28. oktober 09 J. nr. 90

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. oktober 09 J. nr. 90"

Transkript

1 28. oktober 09 J. nr. 90 Emne Bestyrelsesmøde Dato 5. oktober 2009, kl Sted ODM, Vartov Deltagere Rasmus Vestergaard, Ole Nielsen, Anne Højer Petersen, Anne Bjerrekær, Henrik Sell, Hans Munk Pedersen, Lise Ræder Knudsen Jens Henrik Sandberg, Morten Meldgaard (Morten deltog delvis i mødet), Nils M. Jensen, Hans Henrik Appel og Lene Larsen Afbud Berit Anne Larsen og Jesper Stub Johnsen. Referent Hans Henrik Appel Næste møde Bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2009 på Vartov med efterfølgende julefrokost på PUK. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 24. august 3. Nyt fra sekretariatet A) Økonomi B) Forvaltning i øvrigt C) Efteruddannelse D) Medie nyt 4. Ændring af den arkæologiske lovgivning 5. Museerne og forskningen 6. Leasing af kunst (og anden kulturarv) 7. Rapport om konservering 8. Museernes arbejdsplaner 9. Museumsstatistik 10. Marinarkæologisk praksis i Danmark 11. Kommuner uden museumsdækning 12. Praksis i forbindelse med indkaldelse af suppleanter til bestyrelsesmøder 13. Meddelelser 14. Eventuelt 1. Dagsorden Dagsorden blev godkendt med en passus om, at den var lang og spændende. 2. Referat af sidste bestyrelsesmøde Der blev henvist til de vedlagte tre gennemarbejdede flowdiagramm for kritiske arbejdsprocesser i ODMs arbejde, produceret på bestyrelsesseminaret i august. Formanden spurgte om, der var nogen kommentarer her til, hvilket ikke var tilfældet. Direktøren krediterede for det gode og fokuserede arbejde på seminaret, der vil komme sagsbehandlingen til gode i et længere perspektiv. 3. Nyt fra sekretariatet a. Økonomi Økonomien ser fornuftig ud. Vi er under budget på samtlige poster. Det er dog en udfordring at få momentum og flow i vores efteruddannelsesaktiviteter indenfor formidling, hvor vi er blevet generøst tildelt midler fra 1/7

2 KUAS. Ansøgning 2010 til KUAS rådighedssum er afleveret. Ansøgningen blev udleveret. Vi har i alt søgt om Det er en ½ million mere end sidste år. Vi er blevet rådgivet om, at vi skulle opdele ansøgningen i tre. 1) Kompetenceudvikling og netværksdannelse kr , 2) Organisering og udvikling af faglige puljer og samarbejdskredse kr , og 3) Faglige årsseminarer og internationale netværk kr b. Forvaltning i øvrigt Direktøren informerede om, at uddannelseskoordinator Tom Rasmussen har sagt sit job op pr. 1. november, da han har fået en ny stilling. Stillingen vil blive slået op, når der er klarhed over budgettet for næste år. Indtil da varetages funktionen af studentermedhjælpere. Dernæst gennemgik direktøren de møder, der var afholdt siden sidst. Det drejede sig om følgende: Jørgen Smidt Jensen, Randers Kulturhistoriske Museum og formand for Region Midt Vests museumsråd, vedr. museumsregionernes rolle, magasinforhold og konkret efteruddannelsesprojekt i forbindelse med bestyrelsesarbejde. I den forbindelse er der på baggrund af mødet udvirket, at regions repræsentanter er inviteret til møde om samarbejde og forhold af fælles interesse (som repræsentant for København: Peter Ludvigsen, Arbejdermuseet og MIK.dk). For Sjælland er Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum og med skaber af regionale projekter på Sjælland. Fra Nordjylland: Hans Munk Petersen, Danmarks Kystmuseum og formand for Region Nord. Frank Birkebæk, bl.a. Om regioner og det internationale arbejde i NEMO. ODM er med i ansøgning gennem NEMO og der er netop bevilget penge til årsmøde og konference Museums meet adult educators ultimo september 2010, som ODM praktisk skal organisere. Der er bevilliget euro til praktiske afvikling. Christian Fischer, Silkeborg Museum og Museumstjenesten. Møde i forbindelse med kommende bestyrelsesmøde i Museumstjenesten. Der er stadig uafklarede forhold vedr. tidsskriftet Danske Museer og ODMs tilknytning her til. Møde med de forskellige formidlingsnetværk/-grupper for at sikre en koordinering af aktiviteterne mellem MID, formidlingsnetværket og Nyborg-gruppen. Der vil i fremtiden blive sat fokus på sammensmeltning af disse interessegrupper i det omfang det forekommer rigtigt. Der er ny skabt opmærksomhed på at sikre kendskab til hinandens arbejdsfelt. Michel Steen Hansen, Danmarks biblioteksforening. Aftale om, at organisationen flytter ind i Vartov til maj. Der kan konstateres stort sammenfald i ODM og Biblioteksforeningens opgaveportefølje og administrative praksis, hvilket over tid vil føre til samdrift indenfor en række forskellige forhold, som der arbejdes med at beskrive i øjeblikket (bl.a. fælles ITplatform, telefonsluse m.m.). Katrine Tarp, kontorchef i KUM kulturbevarings kontor, hvor museumsverdenens historisk og sammensætning blev debatteret og ODM præsenteret. KUAS direktion, Steen Hvass, Anne Mette Rahbek og Ole Winther. Dialog om fremtidens samarbejde og præsentation af ODM initiativer. Tinna Damgaard Sørensen, direktør for Vikingeskibsmuseet, med fokus på marinarkæologisk praksis i Danmark, som optakt til møde med de marinarkæologiske museer. Simon Botfeldt, Bevaringscenter Køge. Temadag om udvikling af BCØ 2/7

3 og debat om de amtskommunale midler og samdriftsaftaler. Affødte møderække i konserveringscenter regi, hvor til der er bevilget fra KUAS. Pernille Frahm, Kulturordfører i SF. Debat om kulturpolitik generelt og aktuelle spørgsmål med relation til museernes driftsforhold herunder evt. ændrede støtteforhold. Rasmus Tscherning, Center for Kultur- og oplevelsesøkonomi, Roskilde om evt. samarbejde. Anders Bülow, Skovskolen, Center for Natur og Landskab, om ODMs deltagelse i et forprojekt, der skal afdække forhold vedr. det folkelige arbejde indenfor natur og kultur, ledelse af frivillige m.m. Arbejdstitlen er Frivillighedens akademi. Efterfølgende er det tanken at søge en større sum hos et interesseret fond. Temadag og møde med Sammenslutningen af Museumsforeninger i Middelfart til konference om anvendelse af frivillige på museerne og forholdet til bestyrelser, venneforeninger, frivillige m.m. Direktøren holdt oplæg på temadagen ( i relation til mødet med Bülow). Derudover informerede direktøren om, at der aktuelt er to høringer: 1) Lovforslag om ændring af Museumsloven. Direktøren foreslog, at det blev behandlet senere. Bestyrelsen blev opfordret til at læse høringen igennem og melde tilbage til direktøren. Det skal vurderes, om vi skal have en jurist til at se på det høringsfrist slutningen af oktober. 2) Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer på havet. Sendt ud til relevante bestyrelsesmedlemmer efterlyst kommentarer inden en uge. Det blev besluttet, at høringer og høringssvar herefter bliver lagt på hjemmesiden, så alle kan følge med. Vedrørende efterårets mødeaktivitet er tilmeldingsfristen til Fuglsø udløbet med mere end 460 tilmeldinger. En tangering af sidste års deltagerrekord! Kunstmødet d december er under forberedelse af de kunstfaglige bestyrelsesmedlemmer. Naturmødet lægges i modsætning til hvad der står på hjemmesiden i København. Bolden er hos Statens Naturhistoriske Museum. Morten Meldgaard samler op. /LL MM Direktøren gjorde status for arbejdet med det grønne adgangskort. De sidste forberedende arbejder er klar i denne uge. Studentermedhjælp Louise bliver ankerperson. c. Efteruddannelse Uddannelseslederen gav en kort status. Det har været svært at få gang i tilmeldinger til nye formidlingstilbud, men med et slagtilbud og målrettet kontakt til enkeltpersoner, kommer alle kurserne i gang de fleste helt eller næsten helt fyldt op, hvilket er meget tilfredsstillende! Der var også kommet ekstra tilmeldinger til lederuddannelsen, hvorfor CELF har givet grønt lys til at nyt forløb starter til januar. Der arbejdes nu på katalog for En foreløbig undersøgelse af de seneste tre års kursustilmeldinger viser, at vi ikke skal gå for bredt ud i kursusporteføljen, da vores tilbud så konkurrerer med hinanden. Det er besluttet, at vi fremover vil lægge vægt på høj gennemførelsesprocent af kurser og uddannelser. d. Medienyt Flere artikler fremlagt: Ida Munks artikel om museumspolitik i Danske Kommuner, hvor Poul Dedenroth, Koldinghus, har efterlyst gensvar fra ODM. Direktøren ar- 3/7

4 bejder på sagen. Om grønne afgifter artikel i Nordjyske Stiftstidende. Debatten skal ind i debat om beskæftigelsespakker hvilket ikke tydeligt fremgår. Interesant at gartnerier og landbrug er undtaget i afgiftspakken. Afspejler, at disse erhverv er gode til lobbyisme vi skulle simpelthen ud tidligere! Artikel i tidsskriften Norske Museer, hvor ODM ytrer sig om den meget generøse norske Stortingsmelding: Norge og Framtidas museum. Forandring, forskning, formidling, fornying". Norge synes et skridt foran i udviklingen af museerne, ikke mindst takket være en meget udviklingsorienteret styrelse: Norsk ABM - Utvikling. Sekretariatet blev anmodet om at sende eksemplarer af Stortingsmeldingen til bestyrelsesmedlemmerne. Politiken artikel om museernes manglende digitaliseringsindsats, hvor kontorchef Ole Winther fremkommer med en række uheldige udtalelser. Trods henvendelser valgte ODM ikke at svare via pressen. Det havde været formålsløst. I stedet er debatten taget på et møde. På forespørgsel om SNMs status i forhold til digitalisering, svarede Morten Meldgaard, at man ikke havde fået mål talendnu. Men at det var ved at blive integreret i arbejdsprocesserne; 12 millioner genstande skal registreres. LL/ 4. Ændring af den arkæologiske lovgivning Der har i foråret og medio september været 1. og 2. behandling af en ændring af den arkæologiske lovgivning, fremsat af (S), blandt andet m.h.p. at friholde mindre jordejere for store udgifter til arkæologisk udgravninger. Oppositionen bakker op om forslaget, medens regering og støtteparti er mere uldne i deres udmeldinger. Det er svært at få ensartet holdning til forslaget fra de arkæologisk gravende museer. I forbindelse med punktet blev det desuden debatteret, at der er en evaluering af den arkæologiske praksis på trapperne. Sagerne accentuerer vigtigheden af at have de arkæologisk arbejdende museer tæt på ODM, for at kunne være aktive i den politiske proces. Det er besluttet, at der skal afholdes møde for at genetablere et arkæologisk netværk med afsæt i lederkredsen fra museerne, og med afsæt i aktuelle politiske problemstillinger på feltet. 5. Museerne og forskningen Kulturministeriets forskningsrapport fra maj 2009: angiver veje til hvad der betragtes som forskning på KUMs institutioner herunder museerne. Desuden angiver rapporten anbefalinger til måling af forskning m.m. på KUMs felt. Strategien vil få stor indflydelse på museernes forskning og på opfattelsen af forskning generelt på museerne herunder den administrative praksis. Internt notat om forskning på kulturministeriets område blev præsenteret. Fremover vil de færreste museer kunne kvalificere deres faglige arbejde som forskning efter det nye forskningsbegreb; og det vil blive svært at opretholde status som forsker med krav til publiceringer i peer-reviewed tidsskrifter. Det må forudses, at mange museer og forskere vil blive alvorligt ramt på deres selvforståelse. Endvidere vil man få svært ved at konkurrere om centrale forskningsmidler og det må også forudses, at lokale publikationsrækker som mange museer opfatter som forskning - vil få svært ved at klare sig. Meget peger mod en markant centralisering. Nye tiltag i forbindelse med ansøgningspraksis til KUAS rådighedssum, der fremover skal vær forskningsbaserede, knytter sig til dette billede. Det blev påpeget, at vi savner information fra KUAS, og at vi bør problematisere det i nyhedsbreve som i samtaler med styrelsen. Det vil givetvis være en fordel at bringe Sammenslutningen af Museumsforeninger i spil, da de repræsenterer en stor gruppe der formentlig vil mærke et hårdt slag mod den lokale museumsforskning og publikationsvirksomhed i øvrigt. Forhold vedr. forskning skal søges taget op i så videst muligt omfang som muligt og det skal sikres, at ODMs medlemmer bliver informeret om situationen. / bestyrelsen 4/7

5 6. Leasing af kunst Med baggrund i aktuel pressesag om evt. at lease kunst ud på Aros, er ODM er blevet kontaktet af pressen. ODM har dog ingen holdninger til den aktuelle sag, da det vedrører et ikke medlem. Spørgsmålet kan dog siden blive aktualiseret i ODM sammenhæng. Bestyrelsen debatterede forholdet: flere har en gammel praksis med deponering mod betaling der dækker administrations- og konserveringsomkostninger. Begrebet leasing synes ikke at eksistere i ordets egentlige (merkantile) forstand i museumsverdenen. Formanden udtrykte bekymring for evt. leasing kan stimulere politisk forventning om at kulturen kan finansiere sig selv. Flere anførte, at en sådan praksis næppe vil være et væsentligt økonomisk incitament for museerne. 7. Rapport om konservering KUAS har meddelt, at man alligevel ikke i den nuværende politiske situation ønsker at starte det af ODM og KUAS (!) udarbejdede oplæg til en landsdækkende konserveringsudredning. ODM s holdning til afslaget debatteredes. I lyset af at KUAS ikke vil igangsætte den meget påkrævede udredning, bør ODM selv tage initiativet. En samarbejdspartner kunne være Nordisk Konservator Forbund (NKF). Sekretariatet arbejder videre med sagen. 8. Arbejdsplaner KUAS har meddelt, at fremsendelse af museernes arbejdsplaner for er skubbet et år, dvs. til ultimo Samtidig er det varslet, at der introduceres nye elektroniske skemaer, der skal rumme væsentligt flere informationer herunder indeholde udvidede forsknings- bevaringsplaner m.m. ODMs generelle holdning til de nye planer blev debatteret. Arbejdsplaner, der er sammenlignelige, transparente og mere fremadrettet aktive er en rigtig ide. Det er dog stærkt uheldigt og meget beklageligt, at nyheden om at der indføres nye arbejdsplaner foregår uden at ODM involveres. Oven i købet med ændret og tilsyneladende stærkt udvidet og forpligtende forhold vedr. bevarings- og forskningsplaner. De usikre forhold har affødt massive henvendelser til ODM om at gøre noget - og da KUAS ikke har kunnet konkretisere hvilken form og omfang de nye planer har, må det konkluderes, at her burde museerne for længst være blevet inddraget i både udvikling og siden i implementeringen af de kommende planer. Det er ikke nok, at KUAS angiveligt har udvalgt to pilotmuseer der skal til at teste de nye planer. Direktøren bør foreholde KUAS disse forhold. Direktøren pegede i øvrigt i forlængelse af debatten om den stigende tendens til afrapportering på, at der i Finansministeriets rapport om selvejende institutioner fra foråret der også skal udmøntes i Kulturministerielt regi også skal udarbejdes resultatkontrakter med alle selvejende institutioner der modtager statsstøtte. Direktøren vil følge op og søge nærmere information - Se rapporten her. 9. Museumsstatistik KUAS rapporterer om problemer med at få museerne til at afgive tal til den nye museumsstatistik. ODM har medvirket i det rådgivende udvalg og er indkaldt til møde om sagen. ODM bakker op om at den igangsatte undersøgelse skal følges. Det er aftalt at ODM i et kommende nyhedsbrev beskriver forholdet og i øvrigt løbende opfordrer til at projektet følges. Det forventes, at den første afrapportering fra Gallup komme r til marts /7

6 10. Marinarkæologisk praksis i Danmark ODM har taget initiativ til et møde i netværket af marinarkæologiske arbejdende museer i november. ODMs holdning debatteredes. Forholdende er som følger: Nationalmuseet har udliciteret sit marinarkæologiske ansvar til vikingeskibsmuseet. Derudover har 4 museer delt opgaven på landsplan: Langelands Museum, Moesgård Museum, Holstebro Museum og Nordjyllands Kystmuseum men der knytter sig ingen driftsmidler til opgaven. Museerne er samlet i MariNet, der debatterer faglige forhold på feltet. ODM er kontaktet for at se, om der ad den vej kan skabes basis for samlende og udviklende organisatoriske tiltag. Det blev besluttet at afholde mødet i lyset af, at staten tilsyneladende ikke vil afsætte midler til arbejde, på trods af, at netop havbunden alene er statens ejendom. Og at internationale konventioner angiver, at staten skal værne om havbundens kulturarv og i det lys må mødet debattere, om en national overvågningsopgave alene økonomisk skal varetages af enkelte museer / kommuner. 11. Kommuner uden museumsdækning Flere museer har henvendt sig m.h.p. at sikre, at ODM er opmærksom på, at der er kommuner der ikke har museumsdækning i forhold til det arkæologiske arbejde - og til nyere tids kap. 8 arbejde. Flere steder giver disse forhold sig udtryk i, at museer går på strandhugst i hinandens ansvarsområde eller at man underbyder hinanden økonomisk for ydelser. Flere samdriftskommuner vælger i øvrigt at køre på frihjul. Angivelig for at spare hvilket i flere tilfælde har betydet, at det politisk besluttes i de primære tilskudskommuner at trække sig fra at arbejdet i de kommuner, der ikke vil være medfinansierende! Problemstillingen er kompleks og bestyrelsen debatterede en første tilkendegivelse. Der opstilledes en række forhold til senere debat: Museumsopgaver følger de facto ikke nødvendigvis længere tidligere aftale (administrative) grænser. Museumsarbejdet / administrative forhold i forbindelse hermed er ikke længere alene lokalt forankret. Lignende forhold ses på konserveringsfeltet: Her sendes store opgaver nu i udbud på tværs af landet vil det også kunne forekomme for det øvrige museale arbejde? En debat om kvalitet i museumsarbejdet trænger sig på. Hvad er parametrene for, hvad man får for pengene? Vigtigt at holde sig for øje, at det alene er hovedtilskudsgiver, der grundlæggende kan fokusere eller udvide ansvarsområder for det enkelte museum. Udviklingen skal givet ses i sammenhæng med yderligere centraliseringstendenser. Det blev konstateret, at debatten er åbnet, og at vi må være opmærksomme på sagens udvikling herunder KUAS ageren. 12. Praksis i forbindelse med indkaldelse af suppleanter Det har tidligere været drøftet at inddrage suppleanterne i bestyrelsesarbejde. (Dagmar Warming, Ribe Kunstmuseum - Bo Schultz, Museum Salling/Fur Museum og Ervin Nielsen, Danmarks Mediemuseum) Der er intet til hinder for en sådan inddragelse i vedtægterne og et tættere tilknytningsforhold vil gavne det almindelige bestyrelsesarbejde. Det indstilles derfor, fra administrationen, at vi fremover indkalder suppleanterne der med status af suppleanter kan vurdere betimeligheden af deltagelse. Bestyrelsen bifaldt ideen, og fremover vil alle mødeindkaldelser og materialer tilgå de valgte suppleanter. 6/7

7 13. Meddelelser a. Anne Højer Petersen har modtaget formelt afsigelsesbrev fra Kulturministeriet for virke i Charlottenborgs detroniserede bestyrelse. Sad på et ODM-mandat. b. Museologisk biblioteks bibliotekar Gry Kjær Larsen går på pension d. 26. november. I en overgangsfase forventes driften varetaget af løst tilknyttet personale. Der arbejdes med nye modeller for driften. Det fastholdes, at biblioteket tilfører en væsentlig dimension til ODMs samlede profil ikke mindst den uddannelsesmæssige del. Det er vigtigt at påpege, at Museologisk Bibliotek regnes for Nordeuropas største. Udlånet er på mere end 1000 personer årligt samt at biblioteket forestår en omfattende tidsskriftscirkulation til landets museer. Biblioteket har i mere end 25 år været finansieret af midler fra Statens Museumsnævn / KUAS. Der er også for 2010 søgt midler til biblioteket i samme størrelsesorden som hidtil ( kr.) Sekretariatet fremlægger model for fremtidig drift, når næste års økonomi og en møderække med relevante parter er tilendebragt. c. Kulturværdiloven er under revision. For - høring før endelig høringsfasen afholdt. Anne Højer Petersen har deltaget i arbejdet for ODM, og har haft henvendelser til Staens Museum for Kunst og Nationalmuseet om indspark til høringen. AHP udarbejder oplæg til høringssvar efter tidligere debatter i bestyrelsen. d. Ansøgningsskemaer. Der er fra flere sider blev klaget over KUAS elektroniske ansøgningsskemaer, der er svære/umulige at skrive i. Der efterlyses kurser i at skrive i skemaerne og at de bliver mere brugerorienterede. Direktøren nævner disse forhold for KUAS. AHP 14. Eventuelt Har vi holdning til Fremtidens kulturaftaler.? Processen starter i kommunerne næste år, da de flere steder skal gælde fra 2011 ff. Vi skal have formuleret holdning til dette styringsredskab i løbet af års tid. Mødet hævet kl Næste møde i bestyrelsen: torsdag d. 10. december kl (Julefrokost (kl. 15) på restaurant PUK, Vandkunsten) Venlig hilsen Nils M. Jensen 7/7

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011 ÅRSBERETNING 2010 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011 Forord På initiativ af daværende kulturminister Carina Christensen (C) blev det kulturpolitiske udspil Kultur for alle lanceret

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 25. april 2014

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 25. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 25. april 2014 Indledning Efter flere år med hektisk aktivitet som følge af arbejdet med ændringer af museumsloven blev 2013 året, hvor

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23 Skov & Landskab CB-møde nr. 35, bilag 1 Centerbestyrelsen 30-11-2011/LCH/NEK Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Referat Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet.

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet. Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 2.-3. maj 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 14. juni 2012 Deltagere: Johnny Kuhr, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre)

1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre) Opsamling af besvarelser vedr. Væksthuset (opdateret 20. januar 2009) 1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre) Favrskov Kommunikationen

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup Beretning 2012-2013 Foto: Maj Skibstrup Bestyrelsens beretning 2013 fra maj 2012 til april 2013 Indledning. 2 Aktuelle strømninger på ældreområdet. 3 Ældre og kommunernes socialpolitik.... 4 Ældre og kommunernes

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Børne- og Kulturchefforeningen Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 2 Indhold

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011

til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011 0BRapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011 December 2011 1BHovedrapport INDHOLD Side 2 Side 3-12 Side 13-23 Side 24-41 Anbefalinger Hovedrapport Bilag 1: Redegørelse fra arbejdsgruppen

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere