Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Midtjylland Notat om registeranalyser af langvarigt sygefravær og selvforsørgelse efter sygefravær Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007

2 Beskæftigelsesregion Midtjylland Notat om registeranalyser af langvarigt sygefravær og selvforsørgelse efter sygefravær Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007

3 Indholdsfortegnelse. Registeranalyser af langvarigt sygefravær 2.. Formål 2.2. Datamaterialet 2.3. Variabler i analysen 2.4. Goodness of fit 3.5. Resultaterne 3.6. Sammenligning af observerede og forventede andele af sygedagpengemodtagerne med langvarigt sygefravær i regionens kommuner 6 2. Registeranalyse af offentlig forsørgelse efter sygefravær Formål Datamaterialet Variabler i analysen Analyse af de beskæftigede Goodness of fit Resultaterne Sammenligning af observerede og forventede andele af beskæftigede sygedagpengemodtagere, der ikke er selvforsørgende 26 uger efter afslutningen af sygedagpengeforløbet i regionens kommuner Analyse af ledige Goodness of fit Resultaterne 4

4 . Registeranalyser af langvarigt sygefravær.. Formål I det følgende præsenteres kortfattet grundlaget for og resultaterne af en logistisk regressionsanalyse af hvad der har størst betydning for, om sygedagpengemodtagernes fraværsperiode er mindst 26 uger, dvs. af hvem der er i højrisikogruppen. I tillæg hertil er den anvendte model blevet brugt til at forudsige andelen af sygedagpengemodtagere, der har mindst 26 ugers sygefravær i regionens kommuner. Forudsigelserne er blevet sat op imod den observerede andel. Resultaterne heraf fremgår tillige af dette notat..2. Datamaterialet Analysen er foretaget på grundlag af projektdata vedrørende sygedagpengemodtagere i 2006 i region Midtjylland. Disse data stammer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database og er suppleret med oplysninger fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik RAS. Den logistiske regressionsanalyse er foretaget på ét datasæt bestående af data vedrørende alle kommuner i regionen sygedagpengemodtagere indgår i analysen..3. Variabler i analysen Responsvariablen, dvs. det der analyseres, er, om sygedagpengemodtagerne har haft sygefravær af mindst 26 ugers uafbrudt varighed i løbet af 2006 (ja eller nej), og hvilke baggrundsforhold, der har størst betydning for, om det er tilfældet sygedagpengemodtagere i analysen havde langvarigt sygefravær Der skal dok knyttes et lille forbehold til begrebet uafbrudt, idet en uge i DREAMdatabasen markeres som en sygedagpengeuge for en person, såfremt han/hun har modtaget sygedagpenge mindst én dag i den pågældende uge.

5 efter denne definition i Sygefravær blandt fleksjobmodtagere og personer i skånejob (job med løntilskud til førtidspensionister) indgår ikke i analyserne 2. Analysens udgangspunkt er altså: Givet vi ved, at man modtager sygedagpenge, hvilke baggrundsforhold er da forbundet med en øget risiko for langvarigt sygefravær. De resultater, der præsenteres i det følgende stammer fra en analyse med følgende baggrundsvariabler, dvs. de forhold der i analysen tages højde for og anvendes til at forklare om sygedagpengemodtagerne har haft mindst 26 ugers sygefravær: Køn, alder (pr. / 2006), etnisk baggrund, ppersonens højeste fuldførte uddannelse, branchetilhørsforhold (inkl. ledig) samt oplysninger om, hvorvidt sygedagpengemodtagerne modtog sygedagpenge på et tidspunkt i løbet af de tre forrige kalenderår, det vil sige , samt omfanget af sygedagpengemodtagernes anden offentlige forsørgelse i de tre forrige kalenderår. målt som andelen af uger i årene , hvor personen modtog anden offentlig forsørgelse end sygedagpenge. Der er set bort fra enkelte former for anden offentlig forsørgelse i opgørelsen. Det drejer sig om: Voksenlærlinge, SU, Statens Voksenuddannelsesstøtte, overgangsydelse, efterløn, danskundervisning uden ydelse, job med løntilskud til førtidspensionister, fleksjob, førtidspension og fleksydelse I det omfang sygedagpengemodtagerne modtog nogle af disse overførselsindkomster i perioden , er de således ikke medregnet i graden af anden offentlig forsørgelse fra Goodness of fit Hosmer og Lemeshows Goodness-of-fit-Test: 0,5506 (små værdier specielt under 0,05 indikerer et utilstrækkeligt fit, det vil sige ringe goodness of fit) Max-Rescaled R-square: 0,077 (kan antage værdier mellem 0 og jo større, jo bedre forklaringskraft).5. Resultaterne Generelt kan resultaterne fortolkes under en alt andet lige forudsætning, dvs. at der tages højde for de øvrige forhold, der indgår i modellen. Resultaterne omhandler kommunerne i Region Midtjylland under ét. Mindst 26 ugers sygefravær omtales i det følgende som langvarigt sygefravær. 2 Hvis personen i den samme uge har modtaget førtidspension, fleksydelse, ydelser i forbindelse med fleksjob eller skånejob, efterløn, overgangsydelse eller folkepension er det disse ydelser, der markeres i stedet i DREAM-databasen. Først med udgivelsen af den seneste version af DREAM-databasen den 25. oktober 2007 er det blevet muligt at analysere sygefravær blandt personer i fleksjob.

6 Konklusioner: Køn: Kvindelige sygedagpengemodtagere har større risiko for at langvarigt sygefravær end mandlige. Alder: Jo ældre jo større risiko for at sygedagpengemodtagerne får langvarigt sygefravær. Sygedagpengemodtagere over 40 år har større risiko for langvarigt sygefravær end sygedagpengemodtagere under 40 år. Etnisk baggrund: Sygedagpengemodtagere, der er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande har større risiko for langvarigt sygefravær end sygedagpengemodtagere med dansk baggrund eller en baggrund som indvandrer/ efterkommer fra vestlige lande. Højeste fuldførte uddannelse: Sygedagpengemodtagere med en grundskole uddannelse som højeste uddannelse har størst risiko for langvarigt sygefravær. Forskellen er signifikant i forhold til sygedagpengemodtagere med en gymnasial, en erhvervsfaglig og en mellemlang videregående uddannelse. Branchetilhørsforhold: Sygedagpengemodtagere uden et oplyst branchetilhørsforhold (hvilket i vidt omfang kan fortolkes som personer uden et ansættelsesforhold) har væsentlig større risiko for langvarigt sygefravær end sygedagpengemodtagere inden for de øvrige brancher. Sygedagpengemodtagere inden for offentlig administration og inden for undervisningssektoren har desuden større risiko for at sygedagpengeperioden bliver langvarig end sygedagpengemodtagerne inden for flere af de øvrige brancher. Risikoen for langvarigt sygefravær er mindst inden for de primære erhverv, industri (med undtagelse af fødevareindustrien), bygge- og anlæg, handelsbrancherne, finansiering, forsikring og udlejning, sundhedssektoren samt sociale institutioner. Tidligere modtaget sygedagpenge (tre forrige år):sygedagpengemodtagere, der har modtaget sygedagpenge på et tidspunkt i løbet af de sidste tre år, har væsentlig større risiko for at sygefraværet bliver langvarigt. Omfanget af anden offentlig forsørgelse end sygedagpenge (tre forrige år): Sygedagpengemodtagere, der har modtaget anden offentlig forsørgelse i % af ugerne i de sidste tre år, har større risiko for at sygefraværet bliver langvarigt end sygedagpengemodtagere, der har modtaget anden offentlig forsørgelse i 0-0 % af ugerne. Mindst risiko for langvarigt sygefravær har sygedagpengemodtagere, der har modtaget sygedagpenge i mindst 80 % af ugerne i de sidste tre år. Figur.. Analyseresultater Variabel (signifikanssandsynlighed) Køn (<0,000) Mænd Kvinder Odds Ratio 95 % grænser,27 (,2 -,32)

7 Variabel (signifikanssandsynlighed) Odds Ratio 95 % grænser Alder (< 0,000) Under 30 år år år år år,56 2,2 2,5 2,33 (,45 -,67) (,99-2,27) (2,35-2,69) (2,08-2,62) Etnisk baggrund (<0,000) Danskere Indvandrere/efterkommere fra vestlige lande Indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande,,56 (0,97 -,25) (,42 -,70) Højeste fuldførte uddannelse (<0,000) Uoplyst (~ ældre grundskole mv.) Grundskole Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 0,99 0,85 0,88 0,93 0,84 0,90 (0,85 -,6) (0,77-0,94) (0,84-0,93) (0,84 -,04) (0,79-0,90) (0,79 -,03) Anden offentlig forsørgelsesgrad tre forrige år ( ) (<0,000) 0 % <=Forsørg.grad<0 % 0 % <=Forsørg.grad<20 % 20 % <=Forsørg.grad<30 % 30 % <=Forsørg.grad<50 % 50 % <=Forsørg.grad<80 % 80 % <=Forsørg.grad<0 %,05,6,22,7 0,83 (0,97 -,4) (,06 -,26) (,4 -,30) (,09 -,25) (0,75-0,9) Modtaget sygedagpenge tre forrige år? (<0,000) Ja Nej 2,6 (2,49-2,74) Branche (<0,000) Landbrug mv. Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Jern- og metalindustri Anden industri Bygge- og anlæg Handel Hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering, forsikring, udlejningsvirksomhed og forretningsservice Offentlig administration Undervisning Sundhed Sociale institutioner Anden branche 0,67 0,96 0,87 0,82 0,47 0,74 0,86 0,90 0,86,00 0,69 0,85 0,7 (0,57-0,79) (0,8 -,2) (0,76-0,998) (0,7-0,94) (0,4-0,54) (0,65-0,85) (0,72 -,03) (0,78 -,03) (0,75-0,98) (0,87 -,6) (0,60-0,79) (0,76-0,97) (0,6-0,83)

8 Variabel (signifikanssandsynlighed) Odds Ratio 95 % grænser Uoplyst branche (~ uden ansættelsesforhold),30 (,5 -,47).6. Sammenligning af observerede og forventede andele af sygedagpengemodtagerne med langvarigt sygefravær i regionens kommuner Vi har anvendt den viste model til at finde den forventede andel af sygedagpengemodtagerne i hver af de 9 kommuner i regionen, der har mindst 26 ugers sygefravær. Disse forventede andele har vi sammenlignet med den faktiske andel, der har mindst 26 ugers sygefravær blandt de pågældende sygedagmodtagere. De forskelle på de observerede og forventede andele mellem kommunerne, der er vist i den følgende figur kan både være resultatet af forskelle i kommunernes måde at tackle sygefraværet på og forskelle i andre baggrundsfaktorer, der ikke indgår i modellen, og som der dermed ikke er taget højde for. I figuren er også vist 95 %-konfidensintervallerne for de forudsagte andele.

9 Figur.2. Sammenligning af den observerede og forventede andel af sygedagpengemodtagerne, der har mindst 26 ugers sygefravær i Region Midtjylland. 8,0 3, 3,4 2, 2,8,9 2,3 2,0 2,6 2,3 2,2 2,0 2,3 2,,7,7,8,8,9 2,,9 2,2,,8,3 2,, 2, 0,6,8 0,6 2,0 0,9 2,3 0,2,8 0,6 2,5 5,9 6,0 4,0 2,0 0,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Samsø Randers Århus Herning Syddjurs Norddjurs Silkeborg Viborg Skive Horsens Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg Lemvig Holstebro Hedensted Ikast-Brande Favrskov Struer Observeret Forudsagt Øvre grænse Nedre grænse Kilde: Analyser på DREAM-databasen

10 2. Registeranalyse af offentlig forsørgelse efter sygefravær 2.. Formål I det følgende præsenteres kortfattet grundlaget for og resultaterne af en logistisk regressionsanalyse af hvad der har størst betydning for, om sygedagpengemodtagerne modtager offentlig forsørgelse 26 uger efter afslutningen af et sygeforløb på mindst 3 uger. analysen giver således et billede af, hvem der er i højrisikogruppen. I tillæg hertil er den anvendte model blevet brugt til at forudsige andelen af sygedagpengemodtagere med afsluttede sygedagpengesager, der modtager offentlig forsørgelse 26 uger senere i de enkelte kommuner i regionen. Forudsigelserne er blevet sat op imod den observerede andel. Resultaterne heraf fremgår tillige af dette notat Datamaterialet Analysen er foretaget på grundlag af projektdata vedrørende sygedagpengemodtagere i 2006 i region Midtjylland. Disse data stammer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database og er suppleret med oplysninger fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik RAS. De logistiske regressionsanalyser er foretaget på ét datasæt bestående af data vedrørende alle kommuner i regionen. Populationen er afgrænset til personer, der i første halvår 2006 afsluttede et sygedagpengeforløb af mindst 3 ugers varighed, og som levede i Danmark og ikke var gået på folkepension 26 uger senere. Personer der var afgået ved døden, og personer der modtog folkepension 26 uger efter afslutningen af forløbet, indgår således ikke i analyserne. Et sygedagpengeforløb er defineret som afsluttet, hvis sygedagpengemodtageren ikke modtog sygedagpenge i en uge. Der er foretaget analyser særskilt for ledige og beskæftigede.

11 2.3. Variabler i analysen Responsvariablen, det vil sige, at det analyseres, om sygedagpengemodtagerne ikke er selvforsørgende i ugen 26 uger efter afslutningen et sygedagpengeforløb i. halvår 2006 af mindst 3 ugers varighed. Personer, der ikke modtog offentlige overførselsindkomster, samt personer der var voksenlærlinge, modtog SU eller Danskundervisning uden ydelse regnes som selvforsørgende. Alle andre offentlige overførselsindkomster regnes som offentlig forsørgelse dvs. at personen ikke er selvforsørgende dog ikke folkepension, idet personer, der modtog folkepension 26 uger efter afslutningen af sygefraværet, som nævnt ikke indgår i analysen. Analysens udgangspunkt er altså: Givet at vi ved, at man afsluttede et sygedagpengeforløb af mindst 3 ugers varighed i. halvår 2006, hvilke baggrundsforhold er da forbundet med en øget risiko for ikke at være selvforsørgende ½ år senere Analyse af de beskæftigede Der indgår personer i analysen af de beskæftigede. Heraf var personer ikke selvforsørgende 26 uger afslutningen af sygedagpenge forløbet. De følgende forhold indgår i analysens baggrundsvariabler, dvs. de forhold der i analysen tages højde for og anvendes til at analysere risikoen for ikke at være selvforsørgende: Køn, alder (pr. / 2006), etnisk baggrund, socioøkonomisk baggrund, højeste fuldførte uddannelse, branchetilhørsforhold samt omfanget af sygdom i de sidste 52 uger før sygefraværets afslutning (målt som andelen af uger blandt de sidste 52, hvor personen har modtaget sygedagpenge). Variablen sektor (offentlig eller privat) er ikke signifikant med de øvrige baggrundsforhold i modellen. Lønmodtagernes beskæftigelsesstatus vedrører Goodness of fit Hosmer og Lemeshows Goodness-of-fit-Test: 0,744 (små værdier specielt under 0,05 indikerer et utilstrækkeligt fit, det vil sige ringe goodness of fit) Max-Rescaled R-square: 0,67 (kan antage værdier mellem 0 og jo større, jo bedre forklaringskraft)

12 2.6. Resultaterne Generelt kan resultaterne fortolkes under en alt andet lige -forudsætning, det vil sige, at der tages højde for de øvrige forhold, der indgår i modellen. Resultaterne omhandler kommunerne i Region Midtjylland under ét. Konklusioner: Køn: Kvindelige sygedagpengemodtagere har større risiko for ikke at være selvforsørgende ½ år efter afslutningen af sygedagpengeforløbet. Alder: De årige har mindst risiko for ikke at blive selvforsørgende. De årige har størst risiko for ikke at blive selvforsørgende. Etnisk baggrund: Sygedagpengemodtagere, der er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande har større risiko for ikke at blive selvforsørgende end danskere. Socioøkonomisk baggrund: Topledere og lønmodtagere på højeste niveau har mindre risiko for ikke at blive selvforsørgende end alle andre lønmodtagere. Sygedagpenge i det seneste år: Jo mere sygefravær i det seneste år inden sygeforløbets afslutning jo større risiko for ikke at blive selvforsørgende (denne variabel fungerer også i høj grad som kontrolvariabel således at der er taget højde for omfanget af sygdom i det seneste år). Højeste fuldførte uddannelse: Sygedagpengemodtagere med en grundskole uddannelse, en erhvervsfaglig uddannelse eller en kort videregående uddannelse har større risiko for ikke at blive selvforsørgende end sygedagpengemodtagere med en gymnasial uddannelse. Branchetilhørsforhold: Sygedagpengemodtagere inden for finansierings- og forsikringsvirksomhed, udlejningsvirksomhed og forretningsservice, undervisning samt sociale institutioner har større risiko for ikke at blive selvforsørgende end lønmodtagere inden for offentlig administration. Figur 2.. Analyseresultater beskæftigede Variabel (signifikanssandsynlighed) Køn (<0,000) Alder (< 0,000) Mænd Kvinder Under 30 år år år år år Odds Ratio 95 % grænser,57 (,45 -,69),38,35,25 2, (,25 -,54) (,23 -,47) (,5 -,36) (,80-2,45)

13 Variabel (signifikanssandsynlighed) Odds Ratio 95 % grænser Etnisk baggrund (0<0,000) Danskere Indvandrere/efterkommere fra vestlige lande Indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande,30,63 (,06 -,60) (,38 -,93) Socioøkonomisk status (<0,000) Selvst./medhj. ægtefælle Topleder/lønmodt. højeste niveau Lønmodt. mellem niveau Lønmodt. grundniveau Lønmodt. uden nærmere ang. Anden lønmodtager,27,26,5,85,73 (,02 -,57) (,06 -,50) (,27 -,80) (,53-2,24) (2,43-2,09) Højeste fuldførte uddannelse (<0,000) Uoplyst (~ ældre grundskole mv.) Grundskole Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser,20,26 0,90,,30 0,99 (0,84 -,72) (0,98 -,64) (0,67 -,20) (0,86 -,44) (0,97 -,73) (0,77 -,28) Andel uger med sygedagpenge det sidste år (<0,000) Branche (<0,000) Landbrug mv. Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Jern- og metalindustri Anden industri Bygge- og anlæg Handel Hotel og restauration Transport, post og tele,026 (,025 -,028) 0,9,05,07,0 0,86,07,25,09 (0,70 -,7) (0,83 -,34) (0,87 -,32) (0,89 -,36) (0,69 -,07) (0,88 -,3) (0,95 -,64) (0,88 -,36) Finansiering, forsikring, udlejningsvirksomhed og forretningsservice Offentlig administration Undervisning Sundhed Sociale institutioner Anden branche,28,35 0,94,29,03 (,05 -,57) (,08 -,68) (0,76 -,6) (,07 -,56) (0,82 -,29)

14 2.7. Sammenligning af observerede og forventede andele af beskæftigede sygedagpengemodtagere, der ikke er selvforsørgende 26 uger efter afslutningen af sygedagpengeforløbet i regionens kommuner Vi har anvendt den viste model til at finde den forventede andel af sygedagpengemodtagerne i hver af de 9 kommuner i regionen, der ikke er selvforsørgende 26 uger efter afslutningen af sygedagpengeforløbet. Disse forventede andele har vi sammenlignet med den faktiske andel, der ikke er selvforsørgende 26 uger efter afslutningen af sygedagpengeforløbet blandt de pågældende sygedagmodtagere. De forskelle på de observerede og forventede andele mellem kommunerne, der er vist i den følgende Figur 2.2, kan både være resultatet af forskelle i kommunernes måde at tackle sygefraværet på og forskelle i andre baggrundsfaktorer, der ikke indgår i modellen, og som der dermed ikke er taget højde for. I figuren er også vist 95 %-konfidensintervallerne for de forudsagte andele.

15 Figur 2.2. Sammenligning af den observerede og forventede andel af sygedagpengemodtagerne, der ikke er selvforsørgende 26 uger afsluttet sygedagpengeforløb. Region Midtjylland. 27,9 24,5 27,2 24,2 25,9 23, 27,7 25,5 25,9 24, 26, 24,3 26,9 25,7 25,8 25, 24,8 24,5 24, 24,2 24, 24,2 23,9 24,2 25, 25,9 24,0 24,9 25,7 26,8 24, 25,5 22,7 24,4 23,6 25,4 20,9 24,5 30,0 25,0 20,0 5,0 0,0 5,0 0,0 Syddjurs Skive Odder Norddjurs Lemvig Holstebro Struer Randers Horsens Silkeborg Århus Skanderborg Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Samsø Favrskov Hedensted Herning Viborg Observeret Forudsagt Øvre grænse Nedre grænse Kilde: Analyser på DREAM-databasen

16 Analyse af ledige Der indgår 3.54 personer i analysen af de beskæftigede. Heraf var personer ikke selvforsørgende 26 uger afslutningen af sygedagpenge forløbet. De følgende forhold indgår i denne analyses baggrundsvariabler, det vil sige de forhold, der i analysen tages højde for og anvendes til at analysere risikoen for ikke at være selvforsørgende: Køn, alder (pr. / 2006) samt omfanget af sygdom i de sidste 52 uger før sygefraværets afslutning (målt som andelen af uger blandt de sidste 52, hvor personen har modtaget sygedagpenge). Variablerne sektor, uddannelse og etnisk baggrund er ikke signifikant med de øvrige variabler i modellen. Lønmodtagernes beskæftigelsesstatus vedrører Goodness of fit Hosmer og Lemeshows Goodness-of-fit-Test: 0,5860 (små værdier specielt under 0,05 indikerer et utilstrækkeligt fit, det vil sige ringe goodness of fit) Max-Rescaled R-square: 0,347 (kan antage værdier mellem 0 og jo større, jo bedre forklaringskraft) 2.0. Resultaterne Generelt kan resultaterne fortolkes under en alt andet lige -forudsætning, det vil sige, at der tages højde for de øvrige forhold, der indgår i modellen. Resultaterne omhandler kommunerne i Region Midtjylland under ét. Konklusioner: Køn: Kvindelige sygedagpengemodtagere har større risiko for ikke at være selvforsørgende ½ år efter afslutningen af sygedagpengeforløbet. Alder: Jo ældre jo større risiko for ikke at blive selvforsørgende. Sygedagpenge i det seneste år: Jo mere sygefravær i det seneste år inden sygeforløbets afslutning jo større risiko for ikke at blive selvforsørgende (denne variabel fungerer også i høj grad som kontrolvariabel, således at der er taget højde for omfanget af sygdom i det seneste år).

17 5 Figur 2.3. Analyseresultater ledige Variabel (signifikanssandsynlighed) Køn (<0,000) Alder (< 0,000) Andel uger med sygedagpenge det sidste år (<0,000) Mænd Kvinder Under 30 år år år år år Odds Ratio 95 % grænser,8 (,52-2,6) 0,63 (0,49-0,8),06 (0,84 -,34) 2,02 (,56-2,6) 2,36 (,7-4,76),05 (,02 -,07)

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Midtjylland. Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Resume.

Beskæftigelsesregion Midtjylland. Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Resume. Beskæftigelsesregion Midtjylland Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion Midtjylland Resume Februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Formål med benchmarkmodellen

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Beskæftigelsesregion Midtjylland. Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland.

Beskæftigelsesregion Midtjylland. Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Beskæftigelsesregion Midtjylland Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland Benchmark af indsatsen

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over antal personer på offentlig ydelse med en stillingsbetegnelse inden for bygge og anlæg i uge 21 (maj 2012)

Tabel 1. Oversigt over antal personer på offentlig ydelse med en stillingsbetegnelse inden for bygge og anlæg i uge 21 (maj 2012) Tabel 1. Oversigt over antal personer på offentlig ydelse med en stillingsbetegnelse inden for bygge og anlæg i uge 21 (maj 2012) Ydelsesgrupper: Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG EPINION FOR FM & MBUL RAPPORTERING SEPTEMBER 2016 NATIONALT NIVEAU MED FAKTISKE TAL 2 FORDELING AF KARAKTERGENNEMSNIT BLANDT DE ELEVER SOM ER I ET GIVENT FORBEREDENDE

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Notat. Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne Bo Panduro Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-24-9 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 ISBN 87-7788-186-9 Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Forberedende voksenundervisning

Læs mere

Sygefravær i Syddanmark:

Sygefravær i Syddanmark: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Beskæftigelsesregion Syddanmark Sygefravær i Syddanmark: Hvordan har sygefraværet udviklet sig? Hvem er sygedagpengemodtagerne?

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9.

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9. Region Midtjylland Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 6 Oversigt over de udbud der vil være gældende

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge

Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge SocialAnalyse Nr. 1 09.2017 Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge Blandt inaktive unge, dvs. 25-29-årige uden tilknytning til uddannelse eller job i 2013 eller 2014, har 2 ud af 3 en eller flere

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg August 2006 Særlige kendetegn Efterspørgslen efter arbejdskraft: Jobcenterområde Esbjerg er det største af de fire jobcentre i det nuværende Ribe

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformuer 2. Gennemsnit 3. Ansættelsesforhold 4. Boligforhold 5. Brancher 6. Civilstand 7. Indkomst 8. Køn 9. Oprindelsesland 10. Landsdel 11. Skattesatser 12. Socioøkonomiske

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. Juni 2016

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. Juni 2016 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Juni 2016 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Region Midtjylland Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Bilag til Forretningsudvalgets møde 24. juni 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere