Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn"

Transkript

1 Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn Oktober 2010

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark, orupvang 4, 2750 allerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark orupvang allerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Et par ord om Tophjælp forsikringer Tophjælp privat Tophjælp fritidshus Tophjælp bil Tophjælp camping- eller påhængsvogn Tophjælp motorcykel Tophjælp vare- og lastbil Et par ord om Topdanmarks alarmcentral Topdanmarks alarmcentral Generelle vilkår 1. Tophjælp - en tillægs forsikring Hvor dækkes Når der er brug for hjælp Garanti Forsikringens betaling Gebyr Ændring af pris og forsikrings vilkår Hvornår og hvordan kan forsikrin gen opsiges Tilbagebetaling Moms Regres Ankenævn Lovgivning Tophjælp camping- eller påhængsvogn 14. Hvad dækker forsikringen Tophjælp Europa Hvad dækker forsikringen ikke Side 3

4 Et par ord om Tophjælp forsikringer Tophjælp privat dækker udgifter til - patientkørsel, hvis en i familien bliver syg og ikke selv kan køre til læge eller sygehus - psykologisk krisehjælp, hvis en i familien rammes af en voldsom hændelse, der medfører akut psykisk krise - redning og oprydning i forbindelse med skade på forsikringsstedet - pumpearbejde i forbindelse med vandskade på forsikringsstedet. Tophjælp fritidshus dækker udgifter til - redning og oprydning i forbindelse med skade på forsikringsstedet - pumpearbejde i forbindelse med vandskade på forsikringsstedet. Tophjælp bil dækker udgifter til - hjælp til bilen - døroplukning - persontransport - patientkørsel - Reservebil - hjælp til trailer - psykologisk krisehjælp. Tophjælp camping- eller påhængsvogn dækker udgifter til - hjælp til camping- eller påhængsvognen - døroplukning. Tophjælp motorcykel dækker udgifter til - hjælp til motorcyklen - persontransport - patientkørsel. Tophjælp vare- og lastbil dækker udgifter til - hjælp til vare-/lastbilen - døroplukning - persontransport - patientkørsel. På din police kan du se, hvilke Tophjælp forsikringer du har. Disse vilkår gælder udelukkende Top hjælp camping- eller påhængsvogn. Hjælp i Danmark skal i hvert enkelt tilfælde først aftales med Topdanmarks alarmcentral på telefon Et par ord om Topdanmarks alarmcentral Ring til Topdanmarks alarmcentral på telefon , hvis du har brug for hjælp. 4

5 Generelle vilkår 1. Tophjælp - en tillægs forsikring A Tophjælp, der er en tillægsfor sikring til andre forsikringer i Topdanmark, kan tegnes med et eller flere af følgende dæknings områder: privat, fritidshus, bil, camping- eller påhængsvogn, motorcykel og vare- og lastbil. For Tophjælp camping- eller på hængsvogn er det en forudsætning, at forsikringstageren har Tophjælp for det trækkende køretøj i Topdanmark. Forsikringen dækker med højst kr. inden for et forsikringsår. eløbet indeksreguleres ikke. 2. Hvor dækkes A Forsikringen dækker udgifter til hjælp som beskrevet i vilkårenes punkt 14 i Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland. Endvidere dækker forsikringen udgifter til hjælp som beskrevet i punkt 15 i følgende lande: Albanien, Andorra, elgien, os nien- Hercegovina, ulgarien, ypern, Estland, Finland, Frankrig, Græken land, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal ekskl. Azorerne og Ma deira, Rumænien, Rusland indtil Uralbjergene, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien ekskl. De anariske Øer, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. 3. Når der er brug for hjælp A Hjælp efter vilkårene skal i hvert enkelt tilfælde først aftales med Topdanmarks alarmcentral, som sørger for hjælp så hurtigt som muligt. I Danmark på tlf I udlandet på tlf Hjælp kan tilkaldes hele døgnet -også søn- og helligdage. Hvis forsikringstageren har haft udlæg til Tophjælp i Danmark, fx i form af billetter, taxiregninger eller regninger fra redningskorps, sendes bilag for udlæg til Topdanmarks alarmcentral, Top danmark, orupvang 4, 2750 al lerup. Topdanmark refunderer be løbet til forsikringstageren senest 3. arbejdsdag efter modtagelsen, hvis bilaget er forsynet med forsikringsnummer og Tophjælp-mærkat. Hvis forsikringstageren har haft udlæg til Tophjælp i udlandet, sendes bilag for udlæg, påført køre tøjets registreringsnummer til SOS International A/S, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg. 4. Garanti A Under normale vejr- og trafikforhold vil hjælp efter vilkårene være fremme inden for 1 time efter bestillingen, medmindre andet er aftalt eller oplyses ved bestillingen. D Hvis hjælpen kommer senere end 1 time efter bestillingen, får forsikringstageren efter anmodning til bage betalt beløbet for den del af Tophjælpforsikringen (det dæk nings område), hjælpen vedrører. Til bage betalingen omfatter indeværende års pris, og tilbagebetaling kan kun ske én gang pr. forsikringsår. Garantien gælder ikke uden for Danmark. Garantien gælder ikke under strejke, lockout, boykot eller blokade. 5

6 5. Forsikringens betaling A Præmien fastsættes efter Top danmarks gældende prisliste. Sam men med præmien opkræves eventuel stempelafgift og andre afgifter til det offentlige. D E Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. Præmien opkræves med an givel se af sidste rettidige betalingsdag. etales præmien ikke rettidigt, opkræves gebyr for hvert rykkerbrev, Topdanmark må udsende. Gebyret indeksreguleres. Herudover er Topdanmark berettiget til at op kræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. etales præmien stadig ikke slettes forsikringen. 6. Gebyr Topdanmark har ret til at beregne gebyrer til dækning af omkostnin ger for serviceydelser for eksempel opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af Topdanmarks prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. 7. Ændring af pris og forsikrings vilkår A Prisen indeksreguleres en gang om året på forsikringens forfaldsdag. Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i lønindekset for den private sektor, som Danmarks Statistik offentliggør. Hvis udgivelsen af dette lønindeks fra Danmarks Statistik op hører, kan Topdanmark fortsætte indeks reguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Er indeksreguleringen ikke tilstrækkelig til at imødegå udviklin gen i udgifterne, kan Topdanmark med mindst 1 måneds varsel foretage ekstraordinære prisforhøjelser med virkning fra forfaldsdagen. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. Topdanmark kan med mindst 1 måneds varsel foretage ændringer i forsikringsvilkårene med virkning fra forfaldsdagen. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. 8. Hvornår og hvordan kan forsikrin gen opsiges A Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringens udløb. Forsikringstageren har herudover en særlig mulighed for at opsige forsikringen med kortere varsel mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af Topdanmarks prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. Forsikringen kan dog opsiges skriftligt med 14 dages varsel af både forsikringstageren og Topdanmark i indtil 1 måned efter, at hjælp er rekvireret, eller Topdanmark har betalt for hjælpen. Forsikringen ophører uden op sigelse, hvis betingelserne for oprettelse af den ikke længere er opfyldt, se punkt 1. 6

7 9. Tilbagebetaling Ophører forsikringen, tilbagebetales betalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør. 10. Moms A Moms i henhold til gældende lov betales af Top danmark. For så vidt angår køretøjer til hørende registrerede virksomheder betales momsen endeligt af forsikringstageren/den registrerede virksomhed i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKAT. Topdanmark lægger momsen ud og opkræver den derefter hos forsikringstageren/den registrerede virksomhed. 11. Regres A Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. Topdanmark har regres, hvis vi har haft udgifter til hjælp, som ikke er dækket på forsikringen. 12. Ankenævn A Hvis du ikke er tilfreds med vor behandling af din forsikringssag, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl. 10 og 13. Ankenævnet kan dog kun behandle din klage, hvis: 1. du forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med os. 2. vi ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra dig. 3. du til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Anke nævnet. Gebyret betales tilbage, hvis du helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Din klage skal sendes til Anke nævnet på et særligt klageskema, som kan fås her: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for forsikring Lovgivning For forsikringen gælder iøvrigt lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Tophjælp camping- eller påhængsvogn 14. Hvad dækker forsikringen I forbindelse med den camping- eller påhængsvogn eller de camping- eller påhængsvogne, der er nævnt i policen, dækker forsikringen i Danmark efter forud gående aftale med Topdanmarks alarmcentral, telefon og efter de vilkår, der gælder for forsikringen udgifter til: a) hjælp til camping- eller påhængsvognen b) døroplukning. 7

8 A Hjælp til camping- eller påhængsvognen Forsikringen dækker hjælp ved ethvert uheld med bilen eller motorcyklen og/eller camping- eller påhængsvognen, hvis kørslen ikke kan fortsætte. Endvidere efter tyveri eller hvis bilens eller motorcyklens fører på grund af tilskadekomst eller akut sygdom ikke kan føre køre tøjet. Hjælpen gives i form af udbedring af skaden på stedet eller i form af bjergning, transport eller hjulskift. Forsikringen dækker ikke udgifter til reservedele. Ved transport kan forsikringstageren vælge mellem transport til værksted, hjemsted eller andet bestemmelsessted. Forsikringen dækker én transport ved hvert uheld. I forbindelse med reparation som følge af uheldet betales dog også transport mellem reparationsværksteder. Forsikringen dækker udgifter til færgeoverfart eller broafgift, medmindre der foreligger allerede indkøbt billet. Ved hjælp til påhængsvogn kan transportøren forlange aflæsning. Af- og pålæsning er ikke dækket. Døroplukning Forsikringen dækker døroplukning som foretages efter aftale med Topdanmarks alarmcentral. Hvis låsesmed må tilkaldes betales udgiften hertil. 15. Tophjælp Europa I forbindelse med den camping- eller påhængsvogn eller de camping- eller påhængsvogne, der er nævnt i policen, dækker forsikrin gen i de under punkt 2 nævnte lande efter forudgående aftale med Topdanmarks alarmcentral, tlf og efter de vilkår, der gælder for forsikringen udgifter til: a) hjælp til camping- eller påhængsvognen b) døroplukning. A Hjælp til camping- eller påhængsvognen Forsikringen dækker hjælp ved ethvert uheld med køretøjet, hvis kørslen ikke kan fortsætte. Hjælpen gives i form af udbedring af skaden på stedet eller i form af bjergning, hjulskift eller transport til nærmeste værksted. Forsikringen dækker ikke udgifter til reservedele. Døroplukning Forsikringen dækker døroplukning som foretages efter aftale med Topdanmarks alarmcentral. Hvis låsesmed må tilkaldes, betales udgiften hertil. 16. Hvad dækker forsikringen ikke Forsikringen dækker ikke 1. behov for hjælp efter vilkårene, der kendes på tegningstidspunktet. 2. hjælp, som de sikrede vederlagsfrit har krav på efter eksisterende forsikringer eller abonnementer. 3. udgifter til hjælp i områder i krig eller borgerkrig. 8

9 9

10 10

11 11

12 Topdanmark Forsikring A/S orupvang allerup Telefon VR-nr