Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København, Rigspolitichefen og Justitsministeriet om udtalelser om nærmede angivne forhold. Jeg har herefter modtaget udtalelser af 18. oktober, 11. november og 5. december 2005 fra henholdsvis Politidirektøren i København, Rigspolitichefen og Justitsministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt. 1 Detentionen I rapporten bemærkede jeg at der i de seks besigtigede detentionslokaler ikke er (mekanisk) ventilation. Politidirektøren oplyste i den forbindelse at spørgsmålet om ventilation indgår i en verserende byggesag, og at arbejdet med at etablere ventilation ville blive påbegyndt i uge 31 (2005). Jeg bad om underretning når arbejdet var tilendebragt. Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september Jeg har noteret mig det oplyste. Ad pkt Rigspolitichefens detentionskundgørelse Detentionsbekendtgørelsen indeholder i 19 en bemyndigelse til Rigspolitichefen til at fastsætte administrative forskrifter vedrørende benyttelsen af po-

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 litiets detentioner. Jeg gik i rapporten ud fra at Rigspolitichefens kundgørelse ved næste revidering, navnlig ville komme til at indeholde regler om udfærdigelse af den detentionsrapport som er en integreret del af den nuværende kundgørelse, og jeg bad om oplysning om hvornår kundgørelsen forventedes revideret. Rigspolitichefen har oplyst at den reviderede detentionskundgørelse påregnes at blive udsendt til politikredsene den 1. januar Jeg har noteret mig det oplyste, men har ikke modtaget et eksemplar heraf, og jeg går derfor ud fra at revisionen er blevet forsinket. Jeg beder om underretning når den reviderede kundgørelse foreligger. Ad pkt. 2.2 Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. Jeg henstillede til Politidirektøren i København at ændre den lokale blanket i overensstemmelse med det som Rigspolitichefen og Justitsministeriet har anført i forbindelse med inspektionen af detentionen i Horsens. Politidirektøren har oplyst at politiinspektøren på Station Amager har meddelt, at man fremover vil anvende Rigspolitichefens standarddetentionsrapport (blanket P152) der kan hentes via POLSAS. Justitsministeriet har fundet det beklageligt at Station Amagers tidligere detentionsblanket ikke indeholdt de nødvendige rubrikker til afgivelse af samtlige obligatoriske oplysninger. Ministeriet har samtidig oplyst ikke at ville foretage sig yderligere henset til politidirektørens oplysninger. Jeg tager det som politidirektøren har oplyst, til efterretning.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Jeg er enig i at det er beklageligt at Station Amagers tidligere detentionsblanket ikke indeholdt de nødvendige rubrikker til afgivelse af samtlige obligatoriske oplysninger. Jeg anførte at det var beklageligt at samtlige punkter i detentionsrapporterne i intet tilfælde var udfyldt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens 22, stk. 1. Politidirektøren har oplyst at politidirektøren har indskærpet overholdelse af de nævnte bestemmelser over for de relevante medarbejdere. Justitsministeriet har ligeledes fundet det beklageligt at der ikke er forholdt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens 22, stk. 1, men Justitsministeriet har under henvisning til politidirektørens indskærpelse meddelt at ministeriet ikke foretager sig yderligere. Jeg foretager mig, som anført i rapporten, ikke mere på dette punkt. Jeg bad Rigspolitichefen om at oplyse tallene for detentionsanbringelser mv. af spirituspåvirkede personer i Københavns politikreds for Rigspolitiet har oplyst at følgende fremgår af politiets årstabel for 2003: Detentionsanbringelser: 2117 Bragt til forsorgshjem eller lignende: 8 Indbragt til sygehus: 121 Bragt til hjemmet: 40. Jeg bad endvidere hvis det var muligt om oplysning om hvorledes antallet af detentionsanbringelser mv. fordeler sig på de enkelte politistationer i politikredsen.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Jeg har ikke modtaget sådanne oplysninger og går ud fra at disse ikke foreligger. På mit spørgsmål under inspektionen om hvorvidt der i politidistriktet er forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer, blev det oplyst at en relativt stor del af de detentionsanbragte hører til (og bor på) det nærliggende Sundholm. Jeg bad i rapporten politidirektøren om at oplyse om der i distriktet eller andre steder i København er (andre) forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer. Politidirektøren har anført: at der i Station Amagers distrikt alene findes Sundholmen, der i et vist omfang kan tage sig af sine egne beboere, også når de er berusede. Jeg skal i tilknytning dertil bemærke, at der i Station Amagers område bor mange misbrugere i svær grad. Yderligere bor mange alene, hvorfor den påvirkede dårligt kan bringes til hjemmet, idet dette ikke vil være forsvarligt, da der ikke er personer til stede, der kan tage vare på den pågældende. Jeg har ikke modtaget svar på om der andre steder i politikredsen er forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer, og jeg gentager derfor mit spørgsmål. Jeg har noteret mig at forholdsvist færre personer i 2004 blev bragt til hjemmet på trods af Rigspolitichefens henstilling i følgebrevet til detentionskundgørelsen. Jeg går ud fra at dette har forbindelse til de forhold som politidirektøren har anført, jf. citatet ovenfor (om forholdsvis mange enlige misbrugere), og jeg foretager mig i øvrigt ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Ad pkt Grundlaget for detentionsanbringelsen Jeg anmodede politidirektøren om at oplyse om detentionsrapporten på Station Amager også anvendes og udfyldes for personer der ikke indsættes i detentionen, men transporteres til hjemmet, overgives til andre, indbringes til hospital eller indbringes til forsorgshjem eller lignende. Politidirektøren har oplyst at der i POLSAS er anført tre dispositionskoder der kan anvendes hvis den berusede person i stedet for at blive bragt til detentionen overlades i andre varetægt, og at der i disse tilfælde ikke bliver udfyldt anholdelsesblanket/detentionsrapport. Politidirektøren har endvidere oplyst at det vil blive indskærpet over for personalet at der tillige skal udfyldes detentionsrapport i disse tilfælde. Justitsministeriet har under henvisning til politidirektørens oplysning om at denne forpligtelse vil blive indskærpet, oplyst at ministeriet ikke foretager sig yderligere. Det er beklageligt at der ikke har været udfyldt detentionsrapporter i disse tilfælde. Idet jeg går ud fra at politidirektøren på nuværende tidspunkt har indskærpet forpligtelsen over for personalet, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Tidspunktet for tilkald af læge Tidspunktet for tilkald af læge skal ligeledes anføres i detentionsrapporten, jf. kundgørelsen s 6, 2. pkt. I ingen af de ni tilfælde hvor tidspunktet for tilkald af læge var angivet, var tilkald af læge sket før indbringelsen til politistationen. I min endelige rapport anførte jeg at dette eventuelt kan henføres til bestemmelsen i bekendtgørelsens 5, stk. 1, sidste punktum, om transporttid af kortere varighed.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Jeg bad politidirektøren om at oplyse om dette er tilfældet i de ni sager. I benægtende fald bad jeg om nærmere oplysning om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning. Politidirektøren har i sin udtalelse oplyst den manglende tilkaldelse af læge under transporten til politistationen i de ni tilfælde kan henføres til den korte transporttid, og at transporttiden inden for distriktet i øvrigt altid er kort. Justitsministeriet har henholdt sig hertil, men har samtidig understreget at undladelse af at tilkalde læge under transporten til politistationen efter bestemmelsen i bekendtgørelsens 5, stk. 1, 2. pkt., principielt må bero på en konkret vurdering af transporttiden i det enkelte tilfælde. Jeg har noteret mig det som politidirektøren har oplyst, og jeg er enig i Justitsministeriets principielle tilkendegivelse. Ad pkt Tidspunktet for lægetilsyn Jeg bad om oplysning om baggrunden for at der i to tilfælde gik forholdsvis lang tid fra indbringelsen til lægetilsynet (henholdsvis 1 time og 38 minutter og 1 time og 30 minutter). Politidirektøren har oplyst følgende: For så vidt angår den person, der blev anholdt kl , kan det oplyses, at han blev anholdt af kriminalpolitiet i forbindelse med et indbrud. Han blev derfor først indbragt til Station Amager kl og anbragt i detentionen kl Kl blev lægen tilkaldt, men han ankom ikke til stationen før kl I det andet tilfælde blev den berusede person anholdt kl Han blev indbragt til Station Amager kl Af ukendte årsager blev lægen beklageligvis først tilkaldt kl Lægen ankom imidlertid ikke til stationen før læ

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Uanset at der i det andet tilfælde beklageligvis gik 20 minutter fra indbringelsen til tilkald af læge, skyldes den forholdsvis lange tid fra indbringelsen til lægeundersøgelsen i begge tilfælde først og fremmest lægens responstid. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg beder politidirektøren om at oplyse om politiet på Station Amager generelt har problemer med at få et tilstrækkeligt hurtigt lægetilsyn, eller om der er tale om enkeltstående tilfælde. Ad pkt Oplysninger fra Kriminalregisteret Jeg gik ud fra at politidirektøren i forbindelse med indskærpelsen over for de relevante medarbejdere om overholdelse af kundgørelsens 22, stk. 1, ville overveje at indskærpe notatpligten og pligten til at vedlægge udskrifter af Kriminalregisteret. Politidirektøren har oplyst at politiinspektøren på Station Amager har oplyst at alle medarbejdere er vidende om at der skal spørges på tilbageholdte i Kriminalregisteret før der sker indsættelse i detentionen, og at der er tale om en beklagelig fejl når der i ét tilfælde ikke var vedlagt udskrift. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Tilsyn Jeg gik ud fra at Station Amager har lytte- og overvågningsudstyr der er godkendt af Rigspolitichefen, men bad for en ordens skyld politidirektøren bekræfte dette, hvilket politidirektøren har gjort.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Ad pkt Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) Jeg anførte bl.a. følgende: I et af de ti tilfælde (anholdelsen den 10. februar 2005) fremgår det af detentionsrapporten at vagthavende ved fremstillingen vurderede at den frihedsberøvede var påvirket af alkohol i svær grad. Den pågældende var herefter anbragt i detentionen i godt to timer (fra kl til kl ). Af den vedlagte lægeerklæring fremgår det at den frihedsberøvede havde en promille på 2,2, at han tidligere samme dag var blevet udskrevet fra psykiatrisk afdeling, Amager Hospital, og at lægen vurderede at den undersøgte umiddelbart burde undersøges yderligere. Lægeundersøgelsen varede i 53 minutter (fra kl ). Det fremgår endvidere af detentionsrapporten at vagthavende ved lægeundersøgelsens afslutning kl anbragte den pågældende endeligt i detentionen, men at han kl blev løsladt. Den pågældende blev forud for lægeundersøgelsen tilset kl og Der gik således 36 minutter fra den foreløbige anbringelse (kl ) i detentionen og indtil det første tilsyn fandt sted (og 15 minutter mellem det første og det andet tilsyn). Det er beklageligt at der tilsyneladende er ført tilsyn med den frihedsberøvede i strid med bekendtgørelsens regler. Jeg beder også under henvisning til de ovenfor refererede oplysninger fra detentionsrapporten og lægeerklæringen om den frihedsberøvedes tilstand politidirektøren om nærmere oplysninger om på hvilken måde der blev ført tilsyn med den frihedsberøvede forud for lægeundersøgelsen. Politidirektøren har oplyst at der er tale om en beruser der er særdeles godt kendt af personalet på Station Amager, og at den pågældende person var indbragt for beruselse to gange den 7. februar, tre gange den 8. februar, to gange den 9. februar og igen den 10. februar 2005 (det aktuelle tilfælde). Politidirektøren har tilsluttet sig beklagelsen af at der ikke er ført tilsyn med den frihedsberøvede i overensstemmelse med reglerne. Endvidere har politidirektøren oplyst at det af POLSAS fremgår at der blev rekvireret en ambulance til den pågældende beruser kl Lægeundersø-

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 gelsen blev afsluttet kl Politidirektøren har desuden oplyst at tiden frem til løsladelsestidspunktet kl må formodes anvendt til at bringe den berusede fra detentionen til ambulancen. Politidirektøren har endelig anført at blanketten ikke burde have været opdateret med endelig detentionsanbringelse. Justitsministeriet har henvist til politidirektørens oplysninger og har ligeledes beklaget at der ikke er ført tilsyn i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens regler hvilket ministeriet samtidig har oplyst at have meddelt politidirektøren. Jeg lægger til grund at der gik 36 minutter fra den foreløbige anbringelse (kl.16.14) i detentionen og indtil første tilsyn fandt sted, og at det på nuværende tidspunkt ikke kan oplyses på hvilken måde der blev ført tilsyn med den frihedsberøvede forud for lægeundersøgelsen. Jeg har noteret mig det som politidirektøren og Justitsministeriet har anført og herunder beklagelserne og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om skærpet tilsyn. Ad pkt Tidspunktet for det første tilsyn Jeg bad i fortsættelse af mine spørgsmål ovenfor under pkt politidirektøren om at oplyse om der blev ført tilsyn med den pågældende fra tidspunktet for lægeundersøgelsens afslutning og indtil løsladelsen fandt sted og i bekræftende fald om en udtalelse om intensiteten af dette tilsyn (anholdelsen den 10. februar 2005). Som det fremgår af det der er anført ovenfor, blev den pågældende ikke anbragt endeligt i detentionen, men derimod kørt væk i en ambulance. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Ad pkt Tidspunktet for det sidste tilsyn I fem tilfælde gik der tilsyneladende langt mere end tre kvarter fra det sidste tilsyn og indtil løsladelsen fandt sted (fra 1¾ til 4¾ timer). De frihedsberøvede var i tre af de fem tilfælde anholdt for spiritus/promillekørsel mv. og indbrud. Om det lange tidsrum uden tilsyn forud for løsladelsen skyldes at disse frihedsberøvede blev afhørt forud for løsladelsen, fremgår ikke. Jeg bad politidirektøren om nærmere oplysning om tilsynet med de fem frihedsberøvede i den sidste del af anbringelsen i detentionen. Politidirektøren har oplyst at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at udskrive rapporter fra POLSAS, da de er slettet fra systemet i overensstemmelse med gældende regler. Politidirektøren har endvidere oplyst at det er normal praksis at løsladelsen sker i umiddelbart forlængelse af afhøring i straffesagen. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende det sidste tilsyn i disse fem tilfælde. Ad pkt Intervallet mellem tilsyn I seks tilfælde gik der (maksimalt) 37 minutter, 40 minutter (i to tilfælde), 43 og 60 minutter mellem tilsynene. Jeg bad politidirektøren om en udtalelse om tilsynet med de frihedsberøvede i de seks sager. Politidirektøren har oplyst at Politiinspektøren på Station Amager har oplyst at det må lægges til grund at der er ført tilsyn som angivet i blanketterne. Politidirektøren har beklaget at der ikke er ført tilsyn i overensstemmelse med reglerne. Justitsministeriet har anført følgende herom: Justitsministeriet finder det beklageligt, at der ikke er ført tilsyn i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens regler, hvilket

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 ministeriet i dag har meddelt Politidirektøren i København. Justitsministeriet har endvidere i dag indskærpet over for Politidirektøren i København, at tilsyn med detentionsanbragte efter detentionsbekendtgørelsens 14 skal ske mindst 1 gang hver halve time. Jeg er enig med Politidirektøren og Justitsministeriet i at dette er beklageligt. Jeg har noteret mig at Justitsministeriet har indskærpet bestemmelserne i detentionsbekendtgørelsens 14 over for politidirektøren, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Karakteren af de udførte tilsyn Jeg bad politidirektøren om at oplyse om PD-orientering nr. 39 af 11. oktober 2000 fortsat er gældende og i givet fald vedlægge et eksemplar heraf. Politidirektøren har oplyst at disse lokale regler er erstattet af A-meddelelse A- I-6 som jeg har modtaget et eksemplar af sammen med politidirektørens udtalelse. De nævnte lokale regler giver mig ikke anledning til bemærkninger. Ad pkt Løsladelsestidspunktet I det ovenfor flere gange nævnte tilfælde (anholdelsen den 10. februar 2005) bad jeg om nærmere oplysninger om hvad politiet foretog sig ved løsladelsen for at afværge faren for den berusede eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed, jf. politilovens 11, stk. 4. Som det fremgår ovenfor, blev den pågældende efter løsladelsen med ambulance bragt til hospitalet hvilket jeg som allerede nævnt har noteret mig.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Ad pkt. 3. Opfølgning Jeg beder om at de oplysninger som jeg ovenfor har bedt Politidirektøren i København om, sendes gennem Justitsministeriet med henblik på ministeriets eventuelle bemærkninger hertil. Ad pkt. 4. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Politidirektøren i København, Rigspolitichefen, Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg.

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Bygningsmæssige forhold mv.

Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Ad punkt 2.1.Generelt

Ad punkt 2.1.Generelt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. januar 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg fængslet og direktoratet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Bygningsmæssige forhold...4 1.1. Cellerne i hovedhuset...4 1.2. Cellerne mv. i annekset...5 1.3. Gangarealer, kælder, gårdtursareal, badeforhold mv....6

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 Indholdsfortegnelse: Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle

Læs mere