Bevarelse og publicering af Det Tredje Testamente

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevarelse og publicering af Det Tredje Testamente"

Transkript

1 ORIENTERING FRA RÅDET Bevarelse og publicering af Det Tredje Testamente 1. Indledning I Kosmos nr. 2 omtalte vi planerne for den fremtidige formidling af Det Tredje Testamente via Instituttets hjemmeside. Netop nu er vi i fuld gang med at sælge Martinus-bøger via vores nye webshop, som findes på adressen shop. martinus.dk eller via dk. Samtidig arbejder vi videre med at gøre indholdet af bøgerne tilgængeligt, så de kan læses online på hjemmesiden. I denne artikel fortæller vi om Instituttets arbejde med at bevare og publicere Martinus værk. Der har i de senere år været en voksende interesse for dette arbejde, og vi er glade for at uddybe informationen omkring det. I vores formålsparagraf hedder det om disse opgaver, at vi skal bevare Martinus samlede værker uændrede, som de foreligger fra hans side, og vi skal gøre dem tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering og oversættelse i betryggende form. Som det fremgår af det følgende, så indebærer disse opgaver en ganske omfattende og minutiøs arbejdsindsats med at publicere det store kosmiske værk. Alene de i dag udgivne bøger omfatter tusinder af tekstsider, som Martinus nedskrev gennem sit mere end 50-årige åndsvidenskabelige forfatterskab. Hertil kommer hans mange foredrag, svar på spørgsmål, breve og andre tekster. Opgaverne skal også ses i lyset af, at de tusinder af tekstsider ikke kun publiceres på det udbredelsesmæssigt meget lille danske originalsprog. Langt de fleste af fremtidens interesserede vil skulle læse dem i oversættelser til andre sprog. I det følgende beskriver vi principperne for det vigtige arbejde med teksterne og indleder med at fortælle lidt om det historiske forløb. Derudover forbereder Instituttet en mere omfattende og detaljeret redegørelse, som vil blive lagt på 2. Lidt om det historiske Det var kendetegnende for Martinus, at han altid arbejdede meget grundigt og omhyggeligt med indholdet af sine manuskripter, og dette arbejde fortsatte, da manuskripterne skulle trykkes. Men det var uundgåeligt, at der efter udgivelsen af de første trykte udgaver stadig manglede at blive rettet en række mindre fejl, hvoraf mange var opstået i forbindelse med manuskriptets omsætning til bogtryk. Martinus arbejdede derfor videre sammen med sine medarbejdere med at opfange og rette de udestående fejl, og disse rettelser er gradvis kommet med i de senere udgaver af bøgerne. Som eksempel kan nævnes, at Livets Bog 1 blev udgivet første gang i 1932 og derefter kom i nyt oplag 5 gange i Martinus tid, nemlig i 1950, 1956, 1962, 1968 og Bogen blev derefter i 1981 udgivet på Borgens Forlag med fællestitlen Det Tredje Testamente og er senere udgivet på ny i 1986, 1992 og i Førsteudgaverne Kosmos nr. 3 81

2 er således ikke de sidste, der foreligger fra Martinus side. Vi viser her i artiklen nogle typiske eksempler på de fejl, der er rettet siden førsteudgaverne (se bilag 1 og 2). Langt de fleste er som nævnt banale skrive- og korrekturfejl, men der er også opfanget enkelte betydende indholdsmæssige fejl. Det er heldigvis sådan, at læserne sjældent har hæftet sig ved fejlene, og de har ikke berørt den meningsmæssige forståelse af det kosmiske budskab. Årsagen til, at Martinus fortsatte med at rette, har uden tvivl været, at han ikke blot ville korrigere oversete fejl fra sine originalmanuskripter, men også i høj grad de nævnte tekniske fejl, som ikke stammede fra hans manuskripter, men derimod var opstået i forbindelse med at de skulle trykkes, jf. nedenfor. Hvorfor var der stadig fejl? For at forstå årsagen til, at der stadig er forekommet ganske mange fejl i bøgerne, skal man forestille sig den omstændelige proces, som det krævede med datidens metoder, når man skulle omsætte et manuskript til et færdigt bogtryk. Martinus skrev alle sine manuskripter på en almindelig skrivemaskine, og han tilføjede gerne ændringer og rettelser med håndskrift. Manuskripterne blev afleveret til bogtrykkeren, som foretog opsætningen af teksterne og sendte dem tilbage til korrektur. I den proces opstod der altid mange læse- og sættefejl, som så måtte opfanges og rettes i korrekturen. Martinus foretog selv korrekturlæsning sammen med sine medarbejdere, og han benyttede anledningen til også at foretage nogle indholdsmæssige ændringer. Ved at læse korrektur i flere omgange blev de fleste ændringer indføjet og fejl rettet, inden bøgerne blev trykt første gang. Men det var uundgåeligt, med de store tekstmængder, at en række fejl først er blevet opfanget senere. Vi viser eksempler på, at enkelte mindre fejl i forhold til originalmanuskripterne faktisk først er blevet rettet, efter at vi i forbindelse med de senere års digitaliseringsarbejde har fået mulighed for at foretage en meget grundig efterkontrol af alle tekster. Retskrivningen En anden type af ændringer er den nye retskrivning, som Martinus valgte at overgå til undervejs i forfatterskabet. Han fulgte den nye retskrivningsreform, som kom i 1948, hvilket f.eks. betød, at han gik væk fra at skrive navneord med stort begyndelsesbogstav, han skrev å i stedet for aa, skulle/ ville i stedet for skulde/vilde osv. Overgangen skete gradvis. I 1948 var Martinus stadig i arbejdet med Livets Bog og valgte at skrive videre på dette værk med gammel retskrivning. Men Det Evige Verdensbillede blev skrevet med den nye retskrivning, og da Bisættelse blev udgivet i bogform i 1951, efter tidligere at være publiceret med gammel retskrivning i Kosmos, besluttede han, at den skulle ændres til ny retskrivning. Det samme skete også ved genudgivelse af flere af småbøgerne. I de mere end 50 år, Martinus arbejdede med sine tekster, valgte han således at indrette sig efter den sproglige udvikling i samfundet. I konsekvens af denne holdning bliver værkerne i dag opdateret og genudgivet med ny retskrivning. Tilsvarende bliver alle oversættelser af værkerne udgivet med den retskrivning, som er gældende inden for de enkelte sprogområder. Det var i det hele taget karakteristisk for Martinus arbejde med teksterne, at han var kategorisk med hensyn til bevarelse af indholdet, og pragmatisk når det gjaldt den ydre præsentationsform. 82 Kosmos nr. 3

3 Udsnit af korrekturer på manuskriptet til artiklen Den sekundære og den primære opstandelse. Korrekturerne viser overgangen til den ny retskrivning, der blev indført i Artiklen blev gengivet med ny retskrivning i Kosmos 1949, 5-6. Bedre dokumentation og kontrol Det pragmatiske har desværre også betydet, at der historisk set ikke blev foretaget en fuld systematisk dokumentation og kontrol af de foretagne rettelser i teksterne, sådan som vi gør det i dag. Vi viser i bilag 2 et eksempel på, at der findes bevarede rettelseslister fra Martinus tid, men mange af ændringerne blev ellers blot indføjet på korrekturark af bøgerne, og de er kun i få tilfælde bevaret. Desværre har vi også måttet konstatere, at der tidligere er forekommet nogle uheldige tilfælde, hvor kontrollen med korrekturrettelserne ikke var god nok. Det drejer sig om tilfælde, hvor man ikke blot har rettet åbenlyse tryk- og korrekturfejl, men også har korrigeret nogle ord og udtryk på en måde, som ikke er i overensstemmelse med Martinus ønsker. Et eksempel på det er 1989-udgaven af Bisættelse. Det er alt sammen sket i den bedste hensigt og har ikke ændret på meningsindholdet i teksterne. Men det er alligevel i klar modstrid med de retningslinjer fra Martinus, som hele vores arbejde skal bygge på. For bl.a. at råde bod på disse mangler, blev der i slutningen af 1990 erne oprettet en sproggruppe ved Instituttet. Denne gruppe har udført en meget stor indsats og er bl.a. gået dybt ned i de retningslinjer og den dokumentation, Kosmos nr. 3 83

4 der findes fra Martinus tid. Resultatet af gruppens indsats er, at Det Tredje Testamente i dag kommer til at foreligge i en langt mere gennemkontrolleret og veldokumenteret form, end det har været muligt tidligere i værkets historie. 3. Sproggruppens arbejde Sproggruppen skal i samarbejde med rådet sikre, at teksterne gengives så korrekte som muligt ud fra de kildetekster og de retningslinjer, der foreligger fra Martinus. Blandt opgaverne kan nævnes: a) Alle tekster bliver konverteret til digital form, og de digitale udgaver bruges både til trykning af bøgerne og til publicering på anden måde. b) Digitaliseringen omfatter ikke kun de seneste udgaver, men også alle tidligere udgaver af de enkelte bøger. Derved kan det dokumenteres ord for ord, hvad der er ændret siden de trykte førsteudgaver. c) Rettelser i teksterne bliver dokumenteret på udførlige rettelseslister (se eksempel i bilag 1). d) Alle korrektioner i teksterne foretages inden for nøje fastlagte retningslinjer, som er beskrevet i det, vi i daglig tale kalder for retskrivningsvejledningen. Til disse retningslinjer skal bemærkes, at de bygger på Martinus krav om at bevare værkerne med uændret indhold, samtidig med at de i deres ydre form bliver publiceret f.eks. med ny retskrivning, nyt moderne layout og tilpasses nye digitale medier. Balancen mellem disse hensyn er ikke entydigt givet på forhånd, og fremtidens Martinus-forskere vil uden tvivl kunne bidrage med flere bud herpå, og man kan endda forestille sig, at afvejningen mellem de to hensyn udvikler og ændrer sig over tid. Vi skal derfor ikke hævde at have fundet den endelige løsning, men de nuværende retningslinjer er baseret på grundige overvejelser og undersøgelser i samarbejdet mellem sproggruppen og hhv. de tidligere og nuværende rådsmedlemmer. Vi uddyber opgaverne i det følgende, men omtaler først i korthed, hvordan det originale kildemateriale bliver bevaret på Instituttet. 4. Bevarelse af det originale kildemateriale Den fysiske opbevaring omfatter Martinus originale manuskripter, symbolerne og alle udgaver af de publicerede bøger. Instituttet sørger for, at de arkiveres under betryggende forhold, herunder at det i nødvendigt omfang sker i sikrede og klimaovervågede rum. På samme måde opbevares breve, bånd-, foto- og filmmaterialer. Desuden udnyttes den digitale teknik til at lave elektroniske kopier både af de originale manuskripter og det øvrige efterladte materiale. På sigt er det meningen, at mange af disse materialer kan gøres tilgængelige for Sagens interesserede på Instituttets hjemmeside eller i form af egentlige udgivelser. Dette store digitaliseringsarbejde foregår med hjælp fra mange frivillige medarbejdere og er langt fremskredent, men dog langt fra færdigt. 5. Rettelser og rettelseslister i Martinus tid Vi viser et eksempel på de historiske rettelser i bilag 2. Ved genudgivelsen af Bisættelse i 1978 kan man se, at Martinus gerne ville rette både indholdsmæssige fejl, diverse småfejl og indføre ensartede stavemåder for visse ord og begreber. Af dette rettelsesblad, som Martinus har underskrevet sammen med Bertil Ekström, fremgår det også, at Livets Bog 5, 6 og 7 blev tilsvarende 84 Kosmos nr. 3

5 gennemgået og rettet i årene Vi ved, at der før Bertils tid har været andre medarbejdere, som har foretaget lignende rettelser i bøgerne sammen med Martinus. Man kan også se, at der i de gamle genudgivelser af Livets Bog er tilføjet rettelseslister bagest i bøgerne med nye ændringer til teksten. Martinus havde altså et ønske om, at teksten skulle være retskrivningsmæssigt korrekt, og at mindre korrekturrettelser kunne foretages i bøgerne. Det lykkedes blot ikke dengang at få bevaret en fuld dokumentation af alle de rettelser, han selv var med til at foretage. Men vi kan se, at han lagde vægt på en meget grundig behandling af teksterne, og at indholdsmæssige rettelser kun i ganske særlige tilfælde kunne komme på tale. Det fremgår af flere udtalelser til medarbejderne, og vi har herunder gengivet en karakteristisk tilkendegivelse fra et rådsmøde (se også Samarbejdsstrukturen pkt. 13.6): Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl, (f.eks. invidid/ individ), må der ikke ændres i værkerne uden Martinus personlige medvirken. Martinus mener i øvrigt, at der næppe er grund til at rette noget som helst. Denne mening blev klart tilkendegivet, efter at der var blevet fremlagt enkelte eksempler, hvor der fra forskellig side havde været tvivl om rigtigheden. Martinus ville dog gerne se nærmere på en liste over tilfælde, hvor læsere kan være i tvivl om rigtigheden i teksten. Marti- Udsnit af et korrekturark, som blev sendt fra trykkeriet til Martinus i forbindelse med udgivelsen af småbogen Påske i Påske udkom første gang som artikel til Kosmos i Som man kan se, har Martinus med rødt anmærket flere steder, hvor sætteren har lavet fejl, og hvor Martinus selv har haft rettelser til teksten. Kosmos nr. 3 85

6 nus udtalte klart, at såfremt han efter at have set nærmere på sagen fandt grund til at ændre enkelte ting, ville han naturligvis rette dem, men han var helt sikker på, der kun kunne være tale om ganske enkelte ting. Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden Martinus medvirken. (Rådsmødereferat ) Det var således afgørende for Martinus, at indholdet i teksterne ikke blev ændret, hverken i de danske eller i de oversatte bøger. Eksempel på korrekturrettelse af Martinus i hans egen bog, Det Evige Verdensbillede 1, stk. 4.7, fra mindestuerne: underbevidsthed ændres til overbevidsthed. Rettelsen blev gennemført ved bogens genudgivelse i Kosmos nr. 3

7 6. De nuværende rettelseslister Med vore dages digitale teknik foretager vi en elektronisk sammenligning af alle de indscannede tekstsider fra udgivelse til udgivelse, så det fremgår helt i detaljer, hvilke ændringer der er sket siden førsteudgaverne. Ud fra denne sammenligning dannes elektroniske rettelseslister, som dokumenterer de opståede småfejl og de ændringer, der er foretaget i tidens løb. I bilag 1 er som eksempel vist nogle uddrag fra rettelseslisten for Livets Bog 1. Denne liste kan ses i sin fulde længde, når Instituttets uddybende redegørelse bliver lagt ud på vores hjemmeside. Ved tekstsammenligningen kan vi også se de tidligere nævnte uheldige småændringer, som ikke burde være foretaget. Takket være den systematiske kontrol, opfanger vi sådanne uheldige tilfælde og retter tilbage til den oprindelige tekst. Det siger sig selv, at der med den omfattende tekstkontrol er tale om et uhyre tidskrævende og detaljeret arbejde, som vi i dag har taget godt fat på, men som vil kræve år endnu at fuldføre. De udførlige rettelseslister udgør et vigtigt historisk kildemateriale, der vil kunne benyttes af Martinus-forskere i fremtiden. 7. Præsentationsformen Den tekniske udvikling på bogområdet går meget stærkt, og det læste medie er ikke det samme i dag som for få år siden. Flere og flere bøger købes og downloades fra internettet i digitale versioner (e-bøger), som kan læses på PC eller udskrives derhjemme. Og til afløsning for papirtrykket lanceres der allerede nu tynde, bærbare digitale læse-medier, hvorpå der kan lagres tusindvis af tekstsider. Mange vil gerne have hurtig og nem adgang til både læsning og søgning i litteraturen overalt, hvor de befinder sig. Denne udvikling fortsætter og stiller store krav til den fremtidige præsentationsform for Det Tredje Testamente, og det har den naturlige konsekvens, at det ikke er formen, men indholdet i værkerne, der skal forblive uændret. Allerede i 1933 skrev Martinus i Kosmos om den forskel, der kan ligge i at studere hans værk henholdsvis som åndsforsker og som stilforsker. Han sluttede her med at skrive:... Først når den dybere mening i Livets Bog bliver til hovedtingen, og stilen og formen bliver til en biting for læseren, da oplever han den hellige ånd gennem nævnte bog (Artikelsamling 1, pkt. 7.18). 8. Førsteudgaver af Livets Bog Det faktum, at Det Tredje Testamente bliver oversat til andre sprog med nutidens retskrivningsregler, og at teksterne formidles ved hjælp af nye og moderne teknikker, får den naturlige konsekvens, at den ydre præsentationsform vil forandre sig over tid. Når bøgerne genudgives i dag, tilpasses den ydre form derfor i takt med denne forandring. Instituttet har imidlertid fået enkelte henvendelser fra interesserede, som gerne vil læse førsteudgaver af bøgerne, altså udgaver med gammel retskrivning og som 100% følger den daværende paginering, orddeling, opsætning osv. For disse historisk interesserede læsere kan vi tilbyde trykte danske førsteudgaver, idet Instituttet stadig har et mindre antal brugte bøger til salg. Som omtalt i vores indlæg i Kosmos nr. 2, 2009, vil vi også efterhånden gøre førsteudgaverne tilgængelige i den historiske afdeling af vores nye hjemmeside, så de særligt interesserede kan studere dem der. Om der derudover bliver behov for nye optryk af førsteudgaver i bogform vil afhænge af det fremtidige behov. Kosmos nr. 3 87

8 9. Retskrivningsvejledningen I arbejdet med at bevare og publicere Martinus tekster følger vi i dag et sæt nøje fastlagte retningslinjer, der sikrer, at behandlingen af teksterne sker på ensartet og velkontrolleret måde. Disse retningslinjer er beskrevet i vores retskrivningsvejledning, som sproggruppen har arbejdet med siden Vi gengiver i det følgende nogle få uddrag fra denne vejledning. Den udgør et ret omfattende og detaljeret arbejdspapir, der vil kunne læses i sin helhed, når vores samlede redegørelse kommer ud på hjemmesiden. Det skal tilføjes, at der findes en tilsvarende vejledning for bearbejdelse af Martinus foredrag til artikler, idet han havde særlige ønsker om, hvordan det talte ord i foredragene skal omsættes til skriftsprog. Grundlæggende udgangspunkt Det grundlæggende udgangspunkt i retskrivningsvejledningen er, at indholdet i Martinus værker skal bevares uændret. Betydningen og det åndelige indhold må ikke ændres. Kun helt undtagelsesvis vil indholdsmæssige rettelser være nødvendige, og i de tilfælde skal rettelsen ledsages af en fodnote i bogen (se eksempler i bilag 1). Såkaldte almindelige korrekturrettelser, man normalt ville lave ud fra de gældende retskrivningsregler fra Dansk Sprognævn, foretages ikke. Teksten kan normalt udmærket læses og forstås, selvom den ikke er 100% rigsdansk eller strengt opfylder de grammatiske regler. Martinus sprog og særlige stil vil i al fremtid være det karakteristiske kendetegn for hans personlige udtryksmåde. Ændringer med rettelsesliste Udover de nævnte fodnoterettelser kan der kun rettes ganske små ting, som rådet vurderer, at Martinus ville have godkendt, hvis han havde været opmærksom på dem. Det drejer sig typisk om korrekturfejl eller sproglige fejl, der kan give anledning til misforståelser eller virke distraherende for læseren. Her skal der ikke skrives fodnoter, men ændringerne registreres på rettelseslisterne. Det vil typisk være tryk- og stavefejl, manglende småord, oplagte kommafejl, manglende kursiv, manglende anførselstegn m.v. (se eksempler i bilag 1). Alle rettelser dokumenteres på rettelseslisterne, så man altid kan gå tilbage og se, hvad der er rettet og hvornår. 10. Fremtiden Med denne orientering håber vi, at Sagens interesserede har fået et lille indblik i det store og tidskrævende arbejde, der gøres for at dokumentere værkernes historik for eftertiden. Vi glæder os til også fremover at informere om dette arbejde og de mange muligheder, fremtiden kommer til at byde på, ikke mindst når det gælder brugen af nye digitale medier. I øjeblikket arbejder Instituttet som en særlig opgave med at indscanne ældre numre af Kosmos og Kontaktbreve på flere sprog. De vil løbende blive lagt ud på Instituttets hjemmeside som søgbar tekst. Tilsvarende vil værkerne på de andre sprog også efterhånden blive gjort tilgængelige som elektronisk søgbare tekster. Med kærlige hilsener Rådet Spørgsmål vedrørende sprogarbejdet på Instituttet er altid velkomne og kan rettes til Torben Hedegaard fra sproggruppen, mail: 88 Kosmos nr. 3

9 Bilag 1. Uddrag fra rettelseslisten til Livets Bog 1, genudgivet i Sted Tekst i 1. udgaven fra 1932 Tekst i udgaven fra 2003 Kommentar Stk. 14, nederst Stk. 17, Stk. 19, afs. 5 Men da nævnte Opfattelse jo ikke skabes af deres Villie, men af deres til Dato selvoplevede Erfaringsmateriale, og dette, som allerede nævnt, er af en saadan Karakter, at det endnu ikke har kunnet skabe Basis for en kulminerende Kærlighedsevne, og [..] derfor heller ikke kan være i Besiddelse af en mod alle Felter rettet Tolerance, saa bliver de samme Væsener nødsaget til eventuelt paa flere Felter endog at være mine Modstandere, ganske uanfægtet af hvormeget de saa end maatte ønske at være det modsatte.... at de ved oplevelsen eller sansningen sender en strøm af varmebølger, en strøm af livskraft eller energi, en strøm af idéer, en strøm af længsel efter at repræsentere en større fuldkommenhed, en strøm af håb og tro på Forsynet eller Faderen, en strøm af guddommelig tilfredshed, harmoni og lykke, en uimodståelig kærlighedstrang eller forøget evne til at elske alt og alle gennem det pågældende væsen.... har Faderen netop ved at gøre Livets Bog identisk med ovennævnte Redskab gjort denne til en mod nævnte Raab tilbagekastet Reflektion fra sit eget uudtømmelige Visdomsprincip og derved ladet Den evige Sandhed fremtræde i en ny Inkarnation, saaledes at den kan blive ved med at lyse og varme ud over Verden i evig ungdommelig Skønhed, Kraft og Straaleglans. Men da nævnte opfattelse jo ikke skabes af deres vilje, men af deres til dato selvoplevede erfaringsmateriale, og dette, som allerede nævnt, er af en sådan karakter, at det endnu ikke har kunnet skabe basis for en kulminerende kærlighedsevne, og de derfor heller ikke kan være i besiddelse af en mod alle felter rettet tolerance, så bliver de samme væsener nødsaget til eventuelt på flere felter endog at være mine modstandere, ganske uanfægtet af hvor meget de så end måtte ønske at være det modsatte.... at de ved oplevelsen eller sansningen sender en strøm af varmebølger, en strøm af livskraft eller energi, en strøm af idéer, en strøm af længsel efter at repræsentere en større fuldkommenhed, en strøm af håb og tro på Forsynet eller Faderen, en strøm af guddommelig tilfredshed, harmoni og lykke, en uimodståelig kærlighedstrang eller forøget evne til at elske alt og alle gennem det pågældende væsen.... har Faderen netop ved at gøre Livets Bog identisk med ovennævnte redskab gjort denne til en mod nævnte råb tilbagekastet refleksion fra sit eget uudtømmelige visdomsprincip og derved ladet den evige sandhed fremtræde i en ny inkarnation, således at den kan blive ved med at lyse og varme ud over verden i evig ungdommelig skønhed, kraft og stråleglans. 1) Meningsforstyrrende fejl, manglende ord tilføjet iht. manuskriptet 2) Mellemrum mangler Kursiv sat 1) Stavefejl 2) Manglende anførselstegn tilføjet iht. manuskriptet Kosmos nr. 3 89

10 Stk. 24, afs. 2, Stk. 44, afs 1, Stk. 54, Stk. 85, Stk. 99, Stk. 106, margentekst Stk. 109, Stk. 115, Efterhaanden som Menneskehedens Iagttagelsesevner eller Sansebegavelse blev mere og mere udviklet, blev den altsaa i Stand til at danne sig tilsvarende mere og mere fuldkomne Billeder af de to førstnævnte Realiteters Ophav, og ud fra dette lange Billedgalleri straaler det fuldkomneste og største Billede os smilende i Møde. Det er Verdensbegrebet Gud alle gode Tings formentlige Ophav. Men da Væserne efter at have passeret begge en Spirals to Halvdele har... Saadanne Væseners Liv og Tilværelse maa naturligvis overfor det, det almindelige Jordmenneske forstaar ved Begrebet levende Væsener virke overordenlig uforstaaeligt eller fantastisk. Og for at faa de Væsener, der levede i den dyriske Harmoni og Lykke eller den dyriske Paradisets Have til at forlade denne Tilstand, for at forhindre, at de samme Væsener ikke blev udelukket fra denne Vækst opad mod større Lys og Fuldkommenhed, eksisterede der ikke noget andet Middel end netop dette, at lade et højere Riges stærkere Lys begynde at skinne ind i Dyreriget. Men derved tvinges yderligere dens Lov og Retsvæsen til at være inkonsekvent. Proletariatet, Under - og Overklassen. Vi bliver nemlig Vidne til, at denne Frihed ligefrem udgør en underminerende Kræftsygdom for selve Jordmenneskeheden, idet den er identisk med det i den daglige Tilværelse nu indtil Trivialitet omtalte Lediggængeri, som udtrykkes under Begrebet Arbejdsløshed, der nu i stor Stil breder sig i alle Verdensdele. Da en nærmere Detaillering af den i Planetariget meget udvidede og ophøjede Verdensmoral... Efterhånden som menneskehedens iagttagelsesevner eller sansebegavelse blev mere og mere udviklet, blev den altså i stand til at danne sig tilsvarende mere og mere fuldkomne billeder af de to førnævnte realiteters ophav, og ud fra dette lange billedgalleri stråler det fuldkomneste og største billede os smilende i møde. Det er verdensbegrebet Gud, alle gode tings formentlige ophav. Men da væsenerne efter at have passeret begge en spirals to halvdele har... Sådanne væseners liv og tilværelse må naturligvis overfor det, det almindelige jordmenneske forstår ved begrebet levende væsener, virke overordentlig uforståeligt eller fantastisk. Og for at få de væsener, der levede i den dyriske harmoni og lykke eller den dyriske paradisets have til at forlade denne tilstand, for at forhindre, at de samme væsener [..] blev udelukket fra denne vækst opad mod større lys og fuldkommenhed, eksisterede der ikke noget andet middel end netop dette, at lade et højere riges stærkere lys begynde at skinne ind i dyreriget. Men derved tvinges yderligere dens lov- og retsvæsen til at være inkonsekvent. Proletariatet, under- og overklassen. Vi bliver nemlig vidne til, at denne fritid ligefrem udgør en underminerende kræftsygdom for selve jordmenneskeheden, idet den er identisk med det i den daglige tilværelse nu indtil trivialitet omtalte lediggængeri, som udtrykkes under begrebet arbejdsløshed, der nu i stor stil breder sig i alle verdensdele. Da en nærmere detaljering af den i planetarriget meget udvidede og ophøjede verdensmoral... 1) Meningsforstyrrende fejl rettet iht. manuskriptet 2) Kommafejl Stavefejl (rettet 1) Kommafejl 2) Stavefejl Meningsforstyrrende fejl, ord slettet, (rettet i 1981) Bindestreg tilføjet (rettet Anførselstegn flyttet (rettet i 2003) Meningsforstyrrende fejl, rettet iht. manuskriptet Stavefejl (rettet 90 Kosmos nr. 3

11 Stk. 163, Stk. 186, Stk. 189, Stk. 195, Stk. 203, Stk. 204, Det kan saaledes kun udvikles ikke diskuteres fra en lavere til en højere Bevidsthedsform. Dette vil altsaa igen sige, at det fra at kunne opleve fysiske Kendsgerninger nu gennem sin Underbevidsthed er i Færd med [.. ] udvikle Organer eller Legemer, gennem hvilke det kan opleve aandelige eller ikke-fysiske Kendsgerninger. En saadan [..] Basis af en Erindringsmobilisering opstaaet dyberegaaende Genkendelse fremtræder i den daglige Tilværelse under Begrebet Definition eller Analyse.... og bliver saaledes som Udtryk for den virkelige Sandhed uægte og usandfærdige og dermed identiske med urene Manifestationer Dette vil altsaa igen sige, at Individet i saadanne Øjeblikke bliver i Stand til, om end endnu i ubevidst Form og saaledes alene i Kraft af Tiltræknings- og Frastødningsloven, at kunne udnytte sine virkelige højeste Aandserindringer til Fordel for Genkendelsesevnens Udstrækning til Genkendelse af nye højeste Aandsoplevelser, hvilken Genkendelse igen er det samme som kosmisk Bevidsthed eller Klarsyn, samtidigt med at det naturligvis ogsaa faar Evne til at udnytte samme høje Erindringsmateriale til Fordel for Skabelsen af nye Aandsbilledformationer og saaledes faar forøget sine Skabeevner Med Tilegnelsen af den permanente Intuitionsfunktion er Individet altsaa naaet saa langt i sin Udvikling, at det skal til at begynde bevidst at færdes med samme Lethed i de aandelige Sfærer som den, med hvilken de ellers kun plejer at kunne bevæge sig i de fysiske Regioner. Det kan således kun udvikles ikke dikteres fra en lavere til en højere bevidsthedsform. Dette vil altså igen sige, at det fra at kunne opleve fysiske kendsgerninger nu gennem sin underbevidsthed er i færd med at udvikle organer eller legemer, gennem hvilke det kan opleve åndelige eller ikke-fysiske kendsgerninger Med tilegnelsen af den permanente intuitionsfunktion er individet altså nået så langt i sin udvikling, at det skal til at begynde bevidst at færdes med samme lethed i de åndelige sfærer som den, med hvilken det ellers kun plejer at kunne bevæge sig i de fysiske regioner. Meningsforstyrrende fejl, rettet iht. manuskriptet Meningsforstyrrende fejl, ord tilføjet iht. manuskriptet (rettet En sådan på basis af en erindringsmobilisering opstået dyberegående genkendelse fremtræder i den daglige tilværelse under begrebet definition eller analyse.... og bliver således som udtryk for den virkelige sandhed uægte og usandfærdige og dermed identiske med urene manifestationer. Dette vil altså igen sige, at individet i sådanne øjeblikke bliver i stand til, om end endnu i ubevidst form og således alene i kraft af tiltræknings- og frastødningsloven, at kunne udnytte sine virkelige højeste åndserindringer til fordel for genkendelsesevnens udstrækning til genkendelse af nye højeste åndsoplevelser, hvilken genkendelse igen er det samme som kosmisk bevidsthed eller klarsyn, samtidigt med at det naturligvis også får evne til at udnytte samme høje erindringsmateriale til fordel for skabelsen af nye åndsbilledformationer og således får forøget sin skabeevne. Meningsforstyrrende fejl, ord tilføjet iht. manuskriptet (rettet Manglende punktum (rettet Rettelse foretaget i Skift ml. ental og flertal (rettet Kosmos nr. 3 91

12 Stk. 222, margentekst Stk. 243, nederst Væsenerne forlader en Trosverden for at træde ind i [..] Vidensverden. Da alle fysiske Bevægelser paa denne Grænse bliver lig Intet, idet de ikke mere kan opleves under [...] de fysiske Sanser, kan Bevægelsen ikke mere opleves som Bevægelse, men som Idé, hvilket igen vil sige Hensigt. Væsenerne forlader en trosverden for at træde ind i en vidensverden Da alle fysiske bevægelser på denne grænse bliver lig intet, idet de ikke mere kan opleves under den fysiske dimension eller med de fysiske sanser, kan bevægelsen ikke mere opleves som bevægelse, men som idé, hvilket igen vil sige hensigt. Manglende ord tilføjet Fejl formentlig opstået i sætteprocessen, manglende ord tilføjet iht. manuskriptet Eksempler på fodnoterettelser: Sted Tekst i 1. udgave Tekst i rettet udgave Kommentar LB5, stk. 1875, LB6, stk. 2029, Bisættelse, kap. 43, afs. 1, DEV 1, symbol 4, afs. 7, Vi har i D-, E- og F-Mennesket set de særligt graverende Afsporinger. (1947) Dernæst ser det, hvorledes den fysiske Mineralmaterie danner vor Klode eller kosmiske Opholdssted. Og med Iagttagelsen af dette begynder det at se ind i det tredie Kosmos, nemlig Mikrokosmos. Vi ved allerede, at nævnte Klode er en Stjerne ligesom de andre lysende Stjerner i det umaadelige Rum, vi har Udsigt til igennem Nattens Mørke, og som vi kalder Stjernehimlen. (1952) Tænkning er en gennem individets hjerte- og nerveorganer koncentreret udløsning af overfysiske kræfter. TJEK ordlyd i 1951 De hvide og violette felter på dette afsnit udgør som nævnt de levende væseners jeg og underbevidsthed. (1963) Vi har i D-, F- og G-mennesket set de særligt graverende afsporinger. (2003) Forsøgt rettet i 1972, desværre forkert: Vi har i D-, E- og G-Mennesket set de særligt graverende Afsporinger. Dernæst ser det, hvorledes den fysiske Mineralmaterie danner vor Klode eller kosmiske Opholdssted. Og med Iagttagelsen af dette begynder det at se ind i det tredie Kosmos, nemlig Makrokosmos. Vi ved allerede, at nævnte Klode er en Stjerne ligesom de andre lysende Stjerner i det umaadelige Rum, vi har Udsigt til igennem Nattens Mørke, og som vi kalder Stjernehimlen. (1984) Tænkning er en gennem individets hjerne- og nerveorganer koncentreret udløsning af overfysiske kræfter. (1978) De hvide og violette felter på dette afsnit udgør som nævnt de levende væseners jeg og overbevidsthed. (2001) Det fremgår tydeligt af stk. 1866, at E-mennesket ikke hører til de særligt graverende afsporinger. Det fremgår tydeligt af konteksten før og efter, at der menes makrokosmos. Rettelse ifølge rettelsesblad til Bisættelse. Rettet af Martinus i hans egen bog fra mindestuerne. 92 Kosmos nr. 3

13 Bilag 2 - Rettelsesblad til Bisættelse ved bogens genudgivelse i Underskrevet af Martinus og Bertil Ekström. Kosmos nr. 3 93

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

E-MAIL OG BREV. 1450 København K. Københavns Byret Sektion 3 Nytorv 25. 17. september 2013 J.nr. 1006597 COL/SLN

E-MAIL OG BREV. 1450 København K. Københavns Byret Sektion 3 Nytorv 25. 17. september 2013 J.nr. 1006597 COL/SLN KØBENHAVN AARHUS LONDON BRUXELLES E-MAIL OG BREV Københavns Byret Sektion 3 Nytorv 25 1450 København K ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE S DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 DIR. +45

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

D e n i d e e II e F ø d e.

D e n i d e e II e F ø d e. Nr. 4 Juli 1933 1. Aargang Martinus: D e n i d e e II e F ø d e. Til de store Problemer, som i Kraft af den ny kosmiske Verdensimpuls er under stærk stigende Udvikling, hører ogsaa Spørgsmaalet om den

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Center Klint Boggruppen 2015 Uge 2 & 5 Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

MARTINUS LIVETS BOG KØBENHAVN 1960

MARTINUS LIVETS BOG KØBENHAVN 1960 LIVETS BOG MARTINUS LIVETS BOG SYVENDE BIND VALD. PEDERSENS BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1960 Copyright by MARTINUS 1960 DET EVIGE LIV (Fortsat fra 6. Bind) 16. Kapitel. DEN KOSMISKE VERDENSMORAL 2396. Den i

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014

Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014 Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014 Communication & Media Strategy Praktiske informationer Optagelsesopgaven skal afleveres digitalt. Derfor skal du indscanne dit materiale, samle det i ét PDF-dokument

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Plan98 er en organisation der udvikler sine metoder på basis af erfaringer. Enhver artikel der henviser til eller omhandler en praksis kan derfor risikere

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

F.1 - Martinus 1934. - tb

F.1 - Martinus 1934. - tb 3 F.1 - Martinus 1934. - tb 4 F.2-1968. Martinus arbejder i sit lille arbejdsrum på Martinus Åndsvidenskabelige Institut på Mariendalsvej, Frederiksberg, med sit symbolbillede: Det ufuldkomne menneske.

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Selvudgiverens oversigt over udgivelsesmuligheder 2012 Kære forfatter Hvis du går med planer om at udgive bøger selv, eller allerede har været igennem processen, har du sikkert også opdaget at det kan

Læs mere

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Ved hjælp af udvalgte kosmiske symboler skitseres her den røde tråd i det evige verdensbillede. Denne publikation er udarbejdet som en støtte ved udstillinger

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere