Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 14 Retsvirkning side 24 Kortbilag 1, matrikelkort side 26 Kortbilag 2, delområder side 27 Kortbilag 3, vejudlæg side 28 Kortbilag 4, illustrationsplan side 29 Kommuneplantillæg nr. 31 side 30 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune. 2

3 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan Havdrup Vest REDEGØRELSE Helhedsplanen omfatter det sydvestlige hjørne af Havdrup by. Lokalplanområdet omfatter den østlige del af helhedsplanen. 3

4 Lokalplanens Baggrund og formål Denne lokalplan erstatter et tidligere fremsendt lokalplanforslag, der omfattede Havdrup Vest og Vestermark under et. Byrådet ønsker stadig at arbejde for at gennemføre den samlede helhedsplan for området, men denne lokalplan omfatter kun de matrikler der allerede er helt eller delvist overført til byzone. Den vestligste del af området, Kildevej nr. 5, matr. nr. 20 b Ulvemose, Havdrup, som udgør 7 ha, vil blive overført til byzone og detailplanlagt med en ny lokalplan, når udviklingen af området om nogle år er nært forestående. Havdrup Vest og Vestermark, kaldes i denne lokalplan og Helhedsplanen for Havdrup Vest under et. Arealet er med helhedsplanen planlagt som et samlet attraktivt byområde med mange forskellige boligtyper og boligstørrelser. Den trafikale struktur og de rekreative sammenhænge skal sikre at byområdet kommer til at hænge sammen med resten af Havdrup by. Areal-reservation til daginstitution og fælleshus skal også bidrager positivt til det gode liv i Havdrup by og Solrød Kommune. Byrådet ønsker, at der allerede i 2009 skal udbydes 5 parcelhusgrunde i første etape af området. Matrikel nr. 19 c, Kildevej nr. 3, som ikke var omfattet af det første lokalplanforslag er nu inddraget i lokalplanen. Formålet er at overføre hele ejendommen til byzone. I dag går grænsen mellem by- og landzone skråt igennem ejendommen. Helhedsplanen for Havdrup Vest 4

5 Lokalplanområdet Lokalplanområdet har et samlet areal på 12,4 ha. Arealet ejes af Solrød Kommune. Arealet er beliggende i Havdrups sydvestlige hjørne mellem Tykmosevej og Havdrup Centervej og rideskolen. Arealet består af følgende matrikelnumre: 17n, 19a, 19d, alle ejerlavet Ulvemose, Havdrup sogn samt del af 16b, 17a af Kirke Skensved by og sogn. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger den overordnede struktur for den østlige del af området Havdrup Vest. Vejstrukturen fastlægger trasséet for den gennemgående trafikvej Havdrup Centervej, der fungerer som fordelingsvej, og en principiel udlægning af det øvrige vejnet af lokalveje. Øst for Havdrup Centervej udlægges ca. 50 parcelhusgrunde og et areal til en daginstitution. Der skal udarbejdes en ny lokalplan for daginstitutionen med mere detaljerede bestemmelser. Vest for Havdrup Centervej udlægges rækkehusgrunde og dobbelthusgrunde. Der udpeges et areal til evt. fælleshus for bebyggelsen. Det udlægges en grøn friareal struktur i området der i sammenhæng med den vestlige del at området skal sikre lange kik og mulighed for stier samt lege/opholdsarealer når området er færdigudbygget Landsplandirektivet (Regionplan 2005 og Fingerplan 2007) for Hovedstadsregionen. Lokalplanen er i overensstemmelse med Landsplandirektiverne for hovedstadsområdet. Kommuneplan Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 31 til kommuneplan som skal vedtages af byrådet som forudsætning for denne lokalplan. Se Kommuneplantillægget bagerst i denne lokalplan. Kommuneplantillægget er indarbejdet i den kommende Kommuneplan

6 Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 38 Byplan vedtægt nr. 38 for Vestermark, som i 1975 udlagde området til offentlige formål, skole, børneinstitutioner, idrætsanlæg, parkering m.v. aflyses ved den endelige vedtagelse af lokalplan Byplanvedtægt nr. 38 omfatter matr. nr. 17 n, 19 a, 19 c, 19 d, alle ejerlavet Ulvemose og Havdrup sogn, samt dele af følgende matr. nr. 14 f, 16 b og 17 a, alle Kirke Skensved by og sogn, samt alle parceller, der efter den 1. oktober 1974 er udstykket fra ovennævnte ejendomme. Vej- og stiplanlægning Vej- og stiplanlægningen sker i henhold til Trafikplan for Havdrup fra Helhedsplanen for det samlede område er en skitse. Der skal udarbejdes detaljeret udstykningsplaner, der nærmere fastlægger vejarealerne i overensstemmelse med vejreglerne. Udstykningsplanerne skal godkendes af Byrådet. Der udlægges 4 kategorier af veje: Havdrup Centervejs forlængelse, som er en trafikvej/hovedfordelingsvej, der udlægges i en bredde på 15 meter med 6,0 m bred kørebane samt tre typer lokalveje (boligvejene A, B og C) med samme udlægsbredde på 10 meter, men med forskellig tværprofil. Adgangen til lokalplanområdet skal ske ad hovedfordelingsvejen, der i et krumt forløb forbinder Havdrup Centervej med Tykmosevej. På denne vej kommer der cykelsti og fortov i begge sider. Den på lokalplanens kortbilag viste vejføring er bindende. Der kan etableres fartbegrænsende foranstaltninger ved vej- og stikryds for at sikre en hastighed på under 50 km/t. Fra hovedfordelingsvejen må der ikke være direkte adgang til boligparcellerne. Udlægget af de tre typer lokalveje er retningsgivende. Desuden åbner fleksibiliteten i lokalplanen mulighed for at fremtidige bygherrer efter nærmere godkendelse kan tilpasse vejnettet til de ønskede udstykningsplaner. 6

7 SNIT AF HAVDRUP CENTERVEJS FORLÆNGELSE SET NORD FRA. SNIT AF BOLIGVEJ A 7

8 Boligvejene A fordeler trafikken fra hovedfordelingsvejen til parcelhusområdet øst for Havdrup Centervej. Kørebanen skal være 5,0 meter bred. Der anlægges 1,20 meter brede fortove i hver vejside eller 1,20 m fortov i den ene side og 2,50 m armeret græsrabat i den anden side, med mulighed for parkering. Der kan etableres fartbegrænsende foranstaltninger ved vej- og stikryds for at sikre en hastighed på under 40 km/t. Boligvej B og C udlægges i 10 meters bredde og anlægges med fortove og parkeringsbåse, der sikrer at parkeringskravet i området opfyldes. Boligvej C, der leder ind til det fælles centrale friareal, skal beplantes med allétræer med en afstand på 6-8 meter eller meter, således at de i princippet placeres ud for hvert eller hvert andet rækkehus og fortsætter med samme afstand på vejstrækninger med dobbelthuse, som vist i princippet på kortbilag 4. Der skal plantes træer der er egnet som allébeplantning, mindre trætyper, som blomstrer om foråret, så som Hvid røn, Fuglekirsebær, Paradisæbler og Rød- eller Hvid Tjørn. Ved alle vejtilslutninger mellem vejene skal der være mindst 5 m lange skrå symmetriske afskæringer for at skabe oversigt og markeret med træer. Den interne stiplan i området er ikke endeligt bearbejdet, idet den endelige fastlæggelse af stisystemet afventer en vurdering af trafiksikkerheden ved stiernes krydsning af vejnettet, som f.eks. kan ske i et hævet niveau i forhold til vejbanen. Herved nedsættes samtidig trafikkens hastighed. Skoledistrikt Området ligger i Havdrup Skoledistrikt. På en stor del af strækningen er der anlagt stier fra området til skolen. Afstanden via stinettet er ca. 1,7 km. Der vil over de kommende år blive arbejdet på at sikre resten af skolevejen fra Havdrup Vest til Havdrup Skole. Miljømæssige forhold I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. 8

9 Ud fra screeningen beslutter Byrådet, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Lokalplanforslaget er blevet screenet, og det er vurderet at planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det er derfor Byrådets vurdering, at der på baggrund af screening af strukturplanforslaget ikke skal fortages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Forurening Der er ved lokalplanens vedtagelse som forslag endnu ikke foretaget jordbundsundersøgelse, Men da arealet hidtil har været dyrket landbrugsmæssigt og ligger fjern fra store trafikerede veje, forventes det ikke at der er forurening af betydning på området. Miljø Lokalplanområdet ligger inden for støjkonsekvensområdet af Tune Lufthavn. Selv om udvidelsen af lufthavnen, som der blev VVM vurderet i 2007, er opgivet, skal der ske en støjisolering af tagene, og vinduer skal være støjglas. Der er foretaget støjberegninger i forhold til en forventet årsdøgntrafik svarende til biler på den forlængede Havdrup Centervej når området er udbygget. Grænseværdien for støj på 55 db(a) ved boligbebyggelse vil være overholdt i en afstand af 35 m fra vejmidten. Lokalplanen sikrer derfor, at der etableres en støjskærm eller støjvold, hvor der må bygges nærmere vejmidte. Med en 2-2,5 m høj støjskærm kan der bygges i en afstand af ned til 15 m fra vejmidten. Der anlægges mod parcelhusene øst for vejen en 1,5 m høj og 4 m bred støjvold i en afstand af 7,5 m fra vejmidten. Volden anlægges samtidig med vejen. Voldens areal mod vejen tilplantes med Vedbend (Efeu) eller tilsvarende bunddække og tilskødes grundejerforeningen og vedligeholdes af denne. Den nord- og østvendte side af volden tilhører boligparcellerne og beplantes og vedligeholdes af de enkelte grundejere. Når hele vejen er anlagt foretages der igen beregninger af trafikstøjen for at tage stilling til om grænseværdien for støj ved boligbebyggelserne langs vejen er overholdt. På den baggrund besluttes det om der skal anlægges supplerende støjskærme. På voldens krone kan etableres en op til 1 m høj støjskærm, der mod vejen vedligeholdes af grundejerforeningen og mod parcellerne af grundejerne. Støjskærmen skal være ensartet på hele strækningen efter byrådets nærmere godkendelse. 9

10 Varmeplanlægning Områder med rækkehuse og dobbelthuse vil blive kollektivt varmeforsynet Ved kollektiv varmeforsyning vil der være tilslutningspligt. Der kan ikke tillades brændeovn i boliger med kollektiv varmeforsyning. Kommunen har et varmeforsyningsprojekt under udarbejdelse, som afklarer mulighederne for varmeforsyning. Kollektiv varmeforsyning vil i Havdrup Vest være baseret det gasmotoranlæg, der producerer el og varme (overskudsvarme) med naturgas som brændsel. Der er desuden planer om evt. at konvertere kraftvarmeanlægget fra naturgas til lokalproduceret biogas. Parcelhuse skal udformes som energiklasse 1 i overensstemmelse med det til enhver tid gældende Bygningsreglement. Det anses ikke for god samfundsøkonomi at tilslutte parcelhusene til kollektiv forsyning jf. ovennævnte projektforslag under udarbejdelse. Der vil efter nærmere godkendelse være mulighed for at etablere alternative energiformer, såsom jordvarme, solvarme eller ventilationsvarmegenvinding. Der kan endvidere benyttes elvarme. Evt. brændeovne til parcelhuse skal være svanemærket. Spildevandsplanlægning Der skal kloakeres separat for regnvand og spildevand i området. Noget af det reneste overfladevand vil kunne afledes til en åben rende eller en mindre sødannelse i området sydvestlige hjørne. I henhold til kommunens Spildevandsplan kloakforsynes ejendommene i området med separate afløbsledninger til regn- og spildevand. Regnvandsafledningen kan give anledning til opstuvning over terræn med en vis hyppighed. Denne hyppighed forventes øget i fremtiden på grund af forventet ændrede regnintensiteter og mængder. Ved områdets udbygning vil der derfor blive stillet krav til ejendommene om ved sin bebyggelse planmæssigt at sikre denne og færdselsarealerne mod følgerne af opstuvende regnvand. Kommunen vil således stille krav til planens koter for sokler, adgangsveje, terræn mm og til afløb/afdræning af det opstuvede vand. Tilladelser og dispensationer fra byrådet og myndigheder Skovbyggeliner: I henhold til Naturbeskyttelseslovens 7.4 er Havdrup Nyskov beskyttet af en 300 m byggelinje. 10

11 Solrød Byråd har ophævet denne byggelinje med følgende begrundelse: Havdrup Vest har været udlagt til byområde siden Solrød Kommunes første kommuneplan Havdrup Nyskov er i samme Kommuneplan sammen med rideskolen udlagt til bolignære friarealer. Forudgående indkaldelse af ideer og forslag I forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen har der været afholdt et borgermøde med indkaldelse af forslag og idéer. På borgermødet blev der forelagt to skitser til strukturplan. Der er kommet mange relevante forslag og idéer, som er samlet og kommenteret i et særskilt notat fra april 2008 samt referat fra borgermøde den 3. marts Der har særlig været bemærkninger om at: Kommunen skal tage hensyn til de omkringboende, Skolevejen skal sikres, Andre dele af trafikstrukturen i Havdrup bør ændres, De rekreative forhold er vigtige. Den offentlige høring af lokalplanforslaget Der blev afholdt borgermøde om det første lokalplanforslag den 9. juni. I høringsperioden fra den 13. maj til den 7. juli 2008, fremkom der indsigelser, ideer og ændringsforslag på følgende hovedpunkter: Ejeren af et lille skovområde syd for lokalplanområdet ønsker et hegn opsat, da det som følge af illustrationsplanen kan opfattes som om denne del af hans ejendom er et friareal til det nye lokalplanområde. En virksomhed stiller spørgsmål om, hvad lokalplanens krav om passivhuse betyder, hvilke specifikke krav der stilles og hvilken beregningsmetode der skal anvendes. Samme virksomhed samt en privat bygherre ønsker revurdering/omformulering af kravet i 7.1 om, at der ikke må opføres bjælkehuse af rundede bjælker med synlige udvendigt krydsende hjørnesamlinger, så dette muliggøres med den endelige lokalplan. En borger på hovedgaden er bekymret for øget trafik og støjgener, herunder trafik til og fra det nye område til 11

12 OK tanken. Lokalplanen tager hensyn til kommende beboere ved at forlange støjværn opsat mellem nye boligparceller mod tankstationen, men beboerne af eksisterende bebyggelse føler sig glemt. Færdselspolitiet gør indsigelse mod 5.1, hvori der står, at der skal etableres kørebane og 2 fortove. Samtidig skal vejene fungere som lege- og opholdsområde. Dette strider mod vejreglerne, der kræver at veje i et opholds- og legeområde klart skal fremtræde som egnet til ophold og leg over hele vejarealet og hvor bakning bør undgås. Vejenes tværprofil må ikke udformes med gennemgående højdeforskel mellem kørebane og fortov. Ejerne af ejendommene umiddelbart syd for Havdrup Centervej mener, at støjafskærmning på deres side af vejen er lige så påkrævet som på nordsiden. En beboer på Vestermarksvej ønsker det endeligt bekræftet, at Vestermarksvej, der er en privat vej ikke vil blive brugt som arbejdsvej i forbindelse med byggemodning, bebyggelse og lignende af lokalplan området. (Vestermarksvej vil ikke blive benyttet som adgangsvej til området) Kravet/ønsket om at der etableres et grønt bælte eller stiareal imellem det eksisterende villakvarter ved Vinkevej/ Vestermarksvej blev fremsat ved den forudgående høring og behandles sammen med lokalplanforslaget. Ønsket er blevet genfremsat både til borgermødet den 9. juni og som skriftlig indsigelse til lokalplanforslaget. Der rejses flere spørgsmål til trafikafviklingen på det omgivende vejnet. Disse spørgsmål henvises til drøftelse i forbindelse med den kommende debat om ny kommuneplan og trafikhandlingsplan. Ny offentlig høring: Nærværende lokalplan, som kun omfatter 12,4 ha af de oprindelige 19,4 ha har været udsendt i en ny 8 ugers høringsperiode. Der indkom ikke indsigelser ved denne høring. Køge Museum har indsendt en bemærkning om, at der ud fra de foretagne forundersøgelser er lille sandsynlighed for at finde fortidslevn i den sydlige del af området, og større risiko i den nordlige del af området. 12

13 Dispensation fra lokalplanen Der kan kun dispenseres fra lokalplanen for forhold der er mindre betydende, og som ikke er i strid med lokalplanens formål. Ved mere vidtgående ændringsforslag skal der udarbejdes en ny lokalplan. 13

14 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Havdrup Vest I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Solrød Kommune. 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er 1.1 at muliggøre udviklingen af byområdet Havdrup Vest til et attraktivt boligområde med blandet tæt-lav bebyggelse, åben-lav bebyggelse og mulighed for etagebebyggelse i 2 etager. 1.2 at fastlægge vejstrukturen principielt i området. 1.3 at udlægge areal til en daginstitution. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr. 17n, 19a, 19d, 19c alle ejerlavet Ulvemose, Havdrup sogn samt del af 16b, 17a af Kirke Skensved by og sogn. 2.2 matr. nr. 17n, 19 d og en del af 19a og 19 c alle ejerlavet Ulvemose ligger i Byzone. Resten af matr. nr. 19 a og 19 c Ulvemose overføres til byzone. Den del af matr. nr. 16.b og 17 a, som ligger inden for lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i A, B, C delområder, som vist på kortbilag 2 Delområde A.1 kan anvendes til offentlige formål daginstitution. Delområde A.2 anvendes til boligformål i form af åbentlavt byggeri, parcelhuse. Delområde B og C, anvendes til boligformål i form af tætlavt byggeri eller etagebyggeri i max. 2 etager. Der kan opføres dobbelthuse, rækkehuse eller bebyggelse i to etager 14

15 med vandrette lejlighedsskel, i henhold til den på kortbilagene angivne struktur. 3.3 I en bolig er der mulighed for at drive de typer erhverv, der traditionelt kan udøves i et boligområde, så som frisør, advokat, revision, terapi, dagpleje og lignende. Det er et krav at virksomheden drives af den eller de personer der bebor ejendommen uden fremmed medhjælp i form af ansatte medarbejder. Der er dog mulighed for medhjælp til regnskabsassistance, rengøring og lignende. Virksomheden må ikke give anledning til parkering, der ikke er plads til på ejendommen, eller som på anden måde ændrer områdets karakter af boligområde. 4 Udstykning Udstykning må ske etapevis i overensstemmelse med en af Byrådet godkendt detaljeret udstykningsplan for hver enkelt etape. Udstykning skal foretages i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 2 viste udstykningsplan, dog således at der kan være en vis fleksibilitet imellem udlægget af parcelhusgrunde, dobbelthusgrunde og rækkehusgrunde, så man kan imødekomme den efterspørgsel, der viser sig. Ved udstykningsplanens udlæg af vejarealer i henhold til 5.1 må der ske justeringer af hensyn til vejreglernes overholdelse, m.h.t. afstand mellem vejtilslutninger oversigtsforhold og udformning af vendepladser m.v. 4.1 Parcelhusgrunde skal i princippet udstykkes med en størrelse på 800 m2, men kan variere fra 700 m2 til 1160 m Dobbelthuse skal udstykkes med en grundstørrelse på m2. Rækkehusgrunde skal udstykkes med en facade bredde på 6-8 m. Hjørnegrunde kan udstykkes med facade bredde op til 14 m. Der kan dispenseres fra facadebredde for at imødekomme særlige byggesystemers moduler. 4.3 Der hvor der er vist rækkehuse og dobbelthuse kan der bygges etageboliger i 2 etager, dvs. lejligheder med vandrette lejlighedsskel, under forudsætning af at bebyggelsesplanens struktur ikke ændres. Ved bebyggelse med vandrette lejlighedsskel, kan der udstykkes i storparceller 4.4 Der skal ved vejkryds mellem de i 5.1 nævnte boligveje A, B og C være symmetriske mindst 5 m lange skrå hjørne afskæringer. Mellem vejene B og C kan byrådet på rækkehusgrunde godkende kortere afskæringer, dog ikke under 2,5 m. 15

16 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Vej-, belysnings- og beplantningsprojekter skal godkendes af Solrød Kommune. 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske ad Havdrup Centervejs forlængelse til Tykmosevej, der er hovedadgangsvej, og fra Kildevej. Der udlægges areal til nye veje og stier med principiel beliggenhed som vist på kortbilag 3. Havdrup Centervejs forlængelse udlægges i 15 meters bredde og anlægges med 6,0 meter kørebane og 2 x 1,30 meters fortov og 2 x 1,70 meter cykelsti (evt. som fællessti). Mellem vejudlægget og parcelhusgrundene udlægges et 2,0 m bredt fælles areal til halvdelen af støjvold/støjskærm. Se illustrationen, side 6. Halvdelen af støjvolden anlægges på de private parceller i 2 meters bredde. Ejendomsskel ligger således midt i støjvolden. Boligvejene A udlægges i 10 meters bredde og anlægges med 5,0 meter kørebane og 1,25 meter fortov på den ene side af kørebanen. Langs fordelingsvejens modsatte side anlægges en 2,5 m bred armeret græsrabat, hvor der kan parkeres, og hvor der plantes træer. Se illustrationen side 7. Boligvej B og C udlægges i 10 meters bredde og anlægges med fortove og parkeringsbåse, der sikrer at parkeringskravet i området opfyldes. Boligvej C, der leder ind til det fælles centrale friareal, skal beplantes med allétræer med en afstand på 6-8 meter eller meter, således at de i princippet placeres ud for hvert eller hvert andet rækkehus og fortsætter med samme afstand på vejstrækninger med dobbelthuse, som vist i princippet på kortbilag 4. Der skal plantes træer der er egnet som allébeplantning, mindre trætyper, som blomstrer om foråret, så som Hvid røn, Fuglekirsebær, Paradisæbler og Rød- eller Hvid Tjørn. Ved alle vejtilslutninger mellem vejene skal der være mindst 5 m lange skrå symmetriske afskæringer for at skabe oversigt og markeret med træer. Vejprojekterne skal godkendes af vejmyndigheden. Principper for belysning langs veje: Belysningsstandere langs veje skal være minimum 5 m høje. Langs boligvejene A, B og C kan parkarmaturer tillades 16

17 med lyspunkthøjde ned til 3,5 m eller tilsvarende men med nedadrettet afskærmet lyskilde. 5.2 Stier: Fællesstier i eget trassér, udlægges i 5 meters bredde og befæstes med asfalt i 3 meters bredde. Fodgængerstier kan udføres med grus i 1,5 meters bredde. På de grønne arealer skal der være lav belysning som pullerter eller belysning i terræn. 5.3 Parkering: Der skal på egen grund udlægges areal til parkering svarende til: 2 p-pladser pr. bolig i åben-lav bebyggelse. 2 p-pladser pr. bolig i dobbelthuse. 1½ p-plads pr. bolig til rækkehuse og lejligheder. Her udover udlægges 1 p-plads pr. bolig på vejareal (boligvejene A, B og C) eller på fælles gæste P-pladser. 4 p-pladser pr. 20 normerede pladser i daginstitutioner. Parkering skal være anlagt ved ibrugtagning af bebyggelse. Der udlægges arealer til fælles gæsteparkering og andre fælles formål, som f.eks. miljøstation til affaldssortering, forbeholdt områdets beboere i et bælte langs vestsiden af Havdrup Centervej, som vist på kortbilag 3. Omkring fælles arealet skal der plantes to rækker allétræer som angivet på illustrationsplanen, kortbilag 4,. Træerne plantes med ca. 7,5 meters afstand. Belysning på parkeringspladser skal være parkarmaturer Der skal ved den endelige planlægning og udbygning af delområde B, foruden 1 p-plads på hver parcel, langs vejene etableres et antal fælles p-pladser, der svarer til 1 plads pr. rækkehus eller lejlighed. Pladserne skal kunne benyttes som gæsteparkering. 6 Byggelinjer i forhold til vej 6.1 For parcelhuse og dobbelthuse gælder at der ikke må bygges nærmere vejskel end 2,5 m. 6.2 Ved tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) skal carporte opføres mindst 1 m fra vejskel. Boligens facade mod adgangsvejen skal ligge mindst 5 m fra vejskel. Udhuse og overdækninger skal ligge mindst 2,5 m fra vejskel. 17

18 7 Bebyggelsens omfang og placering og ydre fremtræden 7.1 Parcelhuse - omfang og placering: Parcelhusgrunde må bebygges med 30% i henhold til bygningsreglement 2008 s bestemmelser. Der må bygges i en eller 1 etage med udnyttelig tagetage, med en højde på max. 7,5 m. Mod vej må højden ikke være over 0,4 x afstanden til modstående vejlinje. Er en del af grundstykket tinglyst som adgangsvej for højst 2 grundstykker, ses bort fra anvendelsen som vej, og beregningen af højderne sker i forhold til grundens matrikulære skel. Mod Naboskel eller sti må højden ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger skal ligge mindst 1 m fra naboskel. 7.2 Parcelhuse - ydre fremtræden: Der skal anvendes byggematerialer som ældes på en smuk og naturlig måde. Huse skal opføres i murværk eller træ. Murværk må opføres med blanke mursten eller som filset, pudset eller vandskuret og malet murværk. Træhuses facader skal være behandlede, enten med olie eller malet. Mindre facadepartier af de murede huse kan opføres med beklædning af træ eternit eller lignende. Bebyggelse kan have farverne hvid, sort grå, alle teglfarver, naturtræ samt gul og dæmpet mørk blå, som anvendes på træhuse. Mindst ét beboelsesrum skal have vindue mod vejen for at sikre et levende område. Vinduet må ikke være matteret eller blændet. Tage kan udføres i tegl, betontagsten, zink, eternitskiffer elle tagpap. Tagstenslignende plader i metal må ikke anvendes på boliger. 18

19 7.3 Dobbelthuse omfang og placering: Dobbelthuse skal sammenbygges i skel med nabohuset. Grunden må bebygges med 40 % + max 10 m2 udhus, + max 25 m2 carport. Boligerne må opføres i 1, 1 etage med udnyttelig tagetage og 2 etager med en højde på max 7,5 m. 7.4 Dobbelthuse ydre fremtræden: De to naboboliger skal (inkl. carporte/udhuse) opføres som en arkitektonisk enhed og vedligeholdes som en enhed. dvs., at farver, materialer, vinduestyper og døre samt tagdækning skal være ens på de to halvdele. Boligerne skal være muret eller i træ. Murværk må opføres med blanke mursten eller som filset, pudset eller vandskuret og malet murværk. Træhusenes facader skal være behandlede, enten med olie eller malet. Mindre facadepartier af de murede bygninger kan opføres med beklædning af træ eternit eller lignende. Bebyggelse kan have farverne hvid, sort grå, alle teglfarver, naturtræ samt gul og dæmpet mørk blå, som anvendes på træhuse. Mindst ét beboelsesrum skal have vindue mod vejen for at sikre et levende område. Vinduet må ikke være matteret eller blændet. Tage kan udføres i tegl, betontagsten, zink, eternitskiffer eller tagpap med taghældning på mindst 25 grader, målt med det vandrette plan. Tagene kan ved bebyggelse i 2 etager være flade. Tagstenslignende plader i metal må ikke anvendes på boliger. 7.5 Rækkehuse omfang og placering: De enkelte rækkehusgrunde må bebygges med op til 40% eller ved boliger i 2 etager et samlet etageareal på max 18 m x husfacadens bredde mod vej + max. 10 m2 udhus + max. 15 m2 carport Boliger i en etage må have en maksimal husdybde på 12m. Boligerne må opføres i 1, 1 etage med udnyttet tagetage eller 2 fulde etager og en maksimalt tilladt højde på 7,5 m 19

20 målt fra naturligt terræn eller niveauplan til tagets højeste punkt. 7.6 Rækkehuse ydre fremtræden: Sammenbyggede boliger (inkl. carporte/udhuse) skal opføres som en arkitektonisk enhed og vedligeholdes som en enhed. Dvs. at taghældning, tagdækning, materialer, farver, vinduestyper og døre skal være ens. Boligerne skal være muret eller i træ. Murværk må opføres med blanke mursten eller som filset, pudset eller vandskuret og malet murværk. Facader i træ skal være behandlede, enten med olie eller malet. Mindre facadepartier af de murede bygninger kan opføres med beklædning af træ eternit eller lignende. Bebyggelse kan have farverne hvid, sort grå, alle teglfarver, naturtræ samt gul og dæmpet mørk blå, som anvendes på træhuse. Mindst ét beboelsesrum skal have vindue mod vejen for at sikre et levende område. Vinduet må ikke være matteret eller blændet. Tage kan udføres i tegl, betontagsten, zink, eternitskiffer elle tagpap med taghældning på mindst 25 grader, målt med det vandrette plan. Tagene kan ved bebyggelse i 2 etager være flade. Tagstenslignende plader i metal må ikke anvendes på boliger. Fælles bestemmelser for hele lokalplanområdet: 7.7 Garager, carporte, udhuse og lignende bygninger må have en højde på max. 2,5 m, målt fra naturligt terræn eller niveauplan til tagets overside. Byrådet kan tillade større højde, på disse mindre bygninger, såfremt taget udføres med samme taghældning og tagmateriale som boligen, dog max. 4 m til tagryg. 7.8 Fritliggende udhuse skal opføres med bræddebeklædning. Tagbeklædningen skal være tagpap eller et egnet plademateriale. Bygningen skal fremstå i sort, hvid eller jordfarve. Andre farver kan anvendes efter kommunens særlige tilladelse, hvis det giver en god helhedsvirkning. Væksthuse undtages fra reglen. 7.9 Der må ikke opsættes udvendige antenner, stålskorstene og lignende på bygninger. 20

21 7.10 Paraboler må kun placeres på terræn i ovensstemmelse med kommunens generelle retningslinier for parabolantenners placering og størrelse Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, som anbringes udvendigt på bygningen, tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge og arkitektur Skiltning for virksomhed på ejendommen må kun udføres som henvisningsskilte svarende til skiltning for læger og advokater, dvs. skilte på max. 30 x 60 cm. Der må ikke reklameres. Flagstænger til reklameflag er ikke tilladt Terræn regulering: Terræn regulering i forbindelse med opførelse af en bebyggelse eller et parcelhus skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. I forbindelse med godkendelse af vejprojekt fastlægger bygningsmyndigheden sokkelkoter for bygninger på den enkelte grund. Der må ikke etableres jordvolde på ejendommene eller i skel ud over de i lokalplanen angivne støjvolde/skærme. Terrænregulering skal ske så tæt på huset som muligt, så det naturlige terræn langs skel bevares. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Fælles friarealer skal anlægges som grønne områder eller lege arealer. Ud over mindre legehuse, fælles pavillioner og redskabsskure må der ikke opføres bebyggelse på arealerne. 8.2 Private haver skal hegnes med hæk. Dog må der opsættes et op til 5 m langt og 1,80 m højt fast hegn eller mur vinkelret på rækkehuse og dobbelthuse i naboskel. I parcelhusområdet (delområde A.2) må der opsættes 1,80 m højt fast hegn i skel, der afgrænser lokalplanområdet mod eksisterende villabebyggelse. 8.3 Terrænregulering må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden, da målet er at fastholde det eksisterende terræn. Regulering på den enkelte grund på indtil +/- 30 cm i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,5 meter kan dog finde sted. 8.4 Beplantning: Træer og beplantning skal holdes i en højde, så de ikke forringer udnyttelse af solvarme på facaderne og solfange- 21

22 re væsentligt, eller medfører væsentlige skygge gener på nabohusenes primære opholdarealer. 8.5 Støjafskærmning: Langs de på kortbilag 3 angivne strækninger, skal der etableres støjskærme i 2-2,5 m højde eller støjvold i 1,5 m højde, evt. med supplerende støjskærm på toppen i højde op til 1 m over støjvolden for at overholde grænseværdien for vejstøj ved boliger, som nævnt i redegørelsens afsnit Miljø. Støjskærmene skal være ens, i smukt design, og opføres enten med vandret bræddebeklædning eller som en grøn skærm pil eller efeu. Mod vejen skal støjvolden beplantes med Vedbend (Efeu) eller tilsvarende bunddække beplantning. 8.6 Ubebyggede arealer, det gælder for både private haver og fælles arealer, skal have et ordentligt udseende. Der må ikke oplagres byggematerialer, med mindre de er til et igangværende bygge- eller anlægsarbejde, som forventes afsluttet inden for en almindeligt rimelig tidshorisont. Henstilling af både, campingvogne eller uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted på hverken private eller fælles arealer. Dog er det tilladt i private haver at opbevare små både, som joller eller lignende. Lastbiler på mere end 3,5 tons må ikke parkeres i området om natten. Byrådet kan i forbindelse med godkendelse af grundejerforeningens vedtægter i henhold til 10.1, give mulighed for at der optages bestemmelse om, at der må parkeres indregistrerede campingvogne på en del af det fælles areal, der er udlagt til parkering m.m. langs vestsiden af Havdrup Centervej, jf Oplagspladser til renovation og genbrugs øer skal indrettes og afskærmes så de fremtræder praktisk og velindrettet og skal afskærmes med 1.80 m højt hegn og/eller beplantning, så de ikke skæmmer omgivelserne. 9 Tekniske anlæg 9.1 Der er tilslutningspligt til fælles antenneanlæg, f.eks. hybridnet eller fibernet. Der etableres fibernet i området. Paraboler må kun opsættes i overensstemmelse med Solrød kommunes til enhver tid gældende generelle retningslinjer for placering og udformning. 9.2 Rækkehuse og dobbelthuse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, som naturgasforsyning eller naturgas (evt. senere biogas) baseret på kraftvarme, efter Byrådets nærmere godkendelse. Der må ikke installeres brændeovne i boliger med kollektiv varmeforsyning. 22

23 9.3 Parcelhuse skal udformes som energiklasse 1 i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement. 9.4 Der vil efter nærmere godkendelse være mulighed for at etablere jordvarme og andre alternative energiformer. Der kan endvidere benyttes elvarme. 9.5 Eventuelle brændeovne til parcelhuse skal være svanemærket. 10 Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening/grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige ejere af grunde i området. I udbygningsfasen oprettes en grundejerforening for hvert delområde. Når området er ved at være udbygget kan grundejerforeningerne slås sammen. Grundejerforeningerne skal oprettes senest når en tredjedel af boligerne indenfor hvert delområde er taget i brug. Grundejerforeningens/ grundejerforeningernes vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes af Byrådet. Grundejerforeningen/ grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fælles stier og fælles friarealer indenfor de enkelte delområder Hvis grundejerforeningerne for de enkelte delområder vest for Havdrup Centervej ikke slås sammen, skal der oprettes en fælles paraply-grundejerforening med medlemspligt for alle grundejerforeninger, herunder kommende grundejerforeninger inden for helhedsplanens område. Dette gælder også for eventuelle andelsboligforeninger og almene boligselskaber. Den fælles grundejerforening har til formål at drive og vedligeholde øvrige fælles grønne anlæg, veje og stier. Den fælles grundejerforening skal oprettes senest, når to delområderne er taget i brug eller når Byrådet kræver det. 11 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 11.1 Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal parkeringsarealer og fælles friarealer inden for de enkelte delområder være anlagt og beplantet Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal denne være tilsluttet bredbåndsnet/hybridnet, kollektiv varmeforsyning og offentlig spildevandanlæg. Kravet om tilslutning til kollektiv varmforsyning gælder ikke for parcelhusene. 23

24 10.3 Støjskærme skal etableres inden forlængelsen af Havdrup Centervej ibrugtages som gennemgående vej. 12 Aflysning af byplanvedtægt/lokalplan 12.1 Byplanvedtægt nr. 38 for Vestermarksskolen i Havdrup fra 1975 aflyses med denne lokalplans vedtagelse Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 13 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må ændringer, udstykninger, ny bebyggelse osv. på lokalplanområdet kun ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil. Ønskes ændringer i de eksisterende forhold, skal bestemmelserne følges. Lokalplanen kræver altså ikke, at der etableres de anlæg m.v., som er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af området, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. 14 Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. 24

25 Solrød Byråd den

26

27

28

29

30 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget endeligt Solrød Byråd den

31

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere