Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 14 Retsvirkning side 24 Kortbilag 1, matrikelkort side 26 Kortbilag 2, delområder side 27 Kortbilag 3, vejudlæg side 28 Kortbilag 4, illustrationsplan side 29 Kommuneplantillæg nr. 31 side 30 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune. 2

3 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan Havdrup Vest REDEGØRELSE Helhedsplanen omfatter det sydvestlige hjørne af Havdrup by. Lokalplanområdet omfatter den østlige del af helhedsplanen. 3

4 Lokalplanens Baggrund og formål Denne lokalplan erstatter et tidligere fremsendt lokalplanforslag, der omfattede Havdrup Vest og Vestermark under et. Byrådet ønsker stadig at arbejde for at gennemføre den samlede helhedsplan for området, men denne lokalplan omfatter kun de matrikler der allerede er helt eller delvist overført til byzone. Den vestligste del af området, Kildevej nr. 5, matr. nr. 20 b Ulvemose, Havdrup, som udgør 7 ha, vil blive overført til byzone og detailplanlagt med en ny lokalplan, når udviklingen af området om nogle år er nært forestående. Havdrup Vest og Vestermark, kaldes i denne lokalplan og Helhedsplanen for Havdrup Vest under et. Arealet er med helhedsplanen planlagt som et samlet attraktivt byområde med mange forskellige boligtyper og boligstørrelser. Den trafikale struktur og de rekreative sammenhænge skal sikre at byområdet kommer til at hænge sammen med resten af Havdrup by. Areal-reservation til daginstitution og fælleshus skal også bidrager positivt til det gode liv i Havdrup by og Solrød Kommune. Byrådet ønsker, at der allerede i 2009 skal udbydes 5 parcelhusgrunde i første etape af området. Matrikel nr. 19 c, Kildevej nr. 3, som ikke var omfattet af det første lokalplanforslag er nu inddraget i lokalplanen. Formålet er at overføre hele ejendommen til byzone. I dag går grænsen mellem by- og landzone skråt igennem ejendommen. Helhedsplanen for Havdrup Vest 4

5 Lokalplanområdet Lokalplanområdet har et samlet areal på 12,4 ha. Arealet ejes af Solrød Kommune. Arealet er beliggende i Havdrups sydvestlige hjørne mellem Tykmosevej og Havdrup Centervej og rideskolen. Arealet består af følgende matrikelnumre: 17n, 19a, 19d, alle ejerlavet Ulvemose, Havdrup sogn samt del af 16b, 17a af Kirke Skensved by og sogn. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger den overordnede struktur for den østlige del af området Havdrup Vest. Vejstrukturen fastlægger trasséet for den gennemgående trafikvej Havdrup Centervej, der fungerer som fordelingsvej, og en principiel udlægning af det øvrige vejnet af lokalveje. Øst for Havdrup Centervej udlægges ca. 50 parcelhusgrunde og et areal til en daginstitution. Der skal udarbejdes en ny lokalplan for daginstitutionen med mere detaljerede bestemmelser. Vest for Havdrup Centervej udlægges rækkehusgrunde og dobbelthusgrunde. Der udpeges et areal til evt. fælleshus for bebyggelsen. Det udlægges en grøn friareal struktur i området der i sammenhæng med den vestlige del at området skal sikre lange kik og mulighed for stier samt lege/opholdsarealer når området er færdigudbygget Landsplandirektivet (Regionplan 2005 og Fingerplan 2007) for Hovedstadsregionen. Lokalplanen er i overensstemmelse med Landsplandirektiverne for hovedstadsområdet. Kommuneplan Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 31 til kommuneplan som skal vedtages af byrådet som forudsætning for denne lokalplan. Se Kommuneplantillægget bagerst i denne lokalplan. Kommuneplantillægget er indarbejdet i den kommende Kommuneplan

6 Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 38 Byplan vedtægt nr. 38 for Vestermark, som i 1975 udlagde området til offentlige formål, skole, børneinstitutioner, idrætsanlæg, parkering m.v. aflyses ved den endelige vedtagelse af lokalplan Byplanvedtægt nr. 38 omfatter matr. nr. 17 n, 19 a, 19 c, 19 d, alle ejerlavet Ulvemose og Havdrup sogn, samt dele af følgende matr. nr. 14 f, 16 b og 17 a, alle Kirke Skensved by og sogn, samt alle parceller, der efter den 1. oktober 1974 er udstykket fra ovennævnte ejendomme. Vej- og stiplanlægning Vej- og stiplanlægningen sker i henhold til Trafikplan for Havdrup fra Helhedsplanen for det samlede område er en skitse. Der skal udarbejdes detaljeret udstykningsplaner, der nærmere fastlægger vejarealerne i overensstemmelse med vejreglerne. Udstykningsplanerne skal godkendes af Byrådet. Der udlægges 4 kategorier af veje: Havdrup Centervejs forlængelse, som er en trafikvej/hovedfordelingsvej, der udlægges i en bredde på 15 meter med 6,0 m bred kørebane samt tre typer lokalveje (boligvejene A, B og C) med samme udlægsbredde på 10 meter, men med forskellig tværprofil. Adgangen til lokalplanområdet skal ske ad hovedfordelingsvejen, der i et krumt forløb forbinder Havdrup Centervej med Tykmosevej. På denne vej kommer der cykelsti og fortov i begge sider. Den på lokalplanens kortbilag viste vejføring er bindende. Der kan etableres fartbegrænsende foranstaltninger ved vej- og stikryds for at sikre en hastighed på under 50 km/t. Fra hovedfordelingsvejen må der ikke være direkte adgang til boligparcellerne. Udlægget af de tre typer lokalveje er retningsgivende. Desuden åbner fleksibiliteten i lokalplanen mulighed for at fremtidige bygherrer efter nærmere godkendelse kan tilpasse vejnettet til de ønskede udstykningsplaner. 6

7 SNIT AF HAVDRUP CENTERVEJS FORLÆNGELSE SET NORD FRA. SNIT AF BOLIGVEJ A 7

8 Boligvejene A fordeler trafikken fra hovedfordelingsvejen til parcelhusområdet øst for Havdrup Centervej. Kørebanen skal være 5,0 meter bred. Der anlægges 1,20 meter brede fortove i hver vejside eller 1,20 m fortov i den ene side og 2,50 m armeret græsrabat i den anden side, med mulighed for parkering. Der kan etableres fartbegrænsende foranstaltninger ved vej- og stikryds for at sikre en hastighed på under 40 km/t. Boligvej B og C udlægges i 10 meters bredde og anlægges med fortove og parkeringsbåse, der sikrer at parkeringskravet i området opfyldes. Boligvej C, der leder ind til det fælles centrale friareal, skal beplantes med allétræer med en afstand på 6-8 meter eller meter, således at de i princippet placeres ud for hvert eller hvert andet rækkehus og fortsætter med samme afstand på vejstrækninger med dobbelthuse, som vist i princippet på kortbilag 4. Der skal plantes træer der er egnet som allébeplantning, mindre trætyper, som blomstrer om foråret, så som Hvid røn, Fuglekirsebær, Paradisæbler og Rød- eller Hvid Tjørn. Ved alle vejtilslutninger mellem vejene skal der være mindst 5 m lange skrå symmetriske afskæringer for at skabe oversigt og markeret med træer. Den interne stiplan i området er ikke endeligt bearbejdet, idet den endelige fastlæggelse af stisystemet afventer en vurdering af trafiksikkerheden ved stiernes krydsning af vejnettet, som f.eks. kan ske i et hævet niveau i forhold til vejbanen. Herved nedsættes samtidig trafikkens hastighed. Skoledistrikt Området ligger i Havdrup Skoledistrikt. På en stor del af strækningen er der anlagt stier fra området til skolen. Afstanden via stinettet er ca. 1,7 km. Der vil over de kommende år blive arbejdet på at sikre resten af skolevejen fra Havdrup Vest til Havdrup Skole. Miljømæssige forhold I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. 8

9 Ud fra screeningen beslutter Byrådet, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Lokalplanforslaget er blevet screenet, og det er vurderet at planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det er derfor Byrådets vurdering, at der på baggrund af screening af strukturplanforslaget ikke skal fortages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Forurening Der er ved lokalplanens vedtagelse som forslag endnu ikke foretaget jordbundsundersøgelse, Men da arealet hidtil har været dyrket landbrugsmæssigt og ligger fjern fra store trafikerede veje, forventes det ikke at der er forurening af betydning på området. Miljø Lokalplanområdet ligger inden for støjkonsekvensområdet af Tune Lufthavn. Selv om udvidelsen af lufthavnen, som der blev VVM vurderet i 2007, er opgivet, skal der ske en støjisolering af tagene, og vinduer skal være støjglas. Der er foretaget støjberegninger i forhold til en forventet årsdøgntrafik svarende til biler på den forlængede Havdrup Centervej når området er udbygget. Grænseværdien for støj på 55 db(a) ved boligbebyggelse vil være overholdt i en afstand af 35 m fra vejmidten. Lokalplanen sikrer derfor, at der etableres en støjskærm eller støjvold, hvor der må bygges nærmere vejmidte. Med en 2-2,5 m høj støjskærm kan der bygges i en afstand af ned til 15 m fra vejmidten. Der anlægges mod parcelhusene øst for vejen en 1,5 m høj og 4 m bred støjvold i en afstand af 7,5 m fra vejmidten. Volden anlægges samtidig med vejen. Voldens areal mod vejen tilplantes med Vedbend (Efeu) eller tilsvarende bunddække og tilskødes grundejerforeningen og vedligeholdes af denne. Den nord- og østvendte side af volden tilhører boligparcellerne og beplantes og vedligeholdes af de enkelte grundejere. Når hele vejen er anlagt foretages der igen beregninger af trafikstøjen for at tage stilling til om grænseværdien for støj ved boligbebyggelserne langs vejen er overholdt. På den baggrund besluttes det om der skal anlægges supplerende støjskærme. På voldens krone kan etableres en op til 1 m høj støjskærm, der mod vejen vedligeholdes af grundejerforeningen og mod parcellerne af grundejerne. Støjskærmen skal være ensartet på hele strækningen efter byrådets nærmere godkendelse. 9

10 Varmeplanlægning Områder med rækkehuse og dobbelthuse vil blive kollektivt varmeforsynet Ved kollektiv varmeforsyning vil der være tilslutningspligt. Der kan ikke tillades brændeovn i boliger med kollektiv varmeforsyning. Kommunen har et varmeforsyningsprojekt under udarbejdelse, som afklarer mulighederne for varmeforsyning. Kollektiv varmeforsyning vil i Havdrup Vest være baseret det gasmotoranlæg, der producerer el og varme (overskudsvarme) med naturgas som brændsel. Der er desuden planer om evt. at konvertere kraftvarmeanlægget fra naturgas til lokalproduceret biogas. Parcelhuse skal udformes som energiklasse 1 i overensstemmelse med det til enhver tid gældende Bygningsreglement. Det anses ikke for god samfundsøkonomi at tilslutte parcelhusene til kollektiv forsyning jf. ovennævnte projektforslag under udarbejdelse. Der vil efter nærmere godkendelse være mulighed for at etablere alternative energiformer, såsom jordvarme, solvarme eller ventilationsvarmegenvinding. Der kan endvidere benyttes elvarme. Evt. brændeovne til parcelhuse skal være svanemærket. Spildevandsplanlægning Der skal kloakeres separat for regnvand og spildevand i området. Noget af det reneste overfladevand vil kunne afledes til en åben rende eller en mindre sødannelse i området sydvestlige hjørne. I henhold til kommunens Spildevandsplan kloakforsynes ejendommene i området med separate afløbsledninger til regn- og spildevand. Regnvandsafledningen kan give anledning til opstuvning over terræn med en vis hyppighed. Denne hyppighed forventes øget i fremtiden på grund af forventet ændrede regnintensiteter og mængder. Ved områdets udbygning vil der derfor blive stillet krav til ejendommene om ved sin bebyggelse planmæssigt at sikre denne og færdselsarealerne mod følgerne af opstuvende regnvand. Kommunen vil således stille krav til planens koter for sokler, adgangsveje, terræn mm og til afløb/afdræning af det opstuvede vand. Tilladelser og dispensationer fra byrådet og myndigheder Skovbyggeliner: I henhold til Naturbeskyttelseslovens 7.4 er Havdrup Nyskov beskyttet af en 300 m byggelinje. 10

11 Solrød Byråd har ophævet denne byggelinje med følgende begrundelse: Havdrup Vest har været udlagt til byområde siden Solrød Kommunes første kommuneplan Havdrup Nyskov er i samme Kommuneplan sammen med rideskolen udlagt til bolignære friarealer. Forudgående indkaldelse af ideer og forslag I forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen har der været afholdt et borgermøde med indkaldelse af forslag og idéer. På borgermødet blev der forelagt to skitser til strukturplan. Der er kommet mange relevante forslag og idéer, som er samlet og kommenteret i et særskilt notat fra april 2008 samt referat fra borgermøde den 3. marts Der har særlig været bemærkninger om at: Kommunen skal tage hensyn til de omkringboende, Skolevejen skal sikres, Andre dele af trafikstrukturen i Havdrup bør ændres, De rekreative forhold er vigtige. Den offentlige høring af lokalplanforslaget Der blev afholdt borgermøde om det første lokalplanforslag den 9. juni. I høringsperioden fra den 13. maj til den 7. juli 2008, fremkom der indsigelser, ideer og ændringsforslag på følgende hovedpunkter: Ejeren af et lille skovområde syd for lokalplanområdet ønsker et hegn opsat, da det som følge af illustrationsplanen kan opfattes som om denne del af hans ejendom er et friareal til det nye lokalplanområde. En virksomhed stiller spørgsmål om, hvad lokalplanens krav om passivhuse betyder, hvilke specifikke krav der stilles og hvilken beregningsmetode der skal anvendes. Samme virksomhed samt en privat bygherre ønsker revurdering/omformulering af kravet i 7.1 om, at der ikke må opføres bjælkehuse af rundede bjælker med synlige udvendigt krydsende hjørnesamlinger, så dette muliggøres med den endelige lokalplan. En borger på hovedgaden er bekymret for øget trafik og støjgener, herunder trafik til og fra det nye område til 11

12 OK tanken. Lokalplanen tager hensyn til kommende beboere ved at forlange støjværn opsat mellem nye boligparceller mod tankstationen, men beboerne af eksisterende bebyggelse føler sig glemt. Færdselspolitiet gør indsigelse mod 5.1, hvori der står, at der skal etableres kørebane og 2 fortove. Samtidig skal vejene fungere som lege- og opholdsområde. Dette strider mod vejreglerne, der kræver at veje i et opholds- og legeområde klart skal fremtræde som egnet til ophold og leg over hele vejarealet og hvor bakning bør undgås. Vejenes tværprofil må ikke udformes med gennemgående højdeforskel mellem kørebane og fortov. Ejerne af ejendommene umiddelbart syd for Havdrup Centervej mener, at støjafskærmning på deres side af vejen er lige så påkrævet som på nordsiden. En beboer på Vestermarksvej ønsker det endeligt bekræftet, at Vestermarksvej, der er en privat vej ikke vil blive brugt som arbejdsvej i forbindelse med byggemodning, bebyggelse og lignende af lokalplan området. (Vestermarksvej vil ikke blive benyttet som adgangsvej til området) Kravet/ønsket om at der etableres et grønt bælte eller stiareal imellem det eksisterende villakvarter ved Vinkevej/ Vestermarksvej blev fremsat ved den forudgående høring og behandles sammen med lokalplanforslaget. Ønsket er blevet genfremsat både til borgermødet den 9. juni og som skriftlig indsigelse til lokalplanforslaget. Der rejses flere spørgsmål til trafikafviklingen på det omgivende vejnet. Disse spørgsmål henvises til drøftelse i forbindelse med den kommende debat om ny kommuneplan og trafikhandlingsplan. Ny offentlig høring: Nærværende lokalplan, som kun omfatter 12,4 ha af de oprindelige 19,4 ha har været udsendt i en ny 8 ugers høringsperiode. Der indkom ikke indsigelser ved denne høring. Køge Museum har indsendt en bemærkning om, at der ud fra de foretagne forundersøgelser er lille sandsynlighed for at finde fortidslevn i den sydlige del af området, og større risiko i den nordlige del af området. 12

13 Dispensation fra lokalplanen Der kan kun dispenseres fra lokalplanen for forhold der er mindre betydende, og som ikke er i strid med lokalplanens formål. Ved mere vidtgående ændringsforslag skal der udarbejdes en ny lokalplan. 13

14 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Havdrup Vest I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Solrød Kommune. 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er 1.1 at muliggøre udviklingen af byområdet Havdrup Vest til et attraktivt boligområde med blandet tæt-lav bebyggelse, åben-lav bebyggelse og mulighed for etagebebyggelse i 2 etager. 1.2 at fastlægge vejstrukturen principielt i området. 1.3 at udlægge areal til en daginstitution. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr. 17n, 19a, 19d, 19c alle ejerlavet Ulvemose, Havdrup sogn samt del af 16b, 17a af Kirke Skensved by og sogn. 2.2 matr. nr. 17n, 19 d og en del af 19a og 19 c alle ejerlavet Ulvemose ligger i Byzone. Resten af matr. nr. 19 a og 19 c Ulvemose overføres til byzone. Den del af matr. nr. 16.b og 17 a, som ligger inden for lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i A, B, C delområder, som vist på kortbilag 2 Delområde A.1 kan anvendes til offentlige formål daginstitution. Delområde A.2 anvendes til boligformål i form af åbentlavt byggeri, parcelhuse. Delområde B og C, anvendes til boligformål i form af tætlavt byggeri eller etagebyggeri i max. 2 etager. Der kan opføres dobbelthuse, rækkehuse eller bebyggelse i to etager 14

15 med vandrette lejlighedsskel, i henhold til den på kortbilagene angivne struktur. 3.3 I en bolig er der mulighed for at drive de typer erhverv, der traditionelt kan udøves i et boligområde, så som frisør, advokat, revision, terapi, dagpleje og lignende. Det er et krav at virksomheden drives af den eller de personer der bebor ejendommen uden fremmed medhjælp i form af ansatte medarbejder. Der er dog mulighed for medhjælp til regnskabsassistance, rengøring og lignende. Virksomheden må ikke give anledning til parkering, der ikke er plads til på ejendommen, eller som på anden måde ændrer områdets karakter af boligområde. 4 Udstykning Udstykning må ske etapevis i overensstemmelse med en af Byrådet godkendt detaljeret udstykningsplan for hver enkelt etape. Udstykning skal foretages i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 2 viste udstykningsplan, dog således at der kan være en vis fleksibilitet imellem udlægget af parcelhusgrunde, dobbelthusgrunde og rækkehusgrunde, så man kan imødekomme den efterspørgsel, der viser sig. Ved udstykningsplanens udlæg af vejarealer i henhold til 5.1 må der ske justeringer af hensyn til vejreglernes overholdelse, m.h.t. afstand mellem vejtilslutninger oversigtsforhold og udformning af vendepladser m.v. 4.1 Parcelhusgrunde skal i princippet udstykkes med en størrelse på 800 m2, men kan variere fra 700 m2 til 1160 m Dobbelthuse skal udstykkes med en grundstørrelse på m2. Rækkehusgrunde skal udstykkes med en facade bredde på 6-8 m. Hjørnegrunde kan udstykkes med facade bredde op til 14 m. Der kan dispenseres fra facadebredde for at imødekomme særlige byggesystemers moduler. 4.3 Der hvor der er vist rækkehuse og dobbelthuse kan der bygges etageboliger i 2 etager, dvs. lejligheder med vandrette lejlighedsskel, under forudsætning af at bebyggelsesplanens struktur ikke ændres. Ved bebyggelse med vandrette lejlighedsskel, kan der udstykkes i storparceller 4.4 Der skal ved vejkryds mellem de i 5.1 nævnte boligveje A, B og C være symmetriske mindst 5 m lange skrå hjørne afskæringer. Mellem vejene B og C kan byrådet på rækkehusgrunde godkende kortere afskæringer, dog ikke under 2,5 m. 15

16 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Vej-, belysnings- og beplantningsprojekter skal godkendes af Solrød Kommune. 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske ad Havdrup Centervejs forlængelse til Tykmosevej, der er hovedadgangsvej, og fra Kildevej. Der udlægges areal til nye veje og stier med principiel beliggenhed som vist på kortbilag 3. Havdrup Centervejs forlængelse udlægges i 15 meters bredde og anlægges med 6,0 meter kørebane og 2 x 1,30 meters fortov og 2 x 1,70 meter cykelsti (evt. som fællessti). Mellem vejudlægget og parcelhusgrundene udlægges et 2,0 m bredt fælles areal til halvdelen af støjvold/støjskærm. Se illustrationen, side 6. Halvdelen af støjvolden anlægges på de private parceller i 2 meters bredde. Ejendomsskel ligger således midt i støjvolden. Boligvejene A udlægges i 10 meters bredde og anlægges med 5,0 meter kørebane og 1,25 meter fortov på den ene side af kørebanen. Langs fordelingsvejens modsatte side anlægges en 2,5 m bred armeret græsrabat, hvor der kan parkeres, og hvor der plantes træer. Se illustrationen side 7. Boligvej B og C udlægges i 10 meters bredde og anlægges med fortove og parkeringsbåse, der sikrer at parkeringskravet i området opfyldes. Boligvej C, der leder ind til det fælles centrale friareal, skal beplantes med allétræer med en afstand på 6-8 meter eller meter, således at de i princippet placeres ud for hvert eller hvert andet rækkehus og fortsætter med samme afstand på vejstrækninger med dobbelthuse, som vist i princippet på kortbilag 4. Der skal plantes træer der er egnet som allébeplantning, mindre trætyper, som blomstrer om foråret, så som Hvid røn, Fuglekirsebær, Paradisæbler og Rød- eller Hvid Tjørn. Ved alle vejtilslutninger mellem vejene skal der være mindst 5 m lange skrå symmetriske afskæringer for at skabe oversigt og markeret med træer. Vejprojekterne skal godkendes af vejmyndigheden. Principper for belysning langs veje: Belysningsstandere langs veje skal være minimum 5 m høje. Langs boligvejene A, B og C kan parkarmaturer tillades 16

17 med lyspunkthøjde ned til 3,5 m eller tilsvarende men med nedadrettet afskærmet lyskilde. 5.2 Stier: Fællesstier i eget trassér, udlægges i 5 meters bredde og befæstes med asfalt i 3 meters bredde. Fodgængerstier kan udføres med grus i 1,5 meters bredde. På de grønne arealer skal der være lav belysning som pullerter eller belysning i terræn. 5.3 Parkering: Der skal på egen grund udlægges areal til parkering svarende til: 2 p-pladser pr. bolig i åben-lav bebyggelse. 2 p-pladser pr. bolig i dobbelthuse. 1½ p-plads pr. bolig til rækkehuse og lejligheder. Her udover udlægges 1 p-plads pr. bolig på vejareal (boligvejene A, B og C) eller på fælles gæste P-pladser. 4 p-pladser pr. 20 normerede pladser i daginstitutioner. Parkering skal være anlagt ved ibrugtagning af bebyggelse. Der udlægges arealer til fælles gæsteparkering og andre fælles formål, som f.eks. miljøstation til affaldssortering, forbeholdt områdets beboere i et bælte langs vestsiden af Havdrup Centervej, som vist på kortbilag 3. Omkring fælles arealet skal der plantes to rækker allétræer som angivet på illustrationsplanen, kortbilag 4,. Træerne plantes med ca. 7,5 meters afstand. Belysning på parkeringspladser skal være parkarmaturer Der skal ved den endelige planlægning og udbygning af delområde B, foruden 1 p-plads på hver parcel, langs vejene etableres et antal fælles p-pladser, der svarer til 1 plads pr. rækkehus eller lejlighed. Pladserne skal kunne benyttes som gæsteparkering. 6 Byggelinjer i forhold til vej 6.1 For parcelhuse og dobbelthuse gælder at der ikke må bygges nærmere vejskel end 2,5 m. 6.2 Ved tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) skal carporte opføres mindst 1 m fra vejskel. Boligens facade mod adgangsvejen skal ligge mindst 5 m fra vejskel. Udhuse og overdækninger skal ligge mindst 2,5 m fra vejskel. 17

18 7 Bebyggelsens omfang og placering og ydre fremtræden 7.1 Parcelhuse - omfang og placering: Parcelhusgrunde må bebygges med 30% i henhold til bygningsreglement 2008 s bestemmelser. Der må bygges i en eller 1 etage med udnyttelig tagetage, med en højde på max. 7,5 m. Mod vej må højden ikke være over 0,4 x afstanden til modstående vejlinje. Er en del af grundstykket tinglyst som adgangsvej for højst 2 grundstykker, ses bort fra anvendelsen som vej, og beregningen af højderne sker i forhold til grundens matrikulære skel. Mod Naboskel eller sti må højden ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger skal ligge mindst 1 m fra naboskel. 7.2 Parcelhuse - ydre fremtræden: Der skal anvendes byggematerialer som ældes på en smuk og naturlig måde. Huse skal opføres i murværk eller træ. Murværk må opføres med blanke mursten eller som filset, pudset eller vandskuret og malet murværk. Træhuses facader skal være behandlede, enten med olie eller malet. Mindre facadepartier af de murede huse kan opføres med beklædning af træ eternit eller lignende. Bebyggelse kan have farverne hvid, sort grå, alle teglfarver, naturtræ samt gul og dæmpet mørk blå, som anvendes på træhuse. Mindst ét beboelsesrum skal have vindue mod vejen for at sikre et levende område. Vinduet må ikke være matteret eller blændet. Tage kan udføres i tegl, betontagsten, zink, eternitskiffer elle tagpap. Tagstenslignende plader i metal må ikke anvendes på boliger. 18

19 7.3 Dobbelthuse omfang og placering: Dobbelthuse skal sammenbygges i skel med nabohuset. Grunden må bebygges med 40 % + max 10 m2 udhus, + max 25 m2 carport. Boligerne må opføres i 1, 1 etage med udnyttelig tagetage og 2 etager med en højde på max 7,5 m. 7.4 Dobbelthuse ydre fremtræden: De to naboboliger skal (inkl. carporte/udhuse) opføres som en arkitektonisk enhed og vedligeholdes som en enhed. dvs., at farver, materialer, vinduestyper og døre samt tagdækning skal være ens på de to halvdele. Boligerne skal være muret eller i træ. Murværk må opføres med blanke mursten eller som filset, pudset eller vandskuret og malet murværk. Træhusenes facader skal være behandlede, enten med olie eller malet. Mindre facadepartier af de murede bygninger kan opføres med beklædning af træ eternit eller lignende. Bebyggelse kan have farverne hvid, sort grå, alle teglfarver, naturtræ samt gul og dæmpet mørk blå, som anvendes på træhuse. Mindst ét beboelsesrum skal have vindue mod vejen for at sikre et levende område. Vinduet må ikke være matteret eller blændet. Tage kan udføres i tegl, betontagsten, zink, eternitskiffer eller tagpap med taghældning på mindst 25 grader, målt med det vandrette plan. Tagene kan ved bebyggelse i 2 etager være flade. Tagstenslignende plader i metal må ikke anvendes på boliger. 7.5 Rækkehuse omfang og placering: De enkelte rækkehusgrunde må bebygges med op til 40% eller ved boliger i 2 etager et samlet etageareal på max 18 m x husfacadens bredde mod vej + max. 10 m2 udhus + max. 15 m2 carport Boliger i en etage må have en maksimal husdybde på 12m. Boligerne må opføres i 1, 1 etage med udnyttet tagetage eller 2 fulde etager og en maksimalt tilladt højde på 7,5 m 19

20 målt fra naturligt terræn eller niveauplan til tagets højeste punkt. 7.6 Rækkehuse ydre fremtræden: Sammenbyggede boliger (inkl. carporte/udhuse) skal opføres som en arkitektonisk enhed og vedligeholdes som en enhed. Dvs. at taghældning, tagdækning, materialer, farver, vinduestyper og døre skal være ens. Boligerne skal være muret eller i træ. Murværk må opføres med blanke mursten eller som filset, pudset eller vandskuret og malet murværk. Facader i træ skal være behandlede, enten med olie eller malet. Mindre facadepartier af de murede bygninger kan opføres med beklædning af træ eternit eller lignende. Bebyggelse kan have farverne hvid, sort grå, alle teglfarver, naturtræ samt gul og dæmpet mørk blå, som anvendes på træhuse. Mindst ét beboelsesrum skal have vindue mod vejen for at sikre et levende område. Vinduet må ikke være matteret eller blændet. Tage kan udføres i tegl, betontagsten, zink, eternitskiffer elle tagpap med taghældning på mindst 25 grader, målt med det vandrette plan. Tagene kan ved bebyggelse i 2 etager være flade. Tagstenslignende plader i metal må ikke anvendes på boliger. Fælles bestemmelser for hele lokalplanområdet: 7.7 Garager, carporte, udhuse og lignende bygninger må have en højde på max. 2,5 m, målt fra naturligt terræn eller niveauplan til tagets overside. Byrådet kan tillade større højde, på disse mindre bygninger, såfremt taget udføres med samme taghældning og tagmateriale som boligen, dog max. 4 m til tagryg. 7.8 Fritliggende udhuse skal opføres med bræddebeklædning. Tagbeklædningen skal være tagpap eller et egnet plademateriale. Bygningen skal fremstå i sort, hvid eller jordfarve. Andre farver kan anvendes efter kommunens særlige tilladelse, hvis det giver en god helhedsvirkning. Væksthuse undtages fra reglen. 7.9 Der må ikke opsættes udvendige antenner, stålskorstene og lignende på bygninger. 20

21 7.10 Paraboler må kun placeres på terræn i ovensstemmelse med kommunens generelle retningslinier for parabolantenners placering og størrelse Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, som anbringes udvendigt på bygningen, tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge og arkitektur Skiltning for virksomhed på ejendommen må kun udføres som henvisningsskilte svarende til skiltning for læger og advokater, dvs. skilte på max. 30 x 60 cm. Der må ikke reklameres. Flagstænger til reklameflag er ikke tilladt Terræn regulering: Terræn regulering i forbindelse med opførelse af en bebyggelse eller et parcelhus skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. I forbindelse med godkendelse af vejprojekt fastlægger bygningsmyndigheden sokkelkoter for bygninger på den enkelte grund. Der må ikke etableres jordvolde på ejendommene eller i skel ud over de i lokalplanen angivne støjvolde/skærme. Terrænregulering skal ske så tæt på huset som muligt, så det naturlige terræn langs skel bevares. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Fælles friarealer skal anlægges som grønne områder eller lege arealer. Ud over mindre legehuse, fælles pavillioner og redskabsskure må der ikke opføres bebyggelse på arealerne. 8.2 Private haver skal hegnes med hæk. Dog må der opsættes et op til 5 m langt og 1,80 m højt fast hegn eller mur vinkelret på rækkehuse og dobbelthuse i naboskel. I parcelhusområdet (delområde A.2) må der opsættes 1,80 m højt fast hegn i skel, der afgrænser lokalplanområdet mod eksisterende villabebyggelse. 8.3 Terrænregulering må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden, da målet er at fastholde det eksisterende terræn. Regulering på den enkelte grund på indtil +/- 30 cm i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,5 meter kan dog finde sted. 8.4 Beplantning: Træer og beplantning skal holdes i en højde, så de ikke forringer udnyttelse af solvarme på facaderne og solfange- 21

22 re væsentligt, eller medfører væsentlige skygge gener på nabohusenes primære opholdarealer. 8.5 Støjafskærmning: Langs de på kortbilag 3 angivne strækninger, skal der etableres støjskærme i 2-2,5 m højde eller støjvold i 1,5 m højde, evt. med supplerende støjskærm på toppen i højde op til 1 m over støjvolden for at overholde grænseværdien for vejstøj ved boliger, som nævnt i redegørelsens afsnit Miljø. Støjskærmene skal være ens, i smukt design, og opføres enten med vandret bræddebeklædning eller som en grøn skærm pil eller efeu. Mod vejen skal støjvolden beplantes med Vedbend (Efeu) eller tilsvarende bunddække beplantning. 8.6 Ubebyggede arealer, det gælder for både private haver og fælles arealer, skal have et ordentligt udseende. Der må ikke oplagres byggematerialer, med mindre de er til et igangværende bygge- eller anlægsarbejde, som forventes afsluttet inden for en almindeligt rimelig tidshorisont. Henstilling af både, campingvogne eller uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted på hverken private eller fælles arealer. Dog er det tilladt i private haver at opbevare små både, som joller eller lignende. Lastbiler på mere end 3,5 tons må ikke parkeres i området om natten. Byrådet kan i forbindelse med godkendelse af grundejerforeningens vedtægter i henhold til 10.1, give mulighed for at der optages bestemmelse om, at der må parkeres indregistrerede campingvogne på en del af det fælles areal, der er udlagt til parkering m.m. langs vestsiden af Havdrup Centervej, jf Oplagspladser til renovation og genbrugs øer skal indrettes og afskærmes så de fremtræder praktisk og velindrettet og skal afskærmes med 1.80 m højt hegn og/eller beplantning, så de ikke skæmmer omgivelserne. 9 Tekniske anlæg 9.1 Der er tilslutningspligt til fælles antenneanlæg, f.eks. hybridnet eller fibernet. Der etableres fibernet i området. Paraboler må kun opsættes i overensstemmelse med Solrød kommunes til enhver tid gældende generelle retningslinjer for placering og udformning. 9.2 Rækkehuse og dobbelthuse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, som naturgasforsyning eller naturgas (evt. senere biogas) baseret på kraftvarme, efter Byrådets nærmere godkendelse. Der må ikke installeres brændeovne i boliger med kollektiv varmeforsyning. 22

23 9.3 Parcelhuse skal udformes som energiklasse 1 i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement. 9.4 Der vil efter nærmere godkendelse være mulighed for at etablere jordvarme og andre alternative energiformer. Der kan endvidere benyttes elvarme. 9.5 Eventuelle brændeovne til parcelhuse skal være svanemærket. 10 Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening/grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige ejere af grunde i området. I udbygningsfasen oprettes en grundejerforening for hvert delområde. Når området er ved at være udbygget kan grundejerforeningerne slås sammen. Grundejerforeningerne skal oprettes senest når en tredjedel af boligerne indenfor hvert delområde er taget i brug. Grundejerforeningens/ grundejerforeningernes vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes af Byrådet. Grundejerforeningen/ grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fælles stier og fælles friarealer indenfor de enkelte delområder Hvis grundejerforeningerne for de enkelte delområder vest for Havdrup Centervej ikke slås sammen, skal der oprettes en fælles paraply-grundejerforening med medlemspligt for alle grundejerforeninger, herunder kommende grundejerforeninger inden for helhedsplanens område. Dette gælder også for eventuelle andelsboligforeninger og almene boligselskaber. Den fælles grundejerforening har til formål at drive og vedligeholde øvrige fælles grønne anlæg, veje og stier. Den fælles grundejerforening skal oprettes senest, når to delområderne er taget i brug eller når Byrådet kræver det. 11 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 11.1 Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal parkeringsarealer og fælles friarealer inden for de enkelte delområder være anlagt og beplantet Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal denne være tilsluttet bredbåndsnet/hybridnet, kollektiv varmeforsyning og offentlig spildevandanlæg. Kravet om tilslutning til kollektiv varmforsyning gælder ikke for parcelhusene. 23

24 10.3 Støjskærme skal etableres inden forlængelsen af Havdrup Centervej ibrugtages som gennemgående vej. 12 Aflysning af byplanvedtægt/lokalplan 12.1 Byplanvedtægt nr. 38 for Vestermarksskolen i Havdrup fra 1975 aflyses med denne lokalplans vedtagelse Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 13 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må ændringer, udstykninger, ny bebyggelse osv. på lokalplanområdet kun ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil. Ønskes ændringer i de eksisterende forhold, skal bestemmelserne følges. Lokalplanen kræver altså ikke, at der etableres de anlæg m.v., som er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af området, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. 14 Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. 24

25 Solrød Byråd den

26

27

28

29

30 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget endeligt Solrød Byråd den

31

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 FOR ET OMRÅDE VED PETERSBORGVEJ

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 FOR ET OMRÅDE VED PETERSBORGVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 FOR ET OMRÅDE VED PETERSBORGVEJ GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr. 51

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.03h. Forslag. Tofteholmen. 3 boliger ved Tofteholmen

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.03h. Forslag. Tofteholmen. 3 boliger ved Tofteholmen Greve Kommune Lokalplan nr.14.03h Forslag Karlslunde Centervej Tofteholmen 3 boliger ved Tofteholmen Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 9. september

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Beplantning 3 Trafikale forhold og parkering 3 Tekniske Forsyning 5 Forurening 5 Arkæologi

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere