Sikkert og vist. Det første nummer af FACIT i 2007 handler i stort omfang om sikkerhed sikkerhed i nogle meget forskellige forhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkert og vist. Det første nummer af FACIT i 2007 handler i stort omfang om sikkerhed sikkerhed i nogle meget forskellige forhold."

Transkript

1 Sikkert og vist INDHOLD Er du IT-sikker? Igangværende arbejde Den danske pensionssag... 4 Ny revisionspåtegning... 5 Moms af returvarer... 6 Ægtefællers pensionsrettigheder det bemærkes... 8 Livrem og seler er inde i tiden. Det moderne samfund higer efter mere og mere sikkerhed. Er vi blevet mere angste eller er det udtryk for ansvarsforfl ygtigelse? Det første nummer af FACIT i 2007 handler i stort omfang om sikkerhed sikkerhed i nogle meget forskellige forhold. Vi skriver om sikkerhed i IT-mæssig henseende, hvor virksomheder i mange år har forstærket indsatsen. Der er mange moderne ord i artiklen, men de dækker nogle forhold, man med tiden er blevet tvunget til at vide noget om. Med udviklingen i disse år, hvor eksempelvis den enkelte borgers mellemværender med samfundet herunder med SKAT snart heller ikke kan afdækkes uden internetadgang, vil problemstillingerne også blive private. Hvem ved, om naboen for sjovs skyld er inde på nettet for at rette lidt i ens egen selvangivelse eller udføre transaktioner på ens bankkonto? Sikkerhed er et væsentligt emne. En anden artikel handler om sikkerhed på en helt anden måde nemlig den sikkerhed, vi som revisorer udtrykker i en revisionspåtegning. Her er vi i Danmark underlagt de internationale regler, og vi skal følge nogle normer, når vi skriver til regnskabsbrugerne om vor konklusion på revisionen af en årsrapport. Vi afgiver høj grad af sikkerhed, men denne sikkerhed er i modsætning til IT-området en indeståelse for årsrapporten, hvor vi på IT-området sikrede os imod noget uønsket. Revisionspåtegningerne her i 2007 bliver længere end hidtil. Vi håber, at de udvidede formuleringer sikrer en bedre læsbarhed. Den tredje form for sikkerhed går på tryghed. Tryghed i familieforhold og tryghed i pensionsforhold. Hidtil har der været nogen skævhed ved delingen af pensionsopsparinger, hvilket er et dagligt fænomen i forbindelse med skilsmisser. Disse regler er ændret for at give mere retfærdighed (læs: sikkerhed) i de tilfælde, hvor reglerne tidligere gav åbenbare misforhold. Der er intet, der kan tages for givet i denne verden men kan man ikke lide risiko, kan man for en sikkerheds skyld supplere livremmen og selerne med slipset derhen, at dette forneden kan bindes fast i bukserne.

2 Er du IT-sikker? Styring af IT-anvendelsen er en nødvendighed Trusler mod virksomheden Løbende opdatering I stort set alle virksomheder indgår IT-systemer som en del af dagligdagen, og som oftest fungerer de uden større sikkerhedsmæssige problemer for virksomheden. Ofte får begrebet IT-sikkerhed derfor heller ikke nogen større fokus fra virksomhedens ledelse. Trusler mod virksomhedens IT-systemer kan imidlertid lure lige om hjørnet. Truslerne kan komme fra omverdenen eller internt via medarbejdernes anvendelse af IT-systemerne. Anvendelse af IT bør altid give anledning til overvejelser om, hvorvidt IT-sikkerheden er passende efter virksomhedens forhold. IT-sikkerheden omfatter de tiltag, virksomheden iværksætter for at forebygge eller forhindre tab eller misbrug af data, brud på datafortrolighed eller datatyveri. Tiltagene afhænger af omfanget af IT-anvendelsen. Har virksomheden for eksempel adgang til og internet, må virksomheden indføre foranstaltninger til at imødegå udefrakommende trusler. IT-sikkerhed er en løbende proces, idet der til stadighed opdages nye sikkerhedsbrister i såvel styresystemer som programmer. Man bør således sikre sig, at IT-systemerne er opdateret med de seneste sikkerhedsrettelser fra udbyderne og producenterne af systemerne. Et eksempel herpå er, at Microsoft månedligt udsender sikkerhedsrettelser til det vel nok mest udbredte styresystem, nemlig Windows XP. Det anbefales, at man sætter styresystemerne op til automatisk at hente og installere de nyeste sikkerhedsrettelser via internettet. Virus En af de største trusler mod et velfungerende IT-system er computervirus. Effekten af en virus kan være lige fra uskyldige beskeder på skærmen til ødelæggelse af programmer og data. Den største kilde til computervirus i dag er internettet, hvor virus kan infi cere brugernes pc ere via eller andet materiale, der hentes på internettet. Virus spredes lynhurtigt fra pc til pc i virksomhedens netværk, og det bedste værn mod virus er et antivirusprogram. Der bør være installeret antivirusprogram på såvel pc ere som servere. Programmet er aktivt hele tiden og overvåger og bremser virus i for eksempel . De fl este antivirus-program- mer henter selv opdateringer via internettet, så virksomheden er bedst muligt sikret mod selv de seneste vira. Fornuftig og forsigtig omgang med internettet og er med til at forebygge virus. Man bør således have en IT-politik, der blandt andet forbyder medarbejderne at surfe på mindre seriøse eller suspekte internetsider, ligesom de ikke må åbne og vedhæftede fi ler fra ukendte afsendere. Ligeledes bør download af ikke-arbejdsrelateret materiale være forbudt. Virksomheden bør dog være opmærksom på, at en politik ikke nødvendigvis efterleves og ikke kan erstatte et egentligt antivirusprogram. Spam, spyware og phishing Er man bruger af og internettet, er spam et velkendt fænomen. Spam er uønskede reklamer i form af eller reklamer, der popper op, når man bruger internettet. Bagmændene kan let udsende millioner af reklamer over hele verden. adresserne køber de, eller de fi nder dem ved at scanne hjemmesider og nyhedsgrupper med videre på internettet for adresser. Spam er i sig selv ikke ødelæggende, men en stor tid- og ressourcerøver, idet den fylder i indbakken og bruger båndbredde på internettet. Et mere alvorligt problem er phishing- og spyware-programmer, som er små programmer, der installeres på internetbrugerens pc uden dennes vidende. Programmerne installeres sammen med andre programmer, som hentes fra internettet typisk 2

3 gratis programmer. Spywaren kan herefter indsamle oplysninger om brugerens færden på internettet og sende disse oplysninger tilbage til udvikleren. Mere alvorligt er det, når der er tale om phishing, hvor programmet opsnapper koder fra brugerens pc for eksempel koder til netbanksystemer. Det er herefter muligt for udvikleren at overføre penge fra brugerens netbank eller misbruge dankort-/betalingskortoplysninger, hvis brugeren har anvendt et sådant til at betale for varer eller ydelser på internettet. Misbruget er stærkt stigende, og kun et fåtal af tilfældene kommer frem i offentligheden. Sikring mod spam, spyware og phishing sker ved at have en god fi rewall mod internettet og installere særlige antispam-/antispyware-programmer. Et eksempel på sidstnævnte er Windows Defender, som kan hentes gratis på dk. En korrekt opsat og opdateret fi rewall er et must, når man har forbindelse til internettet. En IT-politik kan endvidere medvirke til at øge brugernes bevidsthed om truslerne, ligesom den bør indeholde bestemmelser om brug af internettet. Sikkerhedskopiering Et stadig aktuelt problem i virksomhederne er sikkerhedskopiering. Tyveri, fejl på IT-udstyret og deciderede brugerfejl kan betyde, at vigtige data ødelægges. Der er derfor behov for, at man sikrer sig mod disse risici ved regelmæssig sikkerhedskopiering af data. Sikkerhedskopiering bør foretages dagligt og i fl ere generationer (versioner). Opbevaring af sikkerhedskopierne skal ske forsvarligt, og nyeste sikkerhedskopi bør altid opbevares uden for virksomheden. Sikkerhedskopieringen kan ske til bånd, cd, dvd eller en ekstern harddisk eventuelt til en anden server. Man bør periodisk undersøge sikkerhedskopien for at sikre, at denne nu også indeholder de forventede data. IT-leverandøren kan være behjælpelig med en sådan kontrol. Virksomheden kan også vælge at outsource sin IT-drift eller blot opbevaringen af dataene. Dataene ligger så hos et hostingcenter eller transmitteres hertil om natten. Hostingcenteret overtager herefter ansvaret for sikkerhedskopiering og opbevaring. At genetablere data, som er tabt på grund af manglende eller mangelfuld sikkerhedskopiering, kan være meget ressource- og omkostningskrævende og måske helt umuligt. For virksomheden kan konsekvensen være betydelige økonomiske og i sjældne tilfælde livstruende vanskeligheder. Er man usikker på, om IT-sikkerheden er tilstrækkelig, anbefales det at drøfte emnet med sin revisor eller IT-leverandør. Her er der også hjælp at hente til udarbejdelse af en hensigtsmæssig IT-politik. Daglig sikkerhedskopiering Igangværende arbejde Mulighed for genoptagelse vedrørende principskifte Bygningshåndværkere og entreprenører arbejder ofte med projekter og byggeopgaver, der strækker sig over fl ere år. I disse situationer er den skattemæssige hovedregel, at man skal medregne henholdsvis fortjeneste og tab, når arbejdet er afsluttet. Direkte produktionsomkostninger skal således aktiveres på sagen i det år, hvor udgifterne er afholdt. Det er derimod valgfrit, om man ønsker at indregne indirekte produktionsomkostninger og acontofortjeneste i den skattemæssige indkomst, efterhånden som byggeriet eller opgaven skrider frem. Alternativt er der mulighed for, at disse elementer kan indregnes, når opgaven er afsluttet. For advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv er der fastsat skattemæssige retningslinjer for indregning af igangværende arbejder. Der gælder også særlige retningslinjer for arkitekter og rådgivende ingeniører. For alle brancher har det hidtil været således, at det én gang valgte princip skulle anvendes uændret fra år til år. Hvis man tidligere ønskede at ændre princip, skulle det ske i form af en ansøgning til Skatterådet om tilladelse til principskifte. Liberale erhverv 3

4 Oplysningskrav Ny praksis Denne praksis er blevet ændret således, at man fremover som udgangspunkt kan skifte opgørelsesprincip for igangværende arbejder fra år til år, når blot dette oplyses i regnskabet. Hvis meningen med principskiftet er en eliminering af skatten, kan der dog ikke foretages principskifte. Hvorvidt et principskifte efter denne nye praksis kan godkendes, bliver fremover et ligningsmæssigt spørgsmål. Baggrunden for, at der nu er nye regler på området er, at Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag fra Østre Landsret, hvor det tidligere Ligningsråd havde nægtet tilladelse til principskifte for opgørelse af igangværende arbejder. Konsekvensen heraf er, at man nu kan anmode om genoptagelse fra og med indkomståret 1997 i sager, hvor SKAT har givet afslag på anmodning om tilladelse til principskifte for opgørelse af igangværende arbejder. Det må forventes, at tilladelse bliver givet, forudsat der ikke er tale om eliminering af skatten, men alene en skatteudskydelse. Fristen for anmodning om genoptagelse for årene 1997 og frem er 25. april Den danske pensionssag EF-domstolen har afsagt dom om traktatstridig dansk lov Regler i strid med EU-retten Åbning af sagen Dommen har fastslået, at regler, der kun giver fradragsret (ved privattegnede ordninger) eller bortseelsesret (ved arbejdsgiveradministrerede ordninger) for pensionsindbetalinger til nationale (danske) pensionsselskaber, ikke er i overensstemmelse med EU-retten. De danske pensionsbeskatningsregler betyder, at man i dag ikke får fradragsret i Danmark for indbetalinger til en rent udenlandsk ordning. Det er disse regler, der har været den direkte anledning til, at sagen blev rejst. Baggrunden Sagen blev indledt i 1991, hvor Kommissionen stillede spørgsmål til det danske pensionssystem i en såkaldt åbningsskrivelse mod Danmark. Den 23. marts 2004 anlagde Kommissionen traktatkrænkelsessag mod Danmark, fordi Kommissionen mente, at de danske regler om manglende fradrags- og bortseelsesret for pensionsindbetalinger til udenlandske pensionsinstitutter var i strid med EF-traktatens bestemmelser om fri udveksling af tjenesteydelser (artikel 49), fri bevægelighed for arbejdstagere og fri etableringsret (artikel 39 og 43) samt fri bevægelighed for kapital (artikel 56). EF-domstolen har nu fastslået, at de danske regler er i strid med traktatens artikel 39, artikel 43 og artikel 49. Konsekvens Konklusionen i dommen er, at der er meget begrænsede muligheder for, at nationale skatteregler kan forskelsbehandle pensionsordninger alt afhængig af, hvor pensionsselskabet er hjemmehørende den eksisterende pensionsbeskatningslov er i strid med EU-retten. Dommen betyder, at Danmark formentlig må ændre reglerne om fradrags- og bortseelsesret for pensionsbidrag, så disse bringes i overensstemmelse med EU-retten. Det forventes, at der om kort tid fremsættes lovforslag herom. Indtil lovgivningen og systemerne er på plads, vil det fortsat være en betingelse for skattemyndighedernes godkendelse af fradrag for indskud på en pensionsordning, at denne er oprettet i et dansk pengeinstitut. 4

5 Ny revisionspåtegning Mere omfattende og detaljeret revisionspåtegning på årsrapporterne De revisionspåtegninger, der afgives på blandt andet selskabsregnskaber, er inden for de senere år vokset betydeligt i omfang og detaljeringsgrad. På internationalt plan har der været et ønske om at give en bedre og mere dækkende beskrivelse af ledelsens og revisors ansvar for årsrapporten i revisionspåtegningen. I Danmark følger vi de internationale standarder for revision og revisionspåtegninger. To nye revisionsstandarder får således som umiddelbar konsekvens, at de revisionspåtegninger, der skal afgives på 2006-årsrapporterne, bliver endnu mere omfattende end hidtil. Blandt andet skal der fremover rapporteres om ledelsens ansvar for interne kontroller i virksomheden, ligesom revisors ansvar for at overveje og inddrage interne kontroller i revisionen skal omtales. Ligeledes vil det fremover skulle anføres, at ledelsens ansvar omfatter valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraktis samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Reglerne om forbehold og supplerende oplysninger i revisionspåtegningen er ligeledes uændrede, men her er der nye ændringer på vej i form af nye standarder. Positivt og negativt Den noget mere omfattende revisionspåtegning er forbundet med såvel fordele som ulemper. Umiddelbart kan man frygte, at påtegningens omfang vil få den effekt, at mange regnskabslæsere simpelthen vil undlade at læse denne del af årsrapporten. Den uafhængige revisors påtegning Nye ændringer på vej Væsentlige nyheder I de nye revisionspåtegninger vil den opmærksomme læser bemærke følgende nyskabelser: Overskriften Den uafhængige revisors påtegning Specifi k omtale af de enkelte elementer i årsrapporten (eksempelvis ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis og så videre) Særskilt afsnit om ledelsens ansvar for årsrapporten Omtale af etiske regler vedtaget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Beskrivelse af revisors ansvar og af, at den udførte revision er tilpasset de nye revisionsstandarder. Konklusionsafsnittet i revisionspåtegningen er uændret i forhold til den gamle påtegning. Tager man de mere positive briller på, er der ingen tvivl om, at den detaljerede beskrivelse af henholdsvis ledelsens og revisors ansvar samt revisors arbejde tilfører informationsværdi. For god ordens skyld skal det understreges, at kravene til revisionen af årsrapporterne for 2006 ikke er ændrede i forhold til 2005-årsrapporterne. Den nye og mere omfattende revisionspåtegning betyder derfor ikke en forøgelse eller ændring af revisionen i forhold til tidligere. Revisionen vil fortsat være målrettet mod de dele af årsrapporten, hvor der er størst risiko for væsentlige fejl. Fejl er i denne sammenhæng såvel tilfældige som bevidste fejl/besvigelser. Uændrede krav til revisionen 5

6 Moms af returvarer Nye muligheder for regulering af salgsmomsen Delvis godtgørelse Ifølge Momsloven har en virksomhed mulighed for at regulere salgsmomsen i tilfælde, hvor en kunde vælger at returnere en vare. I disse tilfælde kan virksomheden modregne momsen af det beløb, som kunden får godtgjort ved returneringen af varen. Bestemmelsen tager sigte på annullering af handlen, det vil sige de tilfælde, hvor den fulde salgspris godtgøres kunden. Ændringen Der er nu åbnet mulighed for momsregulering i de tilfælde, hvor der kun ydes delvis godtgørelse for varer, som returneres inden for en garantiperiode, for varer, som returneres/tilbagekøbes inden et år efter handlen, og for varer, som er solgt på afbetaling med ejendomsforbehold eller på købekontrakt, og som tages tilbage, fordi køberen ikke har opfyldt sine forpligtelser. Som udgangspunkt er det alene den oprindelige sælger, der kan foretage fradrag i momsgrundlaget. Hvis det er kutyme, at varer kan ombyttes hos andre virksomheder inden for samme branche, vil den virksomhed, der foretager ombytningen, dog kunne foretage fradrag for de ibyttetagne varer. Til gengæld har Skatterådet i et bindende svar tilkendegivet, at en byttehandel består af to selvstændige transaktioner. Når en virksomhed tilbyder en privat kunde at tilbagekøbe en vare inden for et år, mod at kunden køber en ny vare, medfører dette, at virksomheden skal betale salgsmoms af den normale salgspris for den nye vare. Salgsprisen for den nye vare kan ikke reduceres med de beløb, som virksomheden vil betale for den brugte vare. Ægtefællers pensionsrettigheder Væsentlige ændringer i reglerne om deling af pensionsopsparinger Pensionen følger personen Loven om ægtefællers pensionsrettigheder har længe været nødvendig i takt med danskernes øgede pensionsopsparinger og i takt med, at familiemønstrene er under forandring. Mange bekymrer sig ikke synderligt om deres pension i det daglige, men med de nye regler om ægtefællers pensionsrettigheder, der trådte i kraft 1. januar 2007, er det nødvendigt at få styr på pensionerne. Man skal være opmærksom på, at pensionsopsparingen ikke længere er med i den pulje, der skal deles i tilfælde af en ægtefælles død, ved separation eller ved skilsmisse. Med den nye lov bliver tommelfi ngerreglen fremover, at pensionen følger personen. Retspraksis har hidtil været, at kapitalpensioner og ratepensioner indgår i ligedelingen mellem ægtefæller ved skifte, mens retten til løbende, livsbetingede pensionsydelser som altovervejende hovedregel ikke indgår i delingen. De nye regler betyder, at ingen pensionsopsparinger længere skal deles med ægtefællen. Heller ikke kapital- og ratepensioner vil blive delt, sådan som det tidligere er sket. Princippet om, at værdier bliver fælles, når man bliver gift, vil således fremover ikke gælde rateog kapitalpensioner. Det er kun rimelige pensioner, der ikke skal deles ved separation eller skilsmisse. En rimelig pension svarer til den størrelse, man kan forvente i forhold til løn og indbetalingsmønster. Er der indgået ægtepagt mellem ægtefællerne, betyder dette dog, at udgangspunktet kan fraviges. Den tidligere lovgivning Et lille eksempel illustrerer, hvorledes de tidligere regler fungerede: 6

7 Eksempel 1 Hanne og Henrik skal skilles. Hanne har i mange år arbejdet som lærer, og hun har derfor en arbejdsmarkedspension, som vil blive udbetalt løbende, når hun går på pension. Henrik er ansat i en privat virksomhed og har en kapitalpension på kr. Ved skilsmissen beholder Hanne sin pension, og hun får samtidig det halve af Henriks kapitalpension, altså kr. Eksempel 2 Lene og Søren skal skilles. Igennem sit job er Søren med i en obligatorisk, kollektiv pensionsordning. Når han går på pension, får han både et engangsbeløb og løbende ydelser til en samlet værdi af 1 million kroner. Lene har en ratepension på kr., som skal deles ved skilsmissen. Det skal Sørens pensionsopsparing ikke. Han beholder sin million og får desuden halvdelen af Lenes ratepension. Inden for de seneste år har der været fl ere og fl ere af den slags skæve fordelinger, og behovet for en særlig lov på området har været stadigt stigende. Målsætning Med den nye lov skal hver især tage ansvar for sin egen alderdomsforsørgelse. Ovennævnte princip afviger fra ægteskabslovgivningens almindelige ligestillingsprincip, hvor udgangspunktet er, at værdier er fælleseje. Fra 1. januar 2007 vil dette princip som anført ikke gælde for rate- og kapitalpensioner som hidtil. De rettigheder, der gælder, når der skal deles pensioner ved separation og skilsmisse, kan ses fra to vinkler, nemlig den familieretlige vinkel og den pensionsretlige vinkel. Det familieretlige synspunkt er groft sagt, at alle pensioner bør deles, hvorimod det pensionsretlige synspunkt er, at enhver skal indrette sig på at kunne forsørge sig selv, når man bliver pensionist. Intentionen med lovændringen er at skabe balance mellem de to yderpunkter, idet der både vægtes et pensionsretligt aspekt at pensioner er udelelige og et familieretligt aspekt, nemlig at der er kompensationsmuligheder samt muligheder for at lave aftaler om fortsat deling. Forholdsregler Alle pensioner bliver fremover i princippet udelelige. De pensioner, der giver en løbende, livslang ydelse, som for eksempel rentepension, alderspension, arbejdsmarkedspension, livrente og tjenestemandspension har heller ikke tidligere skullet deles. Derimod har der været mulighed for deling af rate- og kapitalpension. Fremover skal hverken pensionerne med løbende, livslang ydelse eller rate- og kapitalpensioner deles, medmindre parterne aftaler andet. Den ene mulighed er at lave aftaler om deling ved at indgå en ægtepagt. For at gøre ægtepagten gældende, skal den tinglyses. Kommer det til en skilsmisse, og har ægtefællerne ikke forberedt sig ved en ægtepagt, er der i lovændringen indbygget to andre muligheder for at opnå større rimelighed. Mulighederne gælder i disse tilfælde kun, hvis der vil blive tydelige skævheder i fordelingen af pensionsopsparingen. For det første kan rimelige pensionsopsparinger tages med ud af ægteskabet. Det vil sige, at opsparinger, som tydeligvis er ekstraordinære opsparinger, stadig skal deles som en almindelig opsparing i fællesboet. For det andet er der i loven givet to muligheder for at kompensere ægtefæller, der bliver dårligt stillet pensionsmæssigt i forhold til den anden ægtefælle: 1) Fællesskabskompensation kan bruges i de tilfælde, hvor manden og kvinden i fællesskab har besluttet at én af dem af hensyn til familien eller den anden ægtefælle har været på deltid, orlov eller helt ude af arbejdsmarkedet. Det er en erstatningslignende kompensation, hvor den ene ægtefælle højst får halvdelen af værdien af forskellen i den samlede pensionsopsparing. 2) Rimelighedskompensationen kan bruges i de tilfælde, hvor ægteskabet har været af længere varighed, og hvor den ene ægtefælle vil være dårligt stillet pensionsmæssigt. Denne kompensation forudsætter normalt, at ægteskabet har varet i 15 år eller mere. Kompensationerne udløses ikke automatisk. Man skal enten lave aftaler om dem, når man står i skilsmissesituationen, eller hvis en aftale ikke er mulig gå via en retssag for at opnå kompensationerne. Aftale mellem parterne Kompensation Ingen automatik 7

8 d e t b e m æ r k e s Marts 2007 Aktuelle datoer 20. marts 2007 Betaling af 1. rate acontoskat for selskaber. 15. april 2007 Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. 1. maj 2007 Selvangivelsesfrist for personer, som har fået tilsendt den fortrykte selvangivelse og ikke har fravalgt den. For deltagere i anpartsprojekter er fristen dog den 1. juli Anmeldelse af afgiftspligtige gaver ydet for maj 2007 Indskud på etableringskonto. Udsættelse med selvangivelsen forlænger ikke fristen for indskud. Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. januar 30. juni 2007 udgør 3 % p.a. Diskonto: ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % Selvangivelsen for 2006 Omkring 4 millioner skatteydere får i løbet af marts-april 2007 tilsendt en selvangivelse. Selvangivelsen fi ndes i to udgaver den fortrykte og den udvidede. Den fortrykte selvangivelse kan bruges af de fl este skatteydere, mens den udvidede selvangivelse skal anvendes af personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed, ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne, har udlejningsejendom, har forskudt regnskabsår, har oplysningspligt om kontrollerede transaktioner, er kunstner og er omfattet af indkomstudligningsordningen eller har udenlandsk indkomst. Hvis den fortrykte selvangivelse ikke er ledsaget af en årsopgørelse, skyldes det, at SKAT ikke har alle oplysninger om indkomst, fradrag og fast ejendom, som er nødvendige for at lave årsopgørelsen. Oplysninger om løn, pensioner, renteindtægter og renteudgifter med videre er fortrykt på selvangivelsen. Man har pligt til at kontrollere, at tallene er korrekte og foretage korrektion, hvis tallene er forkerte, eller hvis der mangler oplysninger. Fortjeneste og tab ved salg af aktier er ikke fortrykt på selvangivelsen og skal derfor påføres. Hvis kursværdien af børsnoterede aktier den 31. december 2005 maksimalt udgjorde kr. (for ægtefæller kr.), og salget i 2006 er sket efter mere end 3 års ejertid, skal fortjeneste og tab vedrørende disse aktier dog ikke selvangives. Korrektioner til den fortrykte selvangivelse skal være SKAT i hænde senest den 1. maj 2007, med mindre ægtefællen har selvangivelsesfrist den 1. juli I så fald eksempelvis, hvis ægtefællen er selvstændig erhvervsdrivende er selvangivelsesfristen ligeledes 1. juli Personer, der skal anvende den udvidede selvangivelse, skal som hovedregel ikke længere indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen. Virksomheder med en omsætning på over 25 mio. kr. skal dog fortsat indsende skatteregnskab. I de tilfælde, hvor der ikke er indsendt skatteregnskab, kan SKAT under særlige omstændigheder kræve skatteregnskabet indsendt på et senere tidspunkt. Alle former for udenlandsk indkomst skal selvangives i Danmark, også selv om der er betalt skat i udlandet. er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Busch-Sørensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus / Skanderborg cityrevision statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede revisorer Nuuk Gunni Pedersen København Haugbyrd, Faurum & Andersen Frederiksberg Kresten Foged København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer I/S Holstebro / Struer Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Tørring / Varde / Vejen / Vejle Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Aalborg / København / Støvring / Sæby / Aars Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Munkebo Jensen Vindelev Glostrup PKF Revisorsamvirket Herlev Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Horsens Revision Syd Statsautoriserede revisorer I/S Nykøbing F RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 9. marts Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Tryk:

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Din pension, min pension eller vores fælles pension? Opsparing til pension opfattes ofte

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Dansk Træforening (CVR-nr )

Dansk Træforening (CVR-nr ) Dansk Træforening (CVR-nr. 16 04 68 84) (Indkomståret 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RS Huse ApS Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 32 93 45 36 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere