Lokalplan nr Cityringens station ved Platanvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 155. Cityringens station ved Platanvej"

Transkript

1 Lokalplan nr. 155 Cityringens station ved Platanvej 1

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realiseringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf Maj 2009 Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold, kommuneplanen og den øvrige planlægning. Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. 2

3 Lokalplan nr. 155 Cityringens station ved Platanvej REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Forudsætninger... 5 Eksisterende forhold... 5 Cityringen...6 Stationen...7 Lokalplanens indhold Områdets anvendelse... 9 Stationsforpladsen... 9 Cykelparkering og vejforhold... 9 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Lov om en Cityring...10 Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport...10 Eksisterende lokalplaner...10 Arkæologi og kulturhistorie...11 Bevaringsværdig beplantning...12 Servitutter...12 LOKALPLANEN Afsnit 1 Lokalplanens formål...13 Afsnit 2 Områdets afgrænsning...13 Afsnit 3 Områdets anvendelse...13 Afsnit 4 Cykelparkering og vejforhold...14 Afsnit 5 Stationens omfang og placering...14 Afsnit 6 Stationens ydre fremtræden...15 Afsnit 7 Træer...16 Afsnit 8 Transformerstationer og andre forsyningsanlæg...16 Afsnit 9 Ophævelse af lokalplan og servitutter...16 Afsnit 10 Lokalplanens retsvirkninger...17 Lokalplanens kortbilag

4 4

5 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Forudsætninger Da etableringen af Cityringens tre stationer på Frederiksberg ikke er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag, er der udarbejdet nye lokalplaner, der muliggør etablering af stationerne. Udover nærværende lokalplan for stationen ved Platanvej drejer det sig om Frederiksberg station og stationen ved Aksel Møllers Have. Der er endvidere udarbejdet kommuneplantillæg, der i overensstemmelse med loven om Cityringen fastlægger Cityringens linieføring og placeringen af de tre stationer på Frederiksberg. Eksisterende forhold Lokalplanområdet afgrænses af Frederiksberg Allé mod nord, boligbebyggelse i karréen, afgrænset af Frederiksberg Allé 39-39A, Carit Etlars Vej 2-4B og Platanvej 5 mod øst og syd, og Platanvej mod vest. Området, hvor stationen placeres, er domineret af karrébebyggelse på begge sider af Frederiksberg Allé med sine boulevardtræer. 5

6 v/ Poul Poul Henningsens Henningsens Plads Plads v/ z v/ Vibenshus Vibenshus Runddel Runddel v/ z v/ v/ Rådmandsmarken Rådmandsmarken z Nørrebro Nørrebro z Nørrebro v/ Trianglen Trianglen z v/ Nørrebroparken Nørrebroparken z } Øster Søgade Søgade Øster z } Østerport Østerport Østerport z Østerport zv/ v/ Nørrebros Nørrebros Runddel Runddel v/ Landsarkivet Landsarkivet zv/ v/ Frederiks Frederiks Kirke Kirke zv/ zv/ v/ Aksel Aksel Møllers Møllers Have Have Kongens Nytorv Nytorv z Kongens Frederiksberg z Frederiksberg zv/ v/ Christiansborg Christiansborg zv/ v/ Rådhuspladsen Rådhuspladsen v/ Rådhuspladsen Rådhuspladsen v/ zv/ v/ Platanvej Platanvej z København København H H z } Halmtorvet Halmtorvet Halmtorvet z z } Sønder Boulevard Boulevard Sønder v/ Enghave Enghave Plads Plads v/ Oversigt over Cityringens linieføring og stationer som fastlagt i loven om Cityringen Tunnel z Station }! Skakt! Portal til CMC Kaverne Sporskiftekammer Tunnelarbejdsplads Kommunegrænse Grundkort: copyright Kort & Matrikelstyrelsen (204) m Cityringen Cityringen får en linieføring, der dækker Københavns City, brokvartererne og Frederiksberg og anlægges med ialt 17 underjordiske stationer. Stationerne på Frederiksberg anlægges fra overfladen i princippet inden for en rektangulær udgravning, kaldet»stationsboksen«. Stationens publikumsfunktioner (perron, adgangsveje, flugtveje, øvrige publikumsarealer, billetautomater mm.) og teknikrum og ventilationskanaler placeres også inden for»boksen«. Når stationerne er etableret anlægges stationsforpladserne med belægning samt evt. beplantning. Forpladserne indrettes med stationens overfladeelementer i form af trapper, overdækninger, elevatorhuse, ovenlys, ventilationsskakte etc. i sammenhæng med det øvrige byinventar i form af toiletter, bænke, buslæskærme, cykelstativer, pullerter, trafikskilte, signalstandere og signallys, reklamestandere, belysningsmaster samt andet informationsudstyr vedrørende busser. 6

7 Stationen Stationen placeres på hjørnet af Platanvej og Frederiksberg Allé med hovedtrappe og elevatorer integreret i stueplan i en kommende bygning på hjørnegrunden. Hovedtrappe og elevatorer orienteres mod Frederiksberg Allé. Stationen udføres uden ovenlys. Den lokale kørebane mellem Platanvej og Carit Etlars Vej inddrages til forplads for både bygning og station, der sammen med trærækkerne vil indgå i en samlet oplevelse af alléen. Kommunen har erhvervet Frederiksberg Allé 41 med henblik på nedrivning dels for at foretage udgravning til stationen dels for at muliggøre opførelse af en ny bygning ovenpå. Stationsplaceringen indebærer endvidere, at to sammenhængende baghuse i karréen nedtages midlertidigt i forbindelse med anlæg af stationen. Baghusene kan genopføres i samme omfang og udformning. Stationen indrettes således, at der kun etableres få overfladeelementer i gårdrummet - såsom ventilationsriste og disse vil ikke rage op over jorden. Gårdrummet vil i øvrigt blive retableret som før, uden offentlig adgang, men med adgang til drift og vedligeholdelse af eventuelle stationselementer. Konstruktivt forberedes stationen for opførelse af en bygning i op til 6 etager over terræn. På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til opførelse og udnyttelse af en fremtidig bygning oven på stationen. Den designlinie, der blev skabt på den nuværende Metro, vil danne grundlaget for det videre arbejde med udformningen af Cityringens stationer. Det vil sige, at stationernes udformning med store åbne rum med dagslys, der skaber overblik og tryghed, fastholdes og tilpasses til de nye lokaliteter og krav. Cityringens stationer udformes således med deres egen selvstændige arkitektur. 7

8 Situationsplan over Cityringens station ved Platanvej Principiel placering af stationsboks og foreløbig afgræsning af arbejdspladsområdet i anlægsperioden Signaturforklaring: 8

9 Lokalplanens indhold Områdets anvendelse Lokalplanområdet udlægges til underjordisk metrostation og med stationsforplads over jorden, samt til færdselsareal, og friareal/opholdsareal i tilknytning til boligbebyggelse i karréen. Lokalplanen muliggør nedrivning af bygningen på Frederiksberg Allé 41, og midlertidig nedtagning af to sammenhængende baghuse i karréen. Stationsområdet Den underjordiske station og anlæg i tilknytning til stationen skal placeres inden for lokalplanområdet. Inden for stationsområdet kan der etableres de funktioner, der naturligt knytter sig til og er en nødvendighed for stationen (færdsels- og opholdsreal samt de for metrostationens udformning, brug, drift og vedligeholdelse nødvendige anlæg og bygninger, såsom overdækkede trapper, elevatorer, affaldsbeholdere, skiltning, toiletter, cykelparkeringspladser, ovenlys, ventilationsinstallationer, nødtrappe mv.). Stationen skal udføres med en konstruktion, der muliggør senere opførelse af en 6 etagers bygning på Frederiksberg Allé 41. Hvis der opføres en bygning på Frederiksberg Allé 41, skal hovedtrappe, elevatorer, toiletter mv. indrettes stue- og kælderetagen i bygningen. Stationsområdet og dets omgivelser skal udformes således, at området fremstår som en arkitektonisk helhed, med en god indpasning i omgivelserne og med vægt på at byrummene opleves som trygge at færdes i. Skiltning og reklamering skal følge kommunens skilte- og facadepjece. Skiltning vedrørende stationen skal tilpasses stationens arkitektoniske udformning og designlinie. Der må ikke opsættes billboards. Stilladsreklamer kan tillades tidsbegrænset, såfremt disse ikke har stødende eller provokerende indhold. Der skal afsættes den nødvendige plads til placering af affaldsinventar. Cykelparkering og vejforhold Stationsområdet skal udformes, så der er god tilgængelighed til stationerne. Cykelparkering skal indgå i formgivning af stationsforpladserne. Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres 350 nye cykelparkeringspladser med god tilgængelighed. Cykelparkeringspladserne skal så vidt muligt placeres på eller i umiddelbar tilknytning til stationspladsen. Cykelparkering kan placeres på terræn eller under terræn. Krav om antal af cykelparkeringspladser er baseret på en vurdering af behovet i forhold til andel af passagerer, som kommer til metrostationen på cykel. 9

10 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Lov om en Cityring Lov om en Cityring, der trådte i kaft den 10. juni 2007, fastlægger linieføring og placering af stationerne på Cityringen. Loven er fulgt op af to bekendtgørelser om henholdsvis ikrafttræden af loven og placering og udformning af stationer og skakte m.m. Der vil kunne ske mindre justeringer af linieføring m.m. i forbindelse med projekteringen - og den endelige linjeføring, udformning og placering af stationer m.m. fastlægges efter godkendelse af transportministeren. Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport Kommuneplantillæg nr. 5 fastlægger retningslinier for Cityringen på Frederiksberg og ændrer rammerne for lokalplanlægningen, så der åbnes mulighed for etablering af Cityringens stationer i de aktuelle rammeområder. Kommuneplantillægget ledsages af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og miljørapport, der beskriver virkningen på miljøet ved etablering af Cityringen. Denne lokalplan er omfattet af lov om vurdering af planer og programmer af 21. juli Der udarbejdes ikke en miljøvurdering af denne lokalplan i henhold til lovens 3, da den udarbejdede VVM-redegørelse og miljørapport tager højde for, at lov om miljøvurdering af planer og programmer er opfyldt. Eksisterende lokalplaner Det kommende stationsområde ved Platanvej er i dag omfattet af lokalplan 105, tinglyst , der udlægger området til boligformål i form af etagebebyggelse med mulighed for butiks- og kontorvirksomhed i den nederste etage langs Frederiksberg Allé. Lokalplanens formål er endvidere at fastholde og bevare områdets nuværende karakter gennem udpegning af bevaringsværdige bygninger. Den eksisterende bygning på Frederiksberg Allé 41 er ikke omfattet af bevaringsbestemmelserne i lokalplan og har efter Kommuneatlas Frederiksberg kun middel bevaringsværdi. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneatlas Frederiksberg er der foretaget en registrering af alle bygninger opført før 1940, og de enkelte bygninger er klassificeret efter deres bevaringsværdi indenfor en skala fra 1 til 9 med 1 som højste bevaringsværdi og inden for katagorier som fredet eller høj bevaringsværdi (kategori 1-3), middel bevaringsværdi (kategori 4-6) eller lav bevaringsværdi (kategori 7-9). Endvidere er området omfattet af lokalplan 79, tinglyst , hvis formål er at hindre kvalitetsforringende ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden mv. Gældende lokalplaner Etablering af en metrostation med adgang i stueetagen i en kommende bygning på Frederiksberg Allé 41 er således ikke i overensstemmelse med det gældende plangrundlag. 10

11 Lokalplan 105 vil blive aflyst for de ejendomme eller dele af ejendomme, som er omfattet af nærværende Lokalplan 154. Lokalplan 79 vil fortsat gælde for området. Der skal tilvejebringes en supplerende lokalplan inden opførelse af større nybyggeri over den underjordiske station. Den eksisterende bygning på Frederiksberg Allé 41 vil dog kunne nedrives inden for det nuværende plangrundlag. Arkæologi og kulturhistorie Københavns Bymuseum har foretaget en Arkæologisk og kulturhistorisk forundersøgelse af de fremtidige stationsområder. Heraf fremgår det at de tre stationer på Frederiksberg alle er i klasse 2 - dvs. en lokalitet, hvor der ikke er megen information, men som bør forundersøges, og hvor der bør føres tilsyn med anlægsarbejdet. Bymuseet har i øvrigt bemærket følgende: Platanvej blev anlagt i 1866, som forbindelse mellem Frederiksberg Allé og Vesterbrogade. Siden 1830 havde området været anvendt til gartneridrift. Vejen blev beplantet med Platantræer som en allé, og villagrundene blev hurtigt solgt og bebygget, så vejen stort set var udbygget i I 1936 blev vejen overtaget af kommunen, og platantræerne blev fældet. Senere blev villaservitutterne ophævet, så i løbet af 1960erne blev størstedelen af villaerne revet ned og erstattet af højhuse og boligblokke i 5-6 etager. I dag er der kun få villaer tilbage. Frederiksberg Allé blev anlagt fra med to dobbelte rækker lindetræer. Frem til 1863, hvor alléen blev åbnet som offentlig vej, var den kongens private vej og afspærret med porte. Frederiksberg Allé blev renoveret i Den første villa på Frederiksberg Allé 41 blev bygget i Den blev revet ned i 1933 med undtagelse af tårnet og staldbygningen, der blev indbygget i den nuværende villa, der er fra Kælderfundamentet fra den gamle villa blev også genbrugt. Efter den tyske besættelse af Danmark i 1940 ansøgte villaens daværende ejer, filmproducent John Olsen ( ), om at anlægge et beskyttelsesrum i haven, hvor han kunne opbevare film. Olsen var stifter af SAGA-biografen på Vesterbrogade og SAGA-studierne i Charlottenlund. Han står bag en del folkekomedier med Dirch Passer fra 1950erne. Olsen fik tilladelse til at etablere beskyttelsesrummet, og det ligger stadig i havens sydøstlige hjørne. I dag er det helt dækket af jord og haveaffald, så kun toppen af luftskakten er synlig. Tilsyneladende er selve rummet også fyldt med haveaffald. Såfremt beskyttelsesrummet skal tømmes, anmoder Københavns Bymuseum om, at få mulighed for at se det indefra. Villaen på Frederiksberg Allé er en af de få tilbageværende villaer ved Platanvej. Den nuværende villa fra 1935 er opført i funktionalistisk stil. Tårnet og garagen (tidligere staldbygning) fra den oprindelige villa tegnet af arkitekt Ove Petersen ( ) er indbygget. Villaen er en af blot to fritliggende villaer, der bryder den ellers sluttede bebyggelse på sydsiden af Frederiksberg Allé. Villaen har således kulturhistoriske be- 11

12 varingsværdi og dette burde nævnes i lokalplanforslaget, til trods for at den kan nedrives. En bygning mister ikke sin kulturhistoriske betydning blot fordi den står til nedrivning. Museet synes, at det er en god ide at baghusene opføres igen, da disse efterhånden er et særsyn på Frederiksberg, men også i København. Bevaringsværdig beplantning I lokalplanområdets nordlige afgræsning mod Frederiksberg Allé findes en række træer, som er en del af den markante allébeplantning langs Frederiksberg Allé, og som ikke må fældes eller beskadiges i forbindelse med anlægsarbejder. Øvrige træer, der er over 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke de træer, det af af hensyn til anlæg af metrostationen er nødvendigt at fjerne. Servitutter Deklarationer og servitutter, hvis indhold er uforeneligt med lokalplanens indhold, vil blive begæret aflyst ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Af hensyn til beskyttelse af stationer på Cityringen anlagt i henhold til lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring pålægges en række ejendomme en række rådighedsindskrænkende bestemmelser, som den til enhver tid værende ejer af ejendommen skal respektere. Bestemmelserne pålægges indenfor forskellige sikkerhedszoner, hvoraf nogle er udlagt for fladen over konstruktionen og naboarealerne, mens andre er lagt ud i en afstand indtil 30 m vandret målt fra kanten af den underjordiske konstruktion. Bestemmelserne vedrører følgende forhold: belastning udgravning oplag ledninger med brandfarlige gasser ledninger med brandfarlige væsker potentialudligning (jording) metroens ledninger beplantning, kraner/konstruktioner o.l. færdsel, flugt- og redningsveje. 12

13 Lokalplan nr. 155 Cityringens station ved Platanvej BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr af med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: Afsnit 1 Lokalplanens formål - at muliggøre etablering af Cityringens station ved Platanvej, - at muliggøre nedrivning af eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet, - at fastlægge områdets anvendelse til underjordisk station med tilhørende stationsforplads, - at fastlægge placering af station og stationsforplads i overensstemmelse med Lov om en Cityring (nr. 552 af 6. juni 2007), Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om en Cityring (nr. 587 af 7. juni 2007) og Bekendtgørelse om placering og udformning af stationer og skakte m.m. (nr. 588 af 7. juni 2007), - at sikre gode adgangs- og cykelparkeringsforhold, - at medvirke til at skabe et område med høj funktionalitet og kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne, - at sikre, at den underjordiske station er forberedt for et efterfølgende nybyggeri over stationen, - at sikre bevaringsværdige træer Afsnit 2 Områdets a Afsnit 2 Områdets afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter helt eller delvist følgende ejendomme, matrikelnumrene 25x, 25z, 25dy, 25dx og 25g, samt del af vejareal 140 (del af Platanvej) og umatrikuleret vejareal (Frederiksberg Allé) alle af Frederiksberg, samt alle parceller, der efter den udstykkes og opdeles fra disse. Lokalplanområdet opdeles i delområde 1 og delområde 2. 13

14 Afsnit 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til underjordisk metrostation på Cityringen med dertil knyttede funktioner og på terræn stationsforplads, færdselsareal (Platanvej og Frederiksberg Allé), og friareal/opholdsareal i tilnytning til boligbebyggelse i karréen. 3.2 Delområde 1 må på terræn anvendes til stationsforplads og/eller publikmsarealer og færdselsareal. 3.3 Delområde 2 må på terræn anvendes til privat friareal/opholdsareal med adgangsmulighed for drift og vedligeholdelse af anlæg i tilknytning til stationen. Afsnit 4 Cykelparkering 4.1 Der skal i stationsområdet eller i umiddelbar tilknytning til dette etableres cykelparkeringspladser svarende til i alt 350 nye cykelparkeringspladser. Såfremt det ikke er muligt at anlægge tilstrækkelige cykelparkeringspladser på eller i tilknytning til stationsforpladsen skal disse anlægges i områder tæt ved stationen efter kommunalbestyrelsens anvisning. Cykelparkering kan anlægges på terræn eller under terræn. Adgang til eventuel cykelparkering under terræn skal udformes publikumsvenligt med god tilgængelighed. Afsnit 5 Stationens omfang og placering 5.1 Eksisterende bebyggelse på matr. nr. 25x kan nedrives, og baghuse på matr. nr. 25 dx kan medtages midlertidigt for at muliggøre anlæg af stationen. Bygninger, der kan nedrives eller nedtages midlertidigt, er vist på kortbilaget. 5.2 Den underjordiske station og anlæg i tilknytning til stationen skal placeres inden for lokalplanområdet. 5.3 Stationen skal konstruktivt forberedes for efterfølgende opførelse af nybyggeri inden for delområde 1 i op til 6 etager over terræn. Ny bebyggelse over stationen forudsætter udarbejdelse af en supplerende lokalplan. 14

15 5.4 Inden for delområde 1 kan der enten etableres en stationsforplads med de funktioner, der naturligt knytter sig til og er en nødvendighed for stationen (trapper, elevatorer, affaldsbeholdere, skiltning, toiletter, cykelparkeringspladser, ventilationsinstallationer mv.), eller der kan etableres adgang til den underjordiske station via trappe og elevatorer i et offentligt tilgængeligt ankomstareal i et kommende nybyggeri over stationen. Servicefunktioner i tilknytning til stationen, såsom toiletter, skal ligeledes integreres i bygningen. Indretning og placering af anlæg i tilknytning til stationen skal ske i samspil med nybyggeriet. 5.5 Mindre overfladeelementer, herunder anlæg for stations-, røg- og brandventilation samt eventuelle ovenlys kan placeres i princippet inden for det med sort, stiplet linie afgrænsede areal. Disse skal udformes og placeres på en måde så anlæggene i mindst mulige grad forringer byrummet omkring Platanvej og friarealer i karréen. Inden for det på kortbilaget med skravering markerede areal kan der etableres en nødtrappe (med adgang til cykelparkering). 5.6 Når stationen er etableret skal vejareal (Platanvej og Frederiksberg Allé) retableres, og delområde 2 skal retableres til friarealer i tilknytning til bebyggelse i karréen. Den del af delområde 1, som ikke er vejareal og som ikke er bebygget, skal anlægges som stationsforplads. Anlæg og retablering af de nævnte formål skal ske i henhold til en samlet plan for befæstelse, beplantning, møblering og belysning mv. Afsnit 6 Stationens ydre fremtræden 6.1 Stationsområdet og stationsområdets nærmeste omgivelser skal udformes således, at disse opleves som trygge at færdes i. Det kan sikres ved skiltning, belysning, gode oversigtsforhold og lignende. 6.2 Stationsområdets overfladeelementer såsom elevator, trapper, overdækninger, toiletter, belægninger, belysninger og andet stations- og byrumsudstyr skal fremtræde i en arkitektonisk og æstetisk helhed for så vidt angår placering, udformning, materiale-og farvevalg - og må ikke fremstå med graffiti eller anden behandling, der skæmmer disse overfladeelementer. 15

16 6.3 Der skal afsættes den nødvendige plads til affaldsinventar og dette skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til brug og drift. Placering og udformning af affaldsinventar skal samtænkes æstetisk med stationens øvrige byrumsudstyr. 6.4 Skiltning og reklamering skal følge kommunens skilte- og facade-pjece. Skiltning vedrørende stationen skal tilpasses stationens arkitektoniske udformning og designlinie. 6.5 Der må ikke opsættes billboards. Stilladsreklamer kan tillades tidsbegrænset, såfremt disse ikke har stødende eller provokerende indhold. Afsnit 7 Træer 7.1 De på kortbilaget markede træer langs Frederiksberg Allé må ikke fældes eller beskæres uden særskilt tilladelse, og det skal sikres, at træerne ikke beskadiges i forbindelse med anlægsarbejder. 7.2 Øvrige træer, der er mere end 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden særskilt tilladelse. Undtaget herfra er de træer, det af hensyn til metrostationen er nødvendigt at fjerne. Afsnit 8 Transformerstationer og andre forsyningsanlæg Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for etablering af de for området fornødne transformerstationer og andre forsyningsanlæg m.v. Disse skal ved materialevalg og udformning søges tilpasset områdets karakter. Afsnit 9 Ophævelse af lokalplan og servitutter 9.1 Lokalplan nr. 105, tinglyst , ophæves for de ejendomme eller dele af ejendomme, som er omfattet af nærværende lokalplan. 9.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 16

17 Afsnit 10 Lokalplanens retsvirkninger Når kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget og offentliggjort lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, (jf. planlovens 18). Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke, at den eksisterende lovlige anvendelse, der vil stride mod planens bestemmelser, skal stoppe. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etableringen af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Ejerne af de ejendomme, der ifølge lokalplanen er udlagt til offentlige formål, kan under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning (jf. planlovens 48). I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages nærværende lokalplan endeligt. Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 26. januar Jørgen Glenthøj borgmester / Jacob Nordby teknisk direktør Lokalplanen begæres herved i henhold til 31, stk. 2, i lov om planlægning tinglyst på samtlige de af lokalplanen, jf. afsnit 2, omfattede ejendomme. Samtidig begæres herved lokalplan nr. 105 tinglyst aflyst for de af lokalplanen omfattede ejendomme. Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat Jacob Nordby teknisk direktør / Karl Topsøe Jensen chefplanlægger 17

18 18

19 1B 2A 52o 52aø 53am 2A 53t 3 x 53o 64 1A A 60C 52h f Frederiksberg Allé b 25d h 1 25b 25y x 41 I 25dy 39 39A 25dx 2 25dv 37 25de 5C 6 82i 5 82a 3 25fo 3A 2 25g 4A Carit Etlars Vej 3 25ex 8B 4B 62c 5 62ah 62ai B Henrik Ibsens Vej 11 7A k 82l 25fp 5A 25æ 6 8 Platanvej 25z 7 6B 25el 25ek 25ei A 7 25ey 5 25h 25be f 25bn 25dz e Grænse for lokalplanen Grænse 25db for delområder 25bg FREDERIKSBERG KOMMUNE 14 Træer, 140der skal bevares 9 Mulig placering af nødtrappe Område for principiel placering af overfladeelementer 11 Bygninger, der kan nedrives eller nedtages midlertidigt 25fr 25fd Teknisk Direktorat - Plan- og Miljøafdelingen cz LOKALPLAN nr Kortbilag nr Mål: 1: fc 16 Dato fu 19 25ft 13 13A 25ci 17

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

Lokalplan nr. 156. Cityringens station ved Aksel Møllers Have

Lokalplan nr. 156. Cityringens station ved Aksel Møllers Have Lokalplan nr. 156 Cityringens station ved Aksel Møllers Have 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En

Læs mere

Lokalplan nr Frederiksberg station på Cityringen

Lokalplan nr Frederiksberg station på Cityringen Lokalplan nr. 154 Frederiksberg station på Cityringen 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum)

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) Lokalplan nr. 93 for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) September 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Lokalplan nr. 76 for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Maj 1992 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge størstedelen

Læs mere

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40 Lokalplan nr. 149 for Holger Danskes Vej 32-40 Kong Holg er D ansk e s Ve j Geor gs V ej Lokalplan nr. 149 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000

Læs mere

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej.

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. Lokalplan nr. 55 for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et område ved Forchhammersvej, Steenstrups Allé og Sankt Markus Allé

Lokalplan nr. 85. for et område ved Forchhammersvej, Steenstrups Allé og Sankt Markus Allé Lokalplan nr. 85 for et område ved Forchhammersvej, Steenstrups Allé og Sankt Markus Allé Oktober 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at sikre ejendommen Forchhammersvej 18 til

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3 Lokalplan nr. 121 for et område ved Asgårdsvej 3 Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Betty Nansen Teatret at opføre en ny bygning med plads til tidssvarende værkstedsfunktioner og øverum.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 107 for et område mellem Sankt Markus Allé, Vodroffsvej, Frederiksberg Gymnasium, Niels ebbesens Vej, Svend Trøsts Vej og Forchhammersvej September 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade Lokalplan nr. 82 for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Bebyggelsen i området mellem Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 28 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 28 vedrører et boligområde ved Herlev Hovedgade, Gåseholmvej og Sønderlundvej mellem Engløbet og Stumpedal og fastlægger, at området

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 2 vedrørende et stort set ubebygget område øst for Højsletten og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej Lokalplan nr. 4 for et område ved Hortensiavej Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 LOKALPLAN 11.05 Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 Lokalplan for et område til offentlige formål, modtage- og kompostplads i Hårlev Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens redegørelser Lokalplanens formål 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 104 for et område mellem Falkoner Allé, jernbanearealet, skellet mod Den Kongelige Veterinærog Landbohøjskole, Grundtvigs Sidevej, Henrik Steffens Vej og Gammel Kongevej April 1999 INDLEDNING

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere