Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unge-politik i Albertslund Kommune"

Transkript

1 Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

2 Kommunalbestyrelsen i Albertslund ser det som væsentligt, at der er sammenhæng i børns og unges liv. Børn og unge påvirkes af mange forskellige voksne: Forældre, pædagoger, lærere, frivillige ledere, sagsbehandlere, politikere og mange andre. Det er derfor vigtigt, at der er en rød tråd i vores arbejde med børn og unge. Vores helt grundlæggende opgave er at skabe en tryg tilværelse for børn og unge i kommunen og en hverdag, der fremmer deres alsidige personlige, sociale og faglige udvikling. Vi skal sikre børnene en god barndom og de unge en god ungdom, og samtidig skal vi ruste dem til som voksne at indgå i samfundet. Meget skal lykkes for at opnå dette, og arbejdet med børn og unge i kommunen er komplekst og omfattende. Derfor denne politik. Børn og unge-politikken er fundamentet for det arbejde, de ansatte i kommunen udfører. Derudover er den skrevet til børnefamilierne og foreningslivet. Politikken viser de værdier og målsætninger, Albertslund Kommune lægger vægt på i arbejdet med børn og unge både nu og fremover. Politikken er ikke udtømmende. Den beskriver ikke de operationelle handlingsplaner og de konkrete handlinger, der må udmøntes på den enkelte arbejdsplads. At føre politikken ud i praksis og give værdierne liv er altså en opgave, der involverer alle. Vi ser frem til, at alle ansatte, forældre og frivillige tager udfordringen op med at løse den fælles opgave, det er at skabe en tryg og udviklende tilværelse for børn og unge i kommunen og forberede dem til deres liv som voksne. Finn Aaberg Borgmester Forord

3 Børn og unge-politikken er udarbejdet af Børne- og Undervisningsforvaltningen og Kulturforvaltningen i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget og Kulturudvalget. Det er Børne- og Undervisningsforvaltningen, der har stået for den praktiske udarbejdelse af politikken. Natur og miljø Social indsats Kulturoplevelser Individet i fællesskabet Kompetencer Mangfoldighed Sundhed Albertslund Kommunes syv værdier på børn og unge-området. Værdierne spiller sammen med hinanden og understøtter hinanden med henblik på at skabe den bedst mulige tilværelse og udvikling for børnene og de unge. Politikken er blevet til på baggrund af dialog mellem forvaltningerne, politikerne, praktikere og dem, politikken handler om børnene og de unge. Omdrejningspunktet i processen har været samtaler med blandt andre elevrådsrepræsentanter, forældrerådsrepræsentanter, foreningsformænd, skoleledere og daginstitutionsledere, som alle har bidraget med perspektiver på, hvad der er vigtigt i arbejdet med børnene og de unge. I denne folder har vi opstillet syv værdier, som danner grundstenene i børn og ungepolitikken i vores kommune. Værdierne er blevet formuleret i et samspil mellem de mange perspektiver og politiske visioner, der eksisterer på området børn og unge. I folderen har vi beskrevet de syv værdier, ligesom vi har uddybet de målsætninger, der skal til for at realisere værdierne. Beskrivelsen af værdierne og målsætningerne er ledsaget af citater fra fire fremtrædende albertslundere: Borgmester Finn Aaberg, tidligere minister og formand for Socialdemokraterne Mogens Lykketoft, europamester i triathlon Rasmus Henning og komiker og skuespiller Timm Vladimir. De har alle fire levet her som børn eller som forældre og har på den måde alle været en del af byens børne- og ungdomsliv. Vi har talt med dem om deres tanker om og oplevelser i Albertslund ud fra et børne- og ungeperspektiv, og uddrag af samtalerne citeres i denne folder. Børn og unge-politikken blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse i Vi glæder os til, at alle de mange forskellige voksne, der er en del af børnenes og de unges tilværelse, vil være med til at gøre politikken levende og føre værdierne ud i praksis. Klaus Nørskov Børne- og Undervisningsdirektør Mogens Hemmingsen Kulturchef Om politikken

4 Børn og unge skal udvikle sig til at blive selvstændige, nysgerrige og kreative mennesker, der har appetit på livet, læring og udvikling i et demokratisk samfund. Børn og unge skal være en del af gode og forpligtende fællesskaber, der naturligt støtter den individuelle udvikling. Gode fællesskaber bygger på samhørighed, samarbejde og gensidig ansvarsfølelse. Her bidrager alle til at løse de opgaver, som er til det fælles bedste. Individet i fællesskabet

5 Målsætningen er at: > fremme det enkelte barns og den enkelte unges selvværd, identitet, læring og udvikling socialt, fagligt og personligt. > understøtte den form for venskaber blandt børn og unge, der bygger på nærvær, gensidig respekt og opmærksomhed. > lære børn og unge at samarbejde og at styrke et fællesskab. > sikre børns og unges medbestemmelse og demokratiske deltagelse i de fællesskaber, de indgår i. > fremme det enkelte barns og den enkelte unges oplevelse af at være vigtig for fællesskabet - og af at fællesskabet er vigtigt for dem. > sikre, at fællesskabet udfordrer den enkelte og bidrager til dennes personlige, sociale og faglige udvikling. > arbejde for, at børn og unge undgår fællesskaber, der bygger på tvang, undertrykkelse eller kriminelle aktiviteter. > tilbyde et bredt udbud af aktiviteter og samværsformer i kommunen, hvor børn og unge kan opbygge venskaber. Vi vil uddanne børnene til at kunne spille en rolle i samfundet. Børnene er de kommende samfundsborgere. (Borgmester Finn Aaberg) Jeg har altid oplevet, at der var plads til den enkelte i Albertslund. Og samtidig er det jo på en eller anden måde igennem fællesskabet, at man finder sig selv. Det er der, man kan sammenligne sig med andre og prøve sig selv af. (Skuespiller Timm Vladimir) Det er vigtigt at finde ud af, hvad man er god til, og via det bidrage til fællesskabet. Jeg ser et fint samspil mellem at være et socialt menneske og samtidig være individuel i sin udvikling. (Europamester i triathlon Rasmus Henning)

6 Børn og unge skal opleve mangfoldigheden i samfundet som en del af deres hverdag. Mangfoldighed drejer sig om, at mennesker er forskellige. Det kan fx dreje sig om køn, alder, etnisk baggrund, handicap, kompetencer, interesser eller personlighed. Mangfoldigheden er grundlæggende, og den er en styrke i et globaliseret samfund, fordi den giver børn inspiration i deres udvikling. Samtidig kræver mangfoldigheden gensidig respekt, læring på tværs af forskelle og deltagelse i det fælles samfundsliv. Mangfoldighed

7 Målsætningen er at: > børn og unge oplever, at forskellighed er en styrke og en præmis. > lære børn og unge demokrati og medbestemmelse i dagligdagen, for at de senere kan blive aktive borgere i et demokratisk samfund. > sikre integrationen og kulturmødet i daginstitutioner, skoler og foreninger. > børn og unge, der er socialt udsatte, handicappede eller har brug for specialpædagogisk bistand, forbliver i de almindelige institutioner og i det almindelige foreningsliv så længe, det er til gavn for dem. Det vil sige, at undervisningen og aktiviteterne skal tilrettelægges, så der er udfordringer for alle børn. > tilbyde et rigt og mangeartet kultur- og fritidsliv, der giver plads til og tiltrækker børn og unge i kommunen på tværs af forskelle. Det, at Albertslund har været så tidligt ude med fordeling af to-sprogede på skolerne, er vigtigt i et forsøg på at fastholde folkeskolens kvalitet i alle dele af kommunen. (Tidligere minister og formand for Socialdemokraterne Mogens Lykketoft) Hvis vi skal sætte ord på, hvad vi skal vise børnene, mens de vokser op, så er det mangfoldigheden. At verden ser ud, som den gør, og at det er et uhyre komplekst foretagende. (Borgmester Finn Aaberg) Det er en styrke for et barn at kunne navigere mellem folk, der alle har forskellige baggrunde. (Europamester i triathlon Rasmus Henning)

8 Børn og unge skal sikres grundlæggende færdigheder, viden og kompetencer. Det gælder både bogligt, kreativt, socialt og demokratisk. Det er i hjemmet, fritidslivet og ikke mindst skolen, at børnene og de unge tilegner sig alle deres kompetencer. Viden, færdigheder og kompetencer er basis for det gode liv, hvor man aktivt deltager i uddannelse, arbejde og det almene samfund, og hvor man har et rigt familieog fritidsliv. Kompetencer

9 Målsætningen er at: > fremme alle børns og unges lyst til og glæde ved at lære. > skabe befordrende læringsmiljøer, hvor læringen og den sociale udvikling gensidigt støtter hinanden. > de ansatte i kommunen får et grundigt kendskab til det enkelte barn socialt og fagligt, og at de ansatte understøtter barnets kompetencer, læringsstil og potentiale. > tosprogede børn inden deres skolestart opnår et alderssvarende dansk og begrebsapparat. > tosprogede børn igennem skoleforløbet opnår kompetencer, der ligger på niveau med danske elevers. > de faglige og pædagogiske aktiviteter baserer sig på anerkendte metoder, og at kvaliteten af aktiviteterne sikres med evaluering og dokumentation. > de forskellige faggrupper i kommunen samarbejder om aktiviteterne i og ved barnets overgange mellem daginstitutions-, skole- og fritidstilbud. > tilbyde børn og unge mange og gode muligheder for at udvikle deres individuelle styrker. Det vil sige, at de skal sikres adgang til et veludbygget bibliotek, musiske aktiviteter, kunstneriske udfoldelser og idræt. Der er så meget forskelligt, børn har talent for, og de bør gives alle mulige chancer her i livet for at finde og bruge det, de er gode til. (Borgmester Finn Aaberg) Jeg var god til teater, og jeg fik frie muligheder til at dyrke det. Mine første trin på en scene var vel i klub Bakkens Hjerte. (Skuespiller Timm Vladimir) Det kreative behøver absolut ikke stå i modsætning til det faglige. Både det faglige og det kreative er utrolig vigtigt for at danne nogle hele mennesker, som har den harmoni i sig, der gør dem gode til det arbejde, de skal udføre. (Tidligere minister og formand for Socialdemokraterne Mogens Lykketoft)

10 Naturen og miljøet er basis for menneskets eksistens. Børn og unge skal lære om naturen i naturen og skal sikres et sundt miljø. Kontakt med naturen skal give børn og unge positive oplevelser, der understøtter deres faglige, intellektuelle, sociale og fysiologiske udvikling. Det er også centralt, at børn og unge får en forståelse for miljøet og det økologiske system, for det er dem, der skal bringe naturen og forståelsen for denne videre til vores efterkommere. Målsætningen er at: > give børn og unge egne oplevelser med en umiddelbar kontakt til naturen og aktivere deres sanser igennem arbejde med naturens produkter. > børn og unge oplever og forstår sammenhængen mellem mennesket, naturen og samfundet. Vi skal give dem en ansvarsfølelse for naturen og en forståelse for nødvendigheden af at passe på den. > sikre børns og unges ret til krat det vil sige mulighed for dagligt at kunne færdes i natur uden for byens og institutionernes rammer. > kommunens institutioner og foreninger giver børn og unge oplevelser i hverdagen med fysisk aktivitet og natur i et bredt og varieret omfang. > kommunens institutioner er miljøcertificerede og arbejder med holdninger til miljø og konkrete ressourcebesparelser. Natur og miljø

11 Det var herligt at være barn i Albertslund sikkert miljø uden trafik, hvor man kunne spille bold, lege og cykle, uden at der var fare på færde. Der er cykelstier over alt, og man kan komme rundt alle vegne uden at skulle krydse en trafikeret vej. (Europamester i triathlon Rasmus Henning) Albertslund er en kommune med mange naturområder. Naturen er ekstremt vigtig og bør indgå så meget som muligt i både undervisningen og fritiden. (Skuespiller Timm Vladimir) Vi må give vores viden om klimaforandringerne og bekæmpelsen af dem videre til vores børn. Og samtidig må vi stille moralske krav til os selv i Albertslund om at gøre, hvad vi kan for at bekæmpe de forandringer. (Borgmester Finn Aaberg)

12 Hverdagen skal byde på kulturoplevelser for, med og af børn og unge selv. Det være sig billedkunst, litteratur, teater, musik, idræt, dans, arkitektur eller medier. Kunst og kulturoplevelser er en central del af børns og unges udvikling. Kulturen bliver ofte en motor for fællesskabet og for børns og unges identitetsskabelse. Kulturoplevelser

13 Målsætningen er at: > stimulere børns og unges kreativitet i institutionerne og i fritidslivet. > stimulere børns og unges lyst til og give dem mulighed for at udfolde sig gennem idrætsaktiviteter i institutionerne og i det organiserede fritids- og kulturliv. > give børn og unge mulighed for at opleve kulturen igennem selvorganiserede aktiviteter. > give børn og unge mulighed for at få æstetiske oplevelser og for at møde professionel kunst. > motivere de voksne til at involvere sig sammen med børnene og de unge i fritidsog kulturlivet. > viderebringe den danske kulturarv til vores børn og unge, så deres identitet også forankres heri. > sikre bredde i kulturudbuddet for børn og unge i kommunen. Jeg har selv gået til svømning og udspring i skole-fritidsgruppen, før jeg begyndte på konkurrencesvømningen. Albertslund har rigtig mange foreninger, og her er også mange billige tilbud, så det behøver ikke være økonomien, der bremser for børnenes lyst til at dyrke idræt. (Europamester i triathlon Rasmus Henning) Hvad enten man kan lide at spille obo eller dyrke springgymnastik, så udnytter man et potentiale i sig selv. Der skal være en bred palet. Det er på den måde, vores børn har mulighed for at finde ud af, hvad de er gode til. (Borgmester Finn Aaberg)

14 Det er forældrene, der har det primære ansvar for deres barns udvikling. Det er forældrene, der skaber rammerne for barnets grundlæggende tryghed og udvikling. Samtidig er det vigtigt, at de voksne, der har med børn og unge at gøre, er opmærksomme på tilfælde eller perioder, hvor børn og unge har det svært, og at de yder en indsats for at forbedre barnets situation. Det er i fælles interesse, at der er opmærksomhed på og medvirkes til at hjælpe børn og unge dér, hvor de har behov for det. Social indsats

15 Målsætningen er at: > barnets behov er udgangspunktet i samarbejdet mellem forældre, pædagoger, lærere, sagsbehandlere, sundhedspleje, frivillige foreninger og forvaltning. > foreninger og klubber deltager i opsøgende arbejde i lokalområdet over for børn og unge, som ikke er en del af et fællesskab. > aktiviteterne i kommunens fritidstilbud understøtter det socialpædagogiske arbejde og indgår i både det generelle og det specifikke forebyggende arbejde. > børn og unge fra udsatte familier kan finde kompensation i de tilbud og den kontakt, kommunen tilbyder. > udvikle samarbejdet mellem institutioner, forvaltning og politi (SSP) med henblik på at forebygge omsorgssvigt, kriminalitet og misbrug. > udvikle en fælles og tværfaglig indsats imellem de kommunale enheder omkring socialt udsatte børn og unge, så kommunen bedst muligt sikrer, at børn kan forblive i forældrenes hjem. > kommunen i sin bestræbelse på at hjælpe familier i vanskeligheder bruger mindsteindgrebsprincippet. Udgangspunktet er, at familien selv er den bedste til at løse problemstillingerne - indimellem dog med hjælp fra professionelle. Forældrene har et primært ansvar. Men der må være nogen, som griber ind, når forældrene ikke lever op til det ansvar. (Tidligere minister og formand for Socialdemokraterne Mogens Lykketoft) Både lærerne, pædagogerne og foreningslivet har en meget vigtig rolle i børns opvækst. Ofte er børn jo mere sammen med dem end deres forældre. På et tidspunkt bliver forældrene også yt i børns verden, og da er det vigtigt, at pædagoger og lærere kan være voksne, som børn ser op til. Her har de et stort ansvar. (Skuespiller Timm Vladimir) Hvis man som lærer står over for et barn med problemer, så forventer vi, at læreren siger her har jeg et ansvar. Det er ikke bare en faglig opgave eller en professionel holdning. Det er også et engagement. (Borgmester Finn Aaberg)

16 Sundhed er en helt grundlæggende præmis for at skabe de bedst mulige betingelser for et godt liv. Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Sundhed er ofte et produkt af livsstil og levevilkår og dermed en kilde til social ulighed. Dette vil vi arbejde for at ændre. Sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre de bedst mulige udviklingsmuligheder for børn og unge og sikre, at også de sårbare børn og unge støttes bedst muligt. Børn og unge skal gennem deres opvækst sikres mulighed for at få kendskab til egen sundhed og egne levevilkår - og kendskab til mulighederne for at påvirke disse. Sundhed

17 Målsætningen er at: > fremme børns og unges sundhed ved at sørge for gode fysiske rammer og et sundt miljø. > kommunens institutioner og foreninger giver børn og unge oplevelser i hverdagen, fysisk aktivitet og natur i et bredt og varieret omfang. > fremme børns og unges sundhed gennem gode spisevaner og en ernæringsrigtig kost baseret på økologiske fødevarer. > sikre at børn og unge lærer om sundhed i institutioner og skoler. > sikre at børn og unge oplyses om farerne ved alkohol, rygning og rusmidler. > sikre at kommunen griber ind over for eventuelt misbrug af alkohol og andre rusmidler. > overvægt blandt børn og unge forebygges gennem idræt, leg, fysisk virke, ernæring og forældreoplysning. > sikre at skoler, institutioner og foreningslivet arbejder aktivt med børns og unges psykiske trivsel, eksempelvis i forhold til mobning. > sikre at forældre til småbørn oplyses om ernæring og sund levevis. På det teoretiske plan er det meget nemt: Vi ved, at børn skal spise sundt. Vi ved, at børnene skal bevæge sig mere. Det må vi sætte i system. Det er her, det bliver et fælles projekt. (Borgmester Finn Aaberg) Det handler om at skabe miljø i klassen omkring gode vaner og at få opbakning fra hovedparten af forældrene og lærerne. Ofte kan man lære børnene gode vaner som daglig motion og sund kost ved at sætte fokus på det i skolen. (Europamester i triathlon Rasmus Henning)

18 For Albertslund Kommune er børns og unges trivsel og udvikling en fælles opgave, som vi er mange om at løfte. De, der har en særlig rolle i at bidrage til at give børn og unge de bedste vilkår i deres opvækst, er forældre, ansatte og frivillige foreningsledere. Forældre Børnene og de unge er forældrenes, og som udgangspunkt har forældrene det primære ansvar for deres børn. Forældrene er de vigtigste voksne i barnets og den unges liv. Og det er forældrene, der giver børnene kærlighed, omsorg og tillid som grundlag for, at de kan udvikle sig og udforske verden. Ansatte Det er de ansattes opgave at støtte børnene og de unge i at opnå kompetencer, som kan udvikle dem fagligt, socialt og personligt. Opdragelse er primært forældrenes ansvar, men de ansatte indgår i opdragelsesprocessen som rollemodeller. Derfor er det centralt, at de voksne i kommunens institutioner er engagerede og troværdige. Frivillige ledere og medarbejdere Deltagelsen i foreningslivets aktiviteter og sociale samvær er en vigtig del af børnenes og de unges faglige, sociale og personlige udvikling. Frivillige ledere og medarbejdere inden for fritidslivet spiller derfor en stor rolle i børnenes og de unges tilværelse. De er rollemodeller for børnene og de unge, og de er med til at støtte dem i deres udviklingsproces. Børn og unge Udviklingen af børns og unges eget ansvar er en proces. Efterhånden som børnene bliver ældre, og i takt med at de udvikler sig, kan de påtage sig mere ansvar. Det er derfor vigtigt løbende at styrke børns medbestemmelse og demokratiske deltagelse i fællesskaber. Det betyder, at børns og unges indflydelse skal fastholdes igennem elevråd på skolerne og for eksempel børnebrugerråd på biblioteker og institutioner. Engagement og samarbejde Arbejdet med børn og unge i Albertslund Kommune bygger på to massive grundpiller: Engagement Albertslund Kommune lægger særlig vægt på engagementet i den daglige kontakt med børn og unge. De ansattes, forældrenes og de frivillige lederes engagement er centralt for at motivere Forventninger

19 børn og unge i deres læringsog udviklingsprocesser. Det er derfor vigtigt, at der i det daglige arbejde er plads til nye ideer og initiativer. Samarbejde Samarbejdet mellem forældre og institutioner og institutionerne imellem er essentielt for at kunne skabe den optimale trivsel og udvikling for børnene og de unge. Et godt samarbejde bygger på dialog, gensidig orientering, inddragelse og deltagelse i løsning af hele viften af opgaver omkring barnet eller den unge. Samarbejdet mellem forældre, institutioner og foreninger omfatter barnets personlige, sociale og faglige udvikling. Der skal samarbejdes på tre niveauer: 1. Individniveau Samarbejdet skal først og fremmest bygge på kommunikation mellem forældre og ansatte vedrørende det enkelte barn. Her kan ledere af frivillige foreninger også inddrages. 2. Klasse-, institutionsog foreningsniveau Der skal samarbejdes om problemstillinger, der berører gruppen eller institutionen som helhed. Det sikres igennem fælles møder og arbejde i klasseforældreråd, elevråd, skolebestyrelser, foreninger og forældrebestyrelser i institutionerne. Det er også væsentligt, at samarbejdet på tværs mellem institutioner, foreninger og forvaltning fastholdes og udvikles. Det vil sige, at samarbejdet mellem børnehave, fritidshjem og SFO styrkes som et led i at skabe sammenhæng mellem overgangene. Ligeledes styrkes samarbejdet mellem klubber, foreninger, undervisning, fritidshjem, SFO og boligforeninger som et led i en forebyggende og støttende indsats. 3. Kommunalt niveau Forældreråd og skoleråd skal styrke samarbejdet og den direkte dialog mellem politikere og forældrebestyrelser om overordnede skole- og institutionsforhold i kommunen samt om udviklingen af kommunens samlede tilbud til børn og unge.

20 Denne folder er udsendt af: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Juni 2006 Fotos: Erling Borre Layout og tryk: Schultz Grafisk/543105

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 værdistjernen Børne- og Ungepolitikken i Gentofte Kommune udvikler sig. En evalueringsrapport pegede på behovet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Den almene børne- og ungepolitik i Egedal Kommune

Den almene børne- og ungepolitik i Egedal Kommune Den almene børne- og ungepolitik i Egedal Kommune Børn skal lege og lære, og unge skal have en spændende og aktiv hverdag og inspireres til uddannelse. Den pædagogiske og faglige indsats skal være genstand

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011 sig, orienteres om serviceniveauet på området. Støtten gives hvor behovet er, nogle gange til barnet og andre gange til hele familien. Forældrene inddrages altid i målfastsættelsen for indsatsen, uanset

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia

QAASUITSUP KOMMUNIA. Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia Børne- og Ungepolitikken bygger på FN's børnekonvention og på relevant lovgivning inden for området. Politikken handler om den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere