Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen"

Transkript

1 Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009

2 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De to udvalgte plejehjem Nybodergården og Norges Minde er allerede godt på vej mod opfyldelse af den politiske målsætning om 75 % økologi ved årsskifte 2011/12, idet de ved årsskifte 2008/09 har opnået en økologiprocent på henholdsvis 70 % og 65 %. Det vurderes, at det er muligt at opnå en økologiprocent på 90 % ved årsskifte 2015/16 på de to udvalgte plejehjem, såfremt de tildeles 42,52 kr. (i ,80 kr.) i fødevarebudget pr. fuldkostportion, de producerer. Begge plejehjem tilkendegiver, at dette er muligt med den nuværende personalenormering. Men det oplyses, at dette vil kræve, at de får frigjort tid til at arbejde med de påkrævede forandringsprocesser, der er i forbindelse med selve omlægningen til 90 % økologi. Plejehjemmene bør i forbindelse med omlægning til økologi have løbende opmærksomhed på ernæringsindsatsen. Kravene til ernæring skal være opfyldt, samtidig med, at der omlægges til økologi. For nogle plejehjem kan det blive en økonomisk udfordring at opfylde målet om 90 % økologi. Det er typisk fødevaregruppen kød, fjerkræ og pålæg, som p.t. er ca. 70 % dyrere end konventionelle fødevarer, der bl.a. mangler i omlægningen fra 60 % - 90 % økologi. Ud fra en beregning på Nybodergården og Norges Minde vurderes det dog, at disse to plejehjem kan omlægge til 90 % økologi og samtidig opfylde kravene til ernæring inden for det tildelte råvarebudget. Beregningen er foretaget under forudsætning af, at hele råvarebudgettet går til beboerne. I vurderingen om de to udvalgte plejehjem kan opnå 90 % økologi ved årsskiftet 2015/16 inden for de nuværende rammer til fødevarer og løn, er der nogle usikkerhedsfaktorer, som det er væsentligt at tage med i betragtning. I forhold til køkkenernes produktion ser vi, at køkkenerne har en større produktion end det, forvaltningen tildeler fødevarebudget til. Ud over forplejning til beboere i plejeboliger og borgere på daghjem/dagcenter, produceres der supplerende ydelser til café, pædagogiske måltider, personaleforplejning samt møder og arrangementer. Forvaltningens tildelingsmodel for råvarebudgettet omfatter ikke en særskilt tildeling til ovennævnte supplerende ydelser. Hvis råvarebudgettet skal gå 100 % til beboerne/ borgere på daghjemdagcenter, kræver det således, at udgifter/indtægter til de supplerede ydelser hviler i sig selv. Alternativt kan tildelingsmodellen ændres, således at nærmere definerede supplerende ydelser indgår i tildelingsmodellen. For at opnå 90 % økologi ved årsskifte 2015/16, er det vigtigt at plejehjemsledelsen til stadighed har fokus på omlægningsprocessen. Det foreslås, at plejehjemmene foretager et årligt interview med alle medarbejderne, hvor der spørges ind til ernæring, måltider og økologi. Dette kan eventuelt gøres i forbindelse med den årlige undersøgelse, som plejehjemmene skal foretage i forbindelse med Grøn Smiley-ordningen. 1

3 Hvis køkkenerne vælger en anden forarbejdningsgrad på deres råvarer end den nuværende, vil dette påvirke både deres udgift til fødevarer og deres udgift til løn jo lavere forarbejdningsgrad på råvarerne, jo lavere råvarepriser og jo højere udgift til løn og omvendt. Økonomisk og ressourcemæssigt har de to plejehjem Rundskuedagen og Bomiparken ved årsskifte 2008/2009 nået 75 % økologi og mange er lige ved. De resterende plejehjem kan arbejde videre på samme best practice. Erfaringerne fra arbejdet i Økologi København viser, at de bedste resultater på langt sigt opnås ad frivillighedens og begejstringens vej. Det skal dog understreges, at uddannelse/kompetenceudvikling af medarbejderne er en forudsætning for at opnå omlægning til 90 % økologi ved årsskiftet 2015/16. Såfremt man vil forsøge at omlægge plejehjemmene op til 90 % med de samme metoder, som hidtil anvendt, foreslår Økologi København og omlægningsrådgiver Peter Mundt, at der foretages en individuel undersøgelse af de 27 plejehjem, efterhånden som de når 75 %. Undersøgelsen sættes selvfølgelig kun i gang de steder, hvor stigningen i økologiprocenten stagnerer. I afsnit 3.5 fremgår projektgruppens idé-katalog med forslag/tiltag, der har indflydelse på omlægningsprocessen og dermed på plejehjemmenes økologiprocent. Mulighederne er mange, men det skal understreges, at det er afgørende for økologiprocessen, at det enkelte plejehjem har en engageret ledelse og en veluddannet medarbejderstab. I forhold til fastholdelse af allerede opnåede økologiprocenter vurderes det, at hvert plejehjemskøkken skal tilbydes 2 årlige besøg af en omlægningsrådgiver. Hvert besøg vil som udgangspunkt være af en varighed på 3 4 timer. Desuden bør der afsættes midler til en årlig temadag samt kompetenceudvikling og uddannelse af såvel ledelsen og medarbejderne på plejehjemmene. Behovet for kompetenceudvikling og uddannelse vil være individuelt for det enkelte plejehjem. Det anbefales, at det sker i samarbejde med Sundhedsakademiet således, at det enkelte plejehjem opnår kompensation for udgifterne hertil. Afslutningsvis skal det nævnes at metoden til opgørelse af økologiprocenten er baseret på Dogme-metoden, hvilket kan betyde en vis usikkerhed om opgørelsens nøjagtighed og dermed køkkenets faktiske økologiprocent. I forhold til prissatte forslag/tiltag der kan hæve økologiprocenten på alle kommunens plejehjem med produktionskøkkener, har projektgruppen undervejs i analyseforløbet konstateret, at det ikke er muligt at fremkomme med en prisfastsættelse. Dette er oplyst til styregruppen på et ekstraordinært møde den 2. december

4 Rapportens anbefalinger i forhold til hvad plejehjemmene kan gøre for at komme fra 60 % til 90 % økologi, er samlet i nedenstående skema. Økologiprocenten på de to udvalgte plejehjem Nybodergården og Norges Minde var ved årsskifte 2008/09 henholdsvis 70 % og 65 %. Begge plejehjem tilkendegiver, at de vil kunne opnå 90 % økologi ved årsskifte 2015/16 indenfor fødevarebudgettet (44,80 kr. pr. fuldkostportion i 2009), såfremt fødevarebudgettet udelukkende benyttes til forplejning af beboerne og ikke også benyttes til bespisning af øvrige så som pædagogiske måltider, personaleforplejning, møder mm. Der er i skemaet anbefalinger/tiltag, hvor der ikke er sat økonomi på, idet disse allerede er indarbejdet i de nuværende budgetter for plejehjemmene. Hvad skal der til for at gå fra 60 % til 90 % økologi: 1. Øget ernæringsindsats 0 For de plejehjem der i dag serverer/tilbyder mindre end 9 MJ til beboerne, vil en øget ernæringsindsats have en økonomisk konsekvens. Ej aktuelt på Norges Minde og Nybodergården 2. Ide-kataloget omlægningsmuligheder jf. bilag1 3. Opgørelsesmetode for økologiprocenten (Dogme metoden) 4. Ændring af forarbejdningsgrad i forhold til samlet økonomi (samlet udgift til råvarer og løn) X X 0 Mangler omlægning af kød, fjerkræ og pålæg og æg og delvist juice og saft. Kan omlægges indenfor nuværende fødevarebudget jf. kapitel 1 og 2 X X 0 Metoden bygger på Dogmemetoden og dermed delvis skøn. Kan have betydning for økologiprocenten, såfremt man udvikler en ny opgørelsesmetode X X 0 Hvis der ændres i råvareindkøbet, skal det sammenholdes med lønforbruget 3

5 5. Skal køkkenlederen tælle 100 % med i normeringen? 6. Frigøre tid til at arbejde med de påkrævede forandringsprocesser, der er i forbindelse med selve omlægningen til 75 % økologi i 2011/2012 og til 90 % økologi i 2015/2016 (herunder arbejde med ændring af vaner og adfærd) 7. Kompetenceudvikling og uddannelse både hos pleje- og køkkenmedarbejderne, evt. i samarbejde med Sundhedsakademiet 8. Kompetenceudvikling og uddannelse af ledelsen på plejehjemmene 9. Årlig temadag på plejehjemmene om ernæring, måltider og økologi 10. Rådgivning som hidtil tilbudt fra Center for Miljø årlige besøg af omlægningsrådgiver af en varighed på 3 4 timer X X X X Køkkenlederen bør frigøres til ledelse, kompetenceudvikling og vidensdeling med mellem 25 og 50 % af deres tid. Afsat pr. plejehjem på baggrund af en vurdering af Nybodergården og Norges Minde. Bør indtænkes og undersøges nærmere ved eventuel udarbejdelse af ny tildelingsmodel for løn til køkkenerne X X 0 Vigtigt at den uddannelse der tilbydes, er praksisnær uddannelse. Overvejende uddannelse i regi af Sundhedsakademiet/AMU. Uddannelse af medarbejdere, som ikke er omfattet af AMU-reglerne, forudsættes finansieret af Københavns Madhus. X X 0 Det forudsættes, at Københavns Madhus finansierer uddannelse/ kompetenceudvikling af ledelsen i bred forstand inkl. afdelingsledelse X X Afsat pr. plejehjem. Har tidligere delvis været omfattet af tilbud fra Center for Miljø. Denne opgave bør fremover delvis løses af Københavns Madhus X X Afsat kr. pr. plejehjem. Denne opgave bør fremover løses af Københavns Madhus. Har tidligere været omfattet af tilbud fra Center for Miljø X X Afsat kr. til hvert køkken. Har tidligere været omfattet af tilbud fra Center for Miljø. Denne opgave bør fremover løses af Københavns Madhus 4

6 12. Fortsat fokus på omlægningsprocessen og arbejdsmiljø i køkkenerne fx ved årligt interview af medarbejderne evt. i forbindelse med den årlige Grøn Smileyundersøgelse 13. Etablering af Grøntrum på Norges Minde 14. Småudstyr pulje til køkkenmatériel 15. Optimeringsgennemgang (arbejdsgange/flow, produktionsplanlægning, indkøb- og lagerstyring osv.) i køkkenet evt. i samarbejde med ekstern konsulent 16. Fortsat fokus på vaner i forhold til kolonialvarer og deres anvendelse 17. Fortsat fokus på spild i forhold til kolonialvarer/produktion X X 0 Interviews af medarbejderne i forbindelse med Grøn Smiley både som led i fastholdelse/forankring af økologi, og som led i fastholdelse af medarbejderne. Det årlige interview skal bringe ønsker og behov fra medarbejderne frem i lyset X Grøntsnitter kr., 1 rustfrit bord med vask og hæve-/sænkefunktion inkl. overhylder kr. Hertil skal tillægges udgift til fysisk indretning/plads. Der er p.t. kun 2 produktionskøkkener på plejehjem, der ikke har grøntrum X X Afsat kr. til hvert køkken som årlig driftsudgift til bl.a. at sikre et øget fokus på forøgelse af økologiprocenten X X Afsat kr. pr. plejehjem. Bløde ting der skal indtænkes: viljen til at arbejde med arbejdsgangen og arbejde med adfærdsændring. Har tidligere delvis været omfattet af tilbud fra Center for Miljø. Denne opgave bør fremover delvis løses/finansieres af Københavns Madhus X X 0 Det er en opgave der allerede er kendt og som der skal være fortsat fokus på, hvis økologiprocenten skal øges/fastholdes X X 0 Det er en opgave der allerede er kendt og som der skal være fortsat fokus på, hvis økologiprocenten skal øges/fastholdes Samlet økonomi for de 2 plejehjem 18. Tildelingsmodel X X 0 Det anbefales, at der udarbejdes en ny tildelingsmodel for råvarer og løn til køkkenerne

7 Bilag 1 økologiprocenter Mælk 98 % 95 % Ost 80 % 100 % Brød og kager - købt 60 % 90 % Mel og gryn 95 % 90 % Ris og pasta 90 % 100 % Kartofler og kartoffelmos 98 % 80 % Grøntsager 70 % 80 % Frugt 70 % 50 % Juice og saft 65 % 0 % Kød, fjerkræ og pålæg 3 % 0 % Æg 2 % 25 % Smør, olie og mayo produkter 75 % 75 % Sukker og slik 60 % 80 % Te og kaffe 98 % 100 % Øl, vand og spiritus Føres ej 0 % 6

8 Når den ønskede økologiprocent på 90 er opnået, er det vigtigt, at der fortsat afsættes driftsmidler for at fastholde økologiprocenten. Rapportens anbefalinger fremgår af nedenstående skema. Hvad skal der til for at forankre/fastholde den opnåede økologiprocent: 1. Kompetenceudvikling og uddannelse både hos pleje- og køkkenmedarbejderne, evt. i samarbejde med Sundhedsakademiet 2. Kompetenceudvikling og uddannelse af ledelsen på plejehjemmene 3. Årlig temadag på plejehjemmene om ernæring, måltider og økologi 4. 2 årlige besøg af omlægningsrådgiver af en varighed på 3 4 timer 5. Fortsat fokus på omlægningsprocessen og arbejdsmiljø i køkkenerne fx ved årligt interview af medarbejderne evt. i forbindelse med den årlige Grøn Smileyundersøgelse 6. Småudstyr pulje til køkkenmatériel X X 0 Vigtigt at den uddannelse der tilbydes, er praksisnær uddannelse. Overvejende uddannelse i regi af Sundhedsakademiet/AMU. Uddannelse af medarbejdere, som ikke er omfattet af AMU-reglerne, forudsættes finansieret af Københavns Madhus. X X 0 Det forudsættes, at Københavns Madhus finansierer uddannelse/ kompetenceudvikling af ledelsen i bred forstand inkl. afdelingsledelse X X Afsat pr. plejehjem. Har tidligere delvis været omfattet af tilbud fra Center for Miljø. Denne opgave bør fremover delvis løses af Københavns Madhus X X Afsat kr. til hvert køkken. Har tidligere været omfattet af tilbud fra Center for Miljø. Denne opgave bør fremover løses af Københavns Madhus X X 0 Interviews af medarbejderne i forbindelse med Grøn Smiley både som led i fastholdelse/forankring af økologi, og som led i fastholdelse af medarbejderne. Det årlige interview skal bringe ønsker og behov fra medarbejderne frem i lyset X X Afsat kr. til hvert køkken som årlig driftsudgift til bl.a. at sikre et øget fokus på forøgelse af økologiprocenten 7

9 7. Fortsat fokus på vaner i forhold til kolonialvarer og deres anvendelse 8. Fortsat fokus på spild i forhold til kolonialvarer/produktion X X 0 Det er en opgave der allerede er kendt og som der skal være fortsat fokus på, hvis økologiprocenten skal øges/fastholdes X X 0 Det er en opgave der allerede er kendt og som der skal være fortsat fokus på, hvis økologiprocenten skal øges/fastholdes Samlet økonomi for de 2 plejehjem

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Baggrund for projekt Mad fra bunden..3 3. Formål med projektet.4 4. Metodebeskrivelse..5 5. Sikring af sufficient kosttilbud..6

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Baggrund for projekt Mad fra bunden..3 3. Formål med projektet.4 4. Metodebeskrivelse..5 5. Sikring af sufficient kosttilbud..6

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse. B Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Arbejdskraftbesparende potentiale... 3 1.2 Øvrige gevinster... 3 1.3 Kvalitative mål: Oplevede kvalitetsforbedringer i arbejdet...

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Mad på arbejde. - Metode, forløb og evaluering af projektet

Mad på arbejde. - Metode, forløb og evaluering af projektet Mad på arbejde - Metode, forløb og evaluering af projektet Mad på arbejde - Metode, forløb og evaluering af projektet Udarbejdet af: Anne Lassen, Danmarks Fødevareforskning (design, kvantitativ evaluering,

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Strategi for det regionale socialområde

Strategi for det regionale socialområde Strategi for det regionale socialområde Indhold Strategi for Socialområdet... 4 1. Udviklingsområder for det regionale socialområde...5 2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger...8 3. Sikring af kvalitet...10

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere