Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER"

Transkript

1 Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER 1

2 Indholdsfortegnelse Side Fakta om Danske Speditører 3 Nøgletal Analyser 4 Politisk statement 7 Politiske temaer 8 2

3 Fakta om Danske Speditører Danske Speditører blev stiftet 31. december 1909 og er brancheorganisation for ca. 150 medlemsvirksomheder med ca ansatte og en årlig bruttoomsætning på mere end DKK 22 mia. Speditøren sørger for, at varer kan bevæge sig frit rundt i verden. De finder en vognmand, et rederi, en jernbane eller et luftfartsselskab, som kan fragte gods fra A til B. I virkeligheden findes der ikke godsterminaler, biler, skibe, fly eller jernbanespor - men transportkorridorer og forsyningslinjer. En speditør udfærdiger dokumenter, fragtbreve og tolddeklarationer, og arbejder for at skabe effektive transportkorridorer og forsyningskæder til fordel for kunderne og deres konkurrenceevne. Dette er helt afgørende for dansk velfærd og danske arbejdspladser. Speditøren er transportarkitekten der indtænker miljø, sikkerhed, told og logistiks optimalitet ind i en hel og effektiv forsyningskæde. Det kræver viden om salg, service, økonomi, jura og selvfølgelig transport og logistik og ikke mindst toldforhold. En speditør har ikke stort kørekort, kan ikke manøvrerer fly eller har en kaptajns evner til søs. Til opfyldelses af transportkøberens behov indgår speditørerne derfor aftale med en række selvstændige specialister/underleverandører. Speditøren har således ikke arbejdsgiverretslige forpligtigelser overfor de underleverandører, eller deres ansatte der anvendes, når en speditionsordre skal udføres. Arbejdsgiverforpligtigelsen er og bliver hos underleverandøren, uanset om denne underleverandør er national eller international. Om det er en vognmand, rederi eller flyselskab. Speditøren er med hele vejen og sikre overblik over det komplicerede forløb en transport er, og er samtidig hele tiden tæt på kunden - for at kunne møde de udfordringer og løse de problemer, der måtte opstå under transporten. Speditøren er populært sagt kundens forlængede arm i arbejdet for at bygge hele og effektive forsyningskæder. Speditøren er således på mange måder transportbranchens software, der optimerer transportens Hardware infrastrukturen. Speditøren leverer derfor ikke kun en værdiskabelse ved sit eget bidrag som virksomhed men i høj grad en værdiskabelse der er afgørende for ikke mindst danske eksportvirksomheders fortsatte konkurrenceevne. Det er med udgangspunkt i denne aktivitetsbeskrivelse, at vi mener Speditionsbranchen skal vurderes, når eksterne interessenter skal danne sig et overblik over speditørernes rolle og opgaver i forhold til det danske samfund. 3

4 Nøgletal Danmark er et transportland. Selvom de danske transportvirksomheder kun fylder 6 pct. af antallet af virksomheder og kun står for 8,7 pct. af beskæftigelsen, står de for et sted mellem 9 og 10 pct. af den samlede omsætning i dansk erhvervsliv og bidrager med en trecifret milliard omsætning kraftigt til det internationale salg, hvor de er uundværlige for de fleste eksportvirksomheder og erhvervslivet i det hele taget. Skibe, lastbiler, tog og fly er de synlige udtryk for erhvervstransporten, som v i ser i dagligdagen. Hvad, de færreste tænker på, er, at der ligger en uundværlig organisering og disponering af transportmidlerne bag al denne aktivitet i form af hjælpevirksomheder der understøtter den samlede transportsektor. En af hovedaktørerne i den forbindelse er uden sammenligning speditionserhvervet. Speditionserhvervet er en markant aktør på transportområdet. Speditionsvirksomhederne bidrager hvert år med milliard store omsætninger i forhold til den samlede transportsektor. Omsætning: Kilde: Danmarks Statistik 4

5 Ovenstående omsætningsstørrelser placerer speditionserhvervet, som en af de mest markante aktører under betegnelsen hjælpevirksomheder. Når der skal analyseres på spedition som en hjælpevirksomhed, er det vigtigt at understrege, at speditionserhvervets også består af aktiviteter som oplagring og pakhus, godshåndtering, toldopgaver og en del andre services i forbindelse med luftfragt. Omsætningen i denne kategori fordeler sig på følgende måde: Omsætning inden for hjælpevirksomhed til transport (mio. kr.) Branche Omsætning Oplagrings- og pakhusvirksomhed Parkering og vejhjælp mv. 912 Erhvervshavne Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv Serviceydelser i forbindelse med luftfart Godshåndtering Skibsmæglere Speditører Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport I alt Speditionserhvervet andel af den samlede omsætning, i transportsektorens hvor ovenstående omtalte aktiviteter indgår udgør således: 66,9% Kilde Danmarks Statistik. 5

6 Vigtig branche for beskæftigelsen Speditionserhvervet bidrager også positivt i forhold til beskæftigelsen. Tal fra Danmarks Statistik viser følgende udvikling i forhold til beskæftigelsen der knytter sig til virksomhederne med tilknytning til transporterhvervet: Kilde: Danmarks Statistik. Trods et fald i beskæftigelsen i forlængelsen af finanskrisen tilbage i 2008, ses der nu at være en positiv udvikling på vej i beskæftigelsen. Der er dog fortsat ikke tale om, at niveauet fra før krisen indtrådt er reetableret. Et fald i beskæftigelsen i en enkelt branche eller branchegruppe er dog ikke nødvendigvis entydigt udtryk for en negativ økonomisk udvikling. Der er ingen tvivl om, at mange virksomheder i forbindelse med krisen, har tilpasset organisationen i takt med de udfordringer som krisen bragte med sig. Resultatet af denne tilpasning har i mange tilfældet medført, at omsætningen pr. medarbejder reelt er steget. Dette er et udtryk for, at hver enkelt medarbejder arbejder mere effektivt end tidligere, og det kan tillige være et tegn på et globalt marked i vækst. Speditionsbranchens værdi for dansk erhvervsliv Ovenstående understreger, at spedition er en vigtig faktor, når fokus rettes mod transportbranchen med et ønske om øget vækst og beskæftigelse. Der er ingen tvivl om, at speditionsbranchen bidrager positivt i forhold til dansk økonomi, beskæftigelsen og sidst men ikke mindst, med henblik på at sikre optimale forsyningskæder til gavn for import og ikke mindst den danske eksport. Som brancheorganisation for disse vigtige aktører i dansk erhvervsliv, er det vigtigt, at Danske Speditører på alle platforme arbejder for, at sikre optimale rammevilkår for vores medlemmer. 6

7 Politisk statement: Danske Speditører skal på det transportpolitiske område være en fremtrædende brancheorganisation, som lovgiverne og øvrige markante aktører på det transportpolitiske område retter deres fokus imod, når større politiske tiltag inden for transportområdet er på den politiske dagsorden. Men Danske Speditører skal også reagere proaktivt på den politiske scene. Dette indebærer, at Danske Speditører også på egen hånd, skal byde ind med forslag, der proaktivt kan medvirke til, at de politiske rammevilkår for vores medlemmer forbedres. Et veldefineret politisk katalog med klare temaer, mål og holdninger er i den sammenhæng et vigtigt værktøj, når der skal søges indflydelse hos de aktører, der kan medvirke til at realisere Danske Speditørers vision på det transportpolitiske område. Det politiske katalog henvender sig udadtil til både de transportpolitiske aktører og foreningens medlemmer, som skal vide, hvilket grundlag Danske Speditører står på, samt hvad vores aktuelle transportpolitiske positioner er. Det politiske katalog henvender sig indadtil til Danske Speditørers bestyrelse, samt til Danske Speditørers fagudvalg, lokalforeninger og sekretariat, som med kataloget, får sat en overordnet afgrænsning af og retning for de transportpolitiske indsatser. Rammevilkår som branchen mødes med på både internationalt og nationalt plan, er yderst afgørende for, at de danske speditionsvirksomheder, kan tage kampen op med udenlandske virksomheder når indtægter, skal hjemtages til Danmark og i den forbindelse fortsat sikre, at de arbejdspladser der knytter sig til speditionserhvervet kan opretholdes og gerne ekspandere. Den erhvervspolitiske dagsorden har derfor stor betydning for Danske Speditører og fokus skal derfor hele tiden være rettet mod denne dagsorden, både nationalt og internationalt. Danske Speditører ønsker i den forbindelse, at sikre et godt og konstruktivt samarbejdsklima med alle de interessenter, der i dag tegner den danske transportbranche. Det overordnede politiske mål for Danske Speditører er, at sikre en frem ad rettet politisk dagsorden med øje for, at sikre medlemmerne rammevilkår, der kan bidrage til en fortsat vækst, øget beskæftigelse og styrket konkurrenceevne. Til dette formål, har Danske Speditører udarbejdet dette overordnede politiske katalog og som en integreret del af kataloget, er der udarbejdet en oversigt over hvilke politiske temaer, som Danske Speditørers bestyrelse har udvalgt som aktuelle prioriterede politiske temaer. 7

8 Danske Speditører Bestyrelsens tematiseret politiske katalog Udgangspunktet for brug af et politisk katalog, skal ses i lyset af muligheden for, mere målrettet, prioriteret og i tema bestemt form, at arbejde med de politiske og administrative udfordringer, der har tilknytning til bestyrelsens arbejde i Danske Speditører. Dette katalog skal indgå som et fast orienteringspunkt punkt på de bestyrelsesmøder der afholdes. Den løbende opdatering af kataloget varetages af sekretariatet, som også har initiativretten i forhold til de politiske temaer der løbende skal indarbejdes og prioriteres i kataloget. Der er tale om et levende katalog, hvor de prioriterede temaer kan udskiftes løbende. Dette enten hvis målsætningen omkring det enkelte tema er opfyldt, eller hvis målsætningen ikke kan opnås. I Fagudvalgene i Danske Speditører arbejdes der tilsvarende med et politisk katalog, der er rettet mod de udfordringer det enkelte fagudvalg løbende står overfor. Tilsvarende er det målet, at der tilsvarende i lokalforeningerne skal arbejdes med individuelle politiske kataloger. Når der udpeges et tema til det politiske katalog, beskrives temaet overordnet og der udarbejdes sideløbende, en specialiseret handlingsplan for det enkelte tema. De udvalgte temaer og status på disse temaer kan ses i den efterfølgende beskrivelse. 1. LOGISTIKKOMMISSION Kort beskrivelse: Transportbranchen i Danmark har i de seneste år, været præget af interesseorganisationernes pleje af egne særinteresser. Dette uden hensyn til en overordnet målsætning om, hvordan branchen nationalt og internationalt kan arbejde for, at sikre transporterhvervet forbedret muligheder for vækst og øget konkurrenceevne. Løsning: Danske Speditører foreslår, at der politisk tages initiativ til, at nedsætte en Logistikkommission, hvor alle parter med interesse i en positiv udvikling af transportbranchen inddrages i kommissionen. Målet med en sådan kommission er: I Danske Speditører mener vi, at Danmark på sigt kan byde ind med meget mere på transportområdet. Det er realistisk, at 10 pct. af verdens logistik kan blive styret fra Danmark. Lad os udvikle Danmark til et omdrejningspunkt, eller "centre of gravity, som det hedder på moderne logistik i Nordeuropa. Logistikcentrene skal ligge i Danmark, 8

9 ikke i Nordtyskland eller Sydsverige. De godstog, som vil suse igennem tunnellerne, når Femern tunnel står færdig, skal standse i Danmark. Etablering af et slags DIS Logistik center, kunne indgå i overvejelserne i Logistik- kommissionen. Flere års debat på transportområdet vedrørende emner som social dumping, tab af arbejdspladser, kommende mangel af danske chauffører, cabotagekørsel, myndighedskontrol af sektoren og bødestørrelser, har fjernet fokus fra den reelle overordnede udfordring, som den danske transportsektor står over for. Særskilte branchesynspunkter har spærret for en debat omkring hvorledes transportsektorens parter i fællesskab kan sikre en overordnet dagsorden gående på hvorledes man i fællesskab kan sikre vækst, konkurrenceevne og fastholde danske arbejdspladser i den danske transportsektor. Tiden er kommet til, at transporterhvervets parter nu sætter sig sammen og i fællesskab får skabt en bredere, mere nuanceret og konstruktiv debat, som kan udmønte sig i en fælles dagsorden vedrørende fremtidens transporterhverv i Danmark. Danske Speditører er efter flere dialogmøder med relevante transportpolitikere fra Christiansborg, andre brancher og interessenter af den opfattelse, at der fra politisk side vil være opbakning til etablering af en logistikkommission, arbejdende ud fra et kommissorium der skal sikre at vi fortsat har en stærk transportsektor nationalt og internationalt i mange år frem over. Sammensætningen af logistikkommissionen skal være et bredt afsnit af transportsektorens interessenter Det er vigtigt, at der nu findes et fælles fundament, hvor man i fællesskab, kan udarbejde en overordnet fælles dagsorden for den danske transportsektor. Derfor foreslår Danske Speditører, at der politisk tages initiativ til, at nedsætte en logistikkommission. Det har det samlede transporterhverv brug for, hvis det danske transporterhverv på sigt, skal opleve vækst, bevare konkurrenceevnen og hvis danske arbejdspladser i og i relation til transporterhvervet skal bevares. Status på området: Danske Speditører har haft møde med Transportministeren og medlemmer af Folketingets Transportudvalg. De har alle givet udtryk for, at der er tale om en spændende ide, som de godt kunne forestille sig at støtte, når der foreligger en mere uddybende handlingsplan vedrørende ovenstående bullits. 9

10 Næste step bliver præsentation af dette politiske katalog for ovenstående interessenter og i forlængelse af dette, møder med de samme interessenter, med henblik på igangsættelse af processen. Medlemsinddragelse (på direktionsniveau) er allerede i gang med henblik på udarbejdelse af en handlingsplan og udpegning af emner der kan indgå i en kommende Logistikkommissions arbejde. 2. Projekt styrk bundlinien Kort beskrivelse: Dette projekt er allerede implementeret i alle Danske Speditørers faglige udvalg, som et obligatorisk politisk tema. Bestyrelsen i Danske Speditører har det overordnede ansvar for projektet og den handlingsplan der er udarbejdet i den forbindelse. Løsning: Projektet skal udmønte sig i konkrete tiltag på konkrete områder: Analyse/branding af branchen skal intensiveres. Danske Speditører skal indtræde i mulige samararbejder, der kan medføre udarbejdelse af aktuelle og relevante analyser/survey s, som understøtter branchens værdi for dansk erhvervsliv. Et område der skal være fokus på, er mulighederne for anvendelse af itt-løsninger på en intelligent og udviklende måde. Der skal etableres samarbejder på dette område med den målsætning, at sikre rammer og it- løsninger for Danske Speditører, som kan medvirke til et udbud af it-løsninger, som kan medvirke til, at styrke bundlinien hos Danske Speditørers medlemmer. Der skal udarbejdes kommercielle værktøjer, der kan udbydes til medlemmerne og i den forbindelse understøtte medlemmernes muligheder, for at styrke bundlinien. Der skal udarbejdes gratis medlemsværktøjer. Et eksempel på et sådant værktøj er et finansieringskatalog, hvor medlemmerne kan finde alternative muligheder på finansiering ud over traditionelle kilder som banker m.v. Status på området: Vedrørende analyse og branding, er Danske Speditører godt i gang med denne del af projektet. Der afventes en analyse fra Vejtransportrådet og Danske Speditører har i samarbejde med Deloitte iværksat en proces, som skal udvide analysegrundlaget for den analyse Deloitte, har udgivet om spedition i november

11 Vedrørende it-området, er Danske Speditører allerede nu i tæt dialog med samarbejdspartnere (Erhvervsstyrelsen og it brancheforeningen), med henblik på, at få sat fokus på de muligheder der ligger på it-området. Målet er i den forbindelse, at sikre nogen overordnede velfungerende poliske rammevilkår, samt etablering af konkrete samarbejdsmuligheder med udbydere af de it-løsninger, der kan være til gavn for Danske Speditørers medlemmer. Udvikling af kommercielle værktøjer er der taget ejerskab til i Danske Speditørers uddannelsesudvalg. Man arbejder her på tiltag og vil i den forbindelse sikre, at handlingsplanens fase to realiseres. Gratis medlemsværktøjer er ligeledes under proces. Et finansieringskatalog med bud på alternative finansieringskilder, forventes at kunne offentliggøres for medlemmerne i UDDANNELSE I FOKUS Kort beskrivelse: Uddannelse er et vigtigt område for Danske Speditører. Det er vigtigt hele tiden, at kunne opretholde en tilfredsstillende fødekæde til vores medlemmers virksomheder. Danske Speditører oplevede en udfordring på dette område, da man fra politisk side præsenterede en aftale om en ny erhvervsskolereform. Det første aftaleudkast var bestemt ikke spiseligt for Danske Speditører. Men efter en politisk lobbyindsats lykkedes det Danske Speditører, at få ændret denne aftale, således eksisterende forhold blev bevaret i en overgangsperiode frem til år Løsning: Overordnet set ønsker Danske Speditører en 4 årig elevuddannelse. Danske Speditører skal bruge overgangsperioden til, at indsamle viden og data, som kan underbygge at den eksisterende uddannelsesmodel for speditører bliver bevaret. Her under skal der i samme periode arbejdes politisk for, at uddannelsesindholdet i en ny EUX model bliver så godt som mulig, hvis HHX modellen ikke fortsætter efter år Status på området: Danske Speditører er med henblik på ovenstående løsningsforslag, indgået i et samarbejde med Dansk Erhverv. Dette parløb skal sikre at der sker en maksimal lobbyindsats, med henblik på at bevare optimale uddannelsesforhold for vores medlemmers virksomheder. 11

12 Danske Speditører arbejder også individuelt med at opnå dette mål. Dette har medført, at Danske Speditører er blevet inviteret til at medvirke i et myndighedsudvalg der arbejder med indholdet i den nye erhvervsskolereform. Dette arbejde har medført lidt nye udfordringer, i forhold til den bekendtgørelse der skal udarbejdes vedrørende erhvervsskolereformen. 12

Danske Speditører din rådgiver og sparringspartner

Danske Speditører din rådgiver og sparringspartner Danske Speditører din rådgiver og sparringspartner Få en konto i Danske Speditørers vidensbank En bank der indeholder viden og rådgivning der målrettet arbejder for at skabe de bedste rammer, forhold og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Brancheorganisation under Kooperationen Formåls paragraf for brancheforeningen Brancheforeningen fungerer som forum for virksomhederne, hvor de kan udveksle erfaring

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD 2011 Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD Hvem er ITD? Brancheforeningen Uddannelsesaktiviteter Jeg har i oplægget fået stillet følgende spørgsmål:

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for,

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for, Kulturministeriet Sendes per email til ntv~kum.dk og lln@kum.dk KØbenhavn, den 22. august 2014 Vores ref.: 04400-0155 maf/ Leder af Retti8hedsAIliancen Maria Fredenslund Direkte telefon 32 71 20 62 ma

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ANALYSEKONSULENT MAL- THE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, OG POLITISK KONSULENT

Læs mere

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0)

Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0) Internt DI-notat Til: Fra: Tine Roed/Skat MISV/DI Transport Kopi: Dato: 24. marts 2009 DI-Sagsnr.: Vedr.: Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0)

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Samrådsspørgsmål om 4. jernbanepakke/psoforordningen

Samrådsspørgsmål om 4. jernbanepakke/psoforordningen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål om 4. jernbanepakke/psoforordningen Side 1 af 7 Samrådsspørgsmål AF stillet efter ønske fra

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere