5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl ) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl. 15.35 15.45) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres"

Transkript

1 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Ann Ammitzbo (kl :05) Velkommen til Majbritt Kjeldahl Lassen, der erstatter Maibritt Langfeldt Sørensen i Gudenåkomitéens sekretariat 2. Brugerrådets vedtægter v./ Ann Ammitzbo (kl ) Brugerrådets reviderede vedtægter præsenteres 3. Ændringer i den nye sejladsbekendtgørelse v. Bo Karlshøj Riis (kl ) Information om gæste-adgangstegn for gæste-motorbåde i forhold til sejladsbekendtgørelsen 4. Sejladsstistik 2013 v./ Lars Møller og Majbritt Kjeldahl Lassen (kl ) Gennemgang af kanoindberetningerne og motorbådsregistreringerne Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl ) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres 6. Orientering om Blå Sti projektet v./ Knud Erik Hesselbjerg (kl ) Status på projektet fremlægges 7. Piratsejlads v./ Bo Vestergaard (kl ) Ønske fra Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen om entydig orienteringstekst om reglerne for kanoudlejning til institutioner, der låner kanoer ud. Desuden forslag om nummerordning, således at alle sejlende på Gudenåen er med til at betale for pladser og vedligehold m.m. (bilag 1 og 2) 8. Sejlads m. vandski på Silkeborg søerne. v/ Maibritt L. Sørensen (kl ) Borgerønske om mulighed for at sejle med vandski diskuteres 9. Grødeskæring på Gudenåen v./ Bo Vestergaard ( ) Ønske om en brugbar ordning mht. grødeskæring. Sejladsproblemer sidst på sæsonen og derudover står telt-, raste- og campingpladser under vand ved våde somre. 10. IT fokusgruppe v. /Ann Ammitzbo ( ) Til udvikling af nye hjemmesider til kano- og motorbådsregistrering oprettes fokusgruppe med deltagelse fra kanoudlejerne og motorbådejerne 11. Eventuelt v. /Ann Ammitzbo ( ) s sekretariat

2 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Deltagende medlemmer Ann Ammitzbo Majbritt Kjeldahl Lassen Christian Overgaard Christensen Maibritt Langfeldt Sørensen Lars Møller Morten Fischer Jørgensen Hanne Wind-Larsen Bo Karlshøj Riis Christian Bruun Bundesen Knud Erik Hesselbjerg Leo Nielsen Willi Dupont Jens Szabo Jan Karnøe Jeppe Bo Nielsen Olaf Møller Bo Vestergaard Karsten Lunde Kristiansen Lars Johan Jensen Organisation Gudenåkomitéens sekretariat Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Viborg Kommune Randers Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune Naturstyrelsen Motorbådsklubberne Friluftsrådet Dansk Forening for Rosport Danmarks sportsfiskerforbund Turisterhvervet Danmarks Naturfredningsforening Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen Lodsejerforeningen Fraværende medlemmer Christian Halgreen Peter Just Ole Lund Svendsen Bodil Deen Petersen Jens Pedersen Anni Nørskov Mørch Organisation Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Ornitologisk Forening DGI Silkeborg Kommune Politiet Gudenåkomitéens sekretariat s sekretariat

3 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. For læsbarhedens skyld, vil Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen i referatet stå nævnt som Brugerrådet. Ad 1) Velkomst og præsentation Formanden, Ann Ammitzbo, bød velkommen til Brugerrådets medlemmer, og dernæst blev Majbritt Kjeldahl Lassen, der erstatter Maibritt Langfeldt Sørensen i Gudenåkomitéens sekretariat, præsenteret. Ad 2) Brugerrådets vedtægter Ann Ammitzbo redegjorde for, at en yderligere revision var påkrævet, inden de endelige vedtægter kan fremlægges på Brugerrådets førstemøde i I forbindelse med arbejdet med Brugerrådets forretningsorden er vi blevet opmærksomme på flere unøjagtigheder. I denne stod, at Gudenåkomitéen udpeger formanden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, at Gudenåkomitéen var politisk styregruppe for Brugerrådet, og at kommunerne via Gudenåkomitéen skal godkende vedtægtsændringer. Som s jurist læser lovgivningen, er vi i tvivl om at det er rigtigt. For det første, er der tale om vedtægter i stedet for forretningsorden. Dernæst er Gudenåkomitéen ikke i henhold til bekendtgørelsen for sejlads på Gudenåen styregruppe for Brugerrådet det er muligt, at man af praktiske årsager har haft Gudenåkomitéen som politisk styregruppe, men Gudenåkomitéen kan ikke være styregruppe for de ikke-kommunale medlemmer af Brugerrådet. Brugerrådet er selvkonstituerende og vælger selv sin formand det er altså ikke givet, at formanden fremadrettet skal være kommunalt ansat. Desuden skal Gudenåkomitéen ikke godkende vedtægtsændringer disse skal vedtages i medlemskommunernes kommunalbestyrelser, men kan dog behandles i de enkelte kommuners udvalg, såfremt kompetencen er henlagt hertil. Ad 3) Ændringer i den nye sejladsbekendtgørelse Bo Karlshøj Riis slog fast, at trods punktets overskrift, var der ikke sket nogen ændring i selve bekendtgørelsen, siden den trådte i kraft 30. april 2013 (bekendtgørelsen har nummer 416 af 14. april 2013). Punktet indeholdt derimod information om gæsteadgangstegn for gæstemotorbåde i forhold til sejladsbekendtgørelsen. Gæsteadgangstegnet koster 30 kr. og er gyldigt i 14 dage. s sekretariat

4 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Under arbejdet med den nye sejladsbekendtgørelse er paragraffen, der omhandler gæsteadgangstegn for gæstemotorbåd uforvarende røget ud. I den gamle sejladsbekendtgørelse fra 2007 stod der i 4, stk. 4: Motor- og sejldrevne fartøjer, der ikke er hjemmehørende på de vandområder, der reguleres af bekendtgørelsen, skal føre en gæstenummerplade ved sejlads. Gæste-nummerpladerne udleveres ved kommunens foranstaltning. At denne paragraf ikke står i den nye sejladsbekendtgørelse betyder dog ikke, at gæstemotorbåde ikke skal føre gæsteadgangstegn i Gudenåsystemet længere. Der er i den nye sejladsbekendtgørelses 6, 2 lovmæssig hjemmel til at kræve gæsteadgangstegn: 6 Kommunalbestyrelserne kan uanset bestemmelserne i 2-4 meddele tilladelse til: 1: Sejlads og anden færdsel i særlige tilfælde og særlige arrangementer. 2: Sejlads med andre typer fartøjer end dem, der er registreret efter 7-9. Her er andre typer fartøjer gæstefartøjer, der efter at have fået et gæstemærke får lov at sejle i Gudenåsystemet. Den nuværende ordning videreføres uændret, det er blot den lovmæssige hjemmel til gæsteadgangsgebyret, der ændres. De motorbådssejlende vil dermed ikke mærke nogen forskel. Ad 4) Sejladsstistik 2013 Gennemgangen af sejladsstatistikken 2013 indeholdt som noget nyt ud over informationer om udlejningssejlads også informationer om motorbådssejlads. Lars Møller gennemgik udlejningssejladsstatistikken med fokus på, hvad der var sket efter koncessionsudbuddet. Et af ønskerne med koncessionsudbuddet havde været at få flyttet en del af sejladsen længere nordpå, og indrapporteringerne af sejladsen viste, at der var sket en lille forskydning af sejladsen nordpå. Der var også en lille stigning i antallet af kanodage pr. virksomhed, hvorimod passagestatistikken ikke viste de store ændringer i forhold til sidste års statistik. Bo Vestergaard fremførte, at man trods en forrygende sommer med mange sejldage oplevede et fald i antallet af overnatninger. Som det er nu, er der gode faciliteter (især for børnefamilier) på strækningen Tørring-Kloster mølle, men hvis flerdagsturene/overnatningerne forsvinder, bliver det mindre rentabelt at holde pladserne, og mindre vedligeholdte eller lukkede pladser vil medføre at der forsvinder endnu flere turister en ond cirkel. Man risikerer at 40 års arbejde for gode faciliteter på denne stækning fordufter. Faldet i flerdagssture/overnatninger blev diskuteret. Bo Vestergaard fremførte, at Vejle Amt ønskede at begrænse antallet af endagsture, da disse bl.a. blev benyttet til polterabend eller firmafester. Desuden udnytter flerdagsture koncessionerne bedst. Der blev efterspurgt statistik på antallet af endagssejladser på den sydligere strækning af Gudenåen (strækning 1). Denne eftersendes fra Sekretariatet. s sekretariat

5 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Statistikken for de motorbådssejlende viste, at antallet af aktive motorbåde i Gudenåsystemet lå relativt stabilt i perioden fra gebyret blev indført i 2011 frem til De fleste motorbådssejlende betaler for deres registrering enten via abonnementsordningen eller via motorbådsregistreringssiden baad.gudsam.dk. Et fåtal benytter sig af muligheden for at overføre pengene til et kontonummer, og der har været en halvering i antallet af gebyrer betalt på denne måde efter en oplysningskampagne efter det første år med motorbådsgebyr. Halveringen ses som en positiv udvikling, da denne betalingsmåde er forbundet med større administration end de andre betalingsmåder. De gæstesejlende i motorbåd kom i 2013 primært fra Danmark (84% - heraf stort set alle fra Jylland), mens de udenlandske gæstesejlende (16%) med en enkelt norsk undtagelse fordelte sig på tyskere og hollændere (men en lille overvægt af tyskere). Ad 5) Sejladskontrol Hanne Wind-Larsen fortalte om sejladskontrollen 2013, som har været særligt omfattende i år. Det var 4 indsatsområder- - motorbåde, udlejningsfartøjer, udstyr i bådene samt kanopladserne. Hanne Wind-Larsen understregede, at der var langt flere kontroller end de oplyste 22, idet der også blev kontrolleret, når kommunens folk var på vandet i andre ærinder. Og kontrollerne stopper ikke, når kommunens folk går hjem der laves administrative kontroller (såkaldte krydskontroller). Det problem, man oplevede mest ved sommerens kontroller, var motorbådsregistreringerne. Der var problemer med motorbådsregistreringen i samtlige kommuner, hvor sejlads med motorbåd på Gudenåen er tilladt. I Randers og r, hvor Hanne Wind-Larsen havde deltaget i kontrollerne, havde 49 % af de kontrollerede motorbåde ikke betalt registreringsgebyret. Der er stadig motorbådssejlende, der påberåber sig uvidenhed om, at der er tale om et årligt gebyr. Gudenåkomitéen har et informationsarbejde foran sig i den henseende. Gennemgangen af sejladskontrollen gav anledning til diskussion i Brugerrådet. Jens Szabo kunne fortælle, at den øgede kontrolindsat ikke havde haft den store effekt på strækningen fra Ry og til Julsø for så vidt angår overtrædelser af fartgrænserne (især er fartoverskridelserne store på Julsø). Der var også en oplevelse af, at det var gæstebådene, der udgjorde problemet. Der var enighed om, at mere synligt politi eller anden myndighed var ønskeligt både på vandet (f.eks. brand- og redningsbåden), men også på land ved isætningsstederne. Tidspunktet for kontrollerne blev vendt Brugerrådets medlemmer oplyste, at lørdage 9-18 samt hverdage efter kl. 20 var typiske tidspunkter, hvor folk sejlede for stærkt. Lars Møller bad Brugerrådet om at melde disse tidspunktet ind, og Maibritt Langfeldt Sørensen oplyste, at politiet gerne ville tjekke på andre tidspunkter, end det var sket i år. Lars Møller oplyste, at en betjent i Skanderborg Kommune netop havde fået MARSIPOL uddannelsen og at s sekretariat

6 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. næste års kontrol vil være meget mere fleksibelt. MARSIPOL er en supplerende uddannelse inden for politiet, der gør, at det uddannede personale kan håndhæve lovgivningen til søs (herunder også i søer og på vandløb). Der blev af Lars Møller givet tilsagn om at mødes med politiet, bådfolkene og roerne med henblik på en dialog om fremtidig sejladskontrol. Lars Møller opfordrede endvidere Brugerrådets medlemmer til at tage billeder af planene fartsyndere (helst med bådnummer og ansigt) på den baggrund kan man foretage en politianmeldelse. Hanne Wind-Larsen konkluderede, at vi har et problem med hurtigtsejlende fartøjer i Gudenåsystemet, og det kræver flere ressourcer at løse det. Ad 6) Orientering om Blå Sti Projektet Knud Erik Hesselbjerg fortalte om Projektet Blå Sti og gjorde status på, hvor projektet befinder sig p.t. Projektets navn Blå Sti sigter naturligvis på Gudenåen, men er uheldigt valgt, da cykelruter i naturen er markeret med blå skilte og de to ting bør ikke kunne forveksles. I stedet benyttes nu projektnavnet Sejladsoplevelser på Gudenåen Vandvejen Vandvejen er det korte navn. Gudenåkomitéen er initiativtager til projektet. OplevGudenaa har støttet projektbeskrivelsen og overvejer at søge Nordea-fonden om midler til realisering. Det koster 13 millioner at realisere visionen for Vandvejen. Målet er at lave en sammenhængende vandvej med gode faciliteter, formidling og tilgængelighed før, under og efter en sejltur på Gudenåen. 20 repræsentanter for - især sejlende - brugere af Gudenåen har afholdt 2 møder og indsendt bidrag til projektbeskrivelsen. Næste møde finder sted februar 2014, hvor næste skridt aftales. Ad 7) Piratsejlads Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen fremførte, at de oplevede situationer, hvor spejdere o.l. låner deres kanoer ud til nogen, der ikke har lov til at låne dem f.eks. skolers venskabsklasser. Foreningen ønsker, at det nuværende orienteringsbrev (som februar 2012 blev udsendt til spejdere o.l.) skulle formuleres sådan, at man ikke kunne være i tvivl om, hvad man må og ikke må som forening. Desuden skal brevet placeres på hjemmesiden, så man nemt kan finde informationerne. Bo Karlshøj Riis oplyste, at man gerne ville revidere teksten i det informationsmateriale om sejladsreglerne, det indgå i sejladsfolderen og bliver uddelt til de kanosejlende. s sekretariat

7 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Ann Ammitzbo fortalte, at brevet vil blive omformuleret, så det bliver kortere og mere præcist, og det vil få en anden og mere fremtrædende placering på hjemmesiden til næste års sejladssæson. Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen efterlyste ligeledes mulighed for, at samtlige sejlende på Gudenåen betaler et gebyr. Dette kunne så gå til pladsvedligehold. Derudover vil det blive nemmere for ikke-myndigheder at se, hvem der ejer kanoerne. Ann Ammitzbo fortalte, at ønsket om at alle sejlende skal betale et gebyr er et spørgsmål, som skal behandles politisk, men at et gebyr iht. sejladsbekendtgørelsen 15 kun må være til dækning af omkostningerne ved administration af bekendtgørelsen.. Der blev givet udtryk for, at man skulle gøre alt, hvad man kunne for at begrænse den ulovlige sejlads på Gudenåen hvis man ikke gør det, bliver argumentet om naturhensynet, der ligger bag koncessionerne, udhulet. Ad 8. Sejlads med vandski på Silkeborg søerne Maibritt Langfeldt Sørensen spurgte, på baggrund af en borgerhenvendelse, Brugerrådet om en mulig placering af et område til hurtigsejlads. Silkeborg og Skanderborg Kommuner havde ikke kunne finde et egnet område der skal tages hensyn til såvel natur som de bløde trafikanter. Spørgsmålet delte Brugerrådet. Flere kunne se det fordelagtige i., at hvis der var et område til hurtigsejlads kunne dette måske fjerne problemet med hurtigtgående både fra andre områder i Gudenåen. Juelsø (hvor der tidligere har ligget en vandskibane) og Silkeborg Langsø blev nævnt som mulige lokationer. Jeppe Bo Nielsen kunne godt forestille sig, at man via et anlæg fremmede bullerbasseaktiviteter, også for at tage hensyn til andre end kanosejlende. Dog var tids- og stedbegrænsning vigtigt. Jens Szabo påpegede, at en sådan satsning fordrede olieopsamlingssteder og ordentlige isætningsforhold. Knus Erik Hesselbjerg udtrykte bekymring for, om de hurtigtsejlende ville blive inden for det udpegede område, og Jens Szabo gjorde opmærksom på, at man ved et område med hutigsejlads skulle passe på vandscootere, der nemt kunne sejle omkring 80 km/t.. Lars Møller oplyste, at naturlige søer pga. bl.a. dybdeforhold ikke var optimale steder til vandskisport. Danmarks Naturfredningsforening ville gøre alt hvad de kunne for at forhindre etableringen af et sådant område. Brugerrådet kunne således ikke pege på et område, der ville egne sig til sejlads med vandski, og borgeren vil snarest få besked herom. Ad 9. Grødeskæring i Gudenåen Bo Vestergaard fortalte om ønsket fra Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen om øget grødeskæring. Som det ser ud nu, er der sejladsproblemer sidst på sæsonen folk har svært ved at padle sig frem. Derudover står telt-, raste- og campingpladser under vand ved våde somre. s sekretariat

8 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Christian Overgaard Christensen fortalte, at grødeskæring er fastsat af et regulativ, som man ikke kan gå ud over. På strækningen fra Silkeborg til Randers fastslår regulativet, at grøden må slås maksimalt 1 x årligt. Bo Karlshøj Riis oplyste, at man opstrøms Mossø og til Mattrup Å har 2 årlige kontroller, og at man udfører grødeskæring såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til afstrømningsevnen. Bo Karlshøj Riis tager dog ønsket med hjem til Horsens Kommune. Christian Overgaard Christensen oplyste, at man er velkommen til at komme med forslag, der kan medtages når regulativet skal behandles næste gang f.eks. input til skæringstidspunkt. Alle interessenter bliver hørt. Grødeskæring er et stort indgreb i vandløbet fauna og biologi. Naturen under vandet er også beskyttet. Ved at slå grøden, fremmer man arter, der trives under disse situationer på bekostning af andre arter. Grøden er der, fordi vandet er blevet renere. Lars Møller fremførte, at den megen grøde også kan være en overgangsfase, når man går fra knapt så rent vand til rent vand. Grøde slås altså af hensyn til vandafledningen under hensyntagen til naturen. Der tages ikke hensyn til turister o.l. Med de nuværende regler kan en hyppigere grødeskæring ikke finde sted. Men måske er der lokale tiltag, der kan gøres således, at vandstanden eksempelvis kan sænkes ved teltpladser. Knud Erik Hellebjerg fortalte, at Silkeborg Kommune hjælper Kongensbro Kro samt Svostrup Kro med at undgå oversvømmelser ved at hæve arealet med jord. Ad 10) IT fokusgruppe Ann Ammitzbo orienterede om, at der skal udvikles nye hjemmesider til udlejnings- og motorbådsregistrering. I den forbindelse skal der oprettes en fokusgruppe med deltagelse fra fartøjsudlejerne og motorbådejerne. Hver gruppe bedes vælge 2 personer til det formål, og repræsentanterne for de 2 grupper bedes melde tilbage til sekretariatet senest 1. januar 2014 om hvem medlemmerne i IT fokusgruppen bliver. Ad 11) Eventuelt Ann Ammitzbo gentog opfordringen fra sidste Brugerrådsmøde om, at Brugerrådets medlemmer skal sørge for at de reelt repræsenterer deres bagland. Sørg for at sende referater ud til alle relevante medlemmer. Dernæst omtalte hun sejladsindberetningern. Som noget nyt i 2013 har kanoudlejere skulle indrapportere samtlige kanosejladser 3 x årligt i stedet for 1 x året. I 12 i reglerne for udlejning samt i 24 i mindstekravende i udbudsmaterialet står følgende. Fartøjsudlejerne, med tilladelse til langturs- eller timesejlads, skal løbende og mindst ultimo juni, ultimo august og ultimo oktober indberette al sejlads med udlejningsfartøjer på Sekretariatet udsendte en mail til alle kanoudlejere om det i september s sekretariat

9 12. november 2013 kl , Byrådssalen,. Det kan konstateres, at der mangler indberetninger både fra timesejlads og langturssejlads for timesejlads er det 1/3 der mangler at indberette. Ann Ammitzbo gjorde opmærksom på, at det betragtes som misvedligehold af kontrakten ikke at indberette sejladsen. Det kan også få konsekvenser for pointtildelingen til næste udbudsrunde. Dette første år efter kanoudbuddet er der set lempeligt på kravet, men fra næste sejladssæson forventes de nye rutiner at være på plads. Lars Johan Jensen efterspurgte juridisk viden om, hvem har ansvaret, hvis folk er faldet i vandet i Mossø? Er det lodsejeren, der har jord ned til vandet, der har ansvar for at redde personen? Sekretariatet lovede at undersøge problemstillingen og vende tilbage med svar på næste møde i Brugerrådet. s sekretariat

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch 30. april 2014 kl. 15.00 17.00,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen 2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen Orientering om status

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 11. november 2014, kl. 15.00 17.00 Mødelokale Multisalen, Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. 20. november 2014 Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen

Læs mere

6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40)

6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40) Referatet følger efter dagsordenen Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.00 15.05) 2. Orientering fra Gudenåkomitéen v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.05 15.10) Der orienteres om Gudenåkomitéens

Læs mere

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk Møde i Brugerrådet torsdag d. 4. december 2008 Sted: Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34 REFERAT: Medlem Repræsenteres pt. ved Mail Tilstede: Motorbåds- og sejlklubber Leo Nielsen, Leo.nielsen@c.dk

Læs mere

Referat af møde i Brugerrådet for sejlads afholdt den 31. august 2010

Referat af møde i Brugerrådet for sejlads afholdt den 31. august 2010 Deltagere: - Hans Brok-Brandi (Skanderborg Kommune) - Lars Møller (Skanderborg Kommune) - Steen Thomsen (Horsens Kommune) - Bodil Deen (Silkeborg Kommune) - Hanne Wind-Larsen (Randers Kommune), - Christian

Læs mere

Langturskoncessioner til udlejning af fartøjer på Gudenåen

Langturskoncessioner til udlejning af fartøjer på Gudenåen Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Jeppe Bo Nielsen Enghavevej 7 8850 Bjerringbro naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Langturskoncessioner til udlejning af fartøjer

Læs mere

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Den 5. oktober 2010 Til medlemmer af Gudenåkomitéen Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Mødet blev afholdt på Fladbro Kro. Deltagere: Se bilag 1. Velkomst og præsentation af deltagerne

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet 1 Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet I medfør af 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. xxx af xx.xx.2016 om

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer på Skanderborgsøerne og Tåning Å

Tilladelse til udlejning af kanoer på Skanderborgsøerne og Tåning Å Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg Dato: 02-07-2014 Sagsnr.: 13/20577 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur Og Miljø Knudsvej 34 8680

Læs mere

3. Bekendtgørelse nr. 416 af v./ Jørgen Jørgensen (kl ) Opdatering på revisionen af den nuværende sejladsbekendtgørelse

3. Bekendtgørelse nr. 416 af v./ Jørgen Jørgensen (kl ) Opdatering på revisionen af den nuværende sejladsbekendtgørelse - Referatet er at finde efter dagsordenen Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.00 15.05) Velkommen til Morten Horsfeldt Jespersen (Silkeborg kommune), der erstatter Jørgen Jørgensen som formand

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen Trust Camping v. Lars Nielsen Sørkelvej 12 8882 Fårvang Sendt pr. mail til info@trustcamping.dk 7. april 2014 Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen Silkeborg Kommune meddeler

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen Danhostel Skanderborg Kindlersvej 9 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 8-5-2013 Sagsnr.: 13/20583

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer på Gudenåen

Tilladelse til udlejning af kanoer på Gudenåen Terassen Camping v/mike og Vivi Noble Himmelbjergvej 9a 8600 Silkeborg 8. april 2013 Tilladelse til udlejning af kanoer på Gudenåen Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

For strækning 1 er fastsat, at hver koncession giver ret til 12 starter. For strækning 2 er der ikke begrænsning på antal starter.

For strækning 1 er fastsat, at hver koncession giver ret til 12 starter. For strækning 2 er der ikke begrænsning på antal starter. Silkeborg Kajak og Cykeludlejning v. Summit Aps Åhave allé 7 8600 Silkeborg Att.: Per Kristensen 11. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer til sejlads på Gudenåen Silkeborg Kommune meddeler hermed

Læs mere

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

Referatet for mødet begynder på side 3 Dagsorden for mødet kan ses herunder

Referatet for mødet begynder på side 3 Dagsorden for mødet kan ses herunder Referat fra møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 28. april 2016, kl. 15.00 17.00 Mødelokale C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1, 8600 Silkeborg. 9. maj 2016 Referatet for mødet begynder på side 3 Dagsorden

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen!

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Gudenåkomitéen 1 Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Brochuren vil hjælpe dig med at skabe et overblik over de informationer og faciliteter, som gør sejladsen i Gudenåsystemet til en god oplevelse for

Læs mere

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen!

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Gudenåkomitéen 1 Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Brochuren vil hjælpe dig med at skabe et overblik over de informationer og regler, som gør sejladsen i Gudenåsystemet til en god oplevelse for dig,

Læs mere

Fig. 1: Kort over Gudenåen. Vandløbsstrækningen hvor sejladsen vil foregår, er markeret med rødt.

Fig. 1: Kort over Gudenåen. Vandløbsstrækningen hvor sejladsen vil foregår, er markeret med rødt. Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Att.: Carsten Monsrud Postadresse: Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Pos Fav Tek Sko 838 Tlf. favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen Ry Kanofart Kyhnsvej 20 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 8-5-2013 Sagsnr.: 13/9571 Sagsbehandler: Lars

Læs mere

Tidsbegrænset lovliggørende tilladelse og dispensation til andet fartøj

Tidsbegrænset lovliggørende tilladelse og dispensation til andet fartøj Herluf Eugen Jensen Lilleøvej 46 8600 Silkeborg 19. januar 2015 Tidsbegrænset lovliggørende tilladelse og dispensation til andet fartøj Silkeborg Kommune har behandlet din ansøgning af 4. november 2014

Læs mere

Tilladelse til sejlads i Stryget og Remstrup Å i Silkeborg ved Danmarks Største Vejfest

Tilladelse til sejlads i Stryget og Remstrup Å i Silkeborg ved Danmarks Største Vejfest Silkeborg Musik og Kultur Events c/o Stæhr og Zähringer Gøteborgvej 34 8600 Silkeborg E-mail: oliver@caozpromotion.com Kontor: Hovedgårdsvej 5, 8600 Silkeborg 28. juli 2016 EMN-2016-05318 Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer på Gudenåsystemet ved Ry. Udlejningen sker fra havnen i Ry. Ansvarlig for udlejningsvirksomheden er Henry Thomsen.

Tilladelse til udlejning af kanoer på Gudenåsystemet ved Ry. Udlejningen sker fra havnen i Ry. Ansvarlig for udlejningsvirksomheden er Henry Thomsen. Solbaaden V. Henry Thomsen Grete Løchtes Gade 5, lejl. 37, 8000 Aarhus C Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur Og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 10-5-2013

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers BEK nr 111 af 26/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 749 af 21/06/2007 Lovgivning som forskriften

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 5. juni 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 1. Velkomst v/ Charlotte Green 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Rettelser i forhold til det originale materiale er markeret med grøn skrift Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Tidsplan 24. maj 2012 Annoncering af koncessionsaftalen

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Referatet starter på side 3 Dagsorden

Referatet starter på side 3 Dagsorden Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 10. november 2016, kl. 15.00 17.00 Mødelokale C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1, 8600 Silkeborg. 21. november 2016 Referatet starter på side 3 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. LakeFishing Denmark ApS H.G.Junkers Vej 23 8600 Silkeborg Att.: Franz Bodum 16. september 2015 Ændring af tilladelse til timeudlejning af motorjoller på Gudenåen Lake Fishing har den 14. september anmodet

Læs mere

Tilladelse til sejlads i Stryget ved Havnen i Silkeborg ved Tour de Gudenå

Tilladelse til sejlads i Stryget ved Havnen i Silkeborg ved Tour de Gudenå Tour de Gudenå Att. Peter Nyegaard E-mail: peter.nyegaard@kano-kajak.dk 5. juli 2016 EMN-2016-04874 Tilladelse til sejlads i Stryget ved Havnen i Silkeborg ved Tour de Gudenå Silkeborg Kommune giver hermed

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Velkommen i kano, kajak og robåd på Gudenåsystemet!

Velkommen i kano, kajak og robåd på Gudenåsystemet! Gudenåsystemet Illustration: Snigne Design kano, kajak og robåd Gudenåkomitéen Velkommen i kano, kajak og robåd på Gudenåsystemet! Denne informationsfolder er udgivet af Gudenåkomitéen (www.gudenaakomiteen.dk),

Læs mere

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Baggrund På Gudenåkomitéens møde, blev det besluttet, at Sekretariatet til indeværende møde skulle undersøger hvorvidt en godkendelsesmodel

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Fartøjsudlejerens hovedisætningsted er Aagade 31, 7160 Tørring og udlejningssejladsen kan ske i hele Gudenåsystemet fra Tørring til Randers.

Fartøjsudlejerens hovedisætningsted er Aagade 31, 7160 Tørring og udlejningssejladsen kan ske i hele Gudenåsystemet fra Tørring til Randers. Tørring Kanoudlejning & Kanofart Aagade 31 7160 Tørring Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Christian Bruun Bundesen Dir: +4579755669 Mob: +4524493937 e-mail: Christian.B.Bundesen @Hedensted.dk Sagsnr.

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 6. marts 2015 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale Multisalen Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 16. marts 2015 Dagsorden:

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25)

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) GudenåSamarbejdet Styregruppemøde 27. juni 2014 3. juli 2014 Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 kl. 9.00-12.00 inklusive frokost DAGSORDEN: Kl.9.00: MORGENBRØD 1. Velkommen v. Torsten

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Den 10. januar 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Regulativtillæg. Skjern Å. Rørbæk Sø - Borris

Regulativtillæg. Skjern Å. Rørbæk Sø - Borris Regulativtillæg for sejlads på det offentlige vandløb Skjern Å Rørbæk Sø - Borris Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Grundlaget for tillægsregulativet... 3 Ændringer i sejladsbestemmelserne

Læs mere

Ry Kanofart - v/bo Vestergaard Kyhnsvej Ry. Ry Kanofart. Tilladelse til udlejningssejlads på Gudenåsystemet,

Ry Kanofart - v/bo Vestergaard Kyhnsvej Ry. Ry Kanofart. Tilladelse til udlejningssejlads på Gudenåsystemet, Ry Kanofart - v/bo Vestergaard Kyhnsvej 20 8680 Ry Ry Kanofart. Tilladelse til udlejningssejlads på Gudenåsystemet, 2017-2020 Skanderborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udlejning af fartøjer på

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde. onsdag d. 18. august 2010 kl. 19:00

Referat. Skolebestyrelsesmøde. onsdag d. 18. august 2010 kl. 19:00 Bryndumvej 14-16. 6715 Esbjerg N Dato 18. august 2010 Login E-mail dva dva@esbjergkommune.dk Referat Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 18. august 2010 kl. 19:00 Tilstede: Knud Erik Poulsen, Carsten Lund Christensen,

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Generel del: Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden:

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013 Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Anne Neergaard (kl. 09:00) 2. Godkendelse af referat og dagsorden v/ Anne Neergaard

Læs mere

Udlejningen sker fra Møllehøjvej 4, 8752 Østbirk og sejladsen sker på Naldal Sø og Vestbirk Sø.

Udlejningen sker fra Møllehøjvej 4, 8752 Østbirk og sejladsen sker på Naldal Sø og Vestbirk Sø. Vestbirk Camping ApS att.: Peter Norge Møllehøjvej 4 8752 Østbirk info@vestbirk.dk Teknik og Miljø Natur og Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 naturogmiljoe@horsens.dk www.horsenskom.dk

Læs mere

Nærværende tilladelse suppleres af underskrevet dokument om mindstekrav/ansøgning om tilladelse til udlejningssejlads på timebasis.

Nærværende tilladelse suppleres af underskrevet dokument om mindstekrav/ansøgning om tilladelse til udlejningssejlads på timebasis. FDF Friluftscenter Sletten Bøgedalsvej 30 8680 Ry Tilladelse til timeudlejning af fartøjer på Gudenåsystemet 2017-2020 Skanderborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis

Læs mere

Fartøjsudlejerens hovedisætningssted er Bolundvej 4, 8740 Brædstrup. Udlejningssejladsen kan ske i hele Gudenåsystemet fra Tørring til Randers.

Fartøjsudlejerens hovedisætningssted er Bolundvej 4, 8740 Brædstrup. Udlejningssejladsen kan ske i hele Gudenåsystemet fra Tørring til Randers. Gudenå Camping Brædstrup I/S v. Helle Levring og Ole Vinther Bolundvej 4, Brestenbro 8740 Brædstrup info@gudenaacamping.dk Teknik og Miljø Natur og Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 naturogmiljoe@horsens.dk

Læs mere

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416.

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416. Lovtidende A 2013 Udgivet den 30. april 2013 17. april 2013. Nr. 416. Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) I medfør

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1) BEK nr 417 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4100-00007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Referat nr. 3. Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016

Referat nr. 3. Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016 Arnborg Bestyrelsen Fasterholtvej 10 7410 Herning Den, 27. april 2016 Referat nr. 3 Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016 Tilstede: Jens Degner JD Ove Dahl Jørgensen OD Bertel Knudsen BK Ib Overgaard

Læs mere

SEJLADSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET VOER Å

SEJLADSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET VOER Å SEJLADSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET VOER Å 2 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 4 2. Betegnelse af vandløbet 4 3. Bestemmelser om sejlads 4 4. Sejladsregulativets ikrafttræden 6 Bilag 1. Redegørelse

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 13. marts 2013

Referat. Kredsrådets møde den 13. marts 2013 19. marts 2013 Sagsbehandler: BMM NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 13. marts 2013 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, vicepolitidirektør

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2016-2021

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2016-2021 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2016-2021 Generel del Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

Det Grønne Råd i Skanderborg Kommune Møde torsdag den 19. marts 2009 fra kl. 15 til kl. 17.30 Efter kl. 17.30 drøftelse af enkelt sager mv.

Det Grønne Råd i Skanderborg Kommune Møde torsdag den 19. marts 2009 fra kl. 15 til kl. 17.30 Efter kl. 17.30 drøftelse af enkelt sager mv. Det Grønne Råd i Skanderborg Kommune Møde torsdag den 19. marts 2009 fra kl. 15 til kl. 17.30 Efter kl. 17.30 drøftelse af enkelt sager mv. Mødet afholdes i Ry i det store møderum (den gamle byrådssal)

Læs mere

Gudenåsystemet. kano, kajak og robåd. Gudenåkomitéen. Printvenlig version A4. Illustrationer: Theis Andersen tv., Snigne Design forside

Gudenåsystemet. kano, kajak og robåd. Gudenåkomitéen. Printvenlig version A4. Illustrationer: Theis Andersen tv., Snigne Design forside Gudenåsystemet Illustrationer: Theis Andersen tv., Snigne Design forside kano, kajak og robåd Gudenåkomitéen Printvenlig version A4 Velkommen i kano, kajak og robåd på Gudenåen! Folderen vil hjælpe dig

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale M5 Der vil blive serveret en let frokostanretning 18. september 2015

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Langturskoncessioner Udlejning af fartøjer kræver tilladelse og koncessioner fra kommunen. Én koncession svarer til ét fartøj.

Langturskoncessioner Udlejning af fartøjer kræver tilladelse og koncessioner fra kommunen. Én koncession svarer til ét fartøj. Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til

Læs mere

Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014

Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014 Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014 Deltagere Peter Milan Petersen, Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Velkomst v/mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan Gudenåen udfordringer, konsekvenser og handlemuligheder Spørgsmål og debat Afslutning

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet. Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent Erik Søgaard takker for valget som dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 23-2-2012

Referat. Kredsrådets møde den 23-2-2012 29. februar 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: fhm Referat Kredsrådets møde den 23-2-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Arne Stevns (AS), Erik Lund, Allerød, (EL),

Læs mere

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 8.maj 2014 Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 7. maj 2014 Klokken 9.00 16.00 Hjallerup Kulturhus Nørre Alle 3, 9320 Hjallerup Dagsorden udsendt 29. april 2014 Deltagere

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 NOTAT Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe Blåvandshuk J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 Notat fra 5. møde i Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe, den 24. februar 2015 Til stede: Formand

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. februar 2016

Lovtidende A Udgivet den 27. februar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 27. februar 2016 24. februar 2016. Nr. 148. Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) I

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 3. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 12.06.2014 Varighed:

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) BEK nr 148 af 24/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4100-00006 Senere ændringer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) BEK nr 416 af 17/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Referat fra regionsvandrådsmøde d. 9. november 2011 på Låsby kro

Referat fra regionsvandrådsmøde d. 9. november 2011 på Låsby kro Referat fra regionsvandrådsmøde d. 9. november 2011 på Låsby kro Dagsorden: 1) 18,50 Velkomst 2) 18,55 Kort orientering fra bestyrelsen om kurser m. v. v/ Niels Ravn 3) 19,10 Orientering om kommunernes

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Velkomst ved formand Claus Skytte

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere