Musikpædagogisk Indsats Blæksprutten - Det Kulturelle Børnehus i samarbejde med Den Kreative Skole Silkeborg Evaluerings- og udviklingsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikpædagogisk Indsats Blæksprutten - Det Kulturelle Børnehus i samarbejde med Den Kreative Skole Silkeborg Evaluerings- og udviklingsrapport"

Transkript

1 Musikpædagogisk Indsats Blæksprutten - Det Kulturelle Børnehus i samarbejde med Den Kreative Skole Silkeborg Evaluerings- og udviklingsrapport Finn Holst 2012 Blæksprutten Det Kulturelle Børnehus Resedavej - Silkeborg

2 1 Musikpædagogisk Indsats i Blæksprutten - Det Kulturelle Børnehus 1.1 Indledning Blæksprutten - Det Kulturelle Børnehus, Silkeborg har etableret et samarbejdsprojekt med Den Kreative Skole, Silkeborg om en målrettet musikpædagogisk indsats med musik og rytmik. Blæksprutten - Det Kulturelle Børnehus er en selvejende institution, tilknyttet foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem. Institutionen blev oprettet i 1967, først som tre selvstændige institutioner. I januar 2001 blev de tre institutioner (Resedavej 101, 103 og 107) lagt sammen til en. Blæksprutten - Det Kulturelle Børnehus er normeret til 102 børn i alderen 0 6 år. En vuggestue med 30 børn, fordelt på 3 stuer. 2 børnehaveafdelinger med 72 børn fordelt på 4 stuer. Den musikpædagogiske indsats tænkes sammen med børnenes sociale, personlige, motoriske og sproglige kompetencer. En musikpædagog fra Den Kreative Skole er fast tilknyttet til projektet, og kommer fast tre dage om ugen. Undervisningen foregår i et lokale i Børnehuset, som er indrettet til formålet. Hver afdeling har én dag om ugen, hvor 2 grupper á børn kan deltage. Lektionerne er af 45 minutters varighed og derefter 15 min. til evaluering og eftersnak. Personalet i de enkelte afdelinger sammensætter børnegrupperne og sørger for at alle børn får et tilbud i løbet af året. Læreren fra Den Kreative Skole planlægger musikforløbene. Projektet kører fra august 2011 til maj 2012, og er derefter udvidet til at fortsætte endnu et år. Blæksprutten - Det Kulturelle Børnehus financierer selv projektet samt en evaluering heraf. Den her foreliggende evaluering er gennemført i perioden fra januar til maj Der er i projektet etableret et fagligt samarbejde mellem musikpædagogen og de tilknyttede pædagoger, og det er hensigten at sprede de musikpædagogiske og kreative værktøjer i personalegruppen, så teknikker og idéer kan blive implementerede i den pædagogiske hverdag. Den musikpædagogiske indsats ses desuden parallelt til projektet Dialogisk Oplæsning, som er specifikt rettet mod børnehusets to-kulturelle børn med henblik på deres sproglige udvikling. Dette projekt er etableret tidligere end det musikpædagogiske projekt og gennemføres dermed tidsmæssigt noget forskudt. Det er desuden hensigten, at de forskellige perspektiver kan støtte og berige hinanden. Evalueringen bygger på: 1. Vurdering af de enkelte børn på en række udvalgte musikpædagogiske og pædagogiske parametre 2. Sproglige vurderinger af børnegruppen, som har deltaget i dialogisk oplæsning 3. Musikpædagogiske forløbs- og indholdsbeskrivelser 4. Videoobservation af en eller flere udvalgte musikaktiviteter 5. Interview med musikpædagog og pædagoger 6. Diverse skriftlige materialer fra ledelse, musikpædagog og pædagoger Evalueringen anlægger et udviklingsorienteret perspektiv. I Afsnit 2 beskrives det musikpædagogiske repertoire og forløbet for de to førskolegrupper. I Afsnit 3 foretages en kvantitativ behandling af skemabaseret individuel evaluering for områderne musik, alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer og inklusion samt krop og bevægelse i en kvantitativ opstilling. Disse sammenholdes desuden med en sprogtest. Til analysen inddrages teori om zonen for nærmeste udvikling. I Afsnit 4 foretages en kvalitativ analyse af projektet baseret på videoobservation, interviews og praksisfortællinger. Til analysen anvendes didaktisk teori. Resultater af evalueringen præsenteres i det følgende afsnit, her i begyndelsen af rapporten, således at det er muligt først at danne sig et overblik, og derefter og fordybe sig yderligere i detaljen. 1

3 1.2 Sammenfatning af resultater for den musikpædagogiske indsats I den følgende sammenfatning henvises til de enkelte afsnit for yderligere detaljer og uddybning. I: Der indgår et yderst alsidigt og varieret undervisningsrepertoire (se afsnit 2.2), som vurderes at være vel afstemt til de specifikke børnegrupper. Dette bygger på en lang række musikalske, sproglige, motoriske og sociale indholdselementer (didaktiske elementer), som bredt dækker projektets fokusområder (afsnit 2). Undervisningsforløbene for de to hold er opbygget parallelt med en stor del fælles materiale. Fra undervisningsgang til undervisningsgang går en del af de samme musikpædagogiske aktiviteter igen, men ud fra de erfaringer der er gjort samt samtaler mellem musikpædagoger og pædagoger ved slutningen af hver gang, er der taget forskellige initiativer på de to hold. Problemstillingen, som bliver tydelig, vedrører den forskelligartede deltagelse i de musikalske aktiviteter. II: Der er gennemført en evaluering på niveauet for det enkelte barn (se afsnit 3) i form af en skemabaseret evaluering i en række hovedområder. Den gennemførte evalueringsform giver viden om gruppernes og børnenes profil på hovedområderne, og indgår som en vigtigt kvantitativ orienteret del i samspil med de mere kvalitativt orienterede interviewdata. De individuelle evalueringer kan desuden sammenholdes med de sproglige evalueringer der er gennemført i forbindelse med projektet Dialogisk Oplæsning i form af en Viborg-Test. III: På området Musik peger den sammenlignende analyse (se afsnit 3.1) på, at der i gruppe A er tale om en bred deltagelse i de musikpædagogiske aktiviteter og dermed en høj grad af musikalsk fællesskab, og at dette ikke i samme grad er så udtalt i gruppe B. Dette svarer overens med den musikpædagogiske vurdering omkring vanskeligheder med motivation og inddragelse af en del af børnegruppen i de musikpædagogiske aktiviteter. På området Krop og Bevægelse peger den sammenlignende analyse på, at den almindelige pædagogiske indsats danner et grundlag for den musikpædagogiske indsats, og at dette styrkes og udvikles gennem den musikpædagogiske indsats og de særlige muligheder denne giver. På de generelt pædagogiske områder peger den sammenlignende analyse på, at der er en generel niveauforskel mellem de to børnegrupper, hvor gruppe A tydeligvis har flere i gruppen beroende ressourcer som grundlag for at indgå i de musikpædagogiske aktiviteter end det er tilfældet i gruppe B. IV: Den musikpædagogiske indsats og dialogisk oplæsning (se afsnit 3.2) er to projekter, der kører parallelt, og som udgør to aspekter, der både har eksterne aktører, og som også ønskes integreret i den almindelige pædagogiske praksis. Der har kun været en meget begrænset relation mellem disse to projekter, og relationen etableres primært gennem områdernes forankring i den almene pædagogiske praksis. Ud over den ovenstående evalueringspraksis i forhold d til den musikpædagogiske indsats er der gennemført evaluering af Dialogisk oplæsning i form af løbende Viborg Test, og der foreligger testresultater fra såvel november 2011 og maj Evalueringsresultaterne for de to områder er ikke direkte sammenlignelige, da der ikke foreligger en tilsvarende løbende evaluering for den musikpædagogiske indsats med to vurderinger over en halvårsperiode. For at gennemføre en sammenlignende analyse på det foreliggende grundlag inddrager jeg Vygotski s lærings- og udviklingsteori omkring begrebet Zonen for Nærmeste Udvikling (ZNU) og fire læringsfaser for ZNU. V: Der er foretaget en analyse af case-grupper (se afsnit 3.2.3) baseret på deres placering i læringsfaserne et til fire baseret på vurderingerne for musik hhv. sprog. De første to casegrupper dækker første og anden fase på det sproglige område. Der er tale om en gennemgående tendens til at musik ligger i tredje og fjerde fase. Det er hermed givet at musik for disse to grupper kan indgå som en ressource i den sproglige udvikling. Der er gode eksempler i de kvalitative data der viser at dette også er tilfældet. Tredje casegruppe omfatter cases der sprogligt ligger i fase tre og i musik ligger en fase lavere. Der er her tale om cases der er karakteriseret ved ikke at være rimeligt deltagende i musik, hvilket igen er forbundet med en specifik situation i den ene børnegruppe. Dette leder til en grundigere behandling af spørgsmålet om etablering og deltagelse i det musikalske rum. Fjerde og femte casegruppe består af cases i henholdsvis tredje og fjerde fase på det sproglige område. Disse cases ligger alle i fjerede fase i musik. Disse to grupper kan siges at udnytte begge modaliteter (musik og sprog) og er særligt interessante som ressource i lærings- og udviklingsprocessen for den samlede børnegruppe (peer-to-peer-learning). Dette viser sig mest tydeligt i den ene børnegruppe 2

4 VI: Musikpædagogens skriftlige beskrivelse (selvevaluering) af forløbet kan sammenfattes i følgende punkter (afsnit 4.1): Generelle punkter: - Stor sangglæde - Godt samarbejde med pædagogerne - Ønske fra pædagogerne om at kunne bruge flere af musikmaterialerne i hverdagen - Fokus på opbygning og vedligeholdelse af en musikkultur Særligt for gruppe A: - En god udvikling for hele gruppen - Meget sangglade - Stærke børn har kunnet trække mindre stærke med - En god gruppesammensætning på holdet - Trygge rammer - Pædagogerne har sat klare rammer og arbejdet målrettet med gruppen - Samarbejde med pædagogerne om idéudvikling Særligt for gruppe B: - Problematisk gruppesammensætning - Fastholdelse af det musikalske rum er ikke lykkedes godt nok - På trods af problemer en positiv udvikling for en del af børnegruppen - Mindre stabile rammer gennem personaleskift pga. sygdom - Håndtering af situationen indgår i et formativt aspekt i evalueringen De deltagende pædagoger har bidraget med en række praksisfortællinger, der med udgangspunkt i hverdagen illustrerer den store positive betydning den musikpædagogiske indsats har haft. I praksisfortællingerne peges på mange positive resultater af den musikpædagogiske indsats, hvor især følgende temaer går igen (afsnit 4.2): - Børnene bruger sange og lege fra musikværkstedet, også i andre sammenhænge og på eget initiativ - Forældre beder om sangtekster for også at kunne synge hjemme - Børnene kobler dialogisk oplæsning og sange fra musikværkstedet - Forældre skildrer hvordan børn bruger musikken hjemme VII: Interviews om den musikpædagogiske indsats er baseret på videoobservation af de to hold førskolebørn (afsnit 4.3). Interviewdata på grundlag af videooptagelserne bidrager med beskrivelser fra musikaktiviteterne, som supplerer praksisfortællingerne (afsnit 4.3.1). Videoobservationen giver anledning til eksplicitering af pædagogisk refleksion som sammenfattes i fire punkter. 1. Eksempler på gode resultater (afsnit 4.3.1) Der fremdrages nogle gode eksempler fra videoobservationen: - hvordan musik fører til brud med negative rollemønstre og forventninger - deltagelse med højt engagement og fordybelse - kobling mellem musik og sprog i musikundervisningen 2. At etablere et musikalsk rum, rammer og struktur (afsnit 4.3.2) - At skabe rammen i musikværkstedet og at etablere et musikalsk rum her er en væsentlig musikpædagogisk opgave. - De musikpædagogiske potentialer, som der er mange konkrete eksempler på, forudsætter etableringen af det musikalske rum. - Der har været stor forskel på de to grupper i processen, hvor der i nogle tilfælde har været tale om at det er en anden dagsorden nogle børn lykkes at komme igennem med. I den anden gruppe optræder dette problem ikke - rummet er etableret og kan opretholdes. 3

5 - Det er centralt at etablere et rum forskelligt fra det hverdagspædagogiske rum og adfærdsmønstre forbundet hermed, gennem etablering af et musikalsk rum hvor musikken optræder som det fælles tredje, der netop har potentialet til at bryde med sådanne mønstre og tilføre en sådan anden samværsform værdi gennem de musikalske erfaringer. - Pædagogerne har benyttet forskellige rammer og strukturer for at understøtte etableringen af det musikalske rum. 3. Adfærd og opmærksomhedsproblemer (afsnit 4.3.3) - Adfærdsspørgsmålet er beskrevet som en dagsorden der går ud på at være på, og være den der kommer først. Musikkens dagsorden og denne anden dagsorden står her i et konfliktforhold, og opgaven ligger i at bringe aktiviteten over i det musikalske rum. - Den konkurrerende og positionerende adfærd, der ligger i denne dagsorden, udspiller sig helt tæt op ad den musikalske aktivitet - En sådan situation gør sig ikke på samme måde gældende i den anden gruppe - Dette er muliggjort gennem den pædagogiske rammesætning - Pædagogernes rolle har her omfattet såvel at etablere den ramme der muliggør det musikalske rum, som musikpædagogen så kan etablere i musikalsk forstand, samt at opretholde børnenes deltagelse heri. 4. Planlægning og samarbejde (afsnit 4.3.5) - En vigtig forudsætning for således at etablere det musikalske rum i den pædagogiske kontekst er den gensidige samarbejdsrelation - En forudsætning for at dette har kunnet lade sig gøre er, at ledelsen har afsat tid til fælles planlægning og sparring - Musikpædagogen fremhæver vigtigheden af netop at kunne få viden om børnene og den pædagogiske mulighed, som har været vigtig for at få alle børn på banen - Pædagogerne fremhæver, at musikpædagogen har lyttet til pædagogernes viden om børnene, samt tilført nye vinkler - Med hensyn til den musikpædagogiske indsats har samarbejdet primært været etableret mellem musikpædagog og de involverede pædagoger. Samarbejdet med sprogpædagogen i forhold til dialogisk oplæsning har kun i begrænset omfang været etableret mellem musikpædagog og sprogpædagog - Et vigtigt aspekt er overførslen af den musikpædagogiske praksis til institutionens generelle pædagogiske praksis - En vigtig faktor, som gør at aktiviteter fra musikværkstedet overføres / videreføres, er pædagogernes aktive og engagerede deltagelse i musikværkstedet sammen med børnene - Pædagogerne viderefører musikaktiviteterne i den generelle pædagogiske praksis, men ser også et fremtidigt potentiale i selv at etablere musikaktiviteter. Dette vil forudsætte at pædagogerne deltager i kursusvirksomhed med henblik herpå. VIII: Det musikalske rum (se afsnit 4.3.4) - I didaktisk forstand er det nødvendigt at skelne mellem den pædagogiske ramme, det musikalske rum og den musikpædagogiske praksis. Udgangspunktet for følgende opdeling er at forstå den musikpædagogiske praksis og de dermed forbundne didaktiske overvejelser som noget der foregår i et krydsfelt mellem generel pædagogik og musik - Det musikalske rum etableres mellem to perspektiver - og mellem to fagligheder - mellem pædagogik og musik - Det musikalske rum må på den ene side etableres i et pædagogisk perspektiv i rammen af den pædagogiske institution, og inddrager generel pædagogisk faglighed herunder det daglige kendskab til børnene. Det musikalske rum skal nødvendigvis etableres i den pædagogiske mulighed. - Det musikalske rum skal på den anden side etableres i et musikalsk perspektiv, hvor der tilføres betydning og betydningsfuldhed gennem musikken. Disse to sider mødes på denne måde i etableringen (og opretholdelsen) af det musikalske rum. - At definere det musikalske rum som noget, der er forskelligt fra andre pædagogiske situationer, kan ses som en forudsætning for at etablere musikken som det fælles tredje, som noget der har betydning og er betydningsfuldt. 4

6 IX: Samarbejdsformer (se afsnit 4.3.6) - I samarbejdet mellem musikpædagoger og pædagoger er der en overlappende fælles pædagogisk faglighed, som bl.a. kommer til udtryk i konceptet det musikalske rum - På grundlag af en systematik af samarbejdsformer (modus 1 til 4) vurderes at samarbejdsformerne kan betegnes som modus 2 og modus 3 - der er observeret en forskel på i hvilken grad pædagogernes interventioner har været foregribende eller adfærdsregulerende - I den foregribende interventionsform ligger en samlet set stærkere deltagelse i det (etablerede) musikalske rum, hvilket også muliggør en større deltagelse heri for pædagogerne. Denne interaktionsform tenderer til at være koblet til samarbejdsmodus 3 med et udviklingspotentiale mod en form for et modus-4 samarbejde - Den regulerende interventionsform der imod har risiko for at bevæge sig mere i retning af en asymmetrisk samarbejdsform (modus-1 arbejdsdeling), med en opdeling i et musikalsk rum og et hverdagspædagogisk rum - Det bliver derfor en rimelig klar konklusion at samarbejdet om og etableringen samt opretholdelsen af det musikalske rum er en fælles anliggende mellem de to faggrupper, og at den musikpædagogiske indsats uden dette ikke kan forventes at levere de spændende og værdifulde resultater, som dette projekt så tydeligt har demonstreret. Omvendt er det tydeligt at det i høj grad er lykkedes at etablere dette, og at resultaterne heraf er noget som har bidraget til den musikalske, personlig og sociale udvikling for langt den største del af de deltagende børn. - Den stærke kontrast mellem de to skildrede situationer leverer et potentiale for pædagogisk refleksion og analyse, som giver en mulighed for at videreudvikle en praksis - en mulighed som man nok uden dette sandsynligvis slet ikke ville have haft øje for. 5

7 2 Musikpædagogisk Repertoire og Forløbsbeskrivelse Det musikpædagogiske forløb med de ældste børn (Rokketænder) på to stuer (henholdsvis Gruppe 103 og Gruppe 107) har i forårssemesteret strakt sig over 13 til 14 undervisningsgange. I forløbet er der gennemført videoobservation med begge hold i henholdsvis uge 11 og uge 19. På grundlag af videoobservation er der gennemført interviews med musikpædagog og pædagoger. Undervisningsforløbene er bygget op over et alsidigt musikpædagogisk repertoire, som beskrives separat efter opstillingen af de konkrete undervisningsforløb. 2.1 Musikpædagogisk repertoire Det musikpædagogiske undervisningsrepertoire omfatter 14 sange, 6 bevægelsessange, 3 fantasisange, 5 spilleaktiviteter, samt musiklytning / afspænding. Der er tale om et yderst alsidigt og varieret undervisningsrepertoire, som vurderes at være vel afstemt til de specifikke børnegrupper. De enkelte aktiviteter er beskrevet detaljeret i nedenstående aktivitetsbeskrivelse (afsnit 2.1.1). Der indgår en lang række musikalske, sproglige, motoriske og sociale indholdselementer (didaktiske elementer), som i det følgende sammenfattes. Disse elementer genspejler projektets fokusområder, og korresponderer til de hovedområder, der anvendes i den skemabaserede løbende evaluering (se afsnit 3). Indholdselementer sang: Musiske elementer: Fælles puls/tempo - timing Melodi Hurtigt / langsomt - kraftigt / svagt - Lyst / mørkt Musikalsk oplevelse (fælles 3.) Stemninger i musikalsk udtryk Koncentration Sproglige elementer: Sangtekst lære en hel tekst Udtale synge højt og tydeligt Forøge ordforråd, fx lære navne på dyr Indholds-forståelse Synge det der sker Visualiseret tekst Samtale om tekst - fantasi Motoriske elementer: Understøtte tekst med fagter Mime Kropsbevidsthed Indholdselementer spil: Musikalske elementer: Puls, underdelinger, rytme tempo Form Dynamik Sproglige elementer: 6

8 Kende / genkende musikalske udtryk og deres betydninger, - forskel på svagt & kraftigt, langsomt & hurtigt og start & stop Tælle Motoriske elementer: Instrumenthåndtering, - kende forskellige måder at spille på Direktion - Styre start & stop (arme op / ned) - Styre dynamik ved bevægelse af hænder og arme Sociale elementer: Tage musikalsk ansvar ved at spille for Imitation af det viste Tage musikalsk ansvar ved at dirigere Opmærksomhed på det viste Musikalsk fællesskab Indholdselementer musiklytning / afspænding: Musikalske elementer: Lytte til musik / følge instruktioner Nærværd Motoriske elementer: Mærke sin krop og turde være i den Modtage & give berøring Afslapning Socialt element: Kunne være i sit eget rum Aktivitetsbeskrivelser v/musikpædagog Tove Mouritzen Lektions opbygning og materiale for forløbet med gr.103 og gr. 107: Tromme, Fantasi og rekvisitsangene kan bytte plads eller udelades. Afspænding / massage springes over efter behov eller aftale med pædagogerne. Resten ligger fast. Sange: Go daw alle sammen Lille skorstensfejer Uga Indianerne Giraffen Gumle Ælle Bælle Jens Petersens Ko m.fl. Mon du bemærket her Uhm Ad En lille grøn frø En lille frø i mosen sad En kort en lang 7

9 Fy Fy Skamme Kik op der n lop (Remse) Kom nu skal I se (Remse) Bevægelsessange / Dans: Abedans Ælle Bælle som bevægelsesleg Danseringen Stopdans Hip Hop Haleleg Spil Trommer o. lign. Tromme Start & Stop Tromme dirigent Kom nu skal I se (Remse) Ekkosang Molekyleleg Fantasi og rekvisitsange Heksemutter Det lille spøgelses En lille kylling i ægget lå (Rasle æg) Afspænding / massage: Min lille mariehøne Bamse massage (fra Red barnet) Afspænding til musik Svæveflyvere Farvelsang: Farvel farvel farvel Parametre for Sang: Musiske parametre: Fælles puls/tempo - timing Melodi Hurtigt / langsomt - kraftigt / svagt - Lyst / mørkt Musikalsk oplevelse (fælles 3.) Sproglige parametre: Sangtekst lære en hel tekst Udtale synge højt og tydeligt Forøge ordforråd Indholds-forståelse Synge det der sker Motoriske parametre: Fagtesange understøtte tekst med fagter Mime 8

10 Kropsbevidsthed Sangene: Go daw alle sammen: af Dorte Nørgaard Udføres med guitar Jeg har valgt at synge den samme på alle holdene i institutionen for at give børnene en fællesskabs følelse / Blæksprutte identitet. Teksten fortæller hvad der skal ske. Sangen består at et vers navnerunde hvor barnet selv siger sit navn og de andre svarer vers hvor der trommes på lårene + evt. luft guitar eller andet instrument hvis nogen foreslår det. Musiske parametre: Form (skift ml. fælles /solo) Sociale parametre: Skabe fællesskabsfølelse Børnene bliver fortrolige med at synge/sige deres navn i en større gruppe og den enkelte bliver også set og hørt Fagte sange: Mon du bemærket har: o Vi bruger små lyseblå elefanter der trompeterer efter hvert vers o Evt. undlad at synge den sidste linje hver gang. Til sidst vil man kun vise fagterne og mime teksten Giraffen Gumle o Smuk melodi med gode fagter En lille grøn frø: o Øve ansigtsudtrykkene (Åbent /lukket Melon/citron) Jens Petersens Ko med abe & and o Har brugt fingerdyr som nogle af børnene sidder med. Lille skorstensfejer går o Jeg har haft et billede af en skorstensfejer med og vi har snakket om det. Har digtet en historie om ham, som vi synger almindeligt, hurtigt, langsomt, mimer, lyst og mørkt Kom nu skal I se o Remse hvor man klapper på lårene og så laver fagter til Uga Indianerne o Gode fagter, der appellerer til drengene, og en meget smuk melodi i mol Spøgelsessang o Børnene sidder og gemmer sig under et tørklæde. Sidste ord i sangen er Bøh og alle trækker tørklædet af på sammen tid. Dejlig melodi i mol Sange med tegninger til: (visualiseret tekst) Billederne hjælper med at huske og forstå teksten. Tegningerne kan farves og hænges op En lille frø i mosen sad En kort en lang 9

11 Lange sange: En kort en lang (med trykte billeder) Fy Fy Skamme o Lang svær tekst som vi har snakket meget om Ælle Bælle: af Dorte Nørgaard Udført med fingerdyr og guitar. Jeg har en pose fuld af fingerdyr og alle trækker et. Vi tager et dyr af gangen ved at jeg spørger et barn. Snakker om hvilken slags det er og hvad det siger. Vi synger om det mens børnene holder fingerdyret op i luften Sproglige parametre: Lære navne og lyde på dyrene Sociale parametre: Spænding. Hvilket dyr får jeg? Hvem har det samme som mig? Skiftes til at være på Parametre for bevægelsessange / Dans: Ælle Bælle som bevægelsesleg: På 1. halvdel af sangen går man rundt og synger. På 2. halvdel står man stille og viser med fagter og stemme hvad dyret siger. Derefter synges hele sangen på la la mens børnene bevæger sig som det valgte dyr. Nyt barn bestemmer dyr. Abedans: af Jytte Rahbek Schmidt Udført med guitar Vi synger sangen på flere måder. I rundkreds med fokus på det glade vrøvle-omkvæd eller stille og stemningsfuldt, hvor børnene sidder/ligger i forskellig stillinger med fokus på at synge og lytte. Snakke om tekst prøve at skabe indre billeder af historien. Bruge tid på at nyde og dyrke de dejlige vrøvle ord de smager godt. Musiske parametre: Mol Fokus på stemninger og vrøvle ord Abedans som stopdans: Der bliver valgt forskellige dyr og børnene illustrer deres bevægelser. På det sidste ord = Lai sætter de sig ned Abedans som stopdans med hånd percussion: Børnene deles i 2 hold. Det ene danser og det andet spiller. Musik holdet vælger dyr. Danseringen: Jeg laver den ved at tegne en ring på gulvet som børnene skal bevæge sig (i kø) uden om med en armslængde afstand det er vigtigt + ingen overhaling. De vælger på skift hvordan danse, løbe, bakke mm. Til sidst kikker alle mod midten og tæller til 5 på 5 hopper man ind i midten Hip Hop: Kik op der n lop Laves som Rap med ekstra tekst og fagter Klap Gris 10

12 Hip hop Fagte dans i rundkreds. Slutter med danse improvisationer i midten Stopdans: (kommando dans) Denne ramme er fantastisk da det kun er fantasien der sætter grænser for hvad man kan putte i den. Der kan både gives kommandoer til hvad man skal gøre i til musik og til musikken. Trin 1: Fri dans Ved stop: o Frys på stedet o Sid ned på gulvet o Makker løb hen til din makker Trin 2: F.eks. Hjørne (løb hen i nærmeste) Lav en kø Isbjerg (Stå rundt om mig midt i lokalet og tæl ned fra 10) Lave balancer (2 punkter i gulvet, 3 punkter osv.) Gi mig 3 eller 4 eller? (find sammen, det antal der bliver sagt) Statuer med makker: (De må ikke snakke og skal med få undtagelser røre ved hinanden) Foran & bagved Ved siden af hinanden Over & under Statuer af: F.eks. o Dyr, politimand, linedanser, hotdog, baby, ananas mm Bevægelser: F.eks. Robot kantede / hakkede Soldat stift / lige Slowmotion - meget langsomt / på månen Parametre for spil: Musikalske parametre: Puls, underdelinger, rytme tempo Form Dynamik Sproglige parametre: Kende / genkende musikalske udtryk og deres betydninger o Forskel på svagt & kraftigt, langsomt & hurtigt og start & stop Motoriske parametre: Instrumenthåndtering o Kende forskellige måder at spille på Direktion o Styre start & stop (arme op / ned) o Styre dynamik ved bevægelse af hænder og arme Sociale parametre: Tage musikalsk ansvar ved at spille for Imitation af det viste 11

13 Tage musikalsk ansvar ved at dirigere Opmærksomhed på det viste Trommer: Jeg laver altid Gør ligesom mig - opvarmning for at skærpe koncentrationen og have fælles fokus inden vi starter med at spille tromme. F.eks. o Klappe / tromme forskellige steder hænder, krop, gulv, hinanden o Lave forskellige klap: hult, højt, babyklap, stryg hænder mod hinanden o Skifte hurtigt det synes børnene er sjovt Jeg har lavet en Vejr historie der starter med et blæsevejr der bliver til tordenvejr og til blæst igen = bulder Fokus på start & stop o Hændet op ved start og stop o Vi spiller sangen hvor et barn tæller ind og siger stop kom nu skal I se på trommer Tromme dirigent o Et barn står og dirigerer trommerne. Samlede hænder = lavt & åbne arme = kraftigt Kom nu skal I se Remse af? Denne remse er god til at øve en fast rytme og tal med. Der er stor forventning fra starten da sangen ender med trold hvor man må kilde hinanden. Den er også god til lige at skærpe koncentrationen hvis man har brug for det. Jeg bruger den også på trommer. Så trommer man i stedet for at kilde. Musiske parametre: Arbejder med rytmen pause Sproglige parametre: Tælle Molekyleleg: Stopdans med instrumenter- et hold dansere og et hold med forskellige instrumenter på en lang række. Der er en Mestertrommer der bestemmer hvordan danserne skal bevæge sig inden han tæller ind og hvor mange Molekyler (antal) der skal finde sammen når han stopper. Når han har prøvet går han ned bagerst i instrumentrækken og så er det den næstes tur. Både danserne og musikkere har mulighed for at udtrykke frit inden for rammen. Ekkosang: Jeg har her valgt at bruge den med 2 faste rytmer, sprog og en kategori som ramme Jeg prøvede første at lave den med meget enkelte rytmer / efterklap hvilket slet ikke gav mening for børnene. Så jeg besluttede at vælge 2 rytmer, sætte sprog på og lave kategorier som de kunne snakke om inden f.eks. frugt & grønsager. Rytmerne blev f.eks. 1-2 = Æ-ble & 1-og-2 = gu-le-rod. Understøttet at mit knips. Børnene udviklede sig utroligt meget og blev rigtig gode til det. Haleleg: Man sidder i en rundkreds og 2 børn (Evt. flere par på gulvet) får sat et tørklæde i bukselinningen på ryggen. Under verset ser de hinanden an og cirkler rundt om hinanden. På Fang så halen må de prøve at tage hinandens haler. Der er strenge regler om at man ikke må røre ved hinanden. Det kan også være godt at lave en rituel start med f.eks. buk eller lille håndtegneserie. 12

14 Jeg ville have tilføjet en instrument-og en sanggruppe i legen, men nåede det ikke. Parametre for fantasi- og rekvisitsange: Udover de nævnte parametre for sang er forestillingsevne / fantasi i fokus og det kræver koncentration for at kunne følge med. Fantasi: Har lavet små Introer til sangene / aktiviteterne. F.eks. skal vi finde en fiktiv ballon et sted på kroppen. Børnene skal på skift sige hvilken farve den har puste den op og tage den på. Derefter bevæger de sig rundt i den. Digtet historien om Heksemutter med en fiktiv tudse, stegepande mm. Rekvisitter: Har prøvet at bruge så mange rekvisitter som muligt. F.eks. en kuffert med ting som er i sangene, fingerdyr, billeder af en skorstensfejer, hvaler mm. Heksemutter Dramatiserer teksten. Det lille spøgelse Synges med tørklæder Parametre for afspænding & massage: Musiske parametre: Lytte til musik / følge instruktioner Nærværd Motoriske parametre: Mærke sin krop og turde være i den Modtage & give berøring Afslapning Social parameter: Kunne være i sit eget rum Massage: De sidder 2 & 2 den ene foran den anden. Reglerne er: Den der giver massage stryger ned af ryggen og spørger om det er ok? Og den der får massage kan altid sige stop ved at række hånden i vejret. Vi bruger også lidt tid på at snakke om forskellige måder at røre på Min lille mariehøne o Teksten styrer bevægelserne Bamse o Der læses en historie op og børnene tegner på hinandens ryg Afspænding: Musik: Whale Song Nature s harmony Vi har kikket på billeder af hvaler og snakket om at de kan tale sammen Børnene ligger på madrasser og lytter mens de voksne går rundt og stryger dem Farvelsang: Tekst ukendt. Melodi Kan du gætte hvem jeg er Cappella 13

15 Fagtesang Vi sidder i rundkreds eller der hvor sidste aktivitet sluttede Musiske parametre: Kan varieres i tempo og styrke alt efter hvilken stemning der ønskes børnene skal forlade lokalet med Sociale parametre: Fælles afslutning og tydelig markering af at timen er slut 14

16 2.2 Musikpædagogisk forløb Undervisningsforløbene for de to hold er opbygget parallelt med en stor del fælles materiale. Fra undervisningsgang til undervisningsgang går en del af de samme musikpædagogiske aktiviteter igen, men ud fra de erfaringer der er gjort samt samtaler mellem musikpædagoger og pædagoger ved slutningen af hver gang, er der taget forskellige initiativer på de to hold. Ved undervisningsgang #1 er indholdsbeskrivelserne for de to hold således ens, men allerede ved undervisningsgang #3 er der en forskel, idet der indgår stopdans hos gruppe 107. På dette tidspunkt besluttes det også ikke at fortsætte med trommer i gruppe 107, da det har været vanskeligt at holde fokus på det musikalske i denne aktivitet i denne børnegruppe. Ved undervisningsgang #6 bliver forskellen ligeledes tydelig i forhold til at sikre deltagelse i det musikalske rum, hvor der vælges at introduceres hip-hop i gruppe 107 for at motivere til deltagelse. Denne forskel ser ud til at blive forstærket gennem det samlede forløb, således at deltagelsen i det musikalske rum gradvist bliver bedre og bedre i gruppe 103, og gradvist bliver mere vanskeligt i gruppe 107. I forbindelse med observation i uge 19 (undervisningsgang #14 hhv. #12) bemærkes det at musikpædagogen har valgt et indslag (Haleleg) som skal motivere gennem et konkurrenceelement, og hvor den musikalske indholdsmæssige del er meget beskeden. Problemstillingen, som bliver tydelig, vedrører den forskelligartede deltagelse i det musikalske rum (musikken som det fælles tredje), hvilket diskuteres yderligere i forbindelse med observation. Spørgsmålet der her forfølges i et komparativt, analytisk perspektiv, er hvorvidt der er tale om forskellige deltagelsesformer og / eller deltagelse i forskellige rum forstået som rettethed mod noget forskelligt som det fælles tredje. Forløb for Gruppe 103 og gruppe 107: #1: Gr Uge 2 - Rokketænder Fokus: Opstart & Dyr De vælger en sang eller to Abedans lære tekst Stopdans Ælle Bælle med fingerdyr Remse: kom nu Evt. øve Abedans omk. Trommer Start & Stop Regnvejr Vi spiller kom nu Svæveflyver- solen bager smelter øde ø sand - bølger Børnene valgte Jens Petersens ko Nåede ikke svæveflyvere.. Næste gang: Jens Petersens ko nu med abe og and De ønskede Mon du bemærket har #1: Gr Uge 2 - Rokketænder Fokus: Opstart & Dyr De vælger en sang eller to Abedans lære tekst Stopdans Ælle Bælle med fingerdyr Remse: kom nu Evt. øve Abedans omk. Trommer Start & Stop Regnvejr Vi spiller kom nu Svæveflyver- solen bager smelter øde ø sand - bølger Nåede ikke svæveflyvere.. Næste gang: Mon du bemærket har 15

17 #2: Gr Uge 3 - Rokketænder Fokus: Opstart & Dyr Jens Petersens ko med abe & and + fingerdyr Uh Ah En lille grøn frø Mon du bemærket har med små elefanter Abedans Stopdans Ælle Bælle med fingerdyr Trommer Start & Stop Regnvejr Vi spiller kom nu Svæveflyver- solen bager smelter øde ø sand - bølger Nåede ikke svæveflyvere eller Whale Song Jens Petersens ko udsat til næste gang Næste gang: ÆlleBælle som bevægelses leg #3: Gr Uge 4 - Rokketænder Fokus: Dyr & Rytmer Jens Petersens ko m.fl. Uh Ah Abedans ÆlleBælle som bevægelses leg Trommer Start & Stop Regnvejr Vi spiller kom nu #2: Gr Uge 3 - Rokketænder Fokus: Opstart & Dyr Jens Petersens ko med abe & and + fingerdyr Uh Ah En lille grøn frø Mon du bemærket har med små elefanter Abedans Stopdans Ælle Bælle med fingerdyr Trommer Start & Stop Regnvejr Vi spiller kom nu Svæveflyver- solen bager smelter øde ø sand - bølger Nåede ikke svæveflyvere eller Whale Song #3: Gr.107. Uge 4 - Rokketænder Fokus: Dyr & Evaluering Jens Petersens ko. Kikke på finger dyr finde sange om dem ÆlleBælle Uh Ah Abedans Stopdans: Frys Sid Makker Stå ved siden af hinanden Foran & bagved Over & under Lav kø midt i lokalet Bevæge sig som: Robot kantede / i hak Soldat stift / lige Slowmotion meget langsomt /på månen Trommer Start & Stop Regnvejr Vi spiller kom nu Åndedræt træk vejret & pust ud Hvordan føles det? Lavede hjørne og Isbjerg i stopdansen Måtte pakke trommer ned før vi kom i gang pga. uro. De havde lovet at koncentrere sig / ikke fjolle inden vi gik begyndte Næste gang: Minus trommer 16

18 #4: Gr.103. Uge 5 - Rokketænder Fokus: Dyr & Evaluering Uh Ah Kvak Kvak Evt. andre af vores dyresange Abedans ÆlleBælle som bevægelses leg Obs på at de deltager Trommer Start & Stop Regnvejr Vi spiller kom nu De har fået tegningerne til En lille frø i mosen sad med over på stuen til at farve Næste gang: o Samme program + fastelavnssang #5: Gr.103. Uge 6 - Rokketænder Fokus: Dyr & Fastelavn OBS: Tælle til rundkreds Uh Ah Kvak Kvak Evt. andre af vores dyresange Abedans ÆlleBælle som bevægelses leg Obs på at de deltager Fastelavnssange Trommer Start & Stop Regnvejr Vi spiller kom nu o Nåede ikke Whale Song Næste gang Tromme dirigent #4: Gr.107. Uge 5 - Rokketænder Fokus: Dyr & Evaluering Uh Ah Kvak Kvak Abedans Stopdans: Frys Sid Makker Stå ved siden af hinanden Foran & bagved Over & under Lav kø midt i lokalet Bevæge sig som: Robot kantede / i hak Soldat stift / lige Slowmotion meget langsomt /på månen Vi synger Ekko sang Ekko Har snak med pædagogerne om hvordan vi forholder os til de sociale ting der foregår i gruppen #5: Gr.107. Uge 8 - Rokketænder Fokus: Evaluering Børnene ønsker sange Kik op der n lop Stopdans: Frys Sid Makker Stå ved siden af hinanden Foran & bagved Over & under Lav kø midt i lokalet Bevæge sig som: Robot kantede / i hak Soldat stift / lige Slowmotion meget langsomt /på månen Vi synger Ekko sang Ekko Knips til Trommer Start & Stop Regnvejr Vi spiller kom nu Trommer dirigent opvarmning Vi nåede ikke: Kik op der n lop, bevæge sig som, Ekkosang, afspænding Ok Start & Stop tromme God tromme dirigent 17

19 #6: Gr.103. Uge 8 - Rokketænder Fokus: Dyr & Rytme OBS. Tæl til rundkreds Børnene vælger sange Repetere dem om dyr ÆlleBælle som bevægelses leg Obs på at de deltager Vi synger Ekko sang Ekko Trommer Start & Stop Regnvejr Vi spiller kom nu Tromme dirigent Min lille mariehøne Sidste gang med fokus på dyr Nåede ikke trimmer Start & stop Holdt et lille møde med Conni og vi vil begynde at have fokus på: o Makkerskab. De har hver fået en fast makker i gruppen o Ekko skiftes o Lave kampråb o Berøring #7: Gr.103. Uge 10 - Rokketænder Fokus: Ekko, rytme & berøring OBS. Tæl til rundkreds & Frys før danseringen Børnene vælger sang.. Lære tekst til danseringen En kort en lang Danseringen Vi synger Ekko sang Ekko Trommer Start & Stop Regnvejr Vi spiller kom nu Tromme dirigent Min lille Mariehøne Med sin Rokketand makker Nåede ikke Whale Song & trommer #6: Gr.107. Uge 10 - Rokketænder Fokus: Hip hop & deltagelse Børnene ønsker sange Kik op der n lop Stopdans: (varme op med) Frys Sid Makker Hjørne Isbjerg Hip hop dans Kaste håndtegn Klap gris Scatch spin En kort en lang Trommer Start & Stop Regnvejr & & kom nu Vi spiller Trommer dirigent Evt. Heksemutter Havde taget Heksemutters kuffert fuld af ting med som jeg pakkede ud i stor spænding. De begyndte at gå under Farvel sangen Snak om gruppe dynamikken og hvad vi gør Nåede ikke: Hip Hop, Trommer / tromme dirigent og afspænding Næste gang: Abedans med flere dyr + Uga Indianerne Dans Statuer over/under? + Hip hop Heksemutter Stort fokus på deltagelse #7: Gr.107. Uge 11 - Rokketænder ; VIDEO Fokus: Hip hop & deltagelse Børnene ønsker sange Uga Indianerne Kik op der n lop Abedans med forskellige dyr Stopdans: (varme op med) Frys Sid Makker Statuer Over / under En kort en lang Hip hop dans Kaste håndtegn Klap gris Screatch spin Heksemutter God energi i stopdansen - En kort en lang Nåede ikke Heksemutter & Afspænding Næste gang: Fokus på Makkere Samme program Abedans 18

20 #8: Gr.103. Uge11 - Rokketænder ; VIDEO Fokus: Ekko, rytme & berøring OBS. Tæl til rundkreds Børnene vælger sang Kampråb nu I er Rokketænder Abedans Danseringen Vi synger Ekko sang (Frugt & Grønsager Har I snakket om nogle?) Ekko pigerne En kort en lang Trommer Start & Stop Regnvejr Vi spiller Drengene kom nu Trommer dirigent - drengene opvarmning Fantastisk Ekkosang Minus kampråb & afspænding Nåede ikke hele Trommer start & stop slutter nu Næste gang: Fokus makkere #9: Gr.103. Uge12 - Rokketænder Fokus: Ekko, rytme & berøring OBS. Tæl til rundkreds Børnene vælger sang Kampråb nu I er Rokketænder Abedans i 2 hold Danseringen Vi synger Ekko sang Ekko drengene Trommer dirigent - pigerne Opvarmning En kort en lang Molekyleleg med instrumenter Vi tog lige Min lille mariehøne det trængte de til Minus molekyleleg med instrumenter Kampråb = god form - virker Næste gang: Minus Tromme dirigent, Dansering& Ekkosang sidste gang Påskesang #8: Gr.107. Uge 13 - Rokketænder Fokus: Hip hop & deltagelse Børnene ønsker sange Kik op der n lop Stopdans: (varme op med) Frys Sid Makker Statuer Over / under En kort en lang Hip hop dans Kaste håndtegn Klap gris Screatch spin Heksemutter Snak om gruppe dynamikken og hvad vi gør Nåede ikke Heksemutter Næste gang: Fokus på Makkere i Stopdansen #9: Gr.107. Uge 15 - Rokketænder Fokus: Hip hop & Evaluere Børnene ønsker sange Evt. Uga Indianerne Fy Fy Skamme Snak om frække børn hvad kunne det være? Sangen handler om 2 børn der har prøvet ting af. Tjek tekst Stopdans: (varme op med) Frys Sid Makker Statuer Over / under Foran / Bagved Ved siden af Ryg mod ryg Kik op der n lop Hip hop dans Kaste håndtegn, Klap gris, Scratch, spin Heksemutter Snak om gruppe dynamikken og hvad vi gør. Aftalte at prioritere fællesskabe tydeligt og sende børn ud hvis de sætter gang i for meget. Der vil (igen) blive snakket med gruppen og evt. nogle enkelte børn inden timen Næste gang: Samme program + evt. Ekkosang 19

21 #10: Gr.103. Uge 13 - Rokketænder Fokus: Ekko, rytme & berøring OBS. Tæl til rundkreds Børnene vælger sang Kampråb nu I er Rokketænder Påskesang En lille kylling i ægget lå Abedans i 2 hold Danseringen Vi synger Ekko sang Ekko drengene Trommer dirigent - pigerne Opvarmning En kort en lang Molekyleleg med instrumenter Vi tog lige Min lille mariehøne det trængte de til Minus molekyleleg med instrumenter Kampråb = god form - virker Næste gang: Minus Tromme dirigent, Dansering& Ekkosang sidste gang #11: Gr.103. Uge15 - Rokketænder Fokus: Ekko, rytme & berøring Gode ord : Tælle til rundkreds, Kampråb & Frys Børnene vælger sang Kampråb kraftigt / svagt hurtigt / langsomt Abedans i 2 hold Dansering Vi synger Ekko sang Ekko pigerne En kort en lang Min lille Mariehøne Molekyleleg med instrumenter Minus molekyleleg med instrumenter #10: Gr.107. Uge 16 - Rokketænder Fokus: Hip hop & Evaluering Kampråb!!! Børnene ønsker sange Fy Fy Skamme Stopdans: (varme op med) Frys Sid Makker Statuer Over / under Foran / Bagved Ved siden af Ryg mod ryg Heksemutter Kik op der n lop Hip hop dans Kaste håndtegn Klap gris Scratch spin Ekkosang (Frugt & Grønsager) Der blev sendt et barn ud Nåede ikke Heksemutter & Afspænding Næste gang: Gumle, Indianerne, Spøgelsessang #11: Gr.107. Uge 17 - Rokketænder Fokus: Hip hop & Evaluering Kampråb!!! Uga Indianerne Gumle Spøgelsessang Fy Fy Skamme Stopdans: (varme op med) Frys Sid Makker - Statuer Over / under Foran / Bagved Ved siden af Ryg mod ryg Heksemutter Kik op der n lop Hip hop dans Kaste håndtegn Klap gris Scratch spin Ekkosang (Frugt & Grønsager) Der blev sendt 2 børn ud. Snak om hvordan vi gør. Næste gang: Spøgelsessang, lidt stopdans, Synge Aber i skoven, Heksemutter Ny: Haleleg 20

22 #12: Gr.103. Uge 16 - Rokketænder Fokus: Rytme, makkerskab, flere aktiviteter af gangen & berøring OBS. Tæl til rundkreds Kampråb Call & Response Børnene vælger sang / aktivitet Fy Fy Skamme Molekyleleg med trommer Bamse Massage Fy fy lang tekst. Lære omk. og gerne 1. vers Molekyleleg super Minus Whale Song Næste gang: Samme program #13: Gr.103. Uge 17 - Rokketænder Fokus: Rytme, makkerskab, flere aktiviteter af gangen & berøring OBS. Tæl til rundkreds Kampråb Call & Responce Børnene vælger sang / aktivitet Fy Fy Skamme Molekyleleg med trommer Bamse Massage Rigtig gode udfordringer i molekylelegen = flere ting på samme tid Minus Whale Song Næste gang: Sidste gang Ønske koncert de snakker om det på stuen først #12: Gr.107. Uge 19 - Rokketænder; VIDEO Fokus: Hip hop & Evaluering Kampråb Fy Fy Skamme Kom og fang halen min Lære sangen forklar tekst o Ekko instruktion Lære dans Obs på regler Stopdans: (varme op med) Frys Sid Makker Statuer Over / under Foran / Bagved Ved siden af Ryg mod ryg Spøgelsessang Aber i skoven Heksemutter #13: Gr.107. Uge 20 - Rokketænder Fokus: Gruppen & Hip hop Kampråb Fy Fy Skamme 1. vers + omk Børn vælger sang Kik op der n lop Evt. gung gung bak Klap Gris Finde på nye trin Instrumenter Dyt dyt ska vi byt Dub Tromme dirigent Kom og fang halen min Bamse massage #14: Gr Uge 19 - Rokketænder. Sidste gang; VIDEO Fokus: Rytme, makkerskab, flere aktiviteter af gangen & berøring OBS. Tæl til rundkreds Kampråb Call & Responce Ønske koncert aftalt på stuen Molekyleleg med trommer Bamse Massage 21

23 3 Børnegrupper - profiler og tværgående aspekter Der er gennemført en evaluering på niveauet for det enkelte barn i form af en skemabaseret evaluering i en række hovedområder. En evaluering af denne form kan også benyttes som løbende evaluering ved at gentage den med et halvt års mellemrum, hvilket ikke har været muligt inden for rammerne af den foreliggende evaluering, da den har været gennemført indenfor en begrænset periode (januar til maj 2012). Den gennemførte evalueringsform giver viden om gruppernes og børnenes profil på hovedområderne, og indgår som en vigtigt kvantitativ orienteret del i samspil med de mere kvalitativt orienterede interviewdata. De individuelle evalueringer kan desuden sammenholdes med de sproglige evalueringer der er gennemført i forbindelse med projektet Dialogisk Oplæsning i form af en Viborg-Test. Evalueringsspørgsmålene indeholder et Afsnit, der vedrører musikområdet, og som besvares for hvert enkelt barn af musikpædagogen. Evalueringsspørgsmålene indeholder tilsvarende et afsnit,som vedrører det generelle pædagogiske område, og som besvares for hvert enkelt barn af de tilknyttede pædagoger. Spørgsmålene vedrører den alsidige, personlige udvikling, sociale kompetencer og inklusion samt området krop og bevægelse. Besvarelsen foregår ved angivelse af en vurdering i form af et tal fra et til fem som følger: 1. i meget lav grad; 2. i lav grad; 3. i rimelig grad; 4. i høj grad; 5. i meget høj grad. Spørgsmålene i evalueringsskemaet er som følger: I: Musik 1. I hvilken grad deltager eleven aktivt i sang, bevægelse og spil 2. I hvilken grad indgår eleven aktivt i at lege og eksperimentere med musikalske elementer 3. I hvilken grad indgår eleven aktivt deltagende i musikalsk sociale fællesskab 4. I hvilken grad indgår eleven udtryksfuldt i de musikalske aktiviteter 5. I hvilken grad udviser barnet musikalsk nærvær 6. I hvilken grad vurderer du at barnet har glæde ved kropslig udfoldelse 7. I hvilken grad vurderer du at barnet har fornemmelse af rumlig orientering 8. I hvilken grad nyder barnet at lytte til musik 9. I hvilken grad er eleven i stand til at bruge de musikalske elementer, der arbejdes med i musikundervisningen 10. I hvilken grad kan barnet udføre en rytme til musik 11. I hvilken grad synger barnet med når andre synger 12. I hvilken grad synger barnet tydeligt med genkendelige toner 13. I hvilken grad synger barnet med på melodier, men uden ord 14. I hvilken grad kender barnet enkelte ord i sangene og synger dem 15. I hvilken grad forstår barnet enkelte ord i sangene og synger dem 16. I hvilken grad taler eleven om sangenes indhold 17. I hvilken grad udtrykker eleven verbalt glæde over at skulle i gang med at synge 18. I hvilken grad har eleven udviklet et verbalt sprog omkring musikken II. Alsidig, personlig udvikling 1. I hvilken grad deltager barnet aktivt i leg og aktiviteter 2. I hvilken grad er barnet i stand til at tage initiativ 3. I hvilken grad vurderer du at barnet udviser selvtillid 4. I hvilken grad vurderer du at barnet opfatter sig selv som en værdifuld og værdsat deltager 5. I hvilken grad vurderer du at barnet udviser selvværd III. Krop og bevægelse 6. I hvilken grad vurderer du at barnet har glæde ved kropslig udfoldelse 22

24 7. I hvilken grad vurderer du at barnet har kropslig balance og koordination 8. I hvilken grad vurderer du barnet har finmotoriske kropskontrol IV. Sociale kompetencer og Inklusion 9. I hvilken grad indgår barnet aktivt deltagende i det sociale fællesskab 10. I hvilken grad indgår barnet som hjælpsomt og samarbejdende i det sociale fællesskab 11. I hvilken grad opfatter du at barnet føler sig tryg og har tillid til andre i fællesskabet 12. I hvilken grad vurderer du at barnet bliver set og anerkendt i fællesskabet 13. I hvilken grad vurderer du at barnet er i stand til at læse (afkode) andres signaler 14. I hvilken grad er barnet i stand til at forstå sociale spilleregler 15. I hvilken grad er barnet inkluderende overfor de andre børn 16. I hvilken grad vurderer du, at der er opbakning fra hjemmet 3.1 Gruppeprofiler Sammenlignende analyse - sammenfatning På området Musik peger den sammenlignende analyse på, at der i gruppe A er tale om en bred deltagelse i de musikpædagogiske aktiviteter og dermed en høj grad af musikalsk fællesskab, og at dette ikke i samme grad er så udtalt i gruppe B. Dette svarer overens med den musikpædagogiske vurdering omkring vanskeligheder med motivation og inddragelse af en del af børnegruppen i de musikpædagogiske aktiviteter. På området Krop og Bevægelse peger den sammenlignende analyse på, at den almindelige pædagogiske indsats danner et grundlag for den musikpædagogiske indsats, og at dette styrkes og udvikles gennem den musikpædagogiske indsats og de særlige muligheder denne giver. På de generelt pædagogiske områder peger den sammenlignende analyse på, at der er en generel niveauforskel mellem de to børnegrupper, hvor gruppe A tydeligvis har flere i gruppen beroende ressourcer som grundlag for at indgå i de musikpædagogiske aktiviteter end det er tilfældet i gruppe B. Sammenlignende analyse - detaljeret beskrivelse Den overordnede sammenligning mellem de to børnegrupper er baseret på middeltal for vurderingerne for hvert enkelt barn - 11 i den ene gruppe og 12 i den anden. Disse profiler er lavet for hvert af de fire områder (musik, alsidig personlig udvikling, krop og bevægelse samt sociale kompetencer og inklusion). En samlet sammenligning mellem de grupper af niveauerne for de fire områder viser et generelt niveau mellem 3 og 3,5 (3=i rimelig grad; 4 =i høj grad). Forskellene i niveauer mellem de to grupper er tydeligst på området musik mens der på området Krop og Bevægelse ikke er nogen niveauforskel. Sammenligning af områder 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Musik Pers Soc&Inkl Krop&Bev Gruppe B Gruppe A Gruppe A Gruppe B Figur 1: Sammenligning af niveauer for de fire områder 23

25 Forskellen mellem niveauer på området musik vedrører også fordelingen indenfor de to grupper, som det fremgår af følgende grafik (Figur 2): Musik Grp. A Musik Grp. B 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00 1,50 1,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0, , Figur 2: Profiler for området Musik Der er en tydelig forskel mellem gruppe A (til venstre) og gruppe B (til højre). I gruppe A er der relativt få med en gennemsnitlig lav vurdering og relativt mange med en gennemsnitlig høj vurdering. I gruppe B er det omvendt - der er relativt mange med en gennemsnitlig lav vurdering og relativt få med en gennemsnitlig høj vurdering. Gennemsnitsniveauet for gruppe A er 3,5 og for gruppe B 2,9 (3=i rimelig grad; 4 =i høj grad). Dette peger samlet set på, at der i gruppe A er tale om en bred deltagelse i de musikpædagogiske aktiviteter og dermed en høj grad af musikalsk fællesskab, og at dette ikke i samme grad er så udtalt i gruppe B. Dette svarer overens med den musikpædagogiske vurdering omkring vanskeligheder med motivation og inddragelse af en del af børnegruppen i de musikpædagogiske aktiviteter (se afsnit 2.2). Området Krop og Bevægelse er et centralt område i det generelt pædagogiske arbejde, men er samtidig et område, der har et væsentligt fokus i den musikpædagogiske indsats. Niveauet for området Krop og Bevægelse er ens for de to grupper, men profilerne er forskellige (Figur 3). Krop & Bev. Grp. A Krop & Bev. Grp. B 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, ,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Figur 3: Profiler for området krop og bevægelse Man kan genkende det billede, som tegnede sig på området Musik her. Krop og Bevægelse er på den ene side en del af det almindelige pædagogiske arbejde, og på den anden side en prioriteret del af den musikpædagogiske indsats. Profilerne kan følgelig tolkes således, at den almindelige pædagogiske indsats danner et grundlag for den musikpædagogiske indsats, og at dette styrkes og udvikles gennem den musikpædagogiske indsats og de særlige muligheder denne giver. 24

Dagpleje med fokus på. rytmik og bevægelse

Dagpleje med fokus på. rytmik og bevægelse Dagpleje med fokus på rytmik og bevægelse Hvad er en dagpleje med fokus på rytmik og bevægelse Dagplejeren er særligt uddannet og har praktisk erfaring i at arbejde med rytmik og bevægelse med de mindste

Læs mere

Tværinstitutionelt samarbejde og didaktisk baserede samarbejdsformer med musik som eksempel

Tværinstitutionelt samarbejde og didaktisk baserede samarbejdsformer med musik som eksempel Tværinstitutionelt samarbejde og didaktisk baserede samarbejdsformer med musik som eksempel Finn Holst, Ph.D. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Forskningsprogrammet Fagdidaktik Aarhus Universitet

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Tumleklub. Tumleklub er;

Tumleklub. Tumleklub er; Aktivitetsgrupper Fra kl. 9.30 til 10.30 har vi tirsdag og torsdag planlagte aktiviteter på tværs af grupperne. Her iværksætter vi målrettede aktiviteter rettet mod bestemte aldersgruppe af børn, således

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Vi har dog arbejdet med hverdagslivstemaet Det rytmiske univers, der er en del af årshjulet i Valhalla.

Vi har dog arbejdet med hverdagslivstemaet Det rytmiske univers, der er en del af årshjulet i Valhalla. Valhalla 2013 I Valhalla har der været lederskifte i november 2012, derfor har vi ikke nået at arbejde så grundigt med læreplanen i år. Vi har dog arbejdet med hverdagslivstemaet Det rytmiske univers,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål.

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål. Intro Inspiration Dagplejebarnet i naturen Plan Forløb med læringsmål Dokumentation og tegn på læring Evaluering Egen evaluering Fælles reflektion Udeliv Baggrund for projektet I dagplejen har vi arbejdet

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE

LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE April 2015 Udarbejdet af: Stine, Marianne, Connie og Inger NYBORG KOMMUNE LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE Sproglig udvikling I forhold til vores børns alderstrin har vi fokus på at understøtte det enkelte

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg Forskolen (0-9 år) Formål. side 2 Grundsyn. side 3 Mål for undervisningen i forskolen. side 3 Faglige mål og fagligt indhold - At styrke barnets umiddelbare musikglæde.

Læs mere

UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE

UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE PLANLÆGNING AF SUPPLERENDE LÆRINGSAKTIVITETER I HJEMMET Du bedes herunder udfylde nogle oplysninger om det pædagogiske aktivitetsforløb. Dine valg skal stemme overens med det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073 Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 1. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere