Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne""

Transkript

1 Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne"

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning... 3 Vision Greve har værdierne... 3 Strategiske indsatsområder... 4 Handlingsplan Sammenhæng til andre aktører og aktiviteter Tidsplan Opstart Dialog med erhvervslivet Kortlægning og analyse Udarbejdelse og vedtagelse Organisering af 12

3 Baggrund Greve Kommune ønsker at skabe udvikling og fremskridt for erhvervslivet, blandt andet igennem en fremadrettet og handlingsorienteret erhvervsstrategi. I erhvervsstrategien formuleres der mål for fremtiden således, at Greve Kommune fortsat er en stærk og udviklingsorienteret erhvervskommune, der kan styrke eksisterende og nye virksomheder samt arbejdskraften. Erhvervsstrategiens opbygning ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne har en fireårig tidshorisont og indeholder fire hoveddele: Vision 2020 Greve har værdierne 5 strategiske indsatsområder Handlingsplan på kort og lang sigt Vision 2020 Erhvervsstrategien tager udgangspunkt i Vision 2020 og visionstemaet: Greve Kommune som et godt sted at drive virksomhed i - hvor kommunen sammen med erhvervslivet arbejder for at skabe optimale rammer for virksomhederne, og hvor kommunen især satser på at tiltrække videnstunge virksomheder. Erhvervslivet indgår i dialog med erhvervschefen og kommunen om, hvilke strategiske indsatsområder og handlinger, der kan arbejdes med i erhvervsstrategien. Processen imødekommer således fokusområdet i Vision 2020 om, at erhvervslivet skal inddrages til dialog om en bæredygtig erhvervsudvikling i kommunen. Greve har værdierne Afsnittet tager udgangspunkt i, hvilke værdier og dermed hvilke potentialer, muligheder og styrker, som kommunen har for erhvervsudvikling. Kommunen er en del af et regionalt, nationalt og internationalt felt, med fortrinlig placering i forhold til Hovedstadsområdet, og hvor det er naturligt, at betragte Greve som en GateCity, der har udviklende og dynamiske relationer til København Syd, Hovedstadsområdet og Øresundsregionen. 3 af 12

4 Strategiske indsatsområder Hvert indsatsområde indeholder en beskrivelse af, hvad der skal arbejdes med i den 4-årige periode. Alle indsatsområderne skal have udgangspunkt i den regionale kontekst, som Greve Kommune og erhvervslivet er en del af. Denne overordnede ramme imødekommer fokusområderne i Vision 2020 om at sikre, at erhvervsudviklingsindsatsen tager afsæt i en regional sammenhæng. Hvert tema indeholder beskrivelser af, hvad der kan arbejdes med i den 4-årige periode, som strategien omhandler. 4 af 12

5 1. Erhvervs og Turismeudvikling Indsatsområde Indsatsområdet skal sætte fokus på at bringe kystområdet og havnene i en central position i forhold til erhvervsudvikling, herunder blandt andet oplevelsesøkonomi. Forslag til handlinger: Udvikling af Hundige Havn, herunder ændring af navnet Hundige Havn til Greve Marina. StrandArkaden udvikling af strandvejen og etablering af forretninger m.m. Greve Strandvej. Facadeudvalg for butikker på Strandvejen og havneområdet. By -, havne - og kystudvikling. Udvikling af kystnære forlystelser, oplevelser og cafémiljøer med fokus på havnene. Copenhagen South Wellness Festival (Greve Kommune har en uforholdsmæssig stor skare af behandlere samt et Privat Hospital). At udendørs arealer er ryddelige i Greve Kommune. 5 af 12

6 2. Virksomheder Indsatsområde Indsatsområdet har fokus på virksomheder indenfor kontor, sundhed, service og forskning og generelt vidensbaserede virksomheder. Indsatsområdet fokuserer også på at inddrage og invitere virksomhederne i Greve Kommune til gensidig inspiration og dialog. Forslag til handlinger: Tilvejebringelse af flere kontorlokaler Markedsføring af erhvervsarealer til kontor- og service virksomheder bl.a.: - Hundige Center Øst - Erhvervsarealer på Tværhøjgård Kommunen er selektiv ved salg af erhvervsjord. Fokus på samarbejdsmuligheder mellem transport- og logistikbranchen og forretningsservice. Branding af Greve Kommunes styrker og nye image. Infrastrukturen understøtter erhvervsudviklingen, så medarbejdere, kunder og tung trafik kan komme nemt til og fra virksomhederne. Tiltrækning af borgere, der nyder naturen, herlighedsværdier og værdsætter Et godt sted at bo. Tiltrækning og udvikling af forretningsområder - og service indenfor sundhed, forebyggelse og wellness. 6 af 12

7 3. Viden og samarbejdsudvikling Indsatsområde Indsatsområdet er, at samle erhvervslivet i Greve Kommune og skabe en erhvervsudvikling gennem vidensdeling-, - udvikling - og samarbejder mellem offentlige og private virksomheder. Indsatsområdet er at skabe samarbejde og dialog mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne og mellem erhvervslivet og Greve Kommune om en bæredygtig erhvervsudvikling i kommunen Forslag til handlinger: Sponsortema, sponsorater fra Erhvervslivet til skolerne. IT-sponsorater med indbygget feedbackfunktion. Fokus på SOSU og sygeplejerske-uddannelsen. Future Business Club for gymnasie - og handelsskoleelever. Unge iværksættere eller unge, som gerne vil stifte bekendtskab med erhvervslivet. Udviklingspark Øresund, udannelsesinstitutionerne og erhvervslivet i samarbejde. Feks. foredrag i Udviklingspark Øresund. Visionsråd i Greve Kommune. Virksomheder deler arbejdskraft / medarbejdere. Samle erhvervslivet gennem en Business Club. Tiltrække viden indenfor transport og logistik. 7 af 12

8 4. Arbejdskraft og kompetencer Indsatsområde Indsatsområdet tager udgangspunkt i at udnytte synergimulighederne ved at sammentænke erhvervsudvikling og arbejdsmarkedet. Dette kan ske gennem tværfagligt og tværkommunalt samarbejde. Temaet fokuserer på, at manglen på arbejdskraft og at bestemte kompetencer er én af de største udfordringer for erhvervslivet og offentlige institutioner nu og i fremtiden. Indsatsområdet er, at Greve Kommune arbejder sammen med erhvervslivet om at sikre en stabil og velkvalificeret arbejdsstyrke i området. Forslag til handlinger: Afdækning af kompetenceklynger i Greve Kommune. Virksomhedsnetværk i kommunen med fokus på tiltrækning af arbejdskraft. Integration af indvandrere gennem job og beskæftigelse. Videndelingssamarbejde mellem den offentlige og private sektor indenfor personalepolitik og Den sunde arbejdsplads. Optimering af den kollektive trafik i erhvervsområderne. 8 af 12

9 5. Bolig, kultur og erhverv Indsatsområde Indsatsområdet sætter fokus på sammenhæng mellem bolig- og erhvervsudvikling samt fritids-, idræts- og kulturtilbud og understøtter dermed de øvrige strategiske indsatsområder i ErhvervsStrategi Tilgængelighed og tiltrækning af medarbejdere bosiddende i Greve Kommune er et centralt element for erhvervsudvikling og lokalisering af virksomheder i kommunen. En af Greve Kommunes nuværende styrker er, at kunne tiltrække arbejdskraft fra det øvrige sjællandske arbejdsmarked. I bestræbelsen på at tiltrække og fastholde arbejdskraft og virksomheder er det derfor vigtigt, at kommunen kan tilbyde samt er kendt for at have og skabe gode rammer for at bo og leve. Derfor skal kommunen udvikle og skabe et udbud af attraktive boliger og boligområder for dermed at kunne tiltrække og fastholde flere yngre familier. Tidligere undersøgelser af kommunens bosætning har vist sig, at der er behov for udvikling i særdeleshed på kulturområdet. Generelle undersøgelser viser desuden, at borgere, som udpendler fra deres bopælskommune, deltager markant mindre i aktiviteter i deres lokalområde, herunder kultur- og foreningsliv, hvorfor Greve Kommune skal arbejde for at reducere udpendlingen. Udvikling af kultur og foreningslivet er ligeledes en identitetsskabende faktor for borgerne. Ved at styrke og udvikle kultur- og foreningslivet i Greve Kommune kan det bidrage til at bibeholde borgere og dermed fastholde arbejdskraft. Forslag til handlinger: Markedsføringsaktiviteter af Greve Kommune som et godt sted at bo. Understøtte bymidteudvikling omkring S-togsstationerne. Understøtte kommercielle aktiviteter i forbindelse med udviklingen af Greve Midtby med Greve svømmehal / sundhedscenter / wellness-tilbud / sundhedsuddannelser. Centerbebyggelsen ved Karlslunde Station Arbejde for italesættelse af Nationalt museum for 1. verdenskrig ved Mosede Fort. Arbejde for udvikling af havnemiljøer som egentlige bymiljøer med bl.a. kulturog fritidstilbud af høj kvalitet. Udvikle nye og eksisterende lokalområder med kvalitet og enestående udfoldelsesmuligheder. Attraktive skole og daginstitutioner, kultur- og naturtilbud er en væsentlig faktor i forhold til, hvor borgere bosætter sig. 9 af 12

10 Handlingsplan Handlingsplanen revideres årligt og har et toårigt sigte. Handlingsplanen tager afsæt i, at aktiviteterne inddrager erhvervslivet i erhvervsudviklingsaktiviteterne. Der kan arbejdes for, at projekterne i handlingsplanen for strategien kan finansieres delvist gennem ekstern finansiering. Under indsatsområderne i afsnittet Strategiske indsatsområder er foreslået en række handlinger som udmøntes gennem, handlingsplanen. Sammenhæng til andre aktører og aktiviteter Strategien og handlingsplanen skal koordineres med og understøttes af kommunens øvrige strategier, politikker og planer, herunder Vision 2020, Kommuneplan, politikkerne på serviceområderne, Direktionens Strategiplan med mere. Strategien og handlingsplanen kan koordineres og understøtte strategi- og handlingsplaner for Kommunesamarbejdet København Syd samt Kulturaftalen for København Syd. Erhvervsstrategien fremtidssikres til at kunne være én ud af fire dele af en fælles erhvervspolitisk strategi for København Syd. Erhvervsstrategien kan, hvor det er relevant, koordineres og spille op til: København Syd Erhvervscenters og Væksthus Sjællands aktiviteter og Vækstforum Sjællands Strategi og Handlingsplan. Strategien og handlingsplanen kan indtænke deltagelse af uddannelses- og vidensinstitutioner i kommunens erhvervsudviklingsindsats. Tidsplan Opstart Erhvervspolitiske pejlemærker er udarbejdet januar 2008 og forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2008 (er udarbejdet og forelagt). Visionsseminar om erhvervsudvikling er gennemført den 3. juni 2008 (er afholdt). Indhold, fokusområder og tidsplan for udarbejdelsen af en erhvervsstrategien behandles den 19. august 2008 i bestyrelsen for Udviklingspark Øresund og den 4. september 2008 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 10 af 12

11 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget gennemfører en inspirationstur om erhvervsudvikling til Ålborg den august Oplæg om Erhvervsstrategien (tema-/orienteringspunkt) drøftes på møde i Greve Kommunes chefgruppe den 10. september Dialog med erhvervslivet Spørgeskemaundersøgelse gennemføres medio september Virksomhedsturne fra september til medio oktober 2008, hvor borgmester, kommunaldirektør og erhvervschef deltager med henblik på at skabe gensidig inspirerende dialog med erhvervslivet. Dialogen bidrager til udvikling af ErhvervsStrategien. Erhvervschefen netværker, har møder og dialog med relevante kontakter i perioden juli til medio oktober Generel høring for erhvervslivet af strategien gennemføres på handlingsplanen i 1. kvartal 2009, hvor handlingerne vurderes i spørgeskemaform efter spektret med yderpunkterne meget vigtig / mindre vigtigt. Erhvervslivet opfordres til at komme med yderligere handlingsforslag. Kortlægning og analyse Der gennemføres en mindre kortlægning og analyse af erhvervsstrukturen i Greve Kommune. Kortlægningen og analysen udarbejdes på baggrund af allerede eksisterende statisk materiale og information, der indsamles gennem spørgeskemaundersøgelse Kortlægning og analyse af erhvervslivet er gennemført fra august/september til medio oktober Udarbejdelse og vedtagelse Udkast til erhvervsstrategien behandles af bestyrelsen for Udviklingspark Øresund den 3. november Arbejdet med handlingsplanen igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen af strategien i bestyrelsen for Udviklingspark Øresund den 3. november Erhvervsstrategien drøftes i Greve Kommunes Direktion den 11. november Erhvervsstrategien behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og øvrige relevante politiske udvalg og Byrådet på decembermøderne 2008 (udvalgsmøderne for december ligger sidste uge af november) 11 af 12

12 Handlingsplan 2009 for den erhvervspolitiske strategi er forelagt Udviklingspark Øresunds bestyrelse og behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget senest med udgangen af 1. kvartal Organisering Erhvervsstrategien udarbejdes i et samarbejde mellem Bestyrelsen i Udviklingspark Øresund og Greve Byråd. Erhvervschef Gitte Sparsø forestår sammen med medarbejdere fra Greve Kommune udarbejdelsen af en erhvervsstrategi og handlingsplan. I processen inddrages erhvervslivet i udarbejdelsen af erhvervsstrategien og handlingsplanen. 12 af 12

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008 Lolland Kommunes Erhvervsstrategi December 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Lollands udgangspunkt 4 1.2 Udmøntning af erhvervspolitik og handlingsplan 6 2 Vision, mål og indsatsområder...7

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 2020 VERSION 2.1 PR. 25.08.2015 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 2020 FORORD Nye arbejdspladser skabes af det eksisterende erhvervsliv,

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

VÆKSTANALYSE FOR HØJE-TAASTRUP

VÆKSTANALYSE FOR HØJE-TAASTRUP Oxford Research A/S, 10. september 2012 VÆKSTANALYSE FOR HØJE-TAASTRUP Til Høje-Taastrup Kommune Forfatter: sik Sidst gemt: 10-09-2012 14:40:00 Sidst udskrevet: 10-09-2012 14:40:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4176

Læs mere

Vision, politikker og strategiske mål

Vision, politikker og strategiske mål 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhverv. Politik for Hedensted Kommune

Erhverv. Politik for Hedensted Kommune Erhverv Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om Hedensted Kommune... 6 4. Vision 2013...7 5. Indsatsområder... 8 5.a Erhvervsstruktur... 8 5.b Erhvervsservice...10

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Forord Høje-Taastrup 3.0 Høje-Taastrup Kommune er attraktiv både for mennesker, der søger bolig og for virksomheder, der ønsker at etablere sig. Det viser uafhængige undersøgelser.

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn FYNSPROJEKTET Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn December 2012 1 Indhold Indledning...3 De fynske udfordringer og muligheder...4-5 Resumé af Fynsprojektets

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Revision 2015 1. version 15. februar 2015 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Samarbejdet

Læs mere