Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seks ud af ti i stabil beskæftigelse"

Transkript

1 14. juni :9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen giver et øjebliksbillede af, hvor stor en del af befolkningen som er i beskæftigelse, men fortæller ikke noget om, hvor mange der stabilt er i beskæftigelse, og hvor mange der har en mere ustabil eller turbulent tilknytning til arbejdsmarkedet. I denne analyse undersøges befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet over en treårig periode fra 2013 til 2015, og der foretages en dynamisk klassifikation af befolkningen på baggrund af arbejdsmarkedstilknytningen. Analysen er et eksempel på de nye indsigter om arbejdsmarkedet, som Danmarks Statistiks arbejdsmarkedsregnskab fremover vil give mulighed for. Analysens hovedkonklusioner: Knap 60 pct. af befolkningen i alderen år var stabilt i beskæftigelse i hele den betragtede treårige periode, og ca. 11 pct. var i næsten stabil beskæftigelse (i beskæftigelse i mindst 80 pct. af tiden). I udkanten af arbejdsmarkedet var der ca. 6 pct. af befolkningen i alderen år, som havde en ustabil beskæftigelsessituation (i beskæftigelse i pct. af perioden) og ca. 7 pct. havde en turbulent beskæftigelsessituation (i beskæftigelse under 50 pct. af tiden i den 3-årige periode dog mindst én dag). Knap 13 pct. var helt uden beskæftigelse, men i stedet fx på førtidspension. De resterende 3 pct. var i forskellige overgangsfaser. Personer, der var i turbulent beskæftigelse, havde kun en halvt så stor personlig indkomst som personer, der var i stabil beskæftigelse. Personer i turbulent beskæftigelse var i gennemsnit i beskæftigelse i lidt mere end en fjerdedel af tiden, mens de i over halvdelen af tiden var bruttoledige eller modtog offentlig forsørgelse. I gruppen med turbulent beskæftigelse havde 32 pct. kun en grundskoleuddannelse, hvorimod kun 13 pct. af personerne, der var i stabil beskæftigelse, havde en grundskoleuddannelse som højeste uddannelse. Personer, der var i ustabil eller turbulent beskæftigelse, arbejdede oftere i branchegruppen erhvervsservice end personer, som var mere stabilt i beskæftigelse. Kontakt: Pernille Stender Flere analyser og nyhedsbrev på dst.dk/analyser

2 Knap 60 pct. af personerne i den erhvervsaktive alder var stabilt i beskæftigelse En stor del af den danske befolkning har et godt fodfæste på arbejdsmarkedet. I den treårige periode fra 2013 til 2015 var knap 60 pct. af befolkningen mellem 25 og 64 år stabilt i beskæftigelse, jf. tabel 1. Det betyder konkret, at de var beskæftiget hver eneste dag i hele perioden. Hertil kommer en gruppe på 11 pct. af befolkningen, som var i næsten stabil beskæftigelse, hvilket betyder, at de var i beskæftigelse mindst 80 pct. af tiden. Tilsammen udgjorde disse grupper således 71 pct. af befolkningen mellem 25 og 64 år. Aldersgruppen år er valgt, fordi denne aldersgruppe repræsenterer den normalt erhvervsaktive aldersgruppe. Stadig i beskæftigelse, men lidt mere i udkanten af arbejdsmarkedet var der 6 pct. af befolkningen, som havde en ustabil beskæftigelsessituation, dvs. de var i beskæftigelse mellem 50 og 80 pct. af perioden. Endeligt havde ca. 7 pct. en turbulent beskæftigelse, dvs. de havde en vis beskæftigelse i perioden, men det var under 50 pct. af tiden. En mindre gruppe på godt 3 pct. af befolkningen var i overgangsfaser mellem uddannelse og arbejdsmarked eller mellem arbejdsmarked og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Denne gruppe vil ikke blive beskrevet nærmere i denne analyse. Knap 13 pct. af befolkningen i alderen år var stabilt uden for beskæftigelse i perioden. Gruppen var domineret af førtidspensionister, bruttoledige eller kontanthjælpsmodtagere. Sidstnævnte gruppe består af både aktiverede, som modtog kontanthjælp, og personer, der udelukkende modtog kontanthjælp uden at være i aktivering. Kvinder havde en mere ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet end mænd. Ca. 57 pct. af kvinderne var i stabil beskæftigelse, mens tallet var ca. 62 pct. for mændene. Omvendt havde en større del af kvinderne end mændene en ustabil eller turbulent beskæftigelse eller var helt uden beskæftigelse. Den gennemsnitlige samlede beskæftigelse i den treårige periode var på beskæftigede personer. De personer i stabil beskæftigelse, var som nævnt beskæftiget i hele perioden og bidrog derfor med dette antal personer til den gennemsnitlige beskæftigelse. Personer, som ikke var i stabil beskæftigelse, bidrog derimod med mindre end 1 person i gennemsnit, idet de netop ikke var beskæftiget i hele perioden. De personer i næsten stabil beskæftigelse bidrog med en gennemsnitlig beskæftigelse på , mens de personer i ustabil beskæftigelse bidrog med De personer i turbulent beskæftigelse bidrog derimod kun med en gennemsnitlig beskæftigelse på Det skal bemærkes, at antallet af timer personerne arbejdede, ikke er inddraget i analysen. Tabel 1 Dynamisk klassifikation for personer mellem år årige I alt Mænd Kvinder antal pct. Personer med beskæftigelse ,1 86,4 81,8 Stabil beskæftigelse (100 pct.) ,8 62,3 57,3 Næsten stabil beskæftigelse ( pct.) ,2 11,7 10,7 Ustabil beskæftigelse (50-80 pct.) ,4 6,2 6,6 Turbulent beskæftigelse (Under 50 pct.) ,7 6,3 7,1 Personer i overgangsfaser ,2 2,7 3,7 Mellem beskæftigelse og tilbagetrækning ,6 1,3 1,9 Mellem beskæftigelse og uddannelse ,6 1,4 1,9 Personer uden beskæftigelse ,7 10,8 14,5 Bruttoledig, kontanthjælp mv ,8 3,4 4,2 Efterløn og anden pension ,0 0,8 1,3 Uddannelse ,5 0,3 0,7 Førtidspension ,2 5,4 7,0 Øvrige uden for arbejdsstyrken ,1 1,0 1,3 I alt ,0 100,0 100,0 2

3 Metode Den dynamiske klassifikation er foretaget for personer, som var mellem 25 og 64 år i hele perioden , og som havde bopæl i Danmark i hele perioden læs mere i bilag 1. Der findes ingen international standard for dynamiske klassifikationer af befolkningen i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet. Nærværende klassifikation er således én blandt mange måder, dette kan gøres på. Den dynamiske klassifikation viser udelukkende, hvordan den generelle tilknytning til arbejdsmarkedet har været set over den treårige periode. Klassifikationen belyser således ikke udviklingen over tid og kan fx ikke belyse, hvor mange af personerne, der havde en turbulent tilknytning til arbejdsmarkedet, som i løbet af perioden opnåede en mere stabil tilknytning. Personlig indkomst for turbulent beskæftigede på niveau med førtidspension Den personlige indkomst var ikke overraskende lavere for grupperne med ustabil beskæftigelse end for grupperne med stabil eller næsten stabil beskæftigelse. De ca personer, som havde en turbulent beskæftigelsessituation, havde i gennemsnit en personlig indkomst på omkring kr. om året. Dermed havde de nogenlunde samme indkomst som personer, der primært var førtidspensionister i perioden, og som samtidigt slet ikke havde perioder med beskæftigelse. Den gennemsnitlige personindkomst for personer i stabil beskæftigelse var med kr. om året mere end dobbelt så høj. Figur 1 Gennemsnitlig personindkomst pr. år Tusinde kr Stabil Næsten stabil Ustabil Turbulent beskæftigelse beskæftigelse beskæftigelse beskæftigelse Bruttoledig, kontanthjælp mv. Efterløn og anden pension Uddannelse Førtidspension Øvrige uden for arbejdsstyrken Mange skift i socioøkonomisk status for personer i turbulent beskæftigelse Arbejdsmarkedssituationen for de knap personer, som var i turbulent beskæftigelse fra 2013 til 2015, var præget af mange skift i socioøkonomisk status over tid. Se oversigt over socioøkonomisk status i bilag 2. Figur 2 viser antallet af skift i socioøkonomisk status for personer i turbulent beskæftigelse i perioden. I gennemsnit havde gruppen elleve skift. Hovedparten af disse skift var dog mellem socioøkonomiske kategorier uden for beskæftigelse. I løbet af perioden skiftede persongruppen med turbulent beskæftigelse i gennemsnit mellem at være beskæftiget og ikke-beskæftiget fire gange. Gruppen havde med andre ord typisk en omskiftelig tilværelse med mange skiftende forsørgelsesgrundlag. Personer, som havde en ustabil beskæftigelsessituation, havde med ni skift i gennemsnit færre skift i socioøkonomisk status i perioden end personer med turbulent beskæftigelse. Til gengæld havde denne gruppe flere skift ind og ud af beskæftigelse nemlig fem. Gruppen der var i næsten stabil beskæftigelse havde med kun fire skift i perioden langt færre skift i deres socioøkonomiske status. Gruppen havde tre skift som var mellem beskæftigelse og ikke-beskæftigelse. 3

4 Figur 2 Antal skift i socioøkonomisk status for personer med turbulent tilknytning til arbejdsmarkedet Pct Over 25 Personerne i turbulent beskæftigelse var i gennemsnit i beskæftigelse i lidt mere end en fjerdedel af tiden, jf. figur 3. Bruttoledighed og andre perioder, hvor man modtog midlertidig offentlig forsørgelse 1, udgjorde over halvdelen af dagene (51 pct.). Det er værd at bemærke, at gruppen i 12 pct. af tiden ikke var i en kendt socioøkonomisk kategori, hvilket som oftest er ensbetydende med, at man ingen indtægt har i disse perioder. Figur 3 Socioøkonomisk status for personer med turbulent tilknytning til arbejdsmarkedet Ukendt status (øvrige uden for arbejdsstyrken) 12 pct. Uddannelse 4 pct. Førtidspension 7 pct. Beskæftigelse 26 pct. Kontanthjælp (passiv) 6 pct. Sygefravær fra ledighed 7 pct. Midlertidigt uden for arbejdsstyrken 12 pct. Bruttoledighed 26 pct. Personer i stabil beskæftigelse som jo udgjorde knap 60 pct. befolkningen jf. figur 1 havde pr. definition ingen skift mellem beskæftigelse og tilstande uden for beskæftigelse, men der kan alligevel sagtens være dynamik i form af jobskifte. Pt. muliggør datamaterialet dog ikke, at jobskifte opgøres. Ser man alternativt på brancheskift 2, viser det sig at ca. 80 pct. af gruppen var beskæftiget i samme branchegruppe i hele den treårige periode. Klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau og stabil beskæftigelse I gruppen med turbulent beskæftigelse havde 32 pct. kun en grundskoleuddannelse, mens det tilsvarende tal for gruppen af personer med stabil beskæftigelse var 13 pct., jf. figur 4. For personer, der stabilt var uden for beskæftigelse, var andelen med en grundskoleuddannelse høj, med henholdsvis 51 pct. blandt dem, der var bruttoledige eller modtog kontanthjælp, og 56 pct. blandt dem der modtog førtidspension. 1 Består af grupperne midlertidigt uden for arbejdsstyrken, sygefravær fra ledighed og kontanthjælp passiv. 2 Baseret på opdeling på 127 brancher. Jo mere detaljeret en branchefordeling, der anvendes, desto større vil mobiliteten være. 4

5 I grupperne med stabil og næsten stabil beskæftigelse var andelene med en mellemlang og lang videregående uddannelse noget større end i de øvrige socioøkonomiske grupper. Figur 4 Højeste fuldførte uddannelse efter socioøkonomiske grupper (dynamiske) Førtidspension Bruttoledig, kontanthjælp mv. Turbulent beskæftigelse Ustabil beskæftigelse Næsten stabil beskæftigelse Stabil beskæftigelse Grundskole Almengymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Pct. Anm: Adgangsgivende uddannelsesforløb er slået sammen med almengymnasiale uddannelser. Bachelorer er slået sammen med mellemlange videregående uddannelser, ph.d. og forskeruddannelser er slået sammen med lange videregående uddannelser. Uoplyste uddannelser er udeladt. Personer med ustabil og turbulent beskæftigelse arbejdede oftere i erhvervsservice Personer med ustabil eller turbulent beskæftigelse var i højere grad ansat i erhvervsservice, handel og transport og til dels i kultur, fritid og anden service end personer med mere stabil beskæftigelse, jf. figur 5. I de nævnte brancher er der en hel del sæsonpræget beskæftigelse. I gruppen med stabil beskæftigelse arbejdede en større andel inden for offentlig administration, undervisning og sundhed og industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed. I gruppen, som var næsten stabilt i beskæftigelse, arbejdede en højere andel inden for bygge og anlæg end i de andre socioøkonomiske grupper. Figur 5 Beskæftigede i de dynamiske socioøkonomiske grupper fordelt på brancher Landbrug, skovbrug og fiskeri Bygge og anlæg Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Offentlig administration, undervisning og sundhed Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Handel og transport mv. Finansiering og forsikring Erhvervsservice Kultur, fritid og anden service Turbulent beskæftigelse Ustabil beskæftigelse Næsten stabil beskæftigelse Stabil beskæftigelse Pct. 5

6 Med tal på mere detaljerede brancher (127-branchegruppering) kan man få en mere specifik viden om, hvilke brancher de beskæftigede i de fire dynamiske socioøkonomiske grupper især arbejdede i. Tabel 2 viser andelen af beskæftigede i de fire dynamiske grupper, som arbejdede i udvalgte brancher. Det ses, at en højere andel af dem med turbulent beskæftigelse arbejdede i vikarbureauer, på daginstitutioner og dagcentre, ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere, restauranter og supermarkeder, hvor kravene til uddannelsesniveau typisk er lavere. Tabel 2 Beskæftigede i de dynamiske socioøkonomiske grupper fordelt på udvalgte brancher Stabil beskæftigelse Næsten stabil beskæftigelse pct. Ustabil beskæftigelse Turbulent beskæftigelse Arbejdsformidling og vikarbureauer... 0,8 2,6 4,1 5,1 Daginstitutioner og dagcentre mv.... 7,3 8,2 9,5 11,4 Restauranter... 1,2 2,9 4,1 5,2 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere.. 2,1 3,4 4,9 5,6 Supermarkeder og varehuse mv... 1,4 1,6 2,3 2,8 6

7 Bilag 1 Metodebeskrivelse Datagrundlaget for analysen er arbejdsmarkedsregnskabet. Arbejdsmarkedsregnskabet er en forløbsbaseret statistik med arbejdsmarkedsrelaterede oplysninger for hele den danske befolkning. Arbejdsmarkedsregnskabet dækker perioden Populationen i analysen består af personer, som har bopæl i Danmark i hele perioden og som er i aldersgruppen år i hele perioden. Befolkningen er fordelt på følgende dynamiske socioøkonomiske grupper: 1. Personer i stabil beskæftigelse. Gruppen består af personer, som var i beskæftigelse, dog ikke i løntilskudsjob, i hele perioden Personer i næsten stabil beskæftigelse. Gruppen består af personer, som var i beskæftigelse, dog ikke i løntilskudsjob, i mindst 80 pct. af tiden i perioden Personerne var ikke beskæftiget i hele perioden. 3. Personer i ustabil beskæftigelse består af personer, som var i beskæftigelse (dog ikke løntilskudsjob) mellem 50 og 80 pct. af tiden i perioden Personerne var ikke i gang med en uddannelse (ordinær eller produktionshøjskole) eller i tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet (efterløn, fleksydelse eller anden pension) som deres næstvæsentligste aktivitet i perioden. 4. Personer i turbulent beskæftigelse består af personer, som var i beskæftigelse (dog ikke løntilskudsjob) under 50 pct. af perioden. Personerne var ikke i gang med en uddannelse (ordinær eller produktionshøjskole) eller i tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet (efterløn, fleksydelse eller anden pension) som deres væsentligste aktivitet i perioden. 5. Personer mellem uddannelse og arbejdsmarkedet er karakteriseret ved, at de var beskæftiget (ikke løntilskud) i mindre end 80 pct. af tiden i den tre årige periode og enten: hovedsagligt beskæftiget, og dernæst under uddannelse eller hovedsagligt under uddannelse 6. Personer mellem arbejdsmarked og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er karakteriseret ved, at være beskæftiget (ikke løntilskud) mindre end 80 pct. af tiden i den tre årige periode og enten: hovedsagligt beskæftiget, og dernæst i tilbagetrækning eller hovedsagligt i tilbagetrækning 7. Personer som er stabilt uden for beskæftigelse består af fem undergrupper: Personer, som i de fleste dage i perioden var bruttoledige, kontanthjælpsmodtagere (evt. i forbindelse med forskellige former for aktivering). Denne gruppe er potentielt tættest på beskæftigelse. Personer, som i de fleste dage i perioden modtog efterløn, fleksydelse eller anden pension. Personer, som i de fleste dage i perioden var under uddannelse (ordinær uddannelse, kursist, produktionsskoleelev, SU-modtager). Personer, som i flest dage i perioden modtog førtidspension Personer, som i fleste dage i perioden var i den socioøkonomiske kategori øvrige uden for arbejdsstyrken, dvs. de havde ikke haft nogen kendt socioøkonomisk status. Ved fordelinger på diverse baggrundsvariable er disse definitioner anvendt: Personindkomst er opgjort som den gennemsnitlige personindkomst i årene Højeste fuldførte uddannelse er opgjort pr. 1. oktober Branche: De beskæftigede indgår i hver branche med det antal dage de var beskæftiget i branchen. 7

8 Bilag 2 Socioøkonomisk status Socioøkonomisk status repræsenterer en persons vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet på et givent tidspunkt. Den socioøkonomiske status opgøres efter internationale retningslinjer, som bl.a. betyder, at beskæftigelse vægtes højere end andre arbejdsmarkedstilstande. Skift i socioøkonomisk status i indeværende analyse består af skift mellem følgende grupper: - beskæftigelse - løntilskud - bruttoledighed - støttet beskæftigelse uden løn - vejledning og opkvalificering - ledighedsydelse - barselsfravær fra ledighed - sygefravær fra ledighed - kontanthjælp (passiv) - revalidering - ressourceforløb - jobafklaringsforløb - fleksydelse - førtidspension - efterløn - anden pension - ordinær uddannelse - kursist - produktionsskoleelev - øvrige uden for arbejdsstyrken Danmarks Statistik ISSN

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg

DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg Variabel Område Kommune Enhed Sociale Nøgletal Antal beboere 770 20399 Personer Andel beboere mellem 18

Læs mere

DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen

DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen Variabel Område Kommune Enhed Sociale Nøgletal Antal beboere 3755 95776 Personer Andel beboere mellem 18

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Vækst og beskæftigelse

Vækst og beskæftigelse Vækst og beskæftigelse Udsatte byområder Materiale til udlevering / Kvantitativ analyse Velfærdsanalyseenheden i Københavns Kommune Vækst og beskæftigelse for borgere i tre udsatte boligområder 2.660 boliger

Læs mere

Tabel 1. Elever fra Behandlingsskolerne opdelt efter hvad de laver 1 til 5 år efter endt grundskole.

Tabel 1. Elever fra Behandlingsskolerne opdelt efter hvad de laver 1 til 5 år efter endt grundskole. HVAD FORETAGER DE UNGE SIG EFTER ENDT GRUNDSKOLE? SIDEPAPIR TIL NOTATET Mette Lausten, mel@vive.dk Asger G. Andreasen, aga@vive.dk 24. januar 2018 Dette lille sidepapir er et supplement til notatet Elever

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Kortlægning af ingeniørlederne

Kortlægning af ingeniørlederne Kortlægning af ingeniørlederne Januar 2018 Opsummering Boks 1 Konklusioner En højere andel af ingeniører arbejder som ledere end den samlede population af tilsvarende højtuddannede. Forskellen er markant

Læs mere

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Siden starten af 2013 har vi oplevet en fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen. AE har undersøgt, hvilke uddannelsesgrupper der har draget fordel af beskæftigelsesfremgangen.

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning

Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere AE har for IDA undersøgt lønindkomsten for personer med relevante IDA-uddannelser på tværs af køn og herkomst. Generelt er indkomsten

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen 3 ud af 4 unge uden uddannelse har stået stille i uddannelsessystemet i mindst tre år 10.000 ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen Mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher Marts 2019 Analysens hovedkonklusioner Der er sket en stigning i antallet af personer

Læs mere

Det bornholmske arbejdsmarked. 30. marts Videnscafé.

Det bornholmske arbejdsmarked. 30. marts Videnscafé. Det bornholmske arbejdsmarked 30. marts 2017. Videnscafé. Det bornholmske arbejdsmarked Udvikling i beskæftigelsen 21.000 20.500 20.000 19.500 19.000 18.500 18.000 17.500 17.000 16.500 16.000 1996 1997

Læs mere

Udvikling i arbejdsstyrke og beskæftigelse, fordelt på uddannelser.

Udvikling i arbejdsstyrke og beskæftigelse, fordelt på uddannelser. Overvågning af vækstvilkårene på Bornholm Indikatorer fra Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Ifølge aftale mellem CRT og Bornholms Regionskommune (BRK) leverer CRT to gange årlige (april og

Læs mere

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 MAJ 2019 Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Forskellen i levetid mellem ufaglærte og akademikere reduceres betydeligt, når man ser på

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Markante brancheforskelle på, hvor mange der ender på førtidspension

Markante brancheforskelle på, hvor mange der ender på førtidspension Markante brancheforskelle på, hvor mange der ender på førtidspension Siden førtidspensionsreformen i 213 er tilgangen til førtidspension faldet markant. AE har for NNF set nærmere på de 4-59-årige, der

Læs mere

Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport

Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport 3. juli 2018 2018:13 Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport Af Peter Rørmose Jensen, Michael Drescher og Emil Habes Beskæftigelsen er steget markant siden

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Mobilitet og ændring i løn En analyse af beskæftigede der mistede deres arbejde under den økonomiske krise

Mobilitet og ændring i løn En analyse af beskæftigede der mistede deres arbejde under den økonomiske krise 3. december 2015 Mobilitet og ændring i løn En analyse af beskæftigede der mistede deres arbejde under den økonomiske krise Af Michael Drescher Dansk økonomi har været igennem en historisk økonomisk krise,

Læs mere

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Juni 2017 Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Indhold Beskæftigelsen i den private sektor...2 Beskæftigelsen i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau....4 Beskæftigelsen

Læs mere

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 FEBRUAR 219 4. personer under 65 år har mindst 4 år bag sig på arbejdsmarkedet Der er 4. personer mellem 55 og 64 år, som har været mindst 4

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

Flere nydanske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. - Baggrundsnotat til IDAs integrationspolitik

Flere nydanske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. - Baggrundsnotat til IDAs integrationspolitik Flere nydanske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater - Baggrundsnotat til IDAs integrationspolitik Marts 2018 2 Resumé Denne analyse har fokus på arbejdsmarkedstilknytningen for personer, der har

Læs mere

Iværksætteri i Danmark

Iværksætteri i Danmark 8. november 2018 2018:22 Iværksætteri i Danmark Af Christina Juul Egedesø, Kalle Emil Holst Hansen og Peter Bøegh Nielsen Iværksættervirksomhederne udgør en vigtig del af vækst- og innovationsgrundlaget

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformuer 2. Gennemsnit 3. Ansættelsesforhold 4. Boligforhold 5. Brancher 6. Civilstand 7. Indkomst 8. Køn 9. Oprindelsesland 10. Landsdel 11. Skattesatser 12. Socioøkonomiske

Læs mere

Effekt og Analyse Analyseteam

Effekt og Analyse Analyseteam Relativt fattige i Danmarks Statistik har som opfølgning på FN s bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen i 2018 udviklet et nyt mål for relativ økonomisk fattigdom. På baggrund af dette mål opgøres

Læs mere

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017 Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 13 Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen ser på sandsynlighederne for at blive ramt af ledighed,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Notat 17. april 2018 J-nr.: / Bygge- og anlægsbranchen er god til at tiltrække folk på kanten af arbejdsmarkedet

Notat 17. april 2018 J-nr.: / Bygge- og anlægsbranchen er god til at tiltrække folk på kanten af arbejdsmarkedet Notat 17. april 2018 J-nr.: 87098 / 2487288 Bygge- og anlægsbranchen er god til at tiltrække folk på kanten af arbejdsmarkedet Kraka har lavet en analyse for Dansk Byggeri, der viser, at bygge- og anlægsbranchen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2017 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2017... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere 24. april 218 218:7 Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere Af Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Siden

Læs mere

FREMSKRIVNINGSNOTAT. Fremskrivning af den regionale udvikling med SAM -K/LINE - December

FREMSKRIVNINGSNOTAT. Fremskrivning af den regionale udvikling med SAM -K/LINE - December FREMSKRIVNINGSNOTAT Fremskrivning af den regionale udvikling med SAM -K/LINE - December 2018 20-12-2018 Kontakt: Nino Javakhishvili-Larsen Tlf.: 30 85 51 86, njl@crt.dk Titel: Fremskrivningsnotat Fremskrivning

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

FREMSKRIVNINGSNOTAT. Fremskrivning af den regionale udvikling med SAM -K/LINE - December

FREMSKRIVNINGSNOTAT. Fremskrivning af den regionale udvikling med SAM -K/LINE - December FREMSKRIVNINGSNOTAT Fremskrivning af den regionale udvikling med SAM -K/LINE - December 2018 20-12-2018 Kontakt: Nino Javakhishvili-Larsen Tlf.: 30 85 51 86, njl@crt.dk Titel: Fremskrivningsnotat Fremskrivning

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 217 Dato: 15.3.219 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten i

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Mens en lønmodtager fra Bulgarien har en månedlig gennemsnitslønindkomst

Læs mere

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Dato: 04.05.2016 Kortet viser den procentvise ændring i antal arbejdspladser fra 2013 til 2014 for Danske Kommuner. Aalborg Kommunes

Læs mere

Private erhverv bruger mest rådgivning

Private erhverv bruger mest rådgivning Pernille Langgaard-Lauridsen, chefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Thomas Peter Sørensen, studentermedhjælp thps@di.dk, 3377 4633 MARTS 2017 Private erhverv bruger mest rådgivning Det offentlige og det private

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2018 Forord indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse samt indkomstforhold for beboerne

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016 Dato: 06.03.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere