15 punkter om bæredygtighed og 10 måder at bo på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15 punkter om bæredygtighed og 10 måder at bo på"

Transkript

1 Bilag 8 15 punkter om bæredygtighed og 10 måder at bo på Lokalplan 328 er udarbejdet for at sikre det planmæssige grundlag for, at der kan udvikles et fremsynet, bæredygtigt og mangfoldigt nyt byområde. En bæredygtig udvikling vil sige en udvikling, der skaber de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø, både nu og i den fjerne fremtid. Med ordene fra Brundtlandrapporten fra 1987 er en bæredygtig udvikling en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Favrskov Byråd vedtog i Kommuneplan 09 (Side 59 i planens hovedstruktur) 15 punkter om bæredygtigt og energibesparende byggeri, der skal være fokus på ved lokalplanlægningen. Det drejer sig bl.a. om hensyn til grundvand, natur, landskab, energi, transport, stier, miljø og klima. De 15 punkter vedrører alle forhold, som det efter Planloven er muligt/lovligt at regulere i en lokalplan på forskellige måder. Områdets mangfoldighed kommer bl.a. til udtryk ved, at byområdet rummer forskellige anvendelser som erhverv, boliger, institution, station, rekreation og naturområder. Det nye boligområde rummer mulighed for en række alternative måder at bo på. Ti måder, der kan opfylde ønsker om at bo individuelt, kollektivt eller med elementer fra begge boformer. Efter Planloven kan Byrådet i en lokalplan foreskrive bestemte boligtyper, f.eks. parcelhuse, rækkehuse eller etageboliger. En lokalplan må derimod ikke foreskrive en bestemt ejerform eller om beboerne organiserer sig meget privat eller i en form for fællesskab. Lokalplanen kan således fastlægge nogle rammer, men det er op til bygherren og kommende beboere, hvordan de vil udnytte disse rammer. På de følgende sider beskrives kort - 15 punkter om bæredygtighed og - 10 måder at bo på social bæredygtighed. Grønt tag på Sløjfen i Hadsten. 1

2 15 principper om bæredygtighed I Kommuneplan 09 beskrives 15 punkter, der ved lokalplanlægning skal være fokus på for at fremme bæredygtigt og energibesparende byggeri. Herunder gennemgås de 15 punkter suppleret med en kort beskrivelse af, hvorledes forholdene er behandlet i forslag til lokalplan nr. 328 for Hadsten syd: 1. Forebygge miljøkonflikter ved velplanlagt lokalisering af nye boliger i forhold til andre anvendelser, som for eksempel at større trafikanlæg eller virksomheder kan medføre støj- og lugtgener med videre. Lokalplan 328 udlægger nye boligområder, der beskyttes mod støj fra Skanderborgvej og fra eksisterende erhvervsområder, dels gennem afstand til Skanderborgvej og dels gennem etablering af et nyt, miljøvenligt erhvervsområde, der skal fungere som en bufferzone og beskytte nye boligområder mod støj, lugt og andre gener. Mod øst ligger boligområderne mod Lilleådalens skov- og naturområder 1. Erhvervsområde. 2. Boligområde. 3. Stationsområde. 2. Beskytte grundvandet. Lokalplan 328 er forud for reservationen i Kommuneplan 09, vurderet som egnet til nyt boligbyggeri under hensyn til risiko for grundvandsforurening. Favrskov Kommune deltog i 2009 i et Plan09 projekt om Grundvand og byudvikling. Her blev byudviklingsområdet mellem Hadsten og Hinnerup anvendt som case, og de udpegede områder i Kommuneplan 09, herunder lokalplanområde nr. 328, er valgt som de mest velegnede til byudvikling under hensyntagen til grundvandet. Desuden indeholder lokalplanen krav om bl.a. håndtering af overfladevand fra veje- og parkeringsarealer samt pleje af grønne områder. Grundvand og byudvikling i Favrskov Kommune - marts Respektere natur- og kulturværdier. Lokalplan 328 er udarbejdet på grundlag af en samlet landskabskarakteranalyse af hele landskabsrummet mellem Lilleåen og Skanderborgvej. Overordnede hensyn til natur- og kulturværdier resulterede i, at skrænterne mod Lilleå i det store hele friholdes for ny bebyggelse. Bebyggelsen er primært placeret på plateauerne i landskabet. Lokalplanen indeholder krav til ny bebyggelses udformning og indpasning i terrænet, så bebyggelsen indpasses bedst muligt i landskabet. Områdets karakteristiske slugter danner grønne kiler imellem bebyggelsen. Der er inden for lokalplanafgrænsningen mindre områder, der er beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven. Disse områder bibeholdes og indarbejdes som rekreative elementer i områdets grønne struktur. Moesgård Museum oplyser, at der vil være stor risiko for at støde på fortidsminder, og museet anbefaler derfor prøvegravninger. 4. Begrænse arealforbruget. Lokalplan 328 reserverer arealet til en blanding af åben og tæt boligbebyggelse. Omkring den planlagte letbanestation indeholder lokalplanen krav om en forholdsvis tæt og høj bebyggelse, der kræver et begrænset arealforbrug. Samlet forudsætter planen dog et relativt stort arealforbrug, bl.a. til de mange parcelhusgrunde, til grønne rekreative arealer og til sikring af beskyttede naturområder. Rekreation og grønne områder. 2

3 5. Udnytte alternative energiformer blandt andet ved at optimere solindfald og udnytte solenergi. Lokalplan 328 tillader, at der kan opsættes/indpasses anlæg til vedvarende energi, fx solcelleanlæg, hvis der sikres god harmoni i forhold til omgivelserne og bygningen. Lokalplanområdet er meget kuperet. Placering af byggegrunde og veje er derfor i høj grad disponeret under hensyn til det kuperede terræn. Se desuden punkt Sikre fælles vand- og varmeforsyning, hvor det er muligt, og udforme lavenergibebyggelse under hensyn til kollektive varmeforsyningsanlæg. Lokalplan 328 indeholder krav om, at nybyggeri indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes alment vandværk samt kollektiv varmeforsyning. Favrskov Kommune arbejder for udbredelse af en effektiv fjernvarmeforsyning baseret på CO2-neutrale brændsler. Efter loven har kommunen pligt til at dispensere fra tilslutningspligten ved lavenergihuse. Fra 2015 gælder krav om, at alle nye boliger skal opfylde Energiklasse Det forventes derfor, at nye boliger inden for lokalplanområde 328 skal opfylde disse krav, da området først forventes realiseret fra omkring Byrådet ønsker at udpege forsøgs- og demonstrationsprojekter, hvorigennem der kan høstes erfaringer med miljø- og energirigtige løsninger, der kan bruges i fremtidens byggeri (Kommuneplan 09, hovedstruktur, side 59). I lokalplanen udpeges derfor to mindre områder med krav om, at nyt byggeri skal udføres som lavenergibebyggelse, og med bemærkning om, at bebyggelse kan opføres som Energi-0-boliger eller Energi-plus-boliger. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder den energiramme for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Bygningsreglementets energikrav er de senere år blevet strammet ved hver ny udgave af reglementet, og dette forventes også at ske ved næste revision. Energi-0-boliger betyder, at husene ikke bruger energi i sig selv. Den nødvendige energi produceres ved hjælp af f.eks. solceller, ekstra isolering, ventilationsanlæg med varmegenindvinding og varmepumper. 7. Sikre adgang til kollektiv trafik blandt andet gode stiforbindelser til stoppesteder. Lokalplan 328 er bl.a. bygget op omkring en planlagt kommende letbanestation, der er placeret centralt i området. Uanset om der etableres en letbane til Hadsten, eller der bliver tale om en busrute, vil der fra byområdet være kort og let adgang til kollektiv trafik via områdets gang- og cykelstier. Byudviklingen i området understøtter således den kollektive trafikbetjening. 8. Sikre gode forhold for fodgængere og cyklister via stier til blandt andet butikker, kollektiv trafik og ud i det åbne land. Lokalplan 328 sikrer stier både internt i området og med tilslutning til eksisterende stier uden for området, bl.a. til hovedstien langs Gl. Sellingvej med tunnel under Infrastruktur. 3

4 Skanderborgvej til bl.a. skole. I forlængelse af boligveje planlægges etableret trampestier mellem boligenklaverne for at binde området sammen på tværs og for at skabe adgang til landskabet og områderne i Lilleådalen. 9. Sikre grønne områder og beplantning med friarealer til blandt andet boldspil og rekreative formål. Lokalplan 328 sikrer arealer til nærrekreative områder, der kan indrettes til leg, ophold, boldspil m.m. Desuden udlægges større arealer som grønne rekreative områder, der skal fremstå med lavt plejeniveau. De grønne, rekreative områder har direkte sammenhæng med naturområderne langs Lilleåen. Bosætning i dette område indbyder derfor til et aktivt udeliv og giver beboerne mulighed for at opleve natur og dyreliv på tæt hold. 10. Eventuel støjafskærmning. Lokalplan 328 sikrer ved afstand ny boligbebyggelse mod støj fra Skanderborgvej og eksisterende erhvervsområder vest for denne. I helhedsplanen for Hadsten syd er planlagt etableret støjvolde mod Skanderborgvej øst for det nye stationsområde. 11. Genanvende overskudsjord. Lokalplan 328 indeholder formulering om, at der skal sikres størst mulig genanvendelse af overskudsjord på lokaliteten 12. Opstilling af affaldscontainere og kompostering af haveaffald. Lokalplan 328 reserverer centralt placeret areal til bl.a. flaskecontainer og papircontainer. Kompostering af haveaffald planlægges at ske på private parceller eller ved aflevering på genbrugsstation uden for lokalplanområdet. 13. Bevare bebyggelse og beplantning. Lokalplan 328 er som nævnt under punkt 3 udarbejdet på grundlag af en samlet landskabskarakteranalyse af hele landskabsrummet mellem Lilleåen og Skanderborgvej. Grænsen følger bl.a. eksisterende skovplantninger, der således bevares på skrænterne mod Lilleåen. Der vurderes ikke at være bevaringsværdig bebyggelse inden for lokalplanområdet. 14. Konsekvenser af klimaforandringer, herunder øget vandstand i vandløbene, øget nedbør og dermed belastninger på veje, bygninger og kloaksystemet. Lokalplan 328 er overordnet disponeret således, at bygninger er placeret højt i terrænet, mens de grønne områder med bl.a. regnvandsbassiner er placeret i de lavt liggende dele af udviklingsområdet. Alene disse tiltag vil medvirke til at begrænse skader på bygninger som følge af voldsomme regnskyl. I Spildevandsplan er der sat fokus på klimatilpasning. Det fastlægges, at der ved planlægning og dimensionering af bl.a. nye bassiner tages højde for de kommende kraftige regnskyl. Bassinanlæg dimensioneres derfor for en større vandmængde end tidligere tiders danske praksis. Se desuden punkt 15. 4

5 15. Aflede overfladevand. Lokalplan 328 åbner mulighed for, at tag- og overfladevand efter tilladelse kan nedsives på egen parcel, hvis jordbunden er egnet til nedsivning. Inden Favrskov Forsyning kan igangsætte detailprojektering af kloak for lokalplanområde 328, skal Favrskov Kommune tage beslutning om i hvilke oplande, der skal kloakeres for både regn- og spildevand på de enkelte parceller, og i hvilke oplande der alene skal kloakeres for spildevand på de enkelte parceller. Afledningsformen på de enkelte parceller skal fastlægges inden Favrskov Forsyning kan dimensionere og optimere regnvandsledninger og bassiner indenfor lokalplanen. Hvis et område alene kloakeres for spildevand, og regnvand skal nedsives på den enkelte grund, opkræves der kun tilslutningsbidrag til spildevand. Det svarer til 60 % af det fulde tilslutningsbidrag. Favrskov Forsyning sætter en skelbrønd ind på hver parcel til alene spildevand. Den enkelte parcel kan efterfølgende ikke blive tilsluttet Forsyningens regnvandssystem, idet hovedregnvandsledningen ikke er dimensioneret til at kunne modtage den ekstra regnvandsmængde fra parcellen. Endvidere er der ikke betalt tilslutningsbidrag for regnvand. Kloakeres området for både regn- og spildevand på de enkelte parceller skal der betales fuld tilslutningsbidrag. Favrskov Forsyning sætter en skelbrønd til henholdsvis regn- og spildevand ind på hver parcel. Det er derfor afgørende, at man er sikker på, at jorden er egnet til nedsivning på den enkelte parcel, idet det efterfølgende ikke er muligt at blive tilsluttet Forsyningens regnvandssystem. Geofysiske målinger og prøver fra boringer viser, at de øverste jordlag i 1. Den nordlige tredjedel af lokalplanområde 328 overvejende består af sandede aflejringer med indslag af ler, 2. De sydlige to tredjedele af lokalplanområdet overvejende består af lerede aflejringer i form af moræneler, og sand i begrænset omfang 3. Den østlige grænse af lokalplanområdet og skrænterne mod Lilleå består af fed grågrøn eocæn ler, som er fuldstændig vandstandsende. 1 3 Set i et større hydrologisk perspektiv er det fornuftigt, at der lokalt nedsives så meget regnvand som muligt. Herved omdannes vandet til grundvand og forsinkes i tilgangen til Lilleå, som i forvejen er meget belastet i forbindelse med store nedbørsmængder. Det vurderes, at der fra mange parceller i den øverste tredjedel af området vil kunne ske lokal nedsivning, og at de sydlige to tredjedele af området kun i begrænset omfang vil kunne bruges som lokalt nedsivningsområde. Den østlige del af området er ikke velegnet til etablering af lokale nedsivningsanlæg. De eksisterende geofysiske målinger og boringer er ikke præcise nok til at træffe beslutning om, fra hvilke parceller, der vil kunne ske lokal nedsivning. Det vil kræve boringer på de enkelte parceller, som foretages i forbindelse med byggemodning af (del)området. 2 5

6 LAR LAR Lokal Afledning af Regnvand kan udover nedsivningsanlæg også fremmes via en række andre initiativer: Befæstelsesgrad: Lokalplan 328 fastlægger, at maksimalt 20 % af den enkelte boligparcels areal må befæstes for at mindske risikoen for oversvømmelser og belastning af kloaksystemet ved voldsomme regnskyl. Det bebyggede areal, vandgennemtrængelige belægninger som fx græsarmeringssten og grus medregnes ikke. Max. 20% Grønne tage: Lokalplan 328 åbner mulighed for, at tagfladen på både bolig- og erhvervsbygninger kan etableres som grønne tage. Et grønt tag er et tag med planter som tagbeklædning. De fleste grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter. Grønne tage virker kølende om sommeren og holder på varmen om vinteren. Taget kan optage store mængder af regn- og smeltevand og kan dermed aflaste kloaksystemet. Vegetation og drænlag, som planterne vokser i, holder på vandet, så kloaken ikke belastes med store mængder vand på meget kort tid, når der kommer voldsomme regnskyl. Når regnvandet ledes ned i kloakken i et mere jævnt tempo, nedsættes risikoen for, at kloakken løber over, så der kommer oversvømmelser. Et grønt tag kan desuden medvirke til at skabe bedre levevilkår for fugle og insekter, samt at byggeriet falder godt ind i naturen. Regnbede: Lokalplan 328 åbner mulighed for anlæg af regnvandsbede. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper til luften. Regnbede sikrer gode vilkår for fugl og smådyr. Regnvandsbede kan se meget forskellige ud, fra stærkt havepræg til stærkt naturpræg. I private haver vil regnvandsbede typisk fremtræde med højt plejeniveau og stor variation i buske og stauder. På fællesarealer vil træer og buske med et lavere plejeniveau ofte være et bedre valg. Regnvandsbede kan fremme bylandskabets kvaliteter. De kan give karakter til et område og skabe læ, og på samme måde som grønne tage kan de i nogen grad kompensere for tab af naturlige biotoper. Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine: Planloven giver mulighed for at stille krav om opsamling af tagvand i forbindelse med vedtagelse af en ny lokalplan, dog ikke for fx skoler, daginstitutioner, hoteller og andre steder med offentlig adgang. Favrskov Kommune, Danva og Vandrådet i Favrskov Kommune (vandværkerne) anbefaler, at man ikke anvender regnvand i husholdningen pga. risiko for sammenblanding af drikkevand og forurening af ledningsnettet. Embedslægerne påpeger desuden, at anvendelse af regnvand udgør en sundhedsrisiko. Regnvand indeholder miljøgifte, bakterier og vira. Lokalplan 328 indeholder derfor ikke anbefaling om opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine. 6

7 Grønne, rekreative områder: Lokalplan 328 indeholder bestemmelser, der sikrer grønne rekreative områder, som skal henligge med lavt plejeniveau i form af græsbevoksning samt enkeltstående træer eller mindre grupper af træer. Derved sikres, at disse områder kan optage store mængder af regnvand samt skabe nedsivning til grundvand. Favrskov Byråd har i Kommuneplan 09 beskrevet, at kommunen aktivt vil bidrage til bedre vandkvalitet og vandmiljø ved fortsat at undlade brug af sprøjtemidler på offentlige arealer. Endvidere beskrives i lokalplan nr. 328, at Favrskov Kommune i forbindelse med salg af grunde, vil betinge skødet på de enkelte parceller, at der ikke må anvendes pesticider. Ved overdragelse af fælles friarealer og private fællesveje og stier til grundejerforening vil der tilsvarende blive sikret forbud mod brug af pesticider på disse arealer. Grønt tag Regnvandsbeholder Metoder til lokal afl edning af regnvand. Vandgennemtrængelige belægninger Faskine Regnbed 7

8 Boligtyper 10 måder at bo på social bæredygtighed Det nye boligområde syd for Hadsten rummer mulighed for en række alternative måder at bo på. 10 alternative boligtyper kan opfylde ønsker om at bo individuelt, kollektivt eller med elementer fra begge boformer. De forskellige boligtyper kan efter bygherrens ønske opføres som ejerboliger, andelsboliger eller lejeboliger. Flere forhold peger i retning af, at kommende tilflyttere til det nye boligområde vil efterspørge forskellige boformer. 1. Traditionelt parcelhus med tilhørende privat have Lokalplanens delområde II rummer godt 200 parcelhusgrunde på mellem ca. 800 og 1100 m². Med en bebyggelsesprocent på 30 kan her opføres individuelle boliger på op til 240 til 330 m². Mange (børne)familier ønsker at bo i et traditionelt parcelhus med tilhørende privat have. 2. Storvilla Tre steder i området giver lokalplanen mulighed for, at to parcelhusgrunde alternativt kan lægges sammen til én stor parcel. Forudsætningen er, at der opføres boligbebyggelse på minimum 350 m² på grunden. Med en bebyggelsesprocent på 30 kan der opføres boligbebyggelse på op til ca. 600 m². Lokalplanområdet har en smuk beliggenhed på kanten af Lilleådalen. Områdets store landskabelige kvaliteter forventes at kunne tiltrække ressourcestærke købere med ønske om en unik bolig, eventuelt også enkelte ønsker om storvillaer. 3. Minibofællesskab Bebyggelse på storparcellerne nævnt under punkt to kan også opføres af to eller flere familier, der ønsker at bo i et minibofællesskab. Nogle familier prioriterer et øget fællesskab i tilknytning til en god og velbeliggende bolig. Det kan f.eks. være familier, der ønsker at bo flere generationer sammen, familier med en travl hverdag, eller et miniseniorbofællesskab. De op til ca. 600 m² kan f.eks. indrettes med private boligenheder på 100 m² og fællesarealer på 100 m². Tilsvarende kan haven opdeles i private forhaver og fælles køkken- og/eller prydhave. 4. Dobbelthuse Ud af de godt 200 parcelhusgrunde i området er ca. ti grunde over 1000 m². Disse grunde kan efter Kommuneplan 09 og lokalplan 328 tillades bebygget med dobbelthuse. Familier med få personer eller med ønske om en mindre, billigere bolig eller en mindre have kan vælge dobbelthuset som boligform. 5. Fritliggende boliger på sokkelgrunde med fælles friarealer To områder i bebyggelsen kan udnyttes til alternative boformer til det traditionelle parcelhus, f.eks. kan området udstykkes som sokkelgrunde. Bebyggelsen fremtræder åben og med stor afstand mellem de private boliger, som i det traditionelle parcelhusområde. Familier, der ikke prioriterer eller har kræfter til at holde stor privat have, kan vælge sokkelgrunde som boform. Tanken er, at hovedparten af de ubebyggede arealer udlægges og drives som fælles opholdsarealer i form af græsarealer, urte-, frugt- og/eller prydhaver. 8

9 6. Husgrupper på sokkelgrunde med fælles friarealer De to områder nævnt under punkt 5 kan alternativt også udstykkes med husgrupper på sokkelgrunde. Bebyggelsen fremtræder mere tæt og med flere boligenheder end i det traditionelle parcelhusområde. Ønsket om fællesskab kan understreges ved at opføre et fælleshus i tilknytning til bebyggelsen. Tanken er, at hovedparten af de ubebyggede arealer udlægges og drives som fælles haver som opholdsarealer i form af græsarealer, urte-, frugt- og/eller prydhaver. De nævnte to områder kan også udnyttes som beskrevet under punkt 7 og Tæt-lave boliger som individuelle boliger Lokalplanen udlægger den østlige del af delområde III til tæt-lav boligbebyggelse i op til 2-3 etager. Tæt-lav boliger kan for eksempel opføres som rækkehuse, kædehuse, klyngehuse eller gårdhavehuse. De tæt-lave boliger kan opføres som individuelle boliger med private haver og terrasser. 8. Tæt-lave boliger som bofællesskab Lokalplanen udlægger den østlige del af delområde III til tæt-lav boligbebyggelse i op til 2-3 etager. Tæt-lav boliger kan for eksempel opføres som rækkehuse, kædehuse, klyngehuse eller gårdhavehuse. Boligerne kan opføres som bofællesskaber med vægt på fælleshus og fællesanlæg. 9. Etageboliger som individuelle boliger Lokalplanen udlægger den vestlige del af delområde III til etageboliger i op til 4 etager. Etageboliger kan for eksempel opføres som punkthuse, stang- eller karrébebyggelse. Etageboligerne kan opføres som traditionelt, individuelt lejlighedsbyggeri. Fra de øverste etager vil der være fri udsigt over det lavere byggeri mod øst og mod Lilleådalen. 10. Etageboliger som bofællesskab Lokalplanen udlægger den vestlige del af delområde III til etageboliger i op til 4 etager. Etageboligerne kan opføres med større vægt på fællesskab, f.eks. hvor de private boliger på hver etage suppleres med forskellige typer af fællesarealer. 9

10 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup Hovedtelefonnummer:

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Notat VEJLEDNING FOR KLIMATILPASNING I FORBINDELSE MED LOKALPLANSARBEJDE 1 FORMÅL 2 LOKALPLANPROCES. 2.1 Regnvandskoncept

Notat VEJLEDNING FOR KLIMATILPASNING I FORBINDELSE MED LOKALPLANSARBEJDE 1 FORMÅL 2 LOKALPLANPROCES. 2.1 Regnvandskoncept Notat VEJLEDNING FOR KLIMATILPASNING I FORBINDELSE MED LOKALPLANSARBEJDE 1 FORMÅL Rebild Kommune ønsker et vejledningsgrundlag for klimasikring i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan. Vejledningen

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By 01 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Forslag i høring: 17.06-12.08 2014 Egedal By Indholdfortegnelse 1 Indledning 2 Areal og ejerforhold 3 Regn- og spildevandsafledning 3 Befæstelsesgrader

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej Indsigelse til forslag til lokalplan nr. 2007-7, samt kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde ved Hestehavevej i Ringe Høringsperiode: 16. okt. 11. december 2007 Der er kommet 4 indsigelser/bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) 2015-051258 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25.

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1020, Boliger mellem

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund - samt udformning af render

ROSKILDE KOMMUNE. Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund - samt udformning af render ROSKILDE KOMMUNE Trekroner øst Dato: 20. januar 2012 Sagsbeh.: KAT Direkte tlf.: 46313715 E-mail: karenat@roskilde.dk Til alle grundejere i Trekroner øst Vejledning om overfladisk afledning af regnvand

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Resume fra borgermøde

Resume fra borgermøde Plan og Udvikling Sagsnr. 243428 Brevid. 2096731 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk 7. majl 2015 NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

Hvad kan man med Planloven? Morten Elle Lektor, civilingeniør (ikke jurist) DTU Management

Hvad kan man med Planloven? Morten Elle Lektor, civilingeniør (ikke jurist) DTU Management Hvad kan man med Planloven? Morten Elle Lektor, civilingeniør (ikke jurist) DTU Management Den korte version Ikke ret meget! Grundlaget Bygningsreglementet kan styre ret meget men kun på nationalt plan

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Hvordan får man idéerne og løsningerne ind i planerne?

Hvordan får man idéerne og løsningerne ind i planerne? Hvordan får man idéerne og løsningerne ind i planerne? Disposition Mellemformsplaner/dialogplaner Samarbejde og hvordan slår det igennem Lokalplaner Muligheder og eks. på bestemmelser Byggemodning Kommunen

Læs mere

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-4-16 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 17.3.2016 Indstillingsnotat Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Beslutningstema Udvalget for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe

SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe Attraktivt område i den vestlige del af Faxe by, smukt beliggende ned mod Faxe Å. Afstanden til Faxe Bymidte er ca. 1,5 km og til Faxe Syd Station

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej"

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej LOKALPLAN NR. 5-532 For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej" Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : -

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-1-12 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 31.3.2014 Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Afsender Arne og Bodil Dam Rasmussen

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 12. maj 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr. samt Tillæg nr. 28 til Kommuneplanen

Hadsten Kommune Lokalplan nr. samt Tillæg nr. 28 til Kommuneplanen 141 Hadsten Kommune Lokalplan nr. samt Tillæg nr. 28 til Kommuneplanen LILLEÅEN ENGPARKEN SØNDERGADE ÅDALSPARKEN VESTERSKOVVEJ ØSTERVANGSVEJ KASTRUPS ALLE JUPITERVEJ NEDER HADSTENVEJ SØNDERGADE SKANDERBORGVEJ

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere