Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unge-politik i Albertslund Kommune"

Transkript

1 Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

2 Kommunalbestyrelsen i Albertslund ser det som væsentligt, at der er sammenhæng i børns og unges liv. Børn og unge påvirkes af mange forskellige voksne: Forældre, pædagoger, lærere, frivillige ledere, sagsbehandlere, politikere og mange andre. Det er derfor vigtigt, at der er en rød tråd i vores arbejde med børn og unge. Vores helt grundlæggende opgave er at skabe en tryg tilværelse for børn og unge i kommunen og en hverdag, der fremmer deres alsidige personlige, sociale og faglige udvikling. Vi skal sikre børnene en god barndom og de unge en god ungdom, og samtidig skal vi ruste dem til som voksne at indgå i samfundet. Meget skal lykkes for at opnå dette, og arbejdet med børn og unge i kommunen er komplekst og omfattende. Derfor denne politik. Børn og unge-politikken er fundamentet for det arbejde, de ansatte i kommunen udfører. Derudover er den skrevet til børnefamilierne og foreningslivet. Politikken viser de værdier og målsætninger, Albertslund Kommune lægger vægt på i arbejdet med børn og unge både nu og fremover. Politikken er ikke udtømmende. Den beskriver ikke de operationelle handlingsplaner og de konkrete handlinger, der må udmøntes på den enkelte arbejdsplads. At føre politikken ud i praksis og give værdierne liv er altså en opgave, der involverer alle. Vi ser frem til, at alle ansatte, forældre og frivillige tager udfordringen op med at løse den fælles opgave, det er at skabe en tryg og udviklende tilværelse for børn og unge i kommunen og forberede dem til deres liv som voksne. Finn Aaberg Borgmester Forord

3 Børn og unge-politikken er udarbejdet af Børne- og Undervisningsforvaltningen og Kulturforvaltningen i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget og Kulturudvalget. Det er Børne- og Undervisningsforvaltningen, der har stået for den praktiske udarbejdelse af politikken. Natur og miljø Social indsats Kulturoplevelser Individet i fællesskabet Kompetencer Mangfoldighed Sundhed Albertslund Kommunes syv værdier på børn og unge-området. Værdierne spiller sammen med hinanden og understøtter hinanden med henblik på at skabe den bedst mulige tilværelse og udvikling for børnene og de unge. Politikken er blevet til på baggrund af dialog mellem forvaltningerne, politikerne, praktikere og dem, politikken handler om børnene og de unge. Omdrejningspunktet i processen har været samtaler med blandt andre elevrådsrepræsentanter, forældrerådsrepræsentanter, foreningsformænd, skoleledere og daginstitutionsledere, som alle har bidraget med perspektiver på, hvad der er vigtigt i arbejdet med børnene og de unge. I denne folder har vi opstillet syv værdier, som danner grundstenene i børn og ungepolitikken i vores kommune. Værdierne er blevet formuleret i et samspil mellem de mange perspektiver og politiske visioner, der eksisterer på området børn og unge. I folderen har vi beskrevet de syv værdier, ligesom vi har uddybet de målsætninger, der skal til for at realisere værdierne. Beskrivelsen af værdierne og målsætningerne er ledsaget af citater fra fire fremtrædende albertslundere: Borgmester Finn Aaberg, tidligere minister og formand for Socialdemokraterne Mogens Lykketoft, europamester i triathlon Rasmus Henning og komiker og skuespiller Timm Vladimir. De har alle fire levet her som børn eller som forældre og har på den måde alle været en del af byens børne- og ungdomsliv. Vi har talt med dem om deres tanker om og oplevelser i Albertslund ud fra et børne- og ungeperspektiv, og uddrag af samtalerne citeres i denne folder. Børn og unge-politikken blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse i Vi glæder os til, at alle de mange forskellige voksne, der er en del af børnenes og de unges tilværelse, vil være med til at gøre politikken levende og føre værdierne ud i praksis. Klaus Nørskov Børne- og Undervisningsdirektør Mogens Hemmingsen Kulturchef Om politikken

4 Børn og unge skal udvikle sig til at blive selvstændige, nysgerrige og kreative mennesker, der har appetit på livet, læring og udvikling i et demokratisk samfund. Børn og unge skal være en del af gode og forpligtende fællesskaber, der naturligt støtter den individuelle udvikling. Gode fællesskaber bygger på samhørighed, samarbejde og gensidig ansvarsfølelse. Her bidrager alle til at løse de opgaver, som er til det fælles bedste. Individet i fællesskabet

5 Målsætningen er at: > fremme det enkelte barns og den enkelte unges selvværd, identitet, læring og udvikling socialt, fagligt og personligt. > understøtte den form for venskaber blandt børn og unge, der bygger på nærvær, gensidig respekt og opmærksomhed. > lære børn og unge at samarbejde og at styrke et fællesskab. > sikre børns og unges medbestemmelse og demokratiske deltagelse i de fællesskaber, de indgår i. > fremme det enkelte barns og den enkelte unges oplevelse af at være vigtig for fællesskabet - og af at fællesskabet er vigtigt for dem. > sikre, at fællesskabet udfordrer den enkelte og bidrager til dennes personlige, sociale og faglige udvikling. > arbejde for, at børn og unge undgår fællesskaber, der bygger på tvang, undertrykkelse eller kriminelle aktiviteter. > tilbyde et bredt udbud af aktiviteter og samværsformer i kommunen, hvor børn og unge kan opbygge venskaber. Vi vil uddanne børnene til at kunne spille en rolle i samfundet. Børnene er de kommende samfundsborgere. (Borgmester Finn Aaberg) Jeg har altid oplevet, at der var plads til den enkelte i Albertslund. Og samtidig er det jo på en eller anden måde igennem fællesskabet, at man finder sig selv. Det er der, man kan sammenligne sig med andre og prøve sig selv af. (Skuespiller Timm Vladimir) Det er vigtigt at finde ud af, hvad man er god til, og via det bidrage til fællesskabet. Jeg ser et fint samspil mellem at være et socialt menneske og samtidig være individuel i sin udvikling. (Europamester i triathlon Rasmus Henning)

6 Børn og unge skal opleve mangfoldigheden i samfundet som en del af deres hverdag. Mangfoldighed drejer sig om, at mennesker er forskellige. Det kan fx dreje sig om køn, alder, etnisk baggrund, handicap, kompetencer, interesser eller personlighed. Mangfoldigheden er grundlæggende, og den er en styrke i et globaliseret samfund, fordi den giver børn inspiration i deres udvikling. Samtidig kræver mangfoldigheden gensidig respekt, læring på tværs af forskelle og deltagelse i det fælles samfundsliv. Mangfoldighed

7 Målsætningen er at: > børn og unge oplever, at forskellighed er en styrke og en præmis. > lære børn og unge demokrati og medbestemmelse i dagligdagen, for at de senere kan blive aktive borgere i et demokratisk samfund. > sikre integrationen og kulturmødet i daginstitutioner, skoler og foreninger. > børn og unge, der er socialt udsatte, handicappede eller har brug for specialpædagogisk bistand, forbliver i de almindelige institutioner og i det almindelige foreningsliv så længe, det er til gavn for dem. Det vil sige, at undervisningen og aktiviteterne skal tilrettelægges, så der er udfordringer for alle børn. > tilbyde et rigt og mangeartet kultur- og fritidsliv, der giver plads til og tiltrækker børn og unge i kommunen på tværs af forskelle. Det, at Albertslund har været så tidligt ude med fordeling af to-sprogede på skolerne, er vigtigt i et forsøg på at fastholde folkeskolens kvalitet i alle dele af kommunen. (Tidligere minister og formand for Socialdemokraterne Mogens Lykketoft) Hvis vi skal sætte ord på, hvad vi skal vise børnene, mens de vokser op, så er det mangfoldigheden. At verden ser ud, som den gør, og at det er et uhyre komplekst foretagende. (Borgmester Finn Aaberg) Det er en styrke for et barn at kunne navigere mellem folk, der alle har forskellige baggrunde. (Europamester i triathlon Rasmus Henning)

8 Børn og unge skal sikres grundlæggende færdigheder, viden og kompetencer. Det gælder både bogligt, kreativt, socialt og demokratisk. Det er i hjemmet, fritidslivet og ikke mindst skolen, at børnene og de unge tilegner sig alle deres kompetencer. Viden, færdigheder og kompetencer er basis for det gode liv, hvor man aktivt deltager i uddannelse, arbejde og det almene samfund, og hvor man har et rigt familieog fritidsliv. Kompetencer

9 Målsætningen er at: > fremme alle børns og unges lyst til og glæde ved at lære. > skabe befordrende læringsmiljøer, hvor læringen og den sociale udvikling gensidigt støtter hinanden. > de ansatte i kommunen får et grundigt kendskab til det enkelte barn socialt og fagligt, og at de ansatte understøtter barnets kompetencer, læringsstil og potentiale. > tosprogede børn inden deres skolestart opnår et alderssvarende dansk og begrebsapparat. > tosprogede børn igennem skoleforløbet opnår kompetencer, der ligger på niveau med danske elevers. > de faglige og pædagogiske aktiviteter baserer sig på anerkendte metoder, og at kvaliteten af aktiviteterne sikres med evaluering og dokumentation. > de forskellige faggrupper i kommunen samarbejder om aktiviteterne i og ved barnets overgange mellem daginstitutions-, skole- og fritidstilbud. > tilbyde børn og unge mange og gode muligheder for at udvikle deres individuelle styrker. Det vil sige, at de skal sikres adgang til et veludbygget bibliotek, musiske aktiviteter, kunstneriske udfoldelser og idræt. Der er så meget forskelligt, børn har talent for, og de bør gives alle mulige chancer her i livet for at finde og bruge det, de er gode til. (Borgmester Finn Aaberg) Jeg var god til teater, og jeg fik frie muligheder til at dyrke det. Mine første trin på en scene var vel i klub Bakkens Hjerte. (Skuespiller Timm Vladimir) Det kreative behøver absolut ikke stå i modsætning til det faglige. Både det faglige og det kreative er utrolig vigtigt for at danne nogle hele mennesker, som har den harmoni i sig, der gør dem gode til det arbejde, de skal udføre. (Tidligere minister og formand for Socialdemokraterne Mogens Lykketoft)

10 Naturen og miljøet er basis for menneskets eksistens. Børn og unge skal lære om naturen i naturen og skal sikres et sundt miljø. Kontakt med naturen skal give børn og unge positive oplevelser, der understøtter deres faglige, intellektuelle, sociale og fysiologiske udvikling. Det er også centralt, at børn og unge får en forståelse for miljøet og det økologiske system, for det er dem, der skal bringe naturen og forståelsen for denne videre til vores efterkommere. Målsætningen er at: > give børn og unge egne oplevelser med en umiddelbar kontakt til naturen og aktivere deres sanser igennem arbejde med naturens produkter. > børn og unge oplever og forstår sammenhængen mellem mennesket, naturen og samfundet. Vi skal give dem en ansvarsfølelse for naturen og en forståelse for nødvendigheden af at passe på den. > sikre børns og unges ret til krat det vil sige mulighed for dagligt at kunne færdes i natur uden for byens og institutionernes rammer. > kommunens institutioner og foreninger giver børn og unge oplevelser i hverdagen med fysisk aktivitet og natur i et bredt og varieret omfang. > kommunens institutioner er miljøcertificerede og arbejder med holdninger til miljø og konkrete ressourcebesparelser. Natur og miljø

11 Det var herligt at være barn i Albertslund sikkert miljø uden trafik, hvor man kunne spille bold, lege og cykle, uden at der var fare på færde. Der er cykelstier over alt, og man kan komme rundt alle vegne uden at skulle krydse en trafikeret vej. (Europamester i triathlon Rasmus Henning) Albertslund er en kommune med mange naturområder. Naturen er ekstremt vigtig og bør indgå så meget som muligt i både undervisningen og fritiden. (Skuespiller Timm Vladimir) Vi må give vores viden om klimaforandringerne og bekæmpelsen af dem videre til vores børn. Og samtidig må vi stille moralske krav til os selv i Albertslund om at gøre, hvad vi kan for at bekæmpe de forandringer. (Borgmester Finn Aaberg)

12 Hverdagen skal byde på kulturoplevelser for, med og af børn og unge selv. Det være sig billedkunst, litteratur, teater, musik, idræt, dans, arkitektur eller medier. Kunst og kulturoplevelser er en central del af børns og unges udvikling. Kulturen bliver ofte en motor for fællesskabet og for børns og unges identitetsskabelse. Kulturoplevelser

13 Målsætningen er at: > stimulere børns og unges kreativitet i institutionerne og i fritidslivet. > stimulere børns og unges lyst til og give dem mulighed for at udfolde sig gennem idrætsaktiviteter i institutionerne og i det organiserede fritids- og kulturliv. > give børn og unge mulighed for at opleve kulturen igennem selvorganiserede aktiviteter. > give børn og unge mulighed for at få æstetiske oplevelser og for at møde professionel kunst. > motivere de voksne til at involvere sig sammen med børnene og de unge i fritidsog kulturlivet. > viderebringe den danske kulturarv til vores børn og unge, så deres identitet også forankres heri. > sikre bredde i kulturudbuddet for børn og unge i kommunen. Jeg har selv gået til svømning og udspring i skole-fritidsgruppen, før jeg begyndte på konkurrencesvømningen. Albertslund har rigtig mange foreninger, og her er også mange billige tilbud, så det behøver ikke være økonomien, der bremser for børnenes lyst til at dyrke idræt. (Europamester i triathlon Rasmus Henning) Hvad enten man kan lide at spille obo eller dyrke springgymnastik, så udnytter man et potentiale i sig selv. Der skal være en bred palet. Det er på den måde, vores børn har mulighed for at finde ud af, hvad de er gode til. (Borgmester Finn Aaberg)

14 Det er forældrene, der har det primære ansvar for deres barns udvikling. Det er forældrene, der skaber rammerne for barnets grundlæggende tryghed og udvikling. Samtidig er det vigtigt, at de voksne, der har med børn og unge at gøre, er opmærksomme på tilfælde eller perioder, hvor børn og unge har det svært, og at de yder en indsats for at forbedre barnets situation. Det er i fælles interesse, at der er opmærksomhed på og medvirkes til at hjælpe børn og unge dér, hvor de har behov for det. Social indsats

15 Målsætningen er at: > barnets behov er udgangspunktet i samarbejdet mellem forældre, pædagoger, lærere, sagsbehandlere, sundhedspleje, frivillige foreninger og forvaltning. > foreninger og klubber deltager i opsøgende arbejde i lokalområdet over for børn og unge, som ikke er en del af et fællesskab. > aktiviteterne i kommunens fritidstilbud understøtter det socialpædagogiske arbejde og indgår i både det generelle og det specifikke forebyggende arbejde. > børn og unge fra udsatte familier kan finde kompensation i de tilbud og den kontakt, kommunen tilbyder. > udvikle samarbejdet mellem institutioner, forvaltning og politi (SSP) med henblik på at forebygge omsorgssvigt, kriminalitet og misbrug. > udvikle en fælles og tværfaglig indsats imellem de kommunale enheder omkring socialt udsatte børn og unge, så kommunen bedst muligt sikrer, at børn kan forblive i forældrenes hjem. > kommunen i sin bestræbelse på at hjælpe familier i vanskeligheder bruger mindsteindgrebsprincippet. Udgangspunktet er, at familien selv er den bedste til at løse problemstillingerne - indimellem dog med hjælp fra professionelle. Forældrene har et primært ansvar. Men der må være nogen, som griber ind, når forældrene ikke lever op til det ansvar. (Tidligere minister og formand for Socialdemokraterne Mogens Lykketoft) Både lærerne, pædagogerne og foreningslivet har en meget vigtig rolle i børns opvækst. Ofte er børn jo mere sammen med dem end deres forældre. På et tidspunkt bliver forældrene også yt i børns verden, og da er det vigtigt, at pædagoger og lærere kan være voksne, som børn ser op til. Her har de et stort ansvar. (Skuespiller Timm Vladimir) Hvis man som lærer står over for et barn med problemer, så forventer vi, at læreren siger her har jeg et ansvar. Det er ikke bare en faglig opgave eller en professionel holdning. Det er også et engagement. (Borgmester Finn Aaberg)

16 Sundhed er en helt grundlæggende præmis for at skabe de bedst mulige betingelser for et godt liv. Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Sundhed er ofte et produkt af livsstil og levevilkår og dermed en kilde til social ulighed. Dette vil vi arbejde for at ændre. Sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre de bedst mulige udviklingsmuligheder for børn og unge og sikre, at også de sårbare børn og unge støttes bedst muligt. Børn og unge skal gennem deres opvækst sikres mulighed for at få kendskab til egen sundhed og egne levevilkår - og kendskab til mulighederne for at påvirke disse. Sundhed

17 Målsætningen er at: > fremme børns og unges sundhed ved at sørge for gode fysiske rammer og et sundt miljø. > kommunens institutioner og foreninger giver børn og unge oplevelser i hverdagen, fysisk aktivitet og natur i et bredt og varieret omfang. > fremme børns og unges sundhed gennem gode spisevaner og en ernæringsrigtig kost baseret på økologiske fødevarer. > sikre at børn og unge lærer om sundhed i institutioner og skoler. > sikre at børn og unge oplyses om farerne ved alkohol, rygning og rusmidler. > sikre at kommunen griber ind over for eventuelt misbrug af alkohol og andre rusmidler. > overvægt blandt børn og unge forebygges gennem idræt, leg, fysisk virke, ernæring og forældreoplysning. > sikre at skoler, institutioner og foreningslivet arbejder aktivt med børns og unges psykiske trivsel, eksempelvis i forhold til mobning. > sikre at forældre til småbørn oplyses om ernæring og sund levevis. På det teoretiske plan er det meget nemt: Vi ved, at børn skal spise sundt. Vi ved, at børnene skal bevæge sig mere. Det må vi sætte i system. Det er her, det bliver et fælles projekt. (Borgmester Finn Aaberg) Det handler om at skabe miljø i klassen omkring gode vaner og at få opbakning fra hovedparten af forældrene og lærerne. Ofte kan man lære børnene gode vaner som daglig motion og sund kost ved at sætte fokus på det i skolen. (Europamester i triathlon Rasmus Henning)

18 For Albertslund Kommune er børns og unges trivsel og udvikling en fælles opgave, som vi er mange om at løfte. De, der har en særlig rolle i at bidrage til at give børn og unge de bedste vilkår i deres opvækst, er forældre, ansatte og frivillige foreningsledere. Forældre Børnene og de unge er forældrenes, og som udgangspunkt har forældrene det primære ansvar for deres børn. Forældrene er de vigtigste voksne i barnets og den unges liv. Og det er forældrene, der giver børnene kærlighed, omsorg og tillid som grundlag for, at de kan udvikle sig og udforske verden. Ansatte Det er de ansattes opgave at støtte børnene og de unge i at opnå kompetencer, som kan udvikle dem fagligt, socialt og personligt. Opdragelse er primært forældrenes ansvar, men de ansatte indgår i opdragelsesprocessen som rollemodeller. Derfor er det centralt, at de voksne i kommunens institutioner er engagerede og troværdige. Frivillige ledere og medarbejdere Deltagelsen i foreningslivets aktiviteter og sociale samvær er en vigtig del af børnenes og de unges faglige, sociale og personlige udvikling. Frivillige ledere og medarbejdere inden for fritidslivet spiller derfor en stor rolle i børnenes og de unges tilværelse. De er rollemodeller for børnene og de unge, og de er med til at støtte dem i deres udviklingsproces. Børn og unge Udviklingen af børns og unges eget ansvar er en proces. Efterhånden som børnene bliver ældre, og i takt med at de udvikler sig, kan de påtage sig mere ansvar. Det er derfor vigtigt løbende at styrke børns medbestemmelse og demokratiske deltagelse i fællesskaber. Det betyder, at børns og unges indflydelse skal fastholdes igennem elevråd på skolerne og for eksempel børnebrugerråd på biblioteker og institutioner. Engagement og samarbejde Arbejdet med børn og unge i Albertslund Kommune bygger på to massive grundpiller: Engagement Albertslund Kommune lægger særlig vægt på engagementet i den daglige kontakt med børn og unge. De ansattes, forældrenes og de frivillige lederes engagement er centralt for at motivere Forventninger

19 børn og unge i deres læringsog udviklingsprocesser. Det er derfor vigtigt, at der i det daglige arbejde er plads til nye ideer og initiativer. Samarbejde Samarbejdet mellem forældre og institutioner og institutionerne imellem er essentielt for at kunne skabe den optimale trivsel og udvikling for børnene og de unge. Et godt samarbejde bygger på dialog, gensidig orientering, inddragelse og deltagelse i løsning af hele viften af opgaver omkring barnet eller den unge. Samarbejdet mellem forældre, institutioner og foreninger omfatter barnets personlige, sociale og faglige udvikling. Der skal samarbejdes på tre niveauer: 1. Individniveau Samarbejdet skal først og fremmest bygge på kommunikation mellem forældre og ansatte vedrørende det enkelte barn. Her kan ledere af frivillige foreninger også inddrages. 2. Klasse-, institutionsog foreningsniveau Der skal samarbejdes om problemstillinger, der berører gruppen eller institutionen som helhed. Det sikres igennem fælles møder og arbejde i klasseforældreråd, elevråd, skolebestyrelser, foreninger og forældrebestyrelser i institutionerne. Det er også væsentligt, at samarbejdet på tværs mellem institutioner, foreninger og forvaltning fastholdes og udvikles. Det vil sige, at samarbejdet mellem børnehave, fritidshjem og SFO styrkes som et led i at skabe sammenhæng mellem overgangene. Ligeledes styrkes samarbejdet mellem klubber, foreninger, undervisning, fritidshjem, SFO og boligforeninger som et led i en forebyggende og støttende indsats. 3. Kommunalt niveau Forældreråd og skoleråd skal styrke samarbejdet og den direkte dialog mellem politikere og forældrebestyrelser om overordnede skole- og institutionsforhold i kommunen samt om udviklingen af kommunens samlede tilbud til børn og unge.

20 Denne folder er udsendt af: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Juni 2006 Fotos: Erling Borre Layout og tryk: Schultz Grafisk/543105

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Forord 3 Dagtilbuddets rammebetingelser 4 Personalets forhold 4 Formål og opgaver 6 Samfundet vil også have noget 8

Læs mere