STABILITETSBOG "W. Klitgaard" O X B X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STABILITETSBOG "W. Klitgaard" O X B X"

Transkript

1 STABILITETSBOG "W. Klitgaard" O X B X Udført : December, 2009 Projekt : W.Klitgaard Dokument nr. : Klitgaard-RPT Version : 01 Udført af : Tomas Valsson

2 INDHOLD AFSNIT SIDE 1 Indledning 1 Hoveddata 2 Vejledning til skibets fører 3 Stabilitetskrav 4 Noter vedrøende stabilitet 5-6 Fri overflade 7 Noter vedrørende trim og dybgang 8 Dybgang aflæstning 9 Brug af MaxVCG kurver 10 Regneeksempel 11 Max. VCG kurver 12 Reference system 13 Symbol og Forkortelser Metric Conversions 16 Registrering af mindre forandringer på skibet 17 2 Lastekonditioner Oversigt Lastekonditioner 1. Light ship. 2. Departure incl stores - 100% Consumables 3. Arrival - 10% Consumables 4. Departure - 100% Consumables + Pass 5. Arrival - 10% Consumables + Pass 3 Hydrostatiske tabeller Formstability tabeller Maximum VCG tabeller Krængningsforsøg 7 Srogdefinition 8 Tegninger (Linietegning, fast ballast) 9 Tidligere Stabilitets Informationer

3 AFSNIT 1 GENERAL INFORMATION

4 Side1 INDLEDNING Denne bog indeholder stabilitets informationer for sejlskibet "W.Klitgaard". Skibets stabilitet er beregnet med stabilitetsprogrammet "AutoHydro", der er udviklet af Autoship Systems Corporation. Program version: 6.4. Navnet på skrog definitions og tank fil er: KLITGAARD.GF Baseret på vedlagt linietegning, se afsnit 8. Stabilitetsbogen indeholder lastekonditioner (se afsnit 2) der vil dække typisk brug af skibet. Alle lastekonditioner opfylder den danske søfartsstyrelse, Teknisk Forskrift nr. 15 af 20 nov og/eller den International Maritime Organization resolution A749(18) - se side 4. Hvis der opstår lastekondition der ikke dækkes af vedlagte standard lastekonditioner, må skibets fører udfærdige aktuelle afgangs og ankomst lastekonditioner. Skibets stabilitet kan kontrolleres ved brug af Max VCG-kurve diagrammet (se side 12) - Aktuel VCG skal ligge på den rigtige side af Max VCG-kurven. NOTE: Beregninger af stabilitets data og metacenterhøjde, GM, er baseret på skibets aktuelle flyde stilling. Derfor kan det ikke undgås at mindre afvigelser fremkommer ved de manuel beregninger. Frederikshavn, December ShipCon ApS Tomas Valsson

5 Side 2 HOVEDDATA Skibets navn: Skibs type: Kendingsbogstaver: W. Klitgaard Sejlskib med hjælpemotor O X B X Kontrolnummer: V 13 Hjemsted: Ejer: Byggeværft: Frederikshavn Den selvejende institution W. Klitgaard c/o Bangsbo Museet 9900 Frederikshavn J.N. Olsen - Frederikshavn Byggeår: 1891 Længde o.a.: m. Length p.p.: m. Breadth: 5.30 m. Dybde: 2.50 m. Bruttoregistertonnage: Nettoregistertonnage: 9.72 Letvægt VCG (eller KG) LCG 64.7 ton 2.62 m 9.33 m

6 VEJLEDNING TIL SKIBETS FØRER: Side 3 Generelt Skibets fører skal være opmærksom på: at overholdelse af stabilitets kriterierne ikke sikrer ubetinget mod krængning eller fritager skibets fører for hans ansvar, og at han derfor stadig skal udøve sund dømmekraft og godt sømandskab under hensyntagen til vejrforhold og farvand og skal træffe sådanne hensigtsmæssige foranstaltninger med hensyn til sejladsen, som de tilstedeværende omstændigheder tilsiger. at der før rejsen påbegyndes, drages omsorg for, at evt. ladning og større udrustnings genstande er forsvarligt stuvet, således at risikoen for forskydning under sejlads begrænses mest muligt. Skade stabilitets beregninger er ikke udført, hvorfor en skade eller indstrømning gennem eksisterende åbninger kan resultere i at skibet synker. Sejlkonditionerne er baseret på et vindtryk på 110 N/m 2, der svarer til en vindstyrke på 12 m/sek, med sejlene sat mest ugunstigt i forhold til krængning, hvilket i princippet betyder med alle sejl tot-halet på tværs af vindretningen. Selv om dette synes urealistisk, kan det forekomme. Så ved vindhastigheder over 12 m/sek skal topsejl stryges, og det anbefales at sætte grænsen ved 10 m/sek. Dette gælder også hvis krængningen af andre årsager overstiger 15. Se markering på vedlagte billede. Ved større vind hastigheder bør sejlene yderligere reduceres. Ved sejlads med sejl føring skal alle udvendige døre og luger holdes lukkede. De markeret røde sejl anbefales strøget når vindhastigheden overstiger 10 m/sek. Krængning ved alle passagerer i den ene side. Beregning af krængning for alle (28) passagerer samlet i den ene side af skibet. Beregnings grundlag er kondition nr. 5. Da denne kondition har det mindste GM. GM = m. & Depl. = t. Krængningsmoment er: 28 x 0.08 x 2.3 = 5.2 tm. Arc tgα = Krængningsmoment / Depl x GM = 4.7

7 Side 4 STABILITETSKRAV Stabiliteten for dette skib skal være i overensstemmelse med nedennævnte krav, der er udsat af den danske Søfartsstyrelse, Teknisk Forskrift nr. 15 af 20 nov A. Arealet under kurven op til 30 grader må ikke være mindre end radianmeter. B. Arealet under kurven op til X grader må ikke være mindre end 0.09 radianmeter. C. Arealet mellem 30 grader og X grader må ikke være mindre end 0.03 radianmeter. X. 40 grader eller indstrømningsvinkel hvis denne vinkel er mindre end 40 grader, hvorved åbninger i skrog og overbygninger, der ikke kan lukke vejrtæt, kommer under vand. E. Den oprettende stabilitetsarm GZ skal være mindst 0.20 m ved en krængningsvinkel på 30 grader eller derover. Den maksimale oprettende stabilitetsarm GZ skal helst forekomme ved en krængningsvinkel. på 30 grader og i hverfald ved mindst 25 grader. F. Den initiale tværskibs metacenterhøjde GM skal være mindst 0.15 metre. For sejlskibe skal der desuden udføres beregninger af stabiliteten under sejltryk. Den maksimale krængning må ikke overstige 15 ved et vindtryk på 110 N/m2 sejlareal. (110 N/m2 svarer til vindtrykket ved en vindhastighed på 12 m/sek.).

8 Side 5 NOTER VEDRØRENDE STABILITET Generelt set er skibs stabilitet udtryk for skibets evne til at vedligeholde en opret stilling, eller til at genvinde den oprette stilling efter en krængning. For så vidt angår den intakte båds sødygtighed er det alene nok at undersøge stabilitetsforholdene i tværskibs retning, dvs. overfor rulning og krængning. Tværskibsstabilitet afhænger af to punkters indbyrdes placering, nemlig fællestyngdepunktet for båd og last ( G ) og bådens tværskibs metacenter ( M ), der alene er bestemt af bådens dybgang og form. Den lodrette afstand mellem disse to punkter, GM, kaldes metacenterhøjde og udtrykker ved små krængninger bådens stabilitet, som følger: GM = KMT - VCG Fællestyngdepunktets lodrette placering afhænger dels af letskibs vægten og dens lodrette tyngdepunkt, og dels af lastens vægt og dennes lodrette fordeling om bord. VCG bestemmes ved at summere samtlige enkelte vægtes lodrette moment i forhold til basislinien og dividere denne sum med den totale vægt af båden og ladning som vist i regneeksemplet på side 11. KMT er opført i bådens hydrostatiske tabeller. Betingelsen for at båden har tilstrækkelig stabilitet til at opfylde de lovmæssige fastsatte krav er at VCG er mindre end den til den pågældende dybgang størst tilladelige VCG-værdi, jævnført tabellen over maksimalt tilladeligt VCG i afsnit 5. M WEIGHT G B BUOYANCE K UPRIGHT POSITION

9 Side 6 NOTER VEDRØRENDE STABILITET Statiske stablitetskurver: Betingelsen for at båden har posetiv stabilitet er at stabilitetsarmen GZ er positiv. POSITIVE STABILITY M S G Z B K N phi NEGATIVE STABILITY S M Z G B K N phi Bådens stabilitet under krængning afbildes normalt med den statiske stabilitetskurve, der viser stabilitetsarmen GZ som funktion af krængningsvinklen. GZ beregnes efter nedenstående udtryk: GZ = KN - VCG Corr * Sin(phi). KN = Afstand fra køl til metacenter akse VCG Corr = Vertikal center of gravity, korrekted for effekt af frie overflader GM = Metacenter højde phi = Krængningsvinkel Hvor KN er opført i KN-tabel for den aktuelle krængningsvinkel.

10 Side 7 NOTER VEDRØRENDE FRIE OVERFLADER W. Klitgaard er ikke udrustet med brede tanke, hvor der kan opstå store frie overflader der vil virke negativt på stabiliteten. Følgende beskrivelse er generel om fri overfladeeffekt. Hvis væsken i en tank ikke fylder denne helt, vil den når skibet er krænget til vis vinkel, være forskudt til den side, skibet er krænget. Denne væskeflytning, der medfører formindskelse af skibes stabilitet kaldes "fri overfladeeffekt". Den ugunstige indvirkning medfører tab i begyndelsesstabiliteten - på GM eller også udtrykt i stigning af VCG og er beregnet på følgende måde: F/S Corr. = Sum af "Free Surface Moments" i slakke tanke Skibets deplacement i tons Det "free surface moment" (FSM) der opstår i en slækk tank, findes ved at beregne tankens frie overflade inertimoment om tankens overflades langskibs tyngdepunktakse (Inertia) og gange det med væskens vægtfylde (SG) i tanken (FSM = Inertia * SG). VCG korrekttion for fri overflade er derefter fundet ved: VCG Corr = VCG + F/S Corr..

11 Side 8 NOTER VEDRØRENDE TRIM OG DYBGANG Bådens trim er defineret som forskellen mellem bådens dybgang agterud på AP og forude på FP, begge målt til basislinien. Beregning af trim og dybgang for en given lastekondition, se også vejledning side 11. Følgende data er nødvendige for at beregne bådens forventede trim og dybgang: LCG = Langskibs tyngdepunkt beliggenhed LCB = Langskibs opdriftscenters beliggenhed LCF = Langskibs flydecenters beliggenhed Displ = Bådens aktuelle deplacement MTcm = Bådens aktuelle trimmoment MTcm, LCF og LCB fyndes i de hydrostatiske tabeller for trim = 0 m, hvor deplacementet bruges som indgangsværdi. Trimmet i den aktuelle kondition beregnes efter følgende udtryk: Displ * BGL TRIM = MTcm * 100 BGL = LCB - LCG, også kaldet trimarm, hvis negativ værdi vil båden trimme forover. Ønsker man at beregne dybgang udfra et bestemt deplacement kan dybgang på AP og FP til underkant køl, beregnes efter udtrykkene: Se dybgang aflæstning på side 9. TRIM * LCF Draft AP = Draft [m] Lpp Draft FP = Draft AP - Trim [m] eller TRIM * (Lpp - LCF) Draft FP = Draft Lpp Hvor Draft er dybgang i de hydrostatiske tabeller svarende til deplacement Displ og trim = 0 m. Lastekonditioner i denne bog er udført som direkte beregninger, det vil sige beregnet på den aktuelle vandlinie. Lille afvigelse i de manualle beregninger er derfor sandsynlig i konditioner med stort trim.

12 Side 9 DYBGANG AFLÆSNING BL AP FP DYBGANG KORREKTION FOR AFLÆSNING I HYDROSTATISKE TABELLER Draft - FP = F = = m. Draft - AP = A = = m. Draft MS = Trim = Draft AP + Draft FP 2 Draft AP - Draft FP = = = = m. m.

13 Side 10 BRUG AF MaxVCG KURVER. MaxVCG grænsekurve er en kurve som angiver maksimal tilladelig VCG for forskellige dybgange. Grænsekurverne er udregnet så alle relevante kriterier er opfyldt når tyngdepunktet ligger under kurven. Når båden har trim der ligger indenfor de værdier der er vist på kurvebladet på side 12, kan et hurtigt stabilitets check udføres ved at plotte den aktuelle dybgang og VCG ind på kurvebladet. Hvis punktet ligger under den laveste kurve, er stabilitets kravene opfyldt. Hvis punktet ligger i mellem de indtegnede kurver, afhænger opfyldning af stabiletets kravene af det aktuelle trim i forhold til de kurver punktet ligger under eller over. Det maksimum tilladelige VCG må ikke være mindre end det aktuelle VCG Corr. MaxVCG kan beregnes efter formlen for lineær interpolation: INTERPOLATION MELLEM KURVER Venligst følg efterfølgnde vejledning for at være sikker på at rigtige kurver bruges: 1) Beregn det aktuelle VCG ved at bruge beregnings skemat på side. 2) Vær sikker på at det beregnede VCG er korrigeret for frie vandoverflader. 3) Vær sikker på at båden er i ballance, ingen slagside. 4) Hvis det aktuelle trim ligger i mellem de viste trim, det maksimum VCG-værdi for det nærmeste trim værdi kan andvendes. Eller: Brug interpolation formlen her forneden for at beregne det maksimum tilladeligt VCG for det aktuelle trim. 5) Hvis det maksimum VCG-værdi er større en det akuelle VCG (korrigeret for fri overflade) er bådens stabilitet tilfredsillende. Max VCG= ( VCG T2 - VCG T1 ) * ( TA - T1 ) + VCG T1 ( T2 - T1 ) T1, T2 og Trim er trimværdier Lav, Høj og Aktuel VCG T1 og VCG T2 er max VCG der korrespondere med trimværdierne T1 og T2 T1 og T2 skal vælges således at det resuterer T2 > TA > T1

14 Side 11 REGNEEKSEMPEL BEREGNING AF VÆGT OG TYNGDEPUNKT: Item Vægt VCG VCG-Mom. LCG LCG-Mom FSM [ton] [m] [ton x m] [m] [ton x m] [ton x m] [a] Total Dødvægt [b] Light Ship Total Sum [a] + [b] [1] [2] [3] [4] [1] Displ = [1] = ton ( Aktuelt deplacement Displ ) [5] LCG = [3] / [1] = m [6] VCG = [2] / [1] = m [7] F/S Korrektion = [4] / [1] = m [8] VCG CORR = [6] + [7] = m ( Aktuelt VCG korrigeret for fri vandoverflade ) BEREGNING AF TRIMFORHOLD: TRIM Vejledning & Eksempel Draf Dybgang svarende til Displ, se hydrosatik, trim=0m LCB Fra hydrostatik tabel, trim=0, aktuelt Displ. LCF Fra hydrostatik tabel, trim=0, aktuelt Displ. MTcm Fra hydrostatik tabel, trim=0, aktuelt Displ. Trimarm LCB - LCG = Trim (Displ x Trimarm) / (MTcm x 100 )= Draft AP under køl Draft + ((trim x LCF) / 18.60) = Draft FP under køl Draft AP - Trim = BEREGNING AF MaxVCG: Trim T1 T2 VCG T1 VCG T2 Vejledning Det aktuelle trim Aflæst trim fra kurveblad afsnit 4, mindre end aktuelt trim Aflæst trim fra kurveblad afsnit 4, større end aktuelt trim Aflæst VCG fra kurveblad afsnit 4, ved mindre trim end det aktuelle trim Aflæst VCG fra kurveblad afsnit 4, ved større trim end det aktuelle trim VCG T1 + ( VCG T2 - VCG T1 ) x ( Trim - T1 ) = MaxVCG T2 - T1 MaxVCG STABILITET KONTROL: Stabiliteten er tilfredsstillende, når det korrigerede VCG ligger under det interpolerede tyngdepunkt MaxVCG. Hvis MaxVCG ligger under det korrigerede VCG, må fordeling af dødvægt ændres (sænkes). MaxVCG = Er større end VCG CORR = => Stabilitet OK!

15

16

17

18 Side 13 REFERENCE SYSTEM Z BL X FP X = AP X = 0 Main axis: -Origin, The point at which all three of the model axes cross X = 0 at frame 0 Y = 0 at Centerline of the vessel Z = 0 at Baseline of the vessel - Longitudinal, X positive is aft of the origin, negative is forward The program also recognizes A for aft and F for forward - Transverse, Y positive to starboard and negative to port The program also recognizes S for starboard and P for port - Vertical, Z positive is above the baseplane and negative is below

19 SYMBOLER og FORKORTELSER Side 14 Displ Depth Draft Draft AP Draft FP Draft at 18.60f Draft MS Trim TRIM Corr LCF LCB VCB LCG BGL F/S Corr. VCG VCG Corr GM or GM (Solid) GM (Fluid) KMT KML GZ KN phi MTcm TPcm TCG TCB Displacement in metric tonnes (t). Depth is measured from vessel's origin perpendicular to the waterplane. Draft is measured on the centerplane. Draught at aft perpendicular, above moulded base line. Draught at forward perpendicular, above moulded base line. Draught at Lpp/2 = draught for curves =Draft MS = Draft. Mean draught at Lpp/2 Total Trim = Draft AP - Draft FP, Positive for trim aft. Trim correction = Displ * BG / MTcm * 100 Longitudinal centre of floation, i.e. the centre of gravity of the water line area from aft perpendicular. Longitudinal centre of buoyance forward of AP Vertical centre of buoyancy : positiv upwards from moulded base line. Longitudinal centre of gravity from aft perpendicular. Trim lever = LCB - LCG. Correction to GM (or VCG) for the effect of free surfaces. Vertical centre of gravity above moulded base line. VCG corrected for free surface effects. Transverse metacentric height - (KMT - VCG). Transverse metacentric height corrected for free surface effects - (KMT-VCG-F/S Corr.) Transverse metacentric height : positiv upwards from moulded base line. Longitudinal metacentric heigh : positiv upwards from moulded base line. Righting lever - (KN - VCG Corr * SIN(phi)). Formstability lever - (GZ + VCGCorr * SIN(phi)). Ships inclining angle in degrees. Moment to change trim one cm in saltwater (MT-m/cm). Weight in tonnes to change the mean draught one cm in saltwater (MT/cm). Transverse center of gravity from CL. Transverse centre of bouyance from CL Spgr or SG Specific Gravity (t/m 3 ). FSM or FSMt Free Surface Moment in tanks (MT-m). Inertia Transverse moment of inertia of free surface in tanks (m 4 ). Lpp Length between perpendiculars. LBP Length between perpendiculars (AP and FP). LBP = Lpp Bmld Breadth moulded. Displ*VCG Vertical displacement moment. Displ*VCG Corr Vertical displacement moment corrected for free surfaces. WS Area Wetted surface area (m 2 ). Cb Block coefficient - (DISPL / (LBP * Bmld * Draft MS)) Cm Midship area coefficient - (Midship area / Bmld * Draft MS)

20 SYMBOLER og FORKORTELSER Side 15 Angle keyword in righting arm table: Equl equilibrium angle. Roll angle in the direction opposite to the direction of the heeling moment where max roll to windward occure. MaxRa RaZero FldPT angle where maximum righting arm. angle where righting arm is zero. angle where lowest downflood point becomes immersed. Weather criterion abbreviations: LPA Lateral projected area (m 2 ) HCP Arm Residual ratio Height to center of projected area from water line. Vertical distance from centre of LPA to the centre of the underwater lateral area. refers to the ratio of residual areas before and after equilibrium (first intercept). Flood points table: L,T,V L - for longitudinal position T - for transvers position V - for vertical position Units: (deg) (m-r) (m-rad) (MT-m) length unit in meter angle unit in degrees area unit in metric radians area unit in metric radians metric tons metric tons - meter Origin: The ship origin is placed at the frame number 0 on the base line measured positive aft and positive upwards from moulded base line. Transverse is measured positive to starboard side from the ship center line. a Longitudinal orientation, 1a meaning 1 m aft of AP f Longitudinal orientation, 1f meaning 1 m forward of AP s Transvers orientation, 1s meaning 1 m to starboard p Transvers orientation, 1p meaning 1 m to port B.L. A lign parallel to design water line through intersection of top of keel & centreplane of midsh

21 METRIC CONVERSIONS Side 16 METRIC EQUIVALENTS MULTIPLY BY TO CONVERT FROM TO OPTAIN Millimetres Inches Centimetres Inches Metres Feet Kilograms Pounds Kilograms Tons (2240 lbs.) Metric Tons (i.e. Tonnes of 1000 KILOS) Tons (2240 lbs.) Metric Tons per centimetre of immmersion Tons per Inch Moment to change trim one centimetre Moment per Inch Metre Radians Feet Degrees Metre Degrees Metre Radians TO OBTAIN TO CONVERT FROM MULTIPLY BY ABOVE RELATION BETWEEN WEIGHT AND VOLUME 10 m.m. cubed = 1 Cubic centimetre 1 Cubic centimetre of freshwater (SG = 1.0) = 1 gram 1000 Cubic centimetre of freshwater (SG = 1.0) = 1 Kilogram 1 Cubic metre of freshwater (SG = 1.0) = 1 Tonnes (1000 Kilos) 1 Cubic metre of salteshwater (SG = 1.025) = Tonnes 1 Tonnes of saltwater (SG = 1.025) = Cubic metres 1 Cubic metre = Cubic feet 1 Cubic foot = Cubic metres

22 Side 17 REGISTRERING AF MINDRE FORANDRINGER PÅ SKIBET Her indskrives alle mindre forandringer af skibet der kan medføre reducering af stabiliteten, men som dog er forholdsvis små i forhold til marginen over tilladelig minimum, eller forandringer der øger stabiliteten. Hvis der foretages forandringer, som i væsentlig grad får indflydelse på skibets stabilitetsoplysninger, skal der tilvejebringes korrigerede oplysninger om stabiliteten. Skibet skal, om nødvendigt, underkastes en ny krængningsprøve. Alteration Weight Tonnes LCG From AP Longitud. Moment VCG Above BL Vert. Moment

23 AFSNIT 2 LASTEKONDITIONER

24 OVERSIGT LASTEKONDITIONER: Nr. Lastekondition Displac. Draft Trim VCG Corr VCG Allowable GMT Fluid (t) 1 Light Ship Departure incl stores - 100% Consumables Arrival - 10% Consumables Departure - 100% Consumables + Pass Arrival - 10% Consumables + Pass NOTES:

25 CONDITION No. 01 LIGHT SHIP Floating Status Draft FP m Heel zero GM(Solid) m Draft MS m Equil Yes F/S Corr m Draft AP m Wind Off GM(Fluid) m Trim fwd 0.391/ Wave No KMt m LCG 9.330f m VCG m TPcm 0.69 Displacement MT WaterSpgr Lateral Plane Status Part LPA(Water) (m2) LCP(Water) HCP(Water) LPA(Air) (m2) LCP(Air) HCP(Air) HULL.C f f Total Lateral Plane f f Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond01 - Page 1

26 Fixed Weight Status Item Weight LCG TCG VCG LIGHT SHIP f u Total Weight: f u Tank Status FRESH WATER (SpGr 1.000) Tank Name FV-TK.P Load (%) <empty> Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) SEWAGE (SpGr 1.000) Tank Name SEWAGE-TK.S Load (%) <empty> Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) DIESEL OIL (SpGr 0.850) Tank Name DO-TK.P DO-TK.S Load (%) <empty> <empty> Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) All Tanks Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) Displacer Status Item Status Spgr Displ LCB TCB VCB Eff /Perm HULL.C Intact f Righting Arms vs. Heel - IMO A.749 (18), INTACT STABILITY SubTotals: f Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond01 - Page 2

27 Righting Arms vs Heel Angle Heel Angle Trim Angle Origin Depth Righting Arm Area Notes (deg) (deg) (m-rad) f Equil 10.00s 1.24f s 1.32f s 1.35f s 1.34f MaxRa 40.00s 1.27f s 1.07f s 0.85f Weight and C.G. used above include tank loads. The tank load centers were not allowed to shift with heel and trim changes. Righting Arm R. Area Equilibrium GMt Righting Arms vs. Heel - IMO A.749 (18), INTACT STABILITY Heel angle (Degrees) 0.0s 10.0s 20.0s 30.0s 40.0s 50.0s 60.0s 0.5 A r m s i n m 0.0 IMO A.749 (18), INTACT STABILITY Limit Min/Max Actual Margin Pass (1) Area from 0.00 deg to > m-r Yes (2) Area from 0.00 deg to or Flood > m-r Yes (3) Area from deg to or Flood > m-r Yes (4) Righting Arm at deg or MaxRA >0.200 m Yes (5) Absolute Angle at MaxRA >25.00 deg Yes (6) GM Upright >0.150 m Yes (7) GM at Equilibrium >0.150 m Yes Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond01 - Page 3

28 CONDITION No. 02 Departure incl Stores - 100% Consumables Floating Status Draft FP m Heel port 0.37 deg. GM(Solid) m Draft MS m Equil Yes F/S Corr m Draft AP m Wind Off GM(Fluid) m Trim fwd 0.272/ Wave No KMt m LCG 9.205f m VCG m TPcm 0.71 Displacement MT WaterSpgr Lateral Plane Status Part LPA(Water) (m2) LCP(Water) HCP(Water) LPA(Air) (m2) LCP(Air) HCP(Air) HULL.C f f Total Lateral Plane f f Fluid Legend Fluid Name Legend Weight Load% FRESH WATER % SEWAGE % DIESEL OIL % Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond02 - Page 1

29 Fixed Weight Status Item Weight LCG TCG VCG LIGHT SHIP f u 01-PROVIANT & STORES f 1.200s 2.200u 02-CREW f u Total Fixed: f 0.004s 2.623u Tank Status FRESH WATER (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) FV-TK.P 97.99% f 1.905p Subtotals: 97.99% f 1.905p SEWAGE (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) SEWAGE-TK.S 10.00% f 1.901s Subtotals: 10.00% f 1.901s DIESEL OIL (SpGr 0.850) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) DO-TK.P 97.99% f 1.496p DO-TK.S % f 1.495s Subtotals: 99.00% f 0.015s All Tanks Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) Totals: 81.15% f 0.399p Displacer Status Item Status Spgr Displ LCB TCB VCB Eff /Perm HULL.C Intact f 0.011p Righting Arms vs. Heel - IMO A.749 (18), INTACT STABILITY SubTotals: f 0.011p Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond02 - Page 2

30 Righting Arms vs Heel Angle Free Surface Adjustment Adjusted VCG Heel Angle Trim Angle Origin Depth Righting Arm Area Notes (deg) (deg) (m-rad) f p 0.84f Equil 10.00p 0.88f p 0.96f p 0.96f p 0.95f MaxRa 40.00p 0.84f p 0.62f p 0.44f Weight and C.G. used above include tank loads. The tank load centers were not allowed to shift with heel and trim changes. A Free Surface Moment of 0.1 MT-m was used to adjust the VCG. Righting Arms vs. Heel - IMO A.749 (18), INTACT STABILITY Heel angle (Degrees) 0.0s 10.0p 20.0p 30.0p 40.0p 50.0p 60.0p Righting Arm R. Area Equilibrium GMt A r m s i n m IMO A.749 (18), INTACT STABILITY Limit Min/Max Actual Margin Pass (1) Area from 0.00 deg to > m-r Yes (2) Area from 0.00 deg to or Flood > m-r Yes (3) Area from deg to or Flood > m-r Yes (4) Righting Arm at deg or MaxRA >0.200 m Yes (5) Absolute Angle at MaxRA >25.00 deg Yes (6) GM Upright >0.150 m Yes (7) GM at Equilibrium >0.150 m Yes Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond02 - Page 3

31 Status after Wind applied Floating Status Draft FP m Heel stbd deg. GM(Solid) m Draft MS m Equil Yes F/S Corr m Draft AP m Wind Off GM(Fluid) m Trim fwd 0.294/ Wave No KMt m LCG 9.205f m VCG m TPcm 0.70 Displacement MT WaterSpgr Loading Summary Item Weight LCG TCG VCG Light Ship f Deadweight f 0.203p Displacement f 0.006p Fixed Weight Status Item Weight LCG TCG VCG LIGHT SHIP f u 01-PROVIANT & STORES f 1.200s 2.200u 02-CREW f u Total Fixed: f 0.004s 2.623u Tank Status FRESH WATER (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FV-TK.P 98.00% f 1.900p Subtotals: 98.00% f 1.900p SEWAGE (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG SEWAGE-TK.S 10.01% f 2.045s Subtotals: 10.01% f 2.045s DIESEL OIL (SpGr 0.850) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG DO-TK.P 98.00% f 1.489p DO-TK.S % f 1.495s Subtotals: 99.00% f 0.018s All Tanks Load (%) Weight LCG TCG VCG Totals: 81.15% f 0.392p Displacer Status Item Status Spgr Displ LCB TCB VCB Eff /Perm HULL.C Intact f 0.399s SubTotals: f 0.399s Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond02 - Page 4

32 Righting Arms vs. Heel Residual Righting Arms vs Heel Angle Heel Angle (deg) Trim Angle (deg) Origin Depth Residual Arm 13.59s 0.90f s 0.98f s 0.95f s 0.93f s 0.77f s 0.54f s 0.52f s 0.38f s 0.20f Note: Residual Righting Arms shown above are in excess of the overturning arms derived from this moment (in m-mt): Stbd heeling moment = Righting Arm Heeling Arm Equilibrium Righting Arms vs. Heel Heel angle (Degrees) 10.0s 20.0s 30.0s 40.0s 50.0s 60.0s 70.0s 80.0s 0.5 A r m s i n m 0.0 Limit Report Limit Min/Max Actual Margin Pass (1) Absolute Angle at Equilibrium <15.00 deg Yes Wind heeling Moment Report Wind heeling moment: MT-m to starboard Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond02 - Page 5

33 SEJLTRYK - Cond 02: Sejltryk = 110 N/m 2 = kg/m 2 = t/m N/m 2 svarer til vindtryk ved en vindhastghed på 12 m/sek. 100% Cond: Draft = m HCPwater = m = > Arm = Sail VCG - Draft + HCPwater Sejl Sejlareal Sejltryk Sail VCG Arm Moment [m 2 ] [t/m 2 ] [m] [m] [tm] Gaffelstorsejl Stortopsejl Gaffelmesansejl Mesantopsejl Stagfok Klyver Totalt

34 CONDITION No. 03 Arrival - 10% Consumables Floating Status Draft FP m Heel stbd 0.32 deg. GM(Solid) m Draft MS m Equil Yes F/S Corr m Draft AP m Wind Off GM(Fluid) m Trim fwd 0.344/ Wave No KMt m LCG 9.281f m VCG m TPcm 0.70 Displacement MT WaterSpgr Lateral Plane Status Part LPA(Water) (m2) LCP(Water) HCP(Water) LPA(Air) (m2) LCP(Air) HCP(Air) HULL.C f f Total Lateral Plane f f Fluid Legend Fluid Name Legend Weight Load% FRESH WATER % SEWAGE % DIESEL OIL % Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond03 - Page 1

35 Fixed Weight Status Item Weight LCG TCG VCG LIGHT SHIP f u 01-PROVIANT & STORES f 1.200s 2.200u 02-CREW f 0.400p 4.000u Total Fixed: f u Tank Status FRESH WATER (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) FV-TK.P 10.00% f 1.901p Subtotals: 10.00% f 1.901p SEWAGE (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) SEWAGE-TK.S 75.00% f 1.905s Subtotals: 75.00% f 1.905s DIESEL OIL (SpGr 0.850) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) DO-TK.P 20.00% f 1.493p DO-TK.S <empty> Subtotals: 10.00% f 1.493p All Tanks Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) Totals: 22.89% f 0.680s Displacer Status Item Status Spgr Displ LCB TCB VCB Eff /Perm HULL.C Intact f 0.010s Righting Arms vs. Heel - IMO A.749 (18), INTACT STABILITY SubTotals: f 0.010s Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond03 - Page 2

36 Righting Arms vs Heel Angle Free Surface Adjustment Adjusted VCG Heel Angle Trim Angle Origin Depth Righting Arm Area Notes (deg) (deg) (m-rad) f s 1.06f Equil 10.00s 1.10f s 1.18f s 1.20f s 1.19f MaxRa 40.00s 1.10f s 0.90f s 0.69f Weight and C.G. used above include tank loads. The tank load centers were not allowed to shift with heel and trim changes. A Free Surface Moment of 0.1 MT-m was used to adjust the VCG. Righting Arms vs. Heel - IMO A.749 (18), INTACT STABILITY Heel angle (Degrees) 0.0s 10.0s 20.0s 30.0s 40.0s 50.0s 60.0s Righting Arm R. Area Equilibrium GMt A r m s i n m IMO A.749 (18), INTACT STABILITY Limit Min/Max Actual Margin Pass (1) Area from 0.00 deg to > m-r Yes (2) Area from 0.00 deg to or Flood > m-r Yes (3) Area from deg to or Flood > m-r Yes (4) Righting Arm at deg or MaxRA >0.200 m Yes (5) Absolute Angle at MaxRA >25.00 deg Yes (6) GM Upright >0.150 m Yes (7) GM at Equilibrium >0.150 m Yes Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond03 - Page 3

37 Status after Wind applied Floating Status Draft FP m Heel stbd deg. GM(Solid) m Draft MS m Equil Yes F/S Corr m Draft AP m Wind Off GM(Fluid) m Trim fwd 0.369/ Wave No KMt m LCG 9.281f m VCG m TPcm 0.69 Displacement MT WaterSpgr Loading Summary Item Weight LCG TCG VCG Light Ship f Deadweight f 0.502s Displacement f 0.006s Fixed Weight Status Item Weight LCG TCG VCG LIGHT SHIP f u 01-PROVIANT & STORES f 1.200s 2.200u 02-CREW f 0.400p 4.000u Total Fixed: f u Tank Status FRESH WATER (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FV-TK.P 10.02% f 1.758p Subtotals: 10.02% f 1.758p SEWAGE (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG SEWAGE-TK.S 75.00% f 1.928s Subtotals: 75.00% f 1.928s DIESEL OIL (SpGr 0.850) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG DO-TK.P 20.00% f 1.394p DO-TK.S <empty> Subtotals: 10.00% f 1.394p All Tanks Load (%) Weight LCG TCG VCG Totals: 22.89% f 0.733s Displacer Status Item Status Spgr Displ LCB TCB VCB Eff /Perm HULL.C Intact f 0.435s SubTotals: f 0.435s Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond03 - Page 4

38 Righting Arms vs. Heel Residual Righting Arms vs Heel Angle Heel Angle (deg) Trim Angle (deg) Origin Depth Residual Arm 14.79s 1.14f s 1.20f s 1.19f s 1.16f s 1.02f s 0.81f s 0.79f s 0.61f s 0.41f Note: Residual Righting Arms shown above are in excess of the overturning arms derived from this moment (in m-mt): Stbd heeling moment = Righting Arms vs. Heel Heel angle (Degrees) 10.0s 20.0s 30.0s 40.0s 50.0s 60.0s 70.0s 80.0s Righting Arm Heeling Arm Equilibrium A r m s i n m Limit Report Limit Min/Max Actual Margin Pass (1) Absolute Angle at Equilibrium <15.00 deg Yes Wind heeling Moment Report Wind heeling moment: MT-m to starboard Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond03 - Page 5

39 SEJLTRYK - Cond 03: Sejltryk = 110 N/m 2 = kg/m 2 = t/m N/m 2 svarer til vindtryk ved en vindhastghed på 12 m/sek. 10% Cond: Draft = m HCPwater = m = > Arm = Sail VCG - Draft + HCPwater Sejl Sejlareal Sejltryk Sail VCG Arm Moment [m 2 ] [t/m 2 ] [m] [m] [tm] Gaffelstorsejl Stortopsejl Gaffelmesansejl Mesantopsejl Stagfok Klyver Totalt

40 CONDITION No. 04 Departure - 100% Consumables + Pass Floating Status Draft FP m Heel port 0.38 deg. GM(Solid) m Draft MS m Equil Yes F/S Corr m Draft AP m Wind Off GM(Fluid) m Trim fwd 0.238/ Wave No KMt m LCG 9.165f m VCG m TPcm 0.71 Displacement MT WaterSpgr Lateral Plane Status Part LPA(Water) (m2) LCP(Water) HCP(Water) LPA(Air) (m2) LCP(Air) HCP(Air) HULL.C f f Total Lateral Plane f f Fluid Legend Fluid Name Legend Weight Load% FRESH WATER % SEWAGE % DIESEL OIL % Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond04 - Page 1

41 Fixed Weight Status Item Weight LCG TCG VCG LIGHT SHIP f u 01-PROVIANT & STORES f 1.200s 2.200u 02-CREW f u PASS f u Total Fixed: f 0.004s 2.670u Tank Status FRESH WATER (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) FV-TK.P 97.99% f 1.905p Subtotals: 97.99% f 1.905p SEWAGE (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) SEWAGE-TK.S 10.02% f 1.901s Subtotals: 10.02% f 1.901s DIESEL OIL (SpGr 0.850) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) DO-TK.P 98.00% f 1.496p DO-TK.S % f 1.495s Subtotals: 99.00% f 0.015s All Tanks Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) Totals: 81.15% f 0.399p Displacer Status Item Status Spgr Displ LCB TCB VCB Eff /Perm HULL.C Intact f 0.011p Righting Arms vs. Heel - IMO A.749 (18), INTACT STABILITY SubTotals: f 0.011p Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond04 - Page 2

42 Righting Arms vs Heel Angle Free Surface Adjustment Adjusted VCG Heel Angle Trim Angle Origin Depth Righting Arm Area Notes (deg) (deg) (m-rad) f p 0.73f Equil 10.00p 0.77f p 0.86f p 0.85f p 0.67f p 0.45f p 0.29f Weight and C.G. used above include tank loads. The tank load centers were not allowed to shift with heel and trim changes. A Free Surface Moment of 0.1 MT-m was used to adjust the VCG. Righting Arms vs. Heel - IMO A.749 (18), INTACT STABILITY Heel angle (Degrees) 0.0s 10.0p 20.0p 30.0p 40.0p 50.0p 60.0p Righting Arm R. Area Equilibrium GMt A r m s i n m IMO A.749 (18), INTACT STABILITY Limit Min/Max Actual Margin Pass (1) Area from 0.00 deg to > m-r Yes (2) Area from 0.00 deg to or Flood > m-r Yes (3) Area from deg to or Flood > m-r Yes (4) Righting Arm at deg or MaxRA >0.200 m Yes (5) Absolute Angle at MaxRA >25.00 deg Yes (6) GM Upright >0.150 m Yes (7) GM at Equilibrium >0.150 m Yes Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond04 - Page 3

43 Status after Wind applied Floating Status Draft FP m Heel stbd deg. GM(Solid) m Draft MS m Equil Yes F/S Corr m Draft AP m Wind Off GM(Fluid) m Trim fwd 0.260/ Wave No KMt m LCG 9.165f m VCG m TPcm 0.71 Displacement MT WaterSpgr Loading Summary Item Weight LCG TCG VCG Light Ship f Deadweight f 0.097p Displacement f 0.006p Fixed Weight Status Item Weight LCG TCG VCG LIGHT SHIP f u 01-PROVIANT & STORES f 1.200s 2.200u 02-CREW f u PASS f u Total Fixed: f 0.004s 2.670u Tank Status FRESH WATER (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FV-TK.P 97.99% f 1.900p Subtotals: 97.99% f 1.900p SEWAGE (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG SEWAGE-TK.S 10.03% f 2.047s Subtotals: 10.03% f 2.047s DIESEL OIL (SpGr 0.850) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG DO-TK.P 98.00% f 1.489p DO-TK.S % f 1.495s Subtotals: 99.00% f 0.018s All Tanks Load (%) Weight LCG TCG VCG Totals: 81.15% f 0.392p Displacer Status Item Status Spgr Displ LCB TCB VCB Eff /Perm HULL.C Intact f 0.400s SubTotals: f 0.400s Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond04 - Page 4

44 Righting Arms vs. Heel Residual Righting Arms vs Heel Angle Heel Angle (deg) Trim Angle (deg) Origin Depth Residual Arm 13.82s 0.80f s 0.80f s 0.86f s 0.83f s 0.78f s 0.59f s 0.43f s 0.38f s 0.23f s 0.04f Note: Residual Righting Arms shown above are in excess of the overturning arms derived from this moment (in m-mt): Stbd heeling moment = Righting Arms vs. Heel Heel angle (Degrees) 10.0s 20.0s 30.0s 40.0s 50.0s 60.0s 70.0s 80.0s Righting Arm Heeling Arm Equilibrium A r m s i n m Limit Report Limit Min/Max Actual Margin Pass (1) Absolute Angle at Equilibrium <15.00 deg Yes Wind heeling Moment Report Wind heeling moment: MT-m to starboard Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond04 - Page 5

45 SEJLTRYK - Cond 04: Sejltryk = 110 N/m 2 = kg/m 2 = t/m N/m 2 svarer til vindtryk ved en vindhastghed på 12 m/sek. 100% Cond + Pass: Draft = m HCPwater = m = > Arm = Sail VCG - Draft + HCPwater Sejl Sejlareal Sejltryk Sail VCG Arm Moment [m 2 ] [t/m 2 ] [m] [m] [tm] Gaffelstorsejl Stortopsejl Gaffelmesansejl Mesantopsejl Stagfok Klyver Totalt

46 CONDITION No. 05 Arrival - 10% Consumables + Pass Floating Status Draft FP m Heel 0.01 deg. GM(Solid) m Draft MS m Equil Yes F/S Corr m Draft AP m Wind Off GM(Fluid) m Trim fwd 0.307/ Wave No KMt m LCG 9.237f m VCG m TPcm 0.71 Displacement MT WaterSpgr Lateral Plane Status Part LPA(Water) (m2) LCP(Water) HCP(Water) LPA(Air) (m2) LCP(Air) HCP(Air) HULL.C f f Total Lateral Plane f f Fluid Legend Fluid Name Legend Weight Load% FRESH WATER % SEWAGE % DIESEL OIL % Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond05 - Page 1

47 Fixed Weight Status Item Weight LCG TCG VCG LIGHT SHIP f u 01-PROVIANT & STORES f 1.200s 2.200u 02-CREW f u PASS f 0.200p 4.000u Total Fixed: f 0.005p 2.671u Tank Status FRESH WATER (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) FV-TK.P 10.00% f 1.905p Subtotals: 10.00% f 1.905p SEWAGE (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) SEWAGE-TK.S 75.00% f 1.905s Subtotals: 75.00% f 1.905s DIESEL OIL (SpGr 0.850) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) DO-TK.P 20.00% f 1.495p DO-TK.S <empty> Subtotals: 10.00% f 1.495p All Tanks Load (%) Weight LCG TCG VCG FSM (MT-m) Totals: 22.89% f 0.679s Displacer Status Item Status Spgr Displ LCB TCB VCB Eff /Perm HULL.C Intact f Righting Arms vs. Heel - IMO A.749 (18), INTACT STABILITY SubTotals: f Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond05 - Page 2

48 Righting Arms vs Heel Angle Free Surface Adjustment Adjusted VCG Heel Angle Trim Angle Origin Depth Righting Arm Area Notes (deg) (deg) (m-rad) f p 0.95f Equil 10.00p 0.98f p 1.07f p 1.06f p 0.94f p 0.73f p 0.54f Weight and C.G. used above include tank loads. The tank load centers were not allowed to shift with heel and trim changes. A Free Surface Moment of 0.1 MT-m was used to adjust the VCG. Righting Arms vs. Heel - IMO A.749 (18), INTACT STABILITY Heel angle (Degrees) 0.0s 10.0p 20.0p 30.0p 40.0p 50.0p 60.0p Righting Arm R. Area Equilibrium GMt A r m s i n m IMO A.749 (18), INTACT STABILITY Limit Min/Max Actual Margin Pass (1) Area from 0.00 deg to > m-r Yes (2) Area from 0.00 deg to or Flood > m-r Yes (3) Area from deg to or Flood > m-r Yes (4) Righting Arm at deg or MaxRA >0.200 m Yes (5) Absolute Angle at MaxRA >25.00 deg Yes (6) GM Upright >0.150 m Yes (7) GM at Equilibrium >0.150 m Yes Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond05 - Page 3

49 Status after Wind applied Floating Status Draft FP m Heel stbd deg. GM(Solid) m Draft MS m Equil Yes F/S Corr m Draft AP m Wind Off GM(Fluid) m Trim fwd 0.331/ Wave No KMt m LCG 9.237f m VCG m TPcm 0.70 Displacement MT WaterSpgr Loading Summary Item Weight LCG TCG VCG Light Ship f Deadweight f 0.004s Displacement f Fixed Weight Status Item Weight LCG TCG VCG LIGHT SHIP f u 01-PROVIANT & STORES f 1.200s 2.200u 02-CREW f u PASS f 0.200p 4.000u Total Fixed: f 0.005p 2.671u Tank Status FRESH WATER (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG FV-TK.P 10.02% f 1.759p Subtotals: 10.02% f 1.759p SEWAGE (SpGr 1.000) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG SEWAGE-TK.S 75.00% f 1.928s Subtotals: 75.00% f 1.928s DIESEL OIL (SpGr 0.850) Tank Name Load (%) Weight LCG TCG VCG DO-TK.P 20.00% f 1.395p DO-TK.S <empty> Subtotals: 10.00% f 1.395p All Tanks Load (%) Weight LCG TCG VCG Totals: 22.89% f 0.732s Displacer Status Item Status Spgr Displ LCB TCB VCB Eff /Perm HULL.C Intact f 0.426s SubTotals: f 0.426s Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond05 - Page 4

50 Righting Arms vs. Heel Residual Righting Arms vs Heel Angle Heel Angle (deg) Trim Angle (deg) Origin Depth Residual Arm 14.67s 1.02f s 1.02f s 1.08f s 1.06f s 1.02f s 0.85f s 0.73f s 0.63f s 0.47f s 0.27f Note: Residual Righting Arms shown above are in excess of the overturning arms derived from this moment (in m-mt): Stbd heeling moment = Righting Arms vs. Heel Heel angle (Degrees) 10.0s 20.0s 30.0s 40.0s 50.0s 60.0s 70.0s 80.0s Righting Arm Heeling Arm Equilibrium A r m s i n m Limit Report Limit Min/Max Actual Margin Pass (1) Absolute Angle at Equilibrium <15.00 deg Yes Wind heeling Moment Report Wind heeling moment: MT-m to starboard Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4. Cond05 - Page 5

51 SEJLTRYK - Cond 05: Sejltryk = 110 N/m 2 = kg/m 2 = t/m N/m 2 svarer til vindtryk ved en vindhastghed på 12 m/sek. 10% Cond + Pass: Draft = 2.51 m HCPwater = 1.02 m = > Arm = Sail VCG - Draft + HCPwater Sejl Sejlareal Sejltryk Sail VCG Arm Moment [m 2 ] [t/m 2 ] [m] [m] [tm] Gaffelstorsejl Stortopsejl Gaffelmesansejl Mesantopsejl Stagfok Klyver Totalt

52 AFSNIT 3 HYDROSTATISKE TABELLER

53 HYDROSTATIC PROPPERTIES Hydrostatic Properties Draft is from Baseline. Trim: fwd 0.400/18.600, No heel, VCG = Draft at 9.300f Displ LCB VCB LCF TPcm (MT/cm) MTcm (MT-m /cm) f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Water Specific Gravity = Trim is per 18.60m KML KMT Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4 Page 1

54 Hydrostatic Properties at fwd 0.400/18.600, Heel = 0.00 Long. Location in m 6.0f 6.5f 7.0f 7.5f 8.0f 8.5f 9.0f LCB m LCF m VCB m Displ.MT MT/cm Imm. Mom/cm Trim KML KMT D r a f t f VCB m x Displ.MT x MT/cm Imm. x Mom/cm Trim x KML x KMT x Jun 2009 Autohydro Pro Release 6.4 Page 2

SKIBES STABILITET STABILITETSNETVÆRK UNDER IDA MARITIME

SKIBES STABILITET STABILITETSNETVÆRK UNDER IDA MARITIME SKIBES STABILITET STABILITETSNETVÆRK UNDER IDA MARITIME OSK-Shpitech - Business areas Concept Design Passenger vessels Cargo vessels Offshore support vessels Special vessels Turbine installation vessels

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Niels Hjørnet Yacht Design Yacht Design. Niels Hjørnet Yacht Design

Niels Hjørnet Yacht Design Yacht Design. Niels Hjørnet Yacht Design Niels Hjørnet Yacht Design Energieffektiva färjor Røde tal på bundlinjen 2011 Egholm færgen: -5284200,- DKK Fursund Færgeri: -210864,- DKK Thyborøn-Agger færgen: -2200000,- DKK Mors-Thy færgefart: -5086075,--

Læs mere

Stabilitet. En båd der flyder på sin konstruktionsvandlinie er i balance. Denne. opdriftscenter og dens tyngdepunkt ligger begge i bådens centerlinie

Stabilitet. En båd der flyder på sin konstruktionsvandlinie er i balance. Denne. opdriftscenter og dens tyngdepunkt ligger begge i bådens centerlinie Stabilitet Denne side opdateres ikke mere, følg evt ovenstående link til den ny version Et af de spørgsmål der uvægerligt rejser sig når vi fortæller om vores sænkekøl er: Ja men hvordan med stabiliteten,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DTU kursus 41260: Yachtsejlads - teori og praksis Hold 8

Indholdsfortegnelse. DTU kursus 41260: Yachtsejlads - teori og praksis Hold 8 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Beskrivelse af VPP 5 Forsøg 11 Vægtberegning 11 Kræfterne fra sejlene. 12 Beskrivelse af målinger på vandet 13 Krængningsforsøg 16 Krængningsforsøgets

Læs mere

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsfartens udfordring vedrørende CO 2 - hvad sker der i IMO? v/afdelingschef Hans Henrik Petersen Danmarks Rederiforening

Læs mere

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20 Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og Hans Otto Kristensen hohk@mek.dtu.dk Tlf: 45 25 13 95 alt. 4 45 9 2 Sidste nyt vedr. TEMA 21 ang. lastbiler Effekt og fartafhængighed for skibe Baggrund for DTU

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: NAVIGATION II

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/99

Læs mere

Fulde navn: Forklar, i hvilke alternative dækningsområder dette søkort vil kunne anvendes.

Fulde navn: Forklar, i hvilke alternative dækningsområder dette søkort vil kunne anvendes. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-2/98

Læs mere

Bilagsmappe. Thomas Svennesen Mols-Linien A/S

Bilagsmappe. Thomas Svennesen Mols-Linien A/S 2013 Bilagsmappe Thomas Svennesen Mols-Linien A/S 16-12-2013 Bilagsliste Bilag 1. 91m Wave Piercing Catamaran General Specification... 3 Bilag 2: Mols-Liniens målinger på brændstofforbrug i forhold til

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

B. nr. 175 af om transport af let forskydelige ladninger med skibe

B. nr. 175 af om transport af let forskydelige ladninger med skibe B. nr. 175 af 21.05.1965 om transport af let forskydelige ladninger med skibe I medfør af bestemmelserne i 12 i lov om tilsyn med skibe af 28. marts 1951 med ændringer af 27. maj 1964 og 00. maj 1965 fastsættes

Læs mere

MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO

MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO 1 Bilag til EfS 1 2004 MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO Denne meddelelse beskriver Naval Co-operation and Guidance for Merchant Shipping (NCAGS) og giver anvisning om, hvorledes danske skibe

Læs mere

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer 1. Formål: At dokumentere, at fartøjet i vandfyldt tilstand kan holde sig flydende med et fribord på minimum 50 mm. 2. Ækvivalent regel /

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II. 2) Hvad forstås ved et himmellegemes SHA, og hvordan angives den?

Fulde navn: NAVIGATION II. 2) Hvad forstås ved et himmellegemes SHA, og hvordan angives den? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: ******************************************************************************** Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-2/00 Hjælpemidler: Ingen.

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions M/S SEAWORKER Support, Transport, Diving and Work Vessel Supply, crew support, towing, crane and survey functions The Vessel is designed to work to both fixed structures, platforms and floating units.

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS FÆRGEN A/S

KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS FÆRGEN A/S FÆRGEN A/S SKIBSTEKNISK VURDERINGER AF MOLS LINIENS TILBUD FOR FÆRGEBETJENING AF BORNHOLM KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS Lundegaarden Claessensvej 1 DK-3000 Helsingor Denmark

Læs mere

Løfteåg. Lifting Beams

Løfteåg. Lifting Beams Løfteåg Indhold Big Bag løfteåg Coil kroge Helikopter åg Løfteåg type H Løfteåg type H-SB Løfteåg type H-SSB Løfteåg type K Løfteåg type LF Løfteåg type LO Mandskabskurve Truck løfteåg Truckarm Lifting

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 14. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 14. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 14. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 36-48 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: NAVIGATION II. 1) Hvad er navnene på skæringspunkterne mellem et steds lodlinie og himmelkuglen?

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: NAVIGATION II. 1) Hvad er navnene på skæringspunkterne mellem et steds lodlinie og himmelkuglen? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-2/99

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

AIC B 11/05. Landingsdistancer på græsbaner mv. for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger

AIC B 11/05. Landingsdistancer på græsbaner mv. for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger AIC B 11/05 AIM/Luftfartsinformationsledelsen, Ellebjergvej 50, DK-2450 København SV, Danmark TEL: +45 36 18 60 00, FAX: +45 36 18 60 22, E-mail: ais@slv.dk, Internet: www.slv.dk AIC B 11/05. Landingsdistancer

Læs mere

Mobil- og bæltekraner

Mobil- og bæltekraner Kranudlejning Mobil- og bæltekraner Udlejning på time- eller projektbasis Når der skal løftes, hejses og bugseres Op til 280 tons M.J. Eriksson A/S råder over en stor og meget bred flåde af bælte- og mobilkraner,

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

TUR s Krankonference 28 april 2010

TUR s Krankonference 28 april 2010 TUR s Krankonference 28 april 2010 Nyt maskindirektiv pr 29-12-2009 Ny kran-standard EN 12999 Ved: Jens Poulsen, Teknisk chef SAWO A/S, Medlem af DS/S-353 Nyt maskindirektiv pr. 29-12-2009 Nyt maskindirektiv

Læs mere

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen Rapportering af sejladser foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Begyndermanual og introduktion til

Begyndermanual og introduktion til Begyndermanual og introduktion til Design 3D parametrisk CAD www.nettocad.dk mail@a-engineering.dk Tlf. 61337807 1 Part Workspace Zoom værktøjer De gule ikoner viser dine konstruktioner fra forskellige

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES -24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES Kompakt elektrisk kædetalje til løft fra 63 til.000. - Løftekapacitet 63 til.000. - Standard løftehøjde 4 m. - Kontrolkabel 3 m. - To løftehastigheder.

Læs mere

Alle billeder og tekster i dette materiale er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder tilhører eller varetages af Fiskeriets

Alle billeder og tekster i dette materiale er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder tilhører eller varetages af Fiskeriets STABILITETSguide for mindre fartøjer Alle billeder og tekster i dette materiale er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder tilhører eller varetages af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Det er ikke

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

Tips og Tricks. Erik Wendelboe Nielsen Christian Woergaard. econocap. PTC/USER 2012 - Fredericia

Tips og Tricks. Erik Wendelboe Nielsen Christian Woergaard. econocap. PTC/USER 2012 - Fredericia Tips og Tricks Erik Wendelboe Nielsen Christian Woergaard Agenda 1: Brugerflade 2: Rounds 3: Annotations Features 4: Sheetmetal 5: UDF 6: Point Pattern 7: Extrude Add/Remove Material 8: Save 9: Drawing

Læs mere

VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN?

VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN? VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN? STEFFEN PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR STP@ENG.AU.DK UNI VERSITET HVORFOR BYGGER VI HUSE? Hvorfor bygger vi huse? HVORFOR BYGGER VI HUSE? Indeklima who

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation:

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation: Lineær regression Simpel regression Model Y i X i i ofte bruges følgende notation: Y i 0 1 X 1i i n i 1 i 0 Findes der en linie, der passer bedst? Metode - Generel! least squares (mindste kvadrater) til

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

TRINVIS GENNEMGANG AF INDBERETNING I SAFESEANET DK

TRINVIS GENNEMGANG AF INDBERETNING I SAFESEANET DK TRINVIS GENNEMGANG AF INDBERETNING I SAFESEANET DK Trin Handling Bemærkninger 1 Log på nsw.safeseanet.dk Der skal IKKE www foran 2 Klik på 3 Vælg skib og ankomsthavn Ved skib kan der søges på navn, IMO,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Hoveddata: MRD 3. Hovedstruktur er glasfiberforstærket polyester opbygget på begge sider af en kerne af PVCskum.

Hoveddata: MRD 3. Hovedstruktur er glasfiberforstærket polyester opbygget på begge sider af en kerne af PVCskum. Hoveddata: MRD 3 Skibstype: MRD 3 Skrognummer Kendingssignal Byggeværft: DANYARD AALBORG A/S Nybygningsnummer: 2272 Søsat: 15. September 1995 Længde overalt: 18,25 meter Længde VL: 16,90 meter Bredde midtskibs:

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m 8.01 Enheder 8 cm 0, m 3,1 m 0,25 km 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm 52.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,3 m 4,25 km 45,2 m 0,85 km 6,215 m 2.500 dm 2 48 m 2 2 km 2 56.000 cm 2 0,45 km 2 6,2 ha 96.000 cm 2 125.000.000

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. september 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 35 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 284-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse Mikael Scharling og Kenan Vilic København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-08 side 1 af 9 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-08 Titel: Tørkeindeks version

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vinterunderholdning 2

Vinterunderholdning 2 Vinterunderholdning 2 Sune Thorsteinsson Dec 2011 Repetetion af Sidste gang Lidt mere om Sejlet og finnen Sammensætning Hvordan sejler man i forhold til vinden? Vi skal kigge på følgende begreber: Vindretning

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Håndtering af gods Transportører Let båndtransportør for pulvermaterialer

Håndtering af gods Transportører Let båndtransportør for pulvermaterialer Dansk standard DS/ISO 2109:1976 1. udgave 1976-01-01 Håndtering af gods Transportører Let båndtransportør for pulvermaterialer Continuous mechanical handling equipment Light duty DS/ISO 2109:1976 København

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 5 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 47-65 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 84 47

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 326-333 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Ryhaven etape 1 Medlem af foreningen klimaskærm Ansvarlig virksomhed for testen: ISOLINK ApS Korsør Landevej 500 4242 Boeslunde Tlf. 58141416

Læs mere

SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 8. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 321-330 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Spodsbjerg Drej, Svendborg amt. http://hdl.handle.net/10197/3503

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Spodsbjerg Drej, Svendborg amt. http://hdl.handle.net/10197/3503 Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag

Læs mere

9009 Anders Berntsen B6. Bachelorprojekt Cirkulation af ballastvand som søvandskøling

9009 Anders Berntsen B6. Bachelorprojekt Cirkulation af ballastvand som søvandskøling Bachelorprojekt 2012 Cirkulation af ballastvand som søvandskøling Figur 1. Billede af M/F Hammerodde. 9009 B6 Side 1 af 50 Udarbejdet af: Studie nummer: 9009 Klasse: 6. semester, klasse B Titel: Bachelorprojekt

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved.

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. PROC TRANSPOSE SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Transponerede tabeller Brede eller smalle? Hvad: Brede tabeller har mange kolonner med

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

VægtAgenten Betjeningsvejledning Version 3.0

VægtAgenten Betjeningsvejledning Version 3.0 Download og installation Dagligt brug Side 1 af 6 Trin 1: Denne vejledning beskriver, hvordan du Downloader og installerer VægtAgenten Vigtigt! Bruger du Windows 95 eller 98 så se her: Før du installerer

Læs mere

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 30. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 129-139 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 14496-4/Corr. 3 + CD-rom 1. udgave 2007-11-22 Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Information technology Coding of audio-visual

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Design af en Transmission Line fuldtone højttaler med Tang Band enheder

Design af en Transmission Line fuldtone højttaler med Tang Band enheder Design af en Transmission Line fuldtone højttaler med Tang Band enheder Dette design tilhører Bjørn Johannesen, Bredkær 11, bjohannesen@post.cybercity.dk, 20 Hvidovre og er udviklet med simulering software,

Læs mere

Tryk. Tryk i væsker. Arkimedes lov

Tryk. Tryk i væsker. Arkimedes lov Tryk. Tryk i væsker. rkimedes lov 1/6 Tryk. Tryk i væsker. rkimedes lov Indhold 1. Definition af tryk...2 2. Tryk i væsker...3 3. Enheder for tryk...4 4. rkimedes lov...5 Ole Witt-Hansen 1975 (2015) Tryk.

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger Vindpark Øster Børsting Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Loss&Uncertainty - Hovedresultat Main data for PARK PARK calculation

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Festfyrværkeri Tilladelser og tilsyn. Jesper Hansen, Sikkerhedsstyrelsen jha@sik.dk

Festfyrværkeri Tilladelser og tilsyn. Jesper Hansen, Sikkerhedsstyrelsen jha@sik.dk Festfyrværkeri Tilladelser og tilsyn Jesper Hansen, Sikkerhedsstyrelsen jha@sik.dk Emner Hvordan virker det? (repetition) Sikkerhed ved anvendelse. Risikovurdering ved anvendelse af festfyrværkeri? Kontrol

Læs mere