UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART"

Transkript

1 UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: Telefon: mellem og 15.00

2 1. Endelig Afregning af kompensation for 2012 Den Endelige Afregning fra Udligningskontoret for Dansk Søfart viser Afregningen af kompensation for 2012, beregnet på grundlag af SKATs oplysninger fra din årsopgørelse for søfarende der er fuldt skattepligtige til Danmark eller Færøerne. Årsopgørelse fra SKAT Alle har i foråret eller i løbet af sommeren modtaget årsopgørelsen for 2012 fra SKAT. Af årsopgørelsen fremgår, om der er betalt for meget eller for lidt i skat. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at der beregnes skat af DIS-indkomsten, men at der i den beregnede skat sker en lempelse (nedslag for DIS-indkomst), således at der ikke betales skat af DIS-indkomsten. DIS-hyren tæller med Søfarende, der i løbet af 2012 har sejlet på DIS-skibe, har fået udbetalt nettohyre. Til trods for, at der ikke trækkes skat og betales Arbejdsmarkedsbidrag af hyre optjent på DIS-skibe, skal DIS-hyren og evt. udbetalt a conto kompensationsbeløb alligevel med på årsopgørelsen som A-indkomst. I den oplyste DIS-hyre på årsopgørelsen fra SKAT kan også være indregnet reguleringer af de Endelige Afregninger for tidligere år. Hovedreglen er ifølge SKAT, at yderligere udbetalt kompensation skal medregnes til kompensations-/optjeningsåret + 1, og tilbagebetalinger skal modregnes i kompensations-/optjeningsåret. DIS-indkomsten tælles med, da den har betydning for, hvor meget der eventuelt skal betales i skat af indkomster ved siden af DIS-indkomsten. Skattepligtig Indkomst I den Personlige Indkomst indgår som nævnt ovenfor DIS-hyren på linje med anden indkomst, eksempelvis anden sø-indkomst, indkomster fra land herunder også understøttelse, dagpenge med videre. Ved opgørelsen af den Personlige Indkomst kan bl.a. fratrækkes indbetalinger til privattegnede rate- og kapitalpensioner og livrenter, det vil sige i tilfælde, hvor ordningen ikke er en del af overenskomsten/ansættelsen. I den Skattepligtige Indkomst er modregnet privattegnede pensioner, Kapitalindkomst - positiv eller negativ - samt Ligningsmæssige Fradrag. Kompensationstillæg Som følge af at der ikke trækkes skat i DIS-hyren kan fradrag ikke anvendes til skattemæssig kompensation; normalt vil fradrag give nedslag i den beregnede skat med skatteværdien af disse fradrag. Derfor bliver der til søfarende med DIS-hyre udbetalt kompensationstillæg oven i den overenskomstmæssige fastsatte DIS-hyre; der er altså tale om lønmæssig kompensation. DIS-indkomst Til søfarende der sejler på ordinær DIS, gives der ikke kompensation af det ligningsmæssige fradrag DIS-fradraget, da skatteværdien er medregnet i den aftalte hyre. Fradraget beregnes automatisk af SKAT i følge reglerne i lov om Beskatning af søfolk og ses på årsopgørelsen under de ligningsmæssige fradrag.

3 2. DIS-indkomst, Begrænset Fart (færge-dis) For søfarende, der sejler i Begrænset DIS-fart (færger) er der ikke et fast fradrag for optjening af DIS-indkomst, men den søfarende kan i stedet fratrække og få kompensation af de lønmodtagerudgifter, der anerkendes af SKAT. Det betyder, at udgifter til A-kasse, transport og øvrige lønmodtagerudgifter på årsopgørelsen vil være påført under begrebet Fradrag børnedagpleje, fiskere m.v. og indgår i lempelsesberegningen. A-kassebidrag, fagforening, transport, efterløn, børne- & ægtefællebidrag m.v. for dagene uden for DIS-perioderne bliver opgjort som ordinære ligningsmæssige fradrag. Generelt om DIS-indkomst For al DIS-indkomst gælder, at der ikke beregnes kompensation af personfradraget, egenbidraget til pensionsordninger der er en del af ansættelsen samt ATP, da skatteværdien af disse fradrag allerede er indregnet i den aftalte DIS-hyre. Efter beregning af kompensation bliver en søfarende med DIS-hyre stillet præcis på samme måde, som skatteydere med indkomst indtjent uden for DIS. Det skal understreges, at det alene er den søfarendes og eventuel ægtefælles årsopgørelsesoplysninger, der ligger til grund for beregning af den Endelige Afregning. A conto kompensationen bliver beregnet af Udligningskontoret på grundlag af de oplysninger/ tal, den søfarende oplyste på den indsendte Begæring om udstedelse af kompensationskort for 2012". Afregningen fra Udligningskontoret Grundlaget for beregningen af den Endelige Afregning er som nævnt årsopgørelserne fra SKAT. Derfor kan de Endelige Afregninger først beregnes, når årsopgørelserne fra SKAT er dannet. SKATs tal Oplysningerne på den Endelige Afregning fra Udligningskontoret stammer derfor alene fra årsopgørelserne fra SKAT, hvorfor det er vigtigt at kontrollere, om SKATs oplysninger er korrekte. Med din underskrift på Begæringen om Kompensation har du og eventuel ægtefælle, givet Udligningskontoret fuldmagt/tilladelse til at indhente og modtage årsopgørelserne fra SKAT. SKAT vil derfor, når de har udarbejdet årsopgørelsen for 2012, på Udligningskontorets foranledning, sende de nødvendige oplysninger til kontoret, der herefter kan beregne det korrekte kompensationstillæg. I den forbindelse gøres opmærksom på, at der kun tages hensyn til en eventuel ægtefælles indkomst- og fradragsforhold, hvis ægtefællen har underskrevet Begæringen for Mere eller mindre kompensation Den Endelige Afregning fra Udligningskontoret vil - på samme måde som årsopgørelsen fra SKAT vise, om der skal tilbagebetales for meget udbetalt a conto kompensationsbeløb, eller om der skal udbetales yderligere kompensation. For meget i a conto kompensation Hvis du har fået for meget udbetalt a conto kompensation i 2012 vil du på den Endelige Afregning modtage en opkrævning. Udligningskontoret gør i den forbindelse opmærksom på, at det ikke er muligt at modregne for meget udbetalt kompensation i de efterfølgende indkomstår, hvorfor beløbet skal indbetales til Udligningskontoret senest 3 måneder efter 1. afregning; for eventuelle efterfølgende afregninger er indbetalingsfristen 1 måned.

4 3. Hvis du ikke kan betale Hvis du ikke betaler inden for den oplyste betalingsfrist, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til Udligningskontoret, men du må regne med, at der normalt ikke gives udsættelse med betaling. Der kan dog evt. aftales en afdragsordning, hvor der vil blive pålagt renter. Hovedreglen er, at beløbet skal tilbagebetales med min. kr ,- pr. måned, og tilbagebetalingsperioden kan højst være på 12 måneder. Hvis du ikke betaler Hvis du ikke betaler inden for betalingsfristen, vil Udligningskontoret rykke for betaling samt pålægge gebyr på 100 kr. og beregne rente fra opgørelsesdatoen. Hvis du stadig ikke betaler, vil kravet, inkl. rente og gebyr, blive overgivet til indeholdelse hos dit rederi eller overdraget til inkasso med de deraf følgende omkostninger. For lidt udbetalt a conto kompensation Viser den Endelige Afregning fra Udligningskontoret, at du skal have yderligere kompensation for 2012, bliver pengene udbetalt/overført til din Nem-konto. Hvis der er skyldige beløb for andre år, vil Udligningskontoret først foretage modregning. Bagatelgrænse For at få ordningen til at fungere så smidigt som muligt er der fastsat en bagatelgrænse. Det betyder, at der ikke sker udbetaling/opkrævning af kompensationsbeløb, hvis forskellen mellem den allerede udbetalte a conto kompensation, og det beløb, der er beregnet på den Endelige Afregning, er under 300 kr. Beløb under +/- 300 kr. bliver dog stående på din konto, således at det indgår i dine fremtidige reguleringer. Indberetning til SKAT Da SKAT anser kompensationstillægget som en del af den samlede DIS-hyre, skal Udligningskontoret indberette resultatet af de Endelige Afregninger til SKAT. Hvis der er udbetalt yderligere kompensation fra Udligningskontoret, skal dette medregnes som DIS-indkomst i optjeningsåret + 1, d.v.s. at yderligere udbetalt kompensation for 2012 skal indberettes som DIS-indkomst til Hvis der er udbetalt for meget kompensation, og der derfor skal tilbagebetales, skal DIS-indkomsten i optjeningsåret nedsættes med det tilbagebetalte kompensationsbeløb. For den Endelige Afregning for 2012 betyder det, at DIS-indkomsten for 2012 skal nedsættes med det for meget udbetalte kompensationsbeløb. Når SKAT modtager disse rettelser vedrørende kompensation, vil DIS-indkomsten blive reguleret og evt. danne en ny årsopgørelse. Hvad får man kompensation for? Princippet i ordningen med kompensationstillæg er, at der gives lønmæssig kompensation for personlige individuelle fradrag, som hos SKAT medfører en mindre skat, men som den søfarende ikke kan udnytte i DIS-hyren, da der i DIS-hyren ikke trækkes skat. Det betyder, at der gives kompensation for fradrag, som ikke kan udnyttes i anden indkomst ved siden af DIS-indkomst. Der beregnes derfor som hovedregel kun kompensation, hvis fradragene er større end indtægterne ved siden af DIS-indkomsten. Som eksempler på fradrag der gives kompensation af, kan nævnes: Pensionsordninger Præmier og bidrag til pensionsordninger der ikke er en del af overenskomst eller ansættelsen. Det gælder derfor at både rate- og kapitalpensionsordninger samt livrenter indgår i beregningen af kompensationstillægget, under forudsætning af, at præmien ikke

5 4. kan trækkes fra i indkomster ved siden af DIS. Dette gælder uanset om det er dig selv eller rederiet, der indbetaler til ordningen. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at hvis det er dit rederi, der tilbageholder og indbetaler til en supplerende pensionsordning, må du ikke selv påføre den på din årsopgørelse, da rederiet har nedsat din DIS-indkomst med det tilbageholdte beløb. Oplysninger om tilbageholdte pensionsbeløb oplyses til Udligningskontoret fra dit rederi. Kapitalindkomst (renteudgifter, renteindtægter & andre kapitalindkomster) Ved opgørelse af kapitalindkomst tages der hensyn til renteindtægter og -udgifter samt anden kapitalindkomst. Den samlede kapitalindkomst, netto-kapitalindkomsten, indgår derfor i beregningen af kompensationstillægget. Hvis nettokapitalindkomsten er negativ gives der kompensation under forudsætning af, at den ikke kan trækkes fra i indkomster ved siden af DIS-indkomsten. Ligningsmæssige fradrag Af ligningsmæssige fradrag kan nævnes børne- og underholdsbidrag, bidrag til efterløn, fradragsberettigede gaver m.v., stadig under forudsætning af, at den ikke kan trækkes fra i indkomster ved siden af DIS-indkomsten. Specielt for DIS-søfarende i Begrænset DIS-fart (færger) gælder, at de ligningsmæssige fradrag kan fratrække og udløse kompensation, her kan nævnes udgifter til A-kasse, fagforening, transport m.v. (se forklaring tidligere). Personfradrag DIS-søfarende skal på linje med skatteydere, der ikke optjener DIS-indkomst, have udbetalt skatteværdien af personfradraget. Dette kan ske ved nedsættelse af skatten af indkomster ved siden af DIS og/eller sammen med DIS-indkomsten. Skatteværdien af personfradraget er indregnet i den overenskomstmæssige DIS-indkomst. Fradrag overført fra ægtefælle Primært er det alene den søfarende, der er berettiget til kompensation, og derfor tages der kun hensyn til eventuel ægtefælle, hvis ægtefællen har underskrevet fuldmagten på Begæringen om Kompensation. Udligningskontoret vil da indhente og modtage ægtefællens årsopgørelse fra SKAT, hvorefter der gives kompensation til den søfarende af ægtefællens eventuelle uudnyttede fradrag. Eksempelvis, hvis ægtefællen ikke fuldt ud kan udnytte skatteværdien af sit personfradrag på kr. og/eller underskud af virksomhed m.v., så vil de uudnyttede fradrag blive medregnet i kompensationstillægget hos den søfarende, hvis de kan rummes i indkomsten. Hvis man har anden indkomst end DIS-hyre Hvis man i 2012 har haft anden indkomst ved siden af DIS-indkomsten, vil der i den forbindelse være sket tilbageholdelse af A-skat. Denne anden skattepligtige indkomst kan betyde, at en del af eller alle fradrag kan benyttes til at nedsætte skatten af denne anden indkomst, hvorfor kompensationen i disse tilfælde helt eller delvis bortfalder. Hvordan beregnes kompensationstillægget Ved beregning af kompensation skal der tages hensyn til, hvilke typer fradrag der er tale om. Inden beregning af kompensation, sker der en omregning af DIS-indkomsten til en teoretisk bruttoindkomst; denne omregning sker på samme grundlag som A-kassernes omregningsfaktorer (Arbejdsmarkedsstyrelsens omregningsskrivelse).

6 5. Kompensation for fradrag i den personlige indkomst Pensioner: Her beregnes kompensation af Livrenter, rate og kapitalpensioner forskelligt. Kompensation for livrenter og ratepensioner beregnes med op til 52,30%, alt efter hvor høj den teoretiske bruttoindkomst ligger, d.v.s. om indkomsten ligger over topskattegrænsen på kr. Andre fradrag i den personlige indkomst beregnes med samme procenter som er gældende for ratepensioner. I 2012 er der sat en grænse på kr. for hvor meget der kan indbetales på en ratepension, hvis der indbetales mere, skal det indbetales på en livrente. For kapitalpensioner gælder, at der ikke gives kompensation med topskatten, men alene med en procent på maksimalt 37,29%. I 2012 er der sat en indbetalingsgrænse på maksimalt kr. Kompensation for kapitalindkomst Negativ kapitalindkomst (typisk nettorenteudgifter): Her beregnes der kompensation med 32,67%. Positiv kapitalindkomst (typisk nettorenteindtægter): Hvis der er positiv kapitalindkomst, indgår den positive kapitalindkomst også i beregningen af Topskat, således at den kan blive beskattet med op til 52,30%. Kompensation for ligningsmæssige fradrag De ligningsmæssige fradrag beregnes med en kompensationsprocent på op til 32,67%. Bemærk at den skattemæssige værdi af fradraget for sø-indkomst er indregnet i hyren. Skatte- & kompensationsprocenter. De skatteprocenter, der benyttes ved beregning af kompensation er landsgennemsnit, som er beregnet til følgende: Kommune- og kirkeskat 25,65% Statslig bundskat 4,64% Topskat før nedslag for skråt skatteloft 15,00% Ejendomsværdiskat Det kan endvidere oplyses, at DIS-søfarende, der ejer eller er medejer af fast ejendom skal betale ejendomsværdiskat. Ved forskudsregistrering hos hjemkommunen, vil der derfor blive udleveret giroindbetalingskort til dette brug, hvis der kun optjenes DISindkomst i et indkomstår. På Udligningskontorets hjemmeside kan der indhentes yderligere information, skema til Begæring om Kompensation samt programmer til beregning af Endelig Afregning og a conto kompensation. Vejl EA2012/ 15. april 2013

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Karikaturtegning fra omslaget af publikationen SKATTE-TABELLER 1959-60 redigeret af V. Spang-Thomsen. 2. udgave Maj 2002 Skatteberegningsreglerne for personer

Læs mere