bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen"

Transkript

1 - 1 Lovforslag nr. L 20 FT 2016/17 om sagkyndig bevisførelse ændrede regler for syn og skøn samt udvidede muligheder for at fremlægge andre sagkyndige beviser bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med lovforslag L 20, FT 2016/17, om Sagkyndig bevisførelse m.v. er det tanken at forbedre reglerne om syn og skøn, dels ved at styrke mulighederne for at udpege flere skønsmænd fra sagens begyndelse, og dels ved at åbne adgang til et fornyet syn og skøn over samme genstand ved samme eller andre skønsmænd men i begge tilfælde kun under visse, nærmere angivne betingelser. Endvidere skal de foreslåede regler muliggøre bevisførelse ved domstolene i form af sagkyndige erklæringer. Mulighederne for at anvende sagkyndige udtalelser om og sagkyndige vurderinger af givne faktiske forhold som bevismiddel har meget stor praktisk betydning i skattesager. Syn og skøn er her et centralt bevismiddel, der siden 1990 har kunnet anvendes ikke blot i skattesager, der verserede ved domstolene, men også ved behandlingen af skattesager i det administrative klagesystem. Adgangen til at anvende syn og skøn er udtømmende reguleret ved retsplejelovens regler om syn og skøn og den hertil knyttede, omfattende retspraksis. Med reglerne er fastsat klare og relativt snævre rammer for iværksættelse og gennemførelse af skønsforretninger. Reglerne om syn og skøn blev senest revideret ved lov nr. 737 af 25/ med ikrafttræden 1/ med det formål at sikre en væsentlig hurtigere gennemførelse af et syn og skøn og derved afkorte sagsbehandlingstiden i sager med syn og skøn. Om processen hermed er blevet mindre konfliktfyldt, forekommer tvivlsomt, se herved senest Højeste-

2 - 2 rets kendelse af 18/ i sag 39/2016 vedrørende spørgsmålet om, hvilke krav der må stilles til den organisation mv., der skal komme med forslag til skønsmænd. Med L 20, FT 2016/17, er det tanken, dels at udvide mulighederne for at anvende to eller flere skønsmænd til en skønssag samt at få udmeldt nyt syn og skøn ved samme eller en anden skønsmand, og dels at udvide mulighederne for at fremlægge, hvad der i lovforslaget betegnes som sagkyndige beviser (erklæringer) i civile sager. Lovforslaget er baseret på Betænkning 1558/2016 om reform af den civile retspleje IX (sagkyndig bevisførelse mv.), der indeholder en række anbefalinger til forbedring af de gældende regler. Syn og skøn Flere skønsmænd fra skønsforretningens begyndelse Lovforslaget indeholder for det første et forslag om at kodificere muligheden for ved syns- og skønsforretningens begyndelse at udpege flere skønsmænd til at besvare samme spørgsmål, såfremt retten finder det hensigtsmæssigt under hensyn til sagens og skønstemaets karakter. Kodifikationen skal efter motivudtalelserne ses i lyset af, at den eksisterende hjemmel i retsplejelovens 198, stk. 1 - hvorefter retten ved modtagelse af spørgsmålene fra parterne tager skridt til at udpege en eller flere skønsmænd - hidtil kun er blevet brugt, hvis der har været tale om forskellige fagområder eller store sager, der har kunnet bære fordyrelsen, og hvor skønsmændenes fagkundskab har kunnet supplere/komplettere hinanden. Motivudtalelserne om bestemmelsens anvendelsesområde er dog ikke ganske klare. På den ene side er bestemmelsen i de almindelige bemærkninger, pkt , 1. afsn., begrænset til, at retten i særlige tilfælde fra starten kan beslutte at udpege På den anden side anføres i de særlige bemærkninger til bestemmelsen, at bestemmelsen foreslås ændret, således at det tilføjes, at retten efter omstændighederne kan beslutte at udpege flere skønsmænd til at vurdere det eller de samme spørgsmål fra parterne.

3 - 3 Om bestemmelsen fremgår herudover videre af de særlige bemærkninger bl.a., at: Det forudsættes, at retten kun træffer bestemmelse herom, hvis en af parterne eller begge anmoder om det. I så fald må retten vurdere, om det på grundlag af skønstemaets karakter er rimeligt fra starten at udpege to (eller eventuelt flere) skønsmænd for at få sagen bedre oplyst. Der kan herved lægges vægt på, om der kan udpeges skønsmænd med forskellige fagligt anerkendte tilgange til det pågældende tema, mens det forhold, at to par øjne ser bedre end ét, ikke i sig selv kan være tilstrækkelig anledning til at udpege flere skønsmænd. Om samme problemstilling anføres tillige i de almindelige bemærkninger, at: der kan fortsat forekomme situationer, hvor der er flere anerkendte faglige tilgange til en problemstilling, og hvor parterne kan opleve det som ret afgørende for udfaldet af skønsforretningen, hvilken skole inden for fagområdet den udpegede skønsmand tilhører. Denne tankegang om valg af syns- og skønsmænd, der repræsenterer forskellige skoler, gennemsyrer på forskellig måde L 20. Der kan givet peges på områder med flere skoler. Men praktikeren vil nok stille sig selv spørgsmålet, hvor ofte det forekommer, at der på et givet område er flere skoler, og hvordan eksistensen af flere skoler i givet fald dokumenteres. Er der eksempelvis flere skoler på det i skatteretlig sammenhæng meget vigtige område for vurdering af fast ejendom? Der synes således allerede her at kunne rejses spørgsmålet, hvordan en part eller parterne som grundlag for at fremsætte en anmodning om udpegelse af flere skønsmænd eller et nyt syn og skøn, jf. nærmere nedenfor, på forhånd kan tilvejebringe viden om, hvilken fagligt anerkendt tilgang eller skole, der kan komme i spil henholdsvis, hvorvidt givne skønsmænd måtte have en fagligt anerkendt tilgang eller skole. På skatteområdet kan til sammenligning nævnes, at det har vist sig endog uhyre svært i sager om mindre landbrug at få tilvejebragt blot et minimum af oplysninger om en given syns-og skønsmands særlige faglige kompetencer på et givet område, se herved Bodil

4 - 4 Christiansen og i TfS 2013, 115 med omtale af TfS 2013, 62 ØLK og den samtidig hermed verserende sag, der var en udløber af TfS 2011, 923 VLK. I sidstnævnte sag viste det sig - mod SKAT s protest - end ikke muligt for en stutteriejer under en syns- og skønssag at få oplyst, om den udpegede skønsmand i forskningsmæssig sammenhæng eller i sit daglige virke havde erhvervet et adækvat erfaringsgrundlag vedrørende heste. Også kravet om dokumentation for, at tilknytningsforholdet til givne skoler kan have betydning for skønnet, må befrygtes at kunne give anledning til en del hovedbrud. Skal de foreslåede regler have den tilsigtede virkning, må som minimum ske den ændring af praksis, at parterne får mulighed for at få indsigt i skønsmændenes faglige forudsætninger og observans med den tilføjelse, at det virker ganske besynderligt, at dette i dag kan være et problem. Nyt syn og skøn i samme sag Udgangspunktet for lovforslagets bestemmelser om nyt syn og skøn i samme sag er, at den hidtidige, meget begrænsede, adgang til at få iværksat nyt syn og skøn fastholdes. Med lovforslaget foreslås imidlertid en vis lempelse af adgangen til et nyt syn og skøn i samme sag. Den gældende bestemmelse i retsplejelovens 209 foreslås omformuleret, således at den omstændighed, at et syn og skøn har fundet sted, ikke udelukker fornyet syn og skøn over samme genstand ved de samme skønsmænd. Det samme foreslås at gælde fornyet syn og skøn ved andre skønsmænd, når retten finder det hensigtsmæssigt under hensyn til fremførte indsigelser og andre muligheder for at få skønstemaet yderligere belyst eller til sagens og skønstemaets karakter. Første led af den foreslåede 209 er udtryk for en videreførelse af de hidtil gældende regler og tager sigte på de situationer, hvor en parts indsigelser mod den første skønserklæring kan redresseres ved at stille supplerende supplerende spørgsmål til skønsman-

5 - 5 den, herunder eksempelvis ved ønske om en ny vurdering baseret på andre økonomiske beregningsforudsætninger. Andet led, dvs. adgangen til at nyt syn og skøn ved en anden skønsmand er efter de almindelige bemærkninger til lovforslaget begrænset til tilfælde, hvor der ville have været grundlag for at udpege to skønsmænd fra starten, og dermed til tilfælde, hvor man ikke forud for udmeldingen af syn og skøn har været opmærksom på risikoen for, at skønsmanden ikke dækker hele det relevante faglige spektrum i sin tilgang til sagen. Det drejer sig efter de særlige bemærkninger om tilfælde, hvor der er rimelig grund til at antage, at en anden skønsmand vil kunne konkludere væsentligt anderledes, og hvis sagen skønnes at kunne bære den fordyrelse, det indebærer at indhente en ny skønserklæring ved en anden skønsmand, jf. herved ordene eller [under hensyn] til sagens og skønstemaets karakter. Der kan herved lægges vægt på, at sagen vedrører betydelige værdier, eller at den i øvrigt har vidtrækkende betydning for parterne. Anvendelsesområdet er i de særlige bemærkninger yderligere uddybet derhen, at det drejer sig om navnlig tilfælde, hvor retten finder det sandsynligt, at den første skønsmands konklusioner kan være udslag af en faglig tilgang til emnet, som ikke er enerådende eller uimodsagt inden for det pågældende fag, dvs. at der er flere skoler. Det vil naturligvis ikke være nok, at en part er uenig i skønserklæringens konklusioner, og det vil således heller ikke i sig selv være nok, at parten kan henvise til en ensidigt indhentet sagkyndig erklæring, som anfægter den første skønsmands konklusioner. Indsigelserne må være yderligere underbygget, navnlig således at det sandsynliggøres over for retten, at der er flere skoler inden for faget, og at dette kan have betydning for skønnet. Sagkyndige erklæringer Ensidigt indhentede erklæringer Lovforslagets andet element, sagkyndige erklæringer, drejer sig om adgangen til at fremlægge sagkyndige erklæringer som bevis.

6 - 6 Med lovforslaget foreslås for det første som retsplejelovens 341 a, stk. 1, 1. pkt. at kodificere den i retspraksis udviklede adgang til - som bevis - at fremlægge erklæringer om konkrete forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter, som en part inden sagsanlægget har indhentet hos sagkyndige, medmindre erklæringens indhold, omstændighederne ved dens tilblivelse eller andre forhold giver grundlag for at fravige udgangspunktet. Videre foreslås som 341 a, stk. 1, 2. pkt., at for så vidt en part har fremlagt en sådan erklæring, kan modparten under i øvrigt samme betingelser fremlægge en tilsvarende erklæring, selv om denne erklæring først har kunnet indhentes efter sagens anlæg. Adgangen til at fremlægge en såkaldt moderklæring har efter motivudtalelserne rod i almindelige principper om ret til kontradiktion; formålet er stille parterne lige med hensyn til deres muligheder for at etablere et udbygget og oplyst grundlag for en kommende skønsforretning og for efter behov at redegøre for deres syn på de omtvistede spørgsmål overfor skønsmanden. Retten til at fremlægge en sådan moderklæring er efter motivudtalelserne i lovforslagets særlige bemærkninger ikke begrænset til tilfælde, hvor der skal foretages syn og skøn. Adgangen til at fremlægge en moderklæring gælder således ifølge motivudtalelserne generelt i tilfælde, hvor modparten er blevet bekendt med den ensidigt indhentede erklæring så sent, at der ikke har været mulighed for at indhente moderklæringen før sagsanlægget, eller hvor det i øvrigt helt indtil sagsanlægget har fremstået så uvist for modparten, om stævning ville blive indgivet, at det ville være urimeligt at lægge vægt på, at modparten rent tidsmæssigt kunne have nået at indhente moderklæringen før sagsanlægget. Om der hermed i motivudtalelserne er angivet yderligere materielle begrænsninger i adgangen til at fremlægge en moderklæring forekommer uvist. Det vil dog være ganske vidtgående at pålægge en modpart som betingelse for at fremlægge moderklæringen som bevis under en senere retssag - at tilvejebringe en moderklæring allerede på det tidspunkt, hvor parten har indhentet en erklæring og luftet tanken om en kommende retssag.

7 - 7 Erklæringer som alternativ eller supplement til syn og skøn Med lovforslaget foreslås endvidere i en ny retsplejelovs 209a, stk. 1, at retten efter fælles anmodning fra sagens parter kan tillade, at parterne som supplement til eller i stedet for optagelse af syn og skøn fremlægger erklæringer, som parterne hver især indhenter fra sagkyndige, om konkrete forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter. Ifølge motivudtalelserne i de særlige bemærkninger tænkes herved på sagkyndige erklæringer, der indholdsmæssigt svarer til syn og skøn, dvs. som indebærer en besigtigelse og/eller beskrivelse samt vurdering af et konkret faktisk forhold, som er genstand for bevisførelse under sagen. Dette sidste som modsætning til sagkyndige erklæringer af generel karakter, hvor praksis på området opretholdes uændret. Efter motivudtalelserne i de særlige bemærkninger til den foreslåede bestemmelse vil bestemmelsen i praksis navnlig tage sigte på tilfælde, hvor der er rimelig grund til at antage, at forskellige skønsmænd ville kunne konkludere væsentligt forskelligt på grund af forskellige faglige tilgange, som hver især er anerkendte inden for det pågældende fagområde, og hvor parterne finder, at sagen (på grund af dens værdi eller videregående betydning) kan bære den fordyrelse, det typisk vil indebære, at der indhentes mere end én sagkyndig erklæring om det samme spørgsmål. Som begrundelse for forslaget om samtidigt, men ensidigt indhentede erklæringer, har Retsplejerådet peget på flere hensyn: Dels at en øget adgang for parterne til at bruge egne eksperter under retssager vil stemme med et mere overordnet synspunkt om, at retssystemet ikke skal diktere, hvordan parterne nærmere tilrettelægger deres bevisførelse i civile sager, og at der derfor i hvert fald bør være et alternativ for parter, som i den enkelte sag ikke føler sig trygge ved, at den skønsmand, som retten måtte udpege, vil afgive en erklæring, som parten sagligt må bøje sig for. Dels og endvidere, at det alt andet lige vil kunne øge oplysningsniveauet hos sagens dommere at få de centrale bevistemaer præsenteret fra flere synsvinkler fra forskellige fagfolk. Hvis parternes egne ekspertvidner mv. bruges som supplement til syn og skøn, kan det tilsvarende øge oplysningsniveauet hos skønsmanden.

8 - 8 Endelig peger Retsplejerådet på, at det også taler for at åbne for fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer mv., at det vil kunne hindre det element af tilfældighed, som parterne kan opleve, hvis den udpegede skønsmand står for en bestemt faglig skole, der har afgørende betydning for skønsmandens måde at bedømme de forelagte spørgsmål på. Ulemperne ved forslaget er åbenbare: Retsplejelovrådet peger selv på, at sådanne sagkyndige erklæringer normalt ikke har og ikke vil kunne have samme bevisvægt som et syn og skøn, og videre, at: En omfattende fremlæggelse af ensidigt indhentede eksperterklæringer vil medføre, at retten skal bedømme de bevismæssige spørgsmål af mere teknisk art, som sagen rejser, på grundlag af, hvad der vil kunne fremstå som et virvar af modsatrettede erklæringer. Der vil være en sandsynlighed for, at retten i de tilfælde, hvor de ensidigt indhentede erklæringer peger i hver sin retning, ofte vil ende med at afgøre sagen ud fra overvejelser om, hvem der har bevisbyrden for det pågældende forhold, i hvert fald hvis der ikke deltager sagkyndige meddommere. I det omfang dette sker, kan man sige, at der reelt intet positivt vil være opnået. Afvejningen af disse hensyn mundede ud i den foreslåede bestemmelse i 209a, stk. 1 om tilvejebringelse af ensidigt indhentede erklæringer med rettens tilladelse efter parternes fælles anmodning. Antageligt for i et eller andet omfang at holde sammen på de forskellige vurderinger, der kan blive resultatet af flere sideløbende, ensidigt indhentede erklæringer, forslås optaget en yderligere bestemmelse i 209a, stk. 2, hvorefter sagkyndige, der har afgivet sådanne erklæringer, som udgangspunkt kan overvære afhøringen af hinanden og eventuelle skønsmænd, ligesom retten kan give de sagkyndige lov til at rådføre sig med hinanden, inden de svarer. Sagkyndige erklæringer om retlige forhold Sagkyndige erklæringer om retlige forhold, herunder ensidigt indhentede erklæringer, kan efter Højesterets kendelse af 11/ kan fremlægges af en part og således indgå i en sag på samme måde som partsindlæg og juridisk litteratur. Højesterets kendelse er

9 - 9 nærmere omtalt af og i Rev. og Regn. 2013, nr. 12, s. 64 ff. Denne adgang foreslås nu kodificeret i et stk. 2 til den foreslåede bestemmelse i 341 a. Det er præciseret i den foreslåede 341 a, stk. 2, at bestemmelsen alene drejer sig om Erklæringer om bedømmelsen af juridiske forhold efter dansk ret.., da erklæringer om udenlandsk ret efter motivudtalelserne forudsættes at kunne fremlægges efter reglen i stk. 1, idet de normalt kan sidestilles med erklæringer om faktiske forhold. o

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Væsentlige ændringer i reglerne vedrørende syn og skøn

Væsentlige ændringer i reglerne vedrørende syn og skøn Væsentlige ændringer i reglerne vedrørende syn og skøn Skrevet af Erik Hovgaard Publiceret 18 Apr 2017 Der er gennem den seneste tid sket væsentlige ændringer i retsplejelovens regler vedrørende syn og

Læs mere

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen 20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret Ved Asbjørn Jensen Retsplejelovens grundprincipper: Forhandlingsprincippet, 338 Parterne skal tilvejebringe

Læs mere

Syn & skøn - udformningen af syns- og skønstema - SKM ØL

Syn & skøn - udformningen af syns- og skønstema - SKM ØL - 1 Syn & skøn - udformningen af syns- og skønstema - SKM2016.2.ØL Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tog ved en kendelse af 14/12 2015 stilling til en række indsigelser mod

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Syn & skøn grundlaget for skønsmandens besvarelse admittering af konkrete bilag - SKM HKK

Syn & skøn grundlaget for skønsmandens besvarelse admittering af konkrete bilag - SKM HKK -1 - Syn & skøn grundlaget for skønsmandens besvarelse admittering af konkrete bilag - SKM2010.375.HKK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesterets anke- og kæremålsudvalg tilkendegav ved

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Hvor mange her har oplevet, at en énsidigt

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM

Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM - 1 Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM2013.469.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fandt

Læs mere

Edition responsa Højesterets kendelse af 17/ , sag 110/2013

Edition responsa Højesterets kendelse af 17/ , sag 110/2013 - 1 Edition responsa Højesterets kendelse af 17/12 2013, sag 110/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en kendelse af 17/12 2013 ikke grundlag for - efter retsplejelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om retsplejeloven 2016/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-430-0027 Fremsat den 5. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om retsplejeloven Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) 1 I retsplejeloven,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 14. september 2018 Sag BS 7799/2018 HJR I/S Gunderup Deponi, Efterbehandlingssamarbejde ved Mariagerfjord Kommune, Randers Kommune og Rebild Kommune (advokat Christian Bachmann)

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 1. oktober 2019 Sag BS-15560/2019-HJR Etex Nordic A/S (tidligere Ivarsson A/S) (advokat Jacob Thomsen) mod A og B (advokat Bjarne Dalsgaard Aarup for begge) I tidligere

Læs mere

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a.

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. - - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. 6.1. Besigtigelse. Kapitel 75 a ( 822 og 823) i retsplejeloven handler om besigtigelse. Reglerne vedrører både politiets besigtigelser og besigtigelser foretaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 27. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 27. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 27. november 2015 Sag 182/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Næstved den 20. februar 2015 og

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 28. marts 2018 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 28. marts 2018 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. marts 2018 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Sanne Kolmos, Kåre Mønsted og Karen Moestrup

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Udmåling af sagsomkostninger - sen fremlæggelse af nye oplysninger - SKM ØLR

Udmåling af sagsomkostninger - sen fremlæggelse af nye oplysninger - SKM ØLR - 1 Udmåling af sagsomkostninger - sen fremlæggelse af nye oplysninger - SKM2016.282.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en kendelse af 18/3 2016, at parterne i

Læs mere

Retsudvalget L 20 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 20 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 20 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 4. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Louise Falkenberg Sagsnr.: 2016-430-0027 Dok.: 2046608 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

København, den 21. november 2007 J.nr

København, den 21. november 2007 J.nr København, den 21. november 2007 J.nr. 02-0401-06-2018 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Revideret september 2014

Revideret september 2014 Revideret september 2014 Sektion vedr. Heste Den Danske Dyrlægeforening Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Tlf. 3871 0888, mail ddd@ddd.dk Syn og skøn - vejledning Syn- og skønsmanden (i det følgende

Læs mere

Syn og skøn i skattesager Faglige krav til syns- og skønsmanden - Vestre Landsrets kendelse af 25/3 2014, jr. nr. V.L. B

Syn og skøn i skattesager Faglige krav til syns- og skønsmanden - Vestre Landsrets kendelse af 25/3 2014, jr. nr. V.L. B - 1 06.11.2014-14 (20140401) Syn & skøn Faglige krav til syns- og skønsmanden Syn og skøn i skattesager Faglige krav til syns- og skønsmanden - Vestre Landsrets kendelse af 25/3 2014, jr. nr. V.L. B- 0602-14

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke

BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke DISPOSITION Hvad er et bevis? Den frie bevisbedømmelse Ensidigt indhentede erklæringer Isoleret bevisoptagelse Bevisførelse ved domstolene Bevisførelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2004-743-0035 Dok.: KHE21503 Besvarelse af spørgsmål nr. 4 af 1. december 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. April Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste.

Regler for udvidet voldgift om heste. April Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Regler for udvidet voldgift om heste April 2019 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage stilling

Læs mere

Reform af den civile retspleje VIII. Syn og skøn. Betænkning nr. 1543

Reform af den civile retspleje VIII. Syn og skøn. Betænkning nr. 1543 Reform af den civile retspleje VIII Syn og skøn Betænkning nr. 1543 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Vejledning til blanket ved syn og skøn

Vejledning til blanket ved syn og skøn Vejledning til blanket ved syn og skøn Anvendelse af blanketten Ved syn og skøn skal blanketten syn og skøn benyttes. Du må ikke lave din egen blanket, og du må ikke ændre i blankettens tekst hverken som

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Reform af den civile retspleje IX. Betænkning nr Retsplejerådet. Sagkyndig bevisførelse mv.

Reform af den civile retspleje IX. Betænkning nr Retsplejerådet. Sagkyndig bevisførelse mv. Reform af den civile retspleje IX Sagkyndig bevisførelse mv. Betænkning nr. 1558 Retsplejerådet Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016 Sag 144/2016 A og B (advokat Jakob Fastrup) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Jens Erik Pedersen) I tidligere instanser er truffet afgørelse

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning

Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning 1. Indledning Justitsministeren vil som led i udmøntningen af den politiske

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion

Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion efter stempellovens 29 Udtalt, at den af skattedepartementet anlagte fortolkning af stempelafgiftslovens 30, 2. pkt., hvorefter afgørelser

Læs mere

Vejledning VOLDGIFT OM HESTE SEGES, JURA OG SKAT

Vejledning VOLDGIFT OM HESTE SEGES, JURA OG SKAT 2019 Vejledning VOLDGIFT OM HESTE SEGES, JURA OG SKAT Indholdsfortegnelse Formål... 2 Hvad er voldgift... 2 Fordele ved voldgift i hestesager... 2 Hvordan aftaler man voldgift om heste... 3 Er man bundet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Skatteforvaltningslovens 55, stk. 1, nr. 1 - omkostningsgodtgørelse ved genoptagelse efter medhold ved klage over afslag på genoptagelse - SKM2011.827.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Regler for voldgift 2018

Regler for voldgift 2018 Regler for voldgift 2018 Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Følgende regler finder anvendelse, hvis parterne har vedtaget AB 18, ABR 18, ABT 18, AB Forenklet og ABR Forenklet (i det følgende under ét

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

- 4 - pelvis via den danske ambassade i Beirut, hvortil visumansøgningerne er indleveret.

- 4 - pelvis via den danske ambassade i Beirut, hvortil visumansøgningerne er indleveret. - 4 - pelvis via den danske ambassade i Beirut, hvortil visumansøgningerne er indleveret. Styrelsen skal efter omstændighederne venligst anmode om et hurtigt svar. Der fremlagdes videre e-mail af 27. november

Læs mere

Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II

Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II - 1 Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge præsenterede skatteministeren en Retssikkerhedspakke II med overskriften Borgeren

Læs mere

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd PATENTAGENTFORENINGEN VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND Anvisning af skønsmænd 1. Inden Patentagentforeningens skønsmandsudvalg bringer et foreningsmedlem i forslag som skønsmand i en retssag om industriel retsbeskyttelse,

Læs mere

Fotografier og videooptagelser som grundlag for syn og skøn - U 2013.2296 H

Fotografier og videooptagelser som grundlag for syn og skøn - U 2013.2296 H Retspleje 14.3 og 14.5 Fotografier og videooptagelser som grundlag for syn og skøn - U 2013.2296 H - Ændret praksis om syn og skøn på grundlag af ensidigt optagne fotografier og videooptagelser - mangler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

En retlig analyse og diskussion af i hvilket omfang lov nr. 1725/2016 er en udvidelse sammenholdt med gældende ret.

En retlig analyse og diskussion af i hvilket omfang lov nr. 1725/2016 er en udvidelse sammenholdt med gældende ret. Aalborg Universitet den 21. april 2017 Lov nr. 1725/2016 En retlig analyse og diskussion af i hvilket omfang lov nr. 1725/2016 er en udvidelse sammenholdt med gældende ret. Nadja Lydia Zink Schröer Studienr.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Syn og skøn i skattesager

Syn og skøn i skattesager - 1 Syn og skøn i skattesager Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har i en ny afgørelse præciseret, at en skatteyder har krav på et uvildigt syn og skøn som bevismiddel i en

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2005-711-0068 Dato: marts 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget B 42 - Forslag til folketingsbeslutning om mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 20. marts 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 20. marts 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 20. marts 2018 Sag 202/2017 (2. afdeling) Ankenævnet for Patienterstatningen (advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Martin Laursen) I tidligere instanser

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Almindelige regler for voldgift om heste. April 2019

Almindelige regler for voldgift om heste. April 2019 Almindelige regler for voldgift om heste April 2019 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR.

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. - 1 Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 28/10 2011, at

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM SR

Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM SR - 1 Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM2016.365.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet afviste ved en afgørelse af

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2018 Sag 58/2018 Sandoz A/S og Novartis Healthcare A/S (advokat Søren Lehmann Nielsen for begge) mod Skatteministeriet (advokat Steffen Sværke) Biintervenienter

Læs mere

Voldgiftsnævnets procesregler

Voldgiftsnævnets procesregler Voldgiftsnævnets procesregler Indholdsfortegnelse Voldgiftsnævnets procesregler i medfør af AB-18 Regler for mediation og mægling 2018... 3 Regler for syn og skøn 2018... 7 Regler for beslutning om stillet

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Advokat Christina Neugebauer. Bevisførelse i forsikringssager Fagre nye verden. AIDA 2. maj 2017

Advokat Christina Neugebauer. Bevisførelse i forsikringssager Fagre nye verden. AIDA 2. maj 2017 Advokat Christina Neugebauer Bevisførelse i forsikringssager Fagre nye verden AIDA 2. maj 2017 Bevisbyrdereglerne Ligefrem bevisbyrde. Kravstiller (skadelidte / forsikringstager) skal bevise (1) at der

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Udmåling af sagsomkostninger Højesterets dom af 19/7 2016, sag 120/2015

Udmåling af sagsomkostninger Højesterets dom af 19/7 2016, sag 120/2015 - 1 Udmåling af sagsomkostninger Højesterets dom af 19/7 2016, sag 120/2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med Procesbevillingsnævnets tilladelse har Højesteret fået forelagt en afgørelse

Læs mere

Notat. Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen. Birgitte P. Rasmussen. Udarbejdet af: Dato:

Notat. Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen. Birgitte P. Rasmussen. Udarbejdet af: Dato: Notat Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen Udarbejdet af: Birgitte P. Rasmussen Dato: 08-04-2008 Sagsid.: 01.04.00-P21-20-07 Version nr.: 1 Baggrund: Faaborg Kommune traf den 11.

Læs mere