Referat fra 10. møde i bestyrelsen den 27. november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 10. møde i bestyrelsen den 27. november 2009"

Transkript

1 Bestyrelsen side 1 af 5 Referatfra10.mødeibestyrelsenden27.november2009 Tilstede: TimChristensen,(TC)KøgeHandelsskole(formand) JørgenV.Jensen,Selandia MichaelKaas Andersen,Selandia MichaelBang,CELF NiniKragJensen,SOSUNæstved. JørgenSloth,RoskildeHandelsskole JorunBech,RoskildeHandelsskole UllaW.Koch,UCSJ AstridDahl,EUCSjælland PeterJacobsen,EUCSjælland JesperØstrup,RoskildeTekniskeSkole HenrikHolmer,KKRSjælland ErlingHuggerJakobsen,RegionSjælland ChrestenMarstrand,medarbejderrepræsentant BjarnePedersen,medarbejderrepræsentant CamillaLanderBæk,studenterrepræsentant Afbud/fraværende: BeritBirkelund,HandelsskolenSjællandSyd SteenSørensen,HandelsskolenSjællandSyd SørenChristensen,CELF JørnSchäffer,studenterrepræsentant ElseErikstrup,Slagteriskolen(næstformand) EvanLynnerup,Slagteriskolen LeneAndersen,KøgeHandelsskole SørenClausen,SOSUNæstved JohnnyDamstedAndersen,RoskildeTekniskeSkole Udenforbestyrelsen: PrebenThisgaard,(PT)rektor somsekretærforbestyrelsen

2 Bestyrelsen side 2 af 5 1.Velkomst,godkendelseafdagsordenensamtvalg TimChristensen(TC)bødvelkommenogknyttedeensærligvelkomsttildenyvalgte studenter og medarbejderrepræsentanter. Dagsordenen blev godkendt i den reviderede udgave. Valghandlingen og valget af studenter og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen og uddannelsesvalgene blev godkendt enstemmigt som rapporteret af rektor. TC konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Som første suppleant til forretningsudvalget blev valgt Michael Kaas Andersen og somandensuppleantblevvalgtjørgensloth. 2.Referatfrasidstemødeogrevideretplanforbestyrelsensarbejde Henrik Holmer havde skriftligt fremsat bemærkninger til referatet fra sidste møde vedrørende behandlingen af punkt 7. Henrik Holmer uddybede kort disse bemærkninger.detblevbesluttet,athenrikholmerssynspunkternævnesekspliciti referatetframødeniunderpunktsyv. Planenforemnerpåbestyrelsensmødeblevtagettilefterretning. 3.Orienteringfraformandogforretningsudvalg TCresumeredekortforretningsudvalgetsdrøftelser.Tilreferatetskalnævnes,atFU fandt det hensigtsmæssigt, at EASJ tilsluttede sig Danske Erhvervsskoler Bestyrelsesforeningenunderforudsætningafatkontingentetkunneforhandlestilet rimeligtniveau,derafspejledeetregionalterhvervsakademissituationogbehov. DerhavdeværetafholdtmødeiEASJ/UCSJPartnerskabetsStyregruppe.Drøftelserne havdeværetmegetpositive,oggennemførtengodstemning.manvarenigeom,at den situation der var opstået i forbindelse med screeningsrunden i efteråret var uheldig,ogdesudenhvordanmankunneundgålignendesituationerifremtiden. Forretningsudvalgetsorienteringblevtagettilefterretning. 4.OrienteringfraRektor Rektor Preben Thisgaard gennemgik kort den udsendte skriftlige rapport. Rektors rapport blev taget til efterretning. Et eksempler af Markedsføringsplan 2010 og et executivesummaryblevomdeltientryktudgave. 5.Godkendelseafuddannelsesudvalgenessammensætning Rektorgavenkortsupplerendemundtligredegørelse.Bestyrelsenbesluttede,at rektorvarbemyndigettilat: godkendepåbestyrelsensvegnedepersoner,somerindstilletafde udpegnings berettigedeinstitutioner/organisationerogmeddeledettei fornødentomfang,samtsøgeenandenpersonudpeget,såfremtderskulle foreliggeensituation,hvordetteerpåkrævet drageomsorgforindkaldelseogkonstitueringnårdetenkelteudvalger besat,sådenkanfungerehensigtsmæssigt udformeogforeslåenforretningsordenforudvalgene organiseresekretariatsbistandirimeligtogfornødentomfangtiludvalgene

3 Bestyrelsen side 3 af 5 samtsøgederesterendepladserbesatmedkvalificeredepersoner. 6.StrukturforEASJuddannelseroguddannelsessteder2010 RektorogTCgennemgikkortdetudsendtemateriale,derblevsuppleretmeden oversigtudleveretpåmødet.bestyrelsenbesluttede,atderi2010foretageset udbudafheltidsuddannelser: Hvorudbudoggeografiskudbudsplaceringeruændretiforholdtiludbuddet for2009 Hvorudbuddetfor2009suppleresioverensstemmelsemedde akkrediteringersomforventesgodkendtafundervisningsministeriet,oghvor derptforeliggerenpositivindstillingtilakkrediteringsrådet,såledesatder kanforetagesudbudi2010somtidligeregodkendtafbestyrelsenaf: Serviceøkonom(AK),Automatiseringsteknolog(AK),Webudvikling(PB), Logistikøkonom(AK),Autoteknolog(AK). For god ordens skyld bemærkes det, at PB uddannelsen Have og Park ingeniør udbydes fra Roskilde Tekniske Skole og Skovskolen I Nøddebo. Undervisningsministeriet har afgjort, at Region Sjælland for denne uddannelse kan forsynes med uddannelsen fra Nøddebo, og at dette ikke er en overtrædelse af bestemmelserne om EASJs funktionsområde og udbudsgodkendelsens bestemmelseromudbuddetsgeografiskebegrænsningtilregionsjælland. 7.Udlægningsaftaler2010 bemyndigelsetilrektor Rektorblevbemyndigettilatforetageudlægningsaftalerbaseretpåbestyrelsens beslutningerogsåledesogsåiforlængelseafovenståendepunkt8. 8.Prognoseregnskab2009 Rektor gennemgik kort en prognose for regnskab 2009 og forbruget på en række hovedområder.kortfattetkunnemansige,atdereasjvillekommeudaf2009med et overskud, at visse omposteringer måtte foretages indenfor de enkelte tilskudsområder f eks måtte EASJ betale licensafgifter for Navision Stat og SLS som en classic akademi og ikke ud fra den konkrete anvendelse. Man måtte dog tageibetragtning,atmidleriforbindelsemedudviklingskontraktenietvistomfang ført kunne afregnes i begyndelsen af 2010, når resultater og forbrug på projekter kunnegøresopiforbindelsedenendeligerapportering. Bestyrelsen var enige om at henstille til rektor, at i en situation, hvor etableringstilskuddet ikke kunne overføres til det følgende år, burde hensigtsmæssige omkostninger i forbindelse med EASJs etablering ikke udskydes; mensøgesafholdtindenåretsudgang.

4 Bestyrelsen side 4 af 5 9.Budgetforrektoratet2010 Rektor og Forretningsudvalget redegjorde for, at der pt var meget få reelle oplysningeromtilskudssituationenforerhvervsakademiernestilskudfrauvmi2010. BestyrelsenfulgteFUogrektorsindstillingogbesluttede,at: Etendeligtbudgetfor2010forelæggespåbestyrelsensførstemødei2010 Etmidlertidigtbudgetforførstekvartalerbudgetfor2009forholdsmæssigt fordeltsombudgetforlængelsefordenberørteperiode Ikkeforbrugtemidler,someromfattetafenoverførelsesretfra2009til2010, overførestilsammeanvendelseidetmidlertidigebudget Rektoratetspersonalenormeringerdennuværendeantalsuppleretmed mulighedforatrektorkanbesætteoptiltofuldtidsstillinger,sommåttevære nødvendigeoghensigtsmæssigeforrektoratetsdriftogeffektivitet Rektorerbemyndigettilatansættetimelønnetpersonaleidetomfangdeter nødvendigtoghensigtsmæssigtforrektoratetsdriftogeffektivitet HvisudbetalingernefraMinisteriettilEASJsdriftskullebliveforsinket,og dettemodforventningskullemedførerenlikviditetsbehovforatsikreeasjs drift,errektorbemyndigettilmidlertidigtatforskydeudbetalingertil skolerneforholdsmæssigtogligeligtirelationtiludbetalingernesstørrelse. 10.Statusopfyldelseafudviklingskontrakt2009 Rektor gav på grund af mødets fremskredne tidspunkt en kort status for arbejdet omkringudviklingskontrakt2009.følgendeskalførestilreferat. Han nævnte, at det stadig var nødvendigt, at reservere ret betydelige midler til afrapportering/registrering.desudenvarsituationenden,atpåenrækkeprojekter somskulleudføresafmedarbejderepåskolernevardetbetydeligeforsinkelser,som måtte give anledning til en hvis bekymring. Imidlertid forsikrede man på forespørgslerherom,atmannokskullenåatgennemføredeprojektermanhavde givet tilsagn om at løse. Visse aktiviteter var i de hidtidige budget for udviklingskontrakten gav givetvis en underdækning for de reelle omkostninger for skolerne. For eksempel var der næppe tvivl om at udformningen og operationaliseringen af de nye studieordninger, arbejdet i de landsdækkende uddannelsesudvalg og screening/akkreditering og operationalisering af nye uddannelservarområderderkostedeskolernemangetimer.mankunneeventuelt se nærmere på i forbindelse med afrapportering/opgørelse i marts 2010, om der kunne være plads for at give en bedre kompensation for sådanne udviklingsaktivitetergennemførti2009. Rektorfremhævededesudennødvendighedenafetforsigtighedshensyn,idetdette vardenførsteudviklingskontrakt,dervarindgåetmellemuvmogeasj,ogatman ikke kunne vide hvor rigoristisk UVM ville være omkring målopfyldelse og en mulighedforatrejsekravomtilbagebetaling.derformåtteendeligeafregningerske efteretprincipomatmålopfyldelsevarenforudsætningforbetaling. Bestyrelsentogrektorsredegørelsetilefterretning.

5 Bestyrelsen side 5 af 5 11.Næstemødeogmødeplanfor2010 Den18.marts2010klokken8,30til10,00påKøgeHandelsskole,somplanlagt. Mødedatoerderudoveri2010: 8/6+12/10+15/12 alledage8,30til10,00påkøgehandelsskole. 10.Eventuelt Formandentakkedeforengoddiskussionogerklæredemødetforhævet. Referent: PrebenThisgaard Rektor Godkendelsenafreferatetbekræftes: