Lokalplan nr For et område til ferie- og fritidsformål øst for Hee. Ringkøbing-Skjern Kommune. Højde: 14,5 Bredde: 16,5. DDO, Copyrigt COWI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 249. For et område til ferie- og fritidsformål øst for Hee. Ringkøbing-Skjern Kommune. Højde: 14,5 Bredde: 16,5. DDO, Copyrigt COWI"

Transkript

1 Lokalplan nr. 4 For et område til ferie- og fritidsformål øst for Hee Højde: 14,5 Bredde: 1,5 DDO, Copyrigt COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 14. december 0

2 Lokalplanen er udarbejdet for Ejendomsselskabet JAE af Arkitektfirmaet Bahl Gl. Skole, Sønderbyvej 51, 55 Outrup, tlf i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning Rødkløvervej 4 50 Ringkøbing Telefon: 4 44 Forsidebilledet viser luftfoto af lokalplanområdet

3 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 4 Ferie- og fritidsformål Vejledning Hvad er en lokalplan?...side 4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... side 5 Lokalplanområdet... side Lokalplanområdets omgivelser... side Lokalplanens indhold... side Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... side Miljøvurdering... side 1 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... side 14 Servitutter... side 14 Planbestemmelser Indledning... side 1 1. Formål... side 1. Område og zonestatus... side 1. Arealanvendelse... side 1 4. Udstykning... side 1 5. Bebyggelsens placering og omfang... side 0. Bebyggelsens udseende... side. Ubebyggede arealer... side 4. Veje, stier og parkering... side. Tekniske anlæg... side. Miljø... side Grundejerforening... side 0 1. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug... side 1 1. Lokalplan og byplanvedtægt... side 14. Servitutter... side 15. Retsvirkninger... side Vedtagelse... side 4 Offentlig bekendtgørelse... side 4 Bilag Matrikelkort... Bilag 1 Eksisterende forhold... Bilag Arealanvendelse... Bilag Ringkøbing-Skjern Kommune

4 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger Byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Eksisterende forhold, der viser, hvorledes området er disponeret ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne som er bindende. I tilfælde der er uoverensstemmelse mellem kort og bestemmelserne, så er det teksten, der er bindende. Lokalplanforslaget Når Byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis Byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at Byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Ringkøbing-Skjern Kommune

5 Redegørelse Lokalplan nr. 4 Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan er et ønske fra ejerne af Familiepark West om at ændre delområdeafgrænsning og anvendelsesbestemmelser for dele af området, som er omfattet af den hidtil gældende lokalplan nr Ejerne ønsker at ændre anvendelsen af det område, som hidtil har været udlagt til fiske- og forlystelsespark og tilknyttet ankomst- og parkeringsplads, til en fremtidig anvendelse som feriepark med ferieboliger. Området, der i lokalplan er udlagt til campingplads, ønskes samtidig mindsket, så dele af området, der hidtil har været udlagt til campingplads overgår til fremtidig anvendelse som feriepark med ferieboliger. Endvidere ønskes at dele af campingpladsområdet og dele af området, der hidtil har været udlagt til fiske- og forlystelsesparkområdet, overgår til et område til fælles faciliteter for campingpladsen og den fremtidige feriepark. Adgangsforholdene ønskes ændret, således at der til det nye ferieparkområde etableres en særskilt vejadgang fra Hovervej og to vejadgange fra Heebro. Det foreslåede projekt vil kunne blive et godt aktiv for området, vil kunne understøtte indlandsturismen 5

6 Redegørelse Lokalplan nr. 4 og campingpladsens drift - og vil kunne blive et helt unikt fritidsområde med adgang til mangfoldige aktiviteter på den nærliggende campingplads og med mulighed for at fiske i Hover Å. Supplerende til ønsket fra ejerne af Familiepark West ønskes der mulighed for at etablere en fiskelegeplads langs Hover Å inden for et område ved Heebro. Lokalplanområdet Beliggenhed og afgrænsning Lokalplanområdet ligger umiddelbart øst for Hee by syd for Hovervej og vest for Heebro. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Hovervej, mod øst af Heebro, mod syd af Hover Å og mod vest af et eksisterende beplantningbælte/skov. Størrelse Lokalplanområdets samlede grundareal udgør ca..00 m (ca., ha). Zoneforhold Området er beliggende i såvel landzone som byzone. Zoneforholdet fremgår af bilag nr. 1. Kik i vestlig retning fra søbred i områdets nordvestlige hjørne Formålet med lokalplanen er at gøre det muligt at etablere -150 ferie- og fritidsboliger inden for en del af lokalplanområdet herunder at ændre anvendelsesbestemmelserne for en del af området, at ændre delområdeafgrænsningen samt justere bestemmelserne i forhold til den ny anvendelse af en del af lokalplanområdet. Endvidere at skabe mulighed for etablering af en fiskelegeplads ved Hover Å. Nuværende anvendelse Området anvendes dels til fiske- og forlystelsespark, dels til ankomst- og parkeringsplads, dels til campingplads, dels som naturområde langs Hover Å og dels til spejderområde ved Heebro og Hover Å. Eksisterende bebyggelse Bebyggelsen består dels af en bolig ved Hovervej, en bolig i områdets sydlige del samt af diverse bebyggelser og forlystelsesindretninger til brug for Familiepark West. Herudover er der opført et vandland, nogle hytter og en servicebygning inden for campingpladsområdet og en spejderhytte, mindre hytter og en mindre bygning inden for spejderområdet. Trafikale forhold Området er beliggende ved Hovervej og Heebro. Hovervej er kommunevej med en årsdøgnstrafik på ca. 450 køretøjer (målt i 00). Heebro er ligeledes kommunevej. Der foreligger ikke en trafiktælling for denne vej. Den primære vejadgang til området sker fra Hovervej via en privat fællesvej. Derudover er der fra Hovervej adgang for vare- og arbejdskørsel til fiske- og forlystelsesparken og til boligen ved Hovervej. Fra Heebro er der kun adgang til spejderområdet. Heebro indgår i henhold til regionplanen som en del af den regionale cykelrute mellem Holstebro og Ringkøbing.

7 Redegørelse Lokalplan nr. 4 Landskab m.m. Terrænet i området er jævnt faldende i syd/sydvestlig retning ned mod Hover å - et fald på ca. m. I områdets østlige del er landskabet let bølget ved nogle gamle studefolde og hulvejsspor. Den østlige sø set i nordlig retning Inden for fiske- og forlystelsesparkens område er der etableret 5 kunstige søer/kanaler. Lokalplanområdets sydlige del er meget fugtigt, af karakter som mose-/ engarealer. I forbindelse med mose- og engarealerne er der et par søer. Beplantningen inden for lokalplanområdet består såvel af tæt skovagtig beplantning, som af læhegnsbeplantning. Den tætte skovagtige beplantning er især at finde på øen i områdets nordøstlige hjørne og i et tværgående bælte i områdets nordlige del. Landbrugspligt Der er ikke noteret landbrugspligt i henhold til landbrugsloven på de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Lokalplanområdets historie Familiepark West er en af Danmarks ældste dyreparker. Det blev åbnet som Hee Dyrepark i 1 af Egon Brogaard. I 1 blev parken overtaget af Ejgil Pedersen og indrettet med status som sommerland. I 1 købte Annette og Claus Buch Sørensen stedet og drev det videre som sommerland. De nuværende ejere Ejendomsselskabet JAE A/S købte stedet i 00 og har siden drevet det videre efter et nyt koncept baseret på put and take turisme. I den forbindelse har man indrettet campingpladsområdet i tilknytning til parken. Dyreparken eksisterer fortsat som en del af forlystelsesparkens aktiviteter og har status som en zoologisk have. Det er så vidt vides det eneste sommerland i Danmark, som også omfatter en dyrepark. Parkens nyeste aktiv er et vandland, som blev indviet ved sæsonåbningen 1. Inden for parkens område findes et par velbevarede studefolde og mindre synlige hulveje af historisk interesse. Før den nuværende landevej fra Ringkøbing til Lemvig og Holstebro blev anlagt omkring 150, gik vejen fra Ringkøbing over Rindum til Heebro og videre til Tim å ved Tim Mølle (hvor der nu ligger et dambrug) og videre nordpå. Ifølge Ringkjøbing Museum er det et ældgammelt vejforløb. Før opførelsen af broerne krydsede man åerne ved vadestederne. Det var en vestjysk hovedlandevej - en hærvej - og den vestligste af de større veje, som gik nord-syd og forbandt egnene nord for Limfjorden med de nordtyske egne. I Thy og områderne ved de vestjyske fjorde var der i 1-0-årene - og sikkert længere tilbage i tiden - mængder af stude, som blev drevet sydpå til de nordtyske og hollandske markeder. Langs med denne gamle vej findes der stadig kulturhistoriske spor, der fortæller om studedriften. Først og fremmest i form af studefolde, der er runde eller firkantede voldanlæg. Kik fra bro til øen i områdets nordøstlige hjørne Ved Heebro er der på nordsiden af åen - inden for Familiepark West s område - bevaret en sådan stu-

8 Redegørelse Lokalplan nr. 4 defold. Den består af en firkantet fold, som er ca. 1 x m stor og afgrænset af volde på af siderne. Den firkantede fold ligger inde i en større fold, som også er afgrænset af volde på sider. Vestsiden af den ydre vold har et lige forløb og er ca. 4 m lang. Nordvolden er ca. 1 m lang og fortsætter ca. 50 m mod sydøst og syd i et buet forløb. Den lille fold kan have haft en nu fjernet sydvold. Under alle omstændigheder har den ydre studefold gået længere mod syd og været lukket mod syd. Hvordan den store fold har fungeret i forhold til den lille fold, vides ikke, men anlægget er ualmindeligt. Det normale er blot en fold. Måske er den lille fold ældst, og senere har man så lavet den store fold. Øst for den store vold er der en del vejspor. Sporene nærmest dyrefolden er fredet sammen med folden, mens resten er beskyttet af fortidsmindebeskyttelseslinien. Vejen har retning mod Heebro og dermed den store vej. Disse levn er kulturhistoriske perler, som er egnsog tidstypiske. Lokalplanområdets omgivelser Vest for området er der dels et par ubebyggede ejendomme, dels et tæt beplantet område, som er udlagt til ferieboliger og til åben, lav boligbebyggelse på skovparcel. Nord for området er der lidt spredt bebyggelse langs Hovervej, og mod øst ved vejen Heebro - er der et større plantageområde. Umiddelbart syd for lokalplanområdet er der jordbrugsarealer og en enkelt mindre landbrugsejendom. Kik i sydlig retning set fra studefolde Lokalplanens indhold Med denne lokalplan er det hensigten at muliggøre en ændret anvendelse af den eksisterende fiske- og familiepark til fremtidig benyttelse til ferie- og fritidsboligbebyggelse. Endvidere at udlægge et nyt område til fælles faciliteter for den eksisterende campingplads og de nye ferieboliger samt at skabe mulighed for etablering af en fiskelegeplads ved Hover Å i tilknytning til den eksisterende spejderlejr. Herudover at overføre et areal fra landzone til byzone. Der er ved disponeringen især taget hensyn til de naturbeskyttede og fredede områder, til eksisterende landskabskvaliteter (søer, å og beplantning), udsigtsforhold (terræn) og til de igangværende funktioner, der agtes videreført (campingplads og spejderlejr). Området, der ønskes udlagt til feriepark med ferieog fritidsboliger, påtænkes udstykket i -140 grunde a m - hver grund med andel i et eller flere større fællesarealer (eksisterende sø- og ø-områder, sti til åen m.m.). Ved at indplacere bebyggelsen med respekt for de eksisterende naturværdier, vil de eksisterende søer og beplantning kunne indgå som et stort aktiv for området.

9 Redegørelse Lokalplan nr. 4 Inden for lokalplanområdet må de eksisterende butikker udvides, idet planen åbner mulighed for indretning af dagligvarebutikker på højst 50 m og udvalgsvarebutikker på højst 00 m, dog således at det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for området ikke overstiger m. Det samlede bruttoetageareal til vandland og indendørs idrætsfaciliteter må højst udgøre.000 m. Det samlede bruttoetageareal til fælleshus må højst udgøre 00 m. Sø og trædesti i områdets nordøstlige hjørne Bebyggelsen påtænkes opført som energirigtige huse, hvoraf nogle (5- stk.) overvejes opført som luksushuse. Bebyggelsen vil blive opført harmonisk med bebyggelse i samme stil. De støjende aktiviteter, der i dag findes inden for Familiepark West-området (som eksempelvis gocartbane) vil blive fjernet. Derimod vil det nye ferieparkområde kunne gøre brug af de aktiviteter, som i dag ligger på campingpladsen. Eksempelvis vandland, med nyt overdækket svømmebassin, petanque bane, minigolf, togbane, svævebane og forskellige legepladser. Desuden vil det nye cafeteria på campingpladsen kunne servicere såvel campingplads som den nye feriepark. Anvendelse Lokalplanen skal sikre, at områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsformål som ferie- og fritidsbeboelse og campingplads med tilknyttede faciliteter, som hotel/restaurant, vandrerhjem, lejrskole, kursusvirksomhed og lignende, fælleshus, butikker, vandland/svømmehal, idrætshaller, samt til spejderlejr med tilhørende udendørsanlæg og fiskelegeplads med mulighed for shelters, bål- og grillsteder. Området inddeles i 4 delområder: ét til ferie- og fritidsbeboelse, ét til campingplads m.m., ét til fællesfaciliteter for ferieboliger og campingplads og ét til spejderaktiviteter, fiskelegeplads og naturområde. Inden for området til campingplads m.m. må der højst udlægges plads til 400 enheder, heraf højst enheder til campinghytter. Restenhederne må anvendes til campingvogne, telte og autocampere. Bebyggelse Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 40 for den enkelte ejendom til ferieboliger, maks. 5 for området til spejderaktiviteter m.m. og maks. for den enkelte ejendom i de øvrige delområder. Bebyggelse må opføres i henholdsvis én etage med en højde på højst m og på nærmere angivne grunde i op til etager og med en højde på højst m. Halbebyggelse til indendørs idrætsfaciliteter tillades dog opført med en højde på maks. 1 m, og bebyggelse til svømmehal/vandland med en højde på maks. 15 m. Ferie- og fritidsboligerne må opføres som enkelt huse og på nærmere angivne grunde alternativt som dobbelthuse. Lokalplanen fastsætter endvidere bestemmelser for bebyggelsens udseende. Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Hovervej og Heebro. Der udlægges areal til nye veje og stier med en nærmere præciseret beliggenhed. Trædestier må kun befæstes med grus eller bark eller anlægges som stier i naturligt terræn og beplantning. Der skal reserveres areal til minimum 1 p-plads pr. feriebolig og overnatningsenhed såsom hytte, campingvogn, autocamper, telt, værelse/lejlighed og tilsvarende. Herudover skal der inden for området reserveres areal til et antal p-pladser til brug for gæster til campisterne.

10 Redegørelse Lokalplan nr. 4 Ved etablering af bolig for bestyrer m.m. skal der reserveres areal til minimum p-pladser pr. bolig. Ved etablering af butik skal der reserveres areal til minimum 1 p-plads pr. 0 m etageareal. Ved etablering af bebyggelse til spejderformål og fiskelegeplads skal der reserveres areal til parkering. Der må ikke etableres belysning på de ubebyggede arealer i delområde IV og i den del af delområde I, der ligger mellem de udstykkede parceller og delområde IV, bortset fra i umiddelbar tilknytning til spejderlejrens bygninger. Al form for parkering skal ske på egen grund og/eller inden for dertil indrettede fælles parkeringspladser. Der må ikke indrettes fælles parkeringspladser på arealer mellem vejskel og byggelinier. Landskab, beplantning og ubebyggede arealer Af hensyn til synlighed i landskabet er der fastsat bestemmelser om, at ferie- og fritidshusbebyggelse nærmest Hover Å kun må opføres med en højde på maks. m. Bagvedliggende bebyggelse må opføres med en lidt større højde (maks. m). Der må kun foretages terrænregulering på mere end 1, m når formålet er at sikre omliggende ejendomme mod støj eller at terrænændringen har en rumskabende funktion. En forudsætning for terrænregulering er, at landskabet modelleres, så det virker naturligt i forhold til omgivelserne. Langs Hovervej og Heebro må der dog etableres en jordvold i en bredde af minimum 5 m og med en højde på ca.,5 m. Jordvolden skal tilplantes. For at sikre udsigtsmulighed for bagvedliggende grunde og bebyggelser må beplantning på de enkelte grunde inden for ferieboligområdet kun udføres som enkeltstående lavtvoksende fyrretræer eller lignende, som udvokset har en højde på max. 1,5 m. Hegn, som ikke opføres i direkte forbindelse med bebyggelse, må kun etableres med en højde på maks. 0,5 m. Der må ikke plantes Rosa Rogusa (Rynket Rose/Hybenrose). Langs ny adgangsvej umiddelbart nord og vest for de omtalte studefolde samt langs de sydlige grunde mod Hover Å skal der plantes en lav ensartet hæk, der skal virke som en afgrænsning af ferieboligparcellerne ud mod det grønne område omkring studefoldene og mod Hover Å. Levende hegn vest for studefolde. Begge hegn påregnes fjernet Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanens område er ikke beliggende i kystnærhedszone og er således ikke omfattet af planlovens bestemmelser for planlægning i kystnærhedszonen. Detailhandel Lokalplanens område er omfattet af Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 1, tidligere Ringkøbing Kommune. Tillægget vedrører detailhandel. Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde F4 hvoraf bl.a. fremgår, at der i området i år 000 er registret et butiksareal på m og der herudover højst må opføres eller omdannes 1 m. Det samlede butiksareal inden for kommuneplanens rammeområde F4 må således højst blive m. Den enkelte butik til dagligvarer må maksimalt udgøre 50 m og til udvalgsvarer maksimalt 00 m. Den hidtil gælden ramme for butiksbebyggelse inden for lokalplanområdet ændres ikke i forhold til den ramme, der var fastsat i lokalplan nr Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker nedsættes dog fra 00 m til 50 m for at være i overensstemmelse med Kommuneplanen.

11 Redegørelse Lokalplan nr. 4 Naturbeskyttede områder I områdets sydlige del er der en række søer og et åløb (Hover Å), som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser for beskyttede søer og åløb. Af lovens fremgår det, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 0 m, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra amtsrådet er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb. Informations- og butiksbygning ved campingpladsen Der er i øjeblikket en butik med et bruttoetageareal på m i forbindelse med familieparken og en butik med et bruttoetageareal på m i forbindelse med campingpladsen. Af Naturbeskyttelseslovens 1 fremgår det, at der inden for en afstand af 150 m fra vandløb ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet. Opstilling af campingvogne mv. inden for åbeskyttelselinien kræver således godkendelse (se side 14). I forbindelse med lokalplanarbejdet er der ansøgt dispensation fra naturbeskyttelsesloven for udstykning, opførelse af bebyggelse samt anlæg af veje og stier på åbeskyttede arealer inden for lokalplanens delområde I. Der er meddelt dispensation den. august 0. Butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet (Planlovens 1) Butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet vurderes at være af underordnet betydning, idet eventuel butiksbebyggelse som nævnt - højst vil kunne udgøre m, og dermed en uvæsentlig del af den samlede bebyggelse i området. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må for den enkelte butik maksimalt udgøre 50 m for dagligvarebutikker og 00 m for udvalgsvarebutikker. Dagligvarebutikker må kun anvendes til forsyning af ferieboligerne og campingpladsens gæster/ besøgende og udvalgsvarebutikker må kun forhandle udvalgsvarer, der findes naturlige i tilknytning til et ferie- og fritidsområde. Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. og naturbeskyttelse Bevaringsværdige bygninger og anlæg, kulturmiljøer mv. Ringkøbing-Skjern Kommune har registreret bygninger, der er opført før 140. Bebyggelsen inden for lokalplanområdet er opført efter 140 og er derved ikke omfattet af registreringen. Beskyttet å med 150 m åbeskyttelseslinie, skovbyggelinie og fredede studefolde med 0 m beskyttelseslinien Søerne inden for fiske- og forlystelsesparkens område er ifølge kort fra det tidligere Ringkjøbing Amt omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser for søer, men det er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr oplyst af det daværende amt, at søer, der har tilladelse til brug som put and take, ikke er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Alle søer inden for parkområdet har en sådan tilladelse. 11

12 Redegørelse Lokalplan nr. 4 Hele spejderområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens byggeliniebestemmelser omkring skove. Af lovens 1 fremgår det, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 00 m fra skove. Skov- og Naturstyrelsen har ved brev af 1. januar 1 ophævet skovbyggelinien inden for den øvrige berørte del af lokalplanområdet. Fortidsminder og beskyttelseslinie Studefoldene og tilknyttede vejspor er endvidere omfattet af Museumslovens bestemmelser om fortidsminder. Af lovens e fremgår det, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsminder. Af lovens f fremgår det endvidere, at der på fortidsminder og inden for en afstand af m fra dem ikke må foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor. Af Naturbeskyttelseslovens 1 fremgår det, at der i en afstand på indtil 0 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven, ikke må foretages ændringer i tilstanden af arealet. Der må således ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. I forbindelse med lokalplanarbejdet er der ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven for udstykning, opførelse af bebyggelse samt anlæg af veje og etablering af trædestier på fortidsmindebeskyttede arealer inden for lokalplanens delområde I. Der er meddelt dispensation den. august 0. Projektet har været drøftet med Kulturarvsstyrelsen. Museumsloven, Arkæologi og skjulte fortidsminder Fortidsminder, som for eksempel bopladser og grave fra oldtiden, er beskyttet af Museumsloven forstået på den måde, at de ikke må ødelægges uden at en forudgående arkæologisk vurdering og/eller undersøgelse har fundet sted. Måske er der allerede kendskab til nogle fortidsminder i et bestemt område; men ofte er fortidsminderne skjulte under muldlaget, og de er derfor ikke tidligere blevet registreret. For at sikre at eventuelle fortidsminder ikke berøres af anlægsarbejde, anbefales det bygherren at kontakte Ringkøbing- Skjern Museum for at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse af det pågældende område. Museet udarbejder derefter en udtalelse inden for 4 uger. Det er absolut en fordel, at kontakte museet så tidligt som muligt for at undgå, at skjulte fortidsminder først dukker op, når anlægsarbejdet er gået i gang og så må indstilles, medens en arkæologisk undersøgelse foretages. Et muligt statsligt tilskud til bygherrens omkostninger ved det arkæologiske undersøgelse mistes, hvis der ikke er foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Findes der ikke ved forundersøgelsen fortidsminder på området, kan bygherren hvad angår Museumsloven uden videre gå i gang med anlægsarbejdet. Findes der ved forundersøgelsen fortidsminder, som bør undersøges, kan anlægsarbejdet muligvis flyttes, så fortidsminderne ikke berøres. Er dette ikke muligt, skal der foretages en arkæologisk undersøgelse. Se i øvrigt folderen Vi graver før du går i gang om Museumsloven og anlægsarbejde. Folderen kan også ses på Ringkøbing-Skjern Museums hjemmeside: Vandløbsloven Der må ikke foretages ændringer, der kan påvirke vandløbenes vandføringsevne og miljøtilstand i henhold til Vandløbsloven. Landsplandirektiv/Regionplan 005 for tidligere Ringkøbing Amt Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med landsplandirektivets/regionplanens mål og retningslinier for ferie- og fritidsliv. Lokalplanområdet er udpeget som område med drikkevandsinteresser (Regionplanens kap.. retningslinie 1 m.fl.). Vejen Heebro er udpeget som cykelvej af regional betydning (Regionplanens kap. 4.1 retningslinie m.fl.). Cykelruten forbinder bl.a. Ringkøbing by med Holstebro. Kommuneplanen (Kommuneplan 1 for tidligere Ringkøbing Kommune) Lokalplanområdet ligger umiddelbart øst for Hee by, der i Kommuneplan 1 for tidligere Ringkøbing Kommune er udpeget som center for Hee sogn. 1

13 Redegørelse Lokalplan nr. 4 Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde F4 - jævnfør tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1 og af kommuneplanens rammeområde N1. Endvidere er lokalplanen omfattet af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser - jævnfør tillæg nr. 50 til Kommuneplan 1. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens øvrige bestemmelser og intentioner, men er ikke i overensstemmelse med rammeafgrænsning mellem rammeområde F4 og N1 og med rammebestemmelserne for område F4 for så vidt angår anvendelsesbestemmelser og bebyggelsesprocent. Der er derfor udarbejdet et tillæg (nr. ) til Kommuneplan 1, tidligere Ringkøbing Kommune. Lokalplan nr Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan nr. 4 ophæves Lokalplan nr vedtaget den , for det område, der er omfattet af Lokalplan nr. 4. Miljøforhold Opvarmning Lokalplanområdet er i varmeplanen udlagt til naturgasforsyning. Der er ingen tilslutningspligt. Grundvand Området er i landsplandirektivet/regionplanen udpeget som område med drikkevandsinteresser (ODområde). Jf. Regionplanen kap.. er der ingen særlige retningslinier for OD-områder. Kloakering Ved ny- og omlægning af kloak skal regn- og spildevandsledninger på egen grund udføres som separate ledninger godkendt af Ringkøbing- Skjern Forsyning. Jordforurening Inden for lokalplanens areal er der mindre områder kortlagt som muligt forurenede (vidensniveau 1) efter Lov om forurenet jord. Kortlægningen betyder, at Kommunens Miljø og Naturafdeling skal give en tilladelse, som kan indeholde vilkår om gennemførelse af afværgeforanstaltninger, - hvis anvendelse, af det kortlagte areal skal ændres til følsomt formål som bolig, institution, eller lignende, jf. lovens, eller - hvis der skal foretages bygge- eller anlægsarbejder. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer, stk. 1 skal alle fysiske planer indeholde en miljøvurdering, hvis planen skønnes: 1. at være omfattet af lovens bilag og 4,. at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller i øvrigt. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planer er omfattet af lovens bilag og 4 og hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der ifølge lovens, stk., kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screening af lokalplanforslaget Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en screening af lokalplanforslaget for at vurdere om der skal gennemføres en miljøvurdering i henhold til lovens, stk. 1 pkt.. Screeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Planafdelingen, Ringkøbing- Skjern Kommune. Det vurderes, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet jf., stk.. Klagevejledning Afgørelsen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer kan påklages efter de regler, der er fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til. Det vil sige at der kun kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over afgørelsens hensigtsmæssighed. Klage kan indenfor 4 uger fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget indgives til Naturklagenævnet; Rentemestervej, 400 København NV, mod et gebyr på 500 kr., som tilbagebetales hvis I får helt eller delvist medhold i klagen. 1

14 Redegørelse Lokalplan nr. 4 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Naturbeskyttelsesloven I lokalplanområdets sydlige del, er Hover Å og en række søer og mose beskyttet iflg. Naturbeskyttelseslovens, se Bilag. Der må ikke foretages ændringer i åens, søernes og mosens tilstand før der er meddelt dispensation hertil I lokalplanområdets sydlige del, er der langs Hover Å et areal, der er beskyttet iflg. Naturbeskyttelseslovens 1, åbeskyttelseslinie, se Bilag. Der må ikke foretages ændringer i dette områdes tilstand med mindre der er meddelt dispensation hertil. Ringkøbing-Skjern Kommune har meddelt dispensation den. august 0 til etablering af stier og til udstykning og bebyggelse i henhold til lokalplanens bestemmelser. Hele spejderområdet - i lokalplanområdets sydøstlige del - er beskyttet iflg. Naturbeskyttelseslovens 1 (skovbyggelinie), se Bilag. Der må ikke foretages ændringer i dette områdes tilstand før der er meddelt dispensation hertil. I lokalplanområdets østlige del, er der arealer omkring et fortidsminde (studefolde og tilknyttede vejspor), der er beskyttet iflg. Naturbeskyttelseslovens 1, fortidsminde, se Bilag. Der må ikke foretages ændringer i dette områdes tilstand med mindre der er meddelt dispensation hertil. Ringkøbing-Skjern Kommune har meddelt dispensation den. august 0 til at etablere trædestier og veje og til udstykning og bebyggelse i henhold til lokalplanen. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Ringkøbing-Skjern Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i servitutoversigten. Matr.nr. 0 o, 5 au, 5 bb, 5 bg, 5 az og t Den mellemste Del, Hee Tinglyst: Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Tinglyst: Titel: Dok. om elkabler. Tinglyst: Titel: Lokalplan nr Matr.nr. 5 v Den mellemste Del, Hee Tinglyst: Titel: Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv., vej m.v. Tinglyst: Titel: Dok. om vej m.v. Tinglyst:.1.1. Titel: Dok. om vej m.v. forsynings-/afløbsledninger mv., vandforsyning Tinglyst: Titel: Dok. om vej m.v. vejbelysning stiforbindelse Tinglyst: Titel: Dok. om naturgas/anlæg m.v. Tinglyst: Titel: Lokalplan nr Matr.nr. 5 ap Den mellemste Del, Hee Tinglyst: Titel: Lokalplan nr

15 Matr.nr. 44a, 44 i og 44 k Den mellemste Del, Hee Tinglyst: Titel: Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv., vej m.v. Tinglyst: Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Tinglyst: Titel: Dok. om ejendommens anvendelse m.v. Tinglyst: Titel: Dok. om elkabler. Tinglyst: Titel: Lokalplan nr Matr.nr. 44g Den mellemste Del, Hee Tinglyst: Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv, camping. Tinglyst: Titel: Dok om færdselsret mv, grøft mv, forsynings- /afløbsledninger mv. Tinglyst: Titel: Dok om lejrplads mv. Tinglyst: Titel: Dok om vilkår for byggetilladelse. Redegørelse Lokalplan nr. 4 15

16 Planbestemmelser Lokalplan 4 Lokalplanområdets afgrænsning, mål1:5.000 Indledning I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. af med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser for det i nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og registreres i PlansystemDK på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre margen. Det fremgår af Planlovens 15, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelse i anden lovgivning navnlig byggeloven herunder bygningsreglementet. I højre margen med kursiv er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. 1

17 Planbestemmelser Lokalplan 4 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til ferie- og fritidsformål herunder feriepark med ferie- og fritidsboliger, campingplads, hotelvirksomhed og lignende, samt til spejderaktiviteter, fiskelegeplads og naturområde, at ny bebyggelse får en sådan udformning og beliggenhed, at den indpasses bedst muligt i området, at områderne nærmest Hover Å friholdes for faste bebyggelser som campinghytter, at området vejbetjenes fra såvel Hovervej som Heebro, at eksisterende søer bevares, at bebyggelsen indrettes med grønne friarealer.. Område og zonestatus.1. Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Matr. nr. 0 o, 5 au, 5 az, 5 bb, 5 bg, t, 44 a, 44 g, 44 k, del af 5 v, del af 5 ap og del af 44 i Den mellemste del, Hee, samt alle parceller eller delnumre, der udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område... Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområde I, II, III og IV, som vist på Bilag... Zoneforhold En del af lokalplanområdet ligger i landzone og en del i byzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med skrå skravering på Bilag 1 til byzone. 1

18 Planbestemmelser Lokalplan 4 Bonusvirkning Udstykning samt ny bebyggelse og ombygning, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen, kræver ikke tilladelse efter Planlovens 5 stk. 1 (landzonetilladelse) for ejendomme i delområde II og IV. Efter ovennævnte ændringer ligger delområde I og III i byzone og delområde II og IV i landzone.. Arealanvendelse.1. Delområde I ferie- og fritidsbeboelse. Inden for delområde I må opføres ca. 140 ferieog fritidsboliger i princippet som vist på Bilag. Inden for de på Bilag med lys gul og mørk gul markerede arealer må bebyggelsen opføres som enkelt huse. Inden for de på Bilag med lys rosa og mørk rosa markerede arealer må bebyggelsen opføres som enkelt huse eller som dobbelthuse. Ved enkelt huse må der maks. opføres eller indrettes 1 bolig pr. ejendom... Delområde II campingplads beboelse. Inden for delområde II må højst udlægges plads til 400 enheder, heraf højst enheder til campinghytter. Restenhederne må anvendes til campingvogne, telte og autocampere. De 400 enheder er fastlagt i tidligere Regionplan 005. Ifølge Campingreglementets kan Byrådet meddele tilladelse til at indtil 0 % heraf kan være hytter mv. Inden for delområde II må opføres de for campingpladsen nødvendige servicebygninger herunder fælles opholds- køkken-, toilet- og baderum, redskabshuse m.v. til pladsens drift. Der må i delområde II foruden eksisterende bolig højst opføres/indrettes én bolig, og kun når denne tjener som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med direkte tilknytning til campingpladsen... Delområde III fælleshus butikker (pr. dagligvarebutik højst 50 m og pr. udvalgsvarebutik højst 00 m ) Den eksisterende bolig inden for delområde II må fortsat anvendes som privat beboelse. I kommuneplanen (Tillæg nr. 50 for detailhandel) er anført, at der inden for rammeområde F4 højst må etableres m butiksareal og at den enkelte butik højst må være50 m ved dagligvarebutikker og højst 1

19 Planbestemmelser Lokalplan 4 vandland/svømmehal idrætshaller hotel/restaurant vandrerhjem lejrskole kursusvirksomhed og lignende formål. 00 m ved udvalgsvarebutikker. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for delområde III må højst udgøre m. Inden for delområde III må der opføres bebyggelse til brug for ankomst- og personalefaciliteter, vandland, idrætsfaciliteter, spisesteder, mindre salgssteder for salg af souvenirs, is, slik og tilsvarende, butik for salg af dagligvarer til forsyning af ferie-/fritidsboliger og campingpladsens gæster/ besøgende samt udvalgsvarer, der findes naturlige i tilknytning til et ferie- og fritidsområde. Fælleshus for områdets ferie-/fritidsboliger må kun opføres inden for det på Bilag med vandret skravering viste byggefelt..4. Delområde IV spejderhytte tilhørende udendørsanlæg primitiv lejrplads fiskelegeplads shelters bål- og grillsteder og naturområde. Inden for delområde IV må der kun opføres bebyggelse til spejderaktiviteter og fiskelegeplads såsom spejderhytte og shelters til overnatning. Ny bebyggelse (herunder udvidelse og genopførelse af eksisterende bebyggelse) og anlæg inden for delområde IV må kun ske efter forudgående tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser (se redegørelsesdelen). Opførelse af nye hytter (herunder udvidelse og genopførelse af eksisterende hytter) må kun ske efter nærmere godkendelse. 4. Udstykning 4.1. Inden for delområde I må udstykningen kun foretages i overensstemmelse med den på Bilag viste retningsgivende udstykningsplan. Der må ikke udstykkes grunde mindre end 00 m. 4.. Inden for delområde II må der kun foretages udstykning til privat bolig (eksisterende bolig) med tilhørende anlæg. Grunden må ikke være mindre end m. Herudover må der ikke foretages udstykning. Eksisterende matrikelskel til- I forbindelse med godkendelse af bygge- og anlægsarbejder inden for de enkelte delområder kan bygningsmyndigheden kræve eksisterende ejendomme (matrikler) sammenlagt og udstykket så de følger delområdeafgrænsningen. 1

20 Planbestemmelser Lokalplan 4 lades dog ændret så de følger delområdegrænsen - som vist på Bilag. 4.. Inden for delområde III må der kun foretages udstykning til fælleshus, butikker, vandland/ svømmehal, idrætshaller, hotel/restaurant, vandrerhjem, lejrskole, kursusvirksomhed og lignende formål. Herudover må der ikke foretages udstykning. Eksisterende matrikelskel tillades dog ændret så de følger delområdegrænsen - som vist på Bilag. Der må ikke udstykkes grunde mindre end.000 m. I forbindelse med godkendelse af bygge- og anlægsarbejder inden for de enkelte delområder kan bygningsmyndigheden kræve eksisterende ejendomme (matrikler) sammenlagt og udstykket så de følger delområdeafgrænsningen Inden for delområde IV må der kun foretages udstykning til fiskelegeplads. Herudover må der ikke foretages udstykning. Eksisterende matrikelskel tillades dog ændret så de følger delområdegrænsen - som vist på Bilag. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1. Placering, delområde I Ny bebyggelse inkl. garager, carporte og udhuse må ikke placeres nærmere end:,0 m fra vejskel til Hovervej og Heebro,,5 m fra vejskel til interne veje,,5 m fra naboskel. Dobbelthuse må dog opføres i naboskel og skal placeres i princippet som vist på Bilag. 5.. Omfang, delområde I Bebyggelsesprocent maks. 40 for den enkelte ejendom. Med i princippet menes, at dobbelthuse skal ligge i det viste skel, men at bebyggelsen kan flyttes i skellet. Bebyggelsesprocenten er etagearealets procentvise andel af grundens størrelse. 5.. Bygningshøjde, delområde I Bygninger i 1 etage, se Bilag : højde maks. m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Skorstene er ikke omfattet af højdebegrænsningen. Bygninger i etager, se Bilag : højde maks. m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Skorstene er ikke omfattet af højdebegrænsningen. Højden må ikke overstige 1,4 x afstanden til naboskel og sti. 0

21 Planbestemmelser Lokalplan Etager, delområde I Bygninger må opføres i 1 etage uden udnyttelig tagetage inden for de på Bilag med signatur viste områder. Bygninger må maks. opføres i etager uden udnyttelig tagetage inden for de på Bilag med signatur viste områder Sokkelhøjde, delområde I Bebyggelsens sokkelhøjde må ikke overstige 0,5 m i forhold til adgangsvejens vejmidte. 5.. Placering, delområde II Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end:,5 m fra vejskel til interne veje,,5 m fra naboskel. 5.. Omfang, delområde II Bebyggelsesprocent maks. for den enkelte ejendom. 5.. Bygningshøjde, delområde II Campinghytter, servicebygninger, redskabshuse og lignende: højde maks. m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Skorstene er ikke omfattet af højdebegrænsningen. Beboelse højde maks.,5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Skorstene er ikke omfattet af højdebegrænsningen. Højden må ikke overstige 1,4 x afstanden til naboskel og sti. 5.. Etager, delområde II Campinghytter, servicebygninger, redskabshuse og lignende: maks. 1 etage uden udnyttelig tagetage. Beboelse: maks. etager uden udnyttelig tagetage. 5.. Sokkelhøjde, delområde II Bebyggelsens sokkelhøjde må ikke overstige 0,5 m i forhold til adgangsvejens vejmidte Placering, delområde III Ny bebyggelse til fælleshus må kun opføres inden for det på Bilag viste byggefelt. 1

22 Planbestemmelser Lokalplan 4 Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end:,0 m fra vejskel til Hovervej,,5 m fra vejskel til interne veje,,5 m fra naboskel Omfang, delområde III Bebyggelsesprocent maks. for den enkelte ejendom. Det samlede bruttoetageareal til fælleshus må højst udgøre 00 m. Det samlede bruttoetageareal til vandland og indendørs idrætsfaciliteter må højst udgøre.000 m Bygningshøjde, delområde III Ankomst- og personalefaciliteter, fælleshus, butikker, hotel, restaurant, vandrerhjem, lejrskole, kursusvirksomhed og lignende formål: højde maks.,5 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Halbebyggelse til indendørs idrætsfaciliteter: højde maks. 1 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Bebyggelse til svømmehal/vandland: højde maks. 15 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Højden må ikke overstige 1, x afstanden til naboskel og sti Sokkelhøjde, delområde III Bebyggelsens sokkelhøjde må ikke overstige 0,5 m i forhold til adgangsvejens vejmidte Placering, delområde IV Ny bebyggelse må kun opføres inden for det på Bilag viste område til fiskelegeplads. Ny spejderhytte må kun opføres med placering som eksisterende spejderhytte, se Bilag. Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end,0 m fra vejskel til Heebro og,5 m fra naboskel Omfang, delområde IV Bebyggelsesprocent maks. 5 for delområdet.

23 Planbestemmelser Lokalplan Bygningshøjde, delområde IV Spejderhytte: højde maks. eksisterende højde. Øvrig bebyggelse: højde maks. m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement.. Bebyggelsens udseende.1. Generelt Nybygning incl. om- og tilbygning skal udføres, så der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning såvel for bebyggelsen på den enkelte ejendom som i forhold til omgivelserne. Bebyggelse på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve m.v. Bestemmelsen er med til at sikre, at den enkelte ejendom fremstår som et harmonisk hele, hvor der ikke benyttes forskellige farver og materialer på de enkelte bygningsdele eller udhuse. Mindre bygninger, som udhuse og garager m.v., skal fremstå i samme materiale som hovedhuset eller i træ... Farver Delområde I, II og III Udvendige bygningssider, herunder tage og sokler, må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarver. Garager, carporte og udhuse skal udføres i farver, der harmonerer med farven på bebyggelsen, den er knyttet til. Delområde IV Ved eventuel genopførelse af spejderhytte aftales farver nærmere ved udstedelse af byggetilladelse... Facader Delområde I, II og III Facader skal udføres i tegl, som blank mur, pudset eller vandskuret, eller træ. Delområde IV Facader skal udføres i træ..4. Tag Delområde I, II og III Tage skal dækkes med tegl- eller cementtagsten, eternitplader, zink, skifer, tagpap, græstørv, strå, træspån eller tilsvarende materialer, der vil kunne indpasses i området på en arkitektonisk acceptabel måde.

24 Planbestemmelser Lokalplan 4 Til tagbeklædning må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer. Tage må ikke udføres i pandeplader eller stålplader. Eternitplader må kun anvendes som gennemfarvede plader..5. Solfangere Solfangere og solcelleanlæg skal indpasses i bygningens arkitektur og om muligt indbygges i bygningens facader eller tagflader... Skilte Skiltning, reklamering og lysinstallation af enhver art på de enkelte ejendomme og bygninger er ikke tilladt. Der vil efter konkret vurdering tillade mindre skilte og erhvervsmæssige lysinstallationer, når det ikke er til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne og sker efter principper, se redegørelse overfor. Opstilling af reklameflag og -vimpler er således ikke tilladt. Denne bestemmelse er dog ikke gældende ved indretning af campingplads, spejderplads, vandrerhjem, hotel og lignende. Her tillades opsætning af flag, der angiver campingplads-/vandrehjems- /spejdersymbol og lignende i et efter Byrådets skøn sædvanligt omfang for en sådan virksomhed og med placering efter Byrådets nærmere godkendelse. Reklameskilte må kun opsættes på facader mod den vej, hvorfra ejendommen har adgang fra. Skilte må ikke placeres over skæringen mellem facade og tagflade. Såvel lysstyrke som lysmængde skal begrænses i forbindelse med skiltning og må aldrig være blændende eller skabe unødige reflekser... Antenner Udvendige antenner må placeres på bebyggelsen. Satelitantenner/paraboler skal placeres med en max. højde på 1 m over terræn.. Ubebyggede arealer.1. Generelt Større nyplantninger og større ændringer af eksisterende beplantning skal ske efter en samlet plan for det enkelte delområde. Der må ikke plantes Rosa Rogusa (Rynket Rynket Rose er en aggressiv planteart, som udrydder 4

25 Planbestemmelser Lokalplan 4 Rose/Hybenrose). oprindelige og værdifulde plantesamfund... Terrænregulering Terrænændringer på mere end 1, m samt fjernelse af eksisterende terrænanlæg må ikke finde sted uden tilladelse i hvert enkelt tilfælde og kan kun forventes tilladt, når formålet er: at sikre omliggende områder og boliger mod støj, at terrænændringen har en rumskabende funktion, og under forudsætning af at landskabet modelleres, så det virker naturligt i forhold til omgivelserne. Langs Hovervej og Heebro må der dog som vist på Bilag - etableres en jordvold i en bredde af minimum 5 m, regnet fra vejskel og med en højde på ca.,5 m... Beplantningsbælter Jordvold langs Hovervej og Heebro skal tilplantes. Beplantningen skal udføres i minimum rækker, fortrinsvis af løvbevarende buske. Der må ikke tilplantes med Rosa Rogusa (Rynket Rose/Hybenrose)..4. Beplantning af boligparceller, veje, stier og parkeringsarealer Fælles parkeringsarealer skal beplantes med opstammede løvfældende træer og indhegnes med løvbevarende hækbeplantning. Delområde I Beplantning må kun udføres som enkeltstående lavtvoksende fyrretræer eller lignende, som udvokset har en højde på maks. 1,5 m. Dette for at sikre udsigtsmulighed for bagvedliggende bebyggelser..5. Hegn Hegn skal udføres som levende hegn eller af naturlige materialer som eksempelvis natursten, dødt træ, tørv, jord og tilsvarende materialer, der harmonerer med omgivelserne. Hegn i forbindelse med bebyggelse må dog udføres i samme materialer og farver som bebyggelsen. Eventuelle levende hegn langs nye veje og stier skal placeres tilbagerykket, mindst 0,5 m fra skel. Hegn langs den sydlige adgangsvej fra Heebro og 5

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 253 samt tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune

Forslag til lokalplan nr. 253 samt tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune Returadresse Planlægning Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99741079 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2008 Sagsnummer 2007121685A Forslag til lokalplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 253 samt Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune

Lokalplan nr. 253 samt Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Returadresse Planlægning Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing samt Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Ringkøbing-Skjern Byråd har på sit møde den 17. marts 2009 vedtaget lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 319. For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 319. For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 319 For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. januar 2012 Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan nr. 04.049 (tidligere Ringkøbing Kommune)

Lokalplan nr. 04.049 (tidligere Ringkøbing Kommune) Lokalplan nr. 04.049 (tidligere Ringkøbing Kommune) er d. 14.12.2010 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 249 For et område til ferie- og fritidsformål øst for Hee.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere