15 punkter om bæredygtighed og 10 måder at bo på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15 punkter om bæredygtighed og 10 måder at bo på"

Transkript

1 Bilag 8 15 punkter om bæredygtighed og 10 måder at bo på Lokalplan 328 er udarbejdet for at sikre det planmæssige grundlag for, at der kan udvikles et fremsynet, bæredygtigt og mangfoldigt nyt byområde. En bæredygtig udvikling vil sige en udvikling, der skaber de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø, både nu og i den fjerne fremtid. Med ordene fra Brundtlandrapporten fra 1987 er en bæredygtig udvikling en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Favrskov Byråd vedtog i Kommuneplan 09 (Side 59 i planens hovedstruktur) 15 punkter om bæredygtigt og energibesparende byggeri, der skal være fokus på ved lokalplanlægningen. Det drejer sig bl.a. om hensyn til grundvand, natur, landskab, energi, transport, stier, miljø og klima. De 15 punkter vedrører alle forhold, som det efter Planloven er muligt/lovligt at regulere i en lokalplan på forskellige måder. Områdets mangfoldighed kommer bl.a. til udtryk ved, at byområdet rummer forskellige anvendelser som erhverv, boliger, institution, station, rekreation og naturområder. Det nye boligområde rummer mulighed for en række alternative måder at bo på. Ti måder, der kan opfylde ønsker om at bo individuelt, kollektivt eller med elementer fra begge boformer. Efter Planloven kan Byrådet i en lokalplan foreskrive bestemte boligtyper, f.eks. parcelhuse, rækkehuse eller etageboliger. En lokalplan må derimod ikke foreskrive en bestemt ejerform eller om beboerne organiserer sig meget privat eller i en form for fællesskab. Lokalplanen kan således fastlægge nogle rammer, men det er op til bygherren og kommende beboere, hvordan de vil udnytte disse rammer. På de følgende sider beskrives kort - 15 punkter om bæredygtighed og - 10 måder at bo på social bæredygtighed. Grønt tag på Sløjfen i Hadsten. 1

2 15 principper om bæredygtighed I Kommuneplan 09 beskrives 15 punkter, der ved lokalplanlægning skal være fokus på for at fremme bæredygtigt og energibesparende byggeri. Herunder gennemgås de 15 punkter suppleret med en kort beskrivelse af, hvorledes forholdene er behandlet i forslag til lokalplan nr. 328 for Hadsten syd: 1. Forebygge miljøkonflikter ved velplanlagt lokalisering af nye boliger i forhold til andre anvendelser, som for eksempel at større trafikanlæg eller virksomheder kan medføre støj- og lugtgener med videre. Lokalplan 328 udlægger nye boligområder, der beskyttes mod støj fra Skanderborgvej og fra eksisterende erhvervsområder, dels gennem afstand til Skanderborgvej og dels gennem etablering af et nyt, miljøvenligt erhvervsområde, der skal fungere som en bufferzone og beskytte nye boligområder mod støj, lugt og andre gener. Mod øst ligger boligområderne mod Lilleådalens skov- og naturområder 1. Erhvervsområde. 2. Boligområde. 3. Stationsområde. 2. Beskytte grundvandet. Lokalplan 328 er forud for reservationen i Kommuneplan 09, vurderet som egnet til nyt boligbyggeri under hensyn til risiko for grundvandsforurening. Favrskov Kommune deltog i 2009 i et Plan09 projekt om Grundvand og byudvikling. Her blev byudviklingsområdet mellem Hadsten og Hinnerup anvendt som case, og de udpegede områder i Kommuneplan 09, herunder lokalplanområde nr. 328, er valgt som de mest velegnede til byudvikling under hensyntagen til grundvandet. Desuden indeholder lokalplanen krav om bl.a. håndtering af overfladevand fra veje- og parkeringsarealer samt pleje af grønne områder. Grundvand og byudvikling i Favrskov Kommune - marts Respektere natur- og kulturværdier. Lokalplan 328 er udarbejdet på grundlag af en samlet landskabskarakteranalyse af hele landskabsrummet mellem Lilleåen og Skanderborgvej. Overordnede hensyn til natur- og kulturværdier resulterede i, at skrænterne mod Lilleå i det store hele friholdes for ny bebyggelse. Bebyggelsen er primært placeret på plateauerne i landskabet. Lokalplanen indeholder krav til ny bebyggelses udformning og indpasning i terrænet, så bebyggelsen indpasses bedst muligt i landskabet. Områdets karakteristiske slugter danner grønne kiler imellem bebyggelsen. Der er inden for lokalplanafgrænsningen mindre områder, der er beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven. Disse områder bibeholdes og indarbejdes som rekreative elementer i områdets grønne struktur. Moesgård Museum oplyser, at der vil være stor risiko for at støde på fortidsminder, og museet anbefaler derfor prøvegravninger. 4. Begrænse arealforbruget. Lokalplan 328 reserverer arealet til en blanding af åben og tæt boligbebyggelse. Omkring den planlagte letbanestation indeholder lokalplanen krav om en forholdsvis tæt og høj bebyggelse, der kræver et begrænset arealforbrug. Samlet forudsætter planen dog et relativt stort arealforbrug, bl.a. til de mange parcelhusgrunde, til grønne rekreative arealer og til sikring af beskyttede naturområder. Rekreation og grønne områder. 2

3 5. Udnytte alternative energiformer blandt andet ved at optimere solindfald og udnytte solenergi. Lokalplan 328 tillader, at der kan opsættes/indpasses anlæg til vedvarende energi, fx solcelleanlæg, hvis der sikres god harmoni i forhold til omgivelserne og bygningen. Lokalplanområdet er meget kuperet. Placering af byggegrunde og veje er derfor i høj grad disponeret under hensyn til det kuperede terræn. Se desuden punkt Sikre fælles vand- og varmeforsyning, hvor det er muligt, og udforme lavenergibebyggelse under hensyn til kollektive varmeforsyningsanlæg. Lokalplan 328 indeholder krav om, at nybyggeri indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes alment vandværk samt kollektiv varmeforsyning. Favrskov Kommune arbejder for udbredelse af en effektiv fjernvarmeforsyning baseret på CO2-neutrale brændsler. Efter loven har kommunen pligt til at dispensere fra tilslutningspligten ved lavenergihuse. Fra 2015 gælder krav om, at alle nye boliger skal opfylde Energiklasse Det forventes derfor, at nye boliger inden for lokalplanområde 328 skal opfylde disse krav, da området først forventes realiseret fra omkring Byrådet ønsker at udpege forsøgs- og demonstrationsprojekter, hvorigennem der kan høstes erfaringer med miljø- og energirigtige løsninger, der kan bruges i fremtidens byggeri (Kommuneplan 09, hovedstruktur, side 59). I lokalplanen udpeges derfor to mindre områder med krav om, at nyt byggeri skal udføres som lavenergibebyggelse, og med bemærkning om, at bebyggelse kan opføres som Energi-0-boliger eller Energi-plus-boliger. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder den energiramme for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Bygningsreglementets energikrav er de senere år blevet strammet ved hver ny udgave af reglementet, og dette forventes også at ske ved næste revision. Energi-0-boliger betyder, at husene ikke bruger energi i sig selv. Den nødvendige energi produceres ved hjælp af f.eks. solceller, ekstra isolering, ventilationsanlæg med varmegenindvinding og varmepumper. 7. Sikre adgang til kollektiv trafik blandt andet gode stiforbindelser til stoppesteder. Lokalplan 328 er bl.a. bygget op omkring en planlagt kommende letbanestation, der er placeret centralt i området. Uanset om der etableres en letbane til Hadsten, eller der bliver tale om en busrute, vil der fra byområdet være kort og let adgang til kollektiv trafik via områdets gang- og cykelstier. Byudviklingen i området understøtter således den kollektive trafikbetjening. 8. Sikre gode forhold for fodgængere og cyklister via stier til blandt andet butikker, kollektiv trafik og ud i det åbne land. Lokalplan 328 sikrer stier både internt i området og med tilslutning til eksisterende stier uden for området, bl.a. til hovedstien langs Gl. Sellingvej med tunnel under Infrastruktur. 3

4 Skanderborgvej til bl.a. skole. I forlængelse af boligveje planlægges etableret trampestier mellem boligenklaverne for at binde området sammen på tværs og for at skabe adgang til landskabet og områderne i Lilleådalen. 9. Sikre grønne områder og beplantning med friarealer til blandt andet boldspil og rekreative formål. Lokalplan 328 sikrer arealer til nærrekreative områder, der kan indrettes til leg, ophold, boldspil m.m. Desuden udlægges større arealer som grønne rekreative områder, der skal fremstå med lavt plejeniveau. De grønne, rekreative områder har direkte sammenhæng med naturområderne langs Lilleåen. Bosætning i dette område indbyder derfor til et aktivt udeliv og giver beboerne mulighed for at opleve natur og dyreliv på tæt hold. 10. Eventuel støjafskærmning. Lokalplan 328 sikrer ved afstand ny boligbebyggelse mod støj fra Skanderborgvej og eksisterende erhvervsområder vest for denne. I helhedsplanen for Hadsten syd er planlagt etableret støjvolde mod Skanderborgvej øst for det nye stationsområde. 11. Genanvende overskudsjord. Lokalplan 328 indeholder formulering om, at der skal sikres størst mulig genanvendelse af overskudsjord på lokaliteten 12. Opstilling af affaldscontainere og kompostering af haveaffald. Lokalplan 328 reserverer centralt placeret areal til bl.a. flaskecontainer og papircontainer. Kompostering af haveaffald planlægges at ske på private parceller eller ved aflevering på genbrugsstation uden for lokalplanområdet. 13. Bevare bebyggelse og beplantning. Lokalplan 328 er som nævnt under punkt 3 udarbejdet på grundlag af en samlet landskabskarakteranalyse af hele landskabsrummet mellem Lilleåen og Skanderborgvej. Grænsen følger bl.a. eksisterende skovplantninger, der således bevares på skrænterne mod Lilleåen. Der vurderes ikke at være bevaringsværdig bebyggelse inden for lokalplanområdet. 14. Konsekvenser af klimaforandringer, herunder øget vandstand i vandløbene, øget nedbør og dermed belastninger på veje, bygninger og kloaksystemet. Lokalplan 328 er overordnet disponeret således, at bygninger er placeret højt i terrænet, mens de grønne områder med bl.a. regnvandsbassiner er placeret i de lavt liggende dele af udviklingsområdet. Alene disse tiltag vil medvirke til at begrænse skader på bygninger som følge af voldsomme regnskyl. I Spildevandsplan er der sat fokus på klimatilpasning. Det fastlægges, at der ved planlægning og dimensionering af bl.a. nye bassiner tages højde for de kommende kraftige regnskyl. Bassinanlæg dimensioneres derfor for en større vandmængde end tidligere tiders danske praksis. Se desuden punkt 15. 4

5 15. Aflede overfladevand. Lokalplan 328 åbner mulighed for, at tag- og overfladevand efter tilladelse kan nedsives på egen parcel, hvis jordbunden er egnet til nedsivning. Inden Favrskov Forsyning kan igangsætte detailprojektering af kloak for lokalplanområde 328, skal Favrskov Kommune tage beslutning om i hvilke oplande, der skal kloakeres for både regn- og spildevand på de enkelte parceller, og i hvilke oplande der alene skal kloakeres for spildevand på de enkelte parceller. Afledningsformen på de enkelte parceller skal fastlægges inden Favrskov Forsyning kan dimensionere og optimere regnvandsledninger og bassiner indenfor lokalplanen. Hvis et område alene kloakeres for spildevand, og regnvand skal nedsives på den enkelte grund, opkræves der kun tilslutningsbidrag til spildevand. Det svarer til 60 % af det fulde tilslutningsbidrag. Favrskov Forsyning sætter en skelbrønd ind på hver parcel til alene spildevand. Den enkelte parcel kan efterfølgende ikke blive tilsluttet Forsyningens regnvandssystem, idet hovedregnvandsledningen ikke er dimensioneret til at kunne modtage den ekstra regnvandsmængde fra parcellen. Endvidere er der ikke betalt tilslutningsbidrag for regnvand. Kloakeres området for både regn- og spildevand på de enkelte parceller skal der betales fuld tilslutningsbidrag. Favrskov Forsyning sætter en skelbrønd til henholdsvis regn- og spildevand ind på hver parcel. Det er derfor afgørende, at man er sikker på, at jorden er egnet til nedsivning på den enkelte parcel, idet det efterfølgende ikke er muligt at blive tilsluttet Forsyningens regnvandssystem. Geofysiske målinger og prøver fra boringer viser, at de øverste jordlag i 1. Den nordlige tredjedel af lokalplanområde 328 overvejende består af sandede aflejringer med indslag af ler, 2. De sydlige to tredjedele af lokalplanområdet overvejende består af lerede aflejringer i form af moræneler, og sand i begrænset omfang 3. Den østlige grænse af lokalplanområdet og skrænterne mod Lilleå består af fed grågrøn eocæn ler, som er fuldstændig vandstandsende. 1 3 Set i et større hydrologisk perspektiv er det fornuftigt, at der lokalt nedsives så meget regnvand som muligt. Herved omdannes vandet til grundvand og forsinkes i tilgangen til Lilleå, som i forvejen er meget belastet i forbindelse med store nedbørsmængder. Det vurderes, at der fra mange parceller i den øverste tredjedel af området vil kunne ske lokal nedsivning, og at de sydlige to tredjedele af området kun i begrænset omfang vil kunne bruges som lokalt nedsivningsområde. Den østlige del af området er ikke velegnet til etablering af lokale nedsivningsanlæg. De eksisterende geofysiske målinger og boringer er ikke præcise nok til at træffe beslutning om, fra hvilke parceller, der vil kunne ske lokal nedsivning. Det vil kræve boringer på de enkelte parceller, som foretages i forbindelse med byggemodning af (del)området. 2 5

6 LAR LAR Lokal Afledning af Regnvand kan udover nedsivningsanlæg også fremmes via en række andre initiativer: Befæstelsesgrad: Lokalplan 328 fastlægger, at maksimalt 20 % af den enkelte boligparcels areal må befæstes for at mindske risikoen for oversvømmelser og belastning af kloaksystemet ved voldsomme regnskyl. Det bebyggede areal, vandgennemtrængelige belægninger som fx græsarmeringssten og grus medregnes ikke. Max. 20% Grønne tage: Lokalplan 328 åbner mulighed for, at tagfladen på både bolig- og erhvervsbygninger kan etableres som grønne tage. Et grønt tag er et tag med planter som tagbeklædning. De fleste grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter. Grønne tage virker kølende om sommeren og holder på varmen om vinteren. Taget kan optage store mængder af regn- og smeltevand og kan dermed aflaste kloaksystemet. Vegetation og drænlag, som planterne vokser i, holder på vandet, så kloaken ikke belastes med store mængder vand på meget kort tid, når der kommer voldsomme regnskyl. Når regnvandet ledes ned i kloakken i et mere jævnt tempo, nedsættes risikoen for, at kloakken løber over, så der kommer oversvømmelser. Et grønt tag kan desuden medvirke til at skabe bedre levevilkår for fugle og insekter, samt at byggeriet falder godt ind i naturen. Regnbede: Lokalplan 328 åbner mulighed for anlæg af regnvandsbede. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper til luften. Regnbede sikrer gode vilkår for fugl og smådyr. Regnvandsbede kan se meget forskellige ud, fra stærkt havepræg til stærkt naturpræg. I private haver vil regnvandsbede typisk fremtræde med højt plejeniveau og stor variation i buske og stauder. På fællesarealer vil træer og buske med et lavere plejeniveau ofte være et bedre valg. Regnvandsbede kan fremme bylandskabets kvaliteter. De kan give karakter til et område og skabe læ, og på samme måde som grønne tage kan de i nogen grad kompensere for tab af naturlige biotoper. Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine: Planloven giver mulighed for at stille krav om opsamling af tagvand i forbindelse med vedtagelse af en ny lokalplan, dog ikke for fx skoler, daginstitutioner, hoteller og andre steder med offentlig adgang. Favrskov Kommune, Danva og Vandrådet i Favrskov Kommune (vandværkerne) anbefaler, at man ikke anvender regnvand i husholdningen pga. risiko for sammenblanding af drikkevand og forurening af ledningsnettet. Embedslægerne påpeger desuden, at anvendelse af regnvand udgør en sundhedsrisiko. Regnvand indeholder miljøgifte, bakterier og vira. Lokalplan 328 indeholder derfor ikke anbefaling om opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine. 6

7 Grønne, rekreative områder: Lokalplan 328 indeholder bestemmelser, der sikrer grønne rekreative områder, som skal henligge med lavt plejeniveau i form af græsbevoksning samt enkeltstående træer eller mindre grupper af træer. Derved sikres, at disse områder kan optage store mængder af regnvand samt skabe nedsivning til grundvand. Favrskov Byråd har i Kommuneplan 09 beskrevet, at kommunen aktivt vil bidrage til bedre vandkvalitet og vandmiljø ved fortsat at undlade brug af sprøjtemidler på offentlige arealer. Endvidere beskrives i lokalplan nr. 328, at Favrskov Kommune i forbindelse med salg af grunde, vil betinge skødet på de enkelte parceller, at der ikke må anvendes pesticider. Ved overdragelse af fælles friarealer og private fællesveje og stier til grundejerforening vil der tilsvarende blive sikret forbud mod brug af pesticider på disse arealer. Grønt tag Regnvandsbeholder Metoder til lokal afl edning af regnvand. Vandgennemtrængelige belægninger Faskine Regnbed 7

8 Boligtyper 10 måder at bo på social bæredygtighed Det nye boligområde syd for Hadsten rummer mulighed for en række alternative måder at bo på. 10 alternative boligtyper kan opfylde ønsker om at bo individuelt, kollektivt eller med elementer fra begge boformer. De forskellige boligtyper kan efter bygherrens ønske opføres som ejerboliger, andelsboliger eller lejeboliger. Flere forhold peger i retning af, at kommende tilflyttere til det nye boligområde vil efterspørge forskellige boformer. 1. Traditionelt parcelhus med tilhørende privat have Lokalplanens delområde II rummer godt 200 parcelhusgrunde på mellem ca. 800 og 1100 m². Med en bebyggelsesprocent på 30 kan her opføres individuelle boliger på op til 240 til 330 m². Mange (børne)familier ønsker at bo i et traditionelt parcelhus med tilhørende privat have. 2. Storvilla Tre steder i området giver lokalplanen mulighed for, at to parcelhusgrunde alternativt kan lægges sammen til én stor parcel. Forudsætningen er, at der opføres boligbebyggelse på minimum 350 m² på grunden. Med en bebyggelsesprocent på 30 kan der opføres boligbebyggelse på op til ca. 600 m². Lokalplanområdet har en smuk beliggenhed på kanten af Lilleådalen. Områdets store landskabelige kvaliteter forventes at kunne tiltrække ressourcestærke købere med ønske om en unik bolig, eventuelt også enkelte ønsker om storvillaer. 3. Minibofællesskab Bebyggelse på storparcellerne nævnt under punkt to kan også opføres af to eller flere familier, der ønsker at bo i et minibofællesskab. Nogle familier prioriterer et øget fællesskab i tilknytning til en god og velbeliggende bolig. Det kan f.eks. være familier, der ønsker at bo flere generationer sammen, familier med en travl hverdag, eller et miniseniorbofællesskab. De op til ca. 600 m² kan f.eks. indrettes med private boligenheder på 100 m² og fællesarealer på 100 m². Tilsvarende kan haven opdeles i private forhaver og fælles køkken- og/eller prydhave. 4. Dobbelthuse Ud af de godt 200 parcelhusgrunde i området er ca. ti grunde over 1000 m². Disse grunde kan efter Kommuneplan 09 og lokalplan 328 tillades bebygget med dobbelthuse. Familier med få personer eller med ønske om en mindre, billigere bolig eller en mindre have kan vælge dobbelthuset som boligform. 5. Fritliggende boliger på sokkelgrunde med fælles friarealer To områder i bebyggelsen kan udnyttes til alternative boformer til det traditionelle parcelhus, f.eks. kan området udstykkes som sokkelgrunde. Bebyggelsen fremtræder åben og med stor afstand mellem de private boliger, som i det traditionelle parcelhusområde. Familier, der ikke prioriterer eller har kræfter til at holde stor privat have, kan vælge sokkelgrunde som boform. Tanken er, at hovedparten af de ubebyggede arealer udlægges og drives som fælles opholdsarealer i form af græsarealer, urte-, frugt- og/eller prydhaver. 8

9 6. Husgrupper på sokkelgrunde med fælles friarealer De to områder nævnt under punkt 5 kan alternativt også udstykkes med husgrupper på sokkelgrunde. Bebyggelsen fremtræder mere tæt og med flere boligenheder end i det traditionelle parcelhusområde. Ønsket om fællesskab kan understreges ved at opføre et fælleshus i tilknytning til bebyggelsen. Tanken er, at hovedparten af de ubebyggede arealer udlægges og drives som fælles haver som opholdsarealer i form af græsarealer, urte-, frugt- og/eller prydhaver. De nævnte to områder kan også udnyttes som beskrevet under punkt 7 og Tæt-lave boliger som individuelle boliger Lokalplanen udlægger den østlige del af delområde III til tæt-lav boligbebyggelse i op til 2-3 etager. Tæt-lav boliger kan for eksempel opføres som rækkehuse, kædehuse, klyngehuse eller gårdhavehuse. De tæt-lave boliger kan opføres som individuelle boliger med private haver og terrasser. 8. Tæt-lave boliger som bofællesskab Lokalplanen udlægger den østlige del af delområde III til tæt-lav boligbebyggelse i op til 2-3 etager. Tæt-lav boliger kan for eksempel opføres som rækkehuse, kædehuse, klyngehuse eller gårdhavehuse. Boligerne kan opføres som bofællesskaber med vægt på fælleshus og fællesanlæg. 9. Etageboliger som individuelle boliger Lokalplanen udlægger den vestlige del af delområde III til etageboliger i op til 4 etager. Etageboliger kan for eksempel opføres som punkthuse, stang- eller karrébebyggelse. Etageboligerne kan opføres som traditionelt, individuelt lejlighedsbyggeri. Fra de øverste etager vil der være fri udsigt over det lavere byggeri mod øst og mod Lilleådalen. 10. Etageboliger som bofællesskab Lokalplanen udlægger den vestlige del af delområde III til etageboliger i op til 4 etager. Etageboligerne kan opføres med større vægt på fællesskab, f.eks. hvor de private boliger på hver etage suppleres med forskellige typer af fællesarealer. 9

10 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup Hovedtelefonnummer:

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse Udbudsmateriale Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse JUNI 2013 Parcelhusområder er sjældent særligt miljø- eller klimavenlige, men her er

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Lille Mølkær, Ødsted. Parcelhusgrunde. 7100 Vejle. Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Lille Mølkær, Ødsted. Parcelhusgrunde. 7100 Vejle. Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde Lille Mølkær, Ødsted 7100 Vejle Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE Adr.: Grønnegade 6, 7100 Vejle - Tlf.: 75 72 33 33 - Mail. vejle@mailreal.dk - web: www.bent-hbnielsen.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Bemærkninger og indsigelser til Forslag til Lokalplan F111, for et boligområde ved Benediktevej (Asminderød gamle skole)

Bemærkninger og indsigelser til Forslag til Lokalplan F111, for et boligområde ved Benediktevej (Asminderød gamle skole) Bemærkninger og indsigelser til Forslag til Lokalplan F111, for et boligområde ved Benediktevej (Asminderød gamle skole) Fredensborg Kommune har fremlagt Forslag til Lokalplan F111, Kongevejen 21 i Fredensborg

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del 42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del Høghus 18 grunde i delområde 1 og Overskov 24 grunde i delområderne 1, 2A, 2B og 3A *Billedet er ikke målfast. Eksklusive

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere