Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen"

Transkript

1 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi B08 Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (a), børn og unge B08 - Educational Psychology, including Psychological Assessment (a), children and adolescents Anja Hvidtfeldt Stanek Dato 2. marts 2015 Indhold: Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide Om modulet... 2 Modulets varighed... 2 Forudsætning... 3 Formål... 3 Studieadministrativ koordinator... 3 Modulbestyrer... 3 Underviserne Studieordningens mål for modulet... 4 Fagspecifikke målbeskrivelser... 4 Generelle målbeskrivelser Undervisningsform... 4 Projektarbejdet Ugeplaner... 5 Moduluge 1 (uge 15): Pædagogisk psykologi... 5 Tirsdag, d , kl , lokale: U Tirsdag, d , kl. 13: , lokaler: U46, U11, U24A, U Onsdag, d , kl. 10: , lokaler: U11, U24A, U Torsdag, d , Kl , lokaler: U11, U24A, U Fredag, d , Kl , lokale: U Fredag, d , Kl 14:00 grupper og projektforslag skal være indsendt... 6 Moduluge 2 (uge 16): Pædagogisk psykologi... 7 Mandag d kl , lokale: U Fredag d , kl , lokale: U Moduluge 3 (uge 17): Pædagogisk psykologi... 7 Tirsdag d , kl , lokale: U Torsdag d , kl , lokale: U Moduluge 4 (uge 18): Pædagogisk psykologi... 8 Tirsdag d kl , lokale: U Torsdag d , kl , lokale: U Moduluge 5 (uge 19): Pædagogisk psykologi... 9

2 Tirsdag d kl , lokale: U Torsdag d kl , lokale U Moduluge 6 (uge 20): Test- og undersøgelsesmetode (Børn & Unge)...10 Mandag d kl , lokale: U Mandag d kl , lokale: U Tirsdag d kl , lokale: se nedenfor Tirsdag d kl , lokale: U24A Moduluge 7 (uge 21): Test- og undersøgelsesmetode (Børn & Unge)...12 Mandag d kl , lokale: U Tirsdag d kl , lokale: Se nedenfor Tirsdag d kl , lokale: U Torsdag d kl , lokale: U Moduluge 8 (uge 22): Pædagogisk psykologi Eksamen Omprøve Litteratur Evaluering af modulet...16 Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Om studieguiden Formålet med denne studieguide Studieguiden er dit orienteringskort til din uddannelse dvs. den beskriver, hvor du starter (hvilke forudsætninger, du forventes at have), hvilken rute du skal følge (under-visning og opgaver undervejs) og hvad målet er (hvad skal du kunne til prøven). Studieguiden hjælper dig også til at finde det rette udstyr (anbefaler litteratur og andre læringsressourcer). Endelig indeholder den alle de praktiske oplysninger, du har brug for. Opbygningen af denne studieguide Studieguiden beskriver dine aktiviteter på ugebasis. For hver uge angives 1. Ugens forelæsninger med en kort angivelse af emnet, lokalet mm. 2. Ugens hold- og/eller gruppetimer med angivelse af om der er ekstra materiale på e-learn. 3. Litteratur til undervisning 4. Hjemmeopgaver til de enkelte aktiviteter 2. Om modulet Modulets varighed Modulet begynder i uge 15, 2015 og slutter i uge 22,

3 Forudsætning Ingen. Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til pædagogisk psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere teoretiske og forskningsmæssige problemstillinger relateret til udvikling, undervisning og læring, og individuelle og gruppe forskelle heri, samt diagnostiske og praksisrelaterede strategier overfor børn, unge og voksne med indlæringsvanskeligheder eller andre pædagogisk relaterede udfordringer. På modul B08 skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for test- og undersøgelsesmetoder i psykologi i forhold til børn og unge. Studieadministrativ koordinator Anne-Christina Nielsen Telefon: , mobil: Modulbestyrer Anja Hvidtfeldt Stanek, Institut for Psykologi, Telefon: Underviserne I dette modul vil du møde følgende undervisere: Anja Hvidtfeldt Stanek, Institut for psykologi Øvrige forelæsere: Adjunkt Jakob Bøje, Institut for Kulturvidenskaber Specialpsykolog, ekst. lektor Christian A. Stewart-Ferrer, Specialpædagogisk Rådgivning, Odense Kommune Adjunkt Ditte-Marie From, Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet Professor, Morten Nissen, Århus Universitet, Institut for Uddannelse og pædagogik Ph.d. stipendiat, Mads Bank, Københavns Universitet, Institut for psykologi Undervisere i test og undersøgelsesmetoder: Ledende psykolog Lone Hjerrild Møller, Børne-Ungdomspsykiatrisk Universi- 3

4 tetsafdeling Odense Cand.psych. Trine Vestergaard, Børne-Ungdomspsykiatrisk Universitetsafdeling Odense Cand.psych. Sissel Brønserud, Børne-Ungdomspsykiatrisk Universitetsafdeling Odense Specialpsykolog, ekst. lektor Christian A. Stewart-Ferrer, Specialpædagogisk Rådgivning, Odense Kommune Cand.psych. Kaja Schilling, specialist i klinisk børnepsykologi, Sundhed og Forebyggelse Syd, Odense Kommune Anni Elmgreen, Cand.pæd.psych. Ledende psykolog, Specialpædagogisk Rådgivning, Odense Kommune. Projektvejledere vil være: Anja Hvidtfeldt Stanek Christian A. Stewart-Ferrer Jacob Bøje 3. Studieordningens mål for modulet Fagspecifikke målbeskrivelser Der henvises til studieordningens Kapitel 3, 9, Uddannelsens moduler (PSY B08) for en uddybning af de fagspecifikke målbeskrivelser for dette modul. Generelle målbeskrivelser Der henvises til studieordningens Kapitel 2, 6, Kompetenceprofil for en uddybning af de generelle målbeskrivelser for bacheloruddannelsen i psykologi. 4. Undervisningsform Pædagogisk psykologi: Undervisningen vil foregå som forelæsninger med oplæg til diskussion, samt som vejledning i forbindelse med et modulgennemgående studenterbåret projektarbejde. Forelæsningsrække fokuserer på præsentationer af grundlæggende psykologisk teori med relevans for det pædagogisk psykologiske felt. Sideløbende med forelæsningsrækken skal der deltages i et gennemgående projektforløb, som danner grundlaget for modulets eksamination. Test- og undersøgelsesmetoder for børn og unge: Undervisningen vil foregå som forelæsninger og holdundervisning med demonstrationer og øvelser. Projektarbejdet Gennem modulet skal der skrives en projektrapport i grupper af 4-6 personer. Projektgrupperne skal aktivt og i fællesskab reflektere over modulets anbefalede litteratur og forelæsninger. Derudover er der mulighed for at søge supplerende litteratur i projektgrupperne. 4

5 Projektgrupperne dannes gennem et gruppedannelsesforløb i den første moduluge (uge 15). Der vil være vejlederhjælp tilstede under (dele af) gruppedannelsesprocessen, det er således ikke meningen at grupperne skal dannes før modulstart. Gruppedannelsen startes op d. 7.4 og skal være afsluttet d kl. 12. Projektskrivningen skal bygges op omkring en selvvalgt pædagogisk psykologisk problemstilling. Der vil som introduktion til gruppedannelsen, blive præsenteret eksempler på sådanne problemstillinger. Hele holdet skal i forbindelse med projektarbejdet inddeles i grupper à 4-6 studerende. Hver gruppe får tildelt en vejleder, der kommer til at fungere som både vejleder og eksaminator. Vejlederen tilbyder hver gruppe vejledning svarende til maksimalt 3 timers konfrontationsvarighed gennem modulet, afstemt efter gruppens ønsker og behov. I den afsluttende projektrapport skal indgå minimum én normalside (à 2400 anslag) med en teoretisk velfunderet refleksion over gruppens egen arbejds- og læringsproces. Således vil projektskrivningsprocessen indgå som en del af læringsmomentet i forhold til at diskutere de pædagogiske læringsteorier, som præsenteres gennem modulet. 5. Ugeplaner Moduluge 1 (uge 15): Pædagogisk psykologi Tirsdag, d , kl , lokale: U46. Introduktion til modulet - v. Anja Hvidtfeldt Stanek & Jakob Bøje Denne første undervisningsgang vil dels indeholde en introduktion til det samlede forløb gennem modulet, dels en kort forelæsning som introducerer til faget Pædagogisk Psykologi. Derudover vil undervisningsgangen skyde gruppedannelsesprocessen til modulets projektarbejde i gang. Herunder præsentere eksempler på pædagogisk psykologiske problemstillinger. Nielsen & Tanggaard (2011), kap. 1 Supplerende litteratur: Rienecker, L. (2012). Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Olsen, P.B. (1999). Problemorienteret projektarbejde. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 5

6 Tirsdag, d , kl. 13: , lokaler: U46, U11, U24A, U103 Gruppedannelse v. Thomas Lundby Nærmere information følger - vejledere vil være til stede noget af tiden Onsdag, d , kl. 10: , lokaler: U11, U24A, U103 Gruppedannelse v. Thomas Lundby Nærmere information følger - vejledere vil være til stede noget af tiden Torsdag, d , Kl , lokaler: U11, U24A, U103 Gruppedannelse - vejledere vil være til stede noget af tiden Fredag, d , Kl , lokale: U47 Videnskabsteori i den pædagogiske psykologi v. Jakob Bøje I denne forelæsning skal vi se nærmere på videnskabsteorien i den pædagogiske psykologi. Forelæsningen vil adressere spørgsmålet, hvilken videnskabelighed man kan påberåbe sig, når man arbejder med pædagogisk-psykologiske problemstillinger. Der vil blive gjort et forsøg på at tegne et landkort over udbredelsen af forskellige videnskabsteoretiske retninger i forhold til grundbogens opdeling mellem det tidligt moderne, det moderne og det senmoderne. Og der vil indgå en case, hvis formål er at belyse muligheder og begrænsninger i forhold til at skabe viden om pædagogiskpsykologiske problemstillinger. Christensen (2002), kap. 1 og 2. Fredag, d , Kl 14:00 grupper og projektforslag skal være indsendt Bemærk: Lokalerne U105, U67 og U103 er reserverede fra kl GRUPPEDANNELSE: Gruppedannelsen skal være afsluttet fredag d kl Grupper og projektforslag med arbejdsproblemformulering skal fremsendes til Formular til brug for dette uploades på Blackboard. 6

7 Moduluge 2 (uge 16): Pædagogisk psykologi Mandag d kl , lokale: U46 Den pædagogiske psykologis historie 1 - v. Christian A. Stewart-Ferrer Det tidligt moderne med særligt fokus på behaviorisme Forelæsningen vil fokusere på den periode inden for pædagogisk psykologi, som man kan kalde det tidligt moderne, Vi vil især fokusere på behaviorismen, der repræsenterede et væsentligt nybrud i den pædagogiske tænkning, og som i dag i forskellige opdaterede former stadig spiller en stor rolle i det pædagogiske og psykologiske arbejde, f.eks. i forbindelse med test. I undervisningen vil indgå skitser til at formulere en handleplan i forlængelse af en behavioristisk tilgang samt diskussion af styrker og svagheder ved en sådan. Nielsen & Tanggaard (2011), kap. 2 og 3 Fredag d , kl , lokale: U1 Den pædagogiske psykologis historie 2 v. Christian A. Stewart-Ferrer Det senmoderne eller udfoldede moderne med særligt fokus på systemteori Forelæsningen vil især fokusere på systemteorien, som i stort omfang har inspireret en række af de metoder, der anvendes inden for rådgivende psykologi, bl.a. i forbindelse med institutionsudvikling og familieterapi, hvor fokus flyttes fra det enkelte individ til relationerne i det system, det er en del af. I undervisningen vil indgå skitser til at formulere en handleplan i forlængelse af en systemisk tilgang samt diskussion af styrker og svagheder ved en sådan. Nielsen & Tanggaard (2011), kap. 4 Moduluge 3 (uge 17): Pædagogisk psykologi Tirsdag d , kl , lokale: U46 Psykologi, klasse og pædagogik v. Jakob Bøje Forskellig psykologisk, pædagogisk og uddannelsessociologisk forskning har i overgangen mellem det moderne og senmorderne arbejdet på at undersøge relationer 7

8 mellem psykologi, klasse og pædagogik. De har udforsket det, man kan kalde klassernes psykologi, og har i forlængelse heraf diskuteret, hvilke typer af pædagogik der harmonerer og ikke harmonerer med hvilke typer af klasse/psykologi. Forelæsningen vil omhandle dele af denne forskning og vil på baggrund heraf pege på mulige emner for de studerendes selvstændige projektarbejde, bl.a. inklusion/eksklusion, mobning og klasse som subjektiv kategori. Luria (1977), kap. 1 Bernstein (2001) Torsdag d , kl , lokale: U46 Behandling af unge og rusmidler i et post-strukturalistisk perspektiv v. Mads Bank Forelæsningen vil give en indføring i hvad post-strukturalismen, kan bidrage med i en psykologisk sammenhæng, med udgangspunk i kritisk diskussion af psykologiens teorier, metoder og videnskabsteoretiske antageler. Omdrejningspunktet for forelæsningen er arbejdet med behandling af socialt udsatte unge der har et problemgivende forbrug af rusmidler. Casen vil vise hvorledes et poststrukturalistisk perspektiv kan anvendes til at forstå socialt arbejde og behandling, der er baseret på narrative, systemiske og løsningsfokuserede behandlingstilgange Hacking (2007) Villadsen (2003) Bank (2014) Moduluge 4 (uge 18): Pædagogisk psykologi Tirsdag d kl , lokale: U46 Kritisk psykologi og Situeret læring v. Anja Hvidtfeldt Stanek I forelæsningen argumenteres der for, at læring må forstås som situeret i social praksis. Hvilke nye forståelser af læring og af læringsfænomener og -processer åbner en sådan tilgang op for? Og hvorledes kan de vises at være i spil i læring i og uden for skolen, på tværs af forskellige kontekster, og i forbindelse med psykologisk intervention? Forelæsningen tager også tråde op fra grundbogens kapitel 4, men derudover er Dreier (2008b), s

9 Lave & Wenger (1991) Torsdag d , kl , lokale: U46 Fra misbrugsbehandling til prototypiske fortællinger v. Morten Nissen "Forelæsningen tager udgangspunkt i materiale fra et projekt der er ved at blive til under navnet Ting-Fælled / Things Commons. Projektet bliver et slags virtuelt galleri med objekter / værker (bl.a. videoer som Give a Story se https://vimeo.com/ ) samt katalogtekster (bl.a. mine og andres artikler) og beskriver hvordan arbejdet med at skabe og bruge objekterne er noget andet end en effektiv metode til behandling ; at dette andet kan kaldes pædagogik; samt at det er forskningsbaseret på en anden måde end som evidens. Jensen (1992) Nielsen & Kofod (2013) Nissen (2014) Moduluge 5 (uge 19): Pædagogisk psykologi Tirsdag d kl , lokale: U46 Brede sundhedsforståelser og konkrete sundhedspædagogikker v. Ditte-Marie From Forelæsningen belyser, hvordan brede forståelser af det sunde liv, som de genfindes hos bl.a. WHO, skal være med til at forme det, der skal læres i sundhedsmæssige læringssammenhænge i kommunerne. Med udgangspunkt i ph.d.-afhandlingen De sunde, overvægtige børn (2012) bliver det i forelæsningen tydeliggjort, at både sundhedsforståelser og sundhedspædagogikker ændrer udseende, når de mødes praksis. Målgruppen på de kommunale sundhedskurser er overvægtige børn, der er blevet peget ud til at have et særligt sundhedsproblem på grund af deres krop. I de brede sundhedsforståelser er krop dog ikke et entydigt parameter for sundhed. Spørgsmålet, der vil blive diskuteret undervejs i oplægget, er derfor, hvorvidt overvægt i sig selv er usundt? Kan man være et sundt barn, selv om man vejer mere end andre børn? Og hvilke sundhedspædagogiske gevinster træder frem, hvis det sundhedspædagogiske fokus flytter sig væk fra alt det, som overvægtige børn formodes at mangle, over mod alle de ressourcer, som de overvægtige børn kan forventes at have på lige fod med alle andre børn? Underviser: Ditte-Marie From From (2012a) 9

10 From (2012b), kap. 6 Supplerende litteratur: Link til Ditte-Marie Froms ph.d.-afhandling: Torsdag d kl , lokale U46 Læring og inklusion i institutioner v. Anja Hvidtfeldt Stanek Formålet med forelæsningen er at vise, hvordan en teoretisk læringsforståelse kan have betydning for forståelsen af problemer i relation til læring og for professionel problemløsning. Forelæsningen vil præsentere udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til særlige forståelser i inklusionsdebatten, eksemplificeret gennem aktuelle forskningsprojekters tematikker. Efter forelæsningen vil der være afsat tid til spørgsmål angående forestående projektaflevering og eksamen. Dreier (2008a) McDermott (1996) McDermott & Varenne (1998) Mehan (1993) Stanek (2013) Stanek (2014) Moduluge 6 (uge 20): Test- og undersøgelsesmetode (Børn & Unge) AT BESTÅ TEST- OG UNDERSØGELSESMETODE (BØRN & UNGE) KRÆVER TILSTEDE- VÆRELSE (MIN. 80 %) SAMT AKTIV DELTAGELSE, JVNF. AFSNIT 6 OM EKSAMEN. Holdene til del 2 vil ikke være de samme hold, som dem der dannes i forbindelse med projektarbejdet. Her skal oprettes 4 hold à ca. 25 studerende i hver disse opdeles administrativt. Bemærk: Du må ikke deltage i undervisningen for andre hold eller grupper. Er undervisningslokalet overfyldt, kan underviser bede om, at ikke-holdsatte forlader lokalet. Anbefalede grundbøger (til test- og undersøgelsesmetoder for børn og unge): Schwartz, R. (2011). Den psykologiske undersøgelse af børn. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. 10

11 Mandag d kl , lokale: U46 Testpsykologi og PPR i et historisk lys v. Christian A. Stewart-Ferrer Denne indledende forelæsning vil give et hurtigt overblik over to prisværdige dimensioner af psykologiens historie, nemlig primært psykologiens hellige Gral jagten på sjælens røntgenbillede og sekundært psykologens rolle som sko(le)horn: Spørgsmålet om, hvordan man gennem tiden har forsøgt at sikre lille, fiktive Viggos vej gennem et skoleforløb. Testpsykologiens historie vil blive ridset op med udgangspunkt i det øjeblik, hvor man går fra blot at søge at forstå sindets beskaffenhed og funktionalitet til at søge at forstå det enkelte individs unikke træk. Hvordan måler og vurderer man det enkelte menneskesind? Virker måleredskaberne og virker den person, der skal vurdere målingen? Skolepsykologien er en del af, men ikke hele den pædagogiske psykologi. Hvordan udvikler skolepsykologien sig og hvor uadskillelig er den egentlig fra børnetestpsykologien? Hansen (2007) Topaz (1995) Sternberg & Grigorenko (1998) McInerney (2005) Mandag d kl , lokale: U1 Testning af børn og unge i PPR v. Christian A. Stewart-Ferrer Når lille, fiktive Viggo i dagens Danmark bliver henvist til udredning i PPR, sker det som led i en større proces. Vi vil følge nogle af hans mulige veje gennem Systemet især de veje, som indbefatter testning og andre måder at skaffe oplysninger om Viggo på. Der vil blive et hurtigt kig på tests, som fortæller mere, end Viggo nogensinde selv har anet, og der vil komme et par ord om PPR som a way to save the world one case at a time. Hyltén-Cavallius & Gammeltoft (2011) Smedler & Tideman (2011) Trillingsgaard & Damm (2012) 11

12 Tirsdag d kl , lokale: se nedenfor HOLD 1 Holdundervisning v. Kaja Schilling, lokale U11 Dette er hands-on-introduktionen, hvor man får ægte testgrej mellem hænderne og lejlighed til at prøve det af hver for sig og sammen. Det er også på det grundlag, vi ser en dugfrisk, ægte case og får nogle hurtige, men tankevækkende udvekslinger om, hvad tests viser og ikke viser, og hvordan man så kommer videre. HOLD 3 Holdundervisning v. Sissel Brønserud, lokale U69A Psykologisk undersøgelse som led i udredning af døgnindlagte børn/unge. Tirsdag d kl , lokale: U24A HOLD 2 Holdundervisning v. Christian A. Stewart-Ferrer, lokale U24A Dette er hands-on-introduktionen, hvor man får ægte testgrej mellem hænderne og lejlighed til at prøve det af hver for sig og sammen. Det er også på det grundlag, vi ser en dugfrisk, ægte case og får nogle hurtige, men tankevækkende udvekslinger om, hvad tests viser og ikke viser, og hvordan man så kommer videre. Moduluge 7 (uge 21): Test- og undersøgelsesmetode (Børn & Unge) Mandag d kl , lokale: U46 Tests, psykologi og den virkelige verden v. Anni Elmgreen Tests er én af vejene til at finde ud af, hvad man har brug for at vide og én blandt mange handlemuligheder, når et barn er på vej til at kollidere med tilværelsen. Som psykolog står man i et evigt vekslende felt af fortællinger, overvejelser og beslutninger både tekniske og etiske som hver gang skal spille sammen for at sikre barnet en harmonisk inklusion i det levede liv. Vi vil bevæge os rundt i dette landskab og lave en grundskitse til et kort over det. Underviser: Øvreeide (2013) Tirsdag d kl , lokale: Se nedenfor HOLD 1 Holdundervisning v. Sissel Brønserud, lokale U 69A Psykologisk undersøgelse som led i udredning af døgnindlagte børn/unge. 12

13 HOLD 2 Holdundervisning v. Trine Vestergaard, lokale U24A Psykologisk undersøgelse som led i udredning af småbørn HOLD 4 Holdundervisning v. Kaja Schilling, lokale U11 Dette er hands-on-introduktionen, hvor man får ægte testgrej mellem hænderne og lejlighed til at prøve det af hver for sig og sammen. Det er også på det grundlag, vi ser en dugfrisk, ægte case og får nogle hurtige, men tankevækkende udvekslinger om, hvad tests viser og ikke viser, og hvordan man så kommer videre. Tirsdag d kl , lokale: se nedenfor HOLD 3 Holdundervisning v. Christian A. Stewart-Ferrer, lokale U11 Dette er hands-on-introduktionen, hvor man får ægte testgrej mellem hænderne og lejlighed til at prøve det af hver for sig og sammen. Det er også på det grundlag, vi ser en dugfrisk, ægte case og får nogle hurtige, men tankevækkende udvekslinger om, hvad tests viser og ikke viser, og hvordan man så kommer videre. HOLD 4 Holdundervisning v. Trine Vestergaard, lokale U24A Psykologisk undersøgelse som led i udredning af småbørn Torsdag d kl , lokale: U46 Psykologisk undersøgelsesmetode inden for psykiatrien v. Lone Møller Moduluge 8 (uge 22): Pædagogisk psykologi FRA DEN 21.5 OG MODULET UD ER DER AFSAT TID TIL AT PROJEKTRAPPORTERNES SKRIVES FÆRDIG. Aflevering af projektrapporterne: Projektrapporter afleveres på Blackboard fredag d. 29. maj. kl Eksamen Test- og undersøgelsesmetode (Børn & Unge) delprøve 2 - bestås ved 80 % tilstedeværelse og aktiv deltagelse. Der vil blive ført protokol over tilstedeværelsen. Pædagogisk Psykologi afprøves gennem individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i den skriftlig grupperapport. Intern censur. 13

14 Hver studerende eksamineres i ca. 20 min. De studerendes projektrapport danner grundlag for eksaminationen. Eksaminationen indledes ved at den studerende holder et introducerende oplæg som enten uddyber eller perspektiverer projektrapporten. Oplægget må maximalt vare 5 min. Herefter forløber eksaminationen som en samtale/diskussion mellem eksaminator og den studerende. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen på baggrund at den mundtlige eksamenspræstation. Afslutningsvis får gruppen en samlet mundtlig tilbagemelding på projektrapporten (der gives ikke karakter for denne). Den mundtlige gruppeprøve forventes afholdt i uge 24 (25). Endelige datoer oplyses på Blackboard. FØR PRØVEN Du skal medbringe studiekort til prøven. Mød op ved eksamenslokalet i god tid (senest 30 min. før fastlagt eksamenstidspunkt). Hold dig opdateret på e-learn og læs Håndbog for studerende: ksamen BEDØMMELSE Fra 1. september 2007 bedømmes efter 7-trinsskalaen: Uddrag af karakterbekendtgørelsen kan ses her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Omprøve Delprøve 1: Hvis man har bidraget til skrivningen af grupperapporten på lige fod med de øvrige medlemmer af gruppen, men har været syg, lavet en blank præstation eller ikke har bestået til den mundtlige eksamen, går man til omprøven til mundtlig eksamen igen på baggrund af den indlevererede gruppeopgave. Hvis man ikke har bidraget til skrivningen af grupperapporten på lige fod med de øvrige medlemmer af gruppen, kan man ikke gå til den mundtlige eksamen. Denne delprøve skal derfor tages om det følgende år til ordinær eksamen. Delprøve 2: I tilfælde af, at tilstedeværelseskravet ikke opfyldes, vil en omprøve blive stillet, som står mål med manglende opfyldelse af ovenstående krav. 14

15 8. Litteratur Anbefalede grundbog (til hele modulet): Nielsen, K., & Tanggaard, L. (2011). Pædagogisk psykologi en grundbog. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Anbefalede grundbøger (til Del 2: test- og undersøgelsesmetoder for børn og uge): Schwartz, R. (2011). Den psykologiske undersøgelse af børn. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. Bank, M. (2014). Narrative teorier. In Køppe, S., & Dammeyer, J. (redd.), Personlighedspsykologi en grundbog om personlighed og subjektivitet. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. Bernstein, B. (2001). Pædagogiske koder og deres praksismodaliteter. Kbh.: Akademisk Forlag. Christensen, G. (2002). Psykologiens videnskabsteori en introduktion. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. Kapp. 1 og 2. Dreier, O. (2008a). Learning in Structures of Social Practice. In Nielsen, K. (red.), A Qualitative Stance. Essays in Honor of Steinar Kvale. Århus: Aarhus University Press. Ss Dreier, O. (2008b). Psychotherapy in Everyday life. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Kapitel 2 og særligt afsnit 2.2 (s , med særligt vægt på siderne fra 28-37). Egelund, T., & Jakobsen, T. B. (2009). Standardized individual therapy: a contradiction in terms? Professional principles and social practices in Danish residential care. Childhood, 16(2), From, D.-M. (2012a). Det sunde overvægtige barn på kommunalt sundhedskursus og i hverdagslivet. In Dybbroe, B., Land, B., & Baagøe Nielsen, S. (redd.), Sundhedsfremme et kritisk perspektiv. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Kap. 8. From, D.-M. (2012b). De sunde, overvægtige børn. Roskilde Universitet: Upubl. PhD-afhandling. Kap. 6 (Observation af sundhedspædagogikker). Hacking, I. (2007). Kinds of people: Moving targets. Proceedings of the British Academy, 151, Hansen, K. G. (2007). Psyko-sociale undersøgelser: rammer for psykologisk undersøgelse af børn/unge og forældre med psyko-sociale vanskeligheder. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag. Hyltén-Cavallius, A. L. & Gammeltoft, M. (2011). Psykologiske undersøgelser af børn. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag. Jensen, U. J. (1992). Humanistisk sundhedsforskning Videnskabsteoretiske overvejelser. Udkast, 20 (2), Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Luria, A. R. (1977). Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling en eksperimentalpsykologisk undersøgelse. Kbh.: Munksgaard. Kap. 1 McDermott, R. (1996). Hvordan indlæringsvanskeligheder skabes for børn. In Højholt, C., & Witt, G. (red.), Skolelivets Socialpsykologi. Nyere socialpsykologi- 15

16 ske teorier og perspektiver. Unge Pædagoger. Ss McDermott, R. & Varenne, H. (1998). Disability as a Cultural Fact. In Successful Failure - The School America Builds p Oxford Westview Press. McInerney, D. (2005). Educational Psychology Theory, Research, and teaching: A 25-year retrospective. Educational Psychology, 25 (6), Mehan, H. (1993). Beneath the Skin and Between the Ears: A Case Study in the Politic of Representation. In Chaiklin, S., & Lave, J., Understanding Practice. New York: Cambridge University Press. Ss Nielsen S.K. & Kofod, K.H. (2013). Æstetisk dokumentation af unges selvfortællinger. Stof, 21, Nissen, M. (2014). Standarder og standpunkter i psykosocialt arbejde. In Skærbæk, E., & Nissen, M. (redd.), Psykosocialt arbeid: Fortellinger, medvirkning og fellesskab. Oslo: Gyldendal. Ss Stanek, A.H. (2014). Communities of children: participation and its meaning for learning. International Research in Early Childhood Education, 5(1), Stanek, A.H. (2011). Understanding Children s Learning as Connected to Social Life. In Marvakis, A., Motzkau, J., Painter, D., Ruto-Korir, R., Sullivan, G., Triliva, S., & Wieser, M. (red.), Doing Psychology Under New Conditions ISTP Concord, Ontario: Captus Press. Smedler, A.-C., & Tideman, E. (2011). At teste børn og unge. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. Sternberg, R.J., & Grigorenko, E.L. (1998). Dynamic Testing. Psychological Bulleting, 214 (1), Topaz, P. (1995). Hvad laver psykologen? Om psykologisk undersøgelse, forventninger og samarbejde. Kbh.: Systime. Trillingsgaard, A., & Damm, D. (2012). Spørgeskemaer i klinisk praksis med børn og unge. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag Villadsen, K. (2003). Det sociale arbejde som befrielse. In Järvinen, M., & Mik- Meyer, N. (redd.), At skabe en klient. Kbh.: Hans Reizels Forlag. Øvreeide, H. (2013). Fagetikk i psykologisk arbeid. 2. utg.. Oslo, Cappelen Damm. Hertil skal suppleres med selvvalgt litteratur i forbindelse med projektopgaven. 9. Evaluering af modulet Alle moduler ved bacheloruddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringen er anonym og ikke obligatorisk, men vi beder alle studerende om at deltage i dette arbejde. Formålet med evalueringen er at forbedre uddannelsens kvalitet og uddannelsen vil løbende blive justeret på baggrund af evalueringer blandt andet. Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Indkøb af lærebøger og supplerende faglig litteratur kan ske i: 16

17 Studenterboghandelen Campusvej 55 Campustorvet (ved hovedindgangen) 5230 Odense M Tlf.: Fax: Hjemmeside: Åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato 29.06.2015 Indhold: Studieguide for bachelor i psykologi B05, Biologi, fysiologi og adfærd, inkl. forskningsmetode 4 B05, Biology, physiology and behavior

Læs mere

Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi Modul SF-K7 - Klinisk psykologi Module SF-K07 Abnormal Psychology

Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi Modul SF-K7 - Klinisk psykologi Module SF-K07 Abnormal Psychology Titel Modulbestyrere Studieadm. koordinator Dato 19.12.2014 Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi Modul SF-K7 - Klinisk psykologi Module SF-K07 Abnormal Psychology Maj Hansen Uddannelsessekretær

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Studieguide for tilvalg i Fysisk aktivitet og sundhed 2015-16

Studieguide for tilvalg i Fysisk aktivitet og sundhed 2015-16 Studieguide for tilvalg i Fysisk aktivitet og sundhed 2015-16 Del I Studieguiden dit orienteringskort... 2 Tilvalgets formål og opbygning... 3 Fitness og (genop)træning... 8 1 Projektstyring... 11 Del

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Sidst redigeret d. 28. juli 2010 Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter Holbergsgade 14, 4.sal 1057 København K www.wattar-gruppen.dk info@wattar-gruppen.dk Telefon:

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

Samskabelse af engagement

Samskabelse af engagement Samskabelse af engagement om fastholdelse af de studerendes deltagelse i undervisning Ulla Thøgersen, adjunkt, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Ulla Thøgersen er ansat som adjunkt ved

Læs mere

STUDIEPLAN 2013-2014

STUDIEPLAN 2013-2014 STUDIEPLAN 2013-2014 Pædagoguddannelsen 1.-2.-3.-4. studieår Gældende for årgang 13 SM - 12 S -11S og 10S August 2013 1 Indhold STUDIEPLAN 2013-2014... 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. Studieplanens opbygning:... 7

Læs mere

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi HA(psyk.) Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder. Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder. Maja Røn Larsen

Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder. Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder. Maja Røn Larsen Maja Røn Larsen Afhandlingen peger på, hvordan de forskellige deltageres betingelser tilskynder til individualiserende forståelser trods brede ambitioner om at arbejde med inklusion og skolens fællesskaber.

Læs mere

VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS)

VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS) København, semester F2014 VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS) Master i vejledning, modul 2 Koordinatorer Kristina Mariager-Anderson kma@dpu.dk & Rie Thomsen riet@dpu.dk Undervisere Ph.d.-stud. Louise Hvitved,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse

Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse Anne Görlich & Noemi Katznelson Overalt i uddannelsessystemet er der i dag fokus på at få flere unge til at gennemføre stadig

Læs mere