5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl ) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl. 15.35 15.45) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres"

Transkript

1 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Ann Ammitzbo (kl :05) Velkommen til Majbritt Kjeldahl Lassen, der erstatter Maibritt Langfeldt Sørensen i Gudenåkomitéens sekretariat 2. Brugerrådets vedtægter v./ Ann Ammitzbo (kl ) Brugerrådets reviderede vedtægter præsenteres 3. Ændringer i den nye sejladsbekendtgørelse v. Bo Karlshøj Riis (kl ) Information om gæste-adgangstegn for gæste-motorbåde i forhold til sejladsbekendtgørelsen 4. Sejladsstistik 2013 v./ Lars Møller og Majbritt Kjeldahl Lassen (kl ) Gennemgang af kanoindberetningerne og motorbådsregistreringerne Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl ) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres 6. Orientering om Blå Sti projektet v./ Knud Erik Hesselbjerg (kl ) Status på projektet fremlægges 7. Piratsejlads v./ Bo Vestergaard (kl ) Ønske fra Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen om entydig orienteringstekst om reglerne for kanoudlejning til institutioner, der låner kanoer ud. Desuden forslag om nummerordning, således at alle sejlende på Gudenåen er med til at betale for pladser og vedligehold m.m. (bilag 1 og 2) 8. Sejlads m. vandski på Silkeborg søerne. v/ Maibritt L. Sørensen (kl ) Borgerønske om mulighed for at sejle med vandski diskuteres 9. Grødeskæring på Gudenåen v./ Bo Vestergaard ( ) Ønske om en brugbar ordning mht. grødeskæring. Sejladsproblemer sidst på sæsonen og derudover står telt-, raste- og campingpladser under vand ved våde somre. 10. IT fokusgruppe v. /Ann Ammitzbo ( ) Til udvikling af nye hjemmesider til kano- og motorbådsregistrering oprettes fokusgruppe med deltagelse fra kanoudlejerne og motorbådejerne 11. Eventuelt v. /Ann Ammitzbo ( ) s sekretariat

2 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Deltagende medlemmer Ann Ammitzbo Majbritt Kjeldahl Lassen Christian Overgaard Christensen Maibritt Langfeldt Sørensen Lars Møller Morten Fischer Jørgensen Hanne Wind-Larsen Bo Karlshøj Riis Christian Bruun Bundesen Knud Erik Hesselbjerg Leo Nielsen Willi Dupont Jens Szabo Jan Karnøe Jeppe Bo Nielsen Olaf Møller Bo Vestergaard Karsten Lunde Kristiansen Lars Johan Jensen Organisation Gudenåkomitéens sekretariat Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Viborg Kommune Randers Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune Naturstyrelsen Motorbådsklubberne Friluftsrådet Dansk Forening for Rosport Danmarks sportsfiskerforbund Turisterhvervet Danmarks Naturfredningsforening Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen Lodsejerforeningen Fraværende medlemmer Christian Halgreen Peter Just Ole Lund Svendsen Bodil Deen Petersen Jens Pedersen Anni Nørskov Mørch Organisation Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Ornitologisk Forening DGI Silkeborg Kommune Politiet Gudenåkomitéens sekretariat s sekretariat

3 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. For læsbarhedens skyld, vil Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen i referatet stå nævnt som Brugerrådet. Ad 1) Velkomst og præsentation Formanden, Ann Ammitzbo, bød velkommen til Brugerrådets medlemmer, og dernæst blev Majbritt Kjeldahl Lassen, der erstatter Maibritt Langfeldt Sørensen i Gudenåkomitéens sekretariat, præsenteret. Ad 2) Brugerrådets vedtægter Ann Ammitzbo redegjorde for, at en yderligere revision var påkrævet, inden de endelige vedtægter kan fremlægges på Brugerrådets førstemøde i I forbindelse med arbejdet med Brugerrådets forretningsorden er vi blevet opmærksomme på flere unøjagtigheder. I denne stod, at Gudenåkomitéen udpeger formanden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, at Gudenåkomitéen var politisk styregruppe for Brugerrådet, og at kommunerne via Gudenåkomitéen skal godkende vedtægtsændringer. Som s jurist læser lovgivningen, er vi i tvivl om at det er rigtigt. For det første, er der tale om vedtægter i stedet for forretningsorden. Dernæst er Gudenåkomitéen ikke i henhold til bekendtgørelsen for sejlads på Gudenåen styregruppe for Brugerrådet det er muligt, at man af praktiske årsager har haft Gudenåkomitéen som politisk styregruppe, men Gudenåkomitéen kan ikke være styregruppe for de ikke-kommunale medlemmer af Brugerrådet. Brugerrådet er selvkonstituerende og vælger selv sin formand det er altså ikke givet, at formanden fremadrettet skal være kommunalt ansat. Desuden skal Gudenåkomitéen ikke godkende vedtægtsændringer disse skal vedtages i medlemskommunernes kommunalbestyrelser, men kan dog behandles i de enkelte kommuners udvalg, såfremt kompetencen er henlagt hertil. Ad 3) Ændringer i den nye sejladsbekendtgørelse Bo Karlshøj Riis slog fast, at trods punktets overskrift, var der ikke sket nogen ændring i selve bekendtgørelsen, siden den trådte i kraft 30. april 2013 (bekendtgørelsen har nummer 416 af 14. april 2013). Punktet indeholdt derimod information om gæsteadgangstegn for gæstemotorbåde i forhold til sejladsbekendtgørelsen. Gæsteadgangstegnet koster 30 kr. og er gyldigt i 14 dage. s sekretariat

4 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Under arbejdet med den nye sejladsbekendtgørelse er paragraffen, der omhandler gæsteadgangstegn for gæstemotorbåd uforvarende røget ud. I den gamle sejladsbekendtgørelse fra 2007 stod der i 4, stk. 4: Motor- og sejldrevne fartøjer, der ikke er hjemmehørende på de vandområder, der reguleres af bekendtgørelsen, skal føre en gæstenummerplade ved sejlads. Gæste-nummerpladerne udleveres ved kommunens foranstaltning. At denne paragraf ikke står i den nye sejladsbekendtgørelse betyder dog ikke, at gæstemotorbåde ikke skal føre gæsteadgangstegn i Gudenåsystemet længere. Der er i den nye sejladsbekendtgørelses 6, 2 lovmæssig hjemmel til at kræve gæsteadgangstegn: 6 Kommunalbestyrelserne kan uanset bestemmelserne i 2-4 meddele tilladelse til: 1: Sejlads og anden færdsel i særlige tilfælde og særlige arrangementer. 2: Sejlads med andre typer fartøjer end dem, der er registreret efter 7-9. Her er andre typer fartøjer gæstefartøjer, der efter at have fået et gæstemærke får lov at sejle i Gudenåsystemet. Den nuværende ordning videreføres uændret, det er blot den lovmæssige hjemmel til gæsteadgangsgebyret, der ændres. De motorbådssejlende vil dermed ikke mærke nogen forskel. Ad 4) Sejladsstistik 2013 Gennemgangen af sejladsstatistikken 2013 indeholdt som noget nyt ud over informationer om udlejningssejlads også informationer om motorbådssejlads. Lars Møller gennemgik udlejningssejladsstatistikken med fokus på, hvad der var sket efter koncessionsudbuddet. Et af ønskerne med koncessionsudbuddet havde været at få flyttet en del af sejladsen længere nordpå, og indrapporteringerne af sejladsen viste, at der var sket en lille forskydning af sejladsen nordpå. Der var også en lille stigning i antallet af kanodage pr. virksomhed, hvorimod passagestatistikken ikke viste de store ændringer i forhold til sidste års statistik. Bo Vestergaard fremførte, at man trods en forrygende sommer med mange sejldage oplevede et fald i antallet af overnatninger. Som det er nu, er der gode faciliteter (især for børnefamilier) på strækningen Tørring-Kloster mølle, men hvis flerdagsturene/overnatningerne forsvinder, bliver det mindre rentabelt at holde pladserne, og mindre vedligeholdte eller lukkede pladser vil medføre at der forsvinder endnu flere turister en ond cirkel. Man risikerer at 40 års arbejde for gode faciliteter på denne stækning fordufter. Faldet i flerdagssture/overnatninger blev diskuteret. Bo Vestergaard fremførte, at Vejle Amt ønskede at begrænse antallet af endagsture, da disse bl.a. blev benyttet til polterabend eller firmafester. Desuden udnytter flerdagsture koncessionerne bedst. Der blev efterspurgt statistik på antallet af endagssejladser på den sydligere strækning af Gudenåen (strækning 1). Denne eftersendes fra Sekretariatet. s sekretariat

5 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Statistikken for de motorbådssejlende viste, at antallet af aktive motorbåde i Gudenåsystemet lå relativt stabilt i perioden fra gebyret blev indført i 2011 frem til De fleste motorbådssejlende betaler for deres registrering enten via abonnementsordningen eller via motorbådsregistreringssiden baad.gudsam.dk. Et fåtal benytter sig af muligheden for at overføre pengene til et kontonummer, og der har været en halvering i antallet af gebyrer betalt på denne måde efter en oplysningskampagne efter det første år med motorbådsgebyr. Halveringen ses som en positiv udvikling, da denne betalingsmåde er forbundet med større administration end de andre betalingsmåder. De gæstesejlende i motorbåd kom i 2013 primært fra Danmark (84% - heraf stort set alle fra Jylland), mens de udenlandske gæstesejlende (16%) med en enkelt norsk undtagelse fordelte sig på tyskere og hollændere (men en lille overvægt af tyskere). Ad 5) Sejladskontrol Hanne Wind-Larsen fortalte om sejladskontrollen 2013, som har været særligt omfattende i år. Det var 4 indsatsområder- - motorbåde, udlejningsfartøjer, udstyr i bådene samt kanopladserne. Hanne Wind-Larsen understregede, at der var langt flere kontroller end de oplyste 22, idet der også blev kontrolleret, når kommunens folk var på vandet i andre ærinder. Og kontrollerne stopper ikke, når kommunens folk går hjem der laves administrative kontroller (såkaldte krydskontroller). Det problem, man oplevede mest ved sommerens kontroller, var motorbådsregistreringerne. Der var problemer med motorbådsregistreringen i samtlige kommuner, hvor sejlads med motorbåd på Gudenåen er tilladt. I Randers og r, hvor Hanne Wind-Larsen havde deltaget i kontrollerne, havde 49 % af de kontrollerede motorbåde ikke betalt registreringsgebyret. Der er stadig motorbådssejlende, der påberåber sig uvidenhed om, at der er tale om et årligt gebyr. Gudenåkomitéen har et informationsarbejde foran sig i den henseende. Gennemgangen af sejladskontrollen gav anledning til diskussion i Brugerrådet. Jens Szabo kunne fortælle, at den øgede kontrolindsat ikke havde haft den store effekt på strækningen fra Ry og til Julsø for så vidt angår overtrædelser af fartgrænserne (især er fartoverskridelserne store på Julsø). Der var også en oplevelse af, at det var gæstebådene, der udgjorde problemet. Der var enighed om, at mere synligt politi eller anden myndighed var ønskeligt både på vandet (f.eks. brand- og redningsbåden), men også på land ved isætningsstederne. Tidspunktet for kontrollerne blev vendt Brugerrådets medlemmer oplyste, at lørdage 9-18 samt hverdage efter kl. 20 var typiske tidspunkter, hvor folk sejlede for stærkt. Lars Møller bad Brugerrådet om at melde disse tidspunktet ind, og Maibritt Langfeldt Sørensen oplyste, at politiet gerne ville tjekke på andre tidspunkter, end det var sket i år. Lars Møller oplyste, at en betjent i Skanderborg Kommune netop havde fået MARSIPOL uddannelsen og at s sekretariat

6 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. næste års kontrol vil være meget mere fleksibelt. MARSIPOL er en supplerende uddannelse inden for politiet, der gør, at det uddannede personale kan håndhæve lovgivningen til søs (herunder også i søer og på vandløb). Der blev af Lars Møller givet tilsagn om at mødes med politiet, bådfolkene og roerne med henblik på en dialog om fremtidig sejladskontrol. Lars Møller opfordrede endvidere Brugerrådets medlemmer til at tage billeder af planene fartsyndere (helst med bådnummer og ansigt) på den baggrund kan man foretage en politianmeldelse. Hanne Wind-Larsen konkluderede, at vi har et problem med hurtigtsejlende fartøjer i Gudenåsystemet, og det kræver flere ressourcer at løse det. Ad 6) Orientering om Blå Sti Projektet Knud Erik Hesselbjerg fortalte om Projektet Blå Sti og gjorde status på, hvor projektet befinder sig p.t. Projektets navn Blå Sti sigter naturligvis på Gudenåen, men er uheldigt valgt, da cykelruter i naturen er markeret med blå skilte og de to ting bør ikke kunne forveksles. I stedet benyttes nu projektnavnet Sejladsoplevelser på Gudenåen Vandvejen Vandvejen er det korte navn. Gudenåkomitéen er initiativtager til projektet. OplevGudenaa har støttet projektbeskrivelsen og overvejer at søge Nordea-fonden om midler til realisering. Det koster 13 millioner at realisere visionen for Vandvejen. Målet er at lave en sammenhængende vandvej med gode faciliteter, formidling og tilgængelighed før, under og efter en sejltur på Gudenåen. 20 repræsentanter for - især sejlende - brugere af Gudenåen har afholdt 2 møder og indsendt bidrag til projektbeskrivelsen. Næste møde finder sted februar 2014, hvor næste skridt aftales. Ad 7) Piratsejlads Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen fremførte, at de oplevede situationer, hvor spejdere o.l. låner deres kanoer ud til nogen, der ikke har lov til at låne dem f.eks. skolers venskabsklasser. Foreningen ønsker, at det nuværende orienteringsbrev (som februar 2012 blev udsendt til spejdere o.l.) skulle formuleres sådan, at man ikke kunne være i tvivl om, hvad man må og ikke må som forening. Desuden skal brevet placeres på hjemmesiden, så man nemt kan finde informationerne. Bo Karlshøj Riis oplyste, at man gerne ville revidere teksten i det informationsmateriale om sejladsreglerne, det indgå i sejladsfolderen og bliver uddelt til de kanosejlende. s sekretariat

7 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Ann Ammitzbo fortalte, at brevet vil blive omformuleret, så det bliver kortere og mere præcist, og det vil få en anden og mere fremtrædende placering på hjemmesiden til næste års sejladssæson. Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen efterlyste ligeledes mulighed for, at samtlige sejlende på Gudenåen betaler et gebyr. Dette kunne så gå til pladsvedligehold. Derudover vil det blive nemmere for ikke-myndigheder at se, hvem der ejer kanoerne. Ann Ammitzbo fortalte, at ønsket om at alle sejlende skal betale et gebyr er et spørgsmål, som skal behandles politisk, men at et gebyr iht. sejladsbekendtgørelsen 15 kun må være til dækning af omkostningerne ved administration af bekendtgørelsen.. Der blev givet udtryk for, at man skulle gøre alt, hvad man kunne for at begrænse den ulovlige sejlads på Gudenåen hvis man ikke gør det, bliver argumentet om naturhensynet, der ligger bag koncessionerne, udhulet. Ad 8. Sejlads med vandski på Silkeborg søerne Maibritt Langfeldt Sørensen spurgte, på baggrund af en borgerhenvendelse, Brugerrådet om en mulig placering af et område til hurtigsejlads. Silkeborg og Skanderborg Kommuner havde ikke kunne finde et egnet område der skal tages hensyn til såvel natur som de bløde trafikanter. Spørgsmålet delte Brugerrådet. Flere kunne se det fordelagtige i., at hvis der var et område til hurtigsejlads kunne dette måske fjerne problemet med hurtigtgående både fra andre områder i Gudenåen. Juelsø (hvor der tidligere har ligget en vandskibane) og Silkeborg Langsø blev nævnt som mulige lokationer. Jeppe Bo Nielsen kunne godt forestille sig, at man via et anlæg fremmede bullerbasseaktiviteter, også for at tage hensyn til andre end kanosejlende. Dog var tids- og stedbegrænsning vigtigt. Jens Szabo påpegede, at en sådan satsning fordrede olieopsamlingssteder og ordentlige isætningsforhold. Knus Erik Hesselbjerg udtrykte bekymring for, om de hurtigtsejlende ville blive inden for det udpegede område, og Jens Szabo gjorde opmærksom på, at man ved et område med hutigsejlads skulle passe på vandscootere, der nemt kunne sejle omkring 80 km/t.. Lars Møller oplyste, at naturlige søer pga. bl.a. dybdeforhold ikke var optimale steder til vandskisport. Danmarks Naturfredningsforening ville gøre alt hvad de kunne for at forhindre etableringen af et sådant område. Brugerrådet kunne således ikke pege på et område, der ville egne sig til sejlads med vandski, og borgeren vil snarest få besked herom. Ad 9. Grødeskæring i Gudenåen Bo Vestergaard fortalte om ønsket fra Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen om øget grødeskæring. Som det ser ud nu, er der sejladsproblemer sidst på sæsonen folk har svært ved at padle sig frem. Derudover står telt-, raste- og campingpladser under vand ved våde somre. s sekretariat

8 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Christian Overgaard Christensen fortalte, at grødeskæring er fastsat af et regulativ, som man ikke kan gå ud over. På strækningen fra Silkeborg til Randers fastslår regulativet, at grøden må slås maksimalt 1 x årligt. Bo Karlshøj Riis oplyste, at man opstrøms Mossø og til Mattrup Å har 2 årlige kontroller, og at man udfører grødeskæring såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til afstrømningsevnen. Bo Karlshøj Riis tager dog ønsket med hjem til Horsens Kommune. Christian Overgaard Christensen oplyste, at man er velkommen til at komme med forslag, der kan medtages når regulativet skal behandles næste gang f.eks. input til skæringstidspunkt. Alle interessenter bliver hørt. Grødeskæring er et stort indgreb i vandløbet fauna og biologi. Naturen under vandet er også beskyttet. Ved at slå grøden, fremmer man arter, der trives under disse situationer på bekostning af andre arter. Grøden er der, fordi vandet er blevet renere. Lars Møller fremførte, at den megen grøde også kan være en overgangsfase, når man går fra knapt så rent vand til rent vand. Grøde slås altså af hensyn til vandafledningen under hensyntagen til naturen. Der tages ikke hensyn til turister o.l. Med de nuværende regler kan en hyppigere grødeskæring ikke finde sted. Men måske er der lokale tiltag, der kan gøres således, at vandstanden eksempelvis kan sænkes ved teltpladser. Knud Erik Hellebjerg fortalte, at Silkeborg Kommune hjælper Kongensbro Kro samt Svostrup Kro med at undgå oversvømmelser ved at hæve arealet med jord. Ad 10) IT fokusgruppe Ann Ammitzbo orienterede om, at der skal udvikles nye hjemmesider til udlejnings- og motorbådsregistrering. I den forbindelse skal der oprettes en fokusgruppe med deltagelse fra fartøjsudlejerne og motorbådejerne. Hver gruppe bedes vælge 2 personer til det formål, og repræsentanterne for de 2 grupper bedes melde tilbage til sekretariatet senest 1. januar 2014 om hvem medlemmerne i IT fokusgruppen bliver. Ad 11) Eventuelt Ann Ammitzbo gentog opfordringen fra sidste Brugerrådsmøde om, at Brugerrådets medlemmer skal sørge for at de reelt repræsenterer deres bagland. Sørg for at sende referater ud til alle relevante medlemmer. Dernæst omtalte hun sejladsindberetningern. Som noget nyt i 2013 har kanoudlejere skulle indrapportere samtlige kanosejladser 3 x årligt i stedet for 1 x året. I 12 i reglerne for udlejning samt i 24 i mindstekravende i udbudsmaterialet står følgende. Fartøjsudlejerne, med tilladelse til langturs- eller timesejlads, skal løbende og mindst ultimo juni, ultimo august og ultimo oktober indberette al sejlads med udlejningsfartøjer på Sekretariatet udsendte en mail til alle kanoudlejere om det i september s sekretariat

9 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Det kan konstateres, at der mangler indberetninger både fra timesejlads og langturssejlads for timesejlads er det 1/3 der mangler at indberette. Ann Ammitzbo gjorde opmærksom på, at det betragtes som misvedligehold af kontrakten ikke at indberette sejladsen. Det kan også få konsekvenser for pointtildelingen til næste udbudsrunde. Dette første år efter kanoudbuddet er der set lempeligt på kravet, men fra næste sejladssæson forventes de nye rutiner at være på plads. Lars Johan Jensen efterspurgte juridisk viden om, hvem har ansvaret, hvis folk er faldet i vandet i Mossø? Er det lodsejeren, der har jord ned til vandet, der har ansvar for at redde personen? Sekretariatet lovede at undersøge problemstillingen og vende tilbage med svar på næste møde i Brugerrådet. s sekretariat

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch 30. april 2014 kl. 15.00 17.00,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen 2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen Orientering om status

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40)

6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40) Referatet følger efter dagsordenen Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.00 15.05) 2. Orientering fra Gudenåkomitéen v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.05 15.10) Der orienteres om Gudenåkomitéens

Læs mere

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk Møde i Brugerrådet torsdag d. 4. december 2008 Sted: Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34 REFERAT: Medlem Repræsenteres pt. ved Mail Tilstede: Motorbåds- og sejlklubber Leo Nielsen, Leo.nielsen@c.dk

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 6. marts 2015 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale Multisalen Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 16. marts 2015 Dagsorden:

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Generel del: Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE 25-05-2011 Deltagere: Se bilag nedenfor. Referat i henhold til dagsorden: 1. Velkomst Frederik

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 26. september 2014 Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 5. december 2014 kl. 09.00 15.00 Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By. Mødelokale Vinkælderen Der blev serveret morgenkaffe og let julefrokost 12. december

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Velkommen til sejlads på Susåen

Velkommen til sejlads på Susåen Velkommen til sejlads på Susåen Sejlads på Susåen er til glæde for mange mennesker. I gennemsnit foretages ca. 12.000 kanoture hver sæson. Det betyder, at over 25.000 personer bliver mange naturoplevelser

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle.

Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. Der er desværre udsendt 2 forskellige dagsordener,det er den sidst udsendte,der er gældende. 1.Formandens velkomst. Carsten

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 4/9-2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 4/9-2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 4/9-2014 Sted: Brimas Satellitvej 10, 8700 Horsens. Deltagere: Lars Vinther, Mikael Kristensen, Rudi Jørgensen, Keld B. Olsen, Henrik Læsø Sørensen, Morten Bundgaard og Rikke

Læs mere

03.02 Siden sidst v/direktøren: Referat 3. møde 2014 DAGSORDEN. Pkt. Emne: Beslutning: 03.01 Referat:

03.02 Siden sidst v/direktøren: Referat 3. møde 2014 DAGSORDEN. Pkt. Emne: Beslutning: 03.01 Referat: Referat 3. møde 2014 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00-21.30 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ernst Hundrup EH Ewa

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.27. december 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat åben dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d.17.12.2009 kl. 16.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere