28. oktober 09 J. nr. 90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. oktober 09 J. nr. 90"

Transkript

1 28. oktober 09 J. nr. 90 Emne Bestyrelsesmøde Dato 5. oktober 2009, kl Sted ODM, Vartov Deltagere Rasmus Vestergaard, Ole Nielsen, Anne Højer Petersen, Anne Bjerrekær, Henrik Sell, Hans Munk Pedersen, Lise Ræder Knudsen Jens Henrik Sandberg, Morten Meldgaard (Morten deltog delvis i mødet), Nils M. Jensen, Hans Henrik Appel og Lene Larsen Afbud Berit Anne Larsen og Jesper Stub Johnsen. Referent Hans Henrik Appel Næste møde Bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2009 på Vartov med efterfølgende julefrokost på PUK. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 24. august 3. Nyt fra sekretariatet A) Økonomi B) Forvaltning i øvrigt C) Efteruddannelse D) Medie nyt 4. Ændring af den arkæologiske lovgivning 5. Museerne og forskningen 6. Leasing af kunst (og anden kulturarv) 7. Rapport om konservering 8. Museernes arbejdsplaner 9. Museumsstatistik 10. Marinarkæologisk praksis i Danmark 11. Kommuner uden museumsdækning 12. Praksis i forbindelse med indkaldelse af suppleanter til bestyrelsesmøder 13. Meddelelser 14. Eventuelt 1. Dagsorden Dagsorden blev godkendt med en passus om, at den var lang og spændende. 2. Referat af sidste bestyrelsesmøde Der blev henvist til de vedlagte tre gennemarbejdede flowdiagramm for kritiske arbejdsprocesser i ODMs arbejde, produceret på bestyrelsesseminaret i august. Formanden spurgte om, der var nogen kommentarer her til, hvilket ikke var tilfældet. Direktøren krediterede for det gode og fokuserede arbejde på seminaret, der vil komme sagsbehandlingen til gode i et længere perspektiv. 3. Nyt fra sekretariatet a. Økonomi Økonomien ser fornuftig ud. Vi er under budget på samtlige poster. Det er dog en udfordring at få momentum og flow i vores efteruddannelsesaktiviteter indenfor formidling, hvor vi er blevet generøst tildelt midler fra 1/7

2 KUAS. Ansøgning 2010 til KUAS rådighedssum er afleveret. Ansøgningen blev udleveret. Vi har i alt søgt om Det er en ½ million mere end sidste år. Vi er blevet rådgivet om, at vi skulle opdele ansøgningen i tre. 1) Kompetenceudvikling og netværksdannelse kr , 2) Organisering og udvikling af faglige puljer og samarbejdskredse kr , og 3) Faglige årsseminarer og internationale netværk kr b. Forvaltning i øvrigt Direktøren informerede om, at uddannelseskoordinator Tom Rasmussen har sagt sit job op pr. 1. november, da han har fået en ny stilling. Stillingen vil blive slået op, når der er klarhed over budgettet for næste år. Indtil da varetages funktionen af studentermedhjælpere. Dernæst gennemgik direktøren de møder, der var afholdt siden sidst. Det drejede sig om følgende: Jørgen Smidt Jensen, Randers Kulturhistoriske Museum og formand for Region Midt Vests museumsråd, vedr. museumsregionernes rolle, magasinforhold og konkret efteruddannelsesprojekt i forbindelse med bestyrelsesarbejde. I den forbindelse er der på baggrund af mødet udvirket, at regions repræsentanter er inviteret til møde om samarbejde og forhold af fælles interesse (som repræsentant for København: Peter Ludvigsen, Arbejdermuseet og MIK.dk). For Sjælland er Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum og med skaber af regionale projekter på Sjælland. Fra Nordjylland: Hans Munk Petersen, Danmarks Kystmuseum og formand for Region Nord. Frank Birkebæk, bl.a. Om regioner og det internationale arbejde i NEMO. ODM er med i ansøgning gennem NEMO og der er netop bevilget penge til årsmøde og konference Museums meet adult educators ultimo september 2010, som ODM praktisk skal organisere. Der er bevilliget euro til praktiske afvikling. Christian Fischer, Silkeborg Museum og Museumstjenesten. Møde i forbindelse med kommende bestyrelsesmøde i Museumstjenesten. Der er stadig uafklarede forhold vedr. tidsskriftet Danske Museer og ODMs tilknytning her til. Møde med de forskellige formidlingsnetværk/-grupper for at sikre en koordinering af aktiviteterne mellem MID, formidlingsnetværket og Nyborg-gruppen. Der vil i fremtiden blive sat fokus på sammensmeltning af disse interessegrupper i det omfang det forekommer rigtigt. Der er ny skabt opmærksomhed på at sikre kendskab til hinandens arbejdsfelt. Michel Steen Hansen, Danmarks biblioteksforening. Aftale om, at organisationen flytter ind i Vartov til maj. Der kan konstateres stort sammenfald i ODM og Biblioteksforeningens opgaveportefølje og administrative praksis, hvilket over tid vil føre til samdrift indenfor en række forskellige forhold, som der arbejdes med at beskrive i øjeblikket (bl.a. fælles ITplatform, telefonsluse m.m.). Katrine Tarp, kontorchef i KUM kulturbevarings kontor, hvor museumsverdenens historisk og sammensætning blev debatteret og ODM præsenteret. KUAS direktion, Steen Hvass, Anne Mette Rahbek og Ole Winther. Dialog om fremtidens samarbejde og præsentation af ODM initiativer. Tinna Damgaard Sørensen, direktør for Vikingeskibsmuseet, med fokus på marinarkæologisk praksis i Danmark, som optakt til møde med de marinarkæologiske museer. Simon Botfeldt, Bevaringscenter Køge. Temadag om udvikling af BCØ 2/7

3 og debat om de amtskommunale midler og samdriftsaftaler. Affødte møderække i konserveringscenter regi, hvor til der er bevilget fra KUAS. Pernille Frahm, Kulturordfører i SF. Debat om kulturpolitik generelt og aktuelle spørgsmål med relation til museernes driftsforhold herunder evt. ændrede støtteforhold. Rasmus Tscherning, Center for Kultur- og oplevelsesøkonomi, Roskilde om evt. samarbejde. Anders Bülow, Skovskolen, Center for Natur og Landskab, om ODMs deltagelse i et forprojekt, der skal afdække forhold vedr. det folkelige arbejde indenfor natur og kultur, ledelse af frivillige m.m. Arbejdstitlen er Frivillighedens akademi. Efterfølgende er det tanken at søge en større sum hos et interesseret fond. Temadag og møde med Sammenslutningen af Museumsforeninger i Middelfart til konference om anvendelse af frivillige på museerne og forholdet til bestyrelser, venneforeninger, frivillige m.m. Direktøren holdt oplæg på temadagen ( i relation til mødet med Bülow). Derudover informerede direktøren om, at der aktuelt er to høringer: 1) Lovforslag om ændring af Museumsloven. Direktøren foreslog, at det blev behandlet senere. Bestyrelsen blev opfordret til at læse høringen igennem og melde tilbage til direktøren. Det skal vurderes, om vi skal have en jurist til at se på det høringsfrist slutningen af oktober. 2) Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer på havet. Sendt ud til relevante bestyrelsesmedlemmer efterlyst kommentarer inden en uge. Det blev besluttet, at høringer og høringssvar herefter bliver lagt på hjemmesiden, så alle kan følge med. Vedrørende efterårets mødeaktivitet er tilmeldingsfristen til Fuglsø udløbet med mere end 460 tilmeldinger. En tangering af sidste års deltagerrekord! Kunstmødet d december er under forberedelse af de kunstfaglige bestyrelsesmedlemmer. Naturmødet lægges i modsætning til hvad der står på hjemmesiden i København. Bolden er hos Statens Naturhistoriske Museum. Morten Meldgaard samler op. /LL MM Direktøren gjorde status for arbejdet med det grønne adgangskort. De sidste forberedende arbejder er klar i denne uge. Studentermedhjælp Louise bliver ankerperson. c. Efteruddannelse Uddannelseslederen gav en kort status. Det har været svært at få gang i tilmeldinger til nye formidlingstilbud, men med et slagtilbud og målrettet kontakt til enkeltpersoner, kommer alle kurserne i gang de fleste helt eller næsten helt fyldt op, hvilket er meget tilfredsstillende! Der var også kommet ekstra tilmeldinger til lederuddannelsen, hvorfor CELF har givet grønt lys til at nyt forløb starter til januar. Der arbejdes nu på katalog for En foreløbig undersøgelse af de seneste tre års kursustilmeldinger viser, at vi ikke skal gå for bredt ud i kursusporteføljen, da vores tilbud så konkurrerer med hinanden. Det er besluttet, at vi fremover vil lægge vægt på høj gennemførelsesprocent af kurser og uddannelser. d. Medienyt Flere artikler fremlagt: Ida Munks artikel om museumspolitik i Danske Kommuner, hvor Poul Dedenroth, Koldinghus, har efterlyst gensvar fra ODM. Direktøren ar- 3/7

4 bejder på sagen. Om grønne afgifter artikel i Nordjyske Stiftstidende. Debatten skal ind i debat om beskæftigelsespakker hvilket ikke tydeligt fremgår. Interesant at gartnerier og landbrug er undtaget i afgiftspakken. Afspejler, at disse erhverv er gode til lobbyisme vi skulle simpelthen ud tidligere! Artikel i tidsskriften Norske Museer, hvor ODM ytrer sig om den meget generøse norske Stortingsmelding: Norge og Framtidas museum. Forandring, forskning, formidling, fornying". Norge synes et skridt foran i udviklingen af museerne, ikke mindst takket være en meget udviklingsorienteret styrelse: Norsk ABM - Utvikling. Sekretariatet blev anmodet om at sende eksemplarer af Stortingsmeldingen til bestyrelsesmedlemmerne. Politiken artikel om museernes manglende digitaliseringsindsats, hvor kontorchef Ole Winther fremkommer med en række uheldige udtalelser. Trods henvendelser valgte ODM ikke at svare via pressen. Det havde været formålsløst. I stedet er debatten taget på et møde. På forespørgsel om SNMs status i forhold til digitalisering, svarede Morten Meldgaard, at man ikke havde fået mål talendnu. Men at det var ved at blive integreret i arbejdsprocesserne; 12 millioner genstande skal registreres. LL/ 4. Ændring af den arkæologiske lovgivning Der har i foråret og medio september været 1. og 2. behandling af en ændring af den arkæologiske lovgivning, fremsat af (S), blandt andet m.h.p. at friholde mindre jordejere for store udgifter til arkæologisk udgravninger. Oppositionen bakker op om forslaget, medens regering og støtteparti er mere uldne i deres udmeldinger. Det er svært at få ensartet holdning til forslaget fra de arkæologisk gravende museer. I forbindelse med punktet blev det desuden debatteret, at der er en evaluering af den arkæologiske praksis på trapperne. Sagerne accentuerer vigtigheden af at have de arkæologisk arbejdende museer tæt på ODM, for at kunne være aktive i den politiske proces. Det er besluttet, at der skal afholdes møde for at genetablere et arkæologisk netværk med afsæt i lederkredsen fra museerne, og med afsæt i aktuelle politiske problemstillinger på feltet. 5. Museerne og forskningen Kulturministeriets forskningsrapport fra maj 2009: angiver veje til hvad der betragtes som forskning på KUMs institutioner herunder museerne. Desuden angiver rapporten anbefalinger til måling af forskning m.m. på KUMs felt. Strategien vil få stor indflydelse på museernes forskning og på opfattelsen af forskning generelt på museerne herunder den administrative praksis. Internt notat om forskning på kulturministeriets område blev præsenteret. Fremover vil de færreste museer kunne kvalificere deres faglige arbejde som forskning efter det nye forskningsbegreb; og det vil blive svært at opretholde status som forsker med krav til publiceringer i peer-reviewed tidsskrifter. Det må forudses, at mange museer og forskere vil blive alvorligt ramt på deres selvforståelse. Endvidere vil man få svært ved at konkurrere om centrale forskningsmidler og det må også forudses, at lokale publikationsrækker som mange museer opfatter som forskning - vil få svært ved at klare sig. Meget peger mod en markant centralisering. Nye tiltag i forbindelse med ansøgningspraksis til KUAS rådighedssum, der fremover skal vær forskningsbaserede, knytter sig til dette billede. Det blev påpeget, at vi savner information fra KUAS, og at vi bør problematisere det i nyhedsbreve som i samtaler med styrelsen. Det vil givetvis være en fordel at bringe Sammenslutningen af Museumsforeninger i spil, da de repræsenterer en stor gruppe der formentlig vil mærke et hårdt slag mod den lokale museumsforskning og publikationsvirksomhed i øvrigt. Forhold vedr. forskning skal søges taget op i så videst muligt omfang som muligt og det skal sikres, at ODMs medlemmer bliver informeret om situationen. / bestyrelsen 4/7

5 6. Leasing af kunst Med baggrund i aktuel pressesag om evt. at lease kunst ud på Aros, er ODM er blevet kontaktet af pressen. ODM har dog ingen holdninger til den aktuelle sag, da det vedrører et ikke medlem. Spørgsmålet kan dog siden blive aktualiseret i ODM sammenhæng. Bestyrelsen debatterede forholdet: flere har en gammel praksis med deponering mod betaling der dækker administrations- og konserveringsomkostninger. Begrebet leasing synes ikke at eksistere i ordets egentlige (merkantile) forstand i museumsverdenen. Formanden udtrykte bekymring for evt. leasing kan stimulere politisk forventning om at kulturen kan finansiere sig selv. Flere anførte, at en sådan praksis næppe vil være et væsentligt økonomisk incitament for museerne. 7. Rapport om konservering KUAS har meddelt, at man alligevel ikke i den nuværende politiske situation ønsker at starte det af ODM og KUAS (!) udarbejdede oplæg til en landsdækkende konserveringsudredning. ODM s holdning til afslaget debatteredes. I lyset af at KUAS ikke vil igangsætte den meget påkrævede udredning, bør ODM selv tage initiativet. En samarbejdspartner kunne være Nordisk Konservator Forbund (NKF). Sekretariatet arbejder videre med sagen. 8. Arbejdsplaner KUAS har meddelt, at fremsendelse af museernes arbejdsplaner for er skubbet et år, dvs. til ultimo Samtidig er det varslet, at der introduceres nye elektroniske skemaer, der skal rumme væsentligt flere informationer herunder indeholde udvidede forsknings- bevaringsplaner m.m. ODMs generelle holdning til de nye planer blev debatteret. Arbejdsplaner, der er sammenlignelige, transparente og mere fremadrettet aktive er en rigtig ide. Det er dog stærkt uheldigt og meget beklageligt, at nyheden om at der indføres nye arbejdsplaner foregår uden at ODM involveres. Oven i købet med ændret og tilsyneladende stærkt udvidet og forpligtende forhold vedr. bevarings- og forskningsplaner. De usikre forhold har affødt massive henvendelser til ODM om at gøre noget - og da KUAS ikke har kunnet konkretisere hvilken form og omfang de nye planer har, må det konkluderes, at her burde museerne for længst være blevet inddraget i både udvikling og siden i implementeringen af de kommende planer. Det er ikke nok, at KUAS angiveligt har udvalgt to pilotmuseer der skal til at teste de nye planer. Direktøren bør foreholde KUAS disse forhold. Direktøren pegede i øvrigt i forlængelse af debatten om den stigende tendens til afrapportering på, at der i Finansministeriets rapport om selvejende institutioner fra foråret der også skal udmøntes i Kulturministerielt regi også skal udarbejdes resultatkontrakter med alle selvejende institutioner der modtager statsstøtte. Direktøren vil følge op og søge nærmere information - Se rapporten her. 9. Museumsstatistik KUAS rapporterer om problemer med at få museerne til at afgive tal til den nye museumsstatistik. ODM har medvirket i det rådgivende udvalg og er indkaldt til møde om sagen. ODM bakker op om at den igangsatte undersøgelse skal følges. Det er aftalt at ODM i et kommende nyhedsbrev beskriver forholdet og i øvrigt løbende opfordrer til at projektet følges. Det forventes, at den første afrapportering fra Gallup komme r til marts /7

6 10. Marinarkæologisk praksis i Danmark ODM har taget initiativ til et møde i netværket af marinarkæologiske arbejdende museer i november. ODMs holdning debatteredes. Forholdende er som følger: Nationalmuseet har udliciteret sit marinarkæologiske ansvar til vikingeskibsmuseet. Derudover har 4 museer delt opgaven på landsplan: Langelands Museum, Moesgård Museum, Holstebro Museum og Nordjyllands Kystmuseum men der knytter sig ingen driftsmidler til opgaven. Museerne er samlet i MariNet, der debatterer faglige forhold på feltet. ODM er kontaktet for at se, om der ad den vej kan skabes basis for samlende og udviklende organisatoriske tiltag. Det blev besluttet at afholde mødet i lyset af, at staten tilsyneladende ikke vil afsætte midler til arbejde, på trods af, at netop havbunden alene er statens ejendom. Og at internationale konventioner angiver, at staten skal værne om havbundens kulturarv og i det lys må mødet debattere, om en national overvågningsopgave alene økonomisk skal varetages af enkelte museer / kommuner. 11. Kommuner uden museumsdækning Flere museer har henvendt sig m.h.p. at sikre, at ODM er opmærksom på, at der er kommuner der ikke har museumsdækning i forhold til det arkæologiske arbejde - og til nyere tids kap. 8 arbejde. Flere steder giver disse forhold sig udtryk i, at museer går på strandhugst i hinandens ansvarsområde eller at man underbyder hinanden økonomisk for ydelser. Flere samdriftskommuner vælger i øvrigt at køre på frihjul. Angivelig for at spare hvilket i flere tilfælde har betydet, at det politisk besluttes i de primære tilskudskommuner at trække sig fra at arbejdet i de kommuner, der ikke vil være medfinansierende! Problemstillingen er kompleks og bestyrelsen debatterede en første tilkendegivelse. Der opstilledes en række forhold til senere debat: Museumsopgaver følger de facto ikke nødvendigvis længere tidligere aftale (administrative) grænser. Museumsarbejdet / administrative forhold i forbindelse hermed er ikke længere alene lokalt forankret. Lignende forhold ses på konserveringsfeltet: Her sendes store opgaver nu i udbud på tværs af landet vil det også kunne forekomme for det øvrige museale arbejde? En debat om kvalitet i museumsarbejdet trænger sig på. Hvad er parametrene for, hvad man får for pengene? Vigtigt at holde sig for øje, at det alene er hovedtilskudsgiver, der grundlæggende kan fokusere eller udvide ansvarsområder for det enkelte museum. Udviklingen skal givet ses i sammenhæng med yderligere centraliseringstendenser. Det blev konstateret, at debatten er åbnet, og at vi må være opmærksomme på sagens udvikling herunder KUAS ageren. 12. Praksis i forbindelse med indkaldelse af suppleanter Det har tidligere været drøftet at inddrage suppleanterne i bestyrelsesarbejde. (Dagmar Warming, Ribe Kunstmuseum - Bo Schultz, Museum Salling/Fur Museum og Ervin Nielsen, Danmarks Mediemuseum) Der er intet til hinder for en sådan inddragelse i vedtægterne og et tættere tilknytningsforhold vil gavne det almindelige bestyrelsesarbejde. Det indstilles derfor, fra administrationen, at vi fremover indkalder suppleanterne der med status af suppleanter kan vurdere betimeligheden af deltagelse. Bestyrelsen bifaldt ideen, og fremover vil alle mødeindkaldelser og materialer tilgå de valgte suppleanter. 6/7

7 13. Meddelelser a. Anne Højer Petersen har modtaget formelt afsigelsesbrev fra Kulturministeriet for virke i Charlottenborgs detroniserede bestyrelse. Sad på et ODM-mandat. b. Museologisk biblioteks bibliotekar Gry Kjær Larsen går på pension d. 26. november. I en overgangsfase forventes driften varetaget af løst tilknyttet personale. Der arbejdes med nye modeller for driften. Det fastholdes, at biblioteket tilfører en væsentlig dimension til ODMs samlede profil ikke mindst den uddannelsesmæssige del. Det er vigtigt at påpege, at Museologisk Bibliotek regnes for Nordeuropas største. Udlånet er på mere end 1000 personer årligt samt at biblioteket forestår en omfattende tidsskriftscirkulation til landets museer. Biblioteket har i mere end 25 år været finansieret af midler fra Statens Museumsnævn / KUAS. Der er også for 2010 søgt midler til biblioteket i samme størrelsesorden som hidtil ( kr.) Sekretariatet fremlægger model for fremtidig drift, når næste års økonomi og en møderække med relevante parter er tilendebragt. c. Kulturværdiloven er under revision. For - høring før endelig høringsfasen afholdt. Anne Højer Petersen har deltaget i arbejdet for ODM, og har haft henvendelser til Staens Museum for Kunst og Nationalmuseet om indspark til høringen. AHP udarbejder oplæg til høringssvar efter tidligere debatter i bestyrelsen. d. Ansøgningsskemaer. Der er fra flere sider blev klaget over KUAS elektroniske ansøgningsskemaer, der er svære/umulige at skrive i. Der efterlyses kurser i at skrive i skemaerne og at de bliver mere brugerorienterede. Direktøren nævner disse forhold for KUAS. AHP 14. Eventuelt Har vi holdning til Fremtidens kulturaftaler.? Processen starter i kommunerne næste år, da de flere steder skal gælde fra 2011 ff. Vi skal have formuleret holdning til dette styringsredskab i løbet af års tid. Mødet hævet kl Næste møde i bestyrelsen: torsdag d. 10. december kl (Julefrokost (kl. 15) på restaurant PUK, Vandkunsten) Venlig hilsen Nils M. Jensen 7/7

21. december 09 J. nr. 100

21. december 09 J. nr. 100 21. december 09 J. nr. 100 Emne Bestyrelsesmøde Dato 10. december 2009, kl. 11.00 Sted ODM, Vartov Deltagere Rasmus Vestergaard, Ole Nielsen, Anne Højer Petersen, Anne Bjerrekær, Henrik Sell, Lise Ræder

Læs mere

13.01 2011 J. nr. 3. 9. Puljernes fremtid 10. Oprettelse af Blue Shield Danmark 11. Mødekalender 2011 12. Meddelelser 13.

13.01 2011 J. nr. 3. 9. Puljernes fremtid 10. Oprettelse af Blue Shield Danmark 11. Mødekalender 2011 12. Meddelelser 13. 13.01 2011 J. nr. 3 Emne Bestyrelsesmøde Dato 13. december 2010, kl. 11.00 Sted Vartov Deltagere Rasmus Vestergaard, Henrik Sell, Lise Ræder Knudsen, Anne Bjerrekær, Anne Højer, Berit Anne Larsen, Dagmar

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

8 sept 2010 J. nr. 50. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 24. juni 2010 (medsendes - er godkendt)

8 sept 2010 J. nr. 50. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 24. juni 2010 (medsendes - er godkendt) 8 sept 2010 J. nr. 50 Emne Bestyrelsesmøde Dato 1. september 2010 kl. 11-15. Sted ODM, Vartov i København Deltagere Anne Bjerrekær, Berit Anne Larsen, Lise Ræder Knudsen, Hans Munk Pedersen, Henrik Sell,

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

08. juni 2011 J. nr Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

08. juni 2011 J. nr Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 08. juni 2011 J. nr. 29 Emne Bestyrelsesmøde Dato 6. juni 2011, kl. 11.00 Sted ODM, Vartov Deltagere Christine Buhl Andersen, Lise Ræder Knudsen, Henrik Sell, Frank Allan Rasmussen, Ole Nielsen, Anne Bjerrekær,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Anne Højer havde en enkelt kommentar til punkt 12. Hun ville gerne have haft en

Anne Højer havde en enkelt kommentar til punkt 12. Hun ville gerne have haft en 25 maj 10 J. nr. 25 Emne Bestyrelsesmøde Dato 19. april 2010, kl. 11.00 Sted ODM, Vartov Deltagere Rasmus Vestergaard, Henrik Sell, Lise Ræder Knudsen, Jesper Stub Johnsen, Berit Anne Larsen Anne Højer

Læs mere

21 okt 11 J. nr. 51. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

21 okt 11 J. nr. 51. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 21 okt 11 J. nr. 51 Emne Bestyrelsesmøde Dato 13. oktober 2011 Sted ODM, Vartov Deltagere Lise Ræder Knudsen, Henrik Sell, Frank Allan Rasmussen, Ole Nielsen, Anne Bjerrekær, Dagmar Warming, Berit Anne

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS Tidspunkt: Torsdag den 6. juni kl. 9.00 fredag den 7. juni kl. 12.00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Deltagere: Bente Bang, Leif Lund, Birthe Harritz,

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Møde i Fællesrådet. 17. januar 2012 kl , Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard

Møde i Fællesrådet. 17. januar 2012 kl , Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard REFERAT MØDETITEL Møde i Fællesrådet TID OG STED 17. januar 2012 kl. 13-17, Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard DAGSORDEN 1. Orientering om Kulturstyrelsen og de enkelte centre 2. Orientering om

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Mødeindkaldelse. 14. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Onsdag den 8. april 2015 kl

Mødeindkaldelse. 14. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Onsdag den 8. april 2015 kl 1 Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Henrik Hugo Pedersen, ældrechef, Brønderslev Kommune Susanne Jensen, kontorchef i Psykiatrien, Region

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde 3-2015 06. november 2015 Tid: 26. oktober 2015, kl. 18.00-20.30 Sted: JA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Til stede: Knud Rose Pedersen (DH), Arne

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Leif Nielsen - Næstformand

Leif Nielsen - Næstformand Referat Tilstede Afbud Ulla Koch Formand Leif Nielsen - Næstformand Bestyrelsesmøde Den 15. juni 2017 kl. 16.00-18.00 Herrestræde 11, 4200 Slagelse Lene Meyland - Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Til stede: Lena Schnack Mertz, Morten Lønborg Friis, Jan Jacobsen, Jens Bloch, Jørgen Graven Nielsen,

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen

Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen Referat bestyrelsesmøde den 20. juni 2014 Fremmøde Fuldtalligt fremmøde. Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer samt orientering om, at der pt. ikke er elevrepræsentation i bestyrelsen. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny Rasmussen, Nils Vinther,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Mødedato: Fredag den 19. december 2014 Tidspunkt: Kl. 09.00 11.30 herefter julefrokost Sted: Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr.: 37 Journalnr.: Bestyrelsen

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Til stede: Hans Raunsø, Lars Kristensen, Per Jørn Olsen, Ken Hjelm, Thure Jørgensen (referent). Afbud: Helle Bergmann, Jesper Thers 1. Seneste

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Jørn Olsen Jesper Vestergaard Annette Friis Nielsen Sussie Olsen Winnie Wolf Andersen Afbud: Morten Grejsler

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT 16. december 2014 PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT Dato: 10/12 2014 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Kursuslokale 2. sal i den Gamle Toldbygning. Deltagere: 9 Leif Jeberg, Michael Støvring Pedersen,

Læs mere

22. jun 12 J. nr. 26. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt.

22. jun 12 J. nr. 26. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. 22. jun 12 J. nr. 26 Emne Bestyrelsesmøde Dato 14. juni 2012 Sted Deltagere Afbud Referent ODM, Vartov Frank Allan Rasmussen, Anne Bjerrekær, Dagmar Warming, Berit Anne Larsen, Christine Buhl Andersen,

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Referat Deltagere: Kenneth Flex, (KF) formand, Lene Diemer, (LD) næstformand Søren Brøndum, (SB) Henrik Søltoft, (HS) Andreas Sørensen, (AS) Per Gut, (PG) Mogens Følsgaard, (MF) Stig Jarnbye,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde

Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde Tid og sted Tirsdag den 7. juni 2016 Værelse 86, 1. sal, Københavns Rådhus Mødeleder Carl Christian Ebbesen (CCE) Deltagere Klaus Mygind

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsreferat af Team Copenhagen bestyrelsesmøde

Bilag 2: Beslutningsreferat af Team Copenhagen bestyrelsesmøde Bilag 2: Beslutningsreferat af Team Copenhagen bestyrelsesmøde Tid og sted Tirsdag den 1. december 2015 Værelse 86, 1. sal, Københavns Rådhus Mødeleder Carl Christian Ebbesen (CCE) Deltagere Klaus Mygind

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Administrationslederen gennemgik budgettet med tilhørende noter og bilag. Der var enkelte spørgsmål undervejs, som blev besvaret.

Administrationslederen gennemgik budgettet med tilhørende noter og bilag. Der var enkelte spørgsmål undervejs, som blev besvaret. Referat af mødet i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 26. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere