8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding"

Transkript

1 Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal afl edes til tagrender, skotrender, nedløbsrør eller indvendige afl øb. Det er en kortfattet og dog rummelig regel. Tagpapbranchen har på basis af årelang erfaring fastsat regler, som branchen arbejder efter for at øge sikkerheden mod utætheder og begrænse evt. følgeskader og dermed forøge tagdækningens levetid. Tagpapbranchens regler siger følgende: Taghældningen skal være mindst 1:40. Den anførte taghældning er nedre basismål, og der kan tolereres en partiel negativ afvigelse på 5 mm/meter svarende til en i praksis minimal acceptabel hældning på 1:50. For at få en effektiv taghældning på 1:40 er det nødvendigt at tage hensyn til nedbøjningen af tagkonstruktionen. Ved slappe tagkonstruktioner kan det være nødvendigt at øge taghældningen for at udligne nedbøjningen. For egenvægt alene skal konstruktionens nedbøjninger begrænses således, at den resulterende taghældning over understøtningerne er større end 1:50. Dette medfører ved en taghældning på 1:40 et stivhedskrav for egenvægt på u/l<1/640. For egenvægt+sne må der ikke optræde bagfald på taget. Dette medfører ved en taghældning på 1:40 et stivhedskrav for egenvægt på u/l<1/128. Tagafløb Afvanding kan ske enten til udvendige tagrender og nedløbsrør eller til skotrender med indvendigt afl øb. Kan man frit vælge mellem de 2 muligheder, vil indvendigt afl øb normalt være at foretrække. Hvilken af løsningerne der vælges, afhænger af bygningens karakter og tagets udformning. Flade tage er afl øbsteknisk karakteristiske ved, at regnvandet strømmer langsomt til tagbrøndene fra alle sider. For at undgå tilfrysning er det nødvendigt at anbringe tagnedløbene indvendigt i opvarmede bygninger eller at sørge for opvarmning af Icopal Håndbog 9 307

2 Tagdækning og membranisolering tagbrøndene ved varmekabler. Tagbrønde placeres på tagets laveste punkter. Der skal her tages hensyn til konstruktionens nedbøjning. Tagbrønde forsynes med bladfang. Tagbrønde bør placeres min. 50 cm fra andre inddækninger, således at såvel tagbrøndens inddækning som de øvrige inddækninger kan udføres forsvarligt. Endvidere må det anbefales, at der på mindre tage med kun 1 afl øb etableres et overløb, som kan træde i kraft, hvis afl øbet stoppes. Dette er specielt vigtigt ved lavere bebyggelser omgivet af træer. Nedløbsrørene bør isoleres mod kondens på ydersiden. En isoleringstykkelse svarende til 20 mm mineraluld er passende. Ved dimensionering af nedløbsrørene bør der for fl ade tage i Danmark regnes med en regnintensitet på l/s pr m². Indvendige afløb Indvendige afl øb har den fordel, at de altid er isfri, og derfor sikrer afvanding af tagfl aden. Det skal dog påses, at afl øbene ikke tilstoppes, og derfor må man med passende mellemrum, mindst 2 gange om året, efterse taget og rense bladfang. I øvrigt kan tagnedløbene ofte med fordel placeres ude i fagene i stedet for søjlerne, som jo altid vil være de højeste punkter. Udvendige afløb Udvendige afl øb fungerer normalt tilfredsstillende, men man kan risikere isdannelser i tagrenden og nedløbet (specielt i nordsiden), som kan forårsage opstuvning af smeltevand med risiko for indtrængning af vand. Udvendige tagrender bør derfor ikke udføres som skjulte kasserender, da dette vil forøge risikoen for vandindtrængen. UV-afløb Systemet med UV afl øb (hævert-afl øb) anvendes fortrinsvis, hvor der ønskes etableret ekstra afl øb på taget, enten hvor der er for langt mellem eksisterende afl øb, eller hvor der er lunkedannelser, der ønskes afvandet. Rørføringen kan lægges vandret i isoleringslaget, men bør føres frem under loftet. Systemet, der skal være VA godkendt, kræver en omhyggelig 308 Icopal Håndbog 9

3 Tagdækning og membranisolering dimensionering og renholdelse for at fungere. Installationen kan være vanskelig at udføre og systemet skal trykprøves for tæthed inden tildækning. Dimensionering Antal og størrelser af faldstammer kan dimensioneres efter SBI anvisning nr. 185 og DS 432. Eksempelvis kan et: 70 mm afl øb afvande m² tagfl ade 80 mm afl øb afvande m² tagfl ade 90 mm afl øb afvande m² tagfl ade 100 mm afl øb afvande m² tagfl ade Ved mindre tagfl ader (under 200 m²) skal den nedre grænse anvendes alene af hensyn til kravet om mindst 2 afl øb pr. tagfl ade (evt. 1 afl øb+1 overløb). Faldstammens dimensioner bør også vurderes under hensyntagen til eventuel tilstopning. Faldstammer under 70 mm kan derfor normalt ikke anbefales. På nybyggeri med større tagfl ader (over 200 m²) skal den nedre grænse anvendes alene af hensyn til risiko for tilstoppelse. Afstand mellem tagnedløb Afstanden mellem tagnedløb må ikke overstige 12 m (6 m fra gavl). Dette gælder for nye tage, og for skotrender uden fald. Etableres der kasse- eller kileskotrender med et resulterende fald på min. 1:165, kan afstanden mellem tagnedløbene øges til 14,4 m (7,2 m fra gavl). Ved renoveringer må det tilstræbes at ovenstående krav følges, enten med etablering af ekstra nedløb, eller ved etablering af skotrender med resulterende fald. Skotrender En skotrende er en vandafl edende rende, der opstår hvor to tagfl ader med hældning mødes. Skadelige vandansamlinger kan defi neres som mere end 10 mm vand på tage med hældning > 1:40 og 20 mm vand (max. 6 m² i sammenhæng) på tage og i skotrender med fald < 1:40. Icopal Håndbog 9 309

4 Tagdækning og membranisolering For at overholde disse krav, kan det være nødvendigt at: 1. Begge lag i skotrenden udføres med SBS-produkter 2. Forstærke med ekstra lag Icopal Base 400 P 3. Opbygge fald så vandansamlinger ikke opstår 4. En kombination af ovenstående. Kravet til forstærkning i skotrender kan anses som opfyldt, hvis nedenstående skitse følges. Skotrender Skotrendeforstærkning Hældning på tagfl aden min. 1: Icopal Håndbog 9

5 Tagdækning og membranisolering Gennembrydninger Tage gennembrydes ofte af ovenlys, ventilationshuse, elevatorhuse og andre opbygninger. Såfremt disse opbygninger har en udstrækning på mere end 1,0 m på tværs af faldretning, bør der anbringes kiler foran opbygningen, således at vandet ledes udenom eller der forstærkes som ved skotrende. I disse tilfælde vil det være acceptabelt med 10 cm inddækningshøjde. Gennembrydninger af tagfl aden bør ikke placeres i skotrenderne eller i umiddelbar nærhed af disse. Ovenlys, ventilationshuse og lignende skal placeres på en karm med en effektiv inddækningshøjde på mindst 14 cm. Afstand mellem gennembrydninger bør være mindst 50 cm. Inddækninger Ved renovering, hvor der etableres fald med kileskåret isolering, kan partielle afvigelser fra mindste inddækningshøjde på murkroner accepteres, dog min. 10 cm ved løskanter, klemskinner o.lign. Ved tagkanter med udhæng og fald minimum 1:40 væk fra eller parallelt med kanten, kan mindre inddækningshøjde accepteres, dog min. 10 cm ved løskanter, klemskinner o.lign. og min. 5 cm ved sternkant med kapsel, dækbrædt o.lign. Murkroner Der bør etableres fald på 1:40 bort fra facaden. Tagkanter Ved tagafvanding med tagrende er det væsentligt, at taget udføres med udhæng på minimum cm, således at eventuelle lækager ved tagkanten ikke forårsager, at vand går ned i væggen, men holdes fri af facaderne. Ved lavere bebyggelser yder udhænget også en beskyttelse af facaden. Icopal Håndbog 9 311

6 Tagdækning og membranisolering Vandansamlinger på tagfl aden Nye tage Overlæg på nye tage, inddækninger samt montageunøjagtigheder for tagelementer m.v. kan medføre, at der optræder små lunker på tagfl aden, selv om der er projekteret et fald på 1:40 Hvis disse lunker har en beskeden størrelse, har de ingen indfl ydelse på tagdækningens holdbarhed, men en lunke på tagfl aden må ikke have større udstrækning end 2 m², og den maximale vanddybde må ikke overstige 10 mm. Renovering/Skotrender På eksisterende tage, som er udført med et mindre fald end 1:40, kan det nødvendige fald ofte etableres, f.eks. ved at anvende kileskåret isolering. Det kan ligeledes anbefales at etablere den nødvendige afvanding ved at anbringe nye afl øb på tagets laveste punkter. Hvis etablering af det nødvendige fald ikke er mulig, f.eks. på grund af højdeforskel til tilstødende bygninger, skal der træffes særlige foranstaltninger for at mindske risikoen for vandindtrængning. Ved visse specifi kationer forstærkes tagdækningen med et ekstra lag af typen Icopal Base 400 P eller anvendelse af 2 lag med SBS. Vandansamlinger på tage og i skotrender med fald < 1:40 må højst være 6 m² i sammenhæng og højst 15% af tagfl aden og den maximale vanddybde må ikke overstige 20 mm. Lunker kan oprettes ved anvendelse af Icopal Villaplan og efterfølgende udlægning af ny tagdækning. Vandansamlinger Lunkekrav Fald 1:40 Fald < 1:40 Skotrender Max. vanddybde 10 mm 20 mm 20 mm Max. areal af lunke i sammenhæng 2 m² 6 m² 6 m² Max areal af lunker på tagfl aden - 15% - Skotrender forstærkes med et lag Icopal Base 400 P. Hvis tagdækningen består af 2 lag SBS-tagpap udelades forstærkning. 312 Icopal Håndbog 9

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.6 Vedligeholdelse og renovering af tagdækninger Et Icopal-tag er et godt og holdbart tag med lang levetid, men i løbet af årene nedbrydes tagdækningen ligesom alt andet, der udsættes direkte for vejrliget

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D.

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D. FORORD Denne udgave af "GTO's anvisning i udformning af bygningers tage" er udfærdiget af Grønlands tekniske organisation, Danmarksafdeling af Bygge- og Anlægsafdelingens Ingeniørkontor. Anvisningen handler

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Effektiv mod regn. Geberit Pluvia tagafvanding

Effektiv mod regn. Geberit Pluvia tagafvanding Effektiv mod regn eberit Pluvia tagafvanding eberit Pluvia tagafvandingssystem er baseret på undertryk. Herved opnås en afløbsydelse, der praktisk talt er dobbelt så stor som for konventionelle afløbssystemer.

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse BELÆGNINGSGRUPPEN Lokal håndtering af regnvand er blevet meget aktuelt de seneste år, på grund af flere

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Ref.: Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere

BRANDSIKRING AF STRÅTAGE

BRANDSIKRING AF STRÅTAGE BRANDSIKRING AF STRÅTAGE Stråtage anses normalt for det mest brandfarlige tagmateriale, vi har. Men i forhold til at langt de fleste husbrande opstår inde i huset, består den øgede brandrisiko ved stråtage

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere