VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold"

Transkript

1 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter

2 Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning. Bygninger underlagt BR 95 4 Brandkam og brandkamserstatning. Bygninger tillige underlagt TF 5 Tagkonstruktioner, eksempler - BR 95 Profilerede stålplader 6 Vaffelplader / TT dæk af beton 6 Beton- eller letbetondæk 7 Tagkonstruktioner, eksempler - TF Beton- eller letbetondæk 8 Detaljer Stern 8 Ovenlys 8 Ventilationskanal 8 Checkliste - BR 95 9 Checkliste - TF 10 Plastindustrien i Danmark EPS sektionen Nørre Voldgade København K Telefon Telefax Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) 2

3 Generelt Brandkam og brandkamserstatning For en brandsektionsvæg gælder, at der skal træffes særlige foranstaltninger til sikring mod brandsmitte hen over brandsektionsvæggen. Denne sikring udføres enten ved, at brandsektionsvæggen føres op over taget med en forsvarligt afdækket brandkam af samme konstruktion som brandsektionsvæggen eller ved, at der udføres sikring af tagkonstruktionen (brandkamserstatning) langs brandsektionsvæggen. Denne vejledning for tagkonstruktioner med udvendig isolering af Ekspanderet Polystyren (EPS) er udarbejdet på grundlag af Bygningsreglement 1995 (BR 95) samt Tekniske forskrifter (TF) for brandfarlig virksomhed og oplag. Vejledningen er en oversigt over brandkravene ved tagkonstruktioner, og den indeholder forslag til konstruktionsudformninger, der opfylder de givne brandkrav. Vejledningen er tænkt som et arbejdsværktøj i det daglige arbejde for de projekterende og for de udførende. Vejledningen kan ikke erstatte dokumentation i forbindelse med myndighedernes byggesagsbehandling. Som indledning til vejledningen er vist de generelle krav for udformning af brandkam og brandkamserstatninger for brandsektionsvægge i bygninger efter BR 95 og bygninger, som desuden er underlagt de skærpede krav i TF. De generelle krav er vist, da udformningen af brandkam og brandkamserstatning kan variere i forhold til de i vejledningen viste eksempler, som i øvrigt alene gælder for bygninger med taghældning mindre end 1:8. For en tagkonstruktion, som indeholder EPS isolering, gælder efter BR 95, at den skal være omfattet af en MK-godkendelse eller, at der under EPS isoleringen skal være en bærende, adskillende BD-bygningsdel 30. Den førstnævnte mulighed (tagkonstruktion omfattet af en MK-godkendelse) er medtaget blandt de eksempler, som er vist i denne vejledning. Hvis bygningen tillige skal opfylde de skærpede krav i TF, skal der under EPS isoleringen være en bærende, adskillende BS-bygningsdel 60. For enhver brandkamserstatning gælder, at den skal opfylde kravene til en adskillende bygningsdel med en brandmodstandsevne på 60 minutter. En brandkamserstatning, der kræves udført som bærende, adskillende BS/BD-bygningsdel 60, skal understøttes af konstruktioner med en brandmodstandsevne på mindst 60 minutter. Hvor det ikke kræves, at en brandkamserstatning er bærende, stilles der ikke krav til brandmodstandsevnen for de konstruktioner, som bærer brandkamserstatningen. Der må ikke være åbninger (f.eks. lemme og spjæld) i brandkamserstatninger. Brandsektionsvæggen skal føres helt op og i tæt forbindelse med tagdækningen (den yderste tagdækning). Tagdækninger på brandkamserstatninger skal for bygninger efter BR 95 udføres som klasse T tagdækning - ligesom tagdækninger andre steder på bygningerne. For bygninger, som desuden er underlagt de skærpede krav i TF, skal brandkamserstatninger udføres med ubrændbar tagdækning eller med svagt brandudbredende tagdækning og med ubrændbar isolering. Begreberne klasse T tagdækning og svagt brandudbredende tagdækning er altid relateret til såvel selve tagdækningen som til det aktuelle underlag for tagdækningen. Det skal i hvert enkelt tilfælde med den konkrete sammenbygning mellem en brandsektionsvæg og brandkamserstatningerne eftervises (jf. BR 95, kap , stk. 2), at brandsektionsvæggen bevarer sin stabilitet under 60 minutters standardbrand på den ene side af væggen eller på den anden side af væggen (men ikke begge sider samtidigt). På tegningerne er dette anskueliggjort blandt andet derved, at der på toppen af brandsektionsvæggen er anbragt et stålprofil (hatprofil), som muliggør en passende sammenbygning mellem brandsektionsvæg og brandkamserstatninger. Andre løsninger kan naturligvis også anvendes. 3

4 Generelt Brandkam og brandkamserstatning Bygninger underlagt BR 95 Tag med hældning højst 1:8 Samme bygningshøjde på hver side af brandsektionsvæg Tag med hældning mere end 1:8 Samme bygningshøjde på hver side af brandsektionsvæg Tag med hældning højst 1:8 Forskellig bygningshøjde på hver side af brandsektionsvæg 4

5 Generelt Brandkam og brandkamserstatning Bygninger tillige underlagt TF Tag med hældning højst 1:8 Samme bygningshøjde på hver side af brandsektionsvæg Tag med hældning mere end 1:8 Samme bygningshøjde på hver side af brandsektionsvæg Tag med hældning højst 1:8 Forskellig bygningshøjde på hver side af brandsektionsvæg For alle ovenstående tegninger gælder, at der i stedet for ubrændbar tagdækning kan anvendes svagt brandudbredende tagdækning. For en bygning, som tillige er underlagt TF, er der ved anvendelse af EPS isolering i tagkonstruktionen krav om sektionering af isoleringen med ubrændbare bælter med en bredde på mindst 2,5 m for hver ca m² tagflade. Det kræves tillige, at EPS isoleringen skal anbringes på et underlag af BS-bygningsdel 60. Brændbar tagdækning (f.eks. tagpap) skal anbringes på et ubrændbart underlag. Når der i en tagkonstruktionen anvendes EPS isolering accepteres i praksis et 25 mm tykt lag mineraluld under tagdækningen som ubrændbart underlag. Kravet til mineralulden er, at den skal være mindst et klasse A materiale med en brændværdi, der ikke er større end 4,0 MJ/kg. Opdeling med ubrændbare bælter pr. ca m² tagflade Udformning af ubrændbart bælte 5

6 Tagkonstruktioner, eksempler BR 95 BR 95 - Profilerede stålplader 1.1 Normalsnit (kræver MK-godkendelse) 1.2 Normalsnit (kræver MK-godkendelse) 1.3 Brandkamserstatning 1.4 Spring i bygningshøjde BR 95 - Vaffelplader / TT dæk af beton 2.1 Normalsnit (kræver MK-godkendelse) 2.2 Normalsnit (kræver MK-godkendelse) 2.3 Brandkamserstatning 2.4 Spring i bygningshøjde 6

7 Tagkonstruktioner, eksempler BR 95 BR 95 - Beton- eller letbetondæk 3.1 Normalsnit 3.2 Brandkamserstatning 3.3 Spring i bygningshøjde 7

8 Tagkonstruktioner, eksempler TF / Detaljer TF - Beton- eller letbetondæk 4.1 Normalsnit 4.2 Brandkamserstatning 4.3 Spring i bygningshøjde Detaljer Detalje 1 - Stern Detalje 2 - Stern Detalje 3 - Ovenlys Detalje 4 - Ventilationskanal 8

9 Checkliste BR 95 Tagkonstruktioner kan ifølge BR 95 isoleres med EPS under følgende forudsætninger: Etageboliger Hoteller Butikker Plejeinstitutioner Forsamlingslokaler Undervisningslokaler Daginstitutioner Kontorbyggeri Industri og lager 1 Underliggende konstruktion er BD-bygningsdel eller tagkonstruktionen er MK-godkendt 3 Altid Oversiden er klasse T tagdækning Altid Brandsektionsvægge 4 Bygningen er nærmere end 2,5 m fra naboskel enten er ført op over tagfladen med en mindst 0,3 m høj brandkam, eller der er udført en brandkamserstatning som BD-bygningsdel 60 i en bredde af mindst 1,0 m langs begge sider af væggen og brandkammen enten er ført op til en højde, så der opnås en afstand på mindst 2,5 m fra denne til taget, eller der udføres en brandkamserstatning mindst som BD-bygningsdel 60 inden for en afstand på mindst 2,5 m fra naboskel Taget har en hældning på mere end 1:8 mod en brandsektionsvæg og brandkammen enten er ført op til en højde, så der opnås en afstand på mindst 2,5 m fra denne til taget, eller der udføres en brandkamserstatning mindst som BD-bygningsdel 60 inden for en vandret afstand på mindst 2,5 m langs begge sider af væggen Der ved en brandsektionsvæg er forskellig bygningshøjde og taget over den laveste del er udført mindst som BD-bygningsdel 60 uden åbninger inden for en afstand af mindst 5,0 m fra den højeste del, eller den højeste del af væggen er udført som en BS-væg 60 uden åbninger over taget på den laveste bygning 1 gælder for bygninger i 1 etage. Bygninger i mere end 1 etage, som ikke klassificeres som brandfarlig, skal udføres efter de brandmæssige krav, som kommunalbestyrelsen stiller (BR 95, kap. 6.1, stk. 2). 2 bærende, adskillende BD-bygningsdel undersiden skal være klasse 1 beklædning med EPS isolering som underlag. 4 taget har hældning højst 1:8. 9

10 Checkliste TF Tekniske forskrifter gælder altid for brandfarlige industri- og lagerbygninger i mere end 1 etage. For industri- og lagerbygninger med kun 1 etage gælder Tekniske forskrifter efter følgende kriterier: Virksomhedstype med Oplag eller pakkeri fremstilling og / eller bearbejdning Træ > 600 m² eller > m³ Uemballeret mel > 200 m³ Uemballeret tobak og uemballeret sukker > 200 m³ Plast, emballeret mel, papirvarer, tekstiler, tæpper, gummi, > m³ > 600 m² tovværk, tagpap, emballeret tobak og emballeret sukker Stearinlys grænse ikke fastlagt Asfalt og tjære > 100 ton Korn- og foderstof > 600 m² siloanlæg > 200 m³ Kolonialvarer > m³ Halm og spagnum > m³ Smøreolie > liter > 600 m² Terminaler for gods eller post og lagerhotel etageareal > 600 m² Fast brændsel ved varmeværker og lignende altid Andre virksomheder og oplag med lignende brandbelastning og/eller brandfaremomenter, som de ovennævnte. Tagkonstruktioner kan ifølge Tekniske forskrifter isoleres med EPS under følgende forudsætninger: Underliggende konstruktion er mindst BS-bygningsdel 60 3, og EPS isoleringen er sektioneret med ubrændbare bælter mindst 2,5 m brede for hver ca m² tagflade Tagdækning er klasse T tagdækning på ubrændbart underlag, på brandkamserstatning og ved spring i bygningshøjde dog svagt brandudbredende tagdækning Brandkam ved sektionsvægge ved taghældning højst 1:8 er mindst 0,5 m over tag målt vinkelret på tagfladen eller ved taghældning mere end 1:8 føres op til en højde, så der opnås en afstand af mindst 5,0 m mellem de modstående tage og 2,5 m mellem brandkamtop og tagflade eller brandkamserstatning er mindst BD-bygningsdel 60 uden åbninger af nogen art og med enten ubrændbar tagdækning eller brændbar tagdækning i henhold til forskriftens bilag 1 og med ubrændbar isolering i et mindst 5,0 m bredt bælte såfremt brandsektionens bærende konstruktioner inkl. tagkonstruktion er mindst BD-bygningsdel 60, eller BD-bygningsdel 60 i et mindst 5,0 m bredt bælte på begge sider af sektionsvæggen. Sektionsvæggen skal i alle tilfælde føres op til tæt forbindelse med tagdækningen (den yderste tagdækning). Samme regler gælder for brandkamserstatning i tage med hældning mere end 1:8 Væg over tag på lavere bygning er udført som brandsektionsvæg uden åbninger og med brandkam 2, eller tag over den lavere del er BS-bygningsdel 60 uden åbninger med ubrændbar isolering og svagt brandudbredende tagdækning inden for 5,0 m fra den højere del, forudsat at bærende konstruktioner i den lavere brandsektion er mindst BS-bygningsdel Prøvningsrapport eller udtalelse fra DBI, der dokumenterer at krav om svagt brandudbredende tagdækning er opfyldt. 2. Brandkam kan udelades ved højdeforskel større end 5,0 m mellem de to tagflader. 3. Bærende, adskillende BS-bygningsdel 60 Udover de nævnte krav og løsningsmuligheder, anbefales det at inddække EPS isoleringen følgende steder: - ved gennembrydninger for ventilationskanaler - ved ovenlys - ved trappe- og elevatorskakte - ved tagkanter - ved afløb og andre rør Opmærksomheden henledes på, at der tillige findes bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende: - brandfarlige væsker, - sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker, - F-gas, - fyrværkeri og - højlagre (udkast) For sådanne virksomhedstyper kan EPS anvendes som tagisolering efter samme regler som beskrevet for bygninger underlagt TF, jævnfør denne vejledning. 10

11 Reklamebureauet SUM August 2002

12 Plastindustrien i Danmark EPS sektionen Nørre Voldgade København K Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre