Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05"

Transkript

1 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/ april 2005 Til samtlige kommuner, de sociale nævn m.fl. Stormgade 10 Orientering om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om integration af udlændinge i Danmark - lovforslag nr. L 20. Folketinget har den 26. april 2005 vedtaget forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om integration af udlændinge i Danmark (Bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser mv., og udvidelse af kontrolbeføjelser, indførelse af sanktioner, hurtig beskæftigelsesindsats mv.) Loven træder i kraft den 9. maj Loven som vedtaget ved 3. behandlingen kan ses på Folketingets hjemmeside hvor lovforslaget med bemærkninger også kan ses. (Under dokumenter: lovforslag fordelt på ministerområde/beskæftigelsesministeriet/ af ministeren vedtagne.) Loven indeholder følgende 5 dele, der vedrører det kommunale område: 1. I lov om aktiv socialpolitik indføres der nye sanktioner for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, der uberettiget modtager hjælp, samtidig med at de arbejder. 2. I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel indføres der nye sanktioner for arbejdsgivere, der får sygedagpengerefusion, samtidig med at den sygemeldte er i arbejde hos arbejdsgiveren. 3. I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indføres der pligt for kommunerne til straks at sørge for en hurtig beskæftigelsesindsats for personer, der under en kontrolaktion træffes som ansat, og som samtidig uberettiget får udbetalt kontanthjælp eller starthjælp, eller hvor der kan rejses tvivl om pågældendes generelle rådighed. 4. I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område udvides kommunernes beføjelser i forbindelse med kontrolaktioner. Postboks København K Tlf Fax Vores sag Kontor Y1

2 5. I lov om integration af udlændinge i Danmark indføres der regler om tilbagebetaling af introduktionsydelse svarende til de regler, der indføres i lov om aktiv socialpolitik om tilbagebetaling af starthjælp mv. Endvidere får kommunerne, såfremt de modtager oplysninger om, at en udlænding, der modtager introduktionsydelse, træffes i beskæftigelse i forbindelse med en offentlig kontrolaktion, pligt til at iværksætte en hurtig beskæftigelsesindsats i lighed med de indførte regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 1. I lov om aktiv socialpolitik indføres der nye sanktioner for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, der uberettiget modtager hjælp, samtidig med at de arbejder. Efter de hidtil gældende regler har en kommune kunnet træffe afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte ydelser, hvis en person ikke har oplyst om at være i arbejde og mod bedre vidende uberettiget har modtaget kontanthjælp eller starthjælp. Med 40 a og 40 b i lov om aktiv socialpolitik indføres der nu administrative sanktioner på området. 40 a og 40 b supplerer de hidtil gældende regler om pligt til tilbagebetaling, og de hidtil gældende regler om rådighedsvurdering og vurdering af, om der skal gives en sanktion efter 38 a, 39 eller 41. De supplerer tillige de sanktioner, som domstolene kan idømme efter 12 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og straffelovens 279. I 40 a, stk. 1-4, er der fastsat særlige sanktioner for personer, der modtager kontanthjælp efter 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller 3, og som mod bedre vidende har tilsidesat deres oplysningspligt efter 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bestemmelsen omfatter ikke kontanthjælpsmodtagere over 25 år, som er gift eller samlevende med starthjælpsmodtagere. Bestemmelsen gælder, uanset om hjælpen modtages alene på grund af ledighed eller på grund af problemer ud over ledighed. At en ydelser er modtaget mod bedre vidende forudsætter, at det kan tilregnes modtageren, at ydelsen er modtaget på et urigtigt grundlag. Sanktionen gives i form af 1/3-nedsættelse af hjælpen i 3 uger (ved 1. gangs tilfælde) og 20 uger (ved gentagelsestilfælde inden for de seneste 5 år). Det følger af 40 a, stk. 3, at den nedsatte hjælp gøres tilbagebetalingspligtig, hvis personen tre eller flere gange inden for de seneste 5 år har haft arbejde samtidig med, at pågældende har modtaget kontanthjælp. Sanktionerne gives således: 2/13

3 1. gang: nedsættelse af hjælpen med 1/3 i tre uger ( 40 a, stk. 1.). 2. gang: nedsættelse af hjælpen med 1/3 i 20 uger ( 40 a, stk. 2.). 3. og flere gang(e): nedsættelse af hjælpen med 1/3 i 20 uger og tilbagebetaling af hjælpen for de 20 uger med nedsættelse ( 40 a, stk. 3.). I 40 b, stk. 1-3 er der fastsat særlige sanktioner om tilbagebetaling for personer, der, samtidig med at de har haft arbejde, modtager hjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, stk. 4 eller stk.12, 25 a, eller personer, der modtager hjælp efter 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller 3, og som er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter 25, stk. 12, jf. 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven. Bestemmelsen omfatter ude- og hjemmeboende kontanthjælpsmodtagere under 25 år, bortset fra personer under 25 år, der forsørger eget barn i hjemmet, og gravide kvinder under 25 år, der har passeret 12. svangerskabsuge, kontanthjælpsmodtagere under 25 år med dokumenteret bidragspligt overfor et barn, som modtager hjælp efter lovens 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, og engangshjælp- og starthjælpsmodtagere, samt kontanthjælpsmodtagere over 25 år, som er gift eller samlevende med en starthjælps- eller introduktionsydelsesmodtager. Hjælpen gøres første gang tilbagebetalingspligtig med 1/3 i 3 uger og anden gang inden for de seneste 5 år med 1/3 i 20 uger. Hvis personen tre eller flere gange inden for de seneste 5 år har haft arbejde, samtidig med at pågældende har modtaget hjælp, skal hele hjælpen for hver gang, oplysningspligten tilsidesættes, tilbagebetales for 20 uger. Sanktionerne gives således: 1. gang: tilbagebetaling af 1/3 af hjælpen i tre uger ( 40 b, stk. 1.) 2. gang: tilbagebetaling af 1/3 af hjælpen i 20 uger ( 40 b, stk. 2, 1. pkt.) 3. og flere gang(e): tilbagebetaling af den fulde hjælp i 20 uger ( 40 b, stk. 2, 2. pkt.). Kommunen skal, når oplysningspligten efter 11, stk. 2, i retssikkerhedsloven er tilsidesat, i øvrigt sikre sig, at betingelserne for at give hjælp fortsat er opfyldt. En oplysningspligt anses for tilsidesat på det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse herom. Oplysningspligten anses tilsvarende for tilsidesat to eller flere gange, når kommunen har truffet afgørelse herom to eller flere gange. Dette gælder uanset det tidsmæssige omfang af forseelsen, fx uanset om kontanthjælps/starthjælpsmodtageren har arbejdet en eller tre uger uden at oplyse kommunen herom. For at kommunen kan træffe afgørelse om nedsættelse eller tilbagebetaling i gentagelsestilfælde, skal modtageren af hjælp have været eller være i arbejde på ny uden at have oplyst kommunen om det, efter at kommunen har truffet 3/13

4 afgørelse om en sanktion for en tilsidesættelse af oplysningspligten. Det er således en forudsætning for anvendelse af 40 a, stk. 2-4, og 40 b, stk. 2 og 3, om gentagelsesvirkning, at kommunen har nået at træffe en førstegangsafgørelse om nedsættelse eller tilbagebetaling, før modtageren af hjælp på ny har været eller er i arbejde uden at have overholdt oplysningspligten. Det vil sige, at hvis kommunen ikke har truffet afgørelse om en sanktion for en førstegangsforseelse inden endnu en tilsidesættelse af oplysningspligten, kan den anden forseelse alene udløse en afgørelse om en førstegangssanktion. For ægtefæller gælder, at sanktionen omfatter både personen, som har tilsidesat sin oplysningspligt, og dennes ægtefælle. Tilsvarende gælder for personer, der lever i registreret parforhold. Dette indebærer fx, at hvis en ægtefælle er omfattet af 40 a, stk. 1, og får sin hjælp nedsat med 1/3 i tre uger, skal hjælpen til den anden ægtefælle ligeledes nedsættes med 1/3 i de samme tre uger. Hvis begge ægtefæller har tilsidesat oplysningspligten, afvikles sanktionen først for begge ægtefæller som følge af den ene ægtefælles forhold. Herefter afvikles sanktionen for begge ægtefæller som følge af den anden ægtefælles forhold. For begge sanktioners vedkommende vil der være tale om førstegangssanktioner, såfremt det for begge ægtefæller er første gang, kommunen træffer afgørelse om nedsættelse af hjælpen på grund af tilsidesættelse af personens oplysningspligt. Det forhold, at den ene ægtefælle har tilsidesat sin oplysningspligt, har således ikke gentagelsesvirkning i forhold til den anden ægtefælles tilsidesættelse af oplysningspligten. Det afgørende for, hvilken sanktion en person er omfattet af ved gentagelsestilfælde, er, hvilken personkreds den pågældende tilhører på forseelsestidspunktet. En person, der modtager hjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik, skal have en sanktion efter 40 b. Når samme person overgår til at modtage kontanthjælp efter fx 25, stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik, skal personen have en sanktion efter 40 a, stk. 2 og 3, (gentagelsestilfælde). En person, der overgår fra reglerne om hjælp efter integrationsloven til reglerne om hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, vil kunne få en sanktion efter 40 b, stk. 2, uden at have modtaget en førstegangssanktion efter 40 b, stk. 1. Den førstegangssanktion, som pågældende får efter integrationsloven tæller således med. Det vil sige, at tilsidesættelse af oplysningspligterne i 11, stk. 2, i retssikkerhedsloven og 49, stk. 2, i integrationsloven inden for de seneste 5 år lægges sammen, jf. 40 a, stk. 2 og 3, og 40 b, stk. 2. Kommunen skal altid foretage en selvstændig, konkret og individuel prøvelse af, om betingelserne for at træffe afgørelse om nedsættelse eller tilbagebetaling af hjælpen er opfyldt. Det afgørende er, om det på baggrund af de samlede oplysninger kan anses for tilstrækkeligt godtgjort, at der foreligger en situation, hvor personen har arbejde, samtidig med at pågældende modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og mod bedre vidende har undladt 4/13

5 at opfylde forpligtelsen efter 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, til at oplyse kommunen om arbejdet. Det er i den forbindelse væsentligt, at den information, som kommunen skal give modtageren af hjælpen, skal være tilstrækkelig til, at borgeren kan eller bør kunne indse, at arbejdet kan føre til, at pågældende ikke længere helt eller delvist har ret til ydelsen, og at kommunen derfor skal have besked om arbejdet. Kommunen gennemfører tilbagebetalingskravet efter lovens 95 ved en tilbagebetalingsordning, som fastsættes under hensyn til, hvad den pågældende kan betale uden at komme til at mangle det nødvendige til sit eget eller familiens underhold. Sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik 38 a og 41 skal afvikles før sanktioner efter 40 a, stk.1-4 og 40 b, stk. 1-3, jf. 40 a, stk. 6 og 40 b, stk. 4. Hvis en person eller dennes ægtefælle bliver omfattet af en sanktion efter 38 a eller 41, eller hjælpen falder helt bort som følge af, at personen ikke mere er berettiget til hjælp, udskydes den resterende del af sanktionen om nedsættelse eller tilbagebetaling af hjælpen, indtil sanktionen efter 38 a og 41 er afviklet eller bortfaldet. Tilsvarende gælder, hvis personen eller dennes ægtefælle kommer i beskæftigelse, og hjælpen dermed er ophørt. Kommunens afgørelser efter 40 a og 40 b kan indbringes for de sociale nævn efter de almindelige regler herom i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til loven. 2. I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel indføres nye sanktioner for arbejdsgivere, der får sygedagpengerefusion, samtidig med at den sygemeldte er i arbejde hos arbejdsgiveren. Efter gældende regler kan kommunen ikke give en administrativ sanktion, hvis en arbejdsgiver modtager refusion for sygedagpenge, samtidig med at den sygemeldte lønmodtager udfører arbejde hos arbejdsgiveren. Der skal alene ske tilbagebetaling af den uretmæssigt udbetalte refusion for de dage, hvor lønmodtageren har været i arbejde. Som et led i bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser mv. indføres der derfor nye administrative sanktioner over for arbejdsgivere, som modtager refusion for sygedagpenge, samtidig med at den sygemeldte arbejder hos arbejdsgiveren. Sanktionerne omfatter en arbejdsgivers ret til refusion efter sygedagpengelovens 26. Sanktionerne omfatter også arbejdsgivere, som har tegnet en fri- 5/13

6 villig forsikringsordning efter lovens 27, eller som har indgået en aftale efter lovens 28 for en medarbejder med en forøget sygdomsrisiko som følge af en langvarig og kronisk lidelse. Efter den nye bestemmelse i lovens 28 a bortfalder arbejdsgiverens ret til refusion i det pågældende arbejdsforhold fra den dag, hvor lønmodtageren i forbindelse med et kontrolbesøg træffes i arbejde hos arbejdsgiveren og indtil det tidspunkt, hvor der foreligger dokumentation for, at lønmodtageren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Arbejdsgiveren kan fra dokumentationstidspunktet få udbetalt refusion af dagpenge, forudsat betingelserne for at yde dagpenge i øvrigt er opfyldt. Dokumentationen kan fx ske ved indlæggelsespapirer fra hospital, skadestueattest eller konsultationsbesøg hos læge. De nye sanktionsregler betyder desuden, at hvis arbejdsgiveren mod bedre vidende uberettiget har fået refunderet dagpenge, skal arbejdsgiveren ved lønmodtagerens efterfølgende sygemeldinger udelukkes fra retten til refusion i 6 måneder i det pågældende arbejdsforhold. 3. I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indføres der pligt for kommunerne til straks at sørge for en hurtig beskæftigelsesindsats for personer, der under en kontrolaktion træffes som ansat, og som samtidig uberettiget får udbetalt kontanthjælp eller starthjælp, eller hvor der kan rejses tvivl om pågældendes generelle rådighed. Det fremgår af bestemmelsen i 21 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at modtager kommunen meddelelse om, at der ved offentlige myndigheders kontrolaktion er rejst tvivl om den generelle rådighed for en person, der modtager kontanthjælp, skal kommunen straks indkalde personen til en individuel samtale, der skal afholdes inden for en uge fra meddelelsen er modtaget. Kommunen skal inden for en uge efter samtalen sørge for, at arbejdsmarkedsparate personer, der modtager kontanthjælp: 1. bliver formidlet til et ordinært job, 2. søger særligt angivne job på Beskæftigelsesministeriets job- og CVbank eller 3. får udarbejdet en jobplan og herefter inden for 2 uger får et tilbud efter kapitel l0-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dette kan indledes med et tilbud om vejlednings- og afklaringsforløb på op til 2 uger. 6/13

7 Hvis det ikke lykkes for personen at påbegynde et job inden for 3 uger fra samtalen, skal der umiddelbart herefter udarbejdes en jobplan med eventuel forudgående tilbud om vejledning og opkvalificering på op til 2 uger. 4. I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område udvides kommunernes beføjelser i forbindelse med kontrolaktioner. Kommunerne har efter de hidtil gældende regler i 12 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som et led i deres tilsynsbeføjelse uden retskendelse kunne foretage eftersyn af lokaler, der benyttes af en virksomhed, hvis det skønnes nødvendigt for at indhente oplysninger om ansattes løn- og ansættelsesforhold til brug for tilsynet. For at effektivisere kommunernes tilsyn har kommunerne nu fået hjemmel til også at lade eftersynet omfatte en virksomheds arbejdssteder, der ligger uden for de lokaler, der benyttes af virksomheden. Private hjem er fortsat undtaget fra kontrol, jf. 12 a, stk. 1. Kommunernes mulighed for at anmode ansatte om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår er nu udvidet til også at omfatte oplysning om, hvorvidt de ansatte aktuelt modtager sociale- eller beskæftigelsesmæssige ydelser, jf. 12 a, stk. 8. Et bekræftende svar giver kommunerne mulighed for at vejlede om de rettigheder og pligter, som personen har i forbindelse med modtagelse af ydelser fra kommunen. I praksis vil dette ikke mindst være relevant i tilfælde, hvor en ansat fx oplyser, at pågældende er lige startet, er på prøve eller lignende. Hvis en kommune under et kontrolbesøg møder en borger fra en anden kommune, kan kommunen undersøge forholdene vedrørende borgeren og underrette bopælskommunen om resultatet af kontrollen. Hvis kommunen i forbindelse med kontrol efter 12 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område møder en borger, der oplyser, at vedkommende modtager ydelser efter arbejdsløshedsforsikringsloven, har kommunen ikke ret til at gennemføre yderligere kontrol af borgerens forhold på arbejdspladsen. Denne kontrol skal foretages af Arbejdsdirektoratet efter 91 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Kontrol af arbejdsgiveren efter skattekontrolloven kan fortsat kun ske af ToldSkat efter skattekontrolloven. Kommunerne har endvidere fået hjemmel i 12 a, stk. 5, - som kontrolmyndighed vedrørende udbetaling af sociale ydelser til at pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte (logbog). 7/13

8 Kommunerne får mulighed for at kontrollere, hvem der rent faktisk er ansat i en virksomhed, der ikke på anden måde har en opdateret registrering af dens ansatte. De oplysninger, som skal registreres, er de samme oplysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har fastsat med hjemmel i 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (bekendtgørelse er under udarbejdelse). Kommunen kan kun pålægge arbejdsgiveren at foretage registreringer, hvis kommunen ved et kontrolbesøg, vurderer, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde, jf. 12 a, stk. 6. Registreringer skal til enhver tid på begæring forevises kommunen. Dette betyder, at kommunerne i deres tilsynsarbejde vedrørende sociale ydelser får samme mulighed som Arbejdsdirektoratet, jf. det vedtagne lovforslags 1, nr. 3, og de statslige told - og skattemyndigheder, jf. L 96, 3, nr. 9, til at pålægge arbejdsgivere at føre»logbog«. En arbejdsgiver, som efter begæring ikke kan eller ikke ønsker at forevise en opdateret»logbog«, kan straffes med en bøde, jf. 12 b, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. For samme overtrædelser kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. 12 b, stk. 3. Der vil blive udarbejdet en vejledning til kommunerne om pålæg til arbejdsgivere om at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte (logbog). 5. I lov om integration af udlændinge i Danmark indføres der regler om tilbagebetaling af introduktionsydelse svarende til de regler, der indføres i lov om aktiv socialpolitik om tilbagebetaling af starthjælp mv. Endvidere får kommunerne, såfremt de modtager oplysninger om, at en udlænding, der modtager introduktionsydelse, træffes i beskæftigelse i forbindelse med en offentlig kontrolaktion, pligt til at iværksætte en hurtig beskæftigelsesindsats i lighed med de indførte regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De nye bestemmelser i integrationslovens 25 a, stk. 5 og 6 Efter den nye bestemmelse i integrationslovens 25 a, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen straks indkalde en udlænding til samtale, hvis kommunalbestyrelsen på baggrund af en offentlig kontrolaktion modtager oplysning om, at udlændingen er blevet truffet i arbejde, uden at udlændingen har oplyst kommunalbestyrelsen herom. Samtalen skal afholdes inden en uge fra det tidspunkt, hvor oplysningen er modtaget. Formålet med samtalen er at afklare, om udlændingen opfylder sin rådighedsforpligtelse, og om udlændingen er berettiget til at modtage introduktionsydelse. 8/13

9 Såfremt udlændingen ikke kan fortsætte den hidtidige beskæftigelse, skal kommunalbestyrelsen efter den nye bestemmelse i integrationslovens 25 a, stk. 6, inden for to uger efter, at samtalen har fundet sted, formidle et job til udlændingen, pålægge udlændingen at søge særligt angivne job på Job- og CVbanken, give udlændingen tilbud som led i introduktionsprogrammet eller pålægge udlændingen at fortsætte i tidligere tilbudte aktiviteter. Kommunalbestyrelsen skal efter omstændighederne nærmere undersøge, om den pågældende udlænding rent faktisk har været i arbejde. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at udlændingen ikke har været i arbejde, og at der derfor ikke er grundlag for at gøre tilbagebetalingskrav gældende, har kommunalbestyrelsen ikke pligt til at iværksætte de i bestemmelsen nævnte tiltag. Hvis udlændingen allerede er tilbudt aktiviteter som led i introduktionsprogrammet, herunder danskuddannelse, må kommunalbestyrelsen vurdere, om det er mest hensigtsmæssigt, at udlændingen fortsætter i sådanne aktiviteter, eller om udlændingen skal formidles et arbejde, pålægges at søge særligt angivne job eller gives et nyt tilbud som led i introduktionsprogrammet. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen i forbindelse med samtalen vurderer, at den pågældende udlænding har andre problemer end ledighed, er udlændingen ikke omfattet af kommunalbestyrelsens pligt til at iværksætte en indsats efter den nye bestemmelse i integrationslovens 25 a, stk. 6. Der sker ikke med de nye bestemmelser i integrationslovens 25 a, stk. 5 og 6, nogen ændringer af den pågældende udlændings pligt til i øvrigt at opfylde de almindelige rådighedsbetingelser, herunder pligt til at tage imod rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søge at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. integrationslovens 25, stk. 3. De nye bestemmelser i integrationslovens 25 a, stk. 5 og 6, svarer til de nye regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De nye bestemmelser i integrationslovens 31 a En udlænding, der modtager introduktionsydelse, har efter integrationslovens 49, stk. 2, pligt til at give kommunalbestyrelsen oplysninger om ændringer i sine forhold, der kan have betydning for den fortsatte ret til ydelse. En udlænding har således pligt til at orientere kommunalbestyrelsen, hvis den pågældende kommer i beskæftigelse. 9/13

10 Såfremt en udlænding, der modtager introduktionsydelse, samtidig har beskæftigelse uden at have oplyst kommunen herom, følger det af integrationslovens 41, at reglerne om tilbagebetaling i kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik tillige finder anvendelse på ydelser udbetalt i medfør af integrationslovens kapitel 5 og 6. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis en udlænding mod bedre vidende uberettiget har modtaget introduktionsydelse, jf. herved 91, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik. En udlænding, der modtager introduktionsydelse og samtidig har arbejde uden at oplyse kommunalbestyrelsen herom, kan efter omstændighederne straffes for bedrageri efter straffelovens 279. Efter denne bestemmelse straffes for bedrageri den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab. Efter de nye bestemmelser i integrationslovens 31 a, stk. 1-3, har kommunalbestyrelsen hjemmel til at gøre fortsat udbetaling af introduktionsydelse helt eller delvist tilbagebetalingspligtig, hvis en udlænding tilsidesætter sin oplysningspligt efter integrationslovens 49, stk. 2, ved at undlade at oplyse, at den pågældende er eller har været i arbejde. De nye regler supplerer reglerne om tilbagebetalingspligt efter integrationslovens 41 og de strafferetlige sanktioner, som domstolene kan idømme efter straffelovens 279. De nye bestemmelser indebærer, at kommunalbestyrelsen skal gøre fortsat introduktionsydelse tilbagebetalingspligtig med 1/3 i tre uger, hvis en udlænding, der modtager introduktionsydelse mod bedre vidende, har tilsidesat sin oplysningspligt. De tre uger regnes fra den 1. i førstkommende måned efter kommunalbestyrelsens afgørelse om, at fortsat introduktionsydelse er delvis tilbagebetalingspligtig. I gentagelsestilfælde skal kommunalbestyrelsen gøre introduktionsydelse tilbagebetalingspligtig med 1/3 i 20 uger. Ved yderligere gentagelse skal kommunalbestyrelsen gøre udbetalingen af introduktionsydelse fuldt tilbagebetalingspligtig i 20 uger. De 20 uger, hvor introduktionsydelsen er helt eller delvis tilbagebetalingspligtig, regnes fra den 1. i førstkommende måned efter kommunalbestyrelsens afgørelse herom. Ved kommunalbestyrelsens afgørelse om, hvorvidt udlændingens introduktionsydelse skal gøres helt eller delvis tilbagebetalingspligtig, skal det vurderes, om det på baggrund af de samlede oplysninger kan anses for godtgjort, at udlændingen har eller har haft arbejde, samtidig med at den pågældende har modtaget introduktionsydelse efter integrationsloven, og mod bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt til at give kommunalbestyrelsen oplysninger om ændringer i sine forhold, der kan have betydning for den fortsatte ret til ydelse, jf. integrationslovens 49, stk. 2. I denne vurdering skal 10/13

11 det indgå, at kommunalbestyrelsen i henhold til bestemmelsen i integrationslovens 49, stk. 3, har pligt til i forbindelse med behandling af sager om ydelser efter integrationslovens kapitel 4-6 at give udlændingen skriftlig underretning om pligten til at give oplysninger efter bl.a. integrationslovens 49, stk. 2, om, hvilke typer af ændringer i den pågældendes forhold der kan have betydning for hjælpen, og som udlændingen har pligt til at oplyse om, og om konsekvenserne af, at der ikke oplyses om ændringerne. Det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens afgørelse om tilbagebetalingspligt i gentagelsestilfælde, at udlændingen efter kommunalbestyrelsens tidligere afgørelse på ny er eller har været i arbejde uden at have oplyst herom. Anvendelsen af den nye bestemmelse i 31 a, stk. 2, forudsætter således, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om tilbagebetalingspligt efter bestemmelsens stk. 1, og at udlændingen herefter på ny er eller har været i arbejde uden at have oplyst herom. På tilsvarende vis forudsætter anvendelsen af den foreslåede bestemmelse i 31 a, stk. 3, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om tilbagebetalingspligt efter bestemmelsens stk. 2, og at udlændingen herefter på ny er eller har været i arbejde uden at have oplyst herom. Hvis en kommunalbestyrelse konstaterer, at en udlænding i flere tilfælde har undladt at oplyse om arbejde, som udlændingen har haft pligt til at oplyse om efter integrationslovens 49, stk. 2, har de flere forhold i sig selv ikke gentagelsesvirkning. Har kommunalbestyrelsen ikke tidligere truffet afgørelse om tilbagebetaling, skal afgørelse om tilbagebetaling af den fortsatte introduktionsydelse for hver enkelt tilsidesættelse af oplysningspligten træffes efter den nye bestemmelse i integrationslovens 31 a, stk. 1. Dette indebærer, at udlændingens introduktionsydelse for hver enkelt tilsidesættelse af oplysningspligten er tilbagebetalingspligtig med 1/3 i 3 uger, der beregnes fortløbende efter hinanden. Efter den nye bestemmelse i integrationslovens 31 a, stk. 4, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at ydelsen til en ægtefælle, der er gift med en udlænding, der er omfattet af integrationslovens 31 a, stk. 1-3, er tilbagebetalingspligtig efter reglerne i integrationslovens 31 a, stk. 1-3, eller efter lov om aktiv socialpolitik 40 b, hvis ægtefællen modtager introduktionsydelse eller hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 25, stk. 1-4 eller 12, eller 25 a. Bestemmelsen, der er udtryk for det almindelige gensidige forsørgelsesprincip, jf. integrationslovens 25 og lov om aktiv socialpolitik 2, indebærer, at kommunalbestyrelsen i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen efter stk. 1-3 har truffet afgørelse om, at udlændingens introduktionsydelse er tilbagebetalingspligtig, tillige skal træffe afgørelse om, at hjælpen til ægtefællen i sam- 11/13

12 me omfang er tilbagebetalingspligtig, hvis ægtefællen modtager introduktionsydelse eller hjælp efter 25, stk. 1-4 eller 12, eller 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Hvis begge ægtefæller har haft arbejde uden at oplyse herom, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at den fortsatte hjælp til begge ægtefæller er tilbagebetalingspligtig, først som følge af den ene ægtefælles forhold og dernæst som følge af den anden ægtefælles tilsidesættelse af oplysningspligten. Det forhold, at den ene ægtefælle har tilsidesat sin oplysningspligt, har ikke gentagelsesvirkning i forhold til den anden ægtefælles tilsidesættelse af oplysningspligten. Det er en forudsætning for, at kommunalbestyrelsen kan gøre udlændingens fortsatte introduktionsydelse tilbagebetalingspligtig, at udlændingen er berettiget til at modtage introduktionsydelse i den tilbagebetalingspligtige periode på 3 eller 20 uger. Er udlændingen ikke berettiget til at modtage introduktionsydelse i denne periode, må fastsættelse af tilbagebetalingskravet udsættes, indtil udlændingen på ny er berettiget til introduktionsydelse. Det er på den baggrund fastsat i den nye bestemmelse i integrationslovens 31 a, stk. 5, at perioder, hvori udlændingen ikke er berettiget til introduktionsydelse, herunder perioder, hvori udlændingens introduktionsydelse er ophørt efter integrationslovens 31, ikke indgår i beregningen af den periode, hvori udlændingens introduktionsydelse er tilbagebetalingspligtig efter integrationslovens 31 a, stk Bestemmelsen finder endvidere anvendelse i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at ydelsen til ægtefællen er tilbagebetalingspligtig, jf. den nye bestemmelse i integrationslovens 31 a, stk. 4. Efter den nye bestemmelse i integrationslovens 31 a, stk. 6, bortfalder kommunalbestyrelsens afgørelse om tilbagebetalingspligt efter bestemmelsens stk. 1-4, når der er forløbet 5 år efter kommunalbestyrelsens afgørelse, uden at kommunalbestyrelsen har fastsat et tilbagebetalingskrav. Dette kan være tilfældet, hvis udlændingen har haft arbejde og derfor ikke har været berettiget til at modtage hjælp efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik. De nye bestemmelser i integrationslovens 31 a, stk. 5 og 6, sigter bl.a. mod de tilfælde, hvor en udlænding, der har haft arbejde uden at oplyse herom, kan fortsætte dette arbejde eller straks får nyt arbejde. I så fald er udlændingen ikke berettiget til introduktionsydelse, og fastsættelse af tilbagebetalingskravet må derfor udsættes, indtil udlændingen eventuelt på ny er berettiget til at modtage introduktionsydelse eller hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, idet den hidtidige beskæftigelse ophører. Er det ikke muligt inden for 5 år efter kommunalbestyrelsens afgørelse at fastsætte et tilbagebetalings- 12/13

13 krav, idet udlændingen eksempelvis har beskæftigelse, bortfalder kommunalbestyrelsens afgørelse efter integrationslovens 31 a, stk. 6. I de tilfælde, hvor en udlænding har modtaget introduktionsydelse, der er tilbagebetalingspligtig, skal tilbagebetalingskravet gennemføres efter bestemmelsen i 95 i lov om aktiv socialpolitik, jf. den nye bestemmelse i integrationslovens 31 a, stk. 7. De nye bestemmelser i integrationslovens 31 a svarer til de nye regler i lov om aktiv socialpolitik. Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Arbejdsdirektoratet, tlf eller (ændringerne i lov om aktiv socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og ændringerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel). Kontaktpersoner fuldmægtig Birgitte Romose og fuldmægtig Birgitte S. Staffeldt (ændringerne i lov om aktiv socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område). Kontaktpersoner fuldmægtig Mie Skovbæk Mortensen og fuldmægtig Niels Bülow (ændringerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel). Arbejdsmarkedsstyrelsen, tlf eller (ændringerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Kontaktperson fuldmægtig Vibeke Thorshøj. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, tlf eller (ændringerne i integrationsloven). Kontaktperson fuldmægtig Liz Nymann Lausten. Med venlig hilsen Lise Fangel kontorchef 13/13

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 8. juni 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner Orientering om ændring

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 16. november 2005 Til samtlige kommuner m.v. Orientering om Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingkrav efter lov om aktiv socialpolitik. Stormgade

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Forslag. Fremsat den 31. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 31. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Fremsat den 31. marts 2009 af

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Endvidere er der givet eksempler på, hvilke øgede registreringskrav dele af sanktionsreglerne fører med sig.

Endvidere er der givet eksempler på, hvilke øgede registreringskrav dele af sanktionsreglerne fører med sig. Arbejdsmarkedsudvalget L 105 - Bilag 1 Offentligt BILAG Teknisk-administrative spørgsmål og bemærkninger Bilaget oplister en række spørgsmål til lovændringerne, flere af dem via eksempler, som primært

Læs mere

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside / L 125.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside  / L 125. Til alle kommuner, organisationer m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orientering om Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love 2009/1 LSV 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/04233 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29.

Læs mere

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015247 Senere ændringer

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Oversigt over opgaver opdelt på fagområder, der foreslås henholdsvis henlagt til afgørelse i Beskæftigelses- delegeret til forvaltningen Opgaver Beskæftigelses-

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Arbejdsgivers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Blad 1 Journalnummer KLE 15.20.03G01 Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Til Kommunerne, jobcentrene m.fl. Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 124). Folketinget vedtog

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 12 En ny chance til alle 527257 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at statstilskuddet kroner 769.972 til gennemgang af sager i perioden

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Senere ændringer til

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen

Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen Rundskrivelse nr. 28/05 8. juni 2005 Straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark LBK nr 902 af 31/07/2006 (Integrationsloven) Offentliggørelsesdato: 08-09-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften LOV nr 523 af 24/06/2005 12 LOV nr

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere