Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010"

Transkript

1 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/ /PH

2 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang... 4 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions anbringelse, statistik mv Ad Fremstilling... 8 Ad 3.7. Tilsyn... 8 Ad Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn)... 9 Ad Tidspunktet for det sidste tilsyn Ad Intervallet mellem tilsyn Ad 3.9. Vejledning om klageadgang mv Opfølgning Underretning... 12

3 3/12 Den 29. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om sin inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december Samme dag afgav ombudsmanden endelige rapporter om sine inspektioner samme dag af Station City og Station Bellahøj. I rapporterne bad ombudsmanden om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har i den anledning modtaget en udtalelse af 2. april 2013 med bilag fra Justitsministeriet. Bilagene omfatter udtalelser fra de enkelte stationer, fra Københavns Politi og fra Rigspolitiet. Fra Station Amager har jeg modtaget udtalelser af 1. december 2011, 4. december 2012 og 12. december Fra Københavns Politi har jeg modtaget udtalelser af 23. marts 2012, 17. oktober 2012, 21. december 2012, 12. februar 2013 og 14. marts Fra Rigspolitiet har jeg modtaget en udtalelse af 11. januar Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 1. Indledning Ombudsmanden anførte, at det under inspektionen af Station City blev oplyst, at der var indført en ordning, hvorefter detentionerne tjekkes for skader, hver gang de har været brugt. Hvis den frihedsberøvede har udøvet hærværk, vil der blive rejst et erstatningskrav over for den pågældende. Ombudsmanden nævnte, at ordningen benyttes både på Station City, Station Bellahøj og Station Amager, og at det under inspektionen blev oplyst, at det snart ville blive undersøgt, hvordan ordningen fungerer. Ombudsmanden gik ud fra, at denne undersøgelse omfattede ordningen generelt på de tre stationer, og i rapporten om Station City bad han om at få oplyst resultatet af undersøgelsen. Københavns Politi har i sin udtalelse af 12. februar 2013 oplyst, at ordningen på intet tidspunkt har været indført på Station City. jf. nærmere rapporten om inspektionen dette sted.

4 4/12 Station Amager har i sin udtalelse af 12. december 2012 oplyst, at ordningen har fungeret i flere år, og at der ikke har været gennemført en egentlig undersøgelse af ordningen. Rigspolitiet har i sin udtalelse af 11. januar 2013 også oplyst, at der ikke har været iværksat en undersøgelse af ordningen. Jeg har noteret mig det oplyste om, at ordningen fungerer på Station Amager, og at der ikke er foretaget en undersøgelse af, hvordan ordningen fungerer. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad 2. Detentionslokalerne For god ordens skyld gentog ombudsmanden sin bemærkning under inspektionen om, at han gik ud fra, at politiet er opmærksom på tæppernes generelle stand og sørger for at udskifte tæpper, der ikke er i en acceptabel stand. Københavns Politi har i sin udtalelse af 23. marts 2012 oplyst, at der på de tre stationer løbende foretages kontrol og udskiftning af tæpper, og at tæpperne udleveres individuelt efter ønske. Jeg har (i alle tre opfølgningsrapporter) noteret mig det oplyste. Ad 3. Rapportgennemgang I lægeerklæringen i en af sagerne var det nævnt, at den pågældende havde været anbragt i detentionen tidligere på dagen ( under samme forhold og billede ). Ombudsmanden havde ikke modtaget en rapport om denne anbringelse, og bad om at få oplyst, hvorfor han ikke havde det. Station Amager har i sin udtalelse af 1. december 2011 oplyst, at den pågældende ikke havde været detentionsanbragt tidligere samme dag, men at den pågældende havde været anholdt for hærværk, uden at der i den forbindelse skete detentionsanbringelse. I to af sagerne havde ombudsmanden kun modtaget side 3 af detentionsrapporten (med tilsynsnotater). Det drejede sig om anbringelser den 9. og 13. november 2010.

5 5/12 Ombudsmanden gik ud fra, at det skyldtes en kopieringsfejl, og han bad om at få side 1 og 2 af rapporterne i disse to tilfælde. Station Amager har i sin udtalelse oplyst, at de pågældende to sager aldrig har haft en detentionsrapport, idet der ikke ses at være oprettet et sådant dokument i POLSAS. De manglende sider kan derfor ikke eftersendes. Da der foreligger tilsynsnotater, må jeg lægge til grund, at der har været tale om anbringelse i detentionen i de to tilfælde, og jeg må derfor umiddelbart også anse det for en fejl, at der ikke er oprettet detentionsrapporter (i øvrigt) i de to tilfælde. Jeg har dog ikke fundet grundlag for at foretage mig mere vedrørende dette forhold. Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. Alle rapporterne var udfærdiget på Rigspolitichefens detentionsrapport (blanket P 152). Denne blanket forudsætter angivelse af en lang række (obligatoriske) oplysninger, og det fremgår af 4 i detentionskundgørelsen, at alle relevante punkter i detentionsrapporten skal udfyldes, og at det skal ske i tilslutning til de foretagne dispositioner og observationer. Dette er udtrykkeligt fremhævet øverst på rapportens forside lige under rapportoverskriften. Ombudsmanden manglede dele af to rapporter, men i ingen af de foreliggende detentionsrapporter var der fuldt ud forholdt i overensstemmelse hermed. Ombudsmanden redegjorde i de enkelte afsnit nærmere for de punkter, hvor detentionsrapporterne var mangelfuldt udfyldt. Nogle af de oplysninger, der manglede i detentionsrapporterne, fremgik af de vedlagte AP-blanketter. Men selv om der blev set bort fra de rubrikker i detentionsrapporten, hvor oplysningerne fremgik af AP-blanketten, var notatpligten ikke fuldt ud overholdt i nogen af detentionsrapporterne. Ombudsmanden udtalte, at da det er obligatorisk at anvende Rigspolitichefens detentionsrapport, kan udfyldelsen af de relevante rubrikker heri ikke undlades, fordi oplysningerne fremgår af AP-blanketten heller ikke selv om denne blanket opbevares sammen med detentionsrapporten.

6 6/12 Ombudsmanden udtalte herefter, at det var beklageligt, at notatpligten ikke var overholdt fuldt ud i nogen af rapporterne. Han henstillede til Københavns Politi at indskærpe pligten til at udfylde alle detentionsrapportens rubrikker over for politiet på Station Amager, og han bad om underretning om, hvad der skete i anledning af hans henstilling. Station Amager og Københavns Politi har oplyst, at der er gennemført undervisning i brugen af Rigspolitichefens detentionsrapport, og at det i den forbindelse er indskærpet, at alle relevante punkter i detentionsrapporten skal udfyldes. Det fremgår af Station Amagers udtalelse, at der var tale om en bred undervisning, der ikke kun handlede om brugen af detentionsrapporten og korrekt udfyldelse heraf, men også reglerne om vejledning og tilsyn. Rigspolitiet har i sin udtalelse noteret sig det, som Københavns Politi har oplyst. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet ligesom ombudsmanden finder det beklageligt, at alle relevante punkter i detentionsrapporterne i flere tilfælde ikke er udfyldt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens 4. I lyset af det, som Københavns Politi har oplyst om, at der er undervist i brugen af detentionsrapporten, og at pligten til at udfylde alle relevante punkter i detentionsrapporten i den forbindelse er indskærpet over for personalet, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere i anledning af dette forhold. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig heller ikke mere vedrørende dette forhold. Ombudsmanden nævnte, at det under inspektionen den 14. december 2010 blev oplyst, at der er langt færre detentionsanbringelser nu end tidligere, da flere (efter udsendelsen af den nye kundgørelse i 2006) køres hjem. Ombudsmanden bad i rapporten om Station City Københavns Politi om at oplyse antallet af detentionsanbringelser og hjembringelser i 2010, fordelt på de enkelte stationer i København. Han bad desuden om statistisk materiale til belysning af det omtalte fald i antallet af detentionsanbringelser.

7 7/12 Københavns Politi har i sin udtalelse af 23. marts 2012 opgjort antallet af detentionsanbringelser og hjembringelser i årene Opgørelsen indeholder også tal for, hvor mange der er bragt til forsorgshjem og hospital, læge mv., jf. nedenfor. Rigspolitiet har i sin udtalelse bemærket, at der er mindre uoverensstemmelser mellem de tal vedrørende detentionsanbringelser, hjembringelser mv., som de enkelte stationer har oplyst, og de tal, som Københavns Politi har oplyst. Da der imidlertid er tale om mindre uoverensstemmelser, har Rigspolitiet ikke foretaget sig noget i anledning heraf. For så vidt angår Station Amager har Københavns Politi i sin udtalelse oplyst, at der i årene 2008 til 2011 var henholdsvis 395, 329, 339 og 344 anbringelser i detentionen og henholdsvis 3, 3, 4 og 5 hjembringelser. Jeg har noteret mig det oplyste og at der således for Station Amagers vedkommende er tale om et fald i antal anbringelser i detentionen i forhold til 2008 (dog en mindre stigning igen fra 2009 til 2010 og fra 2010 til 2011), samt om en lille stigning i antal hjembringelser. I Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 til den tidligere kundgørelse var det anført, at politikredsene mere generelt burde undersøge, om der i den enkelte kreds findes forsorgshjem eller lignende, som på forsvarlig måde kan tage sig af den frihedsberøvede. Ombudsmanden gik ud fra, at der havde været foretaget en sådan undersøgelse, og i rapporten om Station City bad han Københavns Politi om at oplyse, hvilke forsorgshjem politiet i København har mulighed for at anvende til denne opgave. Københavns Politi har i sin udtalelse af 12. februar 2013 oplyst, at politiet anvender de forsorgshjem, som er beliggende i politikredsen, i det omfang de pågældende personer vurderes at passe ind i det klientel, som det enkelte forsorgshjem er indrettet til. Københavns Politi har endvidere oplyst, at politikredsen anvender følgende forsorgshjem som alternativ til placering i detentionen: Mændenes Hjem i Lille Istedgade, Herberget Hillerødgade 64, Sundholm og Himmelekspressen i Vasbygade.

8 8/12 Ombudsmanden bad endvidere Københavns Politi om at oplyse, hvor mange berusede personer der (for hele politikredsen) blev bragt til sygehus, forsorgshjem eller lignende i 2010, og om dette tal afveg væsentligt fra tidligere år. Københavns Politi har som allerede nævnt i sin udtalelse af 23. marts 2012 opgjort, hvor mange der er kørt til henholdsvis et forsorgshjem og hospital eller læge mv. i årene For hele politikredsens vedkommende var der i disse år henholdsvis 5, 3, 6 og 7, der blev bragt til forsorgshjem, og henholdsvis 64, 61, 55 og 56, der blev bragt til hospital mv. For så vidt angår Station Amager var der tale om henholdsvis 1, 1, 0 og 0, der blev bragt til forsorgshjem, og henholdsvis 11, 10, 14 og 14, der blev bragt til hospital mv. Ad Fremstilling I et af de tilfælde, hvor vagthavende ikke havde gjort notat om skader eller spor, var der i lægeerklæringen oplysning om en flænge over det ene øjenbryn, der burde limes/sys. I konklusionen havde lægen anført, at den pågældende inden for 4-5 timer skulle til skadestuen for at få dette gjort. Den frihedsberøvede blev løsladt til gaden ca. 3 timer senere. Ombudsmanden bad om at få oplyst, om politiet gjorde den frihedsberøvede opmærksom på lægens bemærkninger i forbindelse med løsladelsen. Station Amager har oplyst, at det ikke har været muligt at få afklaret, om den pågældende blev gjort bekendt med lægens bemærkning. Det er efter min opfattelse beklageligt, at det ikke er muligt at afklare, om den pågældende blev gjort bekendt med lægens bemærkning. Om lægen selv orienterede den pågældende om sin konklusion fremgår ikke af sagen. Ad 3.7. Tilsyn I to tilfælde var der ingen tilsynsnotater på den side af detentionsrapporten, der benyttes til notater om tilsyn. Det drejede sig om en anbringelse den 6. november 2010 og en anbringelse den 14. november 2010 (j.nr ). I førstnævnte tilfælde varede anbringelsen 3 timer og 22 minutter og i det andet tilfælde knap 3 timer. Det sidstnævnte tilfælde er det lige ovenfor omtalte tilfælde, hvor det i lægeer-

9 9/12 klæringen var anført, at den frihedsberøvede skulle tilses på skadestuen inden for 4-5 timer, men hvor der skete løsladelse til gaden. Ombudsmanden bad om at få oplyst årsagen til, at der ikke var notater om tilsyn i disse tilfælde. Station Amager har oplyst, at det ikke har været muligt at få afdækket årsagen til de manglende tilsyn. Rigspolitiet har anført, at Rigspolitiet finder det beklageligt, at der enten ikke har været ført tilsyn, eller at der ikke er gjort notat om udførte tilsyn i disse tilfælde. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet ligeledes finder det beklageligt, at der i de konkrete tilfælde enten ikke er ført tilsyn, eller ikke er gjort notat om udførte tilsyn. Justitsministeriet har henvist til sin oplysning andet sted i ministeriets udtalelse om, at ministeriet ved kopi af dette brev over for Københavns Politi har indskærpet, at detentionsbekendtgørelsens og detentionskundgørelsens bestemmelser om tilsyn med detentionsanbragte skal iagttages i hvert enkelt tilfælde, og at der skal gøres notat herom. Ad Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) Ombudsmanden udtalte, at det var beklageligt, at der i tre tilfælde ikke blev ført tilsyn med den detentionsanbragte under den foreløbige anbringelse, der i disse tilfælde varede henholdsvis 1 time, 1 time og 5 minutter og 1 time og 12 minutter. Ombudsmanden gik ud fra, at Københavns Politi ville indskærpe reglerne i bekendtgørelsens 15, stk. 2, og kundgørelsens 24, stk. 2, over for personalet på Station Amager. Station Amager har i sin udtalelse af 4. september 2012 oplyst, at der efter inspektionen er gennemført undervisning af samtlige inde- og sagsledere i bl.a. reglerne om tilsyn. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet ligeledes finder det beklageligt, at der i de konkrete tilfælde ikke er ført skærpet tilsyn med de pågældende i overensstemmelse med reglerne herom. Justitsministeriet har også her henvist til sin oplysning andet sted i ministeriets udtalelse om, at ministeriet ved kopi af dette brev over for Københavns Politi har indskærpet, at detentionsbekendtgørelsens og detentionskundgørel-

10 10/12 sens bestemmelser om tilsyn med detentionsanbragte skal iagttages i hvert enkelt tilfælde, og at der skal gøres notat herom. Ad Tidspunktet for det sidste tilsyn I fire tilfælde gik der mellem 2 timer og 44 minutter og 4 timer og 30 minutter mellem det sidst noterede tilsyn og løsladelsen. Ombudsmanden udtalte, at det er beklageligt, at der i disse tilfælde enten ikke var ført tilsyn med de pågældende helt frem til udtagelsen af detentionen, eller at der ikke var gjort notat om udførte tilsyn. Ombudsmanden bad om at få oplyst, hvorfor der ikke er tilsynsnotater i disse tilfælde frem til løsladelsen. Station Amager har oplyst, at det ikke har været muligt at få afdækket årsagen til de manglende tilsyn. Rigspolitiet har anført, at Rigspolitiet finder det beklageligt, at der enten ikke har været ført tilsyn, eller at der ikke er gjort notat om udførte tilsyn i disse tilfælde. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet ligeledes finder det beklageligt, at der i de konkrete tilfælde enten ikke er ført tilsyn, eller ikke er gjort notat om udførte tilsyn. Justitsministeriet har også her henvist til sin oplysning andet sted i ministeriets udtalelse om, at ministeriet ved kopi af dette brev over for Københavns Politi har indskærpet, at detentionsbekendtgørelsens og detentionskundgørelsens bestemmelser om tilsyn med detentionsanbragte skal iagttages i hvert enkelt tilfælde, og at der skal gøres notat herom. Ad Intervallet mellem tilsyn I et tilfælde bemærkede lægen i sin erklæring, at der skulle føres et skærpet tilsyn med den detentionsanbragte. Det første tilsyn blev udført 10 minutter efter og de næste efter henholdsvis 30, 20, 10, 30, 45 og 45 minutter. To af tilsynene (nr. 2 og 3) var noteret som elektroniske, et som skærpet (nr. 5) og de øvrige som tilsyn ved fremmøde.

11 11/12 Da lægen tilkendegav, at der skulle føres et skærpet tilsyn i sagen, bad ombudsmanden om en udtalelse om udførelsen af tilsyn i dette tilfælde. Københavns Politi har i sin udtalelse af 12. februar 2013 angivet tidspunkterne for og arten af gennemførte tilsyn i det konkrete tilfælde. Københavns Politi har endvidere beklaget, at der ikke er ført korrekt tilsyn i dette tilfælde. Justitsministeriet har udtalt, at ministeriet ligeledes finder det beklageligt, at der ikke er ført skærpet tilsyn med den pågældende i overensstemmelse med reglerne herom. Justitsministeriet har også her henvist til sin oplysning andet sted i ministeriets udtalelse om, at ministeriet ved kopi af dette brev over for Københavns Politi har indskærpet, at detentionsbekendtgørelsens og detentionskundgørelsens bestemmelser om tilsyn med detentionsanbragte skal iagttages i hvert enkelt tilfælde, og at der skal gøres notat herom. Ad 3.9. Vejledning om klageadgang mv. I ingen af de gennemgåede detentionsrapporter var rubrikken om udlevering af en pjece om vejledning om klageadgang, f.eks. Rigspolitichefens pjece Hvor går du hen, når du går ud?, udfyldt. Ombudsmanden kunne hverken lægge til grund, at alle de detentionsanbragte fik udleveret en sådan pjece ved løsladelsen, eller fik tilbud herom, eller at ingen af de detentionsanbragte fik udleveret pjecen, eller fik tilbud herom. Ombudsmanden oplyste, at han tidligere havde udtalt, at der i tilfælde, hvor pjecen ikke udleveres, f.eks. fordi den pågældende ikke ønsker at modtage pjecen, eller fordi særlige forhold gør, at vejledning i et konkret tilfælde helt eller delvist kan undlades, efter hans opfattelse bør gøres notat i rapporten om årsagen hertil. Det havde Justitsministeriet tilsluttet sig, senest i sagen om ombudsmandens inspektion af detentionen i Glostrup. Da der i intet tilfælde var notat om vejledning efter bestemmelserne i detentionsbekendtgørelsens 17 og 26, henstillede ombudsmanden til Københavns Politi at indskærpe pligten til vejledning og til at gøre notat herom over for politiet på Station Amager. Ombudsmanden bad om at få oplyst, hvad der skete i anledning af hans henstilling.

12 12/12 Københavns Politi har i sin udtalelse af 23. marts 2012 oplyst, at pligten til vejledning og til at gøre notat herom er indskærpet over for personalet bl.a. i forbindelse med undervisning i brugen af Rigspolitichefens detentionsrapport, jf. ovenfor. Rigspolitiet har anført, at man i lyset af det oplyste går ud fra, at der fremover vejledes om klageadgang mv. og gøres notat på detentionsrapporten i overensstemmelse med gældende regler. Justitsministeriet har tilsluttet sig det, som Rigspolitiet har anført. Jeg tager det oplyste til efterretning. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om inspektionen af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 som afsluttet. Underretning Denne rapport sendes til Station Amager, Politidirektøren i København, Rigspolitichefen og Justitsministeriet. København, den

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 Ad punkt 2. Rapportgennemgang...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik

Læs mere