ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *"

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Kendelse af 29. september 2016 (J.nr ). Tredjemand meddelt aktindsigt i sagsakter vedrørende K efter reglerne i offentlighedsloven, da dokumenter havde mistet sin interne karakter og ikke kunne undtages fra aktindsigt. Offentlighedslovens 7, stk. 1 og 2, samt 23, stk. 1 og 2. (Niels Walther-Rasmussen, Lone Møller og Steen Mejer) Ved skrivelse af 2. juni 2016 har K klaget over Finanstilsynets afgørelse af 30. maj 2016 om at meddele aktindsigt i dokumenter vedrørende K i Finanstilsynets sag med j.nr.... Klagen har været tillagt opsættende virkning under sagens behandling i ankenævnet. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. maj 2016 hedder det: I forlængelse af K s høringssvar af 29. april 2016 vedrørende aktindsigt i sagen j.nr.... skal Finanstilsynet oplyse, at tilsynet har vurderet K s indsigelser imod, at der gives aktindsigt i sagens dokumenter. Finanstilsynet vurderer, at der ikke foreligger grundlag for at undtage de pågældende dokumenter og oplysninger i sagen fra aktindsigt. Finanstilsynet agter derfor at meddele aktindsigt i sagen. Som oplyst i forbindelse med høringsmailen af 25. april 2016 undtages dog i sin helhed bilag 6 (samarbejdsaftale) samt visse oplysninger om samarbejdsaftalen i redegørelsen af 16. marts Endvidere undtages visse oplysninger om samarbejdsaftalen fra Finanstilsynets udkast til påbud af 4. april Da K i sit høringssvar af 29. april 2016 har anmodet om frist til at påklage Finanstilsynets afgørelse til Erhvervsankenævnet, inden der gives aktindsigt i sagen, skal tilsynet meddele K frist til at indbringe afgørelsen for Erhvervsankenævnet senest torsdag den 2. juni Såfremt Finanstilsynet ikke har modtaget meddelelse herom inden fristens udløb, vil tilsynet effektuere afgørelsen.

2 - 2 - K har i klageskrivelsen af 2. juni 2016 anført: Klage over Finanstilsynets afgørelse af 30. maj 2016 om aktindsigt i Finanstilsynets sag nr.... K skal hermed påklage Finanstilsynets afgørelse af 30. maj 2016 om aktindsigt i Finanstilsynets sag nr.... K er uenig i afgørelsen, i det omfang der meddeles aktindsigt i sagens dokumenter. Det er navnlig K s opfattelse, at Finanstilsynets udkast af 4. april 2016 til meddelelse af påbud samt K s høringssvar af 29. april 2016 hertil er undtaget fra aktindsigt. K finder, at aktindsigt i overensstemmelse med Finanstilsynets afgørelse af 30. maj 2016 vil indebære en tilsidesættelse af tilsynets tavshedspligt. Der er tale om ikke-offentligt tilgængelige oplysninger, hvis offentliggørelse på nuværende tidspunkt kan påføre K væsentlig forretningsmæssig skade. Erhvervsankenævnet anmodes derfor om at ændre den påklagede afgørelse således, at der ikke meddeles aktindsigt. K s opfattelse er nærmere begrundet i afsnit nedenfor. Der er i vidt omfang tale om en gentagelse af, hvad der tidligere er fremført over for Finanstilsynet. Det beror på, at Finanstilsynets afgørelse er helt uden begrundelse. Det er således ikke muligt at bedømme og inddrage grundlaget for Finanstilsynets afgørelse om ikke at undtage dokumenterne fra aktindsigt. Der er tale om et brud på forvaltningslovens krav til begrundelse, som i sig selv er væsentligt og bør føre til ophævelse og hjemvisning af afgørelsen. Der henvises til afsnit 2.4 nedenfor. Sagens baggrund Finanstilsynet oplyste den 25. april 2016 K om, at tilsynet havde modtaget en anmodning om aktindsigt vedrørende forhøjelser af bidragssatser i K. Tilsynet fremsendte samtidig en række dokumenter og bad om K s bemærkninger senest den 27. april 2016 Efterfølgende har K konstateret, at anmodningen om aktindsigt blev modtaget af Finanstilsynet den 19. april Finanstilsynet udsatte fristen for K s bemærkninger til den 29. april 2016.

3 - 3 - Ikke desto mindre valgte Finanstilsynet den 28. april 2016 at give aktindsigt i dele af materialet, nemlig Finanstilsynets sager nr og Tilbage stod følgende dokumenter i Finanstilsynets sag nr....: Finanstilsynets udkast af 4. april 2016 til meddelelse af påbud K s høringssvar af 25. april 2016 K s supplerende redegørelse af 31. marts 2016 K fremkom den 29. april 2016 med indsigelse mod aktindsigt i disse dokumenter, idet udlevering efter K s opfattelse vil være uforenelig med Finanstilsynets tavshedspligt Tilsynets afgørelse herom blev modtaget den 30. maj 2016, og det er denne afgørelse, som denne klage angår. K s synspunkter Udkast af 4. april 2016 til meddelelse af påbud Det er K s opfattelse, at udkastet til meddelelse af påbud er undtaget fra aktindsigt efter 23 i offentlighedsloven om interne dokumenter. En myndigheds udkast til afgørelse har utvivlsomt karakter af et internt arbejdsdokument, jf. betænkning nr. 1510/2009, side 551: På baggrund af de under pkt nævnte hovedsynspunkter kan der gives følgende eksempler på interne arbejdsdokumenter: Udkast til breve til udenforstående, udkast til afgørelse af en sag og udkast til administrative forskrifter mv. må i alle tilfælde anses for interne arbejdsdokumenter, da dokumenterne vil have en foreløbig karakter, jf. FOB 2002, side 402, hvor det synes forudsat, at dokumenter, der ikke foreligger i endelig form, vil have karakter af interne arbejdsdokumenter. Der er ikke tale om et dokument i endelig form, og udkastet har ikke mistet sin karakter af internt dokument ved at blive sendt i lovpligtig høring hos K. Med den nye offentlighedslov fra 2013 blev der i 23, stk. 2, indført en ny bestemmelse, der fastslår, hvornår et dokument mister sin interne karakter ved afgivelse til udenforstående: Dokumenter omfattet af stk. 1, der afgives til udenforstående, mister deres interne karakter, medmindre afgivelsen sker af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af andre lignende grunde. Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår: Dette led i bestemmelsen er begrundet i, at et dokument ikke bør miste sin interne karakter, hvis vedkommende forvaltningsmyndighed ved afgivelsen

4 - 4 - ikke kan anses for at have givet afkald på den beskyttelse af dokumentet, der følger af stk. 1. Det er uddybet i betænkning nr. 1510/2009, side 183: Det er således kommissionens opfattelse, at interne dokumenter ikke bør miste deres interne karakter i de tilfælde, hvor den afgivende myndighed ved lov er forpligtet til at afgive de pågældende dokumenter til en udenforstående, idet afgivelse i sådanne tilfælde ikke vil bero på et (frivilligt) fravalg af beskyttelsen efter lovudkastets 23, stk. 1. Betænkningen nævner konkrete eksempler på bestemmelsens anvendelse. Men bestemmelsen omfatter afgivelse af retlige grunde generelt. Det har tillige støtte i en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand gengivet i FOB (om udlevering af arbejdspladsvurderinger): Efter ordlyden af og forarbejderne til 23, stk. 2, 2. led, må bestemmelsen umiddelbart antages at omfatte alle tilfælde, hvor afgivelsen sker, fordi en myndighed er forpligtet hertil som følge af f.eks. en lovbestemmelse. Hertil kommer, at de eksempler, der er nævnt i forarbejderne, ikke kan antages at være udtømmende. Som følge af den nye bestemmelse i 23, stk. 2, kan praksis fra før 2013 ikke uden videre lægges til grund. Det konkrete udkast til meddelelse af påbud er afgivet til K af retlige grunde, idet Finanstilsynet er forpligtet til at sende udkastet til adressaten, jf. herved 28, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 24. november 2014 om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet: I sager, hvor der foretages partshøring efter forvaltningsloven, jf. stk. 1, skal udkast til afgørelse eller beslutning sendes til parten samtidig med, at afgørelsen og det øvrige sagsmateriale sendes til bestyrelsesmedlemmerne, jf. 12, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4. I sager omfattet af 1. pkt., hvor Finanstilsynet henholdsvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at sagen er omfattet af lovgivningens regler om offentliggørelse, vedlægges tillige et udkast til afgørelsen eller beslutningen, som den påtænkes offentliggjort. Parten har herefter mulighed for, inden sagen behandles i bestyrelsen, at afgive høringssvar vedrørende offentliggørelsen, herunder at angive hvilke oplysninger der efter partens opfattelse eventuelt bør fjernes fra udkastet til afgørelsen inden offentliggørelse. Bestemmelsen er en videreførelse af den lovbestemte pligt, der tidligere fremgik direkte af 345, stk. 8, jf. lovbemærkningerne til den nugældende 345, stk. 13: Med stk. 13 foreslås, at bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, hvoraf bl.a. skal fremgå regler om mulighed for foretræde for bestyrelsen. Det vil endvidere fremgå af forretningsordenen, at i sager, hvor der skal foretages partshøring, omfatter adgangen til partshøring udkastet til rådets af-

5 - 5 - gørelse i den form, afgørelsen påtænkes offentliggjort. Hensigten er at styrke retssikkerheden for de virksomheder og enkeltpersoner, som Finanstilsynets bestyrelses afgørelse vil rette sig mod, således at de kan gøre sig bekendt med Finanstilsynets vurderinger forud for bestyrelsens behandling af sagen. Der er tale om en videreførelse af den nuværende retstilstand, jf. 345, stk. 7, [rettelig stk. 8] i lov om finansiel virksomhed. Høring over udkast til afgørelse er ikke omfattet af den almindelige partshøring efter forvaltningsloven. Der er tale om en særlig retlig pligt, der gælder på dette område. En sådan særlig retlig lovbestemt pligt må antages at være omfattet af 23, stk. 2, 2. led, jf. ordlyden af bestemmelsen og Ombudsmandens udtalelse i FOB citeret ovenfor. Dette understøttes af, at formålet med pligten er at styrke K s retssikkerhed tillige med rigtigheden af Finanstilsynets afgørelse. Bestemmelsen forudsætter desuden udtrykkeligt, at eventuel offentliggørelse først vil ske efter sagens behandling i bestyrelsen. Det vil stemme meget dårligt med disse retssikkerhedshensyn og forudsætninger, såfremt der meddeles aktindsigt i udkastet, inden sagen er behandlet i bestyrelsen og endelig afgørelse er truffet. Et sådant skridt ville ikke blot være upåkrævet efter offentlighedsloven, jf. 23, men tillige efter K s opfattelse i strid med Finanstilsynets almindelige tavshedspligt. Der er således heller ikke grundlag for at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, jf. offentlighedslovens 14. Det er videre K s opfattelse, at udkastet kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 2, om hensynet til offentlig kontrol eller reguleringsvirksomhed mv. Offentliggørelse af udkastet, herunder særligt udkastets vurdering der i sagens natur alene er foreløbig, kan i væsentligt omfang forstyrre forberedelsen af bestyrelsens afgørelse. Det er af afgørende betydning for Finanstilsynets kontrol og samarbejde med virksomhederne, at et udkast og høringssvar hertil kan udveksles i tillid til, at det ikke vil blive offentliggjort før en endelig afgørelse. Offentliggørelse heraf under forberedelsen kan ikke blot føre til et retssikkerhedsmæssigt betænkeligt offentligt og politisk pres på tilsynet og bestyrelsen, men vil også indebære, at virksomhederne fremover må være påpasselige med at afgive følsomme oplysninger i deres høringssvar og dermed berøves muligheden for effektivt at tale deres sag. Endelig er det K s opfattelse, at udkastet under alle omstændigheder må undtages efter offentlighedslovens 33, nr. 5, om private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Forholdets særlige karakter understreges af hensynet til K s omdømme og retssikkerhed.

6 - 6 - Den hidtidige mediedækning viser, at K må forvente at blive dømt i offentligheden på grundlag af udkastet, og at det forventeligt vil have betydelig økonomisk indvirkning på K, herunder i form af kundeafgang. Det fremgår af betænkning nr. 1510/2009, side 682, at offentlighedslovens 33, nr. 5, i første række men ikke udelukkende skal tilgodese beskyttelsesinteresser, der som sådan er anerkendt i lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig at være utilstrækkelige, jf. betænkning nr. 325/1963, side 64, Folketingstidende , tillæg A, sp. 589, og Folketingstidende , tillæg A, sp Offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser er bl.a. begrundet i almindelige retssikkerhedshensyn. Den pligtmæssige partshøring af udkastet efter 28, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 24. november 2014 om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet tilsigter at styrke retssikkerheden for de virksomheder og enkeltpersoner, som Finanstilsynets bestyrelses afgørelse vil rette sig mod, jf. herved lovbemærkningerne til den nugældende 345, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed. De retssikkerhedshensyn, som ligger bag den lovpligtige høring taler med styrke for, at udkastet undtages fra aktindsigt. De nævnte hensyn må i væsentlig grad overstige offentlighedens interesse i indsigt i den foreløbige vurdering forud for endelig afgørelse. K s høringssvar af 25. april 2016 Ganske som Finanstilsynets udkast til meddelelse af påbud er K s høringssvar af 25. april 2016 undtaget fra aktindsigt. Aktindsigt i høringssvaret vil indirekte give oplysning om indholdet af udkastet til meddelelse af påbud, hvilket ville være vanskeligt foreneligt med 23, stk. 2, 2. led, i offentlighedsloven og retssikkerhedshensynene bag afgivelsen af udkastet til K, jf. afsnit 2.1 ovenfor. Hjemmel for undtagelse af høringssvaret fra aktindsigt findes både i offentlighedslovens 33, nr. 2, om hensynet til offentlig kontrol eller reguleringsvirksomhed mv. og i 33, nr. 5, om private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet, jf. ligeledes afsnit 2.1 ovenfor. K s supplerende redegørelse af 31. marts 2016 K s supplerende redegørelse af 31. marts 2016 blev afgivet i forlængelse af et møde den 21. marts 2016.

7 - 7 - Mødet havde efterladt K med det indtryk, at Finanstilsynet påtænkte et påbud svarende til udkast af 4. april 2016 til meddelelse af påbud, og den supplerende redegørelse blev udarbejdet på det grundlag. Den supplerende redegørelse bør undtages af samme grunde som nævnt i afsnit 2.1 og 2.2. Mangelfuld begrundelse Finanstilsynets afgørelse af 30. maj 2016 opfylder ikke betingelserne i forvaltningslovens 22 og 24. Det følger af forvaltningslovens 22, at en skriftlig forvaltningsafgørelse skal være ledsaget af en begrundelse, når den meddeles skriftligt, medmindre afgørelsen giver den pågældende fuldt ud medhold. K har ikke fået medhold i sine indsigelser. Ifølge forvaltningslovens 24 skal begrundelsen bl.a. indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. Hvor den trufne afgørelse beror på en fortolkning af de anvendte bestemmelser, skal der redegøres for indholdet af den anlagte fortolkning, jf. herved Folketingets Ombudsmand i FOB og FOB K er i sit høringssvar af 25. april 2016 fremkommet med en række væsentlige indsigelser mod aktindsigt, herunder synspunkter om anvendelsen af offentlighedslovens regler. Finanstilsynet har ikke nærmere begrundet, hvorfor Finanstilsynet afviser K s indsigelser. Det er K s opfattelse, at der er tale om en væsentlig sagsbehandlingsfejl, som må føre til ophævelse af afgørelsen. I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 29. juli 2016 udtalt: 1. Sagsfremstilling Ved af 19. april 2016 modtog Finanstilsynet en anmodning om aktindsigt fra tredjemand i dokumenter, der er udvekslet mellem Finanstilsynet og selskaberne A (herunder Foreningen A) og K vedrørende bidragssatser siden På baggrund af anmodningen identificerede Finanstilsynet tre sager, som omfattedes af anmodningen om aktindsigt. Det gjaldt sagerne j.nr og j.nr samt den på daværende tidspunkt verserende sag j.nr...., som omhandler Finanstilsynets undersøgelse af den stigning i bidragssatser, som K havde varslet i foråret Med henblik på at sikre, at der ikke blev givet aktindsigt i oplysninger, som eventuelt var berettiget til at blive undtaget efter reglerne i lov om offentlig-

8 - 8 - hed i forvaltningen, anmodede tilsynet den 25. april 2016 (med frist til den 27. april 2016) om K s eventuelle bemærkninger til udleveringen af dokumenter i disse sager. Finanstilsynet meddelte den 28. april 2016 borgeren aktindsigt i henhold til offentlighedslovens 7 i sagerne j.nr og j.nr samt i Finanstilsynets anmodning om redegørelse i sagen j.nr.... Finanstilsynet meddelte ikke aktindsigt i øvrige dokumenter i sagen j.nr...., da K efter modtagelsen af Finanstilsynets anmodning af 25. april 2016 havde gjort indsigelse herom, og tilsynet derfor havde udsat fristen til den 29. april 2016 til at afgive nærmere bemærkninger for så vidt angik udlevering af disse dokumenter. Den 29. april 2016 modtog Finanstilsynet K s indsigelse og begrundelse for at undtage de pågældende dokumenter fra aktindsigt. Ved af 30. maj 2016 meddelte Finanstilsynet K, at der efter tilsynets vurdering ikke forelå grundlag for at undtage sagens dokumenter fra aktindsigt, og at tilsynet derfor agtede at meddele aktindsigt i de omstridte dokumenter. K havde i forbindelse med sagens behandling forbeholdt sig ret til at påklage Finanstilsynets afgørelse i aktindsigtssagen til Erhvervsankenævnet og i den forbindelse begære klagen tillagt opsættende virkning. K indgav den 2. juni 2016 klage til Erhvervsankenævnet over Finanstilsynets afgørelse om at meddele aktindsigt, og tilsynet har derfor endnu ikke udleveret sagens dokumenter til den aktindsigtssøgende. Det bemærkes i den forbindelse, at Erhvervsankenævnet efterfølgende har tillagt klagen opsættende virkning. Klagen vedrører Finanstilsynet afgørelse om at udlevere følgende dokumenter, som tidligere er fremsendt til Erhvervsankenævnet: Finanstilsynets udkast af 4. april 2016 til afgørelse om påbud K s høringssvar af 25. april 2016 K s supplerende redegørelse af 31. marts 2016 Finanstilsynet er fortsat af den opfattelse, at de pågældende dokumenter ikke kan undtages fra udlevering til aktindsigt. 2. Det retlige grundlag Følgende fremgår af offentlighedslovens 7, stk. 1 og 2: Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i nævnte undtagelser 1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og

9 - 9-2) indførelse i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. Følgende fremgår af offentlighedslovens 23: Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, 2) dokumenter, der efter 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, og 3) dokumenter, der efter 25 udveksles i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer. Stk. 2. Dokumenter omfattet af stk. 1, der afgives til udenforstående, mister deres interne karakter, medmindre afgivelsen sker af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af andre lignende grunde. Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med KL og Danske Regioner fastsætte regler om, i hvilket omfang interne dokumenter i kommunernes eller regionernes besiddelse skal være omfattet af retten til aktindsigt, når de foreligger i endelig form. Følgende fremgår af offentlighedslovens 33: Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til: 1) Forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lign. og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning. 2) Gennemførelse af offentlig kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen. 3) Det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. 4) Forskeres og kunstneres originale ideer samt foreløbige forskningsresultater og manuskripter. 5) Private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Pligten til at meddele oplysninger er begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, jf. offentlighedslovens 35. Det følger af 354, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynets ansatte under ansvar efter straffelovens e er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. I henhold til 354, stk. 3, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed finder Finanstilsynets skærpede tavshedspligt imidlertid ikke anvendelse på oplysninger i sager om god skik, jf. lovens 43 og regler udstedt i medfør heraf.

10 Finanstilsynets vurdering Det er Finanstilsynets vurdering, at tilsynet i medfør af 7 i offentlighedsloven har pligt til at meddele aktindsigt i de tre dokumenter, der i henhold til K s klage af 2. juni 2016 begæres undtaget fra aktindsigt. Som ovenfor anført, er oplysningerne i sagen j.nr.... ikke omfattet af Finanstilsynets skærpede tavshedspligt, jf. lov om finansiel virksomhed 354, stk. 3, nr. 1, da sagen vedrører tilsynet med reglerne om god skik. Oplysninger og dokumenter i sagen kan derfor alene undtages fra aktindsigt i medfør af de undtagelsesbestemmelser, der i øvrigt følger af offentlighedsloven. Finanstilsynet finder ikke, at offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser berettiger tilsynet til at undtage de tre dokumenter fra aktindsigt. Der er nærmere redegjort herfor nedenfor. 3.1 Udkast af 4. april 2016 til afgørelse om påbud For så vidt angår Finanstilsynets udkast af 4. april 2016 til afgørelse om påbud skal det anføres, at udgangspunktet, jf. offentlighedslovens 23, stk. 2, er, at et dokument mister sin interne karakter, såfremt dokumentet afgives til udenforstående. Således fremgår det også af lovbemærkningerne til bestemmelsen: Udkastet af 4. april 2016 til afgørelse om påbud blev af Finanstilsynet sendt i høring hos K den 4. april 2016 samt sendt i høring hos Forbrugerombudsmanden den 7. april Dokumentet har derfor ved begge lejligheder mistet sin interne karakter, da Finanstilsynet i forbindelse med høringerne har opgivet retten til at beskytte det pågældende dokument. Det bemærkes i øvrigt, at dokumentet har mistet sin interne karakter, uanset at afgivelsen er sket som et sagsforberedende skridt, inden der blev truffet endelig afgørelse i sagen. Således vil en afgivelse af et foreløbigt udkast fra en myndighed til en anden medføre, at dokumentet mister sin interne karakter. Der henvises i den forbindelse til side 516 i betænkning nr.1510/2009, hvoraf fremgår: På denne baggrund vil interne dokumenter, der afgives af en myndighed til en anden selvstændig forvaltningsmyndighed, herunder eventuelt en overordnet rekursmyndighed, miste deres interne karakter. Dette gælder uanset, om afgivelsen sker som led i behandlingen af en sag, f.eks. ved at en myndighed afgiver dokumenterne i forbindelse med en høring af en anden myndighed. Af 23, stk. 2, 2. led, følger dog en undtagelse for så vidt angår de tilfælde, hvor afgivelsen af dokumentet f.eks. sker af retlige grunde. Det er Finanstilsynets opfattelse, at der ikke her foreligger sådanne retlige grunde. Det bemærkes i den forbindelse, at udkastet af 4. april 2016 til afgø-

11 relse om påbud ikke er afgivet til høring i medfør af en lovbestemt pligt for Finanstilsynet. Det kan i den forbindelse oplyses, at 28, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 24. november 2014 om forretningsorden for bestyrelse for Finanstilsynet ikke omhandler det sagsskridt, hvorved udkastet af 4. april 2016 blev sendt i høring hos K. 28, stk. 2, omhandler det senere sagsskridt, hvorved udkast til afgørelse sendes til parten samtidig med, at afgørelsen og det øvrige sagsmateriale sendes til medlemmerne af Finanstilsynets bestyrelse. I nærværende sag skete dette den 7. juni Finanstilsynet finder i øvrigt, at udkastet til afgørelse om påbud ikke kan undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 33, nr. 2, som nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til gennemførelsen af offentlig kontrol og reguleringsvirksomhed m.v. Der er ikke tale om, at meddelelse af aktindsigt i det pågældende udkast til afgørelse vil medføre, at den offentlige foranstaltning ikke vil kunne gennemføres efter sit formål. Finanstilsynet vurderer endvidere, at udkastet til afgørelse om påbud ej heller kan undtages fra aktindsigt i medfør 33, nr. 5, i offentlighedsloven, ifølge hvilken retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Finanstilsynet finder således ikke, at oplysningen om, at Finanstilsynet i forbindelse med behandlingen af sagen j.nr.... påtænkte at meddele et påbud til K, er af en sådan karakter, at den omfattes af det meget snævre anvendelsesområde, der gælder for undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 33, nr K s høringssvar af 25. april 2016 I forhold til K s høringssvar af 25. april 2016 finder Finanstilsynet, at der ikke foreligger omstændigheder, som kan medføre, at dokumentet kan undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens bestemmelser. Finanstilsynet finder således ikke, at dokumentet kan undtages fra aktindsigt i medfør 33, nr. 2, eller 33, nr. 5, i offentlighedsloven. Der henvises til den anførte begrundelse ovenfor i punkt K s supplerende redegørelse af 31. marts 2016 Heller ikke for så vidt angår K s supplerende redegørelse af 31. marts 2016 vurderer Finanstilsynet, at der foreligger omstændigheder, som kan undtage dokumentet fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens bestemmelser. Finanstilsynet finder således ikke, at dokumentet kan undtages fra aktindsigt i medfør 33, nr. 2, eller 33, nr. 5, i offentlighedsloven. Der henvises til den anførte begrundelse ovenfor i punkt 3.1.

12 Begrundelse af afgørelsen af 30. maj 2016 K anfører i sin klage, at Finanstilsynets afgørelse af 30. maj 2016 ikke opfylder forvaltningslovens krav til begrundelse, jf. forvaltningslovens 22 og 24, og at der herved er tale om en væsentlig sagsbehandlingsfejl, der må føre til afgørelsens ophævelse. Finanstilsynet kan tilslutte sig, at begrundelsen i afgørelsen af 30. maj 2016 ikke er ganske fyldestgørende. Finanstilsynet finder imidlertid, at begrundelsen kun på mindre væsentlige punkter er utilstrækkelig eller ikke fuldt ud opfylder betingelserne i forvaltningslovens 24, og at dette ikke bør medføre, at afgørelsen underkendes som ugyldig. Det bemærkes i den forbindelse, at den fuldstændige begrundelse for afgørelsen af 30. maj 2016 er tilsvarende den i nærværende brev anførte begrundelse. 5. Konklusion Det er Finanstilsynets opfattelse, at tilsynet i medfør af 7 i offentlighedsloven har pligt til at meddele aktindsigt i de tre dokumenter, der i henhold til K s klage af 2. juni 2016 begæres undtaget fra aktindsigt. Finanstilsynet finder ikke, at der foreligger omstændigheder eller forhold, som medfører, at dokumenterne kan undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens bestemmelser eller bestemmelser i anden lovgivning. På denne baggrund fastholder Finanstilsynet sin afgørelse af 30. maj 2016 om at imødekomme den modtagne aktindsigtsbegæring og meddele aktindsigt i de pågældende dokumenter. K har ved skrivelse af 26. august 2016 yderligere bemærket: Som svar på Finanstilsynets seneste indlæg i sagen skal jeg på vegne af K i det hele henvise til det i klage af 2. juni 2016 anførte og fastholde påstanden om, at den påklagede afgørelse af 30. maj 2016 ændres, så der ikke meddeles aktindsigt. Supplerende skal jeg anføre, at den omstridte anmodning om aktindsigt rettelig ikke som anført i Finanstilsynets udtalelse vedrørte dokumenter..vedrørende bidragssatser, idet der blev anmodet om indsigt i dokumenter udvek slet med Finanstilsynet om gennemførte og påtænkte ændringer af bidragssatser i A Realkredit og K. Yderligere bemærkes for så vidt angår begrundelsen af Finanstilsynets afgørelse af 30. maj 2016, at afgørelsen i sin fulde ordlyd lød som følger:

13 Finanstilsynet vurderer, at der ikke foreligger grundlag for at undtage de pågældende dokumenter og oplysninger i sagen fra aktindsigt. Det er fortsat vurderingen, at der herved ikke er givet nogen begrundelse for afgørelsen, der er blot meddelt en konklusion. Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at imødekomme en anmodning om mundtlig forhandling af sagen. Ankenævnet udtaler: Uanset de formelle begrundelsesmangler i Finanstilsynets afgørelse af 30. maj 2016 finder Erhvervsankenævnet navnlig under hensyn til tilsynets begrundelse afgivet i forbindelse med klagesagen for Erhvervsankenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelsen som ugyldig eller for at hjemvise sagen til fornyet behandling hos Finanstilsynet. Ifølge offentlighedslovens 7, stk. 1 og 2, kan enhver med de undtagelser, der er nævnt i 19-35, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Pligten til at meddele oplysninger er, jf. offentlighedslovens 35, begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv. Af lov om finansiel virksomhed 354, stk. 1, 1. pkt., følger det, at Finanstilsynets ansatte under ansvar efter straffelovens e er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. I henhold til 354, stk. 3, nr. 1, finder Finanstilsynets skærpede tavshedspligt imidlertid ikke anvendelse på oplysninger i sager om god skik, jf. lovens 43 og regler udstedt i medfør heraf. Oplysningerne i Finanstilsynets udkast til afgørelse af 4. april 2016, K høringssvar af 25. april 2016 samt K supplerende redegørelse af 31. marts 2016 i sagen j.nr....

14 vedrører tilsynet med reglerne om god skik, hvorfor dokumenterne ikke kan undtages fra aktindsigt under henvisning til Finanstilsynets skærpede tavshedspligt. Finanstilsynets udkast af 4. april 2016 til afgørelse om påbud er et internt dokument omfattet af offentlighedslovens 23, stk. 1. Efter offentlighedslovens 23, stk. 2, mister dokumenter omfattet af stk. 1, der afgives til udenforstående, deres interne karakter, medmindre afgivelsen sker af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af andre lignende grunde. Af lovbemærkningerne til 23, stk. 2, (L 144 af 7. februar 2013) fremgår: bestemmelsen i stk. 2, der er ny, bestemmer, at interne dokumenter, der afgives til udenforstående, som hovedregel mister deres interne karakter. Baggrunden for bestemmelsen er, at den myndighed, der har afgivet et dokument til en udenforstående, må anses for at have opgivet retten til at beskytte det pågældende interne dokument. Udkastet til afgørelse af 4. april 2016 har ved Finanstilsynets fremsendelse heraf til høring hos K og hos Forbrugerombudsmanden mistet sin interne karakter, da det ikke er fremsendt i medfør af en lovbestemt pligt. Udkastet til afgørelse findes heller ikke at kunne undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 33, nr. 2, som en nødvendig beskyttelse af væsentlige hensyn til gennemførelsen af offentlig kontrol og reguleringsvirksomhed mv., da forholdet falder udenfor bestemmelsens anvendelsesområde. Endvidere findes dokumentet ikke at kunne undtages fra aktindsigt i medfør af 33, nr. 5, hvorefter retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Ankenævnet finder således ikke, at oplysningen om, at Finanstilsynet i forbindelse med behandlingen af sagen j.nr.... påtænkte at meddele et påbud til K, er af en sådan karakter, at den omfattes af det meget snævre anvendelsesområde, der efter forarbejderne gælder for undtagelsesbestemmelsen i 33, nr. 5.

15 For så vidt angår K høringssvar af 25. april 2016 og K supplerende redegørelse af 3. marts 2016 findes der ikke at foreligge omstændigheder, der kan medføre, at dokumenterne kan undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens bestemmelser. Dokumenterne findes således heller ikke at være omfattet af lovens 33, nr. 2, eller 33, nr. 5. Ankenævnet tiltræder derfor, at Finanstilsynet har imødekommet den modtagne aktindsigtsbegæring og vil meddele aktindsigt i de pågældende dokumenter. Ankenævnet stadfæster herefter Finanstilsynets afgørelse af 30. maj 2016 således som den ved tilsynets skrivelse af 29. juli 2016 supplerende er begrundet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. december 2016 (J.nr. 2016-13026). Klagen delvis afvist

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 04-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-3 Afgørelse af 04-02-2016 til Radio24Syv vedr. anmodning om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 31. august 2009 (J.nr. 2009-0018812) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 samt offentlighedsloven 14. (Lise Høgh, Suzanne Helsteen og Steen Mejer ) Ved

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. maj 2014 (J.nr. 2014-0037467) Ikke partsstatus og anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2013-0033521) Ikke partsstatus

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2015 (2015-1746). Ikke part og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Information om tavshedspligt og inhabilitet til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Frederik Barfods Skoles bestyrelse

Information om tavshedspligt og inhabilitet til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Frederik Barfods Skoles bestyrelse Hvornår har man tavshedspligt? I henhold til friskolelovens 5 stk. 8 gælder Forvaltningslovens kapitel 8 om Tavshedspligt for bestyrelsen, skolelederen, andre ansatte samt tilsynsførende. Se Frederik Barfods

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (J.nr. 2013-0035450) Ikke partsstatus og anmodning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Klagen har under sagens behandling i ankenævnet været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder:

Klagen har under sagens behandling i ankenævnet været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: Kendelse af 16. april 2010 (J.nr. 2009-0019205) Anmodning om aktindsigt imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354, stk. 3, nr. 3, samt offentlighedslovens 4. (Preben Lund Hansen, Suzanne Helsteen og

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. maj 2016 (2016-1732). Udtalelse fra myndigheds advokat

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 30. september 2013 (J.nr. 2013-0034166) Ikke partsstatus

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre.

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre. Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at spørgsmålet om markedsføring af kommunen ikke kunne behandles for lukkede 14-05- 2008 TILSYNET

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Kommuneinformations NIS 2. april 2007 Forvaltningslov

Kommuneinformations NIS 2. april 2007 Forvaltningslov Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. februar 2015 (J.nr. 2014-0038023) Tiltrådt, at styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Tidligere medlemmer af børsnoteret selskabs ledelse havde ret til aktindsigt i advokattilsynsrapport.

Tidligere medlemmer af børsnoteret selskabs ledelse havde ret til aktindsigt i advokattilsynsrapport. Kendelse af 4. juni 1996. 94-69.159. Tidligere medlemmer af børsnoteret selskabs ledelse havde ret til aktindsigt i advokattilsynsrapport. Lov om Københavns Fondsbørs 16, stk. 1. Forvaltningslovens 10

Læs mere

Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt

Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt Dato 30. september 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/12242-10 Side 1/5 Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt Vejdirektoratet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. marts 2014 (J.nr. 2013-0035590) Hjemvist til Finanstilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere