EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET"

Transkript

1 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER 1

2 DENNE BROCHURE OMFATTER KUN AALBORG UNIVERSITETS TILBUD INDENFOR PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. UDBYDER OGSÅ EN BACHELOR- OG KANDIDAT UDDANNELSE I PSYKOLOGI SOM DAGSTUDIUM. HER SKER OPTAGELSEN VIA KOT - DEN KOORDINEREDE TILMELDING. HENVENDELSER SKAL SKE TIL STUDIEVEJLEDNINGEN PÅ, TLF ELLER PSYKOLOGI PÅ DELTID Psykologi på deltid henvender sig primært til personer, der ønsker at opnå undervisningskompetence i faget psykologi i de gymnasiale uddannelser. Det henvender sig samtidig til personer, der ønsker en generel anvendelsesorienteret psykologisk viden som ballast i deres jobfunktion inden for eksempelvis administration, ledelse, vejledning og rådgivning. Man kan ikke blive uddannet psykolog ved at følge psykologi på deltid. W E E K E N D S E M I N A R E R H O L D E S P Å A A L B O R G U N I VERS ITETSBIBIOTEK. Psykologi på deltid er Aalborg Universitets tilbud inden for efter- og videreuddannelsesområdet og består af syv moduler, som læses fordelt på seks semestre. Undervisningen består af fire weekendseminarer hvert semester, kombineret med selvstudium og projektarbejde. Det er således muligt at følge undervisningen ved siden af ens erhvervsarbejde, uanset hvor man er bosat. Psykologi på deltid kan læses som tilvalgsfag, hvor man melder sig ind på hele uddannelsen, eller som enkeltmoduler. Deltagelse i projektmoduler forudsætter, at man har fulgt de relevante undervisningsmoduler. Psykologi på deltid svarer indholds- og pensummæssigt til bachelor- og kandidattilvalget i psykologi på dagstudiet (det der tidligere hed sidefag ), og giver den samme undervisningskompetence. Uddannelsen er opbygget på samme måde som bachelor- og kandidattilvalgene på dagstudiet. 2

3 Man skelner generelt mellem såkaldte bachelortilvalgsmoduler, som læses, mens den studerende er i gang med sin bacheloruddannelse i grundfaget (som før hed hovedfag ), og kandidattilvalgsmoduler, som læses, mens den studerende følger undervisningen på sin kandidatuddannelse i grundfaget. De syv moduler udgør tilsammen et såkaldt tilvalgsfag. Studieordningen kan downloades fra det Humanistiske Fakultets hjemmeside: Psykologi på deltid dækker over en mangfoldighed af psykologiske arbejdsfelter. Formålet er, at du opnår indsigt i grundlæggende psykolo giske teorier og metoder, samt at du når frem til en selvstændig og kritisk forståelse af psykologiske problemstillinger, herunder den kompleksitet, der karakteriserer områderne, så du bliver i stand til at følge fagområdernes udvikling og anvende teorier og metoder i dine daglige arbejdssituationer. De første tre moduler af Psykologi på deltid kaldes bachelortilvalgsmoduler (BA-tilvalgsmoduler) Undervisningen omfatter to af psykologiens grundlagsdiscipliner; nemlig socialpsykologi og personlighedspsykologi. Desuden gives en indføring i disciplinerne videnskabshistorie, videnskabsteori og psykologiens forskningsmetodologier. Hensigten hermed er at give dig kompetencer til at identificere, forklare og fortolke almenpsykologiske aspekter ved psykiske og sociale fænomener samt ved menneskers liv i organisationer og i samfundet. Dette sker gennem en forskningsbaseret indsigt i social- og personlighedspsykologi, og disse discipliners indre udvikling og indbyrdes sammenhænge. I det tredje modul skrives der et projekt, som tager udgangspunkt i de to første moduler. Deltagelse i det tredje modul forudsætter, at du har fulgt de to første moduler. De sidste fire moduler af Psykologi på deltid kaldes kandidattilvalgsmoduler (KA-tilvalgsmoduler). Undervisningen omfatter her kognitionspsykologi, udviklingspsykologi, pædagogisk psykologi samt almenpsykologi. Her rettes fokus specielt mod en belysning af menneskets sansning, opfattelse af virkeligheden, tænkning, beslutningstagning, følelser og drifter samt disse områders udvikling fra vugge til grav. Endvidere behandles teorier om faktorer, der fremmer eller forhindrer individers læring, udvikling og forandring i praksis. Endelig søges psykologiens grundlagsdiscipliner integreret i en almenpsykologi, der ideelt set gør det muligt at forstå det enkelte individ af kød og blod samt dets evner og kompetencer som indlejret i biologiske, familiemæssige, organisatoriske og samfundsmæssige sammenhænge. Semestrenes undervisning giver dig kompetencer til at identificere og reflektere over almen psykologiske aspekter i kognitions psy kologiske, udviklingspsykologiske og pædagogisk-psykologiske problemstillinger og genstandsfelter. Dette sker gennem en fordybelse i forskningsbaserede kognitions-, udviklings- og pædagogisk-psykologiske teoridannelser og arbejdsmetoder. I det sidste modul, Almenpsykologi med psykologiens historie, skrives der et projekt med udgangspunkt i de øvrige moduler. Det sidste modul kan derfor først påbegyndes, når alle andre moduler er gennemført. 3

4 OPBYGNING OG INDHOLD BA-TILVALGSMODULER PSYKOLOGI PÅ DELTID BESTÅR AF I ALT SYV MODULER, TRE BA-TILVALGSMODULER OG FIRE KA-TILVALGSMODULER, SOM LÆSES FORDELT PÅ SEKS SEMESTRE I DENNE RÆKKEFØLGE: 1. SEMESTER: SEPTEMBER - JANUAR SOCIALPSYKOLOGI 15 ECTS KR. 2. SEMESTER: FEBRUAR - JUNI PERSONLIGHEDSPSYKOLOGI 10 ECTS KR. 3. SEMESTER: SEPTEMBER - JANUAR PROJEKTARBEJDE: PERSONLIGHEDEN I KONTEKST 20 ECTS KR. KA-TILVALGSMODULER 4. SEMESTER: FEBRUAR - APRIL KOGNITIONSPSYKOLOGI 10 ECTS KR. 4. SEMESTER: APRIL - SEPTEMBER UDVIKLINGSPSYKOLOGI 10 ECTS KR. 5. SEMESTER: SEPTEMBER - JANUAR PÆDAGOGISK PSYKOLOGI 10 ECTS KR. 6. SEMESTER: FEBRUAR - JUNI PROJEKTARBEJDE: ALMENPSYKOLOGI MED PSYKOLOGIENS HISTORIE 15 ECTS KR. Hvis du i forvejen underviser i gymnasiet eller hvis du har en bacheloruddannelse i et fag inden for den gymnasiale fagrække, kan de syv moduler tilsammen give dig et tilvalgsfag. Herved kan du opnå kompetence til undervisning i psykologi i gymnasiet/hf. Der er ansøgningsfrist den 1. juni. 4

5 BA-TILVALGSMODULERNE Modul 1: September - januar Socialpsykologi med samfundsteori, herunder videnskabshistorie, 15 ECTS Modulet giver en forståelse af de psykologiske fordringer, som sociale omstændigheder og forandringer sætter for individer og fællesskaber. Du opnår viden om og kompetence til at forholde dig til identitetsrelaterede problemstillinger i informations- og videnssamfundet, som fx individualisering, selvopfattelse og selvværd. Samtidig vil du opnå indsigt i menneskets adfærd i organisationer. På modulet vil du desuden få indblik i psykologiens videnskabshistorie. Du vil således få et historisk overblik over videnskabelige traditioner og skoledannelser i psykologien samt indsigt i udviklingen af fagets struktur bestående af grunddiscipliner, anvendelsesdiscipliner og grænsediscipliner. Modul 2: Februar - juni Personlighedspsykologi, herunder videnskabsteori og forskningsmetodologi, 10 ECTS Modulet giver dig et bredt kendskab til centrale teorier og begreber om menneskets personlighed og dets sociale og biologiske grundlag. Endvidere bliver centrale teorier vedrørende individuelle forskelle behandlet. Du vil desuden få kendskab til psykologiens videnskabsteori og forskningsmetodologi, som - i forlængelse af kurset i psykologiens videnskabshistorie vil beskæftige sig med en uddybning af videnskabsteoretiske forudsætninger og problemstillinger i psykologien, som disse kommer til udtryk i forskellige forskningstyper og metodeanvendelser. Du vil få indblik i forskellige metodiske tilgange inden for psykologiske discipliner med særligt fokus på kvalitativ forskningsmetodologi. Modul 3: September - januar Projektarbejde: Personligheden i kontekst, 20 ECTS På dette tredje og sidste BA-tilvalgsmodul skal du - enten alene eller i en gruppe - arbejde med en problemstilling, der knytter sig til et område, som er blevet behandlet i kursusundervisningen. Arbejdet indebærer inddragelse af empiriske undersøgelser. Du vil modtage vejledning i projektarbejdet. I undervisningen vil der blive arbejdet med projekt-temaer, og her vil udvalgte social- og personlighedspsykologiske problemstillinger blive diskuteret på basis af kvalitativ forskningsmetodologi. Problemstillingerne tager udgangspunkt i kursusundervisningen eller de studerendes projektarbejde. KA-TILVALGSMODULERNE Modul 4: Februar - april Kognitionspsykologi, 10 ECTS Modulet omfatter kognitionspsykologiske paradigmer i videnskabshistorisk belysning og indføring i centrale kognitionspsykologiske temaer som fx menneskets sansning, opfattelse af virkeligheden, tænkning, beslutningstagning, intelligens og kreativitet samt følelsernes og driftslivets indflydelse herpå. Modul fire kan med fordel læses i samme semester som modul fem. Modul 5: April - september Udviklingspsykologi, 10 ECTS Modulet fokuserer på menneskets biologiske, emotionelle og kognitive udvikling. Endvidere gives der indsigt i de forskellige forklaringsmodeller inden for konstruktivisme, interaktionisme og strukturalisme samt inden for arv-miljø-debatten. Modul 6: September - januar Pædagogisk psykologi, 10 ECTS Modulet omhandler teorier om faktorer, der fremmer eller forhindrer individers læring, udvikling og forandring i praksis. Tillige inddrages centrale teorier om forholdet mellem uddannelse, profession og arbejdspladsbaseret læring samt indsigt i forskellige opfattelser af forholdet mellem pædagogik og psykologi som selvstændige videnskabsdiscipliner. Modul 7: Februar - juni Projektarbejde: Almenpsykologi med psykologiens historie, 15 ECTS På dette afsluttende modul skal du enten alene eller i en gruppe - arbejde med problemfelter, der giver anledning til at danne en syntese af de forudgående semestres stof. Du vil modtage vejledning i projektarbejdet, ligesom emner vil blive tematiseret på weekendseminarerne. 5

6 STUDIEFORM På hvert semester er der fire weekendseminarer, som udgør grundpillen i den undervisning, der er på semestret. Du vil få opbygget dine faglige kompetencer i psykologi gennem forelæsninger, gennem selvstændige studier af den obligatoriske faglitteratur, i forbindelse med projektarbejdet og ikke mindst gennem de diskussioner, der er knyttet til såvel kursusundervisningen som projektarbejdet. Som studerende vil man blive tilkoblet et moderne administrations- og fildelingssystem, Moodle. ADGANGSBETINGELSER For at blive optaget på Psykologi på deltid skal man opfylde de samme generelle og specifikke adgangskrav til modulerne, som man skal på dagstudiet. Dertil kommer forskellige adgangsbetingelser afhængig af, om man søger ind på enkeltmoduler eller på tilvalgsfaget (hele uddannelsen). GENERELLE ADGANGSKRAV En gymnasial uddannelse (studentereksamen, hf, hhx eller htx) eller tilsvarende. SPECIFIKKE ADGANGSKRAV I din gymnasiale uddannelse skal du have opnået følgende niveaukrav: Dansk A-niveau. Engelsk B-niveau Matematik B-niveau Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B. ADGANGSBETINGELSER FOR ENKELTMODULER For bachelortilvalgsmodulerne kræves det, at du har gennemført de første to år af en universitær bacheloruddannelse indenfor de gymnasiale uddannelsers fagrække eller et andet fag efter studienævnets godkendelse. For kandidattilvalgsmodulerne kræves det, at du har gennemført en universitær bacheloruddannelse indenfor de gymnasiale uddannelsers fagrække eller et andet fag efter studienævnets godkendelse, samt at du har bestået bachelortilvalgsfagene i psykologi. Der kan også søges om dispensation. ADGANGSBETINGELSER FOR PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG (HELE UDDANNELSEN) For at blive optaget på tilvalgsfaget kræves det, at du har en universitær bacheloruddannelse indenfor de gymnasiale uddannelsers fagrække eller et andet fag efter studienævnets godkendelse. Du har mulighed for at søge dispensation for ovennævnte optagelseskrav, hvis du har tilsvarende kvalifikationer, opnået fx gennem efter-/videreuddannelse eller på anden vis. Du er velkommen til at forhøre dig om dine muligheder. 6

7 GENERELT VEDR. OPTAGELSEN ØVRIGE FORUDSÆTNINGER Der gøres opmærksom på, at en stor del af pensum er engelsksproget, hvorfor der kræves gode læsefærdigheder på engelsk. ADGANGSBEGRÆNSNING Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke sikret optagelse, idet der kan være flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser. I tilfælde af, at der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, vil udvælgelsen blive foretaget efter en faglig helhedsbedømmelse. Der kan max. optages 60 studerende. Ansøgere, der kan dokumentere et erhvervsmæssigt behov for at læse et tilvalgsfag, vil blive prioriteret før ansøgere til enkeltmoduler. PRAKTISKE OPLYSNINGER Ansøgningsfrist: 1. juni - studiestart: 1. september Ansøgningsfrist: 1. november - studiestart: 1. februar (kun enkeltmoduler) ØVRIGE UDGIFTER Udover deltagerbetalingen skal du beregne udgifter til litteratur (ca kr. per semester) samt eventuelt til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne. Frokost er inkluderet i prisen. WEEKENDSEMINARER Weekendseminarerne holdes på Aalborg Universitets Bibliotek på denne adresse: AUB Langagervej Aalborg Ø Seminarerne afholdes lørdag kl og søndag kl Du skal selv sørge for overnatning. Læs mere om seminarer på Der holdes typisk et weekendseminar i hver af disse måneder: EFTERÅRSSEMESTER August eller september Oktober November December FORÅRSSEME- STER Februar Marts April Maj 7

8 KONTAKT TIL STUDIEADMINISTRATIONEN Spørgsmål om ansøgning og optagelse, deltagerbetaling, SVU mv. kan stiles til: SEKRETARIAT FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE TLF / FAGLIGE SPØRGSMÅL Har du spørgsmål af faglig karakter, kan du henvende dig til Studievejledningen på psykologiuddannelsen og tale med en studievejleder. For træffetider se: TLF / KONTAKT TIL UDDANNELSEN PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE ATT. ANDREA DOSENRODE / KROGHSTRÆDE 3 / 9200 AALBORG Ø TLF / Aalborg Universitet forbeholder sig ret til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. AAU forbeholder sig desuden ret til ikke at oprette hold på grund af manglende kapacitet eller andre uforudsete forhold. Vi tager samtidig forbehold for prisændringer. Denne brochure gælder fra

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi H U M A N Ø KO LO G I Diplomuddannelse under Åben Uddannelse Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Læs mere

Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven).

Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering af eksisterende kandidatuddannelse i psykologi Akkrediteringsrådet har

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I PSYKOLOGI ROSKILDE UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I PSYKOLOGI ROSKILDE UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I PSYKOLOGI ROSKILDE UNIVERSITET Bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi - Roskilde Universitet

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi HA(psyk.) Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET FEBRUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2013 Redigeret juni 2014 og april 2015 J.nr. 2015-422-00656 Denne studieordning gælder for MPA linjerne:

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbudskatalog for... 1 Master of Public Governance... 1 Moduludbud på MPG forår 2015...

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der

Læs mere