- og nordindgangen, er særlig interessante. De to tympana viser tydelig skånsk påvirkning eller oprindelse. Sydmurens tympanon forestiller Kristus som verdensdommer. Nordmurens tympanon er en illustration af det onde, lindormen, i al sin hæslighed. 3

4 Døbefonten er fra omkring Den er udført i gotlandsk kalksten og forsynet med indristede apostel- og helgenfigurer. Altertavlen er malet 1596 og er af baldakintype med katekismustavler, og prædikestolen i bruskbarok er fra Kalken er fremstillet af A. Dragsted, København, i 1925 som kopi af den tidligere kalk, et gotisk pragtstykke, der stammer fra omkring 1471 og af domprovst Magnus Stiernkors er skænket til et af ham stiftet alter i Åbo Domkirke i Finland; herfra blev den i 1509 fjernet af Otto Rud ved byens og kirkens plyndring sammen med den ligeså skønne disk (alterbrødsfad). Disse er senere kommet til Ejby Kirke gennem en af Otto Ruds slægtninge, der som lensmænd over Tureby len var knyttet til egnen. Åbo-kalken blev givet tilbage til Finland i Disken er ligeledes en kopi ved Dragsted af den oprindelige. Den er rigt udsmykket og samtidig med kalken. Alterbordet er prydet med nyt vævet antependium fra

5 Nr. Dalby Kirke I den vestlige udkant af Nr. Dalby ligger den gule kirke, halvt skjult af kirkegårdens træindhegning på den ene side og med frit udsyn til marker og enge på den anden side. Siden 1690 har kirken været anneks til Ejby, mens den førhen var et selvstændigt sogn med egen præstegård, der for øvrigt findes endnu. Efter reformationen hørte kirken under kronen, men i 1684 blev den skænket til Casper Schøller til Lellingegård og Spanager og kom derefter sammen med Spanager i 1717 til Giesegård. Kirken forblev under Giesegård indtil den overgik til selveje 1. januar Kirken er oprindeligt opført af rå og kløvede kampesten i tiden Heraf er nu kun skibets langmure tilbage. Der blev hurtigt lavet ændringer og tilføjelser, sådan at kirkens vestgavl allerede 1250 blev ommuret med munkesten og forsynet med en smuk dekoration i siksakmønster. Senere er kirken blevet udvidet og ombygget i gotisk stil. Tårnet er også opført tidligt, omkring 1400-tallet, og kirkens hvælvinger stammer fra 1500-tallet. Østgavlen, der er rigt dekoreret med blændinger og kamtakker, har også en meget fin dekoration forestillende et kors med kors på tværarmene og desuden små tværstave for alle korsenderne. Dette smukke korsmotiv går igen på stenen, der markerer urnefællesgraven og på det vævede antependium, der pryder alteret. 5

6 Når man træder indenfor i kirken, kan man se den store altertavle i renæssance fra Den har nederst to malede billeder, der forestiller dels det jødiske påskemåltid, dels Jesu indstiftelse af nadveren. Oven over billederne finder man nadverindstiftelsesordene på dansk og latin skrevet med guldbogstaver. Kalken stammer fra 1400-tallet og er gotisk, mens disken er fra Døbefonten er romansk og af granit, mens dåbsfadet er sydtysk og stammer fra tiden I bunden af fadet ses en illustration af Mariæ bebudelse. Den fine prædikestol er ligesom altertavlen i renæssance og stammer også fra omkring Endelig er kirkens gamle stoleværk meget seværdigt. Det stammer fra 1650 og er helt bevaret. Det fremstår nu afsyret, efter at man i 1940 afætsede alle farver. Stoleværket gennemgik i år 2000 en gennemgribende restaurering. Nr. Dalby kirke er et meget smukt og værdigt eksempel på en typisk dansk landsbykirke. 6

7 Det traditionelle gravsted Gravstederne findes både med en, to og op til fire gravpladser. Det er en begravelsesform, der viderefører de gamle traditioner fra den kendte danske kirkegårdskultur. Gravstederne er omgivet af hække, som vedligeholdes af kirkegården. Her er der mulighed for individuelle anlæg, hvor man kan sætte sit personlige præg på gravstedet dog i samråd med graveren. Beplantningen og monumentet må ikke berøre hækken. Gravstederne kan anvendes både til kistebegravelser og urnenedsættelser. Der må kun plantes stedsegrønne træer, løvfældende dværgtræer eller hængetræer. Højden må max. blive 3 meter. Evt. regulering af højden vil ske ved beskæring. Der er almindelige traditionelle gravsteder på den gamle kirkegård i Ejby. I Ejby er er der også traditionelle kistegravsteder på den midterste del af den nye kirkegård, som ligger på den anden side af Dalbyvej. På det meste af kirkegården i Nr. Dalby er der almindelige traditionelle gravsteder med en, to eller flere gravpladser. 7

8 Det traditionelle urnegravsted Urnegravstederne kan anlægges på samme måde som de traditionelle kistegravsteder bare i mindre målestok. Der må kun plantes stedsegrønne træer, løvfældende dværgtræer eller hængetræer. Højden må max. blive 120 cm. Evt. regulering af højden vil ske ved beskæring. Den sydlige del af den nye kirkegård i Ejby er forbeholdt urnegravsteder. I 1954 blev den første urne sat ned i et urnegravsted, og der er nu tre rækker med traditionelle urnegravsteder. På den gamle kirkegård syd for kirken er der også urnegravsteder. På Nr. Dalby kirkegård er der traditionelle urnegravsteder sydøst og øst for kirken. 8

9 Urne- og kistegravplads i ukendt fællesgrav Dette er den anonyme form for urne- og kistenedsættelse, et fælles anlæg, hvor gravpladsen er ukendt. Nedsættelsen finder sted uden familiens medvirken og efter en plan, der kun er kendt af kirkegården. Der er et fællesmonument med bed omkring, hvor der plantes forårs- og sommerblomster og pyntes med gran til jul. Der kan sættes blomster i kræmmerhusene og lægges en krans til jul. Det er ikke tilladt at beplante eller opsætte gravminder. På nordsiden af Ejby Kirke er den anonyme fællesgrav placeret, og her er både plads til urner og kister. Gravpladsen blev anlagt i På Nr. Dalby Kirkegård er den anonyme fællesgrav placeret ved den sydlige kirkegårdsmur. Mindestenen bærer det samme korsmotiv som dekorerer østgavlen af kirken. Her er der ikke mulighed for kistebegravelse. 9

10 Urne- og kistegravplads under plade i græs Plade i græs er et godt alternativ til fællesgraven. Vi kalder det kendt fællesgrav med plade. Her nedlægges en mindeplade over urnen, så man ved, hvor urnen er nedsat. I modsætning til fællesgraven kan man her være med til at sætte urnen ned. Nedsættelsen aftales med graveren. Pladerne i græsset skal være af Halmstadsgranit med ru overflade og have et mål på 40 cm x 60 cm. Inskriptionen og evt. dekoration skal være hugget i pladen. Ovenfor pladen anbringer kirkegården to vaser, som er kirkegårdens ejendom. I november, december og januar er det tilladt at lægge kranse og lignende på stenen. Der må ikke nedsættes blomster, planter, løg eller lignende på området. Hver uge fjernes visne blomster. I vækstperioden klippes græsset ugentligt. På østsiden af Ejby Kirke i plænen ned mod kirkemuren er der gjort plads til urnegravsteder med plade. På den nye kirkegård i Ejby er der over for urnehaven langs med kirkemuren plads til kistebegravelser med plade i græs. Urnegravsteder med plade i græs i Nr. Dalby er placeret ved den sydlige kirkemur. Her er der ikke mulighed for kistebegravelse. 10

11 Urnegravsted i urnehaven I 1992 blev urnehaven anlagt på den midterste del af den nye kirkegård i Ejby. Her er der ligeledes urnegravsteder, men uden sidehække. Rundt langs hækken er der anlagt urnegravsteder, men her er det en lille række chaussésten, der danner skel mellem de enkelte gravsteder. Der må kun være to større planter på gravstedet, og disse skal stå på hver side af gravstenen. Planterne må højest blive 120 cm høje, og de må ikke være til gene for hæk eller nabogravsteder. Omkring stenen kan anlægges et bed. Der må ikke plantes hæk mellem gravstederne. På plænen i midten er der urnegravsteder med plader i græs. 11

12 Skovkirkegården Den nordlige del af den nye kirkegård i Ejby er blevet udlagt som skovkirkegård med naturpræg. Afdelingen indeholder både urne- og kistegravsteder. Reglerne på skovkirkegården er de samme som ved plade i græs. Stenen skal blot være en liggende eller stående natursten. Der må ikke etableres bede eller plantes planter på gravstederne. Græsset klippes 2-3 gange årligt. 12

13 Generel information Gravstedsret Alle, der bor i Ejby eller Nr. Dalby sogn, har en ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården eller har en særlig tilknytning til kirken og sognet, har ret til gravsted på Ejby eller Nr. Dalby Kirkegård. Gravsteder kan udlægges med indtil fire gravpladser. Fredningsperiode Fredningsperioden er for kister 30 år og for børnegrave 15 år. For urnegrave er fredningstiden 10 år. Når fredningsperioden udløber, har de pårørende ret til at få gravminder samt evt. planter udleveret dog ikke hækkene. Et gravsted kan som regel fornyes efter fredningsperiodens udløb. Ejeren får skriftlig besked herom. Vedligeholdelse Ejeren af gravstedet har pligt til at foretage vedligeholdelsen, som dog kan overtages af kirkegården mod betaling. Vedligeholdelsen af anlagte gravsteder for en fredningssperiode omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder. Der betales tillæg for almindelig grandækning, forårs- og sommerblomster, sætning af blomsterløg samt pålægning af kranse eller blomster på mindedage eller ved højtider. Vælger man selv at vedligeholde og tilplante gravstedet, skal man sørge for, at det sker efter gældende regler. Læs mere om dette under de forskellige gravstedstyper. For gravsteder i fællesgrav, under plade i græs og på skovkirkegården er betaling for vedligeholdelse obligatorisk. Priser For vedligeholdelse af kiste- eller urnegravplads kan man vælge at betale et beløb årligt eller for hele fredningsperioden. For vedligeholdelse af gravplads i fællesgrav, med plade i græs eller på Skovkirkegården betales et engangsbeløb for hele fredningsperioden. Oplysning om priser fås hos graveren. 13

14 Ordensregler Kirkegården er åben hele døgnet. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være ro og orden. Færdsel må kun ske i gående tempo, og kirkegårdens låger skal holdes lukkede. Børn er altid velkomne, men de skal være i følge med voksne. Hunde har ingen adgang på kirkegården. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. Kirkegårdens redskaber og vandkander, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug sættes tilbage på deres plads. Affald skal henlægges i de dertil opstillede affaldsbeholdere. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke. 14

15 Praktiske oplysninger Sognepræst Annie Nyholm Bispevænget 1 Ejby 4623 Lille Skensved Tlf Træffes tirsdag-fredag kl eller efter aftale Ejby Kirke Graverkontor: Dalbyvej 58 Ejby 4623 Lille Skensved Tlf Kirkeværge: Se opslagstavlen ved kirken eller på hjemmesiden. Nr. Dalby Kirke Graverkontor: Nr. Dalby Kirkegård Dalbyvej 2B Nr. Dalby 4140 Borup Tlf Kirkeværge: Se opslagstavlen ved kirken eller på hjemmesiden. 15

16 Udgivet af Ejby-Nr. Dalby Menighedsråd 2009 Layout og fotos: Kirsten Rekman Tryk: Degn Grafisk, 9610 Nørager

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse. VEDTÆGT for Kirkegård: Randlev Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Folkekirkens Kirkegårde i Randers Kommune Kirke: Kristrup Provsti: Randers Nordre og Søndre Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Kristrup kirke og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Risskov kirke og bestyres af Risskov menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift 1 Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Seest Kirke og bestyres af Seest Menighedsråd. 2. 1. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Ry Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Ry kirke og bestyres af Ry menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR VEDTÆGTER 4.11.2009 I forbindelse med nye takster pr. 1/7 2012 er takster flyttet til selvstændigt takstblad. Revideret 27/5 2013 vedr. tilføjelse af stauder m. plade på fælles sten samt nye ordensregler.

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Vedtægter for Nøvling Kirkegård.

Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Aalborg østre provsti. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Nøvling kirke og bestyres af Nøvling menighedsråd. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

Ved begravelse på Engholm kirkegård

Ved begravelse på Engholm kirkegård Ved begravelse på Engholm kirkegård Oplysninger om kirkegården Formålet med denne folder Ved dødsfald er der mange ting, de efterladte skal tage stilling til. For at lette dette arbejde har Engholmkirken

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT.

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1 VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1.1 Hareskov Kirkegård ejes af Hareskov kirke,

Læs mere

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn En Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser På Kirkegårdene i Hover Sogn Orientering Side 3 : Fredningstider Legat begrebet på kirkegårde Side 4 Side

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER Aars Kirkegårde GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GRAVSTEDSTYPER KIRKEGÅRDEN BLÅBÆRDALEN... 3 Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser)...3 Stauderhaverne (park

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere