FN Global Compact Fremskridtsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport"

Transkript

1 FN Global Compact 2014 Fremskridtsrapport

2 Indholdsfortegnelse 1 Om By & Havn Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact Aktiviteter og resultater Fokus på Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder & Anti-korruption (princip 1-6, 10) Fokus på Miljø (princip 7-9) Mangfoldiggørelse af By & Havns COP... 7

3 1 Om By & Havn Side 2 COP 2014 Global Compact Annual Communication On Progress (Dansk version) Selskabsnavn: Udviklingsselskabet By & Havn I/S Adresse: Nordre Toldbod 7 Postboks København K Land: Kontaktpersoner: Danmark Konsulent Tina Kelberg Olsen Dato: 19. marts 2015 Indgåelse af medlemskab: Oktober 2010 Antal ansatte: 114 Sektor: Real Estate Investment & Services Kort beskrivelse af Udviklingsselskabet By & Havn Udviklingsselskabet By & Havn er et af Danmarks største byudviklingsselskaber. Selskabet blev stiftet i oktober 2007, da Ørestadsselskabet og Københavns Havn fusionerede. Interessentskabets formål er at forestå udviklingen af selskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn. Sidstnævnte opgave varetages via datterselskabet Copenhagen Malmö Port (CMP). By & Havn er ejet af Københavns Kommune (95 %) og Staten (5 %). By & Havns vision er at skabe levende bydele af international klasse, som er attraktive at bo og arbejde i, og som også er spændende at besøge. Selskabet skal på et forretningsmæssigt grundlag forestå udviklingen af selskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn. For yderligere informationer om By & Havn:

4 2 Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact Side 3 By & Havn ønsker at bidrage til et bæredygtigt samfund, hvor internationale menneskerettigheder respekteres, og hvor der arbejdes med at mindske negative miljø- og klimapåvirkninger. Derfor underskrev By & Havn i 2010 UN Global Compact, og selskabet støtter fortsat op om principperne indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Som ejer af store og velbeliggende grunde i Københavns Kommunes udviklingsområder er By & Havn den primære grundejer i Ørestad, Nordhavn og Sydhavn. By & Havn har til formål at forestå udviklingen af selskabets arealer og arbejder ud fra en vision om at skabe levende bydele af international klasse, som er attraktive at bo og arbejde i, og som er spændende at besøge. By & Havn er samtidig ejer af 687 lejemål og parkeringspladser, ligesom selskabet vedligeholder ca. 60 km vejstrækning og kilometervis af bolværk langs havnen. Endvidere forestår By & Havn havnedriften i Københavns Havn. Gennem de varierede arbejdsområder har By & Havn mulighed for at påvirke en samfundsansvarlig udvikling på forskellige områder indenfor selskabets virke. Som byudviklingsselskab, grundejer og havnemyndighed anerkender By & Havn at have en særlig position i markedet. De beslutninger, som selskabet træffer, rækker flere årtier ud i fremtiden - både for nuværende og fremtidige borgere, virksomheder og gæster i København. Derfor er By & Havn bevidst om, at selskabets beslutninger skal understøtte principperne i UN Global Compact, heriblandt ved at integrere bæredygtige løsninger i selskabets udviklingsområder. I udviklingen af selskabets områder ønsker By & Havn at tage et medansvar for den langsigtede byudvikling. Derfor arbejder selskabet ligeledes på at skabe et fundament for et rigt kultur- og foreningsliv i de nye bydele. Gennem forskellige byudviklingsaktiviteter støtter By & Havn de lokale kræfter og ildsjæle, som er en fundamental del af hverdagslivet i selskabets områder. By & Havn mener, at UN Global Compacts ti principper giver en god mulighed for at systematisere arbejdet med CSR. Derudover bidrager principperne til en internationalt anerkendt og fælles referenceramme, som kan benyttes i selskabets virke og samarbejde med eksterne partere. Det primære fokus i selskabets samfundsansvarlige arbejde er rettet mod UN Global Compacts miljømæssige principper, da det er her, at By & Havn i henhold til selskabets forretningsaktiviteter, kan udøve størst mulig indflydelse. By & Havn er dog ligeledes bevidst om at sikre menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og antikorruption i det daglige arbejde. Jens Kramer Mikkelsen CEO

5 3 Aktiviteter og resultater I det forgangene år har selskabet arbejdet med nedenstående mål og endvidere sat nye mål for selskabets CSR indsats: Side Fokus på Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder & Antikorruption (princip 1-6, 10) Menneskerettigheder By & Havn ønsker at støtte op om menneskerettigheder, hvor det er relevant og muligt. By & Havn har valgt at fokusere sit arbejde med menneskerettigheder i forhold til medarbejdstrivsel og krav til selskabets leverandører. Medarbejdertrivsel By & Havn lægger vægt på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har høj trivsel og er engagerede i deres opgaver. Et godt samarbejde og en god omgangstone mellem medarbejderne er vigtigt, ligesom medarbejderne skal have en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, der tager afsæt i den enkelte medarbejders ønsker og behov. By & Havns samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøorganisation har en løbende dialog om, hvordan de personalemæssige forhold kan justeres og forbedres. I 2014 har Arbejdsmiljøudvalget kortlagt selskabets fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hvilket skal udmønte sig i en handlingsplan. Der er opnået en positiv udvikling i sygefraværet i 2014, idet selskabets fraværsprocent ved egen sygdom ligger på 2,4 pct. Den lave fraværsprocent er resultatet af dialog i Samarbejdsudvalget og løbende synliggørelse af selskabets sygefravær. Til sammenligning ligger fraværsprocenten på 3.1 pct. hos Dansk Arbejdsgiverforening. Krav til selskabets leverandører By & Havn vil stille krav til selskabets leverandørs menneskelige, miljømæssige og økonomiske forhold, for at sikre bæredygtige indkøb og påvirke vores leverandører til samfundsansvarlige handlinger og udvikling. Derfor vil selskabet udarbejde en Supplier Code of Conduct for samfundsansvarlig leverandørstyring. Mål for 2014: Supplier Code of Conduct, inkl. retningslinjer for menneskerettigheder Blev ikke udarbejdet i 2014 Mål for 2015: Supplier Code of Conduct, inkl. retningslinjer for menneskerettigheder Handlingsplan for selskabets fysiske og psykiske arbejdsmiljø Udarbejdes i 2015 Udarbejdes i Arbejdstagerrettigheder By & Havn ønsker at bidrage til et veluddannet samfund ved at arbejde med opkvalificering af arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt, at vi som selskab er med til at uddanne samfundets fremtidige arbejdskraft. Det skal blandt andet ske ved fokus på ansættelse af elever, praktikanter, medarbejdere med løntilskud m.v.

6 Mål for 2014: Èn elev/praktikant i uddannelsesforløb Etablering af 2-3 midlertidige arbejdspladser (f.eks. virksomhedspraktik, løntilskud m.v.) Sociale klausuler/ partnerskabsaftaler ved relevante udbud og arbejdsklausuler ved større udbud By & Havn har i 2014 ansat én teknisk designer elev og en EGU elev. By & Havn har i 2014 indgået 3 aftaler om virksomhedspraktik og ansat én medarbejder i fleksjob. By & Havn har i 2014 indarbejdet krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler i alle større udbud Side 5 Mål for 2015: Èn elev/praktikant i uddannelsesforløb Udføres i løbet af 2015 Etablering af 2-3 midlertidige Udføres i løbet af 2015 arbejdspladser (f.eks. virksomhedspraktik, løntilskud m.v.) Sociale klausuler/ partnerskabsaftaler Indarbejdes fortsat ved relevante og ved relevante udbud og større udbud i løbet af 2015 arbejdsklausuler ved større udbud Anti-korruption By & Havn er meget opmærksom på sit samfundsansvar og har et kontinuerligt fokus på anti-korruption og at sikre gennemsigtighed i beslutninger via klare procedurer for valg af leverandører. Mål for 2014: Udarbejdelse af Supplier Code of Conduct for By & Havns samarbejdspartnere inkl. fokus på anti-korruption Mål for 2015: Udarbejdelse af Supplier Code of Conduct for By & Havns samarbejdspartnere inkl. fokus på anti-korruption Blev ikke udarbejdet i Udarbejdes i løbet af Fokus på Miljø (princip 7-9) By & Havns bidrag til reducering af klimapåvirkningen By & Havn ønsker at imødekomme fremtidens klima- og miljømæssige udfordringer og planlægger derfor i vid udstrækning byområderne som bæredygtige bydele. Arbejdet med byudvikling er meget langsigtet og rækker ud over flere årtier. I Ørestad bygges der videre på den helhedsplan, som danner baggrund for udviklingen af Ørestad, og som tager store miljømæssige og bæredygtige hensyn i form af effektiv kollektiv trafik via førerløs metro, hensigtsmæssig håndtering af regnvand og en tæt bebygget bydel. I Nordhavn arbejdes der med separering af regn- og spildevand, etablering af lavtemperatur fjernvarme og genanvendelse af byggematerialer. Endvidere har By & Havn fået DGNB certificeret tre udvalgte områder i Nordhavn, der gennem 45 indikatorer certificerer bæredygtighed i et udviklingsområde.

7 3.2.2 Reducering af CO 2 -udledning i selskabets drift By & Havn iværksætter løbende tiltag med henblik på at reducere CO 2 - udledningen i den daglige administration og drifts forretningsgange, da vi som selskab ønsker at udvise rettidig miljømæssig ansvarlighed. Side 6 Der arbejdes løbende med nye indsatsområder med henblik på at reducere selskabets CO 2 forbrug. I 2014 har By & Havn arbejdet videre med at udskifte udtjente lysbøjer med tørbatteri til lysbøjer drevet på solceller, ligesom selskabet har foretaget udskiftninger af fyr på land med solcelledrevne modeller. Endvidere har By & Havns chefgruppe i 2014 implementeret papirløse møder, ligesom selskabet har indført sortering af papir- og papaffald på alle kontorer. Endvidere har By & Havn udskiftet kildevandflasker med vandkølere med henblik på at skåne miljøet såvel som medarbejdere for tunge løft. Mål for 2014: Arbejdet med at udskifte udtjente lysbøjer og landfaste fyr til solcelledrevne modeller fortsættes Der er i 2014 indkøbt 6 lysbøjer, ligesom der er udskiftet to landfaste fyr med solcelledrevne modeller. Den samlede anslåede besparelse er på ca kwh. Mål for 2015: Efterisolering og udskiftning af vinduer til lavenergivinduer på By & Havns hovedsæde Nordre Toldbod Udføres i løbet af Bæredygtighedsprojekter og energieffektivisering af By & Havns egne ejendomme og arealer By & Havn ønsker at imødekomme fremtidens klima- og miljømæssige udfordringer og vise initiativ og vilje til energieffektivisering af sine udlejningsejendomme. Med en energieffektivisering af ejendommene vil By & Havn påvirke sine lejere til en mere bæredygtig udvikling, reducere selskabets driftsomkostninger og være på forkant med eventuelle lovgivningsmæssige krav. På egne bygninger klargøres de i samarbejde med selskabets lejere. By & Havn følger byggereglementet BR 10 og kører hvert år projekter udover reglementet. I 2014 har By & Havn kortlagt en del af selskabets vandmålere for udlejningsejendomme med henblik på at reducere spild og vandforbrug. Endvidere har By & Havn energieffektiviseret selskabets varmeanlæg og udskiftet 48 vinduer til lavenergivinduer. By & Havns driftsafdeling har gennem hele året arbejdet med mange forskelligartede bæredygtige initiativer, af eksempler kan nævnes: Etablering af fire flytbare lysmaster, der dels er drevet af vindmøller, dels af solcelleenergi. Oprydning og stenknusning af et stort frit areal, så området får sit naturlige leje og giver plads til naturlig beplantning. Opstilling af containere til opsamling af smidt affald. Opstart af kildesortering, så affaldet sorteres i særskilte fraktioner.

8 3.2.4 Bæredygtig byudvikling - EnergyLab By & Havn planlægger i vid udstrækning byområderne som bæredygtige bydele og som naturlig forlængelse heraf deltager selskabet i et større Smart Grid projekt, kaldet EnergyLab Nordhavn. Projektet har til formål at undersøge og demonstrere, hvordan el, varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport kan sammentænkes i et intelligent og optimeret energisystem. Ved at deltage i projektet giver By & Havn mulighed for, at bygherrerne i Nordhavn kan komme med i front i forhold til den nyeste teknologi inden for bæredygtig udvikling med henblik på at reducere forbruget af energi i bydelen. Side Bæredygtighedsprojekter - Naturpark Amager By & Havn indgår i et samarbejde med bl.a. Naturstyrelsen og Københavns Kommune om projektet Naturpark Amager, der har til formål at udvikle natur- og friluftsliv i naturparken. På initiativ af Miljøministeriet er der desuden opstartet en tænketank bestående af projektets parter og fire fonde. Tænketankens resultater skal udmønte sig i et katalog indeholdende projekter, der understøtter Naturpark Amager og bidrager til at udvikle området til et friluftslaboratorium. 4 Mangfoldiggørelse af By & Havns COP By & Havn vil offentliggøre denne COP på vores hjemmeside

ÅRSRAPPORT 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

ÅRSRAPPORT 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 ÅRSRAPPORT 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære interessentskabsmøde den 29. april 2015 Dirigent Britta Køster Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 7 Havnedrift...

Læs mere

Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde

Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks 2083 1013 København K Tel. 3376 9800 Fax 3376 9801 www.byoghavn.dk info@byoghavn.dk CVR nr. 30823702

Læs mere

Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Ansvarlighed i centrum

Ansvarlighed i centrum Ansvarlighed i centrum Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a (Del af ledelsesberetningen i Jeudans årsrapport for 2014) Jeudan anerkender og er bevidst om sit ansvar over

Læs mere

Samfundsansvar. Fremskridtsrapport til FN Global Compact 2012

Samfundsansvar. Fremskridtsrapport til FN Global Compact 2012 Samfundsansvar Fremskridtsrapport til FN Global Compact 2012 Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Indhold 1. Ledelsens udtalelse... 3 2. Om Energinet.dk...

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2013

UN Global Compact Communication on Progress 2013 UN Global Compact Communication on Progress 2013 1 Forord 2012 blev året, hvor Plesner tilsluttede sig FN s Global Compact. Et verdensomspændende initiativ til fremme af virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Læs mere

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015 CSR Corporate Social Responsability - Rapport 2015 Indhold 1. Vi sætter fokus på mennesker... 2 2. Generelt om CSR rapporten 2015... 3 3. Denne rapport omfatter forhold for:... 3 Virksomhed...3 Lokationer...3

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Globa Compact. Communication on Progress

Globa Compact. Communication on Progress Globa Compact Communication on Progress 2013 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S. 13 01 Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i 2013 05 Menneskerettigheder (Princip

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

CSR-redegørelse 2011. for

CSR-redegørelse 2011. for CSR-redegørelse 2011 for Version 1.0 Januar 2012 CSR-redegørelse 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 CSR-indsatsområder i 2011... 4 Definition af CSR... 4 CSR-arbejdets strategiske fundament... 4 Retningslinjer

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2010 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion Carsten Koch (formand) Direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond Mads Lebech (næstformand) Adm. direktør, Industriens

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag.

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. CSR 2012 CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. Vi vil være Et lysende pejlemærke for Hele verden Wha this t is Indhold Om rapporten 06 Velkommen

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 for Arbejdernes Landsbank Forsidefoto: Kundekonsulent i Arbejdernes Landsbank, Niclas Bekker Poulsen,

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere