1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt maj 2006 Ørskov-sagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen."

Transkript

1 Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K DATO 19. juni 2006 JOURNAL NR. SA BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER SAGSBEHANDLER: EC/TJ I AALBORG NYHAVNSGADE 9 POSTBOKS AALBORG TELEFON FAX Nordjyske Stiftstidende har i de seneste uger omtalt en række sager behandlet af Statsadvokaten i Aalborg. Der er i den forbindelse rejst spørgsmål om embedets sagsbehandling og habilitet. Sagerne har især drejet sig om såkaldte politiklagesager. Artikelserien har affødt en række spørgsmål til Justitsministeren. Jeg skal hermed redegøre for sagerne og kommentere de påstande, Nordjyske Stiftstidende har fremsat. 1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt maj 2006 Ørskov-sagen. I forbindelse med en omtale af Ørskov-sagen fremsatte Nordjyske Stiftstidende påstande om, at jeg ikke skulle have været opmærksom på centrale oplysninger vedrørende spørgsmål om cirkulære mærker på håndled, samt at der ved min behandling af sagen var undertrykt eller forvansket sådanne oplysninger. I forbindelse med avisens omtale af sagen, blev der tillige rejst spørgsmål om inhabilitet hos statsadvokatassessor John Kølbæk, der var sagsbehandler, og mig, fordi John Kølbæk og daværende konstitueret politimester i Løgstør, Søren Gade, forud for undersøgelsen samtidigt havde været ansat i statsadvokaturen i Aalborg, og fordi de i øvrigt havde stiftet bekendtskab med hinanden i Grønland.

2 fordi jeg forud for undersøgelsen havde været ansat i Løgstør, samtidig med, at en af de undersøgte betjente var ansat der, fordi Søren Gade havde været ansat som vicestatsadvokat, mens jeg har været statsadvokat, og fordi John Kølbæk har været sagsbehandler på sagen under hele forløbet af sagen, også i efteråret 2005, mens han var konstitueret som vicepolitimester i Thisted. Endelig udtryktes der betænkeligheder ved, at kontrollen med de nordjyske politikredse hører under mit embede, fordi jeg tidligere har været ansat ved flere af de politikredse, der hører under statsadvokaturen. SIDE 2 De spørgsmål, der vedrører sagens materielle indhold, er besvaret ved min redegørelse af 31. maj 2006 til Rigsadvokaten og Rigsadvokatens fremsendelsesskrivelse af 1. juni For så vidt angår de spørgsmål, der vedrører sagsbehandlingen og inhabilitet, skal jeg udtale følgende: Oplysninger om karriereforløb og personsammenfald: Fra 1987 til 1989 var jeg ansat som politifuldmægtig med delt tjeneste mellem Hobro og Løgstør politikredse, således at jeg to dage om ugen gjorde tjeneste i Løgstør. I den periode var den ene af de undersøgte betjente, politiassistent Knud Borregaard, ifølge personalefortegnelsen ansat ved Løgstør Politi. Den anden blev først ansat i I 1998 tiltrådte jeg stillingen som statsadvokat i Aalborg. På det tidspunkt og frem til 1. maj 2001 var Søren Gade vicestatsadvokat. I efteråret 1999 foretog vicestatsadvokat Søren Gade en undersøgelse for Politimesteren i Grønland. John Kølbæk var da ansat som vicepolitimester i Grønland. John Kølbæk og Søren Gade har i perioden fra 1. april 2000 til 1. maj 2001 begge været ansat ved Statsadvokaten i Aalborg som henholdsvis statsadvokatassessor og vicestatsadvokat. I en periode på ca. 3 måneder - fra 22. august til 25. november var John Kølbæk konstitueret som vicepolitimester ved Thisted Politi, idet han vikarierede i politikredsen i forbindelse med, at politikredsens vicepolitimester deltog i et kursus.

3 Habilitetsregler: Det følger af retsplejelovens 96, stk. 2, at de offentlige anklagere i forbindelse med behandlingen af straffesager skal påse, at strafskyldige drages til ansvar, og at forfølgning af uskyldige ikke finder sted. Ifølge retsplejelovens 97 må den, der efter forvaltningslovens kapitel 2 anses for inhabil i forhold til en bestemt sag, ikke virke som anklager i sagen. Sagen vedrørende Jens Arne Ørskov Mathiassens dødsfald er efterforsket efter reglerne i strafferetsplejen, jf. retsplejelovens 1020a, stk. 2 og 1020g. Det er således også for denne sag forvaltningslovens kapitel 2, der afgør habilitetsspørgsmålet. SIDE 3 I forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1 4, er der opregnet en række konkrete momenter, som bevirker inhabilitet. Ingen af disse momenter er aktuelle i forbindelse med denne sag. Herudover følger det af 3, stk. 1, nr. 5, at personen er inhabil, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Foreligger der inhabilitet hos statsadvokatassessor John Kølbæk eller mig i forhold til denne sag, på grund af vores tidligere samarbejde med konstitueret politimester Søren Gade eller kendskab til ham i øvrigt? Det er min opfattelse, at det forhold, at statsadvokatassessor John Kølbæk og konstitueret politimester Søren Gade begge var ansat her ved embedet som henholdsvis statsadvokatassessor og vicestatsadvokat i en periode på 13 måneder frem til 1. maj 2001, ikke er egnet til at vække tvivl om John Kølbæks upartiskhed. Ej heller er det forhold, at de mødtes i Grønland i tjenstlig henseende efteråret 1999, egnet til at vække tvivl om John Kølbæks upartiskhed. Det er videre min opfattelse, at det forhold, at konstitueret politimester Søren Gade var ansat som vicestatsadvokat her ved embedet, mens jeg var statsadvokat, i en periode på 3 år frem til 1. maj 2001 heller ikke er egnet til at vække tvivl om min upartiskhed i denne sag. Jeg har herved lagt vægt på, at undersøgelsen ikke har været rettet mod Søren Gades person eller embedsførelse, og at der ikke mellem John Kølbæk og Søren Gade eller mellem Søren Gade og mig foreligger et bekendtskab, der strækker sig ud over, hvad tjenesten har givet anledning til.

4 Foreligger der inhabilitet hos mig i forhold til sagen på grund af min tidligere ansættelse ved Politimesteren i Løgstør? Det er min opfattelse, at det forhold, at jeg i en periode på cirka to år i gjorde tjeneste ved Politimesteren i Løgstør som politifuldmægtig to dage om ugen samtidig med, at en af de undersøgte politiassistenter var ansat i politikredsen, ikke er egnet til at vække tvivl om min upartiskhed i denne sag. Jeg har herved lagt vægt på, at perioden ligger 13 år forud for, at undersøgelsen i sagen blev indledt, at samarbejdet mellem en politiassistent og en politifuldmægtig i en politikreds ikke er særlig tæt, og at der ikke i øvrigt foreligger et bekendtskab, der strækker sig ud over det, som ansættelsesforholdet gav anledning til. SIDE 4 Er det forhold, at statsadvokatassessor John Kølbæk var sagsbehandler gennem hele sagen, kritisabelt? Undersøgelsen af Jens Arne Ørskov Mathiasens dødsfald er foretaget ad to gange, dels i perioden fra 14. juni til 4. september 2002, hvor jeg traf afgørelse i sagen, dels i perioden fra genoptagelsen den 12. februar til 17. marts 2005, hvor jeg på ny traf afgørelse i sagen. Herudover er der flere gange afgivet udtalelser til Rigsadvokaten til brug ved behandlingen af klager over afgørelser i sagen, herunder den 17. november 2005 til brug for besvarelse af spørgsmål fra Folketinget. Statsadvokatassessor John Kølbæk har deltaget i sagsbehandlingen gennem hele forløbet. Det forhold, at John Kølbæk har været sagsbehandler, indebærer, at han har efterforsket sagen og herunder foretaget afhøringer, indhentet erklæringer m.v. i samråd med mig. Afgørelserne i sagen er alle truffet af mig efter drøftelse med John Kølbæk. Det er helt sædvanlig fremgangsmåde, at det er samme myndighed, der fortsætter en undersøgelse, såvel efter genoptagelse på grund af nye oplysninger som i det tilfælde, hvor en overordnet myndighed har omgjort en beslutning om at slutte en sag. I denne sag var det således mig, der på baggrund af nye oplysninger traf beslutning om at genoptage undersøgelsen af sagen. Statsadvokatassessor John Kølbæk havde et indgående kendskab til sagen, og det var derfor min vurdering, at han bedre end andre ville kunne foretage den videre efterforskning, vurdere de nye oplysningers betydning og dermed give mig det bedste oplæg til den afgørelse, jeg skulle træffe i sagen. I november 2005 bistod statsadvokatassessor John Kølbæk mig med at udarbejde mit svar til Rigsadvokaten i forbindelse med spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg og medlem af Folketinget, Per Clausen. Undersøgelsen var på det tidspunkt afsluttet, og jeg havde truffet afgørelse i sagen. John Kølbæk var på det tidspunkt konstitueret som vicepolitimester i Thisted.

5 Baggrunden for spørgsmålene fra Folketingets Retsudvalg og medlemmet af Folketinget var, at der i udsendelsen Hævet over mistanke, som blev bragt den 9. november 2005 på DR1, blev rejst kritik af Retslægerådets behandling af sagen, ligesom det blev antydet, at Retslægerådet måske ikke havde haft forelagt det fuldstændige sagsmateriale. Rigsadvokaten anmodede den 15. november 2005 med en svarfrist til den 21. november 2005 blandt andet om en redegørelse for, hvilket materiale, der havde været forelagt for Retslægerådet, og om en udtalelse om det i øvrigt i tv-udsendelsen fremførte, herunder om de lægelige udtalelser gav mig anledning til fornyede overvejelser. Statsadvokatassessoren havde i kraft af sin varetagelse af sagsbehandlingen under sagen et indgående kendskab til denne, herunder hvilket materiale, der havde været fremsendt til Retslægerådet. En vurdering af, om udsendelsen gav anledning til fornyede overvejelser og eventuelt fornyede undersøgelser, måtte nødvendigvis indebære en sammenholdelse af oplysningerne fra udsendelsen med sagens oplysninger. Da jeg skønnede, at ingen andre end statsadvokatassessoren inden for svarfristen ville være i stand til at foretage denne sammenholdelse, fandt jeg det nødvendigt midlertidigt at afbryde statsadvokatassessorens vikariat hos Politimesteren i Thisted. SIDE 5 Henset til opgavens karakter og til, at statsadvokatassessoren fortsat var ansat i statsadvokaturen og blot midlertidigt udlånt til tjeneste ved Thisted Politi, fandt jeg det fuldt forsvarligt at bede John Kølbæk om at bistå mig med at udarbejde svar på Rigsadvokatens forespørgsel. Det bemærkes, at min afgørelse i sagen var påklaget til Rigsadvokaten, der på dette tidspunkt endnu ikke havde truffet afgørelse. Der var således ikke tale om, at statsadvokatassessoren foretog yderligere undersøgelser i sagen. 2. Nordjyske Stiftstidende den 31. maj - 3. juni 2006 fladjernsagen. Nordjyske Stiftstidende har i artikler af 31. maj og 1. juni 2006 behandlet en sag, hvor to piger den 13. maj 2005 blev afhørt af to polititjenestemænd i anledning af en anmeldelse om, at de havde købt stjålne fladjern. Pigerne blev medtaget i patruljebil og kørt til den ene piges bopæl, hvor der blev ransaget. Det fremgår af artiklerne, at de to polititjenestemænd i en politirapport af 13. maj 2005 i strid med sandheden oplyste, at de to piger fik lov til at gå fra stedet, og at jeg blåstemplede politirapporten.

6 Jeg har følgende bemærkninger til sagen og politirapporten: Sagen er behandlet som politiklagesag efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 c i anledning af, at advokat Niels Fjeldberg anmeldte de to polititjenestemænd for overtrædelse af straffeloven i forbindelse med sagens behandling. Advokat Fjeldberg anmeldte i den forbindelse bl.a. de to politiassistenter for overtrædelse af straffelovens 175 i forbindelse med udfærdigelse af ovennævnte politirapport af 13. maj Undersøgelsen omfattede således udover politirapporten flere andre punkter i de to polititjenestemænds behandling af sagen. Min afgørelse. SIDE 6 Den 2. november 2005 indstillede jeg efterforskningen i hele sagen, da jeg ikke fandt, at der var nogen rimelig formodning om, at et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige, er begået. Jeg fandt heller ikke grundlag for at udtale kritik af de to polititjenestemænds adfærd. Jeg gav dog i min afgørelse udtryk for, at rapporten ikke var fyldestgørende, og at det havde været mere hensigtsmæssigt, om hele hændelsesforløbet havde været skrevet i rapporten fra starten. Min afgørelse blev påklaget til Rigsadvokaten. Rigsadvokatens afgørelse. Rigsadvokaten stadfæstede den 29. marts 2006 min afgørelse om at indstille efterforskningen vedrørende eventuelt strafbart forhold. Rigsadvokaten fandt imidlertid efter en samlet vurdering af hændelsesforløbet, herunder blandt andet, at den anførte politirapport var mangelfuld, at polititjenestemændenes gennemførelse af politiforretningen var kritisabel. Om den omstridte politirapport fremgår af min afgørelse følgende: Politiassistent.. udfærdigede anmeldelsesrapporten af 13. maj 2005, hvoraf fremgår, at.. (de to piger).. fik lov til at gå fra stedet. Af rapporten fremgik ikke, at de havde været med i patruljebilen, og at politiassistent havde været på..(den ene piges). bopæl.

7 På baggrund heraf og af anmeldelsen skal der derfor tages stilling til, om der foreligger en overtrædelse af straffelovens 175, der siger, at Den, der for at skuffe i retsforhold i offentlig dokument., som det ifølge lov eller særligt pligtforhold påhviler den pågældende at udfærdige.. afgiver urigtig erklæring om noget forhold, angående hvilket erklæringen skal tjene som bevis, straffes. Politiassistent.. har blandt andet forklaret, at han ikke fandt det nødvendigt at skrive mere, da han ikke opfattede det, der var sket, som en ransagning, og da der ikke var nogen sag på pigerne. Først den 17. maj 2005, da der blev klaget, skrev han om henvendelsen på bopælen. Endvidere valgte han den 13. maj 2005 af tidsmæssige årsager at skrive så kort som muligt, da han prioriterede, at underrette skolen, at få aftalt afhøring vedrørende (en tredje pige)., og at få underrettet socialforvaltningen. Den 17. maj 2005, tirsdag efter pinse, oplyste vicepolitikommissær., at han havde yderligere oplysninger, hvorfor han skrev en fortsættelsesrapport. SIDE 7 Vicepolitikommissær.. har blandt andet forklaret, at da han mødte på arbejde den 17. maj 2005, startede de på at gøre sagsbehandlingen færdig, og han kunne da se, at rapporten af 13. maj 2005 var lidt kortfattet og, at han havde noget mere, at tilføje. Endvidere var der blevet klaget. Af retsplejelovens 744 fremgår, at Politiet udfærdiger snarest rapport om de afhøringer, der foretages, og om andre efterforskningsskridt, medmindre oplysninger herom foreligger på anden måde. Udgangspunktet er således, at alt, hvad der foretages af efterforskningsskridt, skal skrives i rapporten. Rapporten er ikke fyldestgørende, men jeg finder ikke, at det, der blev skrevet i rapporten, er en urigtig oplysning. Jeg finder heller ikke på baggrund af politiassistent forklaring om, hvorfor han ikke skriver hele hændelsesforløbet i rapporten, at han har haft forsæt til at skuffe i retsforhold. Jeg finder herefter ikke, at straffelovens 175 er overtrådt, eller at der har været forsæt hertil. Da politiassistent. opfattede det således, at pigerne var ude af sagen, og at der ikke var foretaget ransagning, finder jeg heller ikke tilstrækkelig grundlag for at kritisere, at hele hændelsesforløbet ikke blev skrevet i rapporten den 13. maj Jeg lægger også vægt på, at han af tidsmæssige årsager valgte at skrive så kort som muligt.

8 Jeg finder dog, at det have været mere hensigtsmæssigt, om hele hændelsesforløbet havde været skrevet i rapporten fra starten, således at det i det mindste kort var fremgået, at pigerne var taget med i patruljebilen, og var kørt eller forsøgt kørt hjem til forældrene. Om samme rapport anfører Rigsadvokaten i sin afgørelse bl.a.: Jeg er enig med statsadvokaten i, at politiassistentens rapport ikke giver et fyldestgørende billede af de efterforskningsskridt, de polititjenestemændene foretog i sagen. Rapporten af 13. maj 2005 burde derfor have indeholdt de oplysninger, der senere og efter indgivelsen af klagen, blev tilføjet. SIDE 8 Udover det af statsadvokaten anførte kan jeg tilføje, at det ikke mindst af hensyn til mulighederne for anklagemyndighedens løbende legalitetssikring af anvendelsen af straffeprocessuelle tvangsindgreb er centralt, at en politirapport giver et retvisende billede af anvendelsen af sådanne. Jeg er enig med statsadvokaten i, at der ikke er nogen rimelig formodning om, at et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige, er begået. Mine bemærkninger. Det fremgår således af min afgørelse, at alt, hvad der foretages af efterforskningsskridt, skal fremgå af rapporten, at rapporten ikke var fyldestgørende, at jeg ikke fandt, at der forelå en overtrædelse af straffelovens 175 om urigtig erklæring, samt endelig at det havde været mere hensigtsmæssigt, om hele hændelsesforløbet havde været skrevet i rapporten fra starten. Sagen er behandlet efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 c, og afgørelsen er truffet efter en sædvanlig vurdering af sagens omstændigheder og bevisligheder. At Rigsadvokaten ved sin afgørelse efter en samlet vurdering fandt, at sagsforløbet var kritisabelt og således har strammet min afgørelse op, er netop udtryk for, at klagesystemet virker.

9 3. Nordjyske Stiftstidende den 4. juni Egon Thomsensagen. Nordjyske Stiftstidende har den 4. juni 2006 omtalt en sag, hvor Egon Thomsen i 2000 blev dømt for bl.a. brandstiftelse begået i april Egon Thomsen indgav efter dommen klage over politiets efterforskning. I forbindelse med omtale af sagen anførtes det i Nordjyske Stiftstidende, at det var stærkt kritisabelt, at en domsmand, der medvirkede ved landsrettens behandling af ankesagen mod Egon Thomsen, få dage senere startede i et kontorjob hos mig. Der blev endvidere stillet spørgsmålstegn ved, om jeg kunne behandle en klage over politiets efterforskning af sagen, når jeg havde mødt som anklager. Endelig blev der udtrykt undren over, at jeg selv kunne træffe afgørelse om min habilitet. SIDE 9 Sagens omstændigheder er følgende: Den 3. februar 2000 blev Egon Thomsen ved Brønderslev Ret idømt 3 måneders betinget fængsel for den 17. april 1999 at have sat ild til en affaldscontainer, der stod ved en beboelsesejendom i Brønderslev. Ved dommen blev Egon Thomsen frifundet for brandstiftelse i en affaldsskakt i samme ejendom samme aften. Egon Thomsen ankede dommen til Vestre Landsret med påstand om frifindelse for det forhold, han var blevet dømt for. Anklagemyndígheden modankede med påstand om domfældelse for begge forhold. Ved Vestre Landsrets dom af 24. oktober 2000 blev Egon Thomsen fundet skyldig i begge forhold og idømt 6 måneders ubetinget fængsel. Jeg mødte selv som anklager i sagen. Domsmand senere ansat hos statsadvokaten. Under domsforhandlingen, der strakte sig over den 23. og 24. oktober 2000, medvirkede en kvindelig domsmand, som den 1. november 2000 blev ansat ved mit embede som servicemedarbejder i et skånejob. Initiativet til ansættelsen blev taget af Aalborg Kommune. Den 26. september 2000 havde den pågældende sammen med en medarbejder ved Aalborg Kommune en samtale med min kontorleder. Jeg deltog selv i starten af samtalen. Jeg var ikke under domsforhandlingen af sagen mod Egon Thomsen opmærksom på, at den person, som jeg en lille måneds tid forinden havde haft en ansættelsessamtale med, var domsmand. Den 1. november 2000 påbegyndte den pågældende domsmand job som servicemedarbejder ved statsadvokaturen. Hun gjorde opmærksom på, at hun var domsmand og på, at hun havde været domsmand i ankesagen mod Egon Thomsen. Den 2. november og 8. november 2000 gjorde jeg landsretten opmærksom på, dels om den pågældende

10 på grund af sin ansættelse generelt var inhabil som domsmand, dels at hun havde været domsmand i sagen mod Egon Thomsen, hvor jeg havde været anklager. Den 10. november 2000 videresendte landsretten mine skrivelser til Egon Thomsens forsvarer. Den 15. november 2000 fremsatte Egon Thomsens forsvarer overfor Den Særlige Klageret anmodning om genoptagelse af sagen. Forsvareren anførte som begrundelse i alt 12 punkter vedrørende mangler ved efterforskningen, vidners forklaringer og landsrettens domsudskrift. Forsvareren anførte endvidere, at pågældende domsmand var inhabil. SIDE 10 Den 18. september 2001 afsagde Den Særlige Klageret kendelse, hvori er anført: Det, der er anført til støtte for begæringen, findes ikke efter retsplejelovens 977, stk. 1, at give grundlag for at genoptage sagen, hvorfor bestemmes: Begæringen om genoptagelse afvises. Min vurdering. Det er naturligvis uheldigt, at hverken domsmanden eller jeg ved domsforhandlingens start den 23. oktober 2000 gjorde retsformanden opmærksom på inhabilitetsproblematikken. For mit eget vedkommende skyldtes det, at jeg ikke genkendte pågældende, som jeg en måneds tid forinden havde haft en kort samtale med. Straks jeg blev opmærksom på problemet, underrettede jeg landsretten, som orienterede forsvareren. Det var således på min foranledning, at spørgsmålet blev bragt frem. Den Særlige Klageret har vurderet, at forholdet ikke skulle føre til genoptagelse af sagen. Habilitet til at behandle Egon Thomsens klage over Hjørring Politis dispositioner i forbindelse med behandlingen af straffesagen. Ved skrivelse af 28. december 2000 rettede Egon Thomsen henvendelse til Rigsadvokaten vedrørende sagen. Egon Thomsen anførte i skrivelsen, at efterforskningen af straffesagen mod ham var mangelfuld, lemfældig og inkompetent. Rigsadvokaten sendte skrivelsen til mig til afgørelse, idet der var tale om klager over politiets dispositioner som led i en strafferetlig efterforskning. Den 14. januar 2001 skrev Egon Thomsen på ny til Rigsadvokaten og anførte, at han fandt det uhensigtsmæssigt og ikke særligt betryggende, at netop Statsadvokaten i Aalborg skulle behandle hans klager over politiets dispositioner under efterforskningen.

11 Den 19. januar 2001 besvarede Rigsadvokaten skrivelsen og anførte, at han opfattede Egon Thomsens skrivelse af 14. januar 2001 som en indsigelse om, at Statsadvokaten i Aalborg var inhabil i forbindelse med behandling af hans klage over politiets dispositioner foretaget under efterforskningen af straffesagen mod Egon Thomsen. Rigsadvokaten anførte videre: Jeg kan i den anledning oplyse, at det følger af forvaltningslovens 6, stk. 2, at spørgsmålet om statsadvokaten i Aalborgs inhabilitet i relation til behandlingen af Deres klage over Hjørring Politis dispositioner afgøres af statsadvokaten. Statsadvokatens beslutning vedrørende spørgsmålet om habilitet vil kunne påklages til Rigsadvokaten. SIDE 11 Jeg har derfor videresendt Deres skrivelse af 14. januar 2000 til Statsadvokaten i Aalborg til videre foranstaltning. Den 24. januar 2001 traf jeg afgørelse om habilitetsspørgsmålet. Jeg fandt, at jeg ikke var inhabil. Den 19. juni 2001 tiltrådte Rigsadvokaten min afgørelse. Det fremgår af Rigsadvokatens afgørelse: Det følger af retsplejelovens 96, stk. 2, at de offentlige anklagere i forbindelse med behandlingen af straffesager skal påse, at strafskyldige drages til ansvar, og at forfølgning af uskyldige ikke finder sted. Ifølge retsplejelovens 97 må den, der efter forvaltningslovens kapitel 2 anses for inhabil i forhold til en bestemt sag, ikke virke som anklager i sagen. Der er efter min opfattelse intet grundlag for at antage, at statsadvokat Elsemette Cassøe i forbindelse med behandlingen af ankesagen mod Dem har haft en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1. Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 4, medfører heller ikke inhabilitet hos statsadvokat Elsemette Cassøe, idet statsadvokaten ikke har deltaget i Hjørring Politis efterforskning af straffesagen. Det forhold, at statsadvokat Elsemette Cassøe mødte som anklager i ankesagen mod Dem, er efter min opfattelse heller ikke egnet til at vække tvivl om hendes upartiskhed i forbindelse med behandlingen af Deres klager over dispositioner foretaget af politi-

12 tjenestemænd og en politifuldmægtig ansat hos Hjørring Politi under efterforskningen, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Jeg har ved min vurdering af spørgsmålet om inhabilitet lagt vægt på, at det følger af retsplejelovens 101, stk. 1, at statsadvokaten udfører ankesager for retten. Det er ligeledes statsadvokaterne, der behandler klager over politipersonalets adfærd i tjenesten og anmeldelser mod politipersonale for strafbare forhold begået i tjenesten, jf. retsplejelovens kapitel 93 b og kapitel 93 c. Retsplejeloven pålægger endvidere de regionale statsadvokater en række andre opgaver i forbindelse med behandlingen af straffesager. I henhold til retsplejelovens 101, stk. 2, er det således statsadvokaterne, der fører tilsyn med politimestrenes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politimestrene vedrørende strafforfølgning. Det er også statsadvokaterne, der træffer afgørelse vedrørende erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, jf. retsplejelovens 1018 e. SIDE 12 Som det fremgår, er der således i lovgivningen forudsat, at den samme regionale statsadvokat kan træffe afgørelser vedrørende forskellige spørgsmål i tilknytning til begivenhedsforløbet og sagsbehandlingen i en konkret straffesag. Det forhold, at en statsadvokat har mødt som anklager i en straffesag, medfører på den baggrund efter min opfattelse ikke i almindelighed, at den pågældende statsadvokat må anses for inhabil ved behandlingen af andre spørgsmål i sagen. Således vil der normalt intet være til hinder for, at den statsadvokat, der har mødt som anklager i straffesagen, behandler klager over politiets dispositioner i forbindelse med strafforfølgningen. På den baggrund finder jeg ikke, at statsadvokat Elsemette Cassøe er inhabil ved behandlingen af Deres klage over politiets dispositioner. Min vurdering. Spørgsmålet om min habilitet har således været fremsat under behandlingen af sagen og er afgjort af Rigsadvokaten, og som det fremgår af Rigsadvokatens afgørelse, følger det af loven, at statsadvokaten dels møder i ankesager, dels afgør klager over politiets efterforskning.

13 4. Nordjyske Stiftstidende den 7. juni 2006 Holmann Pedersen-sagen. Nordjyske Stiftstidende har den 7. juni 2006 omtalt en sag, hvor Kent Holmann Pedersen fra Randers har klaget over en voldelig anholdelse på Restaurant Oasen i Randers den 1. maj Nordjyske Stiftstidende gengiver i artiklen den 7. juni 2006 Kent Holmann Pedersens version af sagen. Det fremgår af artiklen, at det er Nordjyskes opfattelse, at almindelige borgere som vidner over for politifolk i politiklagesager ofte ikke bliver hørt, borgernes vidneudsagn tæller ikke ret meget. Under overskrifterne Vidner stemplet som løgnere og I politiets vold anføres det, at selv nok så mange uafhængige vidner ikke altid rækker, når man kommer på kant med politiet. SIDE 13 I relation til den konkrete sag anføres det i artiklen, at der var fem vidner, der bakkede klageren op, men de blev pure afvist. I stedet lagde statsadvokaten fuldt ud de to betjentes lettere modstridende forklaringer til grund. Det anføres endvidere, at de fleste af vidnerne ikke kendte Kent Holmann Pedersen. Sagen: Sagen er behandlet som politiklagesag efter retsplejelovens kapitel 93 c i anledning af en anmeldelse fra advokat Niels Fjeldberg på vegne Kent Holmann Pedersen mod to politiassistenter fra Randers Politi for overtrædelse af straffelovens 245 ved den 1. maj 2003 om aftenen i forbindelse med en anholdelse at have udøvet grov vold mod Kent Holmann Pedersen i baggården ved Restaurant Oasen i Randers, hvorved Kent Holmann Pedersen kom til skade. Kent Holmann Pedersen blev anholdt den 1. maj 2003 og sigtet for overtrædelse af restaurationsloven ved samme dag ca. kl på Restaurant Oasen at have udvist støjende, voldelig eller lignende adfærd, idet han optrådte truende og højrøstet, og for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 3, ved samme aften på og uden for Restaurant Oasen at have modsat sig anholdelse, idet han fægtede med armene, stemte imod og sparkede med benene. Den 23. september 2003 blev Kent Holmann Pedersen ved Retten i Randers idømt 8 dagbøder hver på 200 kr. for overtrædelse af restaurationsloven og straffelovens 119, stk. 3. Retten i Randers tog i dommen stilling til hændelsesforløbet inde på Restaurant Oasen og til, om Kent Holmann Pedersen efterfølgende modsatte sig anholdelse.

14 Udover Kent Holmann Pedersen og de to betjente afgav yderligere fem vidner forklaring i retten. Om vidnerne i sagen anførte retten i sin afgørelse følgende: Med hensyn til de øvrige vidner, som har afgivet forklaring under sagen, finder retten, at der ikke kan lægges afgørende vægt på disse forklaringer set i relation til det hændelsesforløb, der er beskrevet af de to betjente. Baggrunden herfor er, at der dels er tale om personer, som tilhører tiltaltes bekendtskabskreds, og dels personer, der opholdt sig et stykke væk fra tiltaltes bord, og hvor to af vidnerne var i færd med at spille musik i et band. SIDE 14 Den 1. oktober 2003 søgte Kent Holmann Pedersen om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke dommen til landsretten. Procesbevillingsnævnet afslog den 24. november 2003 at give tilladelse til anke. Procesbevillingsnævnet anførte følgende begrundelse for sin afgørelse: Efter retsplejelovens 962, stk. 3, kan Procesbevillingsnævnet tillade anke af domme, der efter stk. 2 ikke kan indbringes for højere ret, hvis sagen er af principiel karakter, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Efter sagens oplysninger og det til støtte for ansøgningen anførte finder nævnet, at disse betingelser ikke er opfyldt. Nævnet kan derfor ikke imødekomme Deres ansøgning. Min afgørelse: Den 27. november 2003 traf jeg afgørelse i sagen efter at have afhørt Kent Holmann Pedersen, de to betjente og fire vidner, der var til stede på Restaurant Oasen. De fire vidner og yderligere et vidne var endvidere blevet afhørt i Retten i Randers under behandlingen af straffesagen. Det drejede sig om restauratøren, to musikere og en gæst, der var bekendt med og i selskab med Kent Holmann Pedersen. Jeg havde endvidere indhentet de sagsakter, der lå til grund for straffesagen mod Kent Holmann Pedersen. De vidneudsagn, der blev afgivet i retten, indgik derfor også i min behandling af sagen. Jeg besluttede i medfør af retsplejelovens 749, stk. 2, at indstille efterforskningen mod de to politiassistenter, idet der efter min vurdering ikke var rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Om de fem vidners forklaringer fremgår af min afgørelse følgende:

15 Der er afgivet forskellige og indbyrdes uforenelige forklaringer om, hvad der skete i baggården. Politiklagenævnet for Statsadvokaten i Aalborg erklærede sig enig i min afgørelse. Nævnet tilføjede, at min tilkendegivelse havde givet anledning til nogen drøftelse, men set i lyset af den i Retten i Randers afsagte dom og bevisvurderingen i øvrigt tiltrådte man, at der ikke blev rejst tiltale mod de to politiassistenter. Rigsadvokatens afgørelse: Den 9. juli 2004 tiltrådte Rigsadvokaten min afgørelse. Rigsadvokaten anførte følgende: SIDE 15 Jeg kan herefter meddele Dem, at jeg er enig i statsadvokatens afgørelse. Jeg har ved min afgørelse lagt vægt på de samme forhold, som statsadvokaten har anført i sin afgørelse. Bemærkninger til Nordjyske Stiftstidendes påstande: Min undersøgelse havde til formål at afdække, om der var grundlag for at rejse tiltale mod politiassistenterne for strafbart forhold/vold begået under politiforretningen samt undersøge, om der i øvrigt var grundlag for at kritisere de to politiassistenters adfærd under politiforretningen, herunder om der var anvendt mere magt, end situationen tilsagde. Der er ud fra sagens oplysninger, herunder samtlige afgivne forklaringer, foretaget en helt sædvanlig bevisvurdering, herunder en vurdering af, om der var de til domfældelse i en straffesag tilstrækkeligt sikre beviser for, at de to politiassistenter forsætligt havde begået vold mod Kent Holmann Pedersen blandt andet i form af flere knytnæveslag. For så vidt angår spørgsmålet om hvilken vægt, der kan lægges på vidnernes forklaringer, ligger min vurdering på linie med byrettens, ligesom både Politiklagenævnet og Rigsadvokaten var enige i min bevisvurdering. 5. Nordjyske Stiftstidende den 11. juni 2006 JC-sagen. Under overskrifterne Statsadvokat fordrejede retsbog og Politiaffæren omtalte Nordjyske Stiftstidende en sag vedrørende en betjent, der lagde an på en kvindelig klient under efterforskningen. Nordjyske Stiftstidende anfører: Betjenten skrev hede breve og gik ud med den kvindelige hovedperson i den sag, som han efterforskede.

16 Kvindens ekskæreste og modpart i sagen følte, at det måtte være under al kritik, men det mente statsadvokat Elsemette Cassøe ikke. Sagen blev oprindeligt af mig behandlet som en klage over Aalborg Politis dispositioner i en tilholdssag og senere straffesag, hvor JC blev sigtet og senere dømt for trusler mod og frihedsberøvelse af sin tidligere samlever (den kvindelige klient) samt for gentagne gange at forfølge hende. Senere kom der fra JC en egentlig anmeldelse om embedsmisbrug mod kriminalassistenten, og sagen blev herefter behandlet som politiklagesag efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 c. Min redegørelse i sagen. SIDE 16 Den 7. maj 2001 forelagde jeg en redegørelse i sagen for Politiklagenævnet, og det fremgår heraf, at kriminalassistenten var efterforsker på sagen fra januar 1999 til den 12. juli 1999, hvor han selv bad om at blive frigjort fra sagen. Af redegørelsen fremgår endvidere: Kriminalassistent.. har endvidere i formentlig april 1999 sendt et brev til (den kvindelige klient), hvis indhold efter mit skøn må siges at være af til dels privat karakter. Der har desuden, før kriminalassistent.. sagde sagen fra sig, været turen til Nibe på cafe og et tilfældigt møde på restaurant John Bull Sct. Hans aften i Der har under straffesagen imod JC været bevisførelse om det påståede kæresteforhold mellem kriminalassistent og (den kvindelige klient). Retten bemærker herom, at den ikke på baggrund af det oplyste om møderne de to imellem finder grundlag for at antage, at kriminalassistenten har været personligt involveret i sagen på en sådan måde, at dette kan have betydning for rettens bevisbedømmelse... Med hensyn til brevet fra april måned 1999 bemærkes indledningsvis, at der hos anmelderen på den ene side og hos kriminalassistent. og (den kvindelige klient) på den anden side er forskellige opfattelser af, hvorledes indholdet skal forstås. JC opfatter brevet som en kærlighedserklæring fra kriminalassistent.. til (den kvindelige klient). Kriminalassistent og (den kvindelige klient) har begge givet udtryk for, at de opfattede det som et trøstende og opmuntrende brev. (Den kvindelige klient) har indenretligt den 15. maj 2000 under sagen mod JC forklaret, at hun og kriminalassistent.. ikke har haft personlig eller skriftlig kontakt ud-

17 over, hvad der vedrører sagen, og der har ikke været noget venskabs- eller kæresteforhold imellem dem. Kriminalassistent. har indenretligt den 30. marts 2000 forklaret, at der ikke har været private telefonsamtaler eller private breve mellem ham og (den kvindelige klient). Begge undlader således at omtale brevet, hvilket må give anledning til overvejelse af, om der skal rejses sigtelser/tiltaler for falsk forklaring for retten. Det er ikke min opfattelse, at dette skal ske, idet jeg vurderer, at det ikke vil være muligt at løfte bevisbyrden for, at der hos de pågældende har bestået et forsæt til at afgive falsk forklaring. SIDE 17 For det første kan anføres, at afhøring om brevet kom mod slutningen af for begges vedkommende en lang og detaljeret afhøring om sagens øvrige, komplicerede aspekter. Der er efter retsbogsudskriftens ordlyd ikke tale om, at nogen af dem udelukker eksistensen af et brev, men de bestrider, at der skulle have været tale om privat kontakt imellem dem. For det andet kan for kriminalassistent. vedkommende endvidere anføres, at han umiddelbart efter at have afgivet forklaring i retten den 30. marts 2000 afgav en notits til sagens anklager om, hvad han var kommet i tanke om vedrørende brevet, hvilket efter min vurdering klart taler imod, at han skulle have næret et forsæt til at afgive falsk forklaring. For det tredje kan anføres, at der efter det foreliggende synes at være afhørt ud fra JC s kendskab til brevet. Det havde derfor været mere hensigtsmæssigt at spørge direkte til dette i stedet for, som åbenbart sket, i mere generelle og åbenbart temmelig forblommede vendinger. Endelig findes det ikke ganske at kunne afvises, at brevet for kriminalassistenten og (den kvindelige klient) har fremstået som vedrørende sagsbehandlingen. Min afgørelse i sagen Den 20. august 2001 traf jeg med Politiklagenævnets tiltræden afgørelse i sagen, hvorefter jeg ikke fandt grundlag for at rejse sigtelse for hverken embedsmisbrug eller falsk forklaring for retten. Jeg udtalte samtidig over for kriminalassistenten:

18 . at De efter min opfattelse i løbet af foråret 1999 blev inhabil til at behandle sagen, og at De forud for den 12. juli 1999 i hvert tilfælde, da De skrev det omtalte brev til (den kvindelige klient) - burde have frasagt Dem sagen. Den efterfølgende behandling af sagen. JC s advokat påklagede denne afgørelse til Rigsadvokaten, og under klagesagens behandling fremkom et nyt vidne, der bl.a. oplyste at have kendskab til endnu et personligt brev mellem kriminalassistenten og (den kvindelige klient). Jeg iværksatte herefter fornyet efterforskning i sagen og anmodede samtidig Rigsadvokaten om at omgøre min beslutning om påtaleopgivelse over for såvel kriminalassistenten som (den kvindelige klient), hvilket skete. SIDE 18 Det omtalte nye vidne viste sig efter flere afhøringer ikke at have direkte kendskab til et yderligere brev, men anførte, at JC havde et sådan i sin besiddelse. Ved den efterfølgende afhøring omtalte JC nogle breve skrevet af kriminalassistenten i foråret 1999, men han ønskede ikke at udlevere disse. Kriminalassistenten blev afhørt herom, og fremlagde herunder to breve, som han havde skrevet i sagen, og begge var af ren tjenstlig karakter. Jeg fandt derfor ikke grundlag for at fortsætte efterforskningen mod kriminalassistenten for hverken embedsmisbrug eller falsk forklaring for retten. Politiklagenævnet tiltrådte denne afgørelse. Rigsadvokaten behandlede herefter JC s advokats klage over, at efterforskningen mod kriminalassistenten var afsluttet. Rigsadvokaten traf den 27. juni 2002 afgørelse i sagen og anførte bl.a.: Jeg har endvidere meddelt klageren, at jeg kan tilslutte mig statsadvokatens vurdering, hvorefter det ikke vil være muligt at føre det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for, at De har haft forsæt til at afgive falsk forklaring for retten. Jeg kan tilslutte mig statsadvokatens opfattelse, hvorefter De i løbet af foråret 1999 var inhabil ved sagsbehandlingen, og at De på et langt tidligere tidspunkt end den 12. juli 1999 i hvert tilfælde, da De skrev brevet af 14. april 1999 til (den kvindelige klient) burde have frasagt Dem sagen. Også jeg finder dette kritisabelt. Mine bemærkninger: Det fremgår således af min afgørelse, som er tiltrådt af Rigsadvokaten: at jeg fandt, at kriminalassistenten på et tidligere tidspunkt i hvert fald da han skrev det omtalte brev - burde have frasagt sig sagen. at jeg af egen drift undersøgte spørgsmålet om, hvorvidt der skulle rejses sigtelse for falsk forklaring.

19 at jeg selv anmodede om at sagen blev genoptaget, da et nyt vidne tæt på JC meldte sig og forklarede om yderligere breve af privat karakter. Dette kunne ikke verificeres, da JC nægtede at udlevere de påståede breve til mig, og at jeg - navnlig på baggrund af, at kriminalassistenten få dage efter retsmødet den 30. marts 2000 henvendte sig til mødende anklager og oplyste, at der havde været et brev af mere personlig karakter i foråret 1999, men at han ikke selv havde kopi heraf, og at han ikke havde tænkt på dette brev, da han besvarede forsvarerens spørgsmål under retssagen, - ikke fandt, at der kunne føres det til domfældelse nødvendige bevis for, at der var forsæt til falsk forklaring for retten. Min behandling af sagen og dens udfald er udtryk for en almindelig bevisvurdering, en bevisvurdering, der er tiltrådt af Rigsadvokaten. SIDE Inhabilitet i øvrigt. Et af Nordjyske Stiftstidendes synspunkter er, at jeg er inhabil i forhold til Ørskovsagen, fordi jeg har været ansat i flere af de nordjyske politikredse. Det er korrekt, at jeg har været ansat i flere af de politikredse, som hører under mit område. Det samme gør sig gældende for flere af mine medarbejdere. Således har en vicestatsadvokat eksempelvis været ansat i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg politikredse, en anden vicestatsadvokat har været ansat i Hobro, Aalborg og Randers politikredse. En statsadvokatassessor har været ansat i Frederikshavn, og en anden er konstitueret i en periode af ni måneder og skal derefter tilbage til sin stilling som politifuldmægtig i Aalborg. Det er min opfattelse, at tidligere ansættelsesforhold ikke i sig selv medfører inhabilitet i forhold til sager fra det tidligere tjenestested. Kun hvis der er et mere personligt bekendtskab/venskab eller det modsatte med en part i den sag, der er til behandling, foreligger der inhabilitet. Alle disse medarbejdere behandler således alle typer af sager fra deres tidligere tjenestested medmindre, at der er tale om en klagesag, og de har medvirket ved sagens afgørelse i politikredsen, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 4. To af statsadvokatassessorerne har familierelationer i en politikreds i området. Den ene er datter af en politimester i området, den anden er gift med en politiassistent ved en politikreds i området. Også i disse tilfælde er det min opfattelse, at der ikke foreligger inhabilitet, medmindre deres familiemedlem eller andre, som de kender godt, har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen, eller der foreligger omstændig-

20 heder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. I øvrigt gælder den almindelige regel, at det er den medarbejder, der har et habilitetsproblem, der skal gøre mig opmærksom på det, jf. forvaltningslovens 6, stk. 1. Jeg har dog af hensyn til tilliden til de afgørelser, der træffes ved embedet, tidligere besluttet, at den assessor, hvis far er politimester, ikke behandler politiklagesager eller andre klagesager fra den pågældende politikreds. Jeg har således i de ovenfor omtalte sager samt generelt i forbindelse med sagsbehandlingen ved embedet handlet i overensstemmelse med gældende regler på området. SIDE Sammenfatning: Alle fem sager, som Nordjyske Stiftstidende har omtalt, er behandlet af mig i perioden fra 2000 til Fire af sagerne er behandlet efter retsplejelovens kapitel 93 c som politiklagesager. Den femte sag var en ankesag ledsaget af en klage over politiets dispositioner. Sagerne har alle været undergivet almindelig sagsbehandling, og der er foretaget sædvanlig bevisbedømmelse og juridiske vurderinger. Afgørelserne har i alle fem sager har været påklaget til Rigsadvokaten, der i fire af de fem sager tiltrådte min afgørelse. Et af de rejste spørgsmål om domsmanden har endvidere været behandlet af Vestre Landsret og Den Særlige Klageret. E. Cassøe statsadvokat

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

STATSADVOKATEN. Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg DK Porto kentretleret. Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej Hobro

STATSADVOKATEN. Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg DK Porto kentretleret. Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej Hobro Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg 00790 DK4530018 Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej 13 9500 Hobro Porto kentretleret Kurt Kristian Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro ~ DATO 29. juni 2015 JOURNAL NR. SAV-2015-42-0579

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011.

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011. København, den 21. februar 2012 Sagsnr. 2011 2299/CSI/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat A, Aalborg. Sagens tema: klager har klaget over, at advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr. 02-0402-01-0341 K E N D E L S E Under denne sag har landsdommer A, klaget over indklagede. Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med varetagelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Ombudsmanden udtalte over for politimesteren i Gladsaxe og justitsministeriet, at han måtte finde det beklageligt, at en gæst, der efter begæring af en restauratør

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Justitsministeriet. Hvilke overvejelser giver redegørelsen ministeren anledning. L (Alm. del) i Retsudvalget den 10. juni

Justitsministeriet. Hvilke overvejelser giver redegørelsen ministeren anledning. L (Alm. del) i Retsudvalget den 10. juni Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 170 Offentligt 27-06-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2005 Dok.: MCC40088 Politikontoret Udkast til tale til ministeren

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2007

Resumé over disciplinærsager 2007 Resumé over disciplinærsager 2007 Disciplinærsagsresumé 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKETHED...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...3

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

5-1. Forvaltningsret 114.4 11.9 13.1. Retspleje 321.1 321.3 322.1 33.1.

5-1. Forvaltningsret 114.4 11.9 13.1. Retspleje 321.1 321.3 322.1 33.1. 5-1. Forvaltningsret 114.4 11.9 13.1. Retspleje 321.1 321.3 322.1 33.1. Rigsadvokatens forpligtelse til at være opmærksom på omgørelsesfristen i retsplejelovens 724, stk. 2 En advokat klagede på vegne

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere