Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S onsdag den 19. april 2006, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S onsdag den 19. april 2006, kl. 15.00"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget B 17 - Bilag 9 Offentligt JMR/ajh udsteder.xcse.dk Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K. Dalhoff Larsen & Horneman A/S Direktionen Skagensgade 66, Box Taastrup CVR nr Telefon Telefax Meddelelse nr. 8 / 2006 Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S onsdag den 19. april 2006, kl Hermed fremsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling som dags dato er udsendt til vore navnenoterede aktionærer via Danske Bank A/S. Indkaldelsen vil blive offentliggjort i morgen den 4. april 2006 i Berlingske Tidende, Jyllands- Posten og Statstidende. Med venlig hilsen J. Møller-Rasmussen Bilag.

2 JMR/ajh Dalhoff Larsen & Horneman A/S Skagensgade 66, Box Taastrup CVR nr Telefon Telefax Til vore aktionærer Dalhoff Larsen & Horneman A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling onsdag den 19. april 2006, kl på Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup. Dagsorden: 1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer indstilles til genvalg. Det foreslås endvidere, at Wilhelm Schnyder nyvælges til bestyrelsen, som herefter består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Wilhelm Schnyder (63 år) er økonomi- og finansdirektør i tt Timber International AG i Basel indtil Bestyrelsen har ved sin indstilling bl.a. lagt vægt på Wilhelm Schnyders indgående kendskab til tt Timber Group, som indgik i DLH-koncernen primo 2006, herunder hans særlige ekspertise i afrikanske skovdriftsog produktionsforhold. 4. Indkomne forslag: A. Der foreslås følgende bemyndigelse til bestyrelsen: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne B-aktier inden for en samlet pålydende værdi af indtil 10% af selskabets B-aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede "Alle handler kurs" med mere end 10%. 2

3 B. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital udvides ved udstedelse af medarbejderaktier. Selskabets aktiekapital foreslås udvidet fra nominelt DKK op til nominelt DKK ved udstedelse af op til nominelt DKK nye B- aktier, der alene kan tegnes af medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber til kurs 105 ved kontant betaling uden fortegningsret for aktionærerne. Tegningsperioden løber fra mandag den 1. maj til fredag den 19. maj C. Bestyrelsen foreslår, at der gennemføres et aktiesplit i forholdet 1:10. Forslaget medfører følgende ændringer af selskabets vedtægter: i. Pkt. 3.2 ændres fra Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 100,00 eller multipla heraf til Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 10,00 eller multipla heraf og ii. Pkt. 4.3 ændres fra Efter notering, jfr. 10.2, giver hvert A-aktiebeløb på kr. 100,00 ti stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 100,00 een stemme til Efter notering, jf. 10.2, giver hvert A-aktiebeløb på kr. 10,00 ti stemmer og hvert B- aktiebeløb på kr. 10,00 én stemme. D. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægterne: Pkt. 7.1 foreslås ændret fra Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Statstidende og så vidt muligt i Berlingske Tidende og Jyllands- Posten med mindst 8 dages og højest 4 ugers varsel samt med samme frist ved brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer. til Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i mindst én landsdækkende avis med senest 8 dages og tidligst 4 ugers varsel samt med samme frist ved brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer. E. Bemyndigelse: Bestyrelsen foreslår endvidere, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer. F. Der er indkommet følgende forslag fra miljøorganisationen Nepenthes: a) Forslag om lovligt tømmer: Dalhoff Larsen & Horneman A/S vil senest i år 2010 sikre sig imod alt indkøb og salg af ulovligt tømmer. For at opfylde dette mål vil virksomheden senest i år 2010 udelukkende forhandle tømmer, som ledsages af troværdig tredjepartsverificeret dokumentation for oprindelse og lovlighed. I forbindelse med handel med tømmer, som er fældet i Vesteuropa eller Nordamerika, anses troværdig dokumentation for oprindelse tillige at gælde som troværdig dokumentation for lovlighed. Forslaget fremgår i sin helhed på vedlagte bilag 1. 3

4 Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget og stiller i stedet følgende forslag: b) Forslag om lovligt og bæredygtigt tømmer: Dalhoff Larsen & Horneman A/S vil have det mål, via uafhængig verifikation, at sikre lovligheden af forhandlet tømmer eller forarbejdede varer i lande eller områder, hvor legaliteten ikke er fuldt sikret fra myndighedernes side. Denne verifikation er allerede en integreret del af koncernens Good Supplier Program og vil successivt blive udbygget fra 2006 til de relevante lande eller områder. DLH vil endvidere have som mål at blive verdens førende forhandler af certificeret tropisk hårdttræ, hvorved både legalitet og bæredygtighed er sikret. Forslaget motiveres i bilag 2. G. Der er indkommet følgende forslag fra miljøorganisationen Nepenthes: a) Forslag om ophør af samhandel med Burma: Dalhoff Larsen & Horneman A/S vil fra og med 2006 hvert år mindske samhandelen med Burma med 20% i forhold til niveauet i 2005 med henblik på at ophøre med at købe tømmer, som er fældet i Burma, senest år Forslaget fremgår i sin helhed på vedlagte bilag 1. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget og stiller i stedet følgende forslag: b) Forslag om indkøb af teak fra Burma (Myanmar): Dalhoff Larsen & Horneman A/S opretholder sit i 2002 etablerede system med en øvre grænse for samhandelen med Burma, så længe den politiske situation i landet er uforandret. Selskabet har som mål i 2006 at introducere sit Good Supplier Program i Burma - herunder undersøge mulighederne for uafhængig verifikation - til sikring af, at DLH s teaktræ ikke forbindes med miljøproblemer eller krænkelser af menneskerettigheder. Forslaget motiveres i bilag Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Statsautoriseret Revisionsinteressentskab KPMG C.JESPERSEN. 6. Eventuelt. Dagsordenen, de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport henligger fra den 4. april 2006 til gennemsyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor, Skagensgade 66, 2630 Taastrup. Adgangskort og stemmesedler udleveres ved henvendelse til Danske Bank, tlf Alternativt kan adgangskort og stemmesedler rekvireres via vor hjemmeside eller på selskabets kontor mod opgivelse af det i aktiebogen noterede navn eller mod forevisning af VP-kontoudskrift eller depotudskrift samt opgivelse af aktieejerens navn og adresse, jf. vedtægternes Udlevering finder sted i tiden tirsdag den 4. april 2006, kl. 9.00, til tirsdag den 18. april 2006, kl Med venlig hilsen Bestyrelsen Bilag. 4

5 Bilag 1 Fra miljøorganisationen Nepenthes Baggrundsdokument til dagsordenens punkt 4, F-a og 4, G-a: 4, F-a) Forslag om lovligt tømmer Dalhoff Larsen & Horneman A/S vil senest i år 2010 sikre sig imod alt indkøb og salg af ulovligt tømmer. For at opfylde dette mål vil virksomheden senest i år 2010 udelukkende forhandle tømmer, som ledsages af troværdig tredjepartsverificeret dokumentation for oprindelse og lovlighed. I forbindelse med handel med tømmer som er fældet i Vesteuropa eller Nordamerika, anses troværdig dokumentation for oprindelse tillige at gælde som troværdig dokumentation for lovlighed. Baggrund for forslaget om lovligt tømmer: En stor del af verdens tømmerproducerende lande har omfattende problemer med ulovlig tømmerhugst. Verdensbanken påpegede i 1999, at omfanget af den ulovlige tømmerhugst i mange lande er på niveau med den lovlige hugst. I nogle lande overgår den ulovlige hugst den lovlige hugst i omfang (1). Denne ulovlige tømmerhugst har store økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser for de berørte lande og regioner. Europakommissionen understregede i 2004, at ulovlig tømmerhugst og handel underminerer verdens lovlige tømmerhandel. Herved hæmmes også udviklingen af en bæredygtig tømmerproduktion og den generelle bæredygtige udvikling på verdensplan (2). Kun en tredjepartsverificering af lovlighed og oprindelse kan garantere, at indkøbt tømmer ikke stammer fra ulovlig tømmerhugst. Derfor bør DLH senest i år 2010 overgå til udelukkende at købe og sælge tømmer, der er ledsaget af troværdig tredjepartsverificeret dokumentation for oprindelse og lovlighed. I de tilfælde, hvor det forhandlede tømmer er fældet i Nordamerika eller Vesteuropa, vil troværdig dokumentation for tømmerets oprindelse tillige give en troværdig garanti for, at tømmeret er lovligt. Troværdig dokumentation for lovlighed og oprindelse er den eneste måde, DLH kan sikre sig mod at bidrage til ulovlig tømmerhugst, og de voldsomme ødelæggelser denne fører med sig. 5

6 4, G-a) Forslag om ophør af samhandel med Burma med 20% i forhold til niveauet i 2005 med henblik på at ophøre med at købe tømmer, som er fældet i Burma, senest år Baggrund for forslaget om ophør af samhandel med Burma: I 2001 meddelte DLH, at man havde besluttet at afvikle samhandlen med Burma over en tiårig periode. I 2002 valgte DLH at ændre holdning og meddelte, at man i stedet ville fastholde samhandlen med Burma på 2002-niveau. Men de problemer, som er forbundet med samhandlen med Burma, er ikke blevet mindre, snarere tværtimod. Samhandel med militærdiktaturet i Burma bidrager til at sikre, at styret kan finansiere vedligeholdelsen af sin store hær og derved fortsætte den undertrykkelse af det burmesiske folk, som har været ensbetydende med utallige brud på menneskerettighederne igennem de seneste år. Alene af denne grund har flere virksomheder som f.eks. IKEA og Carlsberg besluttet at ophøre med at handle med Burma. Men for DLH er der yderligere skærpede omstændigheder, som taler for at afvikle handlen i Burma. Gennem DLH s handel med tømmer fra Burma bidrager virksomheden ikke kun til at finansiere regimets undertrykkelse af befolkningen. DLH's tømmerhandel bidrager også direkte til, at de enorme ødelæggelser af landets værdifulde skovarealer fortsætter. Samtidig understøtter DLH en tømmerindustri, som er kendt for at iværksætte tvangsforflyttelser og anvende tvangsarbejde i forbindelse med fremskaffelse af tømmeret. I januar 2006 udsendte Human Rights Watch sin World Report 2006, som fastslår, at intet tyder på, at forbedringer er på vej i Burma (3). Ifølge eget udsagn stiller DLH krav til sine leverandører om, at disse skal undlade at begå grove brud på menneskerettighederne eller grove natur- og miljøødelæggelser. Men det er netop, hvad tømmerleverandørerne i Burma gør, og der er ingen grund til at tro, at det vil være muligt at forbedre forholdene i landets tømmerindustri, så længe den generelle situation i landet er så kritisk. Fortsættelse af handlen med tømmer fra Burma er derfor fuldstændig uforeneligt med DLH s miljøpolitik og etiske værdier, og på den baggrund må virksomheden afvikle denne handel. (1) World Bank, Forest Sector Review (1999). (2) Commission of the European Communities. Proposal for a Council Regulation concerning the establishment of a voluntary FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community. Extended Impact Assessment. SEC (2004) 977. (3) Human Rights Watch. World Report

7 Bilag 2 Fra Bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Baggrundsdokument til dagsordenens punkt 4, F-b og 4, G-b: 4, F-b) Forslag om lovligt og bæredygtigt tømmer Dalhoff Larsen & Horneman A/S vil have det mål via uafhængig verifikation at sikre lovligheden af forhandlet tømmer eller forarbejdede varer i lande eller områder, hvor legaliteten ikke er fuldt sikret fra myndighedernes side. Denne verifikation er allerede en integreret del af koncernens Good Supplier Program og vil successivt blive udbygget fra 2006 til de relevante lande eller områder. DLH vil endvidere have som mål at blive verdens førende forhandler af certificeret tropisk hårdttræ, hvorved både legalitet og bæredygtighed er sikret. Motivering af bestyrelsens forslag: DLH har som mål at blive verdens førende forhandler af tropisk certificeret hårdttræ. For at nå det mål må vi først og fremmest kende oprindelsen af træet og sikre at det er lovligt fældet. DLH arbejder med fire trin i processen mod bæredygtighed: 1) Kendt oprindelse, 2) Verificeret legalitet, 3) På vej mod bæredygtighed, 4) Certificering. I velordnede skovlande, hvor der ikke er problemer med ulovligt træ, er der ikke behov for en uafhængig verifikation af legalitet. Her vil DLH fastlægge mål for omsætningsandele af certificeret træ. I lande hvor skovsituationen kan være problematisk, er der derimod en risiko for, at ulovligt træ kan finde vej ind i DLH s forsyningskæde - også selvom myndighederne har godkendt træet. Det skal her understeges, at DLH kun køber træ, som er godkendt af lokale myndigheder. Sikring af legaliteten i problemlande sker normalt ved en uafhængig verifikation. DLH vil tilpasse verifikationen til situationen i de enkelte lande eller områder, men først og fremmest skal verifikationen være troværdig og skal gennemføres af anerkendte og uafhængige organisationer. Der findes ikke én bestemt måde at gennemføre verifikation på, ofte er systemerne hertil slet ikke udviklet - og i mange lande har man endnu ikke en entydig definition på legalt træ. Det er derfor vanskeligt at opstille en præcis tidsfrist for, hvornår man kan gennemføre processen. I nogle lande forventer vi at kunne nå målet hurtige end det af Nepenthes foreslåede år 2010, mens det i andre lande kan tage lidt længere tid. Men DLH er enig med Nepenthes i, at uafhængig verifikation i visse lande er nødvendig. Den nævnte verifikation er allerede en del af DLH s Good Supplier Program (GSP). Vi er således aktuelt i gang med verifikationsprojekter i Rusland, Malaysia og Cameroun og flere lande følger snart efter. 7

8 4, G-b) Forslag om indkøb af teak fra Burma (Myanmar) Dalhoff Larsen & Horneman A/S opretholder sit i 2002 etablerede system med en øvre grænse for samhandelen med Burma, så længe den politiske situation i landet er uforandret. Selskabet har som mål i 2006 at introducere sit Good Supplier Program i Burma - herunder undersøge mulighederne for uafhængig verifikation - til sikring af, at DLH s teaktræ ikke forbindes med miljøproblemer eller krænkelser af menneskerettigheder. Motivering af bestyrelsens forslag: DLH har ingen investeringer i Burma og DLH s indkøb af teaktræ i Burma er fuldt lovlige der er ingen forbud vedtaget af EU eller FN om samhandel med Burma. Der findes ingen dokumenteret sammenhæng mellem traditionel skovdrift og tvangsarbejde og ifølge DLH s oplysninger er miljøsituationen generelt god på skovdistrikterne overhugsten er overvejende sket i grænseområderne til Kina. DLH er leveringsdygtig i plantageteak fra andre lande, således at kunderne har et alternativ til Burma teak. DLH er generelt i mod boykot af enkeltlande, men vil naturligvis efterleve evt. beslutninger vedrørende Burma, som f.eks. EU eller FN måtte beslutte. Ifølge de seneste informationer, som DLH har indhentet, stilles der i stigende grad spørgsmål ved effekten af sanktioner, idet disse ofte rammer den fattigste del af befolkningen. Vi henviser bl.a. til vurderinger af FN s (nu afgåede) specielle udsending til Burma samt burmesiske eksilgrupper. I DLH anerkender vi vigtigheden af, at vores indkøb i Burma ikke skaber miljøproblemer eller forårsager krænkelse af menneskerettigheder i Burma. Ved hjælp af GSP herunder muligheden for brug af uafhængig verifikation ønsker vi sikkerhed for, at dette ikke er tilfældet. Til orientering aftager EU skønsmæssigt ca. 2% af Burmas teakeksport. 8

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Jutlander Bank A/S Hovedsædet Markedsvej 5-7 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 1051 jutlander.dk Cvr. 28 29 94 94 6. januar 2014 Selskabsmeddelelse

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Birkerød kommune. 1 2 3 Selskabets

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere