vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011"

Transkript

1 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

2 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig i en periode - og nu er mulighederne for fritagelse for revision udvidet pr. 1. januar En væsentlig årsag til den udstrakte debat har været politisk uenighed. En del af denne uenighed skyldes, at debatten måske ikke altid har haft let ved at holde sig på et fagligt spor. Vi vil gerne slå fast: Revision koster penge, og ifølge lovgivningen kan revision af anparts- og aktieselskaber kun udføres af personer, der er autoriserede til det. Derfor kan vi som statsautoriserede revisorer naturligvis ikke påstå, at vi er hævet over enhver interesse i debatten ud over det faglige. Vi driver også forretning, og en del af vores omsætning kommer fra revision. På den anden side har vi en forpligtelse til at gøre vores arbejde hurtigt og effektivt. I relation til vores kunder - herunder små anparts- og aktieselskaber - har vi også en forpligtelse til at yde en seriøs rådgivning. Dette notat belyser de overvejelser den frivillige revision for små anparts- og aktieselskaber har for vores kunder. De små selskaber er selskaber, der opfylder to af følgende kriterier to år i træk: Omsætning mindre end 8 mio. kr. (tidligere 3. mio. kr.) Balancesum mindre end 4 mio. kr. (tidligere 1,5 mio. kr.) Antal heltidsansatte mindre end 12 (uændret) Holdingselskaber er - uanset størrelse - altid omfattet af revisionspligten. Budskabet fra os er klart: Vi vil gerne i samarbejde med hver enkelt kunde finde den bedste løsning under hensyntagen til alle forhold.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT HISTORIE...4 Långiverne...4 Skattemyndighederne...4 Kreditorerne...4 Aktionærerne og anpartshaverne...4 LIDT OM REVISIONEN...5 DET NYE...5 Der skal stadig udarbejdes en årsrapport...5 Der skal stadig indsendes en selvangivelse...5 Der vil således ofte være brug for assistance...6 MULIGHEDER...6 Fortsat revision af årsregnskabet...6 Gennemgang af regnskabet...6 Regnskabsmæssig assistance - skattemæssig assistance...7 HVAD GØR JEG NU?...7 SÆRLIGT OM IKRAFTTRÆDELSE...7 INDDRAGELSE AF FRITAGELSEN...8

4 LIDT HISTORIE Regeringen har udtrykt et klart ønske om at lette de administrative byrder, der fra politisk hold er påtvunget erhvervslivet i en lang årrække. Det vil kunne medføre, at pengeinstitutterne vil fortsætte med at stille krav til kundernes regnskaber. I nogle tilfælde imødegås dette argument med, at hovedanpartshaveren/-aktionæren alligevel ofte kautionerer for selskabets gæld. Samtidig er der et klart politisk ønske om, at Danmark så hurtigt som muligt indfører vedtagne EU-regler - og at de indføres så tæt på EU s minimumskrav som muligt. Dette gøres for at sikre en udbredt harmonisering af erhvervslivet i EU. Skattemyndighederne Der er ikke for os tvivl om, at der ved såvel skatteligning som ved momskontrol lægges vægt på, at et regnskab er revideret - og at det er revideret af en seriøs og anerkendt revisor. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ser derfor løbende på mulighederne for lempelser. Folketinget har nu gennemført ændringer i revisionspligten, hvorefter størrelsen af selskaber, som ikke er omfattet af revisionspligten, er blevet ændret i opadgående retning. Vi vil fokusere på revisionspligten - og fra debatten fremføre nogle af de overvejelser, der er gjort af andre interessegrupper. Der har i den hidtidige periode med lempelse af revisionspligten været foretaget forskellige vurderinger og undersøgelser af reglernes betydning. Resultatet heraf har været politisk betonet og ligger uden for denne fremstillings interesse. Långiverne Dette bekræftes af, at skattemyndighederne og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil kunne kræve revisorassistance i en periode efter at have konstateret uregelmæssigheder. For nogen er der en klar opfattelse af, at useriøse erhvervsdrivende fortsat ser den manglende revisionspligt for de små selskaber som en invitation til uregelmæssigheder. Kreditorerne Almindelig varekredit ydes ofte på tillid - men også ofte på baggrund af informationer i et årsregnskab. Disse informationer hentes eksempelvis via oplysningsbureauer, og bedømmelsen vil også her afhænge af, om en revisor har forsynet regnskabet med en erklæring. Pengeinstitutter og andre långivere ser på regnskaber for de selskaber, der lånes penge ud til. Aktionærerne og anpartshaverne Et revideret regnskab giver långiveren en langt større sikkerhed for, at regnskabet er rigtigt, end det er tilfældet med regnskaber, der ikke er reviderede. Samtidig indestår vi med vores revisionspåtegning for, at regnskabet efter vores bedste overbevisning er retvisende. Oftest er de små selskaber ejet af én person, eventuelt sammen med familiemedlemmer. Her vil ejerne isoleret set næppe have den store interesse i revisionspåtegningen. 4

5 Er der ejere eller bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deres daglige gang i virksomheden, stiller sagen sig anderledes. En af vores opgaver som revisorer er et påse, at der ikke er forhold, der kan involvere eksempelvis bestyrelsesansvar. DET NYE Den vedtagne lov betyder, at selskaber ikke længere er omfattet af revisionspligten, såfremt to af følgende tre kriterier to år i træk er opfyldt: LIDT OM REVISIONEN EU stiller kun krav om revision af selskaber, der opfylder to af følgende tre grænser: Omsætning større end 72 mio. kr. Balancesum større end 36 mio. kr. Antal ansatte større end 50 Disse krav er væsentligt skærpede i Danmark (og i flere andre lande). Dette skyldes blandt andet, at kapitalkravene i anparts- og aktieselskaber historisk har været meget små, og at vi derfor i Danmark har mange små selskaber. Som følge af samme lovgivning for alle selskaber er disse små selskaber - uanset størrelse - med begrænset ansvar, og ejerne af selskaber kan derfor uden personlig risiko drive en virksomhed på et lavt kapitalgrundlag, hvilket har medført krav om uafhængig revision. Vi har som standard følgende konklusion, når vi reviderer: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201X samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 201X i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Omsætning mindre end 8 mio. kr. Balancesum mindre end 4 mio. kr. Antal heltidsansatte mindre end 12 Derimod omfattes holdingselskaber (selskaber, der har til formål at eje andre selskaber) og erhvervsdrivende fonde ikke af fritagelsen for revision. Små selskaber, der endnu ikke har afholdt ordinær generalforsamling for 2010, kan nå at fravælge revisionen efter reglerne for regnskabsåret Er den ordinære generalforsamling afholdt, kan revision først fravælges i det kommende år. Der skal stadig udarbejdes en årsrapport En væsentlig detalje - der er overset i debatten - er, at alle selskaber uanset størrelse fortsat skal indsende en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Denne årsrapport skal fortsat overholde samtlige relevante bestemmelser i årsregnskabsloven. Den eneste forskel er, at myndighederne for de berørte, små selskaber ikke længere kræver en påtegning om revision fra en statsautoriseret revisor. Forskellig særlovgivning, eksempelvis inden for bestemte brancher, vil kunne gribe ind i dette forhold. Der skal stadig indsendes en selvangivelse Denne standard anvendes, når vi ikke har forbehold som følge af revisionen. Vi udtrykker os således positivt om det reviderede regnskab. I forbindelse hermed skal der være sammenhæng med årsregnskabet, og der skal afgives en del oplysninger herom. 5

6 Samtidig er der forskel på kravene i årsregnskabsloven og i skattelovgivningen. Dette medfører, at der altid skal finde reguleringer sted for at komme fra regnskabet til selvangivelsen. stempling af regnskabet, den præventive virkning ved at have en revisor til (også uanmeldt) at gennemgå bogholderiet og ønsket om et problemfrit forhold til eksempelvis skattemyndighederne. Der vil således ofte være brug for assistance De færreste små anparts- og aktieselskaber har mulighed for at beskæftige medarbejdere, der besidder den nødvendige viden om regnskab og skat til selv at udarbejde de nødvendige dokumenter. Vi vil fortsat gerne tilbyde vores assistance, og denne kan aftales på flere måder ud fra, at vi kender vores kunder og den virksomhed, der drives. Det skal i den forbindelse fremhæves, at vi som revisorer skal følge stigende danske og internationale krav til omfanget af vores arbejde. Dette er ganske korrekt - men de forlydender, der har været i pressen om stærkt stigende revisionsudgifter, er efter vores opfattelse uden hold i virkeligheden for de små selskaber. Internationale krav giver øgede revisionsudgifter, men der er ikke tale om dramatiske stigninger i honorarerne. MULIGHEDER Gennemgang (review) af regnskabet Det er vigtigt, at der tages fat i problemstillingen allerede nu med henblik på at træffe de rette valg. Denne mulighed er velkendt af virksomhedsejere, der driver virksomheden uden for selskabsform. Revisorvalg foregår på den ordinære generalforsamling, og det samme gælder for fravalg af revision, hvis selskabet opfylder betingelserne. Revisors gennemgang (review) af et regnskab er ligesom revision reguleret af lovgiver såvel i Danmark som på internationalt plan - men kravene er ikke så skrappe som ved revision. Fortsat revision af årsregnskabet Det bliver naturligvis ikke forbudt at få sit årsregnskab revideret som hidtil. Ønskes en fortsat revision på frivillig basis, skal der ikke gøres noget omkring revision på næste ordinære generalforsamling. Årsagerne til at fortsætte med revision på frivillig basis kan være flere - eksempelvis at ens pengeinstitut kræver et revideret årsregnskab for at opretholde kreditterne, eller at anpartshavere/aktionærer/bestyrelsesmedlemmer føler sig trygge ved at opretholde revisionen. Andre forhold kan være ønsket om en generel blå- Når vi som revisorer har udført gennemgang af et regnskab, skal vi forsyne det med en erklæring. Denne erklæring skal i henhold til reglerne udtrykke, at vi ved vores gennemgang ikke har fundet forhold, der afkræfter, at regnskabet er retvisende. I modsætning til revisionstilfælde bekræfter vi således ikke direkte, at regnskabet er retvisende. Dette skyldes, at vores arbejde ved gennemgang er mindre omfattende end ved revision. Vi skal ved gennemgang normalt ikke ved selvsyn konstatere, om virksomhedens aktiver er til stede. Vi skal heller ikke selvstændigt undersøge, om alle virksomhedens forpligtelser er medtaget, og vi skal ikke komme på uanmeldte besøg. 6

7 Derimod skal vi analysere regnskabet for at vurdere, om udviklingen ser sandsynlig ud - og vi skal gennem forespørgsler sikre os, at indehaveren (eller ledelsen) har oplyst alle relevante forhold. HVAD GØR JEG NU? Hvis man i forvejen er kunde hos os, vil vi ved først givne lejlighed have en samtale om den fremtidige ydelse. Indsatsen medfører heller ikke en revisionsprotokol - men vi forsyner regnskabet med en erklæring om vores arbejde. Denne erklæring kan så anvendes af regnskabsbrugerne, eksempelvis pengeinstitutter, når disse skal vurdere regnskabet. Som følge af de mindre krav til vores indsats og rapportering er gennemgang naturligvis billigere end revision. Prisforskellen afhænger af mange forhold, herunder virksomhedens egen indsats med at frembringe regnskabsmateriale. Vi vil være behjælpelige med at belyse konsekvenserne for hver enkelt kunde, og vi vil kunne redegøre for prisen for den enkelte type ydelse. Samtidig vil vi kunne hjælpe med de praktiske forhold, der måtte være i relation til eksempelvis generalforsamlingen. Er man ikke kunde hos os, er vi naturligvis til rådighed for en samtale om behov og løsninger omkring selskabets fremtidige regnskabsaflæggelse og assistancen hermed. Regnskabsmæssig assistance - skattemæssig assistance En tredje mulighed er, at vi blot yder teknisk assistance med opstilling af det krævede årsregnskab og eventuelt med opgørelser til skattemyndighederne. Det er vigtigt, at afgørelsen træffes i rette tid - og det er vigtigt, at virksomheden får lige nøjagtigt den løsning, der er rigtig. Det kan vi hjælpe med at bedømme. SÆRLIGT OM IKRAFTTRÆDELSE Når vi yder denne assistance, kan vi i henhold til lovgivningen ikke udtrykke vores holdning om regnskabets beskaffenhed i erklæringen. Vi har pligt til at forsyne regnskabet med en erklæring, men der kan ikke medtages en konklusion i erklæringen, og vi udtaler os således uden nogen form for sikkerhed. Idet selve regnskabsudarbejdelsen ved mange kunder er overdraget til os i forvejen, vil vi under alle omstændigheder anbefale, at regnskabsudarbejdelsen suppleres med en revision eller en gennemgang. Dette skyldes, at merprisen for at få en erklæring med sikkerhed er begrænset - og at vi kan tilrettelægge vores arbejdsindsats på en måde, der sikrer en hurtig og effektiv sammenkobling af de to ydelser. Ifølge kommentarerne til årsregnskabsloven og selskabsloven samt den konkrete bestemmelse i aktieselskabsloven kan fravalg af revision kun ske på en ordinær generalforsamling. Har et selskab eksempelvis kalenderårsregnskab, kan revision fravælges for regnskabsåret 2011, hvis der endnu ikke er afholdt ordinær generalforsamling i starten af Er den ordinære generalforsamling i et selskab med kalenderårsregnskab allerede afholdt, kan der først på den ordinære generalforsamling i 2012, hvor regnskabet for 2011 godkendes, ske fravalg af revisionen med virkning fra 1. januar Fravalg af revision kræver, at virksomhedens vedtægter 7

8 ændres, samt at fravalget omtales i ledelsespåtegningen til årsrapporten. INDDRAGELSE AF FRITAGELSEN Dømmes et selskab eller dets eneejer for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen, skal de følgende 3 årsregnskaber revideres uanset selskabets størrelse. Denne periode kan forlænges med op til 2 år. Konstateres det, at årsrapporten indeholder væsentlige fejl og mangler, kan der kræves revision af de følgende 2 årsregnskaber. Denne periode kan forlænges med 1 år. 8

9 AP, Statsautoriserede Revisorer, København / Køge / Farum / Århus BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Thisted / Hurup / Hanstholm / Nykøbing M / Fjerritslev / Skive / Kolding / Fredericia / Århus Buus Jensen, Statsautoriserede Revisorer, København Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Grønlands Revisionskontor A/S, Statsautoriserede revisorer, Nuuk Gyrn Lops Brandt, Statsautoriserede revisorer A/S, Køge / København SP/F Grannskoðaravirkið INPACT, statsautoriserede revisorer, Tórshavn Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer I/S, Holstebro / Struer / Ulfborg Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S, Grenaa / Hadsten / Hammel / Mariagerfjord / Randers Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Esbjerg / Grindsted / Kolding / København / Tørring / Varde / Vejen / Vejle Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg / København / Aars Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande / Herning / Ikast / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm / MR Revision Ølgod PKF Kresten Foged, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Glostrup Qurios, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Horsens Revision Syd, Statsautoriserede revisorer I/S, Nykøbing F rgd revision, statsautoriseret revisionspartnerselskab, Århus / Hobro RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa / Padborg / Sønderborg Theill Andersen, Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab, København Ullits & Winther, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Viborg Vestjysk Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Lemvig / Thyborøn? Redaktion: Jens Skovby Redaktionen er afsluttet den 17. marts Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Hjemmeside: Eftertryk af uddrag af materialet med kildeangivelse tilladt. RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer.

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker...... side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer...

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Borte er den sne, som faldt i fjor.

Borte er den sne, som faldt i fjor. INDHOLD Borte er den sne, som faldt i fjor. Forårspakken 2.0... 2 Partnerselskaber... 3 Tid til generationsskifte af virksomheden?... 3 Ledelse af virksomheder i modvind... 4-5 Fradrag for indbetalinger

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012 Privat investering i solcelleanlæg... side 3 Rådgiverudgifter... side 4-5 Moms ved salg af byggegrunde... side 6-7 Partnerselskabet er i fremgang... side 8-9 It-nedbrud!...

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Begreber i årsrapporten

Begreber i årsrapporten vedrørende Begreber i årsrapporten En hjælp til forståelse af nye og gamle begreber Vi lever i et samfund, hvor omskifteligheden og udviklingen bliver mere og mere tydelig. Den nye årsregnskabslov fra

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Det er bedre at have lidt med ro

Det er bedre at have lidt med ro Det er bedre at have lidt med ro Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor I skrivende stund er det midt i november og græsplænen opfører sig fortsat som om, det var sidst på sommeren, ligesom bladene

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere