Gennemsigtigheds- og Corporate Governancerapport. PwC 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemsigtigheds- og Corporate Governancerapport. PwC 2014/15"

Transkript

1 Gennemsigtigheds- og Corporate Governancerapport PwC 2014/15

2 I PwC er kvalitet altid i højsædet. Kvalitet er en afgørende faktor for at kunne leve op til hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant samt grundlaget for vores forretning og konkurrencedygtighed. 2 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport

3 Indhold Tillidsskabende og professionel 05 PwC Danmark 06 Corporate Governance 12 PwC-netværket 15 PwC s interne kvalitetsstyringssystem 17 Ledelsens erklæring om kvalitetsstyringssystemet og uafhængighedspolitikken 24 PwC s omsætning 2014/15 25 PwC s revisionsog erklæringskunder, omfattet af revisorlovens 21, stk PwC s kapitalejere 28 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport 3

4 Det er afgørende, at vores kunder har tillid til vores kompetencer og ydelser. 4 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport

5 Tillidsskabende og professionel At drive virksomhed er i dag kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet og konkurrence. Derfor er det afgørende, at vores kunder har tillid til vores kompetencer og ydelser. med Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapporten ønsker vi at give læseren et indblik i PwC s juridiske struktur og ejerskab, ledelsesstruktur samt grundlaget for partnernes vederlag. I rapporten beskrives endvidere vores internationale netværk og kvalitetsstyringssystem samt andre forhold af offentlighedens interesse. I PwC er kvalitet altid i højsædet. Kvalitet er en afgørende faktor for at kunne leve op til hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant samt grundlaget for vores forretning og konkurrencedygtighed. Vi er derfor også meget tilfredse med, at vi i året har opretholdt en meget høj kvalitet. Vi er blevet revideret af det amerikanske revisortilsyn Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), og vi er det første og eneste revisions- og rådgivningsfirma i Danmark, hvor kontrollen er blevet gennemført uden bemærkninger. Når vi i Gennemsigtigheds- og Corporate Governancerapporten beskriver forhold om ejerskab og struktur mm., betragter vi det som et bidrag til at sikre troværdigheden af vores forretning samt skabe den tillid, som alle vores interessenter skal have til PwC. Nedenfor får du et hurtigt indblik i nogle af de væsentlige områder, vores Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport kommer ind på. Gennemsigtighedsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med revisorlovens 27, mens Corporate Governance-delen forholder sig aktivt til anbefalingerne for god selskabsledelse. PwC Danmark ejes, ledes og drives af virksomhedens partnere. Som partnerselskab er det afgørende for udviklingen af vores virksomhed, at vi har de rette processer og ledelsesorganer. Vi er i partnerselskabet organiseret med en bestyrelse, en Partner Affairs Committee, en Senior Partner og en direktion. Ledelsen varetages af PwC s direktion (Management Board) og bestyrelse, mens Partner Affairs Committee (PaC) varetager generelle partnerforhold. PaC sammensættes af medlemmer af bestyrelsen. Kvalitet er et altafgørende parameter for at leve op til hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant. Derfor har vi et vedholdende fokus på kvalitet og arbejder systematisk med udvikling og effektivisering af vores kvalitetsog risikostyringssystemer, så vi altid leverer revisions-, skatte- og rådgivningsydelser af høj kvalitet. Som afslutning på gennemsigtighedsrapporten afgiver PwC s ledelse en erklæring om, at de beskrevne kvalitetsstyringssystemer og uafhængighedspolitikker er effektive, og at lovkrav overholdes. Endvidere viser vi PwC s samlede omsætning, fordelt på typer af ydelser, ligesom du også finder en liste med revisionskunder af interesse for offentligheden. Vi håber at Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapporten giver dig et godt indblik i en række af de væsentligste forhold om PwC. Læs også gerne vores årsrapport, hvis du vil vide mere om PwC. God læselyst! Gennemsigtighedsrapporten kort og godt PwC Danmark er et statsautoriseret revisionspartnerselskab, der fungerer som en uafhængig selvstændig juridisk enhed, som er medlem af det globale PwC-netværk PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). PwC 2014/15: Gennemsigtigheds og Corporate Governance-rapport 5

6 PwC Danmark PwC Danmark er et statsautoriseret revisionspartnerselskab, der ejes, ledes og drives af virksomhedens partnere. Som partnerselskab er det afgørende for udviklingen af vores virksomhed, at vi har de rette processer og ledelsesorganer, der skaber aktiv dialog. P wc Danmark er et statsautoriseret revisionspartnerselskab, der ejes, ledes og drives af virksomhedens partnere. Som partnerselskab er det afgørende for udviklingen af vores virksomhed, at vi har de rette processer og ledelsesorganer, der skaber aktiv dialog. I PwC Danmark har vi en bestyrelse, en Partner Affairs Committee, en Territory Senior Partner og en direktion (Management Board). Læs mere om vores organisering, ledelsesstruktur og processer i dette afsnit. Den juridiske struktur og ejerskab PwC Danmark er et statsautoriseret revisionspartnerselskab, der har selskabets partnere som de ultimative ejere, herefter også benævnt kapitalejere. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC P/S) ejes dels af selskabets partnere, dels direkte af partnernes personligt ejede anpartsselskaber og dels gennem Strandvejen 44 Finans ApS, der primært ejer selskabets ejendomme. Der drives alene revisions-, skatteog rådgivningsvirksomhed i PwC P/S. PwC P/S ejer selskabet PricewaterhouseCoopers Insurance Brokers P/S, Vi har en vision om at være det revisions-, skatte- og rådgivningshus i Danmark, der skaber mest værdi for vores kunder. der leverer pensionsrådgivningsydelser. Senere i dette afsnit vises et selskabsdiagram over de forskellige selskaber, der er tilknyttet PwC P/S. Vores ledelsesstruktur og -kultur PwC Danmark ledes af den af kapitalejerne valgte Territory Senior Partner, som også er PwC Danmarks adm. direktør, den øvrige direktion (Management Board) og bestyrelsen. Kapitalejerne i bestyrelsen sidder herudover i en Partner Affairs Committee, der har ansvaret for og behandler generelle partnerforhold. Ledelsen understøttes af tre committees, Markets Committee, Business Committee og People Committee, der hver har en leder, som også indgår i Management Board. Endelig er PwC s forskellige stabsfunktioner samlet i Operations, der har til opgave at støtte PwC s ledelse og medarbejdere i opnåelse af PwC s mål og vision. Ledelseskulturen i PwC Danmark bygger på en række centrale værdier og et adfærdskodeks, som har afgørende betydning for, hvordan vores ledelse og medarbejdere agerer. PwC s ledelsesværdier er fundamentet i vores virksomhedskultur og understøtter vores beslutninger og handlinger på vejen mod fælles og individuel succes. I vores tilgang til ledelse ønsker vi at være ambitiøse og gå foran og stimulere modet til at stå frem, tage initiativ og fremme åbenhed, ansvarlighed og være handlekraftige. PwC Danmark er et partnerskab, og dermed er det også afgørende for udviklingen af vores virksomhed og ansatte, at vi dyrker en åben dialog og formår at skabe aktiv og reel inddragelse på vejen mod de bedste beslutninger. Vi har en vision om at være det revisions-, skatte- og rådgivningshus i Danmark, der skaber mest værdi for vores kunder. Dette realiserer vi kun, hvis vi på alle afgørende områder stræber efter at være den bedste blandt dem, vi sammenligner os med, og således også i relation til god selskabsledelse. 6 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport

7 PwC s bestyrelse: Fra venstre (bagerst): Klaus Okholm, Christian Klibo (næstformand), Gert Fisker Tomczyk, Claus Lindholm Jacobsen, Jesper Møller Langvad, Peter Hededam Christensen (formand). Fra venstre (forrest): Peter Fogh (medarbejdervalgt), Knud Fisker (medarbejdervalgt). Vi forholder os aktivt til udviklingen inden for god selskabsledelse og har herunder etableret en hensigtsmæssig ramme for og organisering af de øverste ledelsesorganer og kontrolsystemer under behørig hensyntagen til, at vi er en partnerdrevet virksomhed. Dette sikrer, at vi agerer i overensstemmelse med gældende lovgivning, udvikler os i den rigtige retning, minimerer risici og har en aktiv og åben dialog med vores kapitalejere. Generalforsamling/Kapitalejermøde Kapitalejerne udøver herudover indflydelse ved at deltage i og afgive stemmer på kapitalejermøder i henhold til den ejeraftale, der er vedtaget af kapitalejerne. Ejeraftalen regulerer kapitalejernes indbyrdes forhold. På kapitalejermøder træffes bl.a. beslutning om eventuelle ændringer af internationale aftaler vedrørende PwCnetværket, valg af Territory Senior Partner, der er PwC Danmarks adm. direktør og også repræsenterer det danske selskab i PwC-netværket, valg af medlemmer til bestyrelsen og PaC, ind- og udtræden af kapitalejere, godkendelse af fordeling af vederlag til partnerne, væsentlige investeringer og andre overordnede forhold. Bestyrelsen Bestyrelsen fører tilsyn med direktionen og er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabet. Det er bl.a. bestyrelsens opgave efter oplæg fra direktionen, at kvalitetssikre PwC s overordnede målsætninger, strategier, budgetter mv. Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med, at PwC driver virksomhed i overensstemmelse med lovgivningen og de forpligtelser, som følger af PwC s internationale aftaler. PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport 7

8 PwC s ejerstruktur Tre inaktive datterselskaber PwC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Strandvejen 44 Finans ApS Kapitalejere (partnere i PwC) Bestyrelse og Partner Affairs Committee Senior Partner og adm. direktør Personlige holdingselskaber PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (i daglig tale PwC ) Management Board PwC Insurance Brokers P/S PwC s organisation PwC s bestyrelse består af seks kapitalejervalgte medlemmer samt to medarbejdervalgte medlemmer. Der er udarbejdet en forretningsorden for både direktionen og bestyrelsen, der begge gennemgås årligt, for at sikre, at de er ajour med PwC s udvikling og behov. Partner Affairs Committee PwC Danmark har etableret en Partner Affairs Committee (PaC) som konsekvens af PwC s struktur som et selskab, ejet og ledet af partnere (kapitalejere). PaC er i forhold til selskabets interne partnerforhold PwC s øverste myndighed, der styrker fællesskabet og varetager partnerkredsens interesser i relation til generelle partnerforhold med respekt for selskabslovgivningens bestemmelser. PaC består i dag af seks kapitalejere, der også er medlemmer af bestyrelsen. Valg af bestyrelse og PaC PwC s bestyrelse og PaC bliver valgt af kapitalejerne for en treårig periode på partnerselskabets generalforsamling. De medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges hvert fjerde år. Partnerselskabet har en grundig udvælgelsesproces og en række kriterier for bestyrelsens sammensætning, så bestyrelsen bedst muligt afspejler PwC s forretningsmæssige, organisatoriske og geografiske struktur. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være statsautoriserede revisorer. Evaluering af bestyrelse og direktion Bestyrelsen og PaC afholder seks til otte møder om året. PwC Danmark har en fastlagt evalueringsprocedure for samarbejdet i bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsesevalueringen finder sted en gang årligt og forestås af bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden evalueres af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen evaluerer direktionen årligt i forhold til partnerselskabets vederlagspolitikker. Ligeledes evaluerer bestyrelsesformanden og den adm. direktør en gang om året deres samarbejde og rapporterer herom til bestyrelsen. Direktionen foretager endvidere årligt en evaluering af deres samarbejde. Territory Senior Partner og adm. direktør I overensstemmelse med PwC s internationale bestemmelser vælges der en Territory Senior Partner af kapitalejerne i PwC Danmark. I henhold til PwC Danmarks vedtægter bliver Territory Senior Partner valgt for en periode på tre år og udpeges af PwC s bestyrelse i forlængelse af valget som adm. direktør. Genvalg af Territory Senior Partner og adm. direktør kan finde sted. Den adm. direktør udpeger den øvrige del af direktionen, som godkendes af PaC. Markets Committee People Committee Business Committee Direktionen Direktionen (Management Board) er ansvarlig for den daglige ledelse af partnerselskabet. Den består af Senior 8 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport

9 PwC s direktion Fra venstre: Jan M. Huusmann (direktør, Tax), Kim Füchsel (Managing Partner og direktør), Mogens Nørgaard Mogensen (Senior Partner og adm. direktør), Lars Baungaard (direktør, Markets), Christian Fredensborg Jakobsen (direktør, Assurance), Michael Eriksen (direktør, Advisory). Partner og adm. direktør Mogens Nørgaard Mogensen, Managing Partner og direktør Kim Füchsel, direktør for Markets Lars Baungaard og direktørerne for partnerselskabets tre forretningsområder, henholdsvis Christian Fredensborg Jakobsen (Assurance), Jan M. Huusmann (Tax) og Michael Eriksen (Advisory). Ledelsen er herunder organiseret i tre committees, som afspejler de områder, vi har valgt at fokusere på, med henblik på at sikre PwC s fortsatte succes Markets Committee, der har ansvaret for eksekvering af de markedsmæssige mål, Business Committee, som er ansvarlig for at sikre den operationelle drift af alle forretningsområder, og People Committee, som bl.a. har ansvaret for eksekvering af mål på talentagendaen. Aktiv dialog med partnerselskabets kapitalejere PwC Danmark tilstræber et vedvarende og højt informationsniveau gennem aktiv og åben dialog med partnerselskabets kapitalejere og øvrige interessenter om PwC s målsætning, udvikling og forventninger til fremtiden. Det sker via kapitalejermøder, udsendelse af referater fra PaCog bestyrelsesmøder, offentliggørelse af månedsrapporter og løbende partnerbriefings. Partnerne har også et lukket forum på selskabets intranet, hvor der lægges nyheder op. Bestyrelsen og direktionen har derudover udformet en kommunikationsstrategi, der sikrer, at alle væsentlige informationer af betydning for kapitalejere og andre stakeholders offentliggøres. Den årlige generalforsamling er dér, hvor kapitalejerne kan udøve deres formelle indflydelse ved at deltage og afgive stemmer i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. PwC opfordrer alle kapitalejere gennem direkte henvendelse til at deltage i generalforsamlingen for at sikre den demokratiske proces. Grundlaget for partnernes vederlag PwC har en vederlagspolitik for bestyrelsen, direktionen og kapitalejerne, der er tilrettelagt med sigte på at fremme en langsigtet adfærd og sikre en balanceret sammenhæng mellem performance og aflønning på et konkurrencedygtigt niveau. Vederlagspolitikken forelægges og godkendes på PwC s ordinære generalforsamling. PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport 9

10 PwC har implementeret et etisk regelsæt, der sikrer, at PwC lever op til både de etiske krav, som omverdenen stiller til os, og de krav, vi stiller til os selv. Et væsentligt element i PwC s etiske regelsæt er en fælles global ramme for fordelingen af overskud til partnerne (partnervederlagssystemet). De enkelte lande har en vis frihed i forbindelse med tilrettelæggelsen af partnervederlagssystemet, men alle systemerne bygger på principperne i den globale ramme. I PwC Danmark omfatter partnervederlagssystemet tre kerneelementer. Partnerne belønnes efter: Den rolle, de får tildelt i partnerskabet. Hvor godt de varetager deres ansvar. Hvor godt PwC Danmark klarer sig som helhed. Hvert år gennemføres således en omfattende evalueringsproces, baseret på et balanced scorecard målepunkter, der tager udgangspunkt i PwC s værdier og strategiske prioriteringer. Herudover følger det af PwC s evalueringsproces, at der samtidig med at der udøves et vist skøn ved vurderingen af en partners indsats indgår en vurdering af partnerens opnåede mål. Processen følges tæt af ledelsen, for at sikre at partnerne enkeltvist belønnes fair og rimeligt på et ensartet grundlag, ligesom den samlede partneraflønning også skal godkendes i PaC. Statsautoriserede revisorer, der ikke er kapitalejere, kan i henhold til PwC s underskriftsregler underskrive revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed som de endeligt ansvarlige. Disse statsautoriserede revisorers vederlag udgøres af en fast løn med tillæg af bonus, der fastlægges efter samme princip som for kapitalejere. PwC s partneraflønning hviler på ønsket om at motivere, anerkende og belønne partnerne for deres bidrag til virksomhedens udvikling, både som medlemmer af integrerede teams og som enkeltpersoner. Derudover følger vi de internationalt anerkendte etiske retningslinjer om aflønnings- og bedømmelsespolitik. * People Engagement Index består af en række faktorer, herunder bl.a. stolthed over at arbejde i PwC, om PwC er et godt sted at arbejde, og i hvilken grad man vil anbefale PwC som arbejdsplads. 10 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport

11 God ledelse 1,6 på en skala fra et til fem, hvor et er det bedste, er resultat af en intern medarbejdermåling af om vores ledelsesværdier i høj grad indgår i den daglige ledelse. Medarbejdere og partnere Antal fuldtidsansatte medarbejdere og partnere ultimo Partnere, directors og senior managers Statsautoriserede revisorer Registrerede revisorer Andet* I alt Partnere heraf kapitalejere Directors Senior managers Andre I alt Pr. 30. juni *) Omfatter uddannelserne cand.jur., cand.merc.int., civiløkonom, kommunon, cand.merc.aud, advokat, cand.oceon., cand.scient, cand.polit, civilingeniør, datamatiker, masters m.fl. PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport 11

12 Corporate Governance God ledelse er afgørende for, at PwC fortsat udvikler sig i den rigtige retning. Derfor er vores organisation bygget op omkring et fælles ledelsesfundament, der tager afsæt i PwC s seks ledelsesværdier. vi tror på, at god ledelse gør en forskel, og at vi med de rette ledelsesværdier og den rette adfærd kan realisere vores ambition om at være det revisions-, skatte- og rådgivningshus i Danmark, der har de dygtigste ledere. God ledelse i PwC tager afsæt vores i seks ledelsesværdier og er funderet på autentisk og passioneret lederskab, der er drevet af høje ambitioner. Som et andet led i vores arbejde med at drive og lede en ansvarlig og professionel forretning forholder vi os aktivt til udviklingen inden for god selskabsledelse under hensyntagen til partnerselskabets særlige struktur. Det giver en hensigtsmæssig ramme for og organisering af de øverste ledelsesorganer og kontrolsystemer, hvilket sikrer, at vi udvikler os i den rigtige retning, minimerer risici og har en aktiv og åben dialog med vores kapitalejere. PwC arbejder for diversitet PwC ser forskelligheder som en styrke, der bidrager til et dynamisk og frugtbart arbejdsmiljø. Vi tror på, at en mangfoldig sammensætning af såvel medarbejdere som partnere er med til at skabe succes i et konkurrencepræget marked. Diversitet er derfor en prioritering i PwC, hvor vi bestræber os på at skabe de bedste rammer for at gøre karriere uafhængigt af alder, køn, nationalitet, seksuel orientering, religion eller livssituation i øvrigt. PwC s seks ledelsesværdier I overensstemmelse med lov nr af 23. december 2012 om indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan og for afrapportering herom har PwC fastsat måltal for andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Det overordnede mål for PwC er, at der så vidt muligt ved bestyrelsesvalget i 2015, eller ved bestyrelsesvalget i 2018, vælges ét kvindeligt bestyrelsesmedlem ud af i alt seks generalforsamlingsvalgte medlemmer. PwC har i dag fem kvindelige kapitalejere ud af i alt 75 kapitalejere. Kønsfordeling 44% Kvinder 56% Mænd På har vi redegjort nærmere for de tiltag, vi har iværksat for at realisere det fastsatte måltal for den kønsmæssige sammensætning i vores øverste ledelsesorgan. 12 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport

13 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport 13

14 Lande, hvor PwC er repræsenteret PwC globalt 157 Vi er til stede i 157 lande på 758 lokationer og er ca PwC ere. 14 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport

15 PwCnetværket PwC Danmark er en uafhængig selvstændig juridisk enhed, som er medlem af det globale PwC-netværk, PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Læs mere om organiseringen af vores globale PwC-netværk i dette afsnit. P wc-selskaberne verden over er medlem af PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). PwCIL er et globalt PwCnetværk, et medlemsbaseret selskab, som udgør en platform, hvor medlemmerne deler viden, færdigheder og ressourcer med henblik på at levere ydelser af en ensartet høj kvalitet til internationale og lokale kunder. PwCIL leverer ingen ydelser til kunderne, men varetager følgende primære aktiviteter; identificering af markedsmuligheder og udvikling af dertil knyttede strategier, styrkelse af PwC s interne produkt-, kvalifikations- og vidennetværk, understøttelse af PwC s brand samt udvikling af fælles risiko- og kvalitetsstandarder, der skal sikre en ensartet praksis og overholdelse af uafhængighedspolitik og -processer hos de enkelte medlemmer. Hvert enkelt medlem er en uafhængig selvstændig juridisk enhed, der er lokalt ejet og har en lokal ledelse. Det lokale ejerskab sikrer en indgående forståelse af det lokale marked og det individuelle ansvar og initiativ, som ejerskabet motiverer til. Medlemmerne indgår ligeledes i regionale grupper, der fremmer samarbejde og sikrer anvendelse af fælles strategier, risikostyring og standarder for kvalitet. Via det globale netværk understøttes de enkelte medlemmer af en stærk lokal forankring af fælles metoder, videnbaser og teknologi samt af adgang til højt specialiseret ekspertise og thought leadership. Network governance Ledelsesstrukturen i PwCIL består af Global Board, Network Leadership Team (som supporteres af Network Executive Team) og Strategy Council. PwC s Global Board består af et antal medlemmer, som repræsenterer interesser i alle medlemslandene og har det overordnede ansvar for god corporate governance i PwCIL. PwC s globale ledelsesteam (Network Leadership Team) og Strategy Council skal sikre, at de strategier og handlingsplaner, som det globale netværk beslutter, bliver implementeret og eksekveret. PwC er herudover opdelt i regionale clusters, hvor de enkelte medlemslande indgår. Det lokale ejerskab sikrer en indgående forståelse af det lokale marked og det individuelle ansvar og initiativ, som ejerskabet motiverer til. PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport 15

16 PwC s ledelse har fokus på risikostyring og på opretholdelse af vores høje kvalitet. 16 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport

17 PwC s interne kvalitetsstyringssystem Høj kvalitet er grundlaget for vores succes og er et højt prioriteret strategisk indsatsområde. I PwC Danmark har vi et konstant fokus på kvalitet, og vi arbejder systematisk med at udvikle og optimere vores kvalitetsog risikostyringsprocesser. I dette afsnit kan du læse mere om vores code of conduct, kontrolmiljø, risikostyring mv. den danske revisorlovgivning stiller strenge krav til etablering og anvendelse af kvalitetsstyringssystem ved udførelse af erklæringsopgaver, hvor der til tredjemand afgives erklæringer med sikkerhed, herunder reviews eller revisionserklæringer. I PwC er disse krav udvidet og tilpasset alle typer af opgaver, således at der sikres en ensartet høj kvalitet i alle de opgaver, vi udfører. Ud over at sikre overholdelse af gældende standarder og høj kvalitet i vores ydelser er kvalitetsstyringssystemet med til at sikre, at vi bl.a. kun påtager os opgaver, vi har kompetencer og ressourcer til at udføre, og at vi overholder gældende krav til uafhængighed mv. Kvalitetsstyringssystemet, som beskrives mere indgående nedenfor, spænder vidt fra beskrivelse af regler og interne politikker og procedurer til praktiske værktøjer, som sikrer udførelse, dokumentation og rapportering i overensstemmelse med gældende regler. PwC s ledelse har fokus på risikostyring og på opretholdelse af vores høje kvalitet. Derfor er der udpeget personer inden for de forskellige forretningsområder, som har det daglige ansvar for løbende vedligeholdelse, udbygning og dokumentation af vores kvalitetsstyringssystem, og som løbende kontrollerer, at systemerne anvendes. Herudover er Risk Management-funktionen pålagt at overvåge denne proces, hvilket bl.a. foretages ved gennemgang og test af de udførte kontrolprocedurer samt ved kvalitetskontrol af udførte opgaver. Elementer i vores kvalitetsstyringssystem Kontrolmiljø Tone at the top PwC s ledelse tilstræber gennem egen adfærd og eget engagement at sikre, at PwC signalerer uafhængighed, integritet og objektivitet. Dette sker dels gennem udsendelse af meddelelser til partnere og medarbejdere, dels ved indlæg på interne konferencer og gennem en omfattende intern undervisning. PwC har nedsat et Risk Management-udvalg, hvor repræsentanter fra direktionen og Risk Management-ledelsen løbende mødes og drøfter det aktuelle risikobillede og tager beslutninger og actions på baggrund heraf. På møderne gennemgås endvidere resultatet af overvågningen af vores kvalitetsstyringssystem og dets anvendelse, således at ledelsen kan sikre sig, at vi til stadighed har et velfungerende og effektivt system til sikring af høj kvalitet i vores ydelser. PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport 17

18 ledelsen forventer også, at partnere og medarbejdere lever op til PwC s kerneværdier Relationer, Værdi og Kvalitet samt vores etiske regelsæt. Dette sikres via omfattende ledelsesinformation til partnere og medarbejdere samt via vores omfattende interne uddannelsesprogrammer. Whistleblower PwC tilskynder, at både omverdenen og vores medarbejdere og partnere har muligheden for at rapportere om og give udtryk for bekymringer om kritisable forhold. Vi har for at understrege vigtigheden af dette udarbejdet en særskilt politik på området. PwC Danmark har etableret en whistleblower-funktion, der sikrer fortrolig klageadgang til de øverst ansvarlige i vores organisation. Den kan bruges, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til vores virksomheds, partneres eller medarbejderes adfærd. Oplysninger behandles fuldt fortroligt og bliver sendt direkte til vores bestyrelsesformand og juridiske chef eller alternativt vores adm. direktør, hvis henvendelsen vedrører de to førstnævnte. Uafhængighed, integritet og objektivitet Vores uafhængighed er altafgørende for, at vi er en troværdig samarbejdspartner. Derfor har vi et omfattende sæt regler og procedurer, der skal sikre, at PwC ikke bliver bragt i en situation, hvor der kan opstå tvivl om vores uafhængighed. En konsekvens af dette er bl.a., at ingen af vores partnere eller medarbejdere som hovedregel må have bestyrelsesposter eller tilsvarende hverv i andre erhvervsvirksomheder. Det er heller ikke tilladt at have økonomiske interesser i en erklæringskunde eller dennes relaterede virksomheder. PwC har ud over detaljerede retningslinjer og værktøjer til sikring af uafhængighed også omfattende systemer til overvågning af, at uafhængighedspolitikker, gældende lovgivning og standarder om uafhængighed overholdes både for PwC som helhed og for de enkelte medarbejdere. Samtidig sikres det, at uafhængighedspolitikker og -systemer til enhver tid er tilgængelige for alle partnere og medarbejdere, hvilket omfatter: Et internetbaseret globalt register over værdipapirer, underlagt begrænsninger, som følge af at selskaberne er kunder hos PwC. Dette indebærer, at partnere og ledende medarbejdere skal søge forhåndsgodkendelse i forbindelse med eventuelle investeringer i værdipapirer. Det kræves endvidere, at partnere og ledende medarbejdere registrerer deres investeringer i værdipapirer i et særskilt system, således at det sikres, at partnere eller ledende medarbejdere ikke ejer værdipapirer, omfattet af investeringsforbud. Uddannelse Samlet antal uddannelsestimer i PwC 2014/15 18 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport

19 Et internationalt forespørgsels- og godkendelsessystem, der er tilrettelagt med henblik på at sikre, at de ydelser, der leveres til børsnoterede revisionskunder og andre revisionskunder af interesse for offentligheden, gennemgås og godkendes, inden arbejdet igangsættes. Hvis påkrævet, tilgodeser vi herigennem også, at sådanne ydelser forelægges vores kunders ledelse til forhåndsgodkendelse. Politik og procedurer for indhentelse af personlige uafhængighedsbekræftelser fra partnere og medarbejdere, der deltager i erklæringsopgaver. Systemer, der først clearer og herefter overvåger forretningsforbindelser for at sikre overholdelse af relevant lovgivning. Politikker og procedurer, som sikrer, at relationer til samarbejdspartnere og leverandører følger de internationale etiske retningslinjer. Indhentelse af årlig bekræftelse fra partnere og alle medarbejdere, der udfører kundevendte opgaver, af deres iagttagelse af begrænsninger vedrørende økonomiske interesser og bankforbindelser mv. Obligatorisk efteruddannelse med central registrering og overvågning. En central uafhængighedsfunktion, som kan konsulteres, når der opstår spørgsmål, ligesom denne løbende påser, at retningslinjer mv. er ajourført. Kontrol af udvalgte partneres, directors og ledende medarbejderes overholdelse af reglerne. Ingen enkeltkunde tegner sig for mere end ca. 3 % af PwC s danske omsætning eller indtjening. Det giver PwC og partnerne den nødvendige frihed til at handle med uafhængighed, objektivitet og integritet. PwC har omfattende systemer til overvågning af, at uafhængighedspolitikker, gældende lovgivning og standarder om uafhængighed overholdes. PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport 19

20 partnerrotation De revisionspartnere, som underskriver regnskaber mv. for børsnoterede revisionskunder og andre kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3, udskiftes hvert syvende år (dog hvert femte år for kunder, som er omfattet af U.S. Securities and Exchange Commissions og the Public Company Accounting Oversight Boards regler). Der findes desuden separate krav i FSR - danske revisorers etiske retningslinjer om udskiftning af nøglepartnere, som ikke underskriver regnskaber, men som spiller en væsentlig rolle i forbindelse med revisionen af børsnoterede kunder og øvrige kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Også her sker der udskiftning hvert syvende år. Regler om at konsultere fageksperter Der findes detaljerede regler og krav om, at PwC s medarbejdere og partnere skal konsultere fageksperter i forskellige situationer. De enkelte revisionsteams konsulterer centrale fagspecialister vedrørende særlige forhold, hvor omstændighederne taler herfor. Såfremt den ansvarlige partner på en revisionsopgave er uenig i den rådgivning, der modtages fra PwC s centrale fagspecialister, findes der en fast procedure for, hvordan der ved involvering af andre partnere opnås fælles enighed om afklaring af problemstillingen. Personaleledelse rekruttering og uddannelse PwC Danmark opretholder strenge ansættelsesprocedurer både for ansættelse af nyuddannede og mere erfarne medarbejdere. Dette omfatter ikke blot en vurdering af akademisk baggrund, men også interviews, baggrundstjek (herunder indhentelse af straffeattest) og referencetjek. Efter ansættelse deltager vores medarbejdere i en række forskellige lokale, nationale og internationale kurser med et indhold, der matcher udviklingen i deres roller og ansvarsområder, efterhånden som karrieren skrider frem. Partnere og medarbejdere anerkendes og belønnes for at varetage deres ansvar på kompetent og professionel vis. Medarbejderne modtager herunder løbende praktisk oplæring. Endvidere udbydes der en række frivillige eller obligatoriske e-learningkurser, som kan eller skal gennemføres med en afsluttende test, som skal bestås. PwC s partnere modtager ligeledes løbende uddannelse, som supplerer eller er en del af den obligatoriske efteruddannelse, som er krævet i henhold til revisorloven. Alle vores statsautoriserede revisorer er i henhold hertil forpligtet til mindst 120 timers efteruddannelse over en treårig periode. Partnernes og medarbejdernes resultater vurderes i en evalueringsproces, der involverer medarbejdere på samme niveau, underordnede og overordnede. Partnere og medarbejdere anerkendes og belønnes for at varetage deres ansvar på kompetent og professionel vis. Managers og senior managers evalueres formelt mindst en gang årligt af de partnere, som de har udført væsentlige opgaver for i årets løb. Den årlige vurderingsproces udmønter sig i oplysninger om, hvor godt de enkelte medarbejdere har klaret sig i forhold til vores værdier, individuelle mål for året og kolleger på samme niveau. Ovennævnte procedurer og medarbejdersammensætning giver os mulighed for løbende at sikre effektive teams til løsning af de opgaver, vi udfører for vores kunder, samt at vi har tilstrækkeligt personale med de kompetencer og færdigheder, der er nødvendige for at udføre opgaverne i overensstemmelse med faglige standarder og vores interne kvalitetskrav. Risikovurdering Risikostyring PwC s Risk Management-funktion omfatter et antal erfarne partnere, som bruger en væsentlig del af deres tid på risikostyringsaktiviteter, kvalitetskontrol mv. Disse partnere har en vigtig rolle i beslutningsprocessen vedrørende accept og fortsat betjening af kunder og vurderer risiko på både et kvalitativt og et kvantitativt grundlag. Herudover er der krav om, at vores revisionsteams skal konsultere Risk Management-partnere i forbindelse med problemstillinger og skøn, fx vedrørende going concern-forhold. Accept og fortsat betjening af kunder PwC har et it-baseret system, som understøtter vores beslutninger vedrørende accept og fortsat betjening af kunder, herunder procedurer for accept af nye opgaver. Systemet indebærer, at revisionsteamet, branchespecialister samt risk management-partnere afgør, hvorvidt risiciene vedrørende eksisterende og potentielle kunder og 20 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport

21 nye opgaver er acceptable, og hvorvidt det er acceptabelt, at PwC sættes i forbindelse med en bestemt virksomhed og dens ledelse. Følgende er eksempler på forhold, som vi tager i betragtning: Virksomhedens og ledelsens omdømme Ledelsens effektivitet Ledelsens eventuelle incitament og tilbøjelighed til at manipulere med de fremlagte resultater Eventuel usædvanlig aggressiv fortolkning af love og standarder Eventuelle aktuelle eller historiske aktiviteter, ansættelsesforhold eller økonomiske relationer, som kunne påvirke PwC s uafhængighed Ressourcer og kompetencer til løsning af opgaven. Et element i kunde- og opgaveaccept er identifikation og legitimation af kunden og dens ultimative ejere i henhold til reglerne i hvidvaskloven, som revisionsfirmaer er omfattet af. Til brug herfor har vi udviklet et detaljeret regelsæt, der sikrer en risikobaseret identifikation og legitimation af kunder, inden der udføres arbejde for kunden, ligesom vores øvrige forpligtelser til at være opmærksomme på hvidvasktransaktioner hos vores kunder er indarbejdet i vores procedurer. Kontrolaktiviteter Udførelse af revision PwC anvender en global revisionsmetodik og et fælles globalt revisionsværktøj til alle revisionsopgaver for at sikre udførelse af opgaverne i overensstemmelse med gældende love og standarder og for at opnå ensartethed og høj kvalitet i udførelsen. Den ensartede metodik omfatter politikker og procedurer for den praktiske gennemførelse og dokumentation af revisionsopgaver. Disse politikker og procedurer opdateres løbende, så de afspejler ny faglig udvikling og tager højde for nye problemstillinger og behov. Vores politikker og procedurer dækker faglige og lovgivningsmæssige standarder samt vejledning i, hvordan standarderne bedst kan implementeres. Opgavespecifikke kvalitetskontroller Selvom PwC har ét overordnet kvalitetsstyringssystem, som anvendes på alle erklæringsopgaver med sikkerhed, er der visse procedurer, som udføres specifikt i forbindelse med bestemte revisioner. Vores børsnoterede kunder samt en række andre større kunder får tildelt en quality review-partner (kvalitetssikringskontrollant), som er ansvarlig for at gennemgå revisionsstrategien, overveje PwC s uafhængighed samt drøfte håndteringen af de primære risici, der identificeres af revisionsteamet. PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport 21

22 quality review-partneren deltager også i drøftelsen af væsentlige regnskabs-, revisions- og rapporteringsmæssige forhold dog som udgangspunkt uden at have kontakt til kunden. PwC s børsnoterede kunder får ligeledes tilknyttet en regnskabsfaglig review-konsulent (en partner fra PwC s faglige specialistfunktion), som har til opgave at tilføre yderligere ekspertise vedrørende regnskabsforhold og overholdelse af fondsbørsregler m.m. De børsnoterede kunder får endvidere tilknyttet en skatteekspert. Informationer og kommunikation Faglige specialister I PwC Danmark har vi en separat afdeling, som består af vores faglige specialister. Denne specialafdeling består af partnere, directors og medarbejdere, som er faglige eksperter inden for regnskab og revision. De foretager review af og yder rådgivning om forhold, der er forbundet med væsentlige, usædvanlige eller komplekse regnskabsog revisionsmæssige forhold og fondsbørsforhold, samt medvirker ved udviklingen af PwC s politikker og metoder for udførelse af erklæringsopgaver. Faglig opdatering PwC s partnere og medarbejdere har uanset deres fysiske placering via vores intranet fuld adgang til vores kvalitetsstyringssystem og de informationer, der er nødvendige for, at de kan holde sig ajour med udviklingen. Vores databasesystem og elektroniske informationssystem sikrer, at de relevante informationer er tilgængelige for alle revisionsteams. Meddelelser om udvikling inden for lovgivning, regnskaber og revision Der udsendes regelmæssigt meddelelser til PwC s partnere og medarbejdere om nye standarder og lovgivning med en tilknyttet vejledning, således at der kan ydes service af høj kvalitet til kunderne. Ny udvikling inden for lovgivning, regnskaber og revision kommunikeres løbende til revisionsmedarbejderne i meddelelser fra den faglige afdeling. 22 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport Overvågning af kvaliteten er en integreret del af vores løbende forbedringsprogram.

23 Overvågning Kvalitetsgennemgang PwC har et internt kvalitetsovervågningsprogram. Programmet omfatter både løbende overvågning af selve kvalitetsstyringssystemet og gennemgang af de enkelte partneres arbejde og overholdelse af forskellige aspekter af vores kvalitetsstyringssystem, med henblik på at vurdere hvorvidt dette fungerer hensigtsmæssigt. Samtidig skaber det en høj grad af sikkerhed for, at vores revisionsopgaver og andre erklæringsydelser udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, faglige standarder samt interne politikker og procedurer. Der rapporteres årligt til ledelsen om resultatet af denne overvågning. Gennemgang af kvaliteten af en revisionsopgave udføres af erfarne partnere og managers, som har relevant viden, og som ikke har forbindelse hverken til det kontor, der udfører revisionen, eller til selve revisionen. Gennemgange udføres årligt, og alle partnere m.fl., som underskriver erklæringer, underkastes gennemgang mindst hvert femte år. Som supplement hertil foretages der endvidere årlige udvælgelser blandt vores større og mere komplekse eller risikofyldte opgaver, således at disse opgaver kontrolleres uafhængigt af kontrollen af de underskrivende revisorer. Vores gennemgangsproces omfatter desuden periodisk afprøvning af effektiviteten af funktionsområder, som f.eks. ansættelse, uddannelse, forfremmelse og uafhængighed. Overvågning af kvaliteten er desuden en integreret del af vores løbende forbedringsprogram. PwC evaluerer løbende input fra sådanne formelle programmer samt fra en lang række uformelle kilder i de fortsatte bestræbelser på at forbedre vores politikker og procedurer og for konstant at udvikle kvalitet i vores arbejde. Herudover evaluerer vi årligt effektiviteten af tilrettelæggelsen og funktionen af alle elementer i kvalitetsstyringssystemet. Overholdelse af regler og lovgivning (compliance-procedurer) PwC har udpeget en partner med særligt ansvar for at påse overholdelse af etiske retningslinjer, herunder også uafhængighedsregler mv. Vores compliance-procedurer er tilrettelagt med henblik på at understøtte, at beslutninger træffes på et objektivt grundlag og for at overvåge overholdelsen af gældende love, regler samt interne politikker og procedurer. Der er tale om kontrol af regeloverholdelse inden for en række områder, herunder uafhængighed, revisorernes adgang til at praktisere, løbende faglig uddannelse samt fortrolighed og etik. Compliance-procedurerne omfatter desuden værktøjer og ressourcer til understøttelse af hele virksomhedens og medarbejdernes bestræbelser på at sikre overholdelse af regler og lovgivning. Kvalitetsstyring på ikke-erklæringsopgaver (rådgivningsopgaver mv.) For ydelser, der ikke hører under kategorien erklæringsopgaver med sikkerhed (rådgivnings- og assistanceopgaver), er der ligeledes etableret særskilte kvalitetsstyringssystemer, som grundlæggende indeholder de samme elementer, som er gældende for erklæringsopgaver med sikkerhed. Disse kvalitetsstyringssystemer er primært baseret på retningslinjer fra PwC s globale netværk, idet der kun i begrænset omfang findes lovgivningsmæssige eller standardmæssige krav til kvalitetsstyringssystemer for rådgivningsopgaver. Den seneste kvalitetskontrol PwC Danmark er igen i 2015 i overensstemmelse med lovgivningens regler udtaget til ordinær revisortilsynskontrol. Kontrollen er igangværende og afsluttes først efter offentliggørelsen af nærværende Gennemsigtighedsrapport. I foråret 2015 var PwC Danmark endvidere udtaget til kvalitetskontrol af de amerikanske tilsynsmyndigheder PCAOB, idet PwC Danmark i USA er godkendt til at revidere kunder, som er omfattet af regler udstedt af U.S. Securities and Exchange Commissions og The Public Company Accounting Oversight Board. Kontrolbesøget omfattede både gennemgang af vores kvalitetsstyringssystem og af udvalgte erklæringsopgaver omfattet af disse regler. Kvalitetskontrollen gav ikke anledning til bemærkninger. Revisortilsynets seneste lovpligtige kvalitetskontrol i PwC Danmark var i efteråret Vi modtog en erklæring fra kontrollanten, der var uden forbehold eller supplerende oplysninger, hvilket betyder, at kontrollanten ved den foretagne gennemgang ikke blev bekendt med forhold, der gav anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, eller at de afgivne erklæringer på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. I en særskilt rapport til ledelsen i PwC har kontrollanten fremsat forslag til yderligere forbedringer af kvalitetsstyringen. Disse forslag er inddraget i det løbende arbejde med at forbedre vores kvalitetsstyringssystem. Kvalitet i vores ydelser På trods af et stærkt udbygget kvalitetsstyringssystem kan vi som professionelle rådgivere ikke undgå fra tid til anden at blive part i erstatningssager. Antallet af sager med PwC Danmark som part er imidlertid ganske beskedent, målt i forhold til såvel kompleksiteten som mængden af de tusindvis af opgaver, vi hvert år løser for vores kunder. PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport 23

24 Ledelsens erklæring som led i kvalitetsstyringssystemet foreskriver revisorloven, at revisionsvirksomheder skal opstille retningslinjer, som sikrer, at revisor, inden denne påtager sig en erklæringsopgave efter revisorlovens 1, stk. 2, tager stilling til, om der foreligger omstændigheder, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Loven kræver, at revisionsvirksomhederne sikrer, at revisorerne i forbindelse med udførelsen af opgaverne i deres arbejdspapirer dokumenterer alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at reducere disse trusler. Ledelsens erklæring om kvalitetsstyringssystemet og retningslinjer for uafhængighed uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at reducere disse trusler. Ledelsen i PwC har gennemgået virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder de foreliggende kontroller og procedurer. Et effektivt kvalitetsstyringssystem er ikke en garanti for, at afgivne erklæringer på regnskaber og anden rapportering til offentligheden ikke indeholder væsentlige fejl, ligesom det ikke kan eliminere risikoen for væsentlige fejl heri. Men kvalitetsstyringssystemet giver en høj grad af sikkerhed for et retvisende billede af de afgivne erklæringer. Det er ledelsen i PwC, der er øverste ansvarlig for kvalitetsstyringssystemet, herunder at der foreligger retningslinjer for vurdering af uafhængigheden, og at det sikres, at revisorerne efterlever reglerne om dokumentation af væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens Det er vores opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt, og at retningslinjerne for uafhængighed overholdes. København, den 11. september 2015 Management Board Mogens Nørgaard Mogensen Senior Partner og adm. direktør Lars Baungaard Jan M. Huusmann Kim Füchsel Christian Fredensborg Jakobsen Michael Eriksen Bestyrelse Peter Hededam Christensen Formand Gert Fisker Tomczyk Knud Fisker Medarbejdervalgt Christian Klibo Jesper Møller Langvad Peter Fogh Medarbejdervalgt Claus Lindholm Jacobsen Klaus Okholm 24 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport

25 PwC s omsætning 2014/15 Omsætning i regnskabsåret 2014/15 Størrelse og omsætning fordelt på honorarer for revision af regnskaber, honorarer for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, skatterådgivning og andre ydelser. PwC s omsætning i regnskabsåret 2014/15 fordeler sig, jf. revisorlovens 27, stk. 1, pkt. 8, således: (DKK mio.) 2014/15 Lovpligtig revision 803 Erklæringsopgaver med sikkerhed 75 Skat 378 Andre ydelser PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport 25

26 PwC s revisionsog erklæringskunder PwC s revisions- og erklæringskunder, omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 PwC s kunder, omfattet af revisorlovens 21, stk. 3, for hvilke PwC Danmark i det foregående regnskabsår har udført opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2. Revisionskunder omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 Børsnoterede kunder, jf. revisorlovens 21, stk. 3, nr. 1 Ambu A/S Andersen & Martini A/S A.P. Møller Mærsk A/S Asetek A/S Bank Nordik Berlin IV A/S BoConcept A/S BioPorto A/S Brd. Klee A/S Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S cbrain A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast A/S Copenhagen Network A/S DONG Energy A/S D/S NORDEN A/S ERRIA A/S FCM Holding A/S Flügger A/S Foreningen european retail Genmab A/S German High Street Properties A/S HMN Naturgas I/S Hvidbjerg Bank A/S Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Investeringsforeningen SEB Invest Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen UCAP Invest Investeringsforeningen Wealth Invest Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Investeringsselskabet Luxor A/S Jensen & Møller Invest A/S Københavns Lufthavne A/S Mols-Linien A/S NeuroSearch A/S Nordic Shipholding A/S Novo Nordisk A/S Novozymes A/S Per Aarsleff A/S Ringkjøbing Landbobank A/S PWT Holding A/S ROCKWOOL International A/S RIAS A/S Salling Bank A/S SimCorp A/S SKAKO A/S Skjern Bank A/S Solar A/S TDC A/S Tivoli A/S Trigon Agri A/S Totalbanken A/S Veloxis Pharmaceuticals A/S Vestas Wind Systems A/S Vestjysk Bank A/S Victoria Properties A/S 26 PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport

27 Andre finansielle kunder (ej børsnoterede), jf. revisorlovens 21, stk. 3, nr. 4 Arriva Insurance A/S BRFfonden BRFholding A/S BRFkredit A/S BRFkredit Bank A/S Broager Sparekasse CAM Group Holding A/S Carnegie Asset Administration A/S Carnegie Asset Management Holding Danmark A/S Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Carnegie Bank A/S Danmarks Nationalbanks pensionskasse u/afvikling Dansk Boligforsikring A/S Dansk Glasforsiking A/S DBF Holding A/S DONG Insurance A/S Ekspres Bank A/S Fanø Sparekasse Faster Andelskasse Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S Ford Motor Company s Pensionskasse Forsikringsselskabet SEB Link A/S Frøslev-Mollerup Sparekasse Fåmandsforeningen PenSam Invest A/S HF FORSIKRING G/S IBM Pensionsfond ICAP Scandinavia Fondsmæglerselskab A/S IWC Investment Partners Fondsmæglerselskab A/S Københavns Havns Pensionskasse NEM Forsikring a/s Maersk Insurance A/S Middelfart Sparekasse NærBrand Forsikring G/S PenSam Bank A/S PenSam Forsikring A/S PenSam Holding A/S PenSam Liv Forsikringsaktieselskab Pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Pensionskassen for portører Pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Qudos Insurance A/S Rise Sparekasse Rise Spare- og Laanekasse Sampension KP Livsforsikring a/s Sampension Alt. Asset Management A/S SEB Pensionsforsikring A/S Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Sparekassen Djursland Sparekassen Kronjylland Sparekassen Thy Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S TDC Reinsurance A/S Vestjylland Forsikring gs. Øvrige kunder (statslige aktieselskaber, jf. revisorlovens 21, stk. 3, nr. 2, og selskaber mv., der overskrider størrelseskriterierne, jf. revisorlovens 21, stk. 3, nr. 5) Aarhus Universitets Forskningsfond Aktieselskabet af Anpartsselskabet af 31/ A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal A/S Dansk Shell A/S United Shipping & Trading Company Augustinus Fonden Bitten og Mads Clausens Fond Bornholmstrafikken Holding A/S COWI A/S COWI Holding A/S Bunker Holding A/S Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab Dagrofa aps Danfoss A/S Det Danske Klasselotteri A/S DONG Energy Salg og Service A/S DONG Energy Sales & Distribution A/S DONG Energy Thermal Power A/S DONG Energy Wind Power Holding A/S DONG Energy Wind Power A/S DONG Energy Wind Power Danmark A/S DONG Energy VE A/S DONG Wind A/S DONG Energy E&P A/S DT Group A/S DuPont Danmark Holding ApS DuPont Nutrition Biosciences ApS Haldor Topsøe Holding A/S Haldor Topsøe A/S Hempel Fonden Hempel Holding A/S Hempel A/S IBM Danmark Aps Icopal A/S Icopal Holding A/S JYSK Holding A/S LEGO A/S LEGO System A/S LEO Fondet LEO Pharma A/S LM Wind Power Holding A/S Maersk A/S Maersk Supply Services A/S Maersk Tankers A/S Novo A/S Novo Nordisk Fonden Parkway Northern Europe Holding A/S Rambøll Fonden Rambøll Gruppen A/S RFG Midco A/S Selfinvest ApS Skandinavisk Holding A/S Skandinavisk Holding II A/S Scandinavian Tobacco Group A/S Svitzer A/S Kommuner, regioner og kommunale fællesselskaber, jf. revisorlovens 21, stk. 3, nr. 3 Aalborg Kommune Brønderslev Kommune Egedal Kommune Faxe Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Glostrup Kommune Greve Kommune Halsnæs Kommune Herlev Kommune Horsens Kommune Hørsholm Kommune Langeland Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Mariagerfjord Kommune Odder Kommune Morsø Kommune Roskilde Kommune Rødovre Kommune Viborg Kommune PwC 2014/15: Gennemsigtigheds- og Corporate Governance-rapport 27

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport

Gennemsigtighedsrapport www.pwc.dk/aarsrapport Gennemsigtighedsrapport 2012/13 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab INDHOLD Gennemsigtighedsrapport 03 04 10 12 18 19 20 24 Forord Tillid som den afgørende

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013/2014

Gennemsigtighedsrapport 2013/2014 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013/2014 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013

Gennemsigtighedsrapport 2013 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Corporate Governance og Gennemsigtighedsrapport. PwC s årsrapport 2013/14

Corporate Governance og Gennemsigtighedsrapport. PwC s årsrapport 2013/14 Corporate Governance og PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14: Corporate Governance og Du finder os på 16 kontorer placeret i hele Danmark. PwC s årsrapport 2013/14: Corporate Governance

Læs mere

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid Indhold Forord 3 PwC Danmark 4 Den juridiske struktur og ejerskab 4 Vores ledelsesstruktur og kultur 4 Grundlaget for partnernes

Læs mere

CHRISTENSEN KJÆRULFF DEN JURIDISKE STRUKTUR OG EJERSKABET

CHRISTENSEN KJÆRULFF DEN JURIDISKE STRUKTUR OG EJERSKABET GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2010 1 1 CHRISTENSEN KJÆRULFF DEN JURIDISKE STRUKTUR OG EJERSKABET CK Holding 2009 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (CVR nr. 32 06 94 36) er moderselskab for den 100% ejede

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015)

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver revisionspåtegninger på regnskaber

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2015

Gennemsigtighedsrapport 2015 CVR-nr. 13 86 45 78 Gennemsigtighedsrapport 2015 Offentliggjort 30. september 2015 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af 17.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport. 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

Gennemsigtighedsrapport. 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk Gennemsigtighedsrapport 2015 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29 44 27 89 redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal... I henhold til Lov om godkendte revisorer og

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2015

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2015 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2015 Rapport om gennemsigtighed for 2015 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport

Gennemsigtighedsrapport www.pwc.dk/aarsrapport Gennemsigtighedsrapport 2010/11 Gennemsigtighedsrapport PwC s gennemsigtighedsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med revisorlovens 27 og det Europæiske Råds ottende direktiv.

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport

Gennemsigtighedsrapport Gennemsigtighedsrapport 07/08 PricewaterhouseCoopers har udarbejdet en gennemsigtighedsrapport i overensstemmelse med revisorlovens 27 og EU s 8. direktiv. I henhold til loven er vi først forpligtet til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2016

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2016 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2016 Rapport om gennemsigtighed for 2016 Som revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger på årsregnskaber m.v.

Læs mere

GENNEMSIGTIGHEDS- OG CORPORATE GOVERNANCE RAPPORT

GENNEMSIGTIGHEDS- OG CORPORATE GOVERNANCE RAPPORT PwC 2015/16 GENNEMSIGTIGHEDS- OG CORPORATE GOVERNANCE RAPPORT Succes skaber vi sammen... 2 Gennemsigtigheds- og Corporate Governance rapport 2015/16 Indhold LEDELSES- BERETNING Tillid og relationer PwC

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport. 20. marts 2015 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

Gennemsigtighedsrapport. 20. marts 2015 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk Gennemsigtighedsrapport 2014 20. marts 2015 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29 44 27 89 redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal... I henhold til Lov om godkendte revisorer og

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Gennemsigtighedsrapport

Årsrapport 2009/10. Gennemsigtighedsrapport Årsrapport 2009/10 Gennemsigtighedsrapport 7 4 15 19 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 29 39 53 Indhold Synspunkt fra direktørstolen... 7 Hoved- og nøgletal... 15 Ledelsesberetning... 19 Ambitiøse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE Udgiver: DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker Udarbejdet af: DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 (16. februar 2015) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24

Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 ANBEFALINGER

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dragsholm Sparekasse Gældende for regnskabsåret 2015 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Kommissorium På bestyrelsesmødet den 21. marts 2011 besluttede bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 17. januar 2015 A N B E F A L I N G E R F O R G O D F O N D S L E D E L S E Indledning Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse ( Komitéen ) 16 anbefalinger for god fondsledelse ( Anbefalingerne

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S På bestyrelsesmødet den 30. april 2014 besluttede bestyrelsen for Arkil Holding A/S at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. Nærværende kommissorium

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Aktuelt på bestyrelsesagendaen 1 Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse 2 Aktionærrettighedsdirektivet

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav.

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Med baggrund i 80 c i Lov om Finansiel Virksomhed skal pengeinstitutter på hjemmesiden redegøre for efterlevelse af en række centrale

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit November 2016 1 Indledning 1.1 Baggrund I Foreningen Nykredit betragter vi mangfoldighed som en vigtig forudsætning for nytænkning og udvikling

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group På bestyrelsesmødet den 15. oktober 2006 besluttede bestyrelsen for Solar A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Nærværende kommissorium er opdateret og godkendt

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden 1 Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere