1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt maj 2006 Ørskov-sagen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen."

Transkript

1 Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K DATO 19. juni 2006 JOURNAL NR. SA BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER SAGSBEHANDLER: EC/TJ I AALBORG NYHAVNSGADE 9 POSTBOKS AALBORG TELEFON FAX Nordjyske Stiftstidende har i de seneste uger omtalt en række sager behandlet af Statsadvokaten i Aalborg. Der er i den forbindelse rejst spørgsmål om embedets sagsbehandling og habilitet. Sagerne har især drejet sig om såkaldte politiklagesager. Artikelserien har affødt en række spørgsmål til Justitsministeren. Jeg skal hermed redegøre for sagerne og kommentere de påstande, Nordjyske Stiftstidende har fremsat. 1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt maj 2006 Ørskov-sagen. I forbindelse med en omtale af Ørskov-sagen fremsatte Nordjyske Stiftstidende påstande om, at jeg ikke skulle have været opmærksom på centrale oplysninger vedrørende spørgsmål om cirkulære mærker på håndled, samt at der ved min behandling af sagen var undertrykt eller forvansket sådanne oplysninger. I forbindelse med avisens omtale af sagen, blev der tillige rejst spørgsmål om inhabilitet hos statsadvokatassessor John Kølbæk, der var sagsbehandler, og mig, fordi John Kølbæk og daværende konstitueret politimester i Løgstør, Søren Gade, forud for undersøgelsen samtidigt havde været ansat i statsadvokaturen i Aalborg, og fordi de i øvrigt havde stiftet bekendtskab med hinanden i Grønland.

2 fordi jeg forud for undersøgelsen havde været ansat i Løgstør, samtidig med, at en af de undersøgte betjente var ansat der, fordi Søren Gade havde været ansat som vicestatsadvokat, mens jeg har været statsadvokat, og fordi John Kølbæk har været sagsbehandler på sagen under hele forløbet af sagen, også i efteråret 2005, mens han var konstitueret som vicepolitimester i Thisted. Endelig udtryktes der betænkeligheder ved, at kontrollen med de nordjyske politikredse hører under mit embede, fordi jeg tidligere har været ansat ved flere af de politikredse, der hører under statsadvokaturen. SIDE 2 De spørgsmål, der vedrører sagens materielle indhold, er besvaret ved min redegørelse af 31. maj 2006 til Rigsadvokaten og Rigsadvokatens fremsendelsesskrivelse af 1. juni For så vidt angår de spørgsmål, der vedrører sagsbehandlingen og inhabilitet, skal jeg udtale følgende: Oplysninger om karriereforløb og personsammenfald: Fra 1987 til 1989 var jeg ansat som politifuldmægtig med delt tjeneste mellem Hobro og Løgstør politikredse, således at jeg to dage om ugen gjorde tjeneste i Løgstør. I den periode var den ene af de undersøgte betjente, politiassistent Knud Borregaard, ifølge personalefortegnelsen ansat ved Løgstør Politi. Den anden blev først ansat i I 1998 tiltrådte jeg stillingen som statsadvokat i Aalborg. På det tidspunkt og frem til 1. maj 2001 var Søren Gade vicestatsadvokat. I efteråret 1999 foretog vicestatsadvokat Søren Gade en undersøgelse for Politimesteren i Grønland. John Kølbæk var da ansat som vicepolitimester i Grønland. John Kølbæk og Søren Gade har i perioden fra 1. april 2000 til 1. maj 2001 begge været ansat ved Statsadvokaten i Aalborg som henholdsvis statsadvokatassessor og vicestatsadvokat. I en periode på ca. 3 måneder - fra 22. august til 25. november var John Kølbæk konstitueret som vicepolitimester ved Thisted Politi, idet han vikarierede i politikredsen i forbindelse med, at politikredsens vicepolitimester deltog i et kursus.

3 Habilitetsregler: Det følger af retsplejelovens 96, stk. 2, at de offentlige anklagere i forbindelse med behandlingen af straffesager skal påse, at strafskyldige drages til ansvar, og at forfølgning af uskyldige ikke finder sted. Ifølge retsplejelovens 97 må den, der efter forvaltningslovens kapitel 2 anses for inhabil i forhold til en bestemt sag, ikke virke som anklager i sagen. Sagen vedrørende Jens Arne Ørskov Mathiassens dødsfald er efterforsket efter reglerne i strafferetsplejen, jf. retsplejelovens 1020a, stk. 2 og 1020g. Det er således også for denne sag forvaltningslovens kapitel 2, der afgør habilitetsspørgsmålet. SIDE 3 I forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1 4, er der opregnet en række konkrete momenter, som bevirker inhabilitet. Ingen af disse momenter er aktuelle i forbindelse med denne sag. Herudover følger det af 3, stk. 1, nr. 5, at personen er inhabil, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Foreligger der inhabilitet hos statsadvokatassessor John Kølbæk eller mig i forhold til denne sag, på grund af vores tidligere samarbejde med konstitueret politimester Søren Gade eller kendskab til ham i øvrigt? Det er min opfattelse, at det forhold, at statsadvokatassessor John Kølbæk og konstitueret politimester Søren Gade begge var ansat her ved embedet som henholdsvis statsadvokatassessor og vicestatsadvokat i en periode på 13 måneder frem til 1. maj 2001, ikke er egnet til at vække tvivl om John Kølbæks upartiskhed. Ej heller er det forhold, at de mødtes i Grønland i tjenstlig henseende efteråret 1999, egnet til at vække tvivl om John Kølbæks upartiskhed. Det er videre min opfattelse, at det forhold, at konstitueret politimester Søren Gade var ansat som vicestatsadvokat her ved embedet, mens jeg var statsadvokat, i en periode på 3 år frem til 1. maj 2001 heller ikke er egnet til at vække tvivl om min upartiskhed i denne sag. Jeg har herved lagt vægt på, at undersøgelsen ikke har været rettet mod Søren Gades person eller embedsførelse, og at der ikke mellem John Kølbæk og Søren Gade eller mellem Søren Gade og mig foreligger et bekendtskab, der strækker sig ud over, hvad tjenesten har givet anledning til.

4 Foreligger der inhabilitet hos mig i forhold til sagen på grund af min tidligere ansættelse ved Politimesteren i Løgstør? Det er min opfattelse, at det forhold, at jeg i en periode på cirka to år i gjorde tjeneste ved Politimesteren i Løgstør som politifuldmægtig to dage om ugen samtidig med, at en af de undersøgte politiassistenter var ansat i politikredsen, ikke er egnet til at vække tvivl om min upartiskhed i denne sag. Jeg har herved lagt vægt på, at perioden ligger 13 år forud for, at undersøgelsen i sagen blev indledt, at samarbejdet mellem en politiassistent og en politifuldmægtig i en politikreds ikke er særlig tæt, og at der ikke i øvrigt foreligger et bekendtskab, der strækker sig ud over det, som ansættelsesforholdet gav anledning til. SIDE 4 Er det forhold, at statsadvokatassessor John Kølbæk var sagsbehandler gennem hele sagen, kritisabelt? Undersøgelsen af Jens Arne Ørskov Mathiasens dødsfald er foretaget ad to gange, dels i perioden fra 14. juni til 4. september 2002, hvor jeg traf afgørelse i sagen, dels i perioden fra genoptagelsen den 12. februar til 17. marts 2005, hvor jeg på ny traf afgørelse i sagen. Herudover er der flere gange afgivet udtalelser til Rigsadvokaten til brug ved behandlingen af klager over afgørelser i sagen, herunder den 17. november 2005 til brug for besvarelse af spørgsmål fra Folketinget. Statsadvokatassessor John Kølbæk har deltaget i sagsbehandlingen gennem hele forløbet. Det forhold, at John Kølbæk har været sagsbehandler, indebærer, at han har efterforsket sagen og herunder foretaget afhøringer, indhentet erklæringer m.v. i samråd med mig. Afgørelserne i sagen er alle truffet af mig efter drøftelse med John Kølbæk. Det er helt sædvanlig fremgangsmåde, at det er samme myndighed, der fortsætter en undersøgelse, såvel efter genoptagelse på grund af nye oplysninger som i det tilfælde, hvor en overordnet myndighed har omgjort en beslutning om at slutte en sag. I denne sag var det således mig, der på baggrund af nye oplysninger traf beslutning om at genoptage undersøgelsen af sagen. Statsadvokatassessor John Kølbæk havde et indgående kendskab til sagen, og det var derfor min vurdering, at han bedre end andre ville kunne foretage den videre efterforskning, vurdere de nye oplysningers betydning og dermed give mig det bedste oplæg til den afgørelse, jeg skulle træffe i sagen. I november 2005 bistod statsadvokatassessor John Kølbæk mig med at udarbejde mit svar til Rigsadvokaten i forbindelse med spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg og medlem af Folketinget, Per Clausen. Undersøgelsen var på det tidspunkt afsluttet, og jeg havde truffet afgørelse i sagen. John Kølbæk var på det tidspunkt konstitueret som vicepolitimester i Thisted.

5 Baggrunden for spørgsmålene fra Folketingets Retsudvalg og medlemmet af Folketinget var, at der i udsendelsen Hævet over mistanke, som blev bragt den 9. november 2005 på DR1, blev rejst kritik af Retslægerådets behandling af sagen, ligesom det blev antydet, at Retslægerådet måske ikke havde haft forelagt det fuldstændige sagsmateriale. Rigsadvokaten anmodede den 15. november 2005 med en svarfrist til den 21. november 2005 blandt andet om en redegørelse for, hvilket materiale, der havde været forelagt for Retslægerådet, og om en udtalelse om det i øvrigt i tv-udsendelsen fremførte, herunder om de lægelige udtalelser gav mig anledning til fornyede overvejelser. Statsadvokatassessoren havde i kraft af sin varetagelse af sagsbehandlingen under sagen et indgående kendskab til denne, herunder hvilket materiale, der havde været fremsendt til Retslægerådet. En vurdering af, om udsendelsen gav anledning til fornyede overvejelser og eventuelt fornyede undersøgelser, måtte nødvendigvis indebære en sammenholdelse af oplysningerne fra udsendelsen med sagens oplysninger. Da jeg skønnede, at ingen andre end statsadvokatassessoren inden for svarfristen ville være i stand til at foretage denne sammenholdelse, fandt jeg det nødvendigt midlertidigt at afbryde statsadvokatassessorens vikariat hos Politimesteren i Thisted. SIDE 5 Henset til opgavens karakter og til, at statsadvokatassessoren fortsat var ansat i statsadvokaturen og blot midlertidigt udlånt til tjeneste ved Thisted Politi, fandt jeg det fuldt forsvarligt at bede John Kølbæk om at bistå mig med at udarbejde svar på Rigsadvokatens forespørgsel. Det bemærkes, at min afgørelse i sagen var påklaget til Rigsadvokaten, der på dette tidspunkt endnu ikke havde truffet afgørelse. Der var således ikke tale om, at statsadvokatassessoren foretog yderligere undersøgelser i sagen. 2. Nordjyske Stiftstidende den 31. maj - 3. juni 2006 fladjernsagen. Nordjyske Stiftstidende har i artikler af 31. maj og 1. juni 2006 behandlet en sag, hvor to piger den 13. maj 2005 blev afhørt af to polititjenestemænd i anledning af en anmeldelse om, at de havde købt stjålne fladjern. Pigerne blev medtaget i patruljebil og kørt til den ene piges bopæl, hvor der blev ransaget. Det fremgår af artiklerne, at de to polititjenestemænd i en politirapport af 13. maj 2005 i strid med sandheden oplyste, at de to piger fik lov til at gå fra stedet, og at jeg blåstemplede politirapporten.

6 Jeg har følgende bemærkninger til sagen og politirapporten: Sagen er behandlet som politiklagesag efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 c i anledning af, at advokat Niels Fjeldberg anmeldte de to polititjenestemænd for overtrædelse af straffeloven i forbindelse med sagens behandling. Advokat Fjeldberg anmeldte i den forbindelse bl.a. de to politiassistenter for overtrædelse af straffelovens 175 i forbindelse med udfærdigelse af ovennævnte politirapport af 13. maj Undersøgelsen omfattede således udover politirapporten flere andre punkter i de to polititjenestemænds behandling af sagen. Min afgørelse. SIDE 6 Den 2. november 2005 indstillede jeg efterforskningen i hele sagen, da jeg ikke fandt, at der var nogen rimelig formodning om, at et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige, er begået. Jeg fandt heller ikke grundlag for at udtale kritik af de to polititjenestemænds adfærd. Jeg gav dog i min afgørelse udtryk for, at rapporten ikke var fyldestgørende, og at det havde været mere hensigtsmæssigt, om hele hændelsesforløbet havde været skrevet i rapporten fra starten. Min afgørelse blev påklaget til Rigsadvokaten. Rigsadvokatens afgørelse. Rigsadvokaten stadfæstede den 29. marts 2006 min afgørelse om at indstille efterforskningen vedrørende eventuelt strafbart forhold. Rigsadvokaten fandt imidlertid efter en samlet vurdering af hændelsesforløbet, herunder blandt andet, at den anførte politirapport var mangelfuld, at polititjenestemændenes gennemførelse af politiforretningen var kritisabel. Om den omstridte politirapport fremgår af min afgørelse følgende: Politiassistent.. udfærdigede anmeldelsesrapporten af 13. maj 2005, hvoraf fremgår, at.. (de to piger).. fik lov til at gå fra stedet. Af rapporten fremgik ikke, at de havde været med i patruljebilen, og at politiassistent havde været på..(den ene piges). bopæl.

7 På baggrund heraf og af anmeldelsen skal der derfor tages stilling til, om der foreligger en overtrædelse af straffelovens 175, der siger, at Den, der for at skuffe i retsforhold i offentlig dokument., som det ifølge lov eller særligt pligtforhold påhviler den pågældende at udfærdige.. afgiver urigtig erklæring om noget forhold, angående hvilket erklæringen skal tjene som bevis, straffes. Politiassistent.. har blandt andet forklaret, at han ikke fandt det nødvendigt at skrive mere, da han ikke opfattede det, der var sket, som en ransagning, og da der ikke var nogen sag på pigerne. Først den 17. maj 2005, da der blev klaget, skrev han om henvendelsen på bopælen. Endvidere valgte han den 13. maj 2005 af tidsmæssige årsager at skrive så kort som muligt, da han prioriterede, at underrette skolen, at få aftalt afhøring vedrørende (en tredje pige)., og at få underrettet socialforvaltningen. Den 17. maj 2005, tirsdag efter pinse, oplyste vicepolitikommissær., at han havde yderligere oplysninger, hvorfor han skrev en fortsættelsesrapport. SIDE 7 Vicepolitikommissær.. har blandt andet forklaret, at da han mødte på arbejde den 17. maj 2005, startede de på at gøre sagsbehandlingen færdig, og han kunne da se, at rapporten af 13. maj 2005 var lidt kortfattet og, at han havde noget mere, at tilføje. Endvidere var der blevet klaget. Af retsplejelovens 744 fremgår, at Politiet udfærdiger snarest rapport om de afhøringer, der foretages, og om andre efterforskningsskridt, medmindre oplysninger herom foreligger på anden måde. Udgangspunktet er således, at alt, hvad der foretages af efterforskningsskridt, skal skrives i rapporten. Rapporten er ikke fyldestgørende, men jeg finder ikke, at det, der blev skrevet i rapporten, er en urigtig oplysning. Jeg finder heller ikke på baggrund af politiassistent forklaring om, hvorfor han ikke skriver hele hændelsesforløbet i rapporten, at han har haft forsæt til at skuffe i retsforhold. Jeg finder herefter ikke, at straffelovens 175 er overtrådt, eller at der har været forsæt hertil. Da politiassistent. opfattede det således, at pigerne var ude af sagen, og at der ikke var foretaget ransagning, finder jeg heller ikke tilstrækkelig grundlag for at kritisere, at hele hændelsesforløbet ikke blev skrevet i rapporten den 13. maj Jeg lægger også vægt på, at han af tidsmæssige årsager valgte at skrive så kort som muligt.

8 Jeg finder dog, at det have været mere hensigtsmæssigt, om hele hændelsesforløbet havde været skrevet i rapporten fra starten, således at det i det mindste kort var fremgået, at pigerne var taget med i patruljebilen, og var kørt eller forsøgt kørt hjem til forældrene. Om samme rapport anfører Rigsadvokaten i sin afgørelse bl.a.: Jeg er enig med statsadvokaten i, at politiassistentens rapport ikke giver et fyldestgørende billede af de efterforskningsskridt, de polititjenestemændene foretog i sagen. Rapporten af 13. maj 2005 burde derfor have indeholdt de oplysninger, der senere og efter indgivelsen af klagen, blev tilføjet. SIDE 8 Udover det af statsadvokaten anførte kan jeg tilføje, at det ikke mindst af hensyn til mulighederne for anklagemyndighedens løbende legalitetssikring af anvendelsen af straffeprocessuelle tvangsindgreb er centralt, at en politirapport giver et retvisende billede af anvendelsen af sådanne. Jeg er enig med statsadvokaten i, at der ikke er nogen rimelig formodning om, at et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige, er begået. Mine bemærkninger. Det fremgår således af min afgørelse, at alt, hvad der foretages af efterforskningsskridt, skal fremgå af rapporten, at rapporten ikke var fyldestgørende, at jeg ikke fandt, at der forelå en overtrædelse af straffelovens 175 om urigtig erklæring, samt endelig at det havde været mere hensigtsmæssigt, om hele hændelsesforløbet havde været skrevet i rapporten fra starten. Sagen er behandlet efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 c, og afgørelsen er truffet efter en sædvanlig vurdering af sagens omstændigheder og bevisligheder. At Rigsadvokaten ved sin afgørelse efter en samlet vurdering fandt, at sagsforløbet var kritisabelt og således har strammet min afgørelse op, er netop udtryk for, at klagesystemet virker.

9 3. Nordjyske Stiftstidende den 4. juni Egon Thomsensagen. Nordjyske Stiftstidende har den 4. juni 2006 omtalt en sag, hvor Egon Thomsen i 2000 blev dømt for bl.a. brandstiftelse begået i april Egon Thomsen indgav efter dommen klage over politiets efterforskning. I forbindelse med omtale af sagen anførtes det i Nordjyske Stiftstidende, at det var stærkt kritisabelt, at en domsmand, der medvirkede ved landsrettens behandling af ankesagen mod Egon Thomsen, få dage senere startede i et kontorjob hos mig. Der blev endvidere stillet spørgsmålstegn ved, om jeg kunne behandle en klage over politiets efterforskning af sagen, når jeg havde mødt som anklager. Endelig blev der udtrykt undren over, at jeg selv kunne træffe afgørelse om min habilitet. SIDE 9 Sagens omstændigheder er følgende: Den 3. februar 2000 blev Egon Thomsen ved Brønderslev Ret idømt 3 måneders betinget fængsel for den 17. april 1999 at have sat ild til en affaldscontainer, der stod ved en beboelsesejendom i Brønderslev. Ved dommen blev Egon Thomsen frifundet for brandstiftelse i en affaldsskakt i samme ejendom samme aften. Egon Thomsen ankede dommen til Vestre Landsret med påstand om frifindelse for det forhold, han var blevet dømt for. Anklagemyndígheden modankede med påstand om domfældelse for begge forhold. Ved Vestre Landsrets dom af 24. oktober 2000 blev Egon Thomsen fundet skyldig i begge forhold og idømt 6 måneders ubetinget fængsel. Jeg mødte selv som anklager i sagen. Domsmand senere ansat hos statsadvokaten. Under domsforhandlingen, der strakte sig over den 23. og 24. oktober 2000, medvirkede en kvindelig domsmand, som den 1. november 2000 blev ansat ved mit embede som servicemedarbejder i et skånejob. Initiativet til ansættelsen blev taget af Aalborg Kommune. Den 26. september 2000 havde den pågældende sammen med en medarbejder ved Aalborg Kommune en samtale med min kontorleder. Jeg deltog selv i starten af samtalen. Jeg var ikke under domsforhandlingen af sagen mod Egon Thomsen opmærksom på, at den person, som jeg en lille måneds tid forinden havde haft en ansættelsessamtale med, var domsmand. Den 1. november 2000 påbegyndte den pågældende domsmand job som servicemedarbejder ved statsadvokaturen. Hun gjorde opmærksom på, at hun var domsmand og på, at hun havde været domsmand i ankesagen mod Egon Thomsen. Den 2. november og 8. november 2000 gjorde jeg landsretten opmærksom på, dels om den pågældende

10 på grund af sin ansættelse generelt var inhabil som domsmand, dels at hun havde været domsmand i sagen mod Egon Thomsen, hvor jeg havde været anklager. Den 10. november 2000 videresendte landsretten mine skrivelser til Egon Thomsens forsvarer. Den 15. november 2000 fremsatte Egon Thomsens forsvarer overfor Den Særlige Klageret anmodning om genoptagelse af sagen. Forsvareren anførte som begrundelse i alt 12 punkter vedrørende mangler ved efterforskningen, vidners forklaringer og landsrettens domsudskrift. Forsvareren anførte endvidere, at pågældende domsmand var inhabil. SIDE 10 Den 18. september 2001 afsagde Den Særlige Klageret kendelse, hvori er anført: Det, der er anført til støtte for begæringen, findes ikke efter retsplejelovens 977, stk. 1, at give grundlag for at genoptage sagen, hvorfor bestemmes: Begæringen om genoptagelse afvises. Min vurdering. Det er naturligvis uheldigt, at hverken domsmanden eller jeg ved domsforhandlingens start den 23. oktober 2000 gjorde retsformanden opmærksom på inhabilitetsproblematikken. For mit eget vedkommende skyldtes det, at jeg ikke genkendte pågældende, som jeg en måneds tid forinden havde haft en kort samtale med. Straks jeg blev opmærksom på problemet, underrettede jeg landsretten, som orienterede forsvareren. Det var således på min foranledning, at spørgsmålet blev bragt frem. Den Særlige Klageret har vurderet, at forholdet ikke skulle føre til genoptagelse af sagen. Habilitet til at behandle Egon Thomsens klage over Hjørring Politis dispositioner i forbindelse med behandlingen af straffesagen. Ved skrivelse af 28. december 2000 rettede Egon Thomsen henvendelse til Rigsadvokaten vedrørende sagen. Egon Thomsen anførte i skrivelsen, at efterforskningen af straffesagen mod ham var mangelfuld, lemfældig og inkompetent. Rigsadvokaten sendte skrivelsen til mig til afgørelse, idet der var tale om klager over politiets dispositioner som led i en strafferetlig efterforskning. Den 14. januar 2001 skrev Egon Thomsen på ny til Rigsadvokaten og anførte, at han fandt det uhensigtsmæssigt og ikke særligt betryggende, at netop Statsadvokaten i Aalborg skulle behandle hans klager over politiets dispositioner under efterforskningen.

11 Den 19. januar 2001 besvarede Rigsadvokaten skrivelsen og anførte, at han opfattede Egon Thomsens skrivelse af 14. januar 2001 som en indsigelse om, at Statsadvokaten i Aalborg var inhabil i forbindelse med behandling af hans klage over politiets dispositioner foretaget under efterforskningen af straffesagen mod Egon Thomsen. Rigsadvokaten anførte videre: Jeg kan i den anledning oplyse, at det følger af forvaltningslovens 6, stk. 2, at spørgsmålet om statsadvokaten i Aalborgs inhabilitet i relation til behandlingen af Deres klage over Hjørring Politis dispositioner afgøres af statsadvokaten. Statsadvokatens beslutning vedrørende spørgsmålet om habilitet vil kunne påklages til Rigsadvokaten. SIDE 11 Jeg har derfor videresendt Deres skrivelse af 14. januar 2000 til Statsadvokaten i Aalborg til videre foranstaltning. Den 24. januar 2001 traf jeg afgørelse om habilitetsspørgsmålet. Jeg fandt, at jeg ikke var inhabil. Den 19. juni 2001 tiltrådte Rigsadvokaten min afgørelse. Det fremgår af Rigsadvokatens afgørelse: Det følger af retsplejelovens 96, stk. 2, at de offentlige anklagere i forbindelse med behandlingen af straffesager skal påse, at strafskyldige drages til ansvar, og at forfølgning af uskyldige ikke finder sted. Ifølge retsplejelovens 97 må den, der efter forvaltningslovens kapitel 2 anses for inhabil i forhold til en bestemt sag, ikke virke som anklager i sagen. Der er efter min opfattelse intet grundlag for at antage, at statsadvokat Elsemette Cassøe i forbindelse med behandlingen af ankesagen mod Dem har haft en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1. Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 4, medfører heller ikke inhabilitet hos statsadvokat Elsemette Cassøe, idet statsadvokaten ikke har deltaget i Hjørring Politis efterforskning af straffesagen. Det forhold, at statsadvokat Elsemette Cassøe mødte som anklager i ankesagen mod Dem, er efter min opfattelse heller ikke egnet til at vække tvivl om hendes upartiskhed i forbindelse med behandlingen af Deres klager over dispositioner foretaget af politi-

12 tjenestemænd og en politifuldmægtig ansat hos Hjørring Politi under efterforskningen, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Jeg har ved min vurdering af spørgsmålet om inhabilitet lagt vægt på, at det følger af retsplejelovens 101, stk. 1, at statsadvokaten udfører ankesager for retten. Det er ligeledes statsadvokaterne, der behandler klager over politipersonalets adfærd i tjenesten og anmeldelser mod politipersonale for strafbare forhold begået i tjenesten, jf. retsplejelovens kapitel 93 b og kapitel 93 c. Retsplejeloven pålægger endvidere de regionale statsadvokater en række andre opgaver i forbindelse med behandlingen af straffesager. I henhold til retsplejelovens 101, stk. 2, er det således statsadvokaterne, der fører tilsyn med politimestrenes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politimestrene vedrørende strafforfølgning. Det er også statsadvokaterne, der træffer afgørelse vedrørende erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, jf. retsplejelovens 1018 e. SIDE 12 Som det fremgår, er der således i lovgivningen forudsat, at den samme regionale statsadvokat kan træffe afgørelser vedrørende forskellige spørgsmål i tilknytning til begivenhedsforløbet og sagsbehandlingen i en konkret straffesag. Det forhold, at en statsadvokat har mødt som anklager i en straffesag, medfører på den baggrund efter min opfattelse ikke i almindelighed, at den pågældende statsadvokat må anses for inhabil ved behandlingen af andre spørgsmål i sagen. Således vil der normalt intet være til hinder for, at den statsadvokat, der har mødt som anklager i straffesagen, behandler klager over politiets dispositioner i forbindelse med strafforfølgningen. På den baggrund finder jeg ikke, at statsadvokat Elsemette Cassøe er inhabil ved behandlingen af Deres klage over politiets dispositioner. Min vurdering. Spørgsmålet om min habilitet har således været fremsat under behandlingen af sagen og er afgjort af Rigsadvokaten, og som det fremgår af Rigsadvokatens afgørelse, følger det af loven, at statsadvokaten dels møder i ankesager, dels afgør klager over politiets efterforskning.

13 4. Nordjyske Stiftstidende den 7. juni 2006 Holmann Pedersen-sagen. Nordjyske Stiftstidende har den 7. juni 2006 omtalt en sag, hvor Kent Holmann Pedersen fra Randers har klaget over en voldelig anholdelse på Restaurant Oasen i Randers den 1. maj Nordjyske Stiftstidende gengiver i artiklen den 7. juni 2006 Kent Holmann Pedersens version af sagen. Det fremgår af artiklen, at det er Nordjyskes opfattelse, at almindelige borgere som vidner over for politifolk i politiklagesager ofte ikke bliver hørt, borgernes vidneudsagn tæller ikke ret meget. Under overskrifterne Vidner stemplet som løgnere og I politiets vold anføres det, at selv nok så mange uafhængige vidner ikke altid rækker, når man kommer på kant med politiet. SIDE 13 I relation til den konkrete sag anføres det i artiklen, at der var fem vidner, der bakkede klageren op, men de blev pure afvist. I stedet lagde statsadvokaten fuldt ud de to betjentes lettere modstridende forklaringer til grund. Det anføres endvidere, at de fleste af vidnerne ikke kendte Kent Holmann Pedersen. Sagen: Sagen er behandlet som politiklagesag efter retsplejelovens kapitel 93 c i anledning af en anmeldelse fra advokat Niels Fjeldberg på vegne Kent Holmann Pedersen mod to politiassistenter fra Randers Politi for overtrædelse af straffelovens 245 ved den 1. maj 2003 om aftenen i forbindelse med en anholdelse at have udøvet grov vold mod Kent Holmann Pedersen i baggården ved Restaurant Oasen i Randers, hvorved Kent Holmann Pedersen kom til skade. Kent Holmann Pedersen blev anholdt den 1. maj 2003 og sigtet for overtrædelse af restaurationsloven ved samme dag ca. kl på Restaurant Oasen at have udvist støjende, voldelig eller lignende adfærd, idet han optrådte truende og højrøstet, og for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 3, ved samme aften på og uden for Restaurant Oasen at have modsat sig anholdelse, idet han fægtede med armene, stemte imod og sparkede med benene. Den 23. september 2003 blev Kent Holmann Pedersen ved Retten i Randers idømt 8 dagbøder hver på 200 kr. for overtrædelse af restaurationsloven og straffelovens 119, stk. 3. Retten i Randers tog i dommen stilling til hændelsesforløbet inde på Restaurant Oasen og til, om Kent Holmann Pedersen efterfølgende modsatte sig anholdelse.

14 Udover Kent Holmann Pedersen og de to betjente afgav yderligere fem vidner forklaring i retten. Om vidnerne i sagen anførte retten i sin afgørelse følgende: Med hensyn til de øvrige vidner, som har afgivet forklaring under sagen, finder retten, at der ikke kan lægges afgørende vægt på disse forklaringer set i relation til det hændelsesforløb, der er beskrevet af de to betjente. Baggrunden herfor er, at der dels er tale om personer, som tilhører tiltaltes bekendtskabskreds, og dels personer, der opholdt sig et stykke væk fra tiltaltes bord, og hvor to af vidnerne var i færd med at spille musik i et band. SIDE 14 Den 1. oktober 2003 søgte Kent Holmann Pedersen om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke dommen til landsretten. Procesbevillingsnævnet afslog den 24. november 2003 at give tilladelse til anke. Procesbevillingsnævnet anførte følgende begrundelse for sin afgørelse: Efter retsplejelovens 962, stk. 3, kan Procesbevillingsnævnet tillade anke af domme, der efter stk. 2 ikke kan indbringes for højere ret, hvis sagen er af principiel karakter, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Efter sagens oplysninger og det til støtte for ansøgningen anførte finder nævnet, at disse betingelser ikke er opfyldt. Nævnet kan derfor ikke imødekomme Deres ansøgning. Min afgørelse: Den 27. november 2003 traf jeg afgørelse i sagen efter at have afhørt Kent Holmann Pedersen, de to betjente og fire vidner, der var til stede på Restaurant Oasen. De fire vidner og yderligere et vidne var endvidere blevet afhørt i Retten i Randers under behandlingen af straffesagen. Det drejede sig om restauratøren, to musikere og en gæst, der var bekendt med og i selskab med Kent Holmann Pedersen. Jeg havde endvidere indhentet de sagsakter, der lå til grund for straffesagen mod Kent Holmann Pedersen. De vidneudsagn, der blev afgivet i retten, indgik derfor også i min behandling af sagen. Jeg besluttede i medfør af retsplejelovens 749, stk. 2, at indstille efterforskningen mod de to politiassistenter, idet der efter min vurdering ikke var rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Om de fem vidners forklaringer fremgår af min afgørelse følgende:

15 Der er afgivet forskellige og indbyrdes uforenelige forklaringer om, hvad der skete i baggården. Politiklagenævnet for Statsadvokaten i Aalborg erklærede sig enig i min afgørelse. Nævnet tilføjede, at min tilkendegivelse havde givet anledning til nogen drøftelse, men set i lyset af den i Retten i Randers afsagte dom og bevisvurderingen i øvrigt tiltrådte man, at der ikke blev rejst tiltale mod de to politiassistenter. Rigsadvokatens afgørelse: Den 9. juli 2004 tiltrådte Rigsadvokaten min afgørelse. Rigsadvokaten anførte følgende: SIDE 15 Jeg kan herefter meddele Dem, at jeg er enig i statsadvokatens afgørelse. Jeg har ved min afgørelse lagt vægt på de samme forhold, som statsadvokaten har anført i sin afgørelse. Bemærkninger til Nordjyske Stiftstidendes påstande: Min undersøgelse havde til formål at afdække, om der var grundlag for at rejse tiltale mod politiassistenterne for strafbart forhold/vold begået under politiforretningen samt undersøge, om der i øvrigt var grundlag for at kritisere de to politiassistenters adfærd under politiforretningen, herunder om der var anvendt mere magt, end situationen tilsagde. Der er ud fra sagens oplysninger, herunder samtlige afgivne forklaringer, foretaget en helt sædvanlig bevisvurdering, herunder en vurdering af, om der var de til domfældelse i en straffesag tilstrækkeligt sikre beviser for, at de to politiassistenter forsætligt havde begået vold mod Kent Holmann Pedersen blandt andet i form af flere knytnæveslag. For så vidt angår spørgsmålet om hvilken vægt, der kan lægges på vidnernes forklaringer, ligger min vurdering på linie med byrettens, ligesom både Politiklagenævnet og Rigsadvokaten var enige i min bevisvurdering. 5. Nordjyske Stiftstidende den 11. juni 2006 JC-sagen. Under overskrifterne Statsadvokat fordrejede retsbog og Politiaffæren omtalte Nordjyske Stiftstidende en sag vedrørende en betjent, der lagde an på en kvindelig klient under efterforskningen. Nordjyske Stiftstidende anfører: Betjenten skrev hede breve og gik ud med den kvindelige hovedperson i den sag, som han efterforskede.

16 Kvindens ekskæreste og modpart i sagen følte, at det måtte være under al kritik, men det mente statsadvokat Elsemette Cassøe ikke. Sagen blev oprindeligt af mig behandlet som en klage over Aalborg Politis dispositioner i en tilholdssag og senere straffesag, hvor JC blev sigtet og senere dømt for trusler mod og frihedsberøvelse af sin tidligere samlever (den kvindelige klient) samt for gentagne gange at forfølge hende. Senere kom der fra JC en egentlig anmeldelse om embedsmisbrug mod kriminalassistenten, og sagen blev herefter behandlet som politiklagesag efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 c. Min redegørelse i sagen. SIDE 16 Den 7. maj 2001 forelagde jeg en redegørelse i sagen for Politiklagenævnet, og det fremgår heraf, at kriminalassistenten var efterforsker på sagen fra januar 1999 til den 12. juli 1999, hvor han selv bad om at blive frigjort fra sagen. Af redegørelsen fremgår endvidere: Kriminalassistent.. har endvidere i formentlig april 1999 sendt et brev til (den kvindelige klient), hvis indhold efter mit skøn må siges at være af til dels privat karakter. Der har desuden, før kriminalassistent.. sagde sagen fra sig, været turen til Nibe på cafe og et tilfældigt møde på restaurant John Bull Sct. Hans aften i Der har under straffesagen imod JC været bevisførelse om det påståede kæresteforhold mellem kriminalassistent og (den kvindelige klient). Retten bemærker herom, at den ikke på baggrund af det oplyste om møderne de to imellem finder grundlag for at antage, at kriminalassistenten har været personligt involveret i sagen på en sådan måde, at dette kan have betydning for rettens bevisbedømmelse... Med hensyn til brevet fra april måned 1999 bemærkes indledningsvis, at der hos anmelderen på den ene side og hos kriminalassistent. og (den kvindelige klient) på den anden side er forskellige opfattelser af, hvorledes indholdet skal forstås. JC opfatter brevet som en kærlighedserklæring fra kriminalassistent.. til (den kvindelige klient). Kriminalassistent og (den kvindelige klient) har begge givet udtryk for, at de opfattede det som et trøstende og opmuntrende brev. (Den kvindelige klient) har indenretligt den 15. maj 2000 under sagen mod JC forklaret, at hun og kriminalassistent.. ikke har haft personlig eller skriftlig kontakt ud-

17 over, hvad der vedrører sagen, og der har ikke været noget venskabs- eller kæresteforhold imellem dem. Kriminalassistent. har indenretligt den 30. marts 2000 forklaret, at der ikke har været private telefonsamtaler eller private breve mellem ham og (den kvindelige klient). Begge undlader således at omtale brevet, hvilket må give anledning til overvejelse af, om der skal rejses sigtelser/tiltaler for falsk forklaring for retten. Det er ikke min opfattelse, at dette skal ske, idet jeg vurderer, at det ikke vil være muligt at løfte bevisbyrden for, at der hos de pågældende har bestået et forsæt til at afgive falsk forklaring. SIDE 17 For det første kan anføres, at afhøring om brevet kom mod slutningen af for begges vedkommende en lang og detaljeret afhøring om sagens øvrige, komplicerede aspekter. Der er efter retsbogsudskriftens ordlyd ikke tale om, at nogen af dem udelukker eksistensen af et brev, men de bestrider, at der skulle have været tale om privat kontakt imellem dem. For det andet kan for kriminalassistent. vedkommende endvidere anføres, at han umiddelbart efter at have afgivet forklaring i retten den 30. marts 2000 afgav en notits til sagens anklager om, hvad han var kommet i tanke om vedrørende brevet, hvilket efter min vurdering klart taler imod, at han skulle have næret et forsæt til at afgive falsk forklaring. For det tredje kan anføres, at der efter det foreliggende synes at være afhørt ud fra JC s kendskab til brevet. Det havde derfor været mere hensigtsmæssigt at spørge direkte til dette i stedet for, som åbenbart sket, i mere generelle og åbenbart temmelig forblommede vendinger. Endelig findes det ikke ganske at kunne afvises, at brevet for kriminalassistenten og (den kvindelige klient) har fremstået som vedrørende sagsbehandlingen. Min afgørelse i sagen Den 20. august 2001 traf jeg med Politiklagenævnets tiltræden afgørelse i sagen, hvorefter jeg ikke fandt grundlag for at rejse sigtelse for hverken embedsmisbrug eller falsk forklaring for retten. Jeg udtalte samtidig over for kriminalassistenten:

18 . at De efter min opfattelse i løbet af foråret 1999 blev inhabil til at behandle sagen, og at De forud for den 12. juli 1999 i hvert tilfælde, da De skrev det omtalte brev til (den kvindelige klient) - burde have frasagt Dem sagen. Den efterfølgende behandling af sagen. JC s advokat påklagede denne afgørelse til Rigsadvokaten, og under klagesagens behandling fremkom et nyt vidne, der bl.a. oplyste at have kendskab til endnu et personligt brev mellem kriminalassistenten og (den kvindelige klient). Jeg iværksatte herefter fornyet efterforskning i sagen og anmodede samtidig Rigsadvokaten om at omgøre min beslutning om påtaleopgivelse over for såvel kriminalassistenten som (den kvindelige klient), hvilket skete. SIDE 18 Det omtalte nye vidne viste sig efter flere afhøringer ikke at have direkte kendskab til et yderligere brev, men anførte, at JC havde et sådan i sin besiddelse. Ved den efterfølgende afhøring omtalte JC nogle breve skrevet af kriminalassistenten i foråret 1999, men han ønskede ikke at udlevere disse. Kriminalassistenten blev afhørt herom, og fremlagde herunder to breve, som han havde skrevet i sagen, og begge var af ren tjenstlig karakter. Jeg fandt derfor ikke grundlag for at fortsætte efterforskningen mod kriminalassistenten for hverken embedsmisbrug eller falsk forklaring for retten. Politiklagenævnet tiltrådte denne afgørelse. Rigsadvokaten behandlede herefter JC s advokats klage over, at efterforskningen mod kriminalassistenten var afsluttet. Rigsadvokaten traf den 27. juni 2002 afgørelse i sagen og anførte bl.a.: Jeg har endvidere meddelt klageren, at jeg kan tilslutte mig statsadvokatens vurdering, hvorefter det ikke vil være muligt at føre det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for, at De har haft forsæt til at afgive falsk forklaring for retten. Jeg kan tilslutte mig statsadvokatens opfattelse, hvorefter De i løbet af foråret 1999 var inhabil ved sagsbehandlingen, og at De på et langt tidligere tidspunkt end den 12. juli 1999 i hvert tilfælde, da De skrev brevet af 14. april 1999 til (den kvindelige klient) burde have frasagt Dem sagen. Også jeg finder dette kritisabelt. Mine bemærkninger: Det fremgår således af min afgørelse, som er tiltrådt af Rigsadvokaten: at jeg fandt, at kriminalassistenten på et tidligere tidspunkt i hvert fald da han skrev det omtalte brev - burde have frasagt sig sagen. at jeg af egen drift undersøgte spørgsmålet om, hvorvidt der skulle rejses sigtelse for falsk forklaring.

19 at jeg selv anmodede om at sagen blev genoptaget, da et nyt vidne tæt på JC meldte sig og forklarede om yderligere breve af privat karakter. Dette kunne ikke verificeres, da JC nægtede at udlevere de påståede breve til mig, og at jeg - navnlig på baggrund af, at kriminalassistenten få dage efter retsmødet den 30. marts 2000 henvendte sig til mødende anklager og oplyste, at der havde været et brev af mere personlig karakter i foråret 1999, men at han ikke selv havde kopi heraf, og at han ikke havde tænkt på dette brev, da han besvarede forsvarerens spørgsmål under retssagen, - ikke fandt, at der kunne føres det til domfældelse nødvendige bevis for, at der var forsæt til falsk forklaring for retten. Min behandling af sagen og dens udfald er udtryk for en almindelig bevisvurdering, en bevisvurdering, der er tiltrådt af Rigsadvokaten. SIDE Inhabilitet i øvrigt. Et af Nordjyske Stiftstidendes synspunkter er, at jeg er inhabil i forhold til Ørskovsagen, fordi jeg har været ansat i flere af de nordjyske politikredse. Det er korrekt, at jeg har været ansat i flere af de politikredse, som hører under mit område. Det samme gør sig gældende for flere af mine medarbejdere. Således har en vicestatsadvokat eksempelvis været ansat i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg politikredse, en anden vicestatsadvokat har været ansat i Hobro, Aalborg og Randers politikredse. En statsadvokatassessor har været ansat i Frederikshavn, og en anden er konstitueret i en periode af ni måneder og skal derefter tilbage til sin stilling som politifuldmægtig i Aalborg. Det er min opfattelse, at tidligere ansættelsesforhold ikke i sig selv medfører inhabilitet i forhold til sager fra det tidligere tjenestested. Kun hvis der er et mere personligt bekendtskab/venskab eller det modsatte med en part i den sag, der er til behandling, foreligger der inhabilitet. Alle disse medarbejdere behandler således alle typer af sager fra deres tidligere tjenestested medmindre, at der er tale om en klagesag, og de har medvirket ved sagens afgørelse i politikredsen, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 4. To af statsadvokatassessorerne har familierelationer i en politikreds i området. Den ene er datter af en politimester i området, den anden er gift med en politiassistent ved en politikreds i området. Også i disse tilfælde er det min opfattelse, at der ikke foreligger inhabilitet, medmindre deres familiemedlem eller andre, som de kender godt, har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen, eller der foreligger omstændig-

20 heder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. I øvrigt gælder den almindelige regel, at det er den medarbejder, der har et habilitetsproblem, der skal gøre mig opmærksom på det, jf. forvaltningslovens 6, stk. 1. Jeg har dog af hensyn til tilliden til de afgørelser, der træffes ved embedet, tidligere besluttet, at den assessor, hvis far er politimester, ikke behandler politiklagesager eller andre klagesager fra den pågældende politikreds. Jeg har således i de ovenfor omtalte sager samt generelt i forbindelse med sagsbehandlingen ved embedet handlet i overensstemmelse med gældende regler på området. SIDE Sammenfatning: Alle fem sager, som Nordjyske Stiftstidende har omtalt, er behandlet af mig i perioden fra 2000 til Fire af sagerne er behandlet efter retsplejelovens kapitel 93 c som politiklagesager. Den femte sag var en ankesag ledsaget af en klage over politiets dispositioner. Sagerne har alle været undergivet almindelig sagsbehandling, og der er foretaget sædvanlig bevisbedømmelse og juridiske vurderinger. Afgørelserne har i alle fem sager har været påklaget til Rigsadvokaten, der i fire af de fem sager tiltrådte min afgørelse. Et af de rejste spørgsmål om domsmanden har endvidere været behandlet af Vestre Landsret og Den Særlige Klageret. E. Cassøe statsadvokat

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

5-1. Forvaltningsret 114.4 11.9 13.1. Retspleje 321.1 321.3 322.1 33.1.

5-1. Forvaltningsret 114.4 11.9 13.1. Retspleje 321.1 321.3 322.1 33.1. 5-1. Forvaltningsret 114.4 11.9 13.1. Retspleje 321.1 321.3 322.1 33.1. Rigsadvokatens forpligtelse til at være opmærksom på omgørelsesfristen i retsplejelovens 724, stk. 2 En advokat klagede på vegne

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt "Managementbuyout".

Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt Managementbuyout. Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt "Managementbuyout". Bank- og sparekasselovens 1, stk. 6. (Mads Bryde Andersen, Merete Cordes, Gert

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE

BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE Af Advokat (H) Gunnar Homann Ved ikrafttrædelsen, den 1. juli 1999, af loven om undersøgelseskommissioner blev retsplejelovens 21 og 21 a om henholdsvis kommissionsdomstole

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere