Fagmodul i Psykologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Psykologi"

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse og Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul Formål 1. Fagmodulet i Psykologi har til formål i tematiseret form at indføre den studerende i psykologiens centrale teorier og deres grundlagsproblematikker vedrørende udvikling, personlighed og socialitet set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. Den studerende skal gennem sit studium i dette modul opbygge kendskab til og kunne anvende teori, begreber, metoder til undersøgelse og analyse af problemstillinger forbundet med udviklings-, personligheds- og socialpsykologi set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. Fagmodulet i Psykologi har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Psykologi eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ETCS. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Psykologi giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Bredt kendskab til psykologiske teorier og metoder, der er forbundet med udvikling, personlighed og socialitet set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. Reflekteret viden om psykologiske teoriers videnskabsteoretiske og metodologiske implikationer, herunder ontologiske og epistemologiske problemstillinger. Forståelse for psykologiske teoridannelsers og praksisformers historiske, metodiske og videnskabsteoretiske tilhørsforhold samt deres samfundsmæssige betydning. Viden om formidlingsmæssige og etiske problemstillinger. Side 1

2 Side 2 Færdigheder: Færdighed i at kunne anvende videnskabelige metoder og arbejde kritisk og selvstændigt med problemstillinger, der kræver psykologisk kompetence. Færdighed i at kunne formidle faglige psykologiske problemstillinger, der vedrører menneskers udvikling, personlighed eller sociale liv, til forskellige relevante målgrupper. Færdighed i selvstændigt at kunne planlægge og vurdere faglige psykologiske initiativer og reflektere over deres implikationer. Færdighed i at kunne vurdere viden om relationer mellem psykologisk teori og metode i forhold til praktiske problemstillinger af psykologisk art. Kompetencer: Kompetence til at identificere, formulere og behandle en psykologisk problemstilling, der vedrører menneskers udvikling, personlighed eller sociale liv. Kompetence til at analysere og behandle problemstillingen, ved hjælp af videnskabelig litteratur og metoder, herunder gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de teoretiske tilgange, der er anvendt og deres metodologiske implikationer. Kompetence til at drage sammenhængende konklusion(er) på grundlag af den gennemførte analyse og behandling af problemstillingen. Kompetence til at perspektivere konklusionen i forhold til dens psykologiske og/eller samfundsmæssige implikationer. Kompetence til at arbejde kritisk og selvstændigt med problemstillinger, der kræver psykologisk kompetence. Kompetence til at varetage og udvikle erhvervsfunktioner inden for områder, hvor en bred kvalificering i faget psykologi er anvendelig. Kompetence til at reflektere over psykologiske teoriers videnskabsteoretiske og metodologiske implikationer, herunder ontologiske og epistemologiske problemstillinger. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Psykologi (15 ECTS-point) Fagmodulkursus 1: Hverdagslivet psykologi (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 2: Psykologiske perspektiver - teori og hovedretninger (5 ECTS-point)

3 Side 3 Fagmodulkursus 3: Psykologiske fokusområder: social-, udviklings-, personligheds- og kognitionspsykologi (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 4: Psykologisk metodologi og forskningspraksis (5 ECTS-point) Stk.2. Kurserne omfatter teoretiske problemstillinger, som er forbundet med hverdagslivets psykologi, herunder udviklings-, personligheds-, social- og kognitionspsykologi set i en kulturel og samfundsmæssig kontekst. Anbefalede faglige forudsætninger 4. Inden påbegyndelse af dette fagmodul anbefales den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder og kompetencer svarende til kurset Subjektivitet og læring fra basisdelen af Den Humanistiske Bacheloruddannelse. 5. Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse Bedømmelseskriterier Fagmodulprojekt i Psykologi Projekt Obligatorisk 15 ECTS Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: Viden om psykologiske problemstillinger der vedrører menneskers udvikling, personlighed og sociale liv. Kendskab til videnskabsteoretiske diskussioner knyttet til problemstillingen og de valgte tilgange. Indsigt i centrale teorier og problemstillinger i psykologien vedrørende udvikling, personlighed og socialitet set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. Færdigheder: Færdighed i selvstændig identifikation og formulering af en psykologisk problemstilling der vedrører menneskers udvikling, personlighed eller sociale liv Færdighed i at analysere og behandle problemstillingen metodisk ved hjælp af videnskabelig litteratur. Færdighed i at gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de teoretiske tilgange der er anvendt. Færdighed i at formidle viden og indsigt om centrale teorier og problemstillinger i psykologien skriftligt, i en

4 Side 4 videnskabelig struktureret rapport, og mundtligt. Kompetencer: Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med videnskabelig litteratur der behandler centrale teorier og problemstillinger i psykologien. Kompetence til at anvende centrale psykologiske teorier samt anden teoridannelse af relevans for psykologien, der vedrører menneskers udvikling, personlighed eller sociale liv set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. Kompetence til at drage sammenhængende konklusion(er) på baggrund af den gennemførte analyse og behandling af problemstillingen. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Forudsætning for at gå til eksamen Kompetence til at perspektivere konklusionen i forhold til dens psykologiske og/eller samfundsmæssige implikationer. Den studerende skal i projektarbejdet ud fra en selvvalgt problemstilling reflektere denne ud fra psykologiske teorier på basis af egne eller andres empiri. Rammerne for projektarbejdet udgøres af fagmodulets formål: psykologiens centrale teorier og deres grundlagsproblematikker vedrørende kognition, udvikling, personlighed og socialitet set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. Projektarbejdet skal tematisere og reflektere kognition-, udviklings-, personligheds- og/eller socialpsykologiske teorier i relation til problemfeltet. I projektet kan inddrages andre videnskabelige områder, der kan perspektivere den valgte problemstilling. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en projektrapport. Dansk Der forudsættes læsefærdigheder i engelsk Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have deltaget i intern evaluering. Ved den interne evaluering får projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemformulering og besvarelse af denne. Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse på min. 3 og maks. 5 sider, samt forberedes mundtlig feedback til opponentgruppen. Den studerende skal udarbejde en studieforløbsbeskrivelse på min. 2 normalsider, som skal vedlægges projektrapporten ved aflevering. Studerende, der ikke deltager i den interne evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentgruppens projektbeskrivelse

5 Side 5 til opponentgruppen og egen vejleder. Den skriftlige feedback skal være på min. 1 og maks. 2 normalsider. Omfang af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Prøveform Prøveform Mundtlig prøve på grundlag af en projektrapport. Projektet skrives i grupper på maks. 7 studerende. Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor. De studerende skal eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektarbejdet og den mundtlige prøve. Projektrapporten må maks. være 20 normal sider pr. studerende og maks. 100 sider uanset gruppestørrelse. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Hvis de(n) studerende overskrider et fastsat maksimum for en opgavebesvarelse eller et skriftligt arbejde, afvises det skriftlige arbejde. Prøvens længde inkl. votering: Ved 2 eksaminander 60 minutter Ved 3 eksaminander 75 minutter Ved 4 eksaminander 90 minutter Ved 5 eksaminander 105 minutter Ved 6 eksaminander 135 minutter Ved 7 eksaminander 150 minutter Bedømmelse Censur 7 trins-skala Ekstern Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse Hverdagslivets psykologi Kursus Obligatorisk 5 ECTS Målet med kurset er, at den studerende opnår:

6 Side 6 Bedømmelseskriterier Viden: Viden om hvordan psykologiske teoridannelser anlægger forskellige perspektiver på individ/samfundsrelationen (subjektivitet), udvikling i barndom, ungdom, familie og hverdagsliv og magt. Kendskab til udvalgte overordnede linjer vedr. psykologien som videnskab og psykologiens historie. Indsigt i identifikation af overordnede videnskabsteoretiske og metodologiske problemstillinger indenfor psykologien. Viden om og refleksion over ligheder og forskelle mellem udvalgte psykologiske teoridannelser og metodologier. Færdigheder: Færdighed i at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til subjektivitet, udvikling og magt i hverdagslivet. Færdighed i at anvende relevante almene psykologiske teoridannelser og metodologier som basis for analysen af udvalgte problemstillinger og for formning og diskussion af løsningsmodeller. Færdighed i at formidle analytiske perspektiver på subjektivitet, udvikling og magt i hverdagslivet. Færdighed i at vurdere og kommentere andre fagfællers faglige formidling og faglige præstationer ud fra faglige kriterier. Kompetencer: Kompetence til at indgå i faglige og tværfaglige studiemæssige samarbejder der tager sigte mod behandling af psykologisk faglige emner. Overordnet indhold Kompetence til at diskutere og perspektivere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til subjektivitet, udvikling og magt i hverdagslivssammenhænge ud fra overordnet kendskab til teoridannelser og metodologier indenfor psykologien. Kurset skal give deltagerne introduktion til vigtige områder inden for

7 Side 7 Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform psykologiens centrale teorier, metoder og problemstillinger, sådan som de indgår i forskning og praksis. De overordnede emneområder er: Psykologien som videnskab, subjektivitet og udvikling/læring samt subjektivitet og magt. Dansk Der forudsættes læsefærdigheder i engelsk Ingen Prøveformen er todelt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Udarbejdelse af video/posters og en tilhørende følgeskrivelse i gruppe. Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ad 1. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Ad 2. Udarbejdelse af video og en tilhørende analytisk udredning ud fra udleveret eksamensopgave. Eksamensopgaven udleveres på sidste kursusgang. På baggrund af eksamensopgaven skal gruppen: Producere en video af 3 til 5 minutters varighed Udarbejde følgeskrivelse på 4 til 6 sider. Formålet med produktion af video og tilhørende følgeskrivelse er, at demonstrere aktiv deltagelse og kendskab til kursets emner, tematikker og debatter, herunder demonstrere, hvorfor og hvordan videoen viser psykologisk relevante hverdagsproblematikker, og hvordan gruppen udforsker dem igennem psykologiske teorier og begreber. Videoen og den analytiske udredning skal afleveres 10 døgn (inkl. weekend og helligdage) efter udlevering af eksamensopgaven. Følgeskrivelse der afviger omfangskravet afvises for bedømmelse. Videoen og den analytiske udredning danner baggrund for holdvis peer-review baseret mundtlig gruppeeksamen af en varighed på ikke mere end 4 timer. Omprøve: 7 døgns individuel skriftlig hjemmeopgave (inkl. weekend og helligdage) på normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside.

8 Side 8 Bedømmelse Censur Bestået/Ikke bestået Ingen Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse Bedømmelseskriterier Psykologiske perspektiver - teori og hovedretninger Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om psykologiens teoretiske hovedretninger og problemstillinger. Kendskab til metodologiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i psykologiens hoveretninger Færdigheder: Færdighed i at kunne forklare de psykologiske hovedretningers videnskabsteoretiske og metodologiske implikationer. Færdigheder i at anvende udvalgte psykologiske teoridannelser i en selvstændig analyse af undersøgelsers konkrete problemstillinger Færdighed i at formidle og diskutere den psykologiske viden og indsigt, der udspringer fra hovedretningerne og skriftligt og mundtligt. Kompetencer: Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med videnskabelig psykologisk litteratur indenfor hovedretningerne. Kompetence til at behandle teoretiske og praktiske problemstillinger, ved hjælp af videnskabelig litteratur indenfor hovedretningerne, herunder at kunne gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de teoretiske tilgange, der er anvendt. Overordnet indhold Kompetence til at perspektivere hovedretningerne i forhold til psykologiske og/eller samfundsmæssige implikationer af problemstillinger. Hovedvægten i dette kursus er på den socialpsykologiske dimension og på de kulturelle og samfundsmæssige

9 Side 9 dimensioner af faget. Dette afspejles i præsentationen af teoretiske perspektiver og på de temaer, der bliver taget op. De teoretiske perspektiver præsenteres kontekstualiseret, det vil sige i deres historiske og samfundsmæssige ramme og med begrundelser for perspektivets opståen. I fokus er, hvordan det teoretiske perspektiv forholder sig til socialitet og individ/ samfundsspørgsmålet. Desuden vil der, hvor det er muligt, trækkes tråde til andre teoretiske perspektiver. Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Det er ikke muligt at præsentere alle eksisterende teorier om det psykiske. Således fremstilles nogle meget forskelligartede traditioner, der alle har en markant placering i Danmark, og som man ofte vil møde som grundlag for praktisk arbejde med psykologi her i landet. Dansk Der forudsættes læsefærdigheder i engelsk Det anbefales, at den studerende har gennemført Psykologis BA Fagmodulkursus 1 inden Fagmodulkursus 2 begyndes. Prøveformen er todelt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Skriftlig hjemmeopgaver ud fra bundne spørgsmål. Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ad 1. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Det mundtlige oplæg skal være ledsaget af et mindre skriftligt oplæg, der knytter sig til den pågældende kursusgangs tekster og problemstillinger. Ad 2. Skriftlig hjemmeopgave ud fra bundne spørgsmål: Omfanget af opgaven skal være på 3-5 normalsider a 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Hjemmeopgave der afviger fra omfangskravet afvises fra bedømmelse Prøvens længde er 3 døgn (inkl. weekend og helidage). Der gives én samlet karakter Omprøve: 5 døgns individuel skriftlig hjemmeopgave (inkl. weekend og helidage) på normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv

10 Side 10 Bedømmelse Censur Fagmodulkursus 3 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse Bedømmelseskriterier forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. 7-trins-skala Ingen Psykologiske fokusområder: social-, udviklings-, personligheds-, og kognitionspsykologi Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om undersøgelser og deres teoretiske problemstillinger indenfor de kognitions- udviklings-, personligheds- og socialpsykologiske fokusområder Kendskab til metodologiske og videnskabsteoretiske problemstillinger indenfor kognitions-, udviklings-, personligheds- og socialpsykologiske fokusområder Færdigheder: Færdighed i at analysere problemstillinger, som er forbundet med kognitions-, udviklings-, personligheds- og socialpsykologi, samt perspektivere disse områder i et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv Færdigheder i at anvende kognitions-, udviklings-, personligheds- og socialpsykologiske teorier i en selvstændig analyse af undersøgelsers konkrete problemstillinger Færdighed i at formidle og diskutere den psykologiske viden og indsigt, der udspringer fra fokusområderne, skriftligt og mundtligt. Kompetencer: Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med videnskabelig psykologisk litteratur indenfor fokusområderne Kompetence til at behandle teoretiske og praktiske problemstillinger, ved hjælp af videnskabelig litteratur fra fokusområderne, herunder at kunne gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de teoretiske tilgange, der er anvendt. Kompetence til at perspektivere videnskabelig litteratur fra fokusområderne i forhold til psykologiske og/eller

11 Side 11 Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform samfundsmæssige implikationer af problemstillinger. Kurset giver i tematiseret form en grundig indføring i fire hovedområder inden for psykologien: udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, kognitionspsykologi og socialpsykologi. Kurset fokuserer på en række teoretiske problemstillinger, som er forbundet med områderne, set i en samfundsmæssig kontekst. Kurset belyser de fire hovedområders teoretiske, videnskabsteoretiske og metodologiske implikationer, og giver et indblik i grundlæggende psykologiske problemstillinger indenfor områderne. Dansk Der forudsættes læsefærdigheder i engelsk Det anbefales, at den studerende har gennemført Psykologis BA Fagmodulkursus 1 inden Fagmodulkursus 3 begyndes. Prøveformen er todelt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Skriftlig hjemmeopgaver ud fra bundne spørgsmål. Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ad 1. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Det mundtlige oplæg skal være ledsaget af et mindre skriftligt oplæg, der knytter sig til den pågældende kursusgangs tekster og problemstillinger. Ad 2. Skriftlig hjemmeopgave ud fra bundne spørgsmål: Omfanget af opgaven skal være på 3-5 normalsider og er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Hjemmeopgave der afviger fra omfangskravet afvises fra bedømmelse Prøvens længde er 3 døgn (inkl. weekend og helidage). Der gives én samlet karakter Omprøve: 5 døgns individuel skriftlig hjemmeopgave (inkl. weekend og helidage) på normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag.

12 Side 12 Bedømmelse Censur Fagmodulkursus 4 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse Bedømmelseskriterier 7-trins-skala Ingen Psykologisk metodologi og forskningspraksis Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om sammenhænge mellem teoretiske og metodologiske problemstillinger i psykologiske forskningspraksisser Kendskab til konkrete metodiske fremgangsmåder og de videnskabsteoretiske problemstillinger, der relaterer sig til valget af den pågældende metode Færdigheder: Færdighed i at analysere problemstillinger, som er forbundet til anvendelsen af konkrete metoder i forskellige psykologiske forskningspraksisser Færdighed i at forklare muligheder og begrænsninger ved forskellige metodiske tilgange i forhold til at opnå relevant psykologisk viden Færdighed i at anvende konkrete psykologiske forskningsmetoder. Færdighed i at formidle viden og indsigt om psykologisk metodologi og forskningspraksis skriftligt og mundtligt Kompetencer: Kompetence til på teoretisk basis at udvælge konkrete psykologiske forskningsmetoder i forhold til deres potentielle anvendelighed i udforskningen af bestemte formål samt vurdere disses psykologiske og/eller samfundsmæssige implikationer Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med videnskabelig litteratur der behandler psykologiske forskningsmetodologi og forskningspraksis

13 Side 13 Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kompetence til at påtage sig et ansvar for at indsamle empiriske data gennem anvendelse af konkrete psykologiske forskningsmetoder. Kurset skal give deltagerne introduktion til centrale aspekter ved anvendelsen af konkrete psykologiske forskningsmetoder i såvel kvalitative som kvantitative empiriske undersøgelser. Der fokuseres på at illustrere forholdet mellem en givet forskningsmetode og dens videnskabsteoretiske grundlag gennem eksempler fra forskningspraksis. Ideen er at introducere de forskellige videnskabelige niveauer i tilgangen til forskningen og hvorledes de forskellige niveauer relaterer sig til hinanden. Dansk Der forudsættes læsefærdigheder i engelsk Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 4 begyndes Prøveformen er todelt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Skriftlig eksamen i form af en portfolio Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ad 1. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen med aktiv og tilfredsstillende deltagelse Ad 2. Skriftlig eksamen i form af en portfolio der indleveres senest en uge efter afslutningen på kurset indeholdende: - Et refleksionsnotat, udarbejdet af den enkelte studerende, som indeholder refleksioner over kursets samlede læringsmål. - En gruppebaseret formidlingsopgave. Gruppen formidler forskningsmetodiske problemstillinger til andre studerende. Formidlingsformen kan vælges frit og kan f.eks. være en video eller mundtligt debatoplæg. - En skriftlig gruppeopgave på 3-5 normalsider. Opgaven udarbejdes ud et selvvalgt problem. Opgaver der afviger fra omfangskravet afvises fra bedømmelse. Omprøve: 5 døgns individuel skriftlig hjemmeopgave på normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside.

14 Side 14 Bedømmelse Censur Bestået/ikke bestået Ingen Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Ændringer af den 1.september 2016, træder i kraft den 1. september Ændringer af den 1. september 2017 træder i kraft d. 1. september Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for studerende, som er startet på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Vedtaget af Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori efter skriftlig behandling den 7. oktober Godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse efter skriftlig behandling den 23. oktober Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 13. november Ændringer pr. 1. september 2016, er vedtaget af Studienævnet for Psykologi, Pædagogik og Arbejdslivsstudier den 20.oktober 2015 Ændringer pr. 1. september 2017 er godkendt af Studienævnet for Psykologi og Pædagogik d. 27.oktober Godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse d. 15.december Ændringer af 1. september 2017 Maksimal gruppestørrelse for projektet er ændret fra 8 til 7 Prøveformen på fagmodul 1 og 4 er præciseret Fagmodul 2 og 3 er ændret i form, indhold og prøveform. De tidligere fagmodul 2 og 3 var som nedenfor: Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse Bedømmelseskriterier Psykologiske perspektiver teori og hovedretninger Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om psykologiens teoretiske hovedretninger og problemstillinger. Kendskab til metodologiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i psykologiens hovedretninger.

15 Side 15 Færdigheder: Færdighed i at kunne forklare de psykologiske hovedretningers videnskabsteoretiske og metodologiske implikationer. Færdighed i at anvende udvalgte psykologiske teoridannelser i en analyse af konkrete problemstillinger. Færdighed i at formidle og diskutere den psykologiske viden og indsigt, der udspringer fra hovedretningerne, skriftligt og mundtligt. Kompetencer: Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med videnskabelig psykologisk litteratur indenfor hovedretningerne Kompetence til at behandle teoretiske og praktiske problemstillinger, ved hjælp af videnskabelig litteratur indenfor hovedretningerne, herunder at kunne gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de teoretiske tilgange, der er anvendt. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kompetence til at perspektivere i forhold til psykologiske og/eller samfundsmæssige implikationer af problemstillinger. Hovedvægten i dette kursus er på den socialpsykologiske dimension og på de kulturelle og samfundsmæssige dimensioner af faget. Dette afspejles i præsentationen af teoretiske perspektiver og på de temaer, der bliver taget op. De teoretiske perspektiver præsenteres kontekstualiseret, det vil sige i deres historiske og samfundsmæssige ramme og med begrundelser for perspektivets opståen. I fokus er, hvordan det teoretiske perspektiv forholder sig til socialitet og individ/ samfundsspørgsmålet. Desuden vil der, hvor det er muligt, trækkes tråde til andre teoretiske perspektiver. Det er ikke muligt at præsentere alle eksisterende teorier om det psykiske. Således fremstilles nogle meget forskelligartede traditioner, der alle har en markant placering i Danmark, og som man ofte vil møde som grundlag for praktisk arbejde med psykologi her i landet. Dansk Der forudsættes læsefærdigheder i engelsk Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus1 inden fagmodulkursus 2 begyndes. Prøveformen er todelt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Skriftlig hjemmeopgave ud fra bundne spørgsmål. Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:

16 Side 16 Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Det mundtlige oplæg skal være ledsaget af et mindre skriftligt oplæg, der knytter sig til den pågældende kursusgangs tekster og problemstillinger. Skriftlig hjemmeopgave ud fra bundne spørgsmål. Omfanget af opgaven skal være på 3-5 normalsider og er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Prøvens længde er 3 døgn. Ved ikke bestået prøve vil omprøve være en 5 døgns individuel skriftlig hjemmeopgave på normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside. Bedømmelse Censur 7 trins-skala Ingen Fagmodulkursus 3 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse Bedømmelseskriterier Psykologiske fokusområder: Social-, Udviklings og Personlighedspsykologi Kursus Obligatorisk 5 - ECTS Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor de udviklings-, personligheds- og socialpsykologiske fokusområder Kendskab til metodiske og videnskabsteoretiske problemstillinger indenfor de udviklings-, personligheds- og socialpsykologiske fokusområder Færdigheder: Færdighed i at analysere problemstillinger, som er forbundet med udviklings-, personligheds- og socialpsykologi, samt perspektivere disse områder i et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv Færdighed i kunne demonstrere fortrolighed med fokusområdernes videnskabsteoretiske diskussioner og metodologiske implikationer

17 Side 17 Færdighed i at anvende udviklings-, personligheds- og socialpsykologiske teorier i en selvstændig analyse af konkrete problemstillinger Færdighed i at formidle og diskutere udviklings-, personligheds- og socialpsykologisk viden og indsigt skriftligt og mundtligt Kompetencer: Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med udviklings-, personligheds- og socialpsykologisk videnskabelig litteratur samt perspektivere denne i forhold til psykologiske og/eller samfundsmæssige implikationer Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kompetence til at organisere og behandle teoretiske og praktiske problemstillinger, ved hjælp af udviklings-, personligheds- og socialpsykologisk videnskabelig litteratur, herunder at kunne gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de teoretiske tilgange, der er anvendt. Kurset giver i tematiseret form en grundig indføring i tre hovedområder inden for psykologien: udviklingspsykologi, personlighedspsykologi og socialpsykologi. Kurset fokuserer på en række teoretiske problemstillinger, som er forbundet med områderne, set i en samfundsmæssig kontekst. Kurset belyser de tre hovedområders teoretiske, videnskabsteoretiske og metodologiske implikationer, og giver et indblik i grundlæggende psykologiske problemstillinger indenfor områderne. Dansk Der forudsættes læsefærdigheder i engelsk Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 3 begyndes. Fagmodulkursus 2 og fagmodulprojektet skal gennemføres i samme semester som fagmodulkursus 3 fordi der er tale om et sammenhængende didaktisk forløb. Prøveformen er todelt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Skriftlig hjemmeopgave ud fra bundne spørgsmål. Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Det mundtlige oplæg skal være ledsaget af et mindre skriftligt oplæg, der knytter sig til den pågældende kursusgangs tekster og problemstillinger. Skriftlig hjemmeopgave ud fra bundne spørgsmål.

18 Side 18 Omfanget af opgaven skal være på 3-5 normalsider og er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Prøvens længde er 3 døgn. Ved ikke bestået prøve vil omprøve være en 5 døgns individuel skriftlig hjemmeopgave på normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside. Bedømmelse Censur 7- trins-skala Intern Ingen Ændringer af 1. september Der er foretaget præcisering af prøveform på fagmodulprojektet og alle 4 fagmoduler. Alle prøveformer er tilpasset fremdriftsreformen og dermed ændret. Fagmodulprojekt i Psykologi Studiemæssige forudsætninger: Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have deltaget i intern evaluering. Ved den interne evaluering får projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemformulering og besvarelse af denne. Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse på min. 3 og maks. 5 sider, samt forberedes mundtlig feedback til opponentgruppen. Den studerende skal udarbejde en studieforløbsbeskrivelse på min. 2 normalsider, som skal vedlægges projektopgaven ved aflevering. Studerende, der ikke deltager i den interne evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentgruppens projektbeskrivelse til opponentgruppen og egen vejleder. Den skriftlige feedback skal være på min. 1 og maks. 2 normalsider. Omfang af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Prøveform Mundtlig prøve på grundlag af en projektrapport. Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport.

19 Side 19 Eksaminationen foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor. De studerende skal eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektarbejdet og den mundtlige prøve. Projektrapporten må maks. være 20 normal sider pr. studerende og maks. 100 sider uanset gruppestørrelse. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Hvis de(n) studerende overskrider et fastsat maksimum for en opgavebesvarelse eller et skriftligt arbejde, afvises det skriftlige arbejde. Prøvens længde inkl. votering: Ved 2 eksaminander 60 minutter Ved 3 eksaminander 75 minutter Ved 4 eksaminander 90 minutter Ved 5 eksaminander 105 minutter Ved 6 eksaminander 135 minutter Ved 7 eksaminander 150 minutter Ved 8 eksaminander 165 minutter Omprøve For studerende, som ikke afleverer et projekt rettidigt, er projektafleveringsfristen til 2. prøveforsøg 14 dage efter den førstefrist. 2 prøveforsøg afholdes i samme eksamenstermin. Ved ikke bestået prøve afholdes omprøve (2 prøveforsøg) i samme eksamenstermin. Eksamensadministrationen fastsætter ny eksamensdato og ny frist for projekt aflevering. Nyt projekt afleveres senest 15 dage før projekteksamen. Bedømmelse: 7-trins-skala Censur: Ekstern Fagmodul 1 - Hverdagslivets psykologi Prøveformen er todelt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Udarbejdelse af video/posters og en tilhørende følgeskrivelse i gruppe. Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:

20 Side 20 Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Udarbejdelse af video og en tilhørende følgeskrivelse ud fra udleveret eksamensopgave. Eksamensopgaven udleveres på sidste kursusgang. På baggrund af eksamensopgaven skal gruppen: - Producere - Udarbejde en video af 3 til 5 minutters varighed følgeskrivelse på 3 til 4 sider. Formålet med produktion af video og tilhørende følgeskrivelse er, at demonstrere aktiv deltagelse og kendskab til kursets emner, tematikker og debatter, herunder demonstrere, hvorfor og hvordan videoen viser psykologisk relevante hverdagsproblematikker, og hvordan gruppen udforsker dem igennem psykologiske teorier og begreber. Videoen og følgeskrivelsen skal afleveres 5 dage efter udlevering af eksamensopgaven. Ved ikke bestået prøve vil omprøve være en 5 døgns individuel skriftlig hjemmeopgave på normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside Fagmodul 2- Psykologiske perspektiver teori og hovedretninger Prøveformen er todelt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Skriftlig hjemmeopgave ud fra bundne spørgsmål. Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Det mundtlige oplæg skal være ledsaget af et mindre skriftligt oplæg, der knytter sig til den pågældende kursusgangs tekster og problemstillinger. Skriftlig hjemmeopgave ud fra bundne spørgsmål. Omfanget af opgaven skal være på 3-5 normalsider og er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Prøvens længde er 3 døgn.

21 Side 21 Ved ikke bestået prøve vil omprøve være en 5 døgns individuel skriftlig hjemmeopgave på normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside. Fagmodul 3 Prøveformen er todelt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Skriftlig hjemmeopgave ud fra bundne spørgsmål. Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Det mundtlige oplæg skal være ledsaget af et mindre skriftligt oplæg, der knytter sig til den pågældende kursusgangs tekster og problemstillinger. Skriftlig hjemmeopgave ud fra bundne spørgsmål. Omfanget af opgaven skal være på 3-5 normalsider og er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Prøvens længde er 3 døgn. Ved ikke bestået prøve vil omprøve være en 5 døgns individuel skriftlig hjemmeopgave på normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside. Fagmodul 4 Skriftlig eksamen i form af en portfolio der indleveres senest en uge efter afslutningen på kurset indeholdende: - Et refleksionsnotat, udarbejdet af den enkelte studerende, som indeholder refleksioner over kursets læringsmål. Notatet udarbejdes i løbet af kurset. - En gruppebaseret formidlingsopgave. Gruppen formidler forskningsmetodiske problemstillinger til andre studerende. Formidlingsformen kan vælges frit og kan f.eks. være en video eller mundtligt debatoplæg. - En skriftlig gruppeopgave på 3-5 sider. Opgaven udarbejdes ud fra bundne spørgsmål, der udleveres ved kursets afslutning. Skriftlig eksamen i form af en portfolio der indleveres senest en uge efter afslutningen på kurset indeholdende:

22 Side 22 Et refleksionsnotat, udarbejdet af den enkelte studerende, som indeholder refleksioner over kursets læringsmål. Notatet udarbejdes i løbet af kurset. En gruppebaseret formidlingsopgave. Gruppen formidler forskningsmetodiske problemstillinger til andre studerende. Formidlingsformen kan vælges frit og kan f.eks. være en video eller mundtligt debatoplæg. En skriftlig gruppeopgave på 3-5 sider. Opgaven udarbejdes ud fra bundne spørgsmål, der udleveres ved kursets afslutning. Ved ikke bestået prøve vil omprøve være en 5 døgns individuel skriftlig hjemmeopgave på normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 18. august 2014 med ændringer

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse

Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse DATO/REFERENCE 1. september 2017 2012-407 JOURNALNUMMER Ændringerne pr. 1. september 2014 fremgår sidst i dokumentet. Ændringerne pr. 1. september

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere