Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område"

Transkript

1 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed fastsættes: Område 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt og som fremtidig skabes eller tilvejebringes af Plantedirektoratet og af myndigheder på Plantedirektoratets område, herunder af forgængerinstitutioner. Stk. 2. Bestemmelsen gælder ikke for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium. Bevaring og kassation 2. Arkivalier, som er anført i bilag 1-3 til bekendtgørelsen, skal bevares. Stk. 2 Arkivalier fra råd og nævn m.v., hvor Plantedirektoratet eller dets forgængerinstitutioner selvstændigt har varetaget sekretariatsfunktionen, skal bevares. Stk. 3. Journalplaner, journaler og registre skal bevares. Stk. 4. Personalesager, som vedrører ansatte, der er født den 1. i en måned, eller som vedrører ansatte i chefstillinger, skal bevares. Stk. 5. Alle øvrige arkivalier kasseres. Kassation af arkivalier som ikke skal bevares 3. Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til 2, stk. 1-4, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter Plantedirektoratets egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning. Ikrafttrædelse m.v. 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2004.

2 Bilag 1 Bevaringsfortegnelse for arkivalier, som skabes eller tilvejebringes af Plantedirektoratet i journalperioden Følgende arkivalier skal bevares: A: Alle arkivalier, som er journaliseret i saggrupper med benævnelsen Generelt og tværgående B: Alle arkivalier, som er journaliseret i følgende saggrupper med undergrupper: 0 Administration, organisatoriske forhold 011 Lovgivning vedr. Plantedirektoratet 02 Organisation, struktur, ressort, kompetence, PR 03 Arbejdstilrettelæggelse, retningslinier, forretningsgange 041 Personalepolitik, håndbog, mainstreaming, samtaler 0462 Arbejdsmiljø 1 Frø og sædekorn 141 Sortsliste/sortsbeskyttelse 1425 Samarbejdsaftaler, Danmark 152 GMO-lovgivning/regelsæt 153 GMO-sorter 154 GMO-analyser/grænseværdier/mærkning 16 Plantegenetiske ressourcer 1711 Koordineringsgruppen for frøfysiologi 2 Foder og gødning 215 Kontrolordninger 2544 Strategi 2545 Private regelsæt 2611 Kontrolprogrammer 2612 Administration af kontrolordninger 2621 Kontrolprogrammer, instrukser, planer for kontrol 2622 Administration af kontrol, bl.a. sanktionspraksis 2631 Kontrolprogrammer, instrukser, planer for kontrollen 2632 Administration af kontrolordninger, instrukser, planer for kontrollen 2641 Kontrolprogrammer, planer for kontrollen, lister over virksomheder 2642 Administration af kontrol, sanktionspraksis, standardbreve 2651 Kontrolprogrammer, planer for kontrol 2652 Administration af kontrol, sanktionspraksis, standardbreve 2661 Kontrolprogrammer, instrukser, planer for kontrollen 2662 Administration af kontrol, sanktionspraksis, standardbreve 2664 Private regelsæt 2671 Kontrolprogrammer, instrukser, planer for kontrollen 2672 Administration af kontrol, sanktionspraksis, standardbreve 2681 Kontrolprogrammer, instrukser, planer for kontrollen 2682 Administration af kontrol, sanktionspraksis, standardbreve

3 3 Planter og plantesundhed 347 Fravigelse fra bekendtgørelse om skovfrø 365 Øvrige overvågninger 373 IP-kontrol 374 Vin 4 Kontrol af miljø 411 Regler 4131 Kontrolinstruks 4132 Sagsbehandlerinstruks 421 Regler 4221 Kontrolinstrukser 4222 Sagsbehandlerinstrukser 431 Regler 4321 Kontrolinstruks 4322 Sagsbehandlerinstruks 441 Regler 4421 Kontrolinstruks 4422 Sagsbehandlerinstruks 4512 Systembeskrivelse 46 Miljøvenlige produktionsmetoder 5 Kontrol af EU s støtteordninger 5111 Instruks 5121 Instruks 5211 Instruks 5221 Instruks 5231 Instruks 5251 Instruks 5261 Instruks 5271 Instruks 5281 Instruks 5311 Instruks 5321 Instruks 5331 Instruks 5341 Instruks 5351 Instruks 5361 Instruks 5371 Instruks 5381 Instruks 5511 Instruks 5521 Instruks 5531 Instruks 5541 Instruks 5551 Instruks 5611 Instruks 5621 Instruks 5711 Kontrolrapport mælkeudvalg 5715 Kvotebørs

4 6 Økologi 6003 Ekstern information 6004 Vejledning og instruks 602 Regler 613 Kontrol, anmeldelse, ansøgning, dispensation og forespørgsler 6313 Kontrol, anmeldelse, ansøgning, dispensation og forespørgsler 6223 Kontrol, anmeldelse, ansøgning, dispensation og forespørgsler 623 Kontrol, anmeldelse, ansøgning, dispensation og forespørgsler 6283 Kontrol, anmeldelse, ansøgning, dispensation og forespørgsler 631 Organisation, struktur, ressort og kompetence 632 Procedurebeskrivelser, interne meddelelser generelt 64 Eksport 8 Laboratorievirksomhed 802 Kvalitetssikring

5 Bilag 2 Bevaringsfortegnelse for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt af Plantedirektoratet i perioden Følgende arkivalier skal bevares: Journalperioden Alle arkivalier, som er journaliseret i følgende saggrupper: 0 Intern administration 00 Generelt 01 Direktoratets organisation m.m. 035 Udvikling og uddannelse 036 Personalepolitik 06 Direktoratets informationsvirksomhed 1 Planter - sundhed 101 Rådgivende udvalg 105 Washingtonkonventionen 110 Handel, generelt 120 Bekæmpelse, generelt 130 Ukrudt, generelt 131 Flyvehavre 2 Frø og planter - produktion og salg 201 Rådgivende udvalg 220 Frugt og grønsager, generelt 221 Kvalitetsnormer 3 Plantenyheder 301 Rådgivende udvalg 4 Biavl 401 Rådgivende udvalg 5 Foderstoffer 501 Rådgivende udvalg 6 Gødning og grundforbedringsmidler 601 Rådgivende udvalg 7 Økologi, miljø, genteknologi 70 Generelt 71 Økologisk jordbrug 72 Miljø 73 Genteknologi m.m.

6 Journalperioden Følgende arkivalier skal bevares: A: Alle arkivalier, som er journaliseret i saggrupper, hvor Tværgående sager indgår i navnet. B: Alle arkivalier, som er journaliseret i følgende saggrupper med undergrupper: 0 Administration 001 Organisation, struktur, ressort og kompetence 002 Arbejdstilrettelæggelse, retningslinier, forretningsgange 0061 Organisation og administration af distrikterne 0062 Organisation af administrativt sekretariat 0063 Organisation af sektor for frø og sædekorn 0064 Organisation af sektor for foder og gødning 0065 Organisation af sektor for planter og plantesundhed Organisation, struktur, ressort og kompetence Procedurebeskrivelser, interne meddelelser Organisation af sektor for Landbrugstilsyn, meddelelser til distrikterne 011 Interne udvalg 013 Interne arbejdsgrupper 0321 Personalehåndbog 062 Informationsvirksomhed, beretninger 1 Kontrol af frø og sædekorn 105 Udvalg for frø og sædekorn 106 Interne udvalg 116 Erstatningsordninger 144 Østlandeprojekter 145 Forskning Danmark 2 Kontrol af foder og gødning 201 Rådgivende udvalg, Foder 202 Rådgivende udvalg, Gødning 214 Uønskede stoffer 215 Foderlægemidler 2261 Analysemetoder for gødning og jordforbedringsmidler m.m. 233 Udvalg generelt 234 Rådgivende udvalg 3 Kontrol af planter og plantesundhed 301 Interne udvalg 351 Overtrædelsessager, bødesager 4 Kontrol af miljø, økologi m.m. 401 Interne udvalg 4231 Kontrolinstrukser 4232 Sagsbehandlerinstrukser 443 Instrukser 463 Instrukser

7 464 Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 474 Halmafbrænding 5 Kontrol af EU s støtteordninger 501 Rådgivende udvalg 511 Instrukser 521 Instrukser 531 Instrukser 541 Instrukser 551 Instrukser 561 Instrukser 571 Instrukser 572 Mælkekvotering 591 Instrukser 6 Sortsafprøvning, genteknologi, bier m.m Rådgivende udvalg 611 Rådgivende udvalg 646 Udvalg og arbejdsgrupper

8 Bilag 3 Bevaringsfortegnelse for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt af Plantedirektoratets forgængerinstitutioner indtil 1990 Følgende arkivalier skal bevares: Statens Foderstofkontrol A: Alle arkivalier fra perioden , som er registreret i fortegnelse over anvendte journalnumre, bortset fra sager om tilsynet med foderstoflovgivningen (Sa-sager). B: Arkivalier, som er journaliseret efter journal- og arkivplanerne for journalperioderne og , i følgende saggrupper med undergrupper: 0 Intern administration 00 Organisation 01 Udvalg 10 Lovgivning om foderstoffer, bekendtgørelser 1 Lovgivningsrammer 11 Lovgivning om tilsætningsstoffer, bekendtgørelser 12 Lovgivning om uønskede stoffer, bekendtgørelser 16 Analyseforskrifter 17 Analyseforskrifter, metoder 2 Fodermidler, fodermiddelvurdering 20 Fodermiddelvurdering 21 Fodermidlernes energetiske værdi 220 Generelle sager 230 Generelle sager 240 Generelle sager 3 Tilsynsvirksomhed 30 Generelle sager 32 Indberetnings-protokol 380 Generelle sager 4 EF-ordningerne 40 Generelle sager 410 Generelle sager 420 Generelle sager 430 Generelle sager 440 Generelle sager 8 Andre arbejdsopgaver 81 Kornafregningsaftalen 82 Analyse-ringe

9 83 Tylosinaftalen Statens Plantetilsyn A: Alle arkivalier fra før 1969 B: Arkivalier, som er journaliseret efter journal- og arkivplanerne for journalperioderne , i følgende saggrupper med undergrupper: Journalperioden Generelle sager i saggrupperne 000, 100, 1100, 1110, 1200, 1210, 1220, 1300, 1310, 1400, 1410, 1420, 1500, 170, 200, 210, 300, 310, 320, 330, 340, 400, 410, 420, 430, 500, Rationalisering, journalisering, registrering, samarbejdsudvalg, sagsbehandling Plantesundhedsrådet Gartnerikontrolkommissionen 14 Insekter og mider 203 Fælleskontrollen med kartoffelfremavl 38 Den kgl. grønlandske Handel 51 Spisekartofler Journalperioden Generelle sager i saggrupperne 000, 100, 1100, 1110, , 1220, 1300, 1310, 170, 200, 210, 300, 310, 330, 340, 400, 410, 420, 440, 450, 600, 610, 620, 630, Rationalisering, journalisering, registrering, samarbejdsudvalg, sagsbehandling Plantesundhedsrådet Gartnerikontrolkommissionen 14 Insekter og mider 203 Fælleskontrollen med kartoffelfremavl 219 Diverse 609 Diverse, Kartoffeleksportudvalget Statens Herkomstkontrol med Skovfrø og planter A: Alle arkivalier fra før 1960 B: Arkivalier, som i arkivplanen fra 1981 er journaliseret i følgende saggrupper: 2-7 Korrespondance 3 Statens udvalg for kontrol med forstligt formeringsmateriale 4 Statens forstlige kåringsudvalg Mejerikontrollen Journalbøger for mejerikontrollen

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009)

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Aflevering af arkivalier fra statslige myndigheder til Statens Arkiver foregår i henhold

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere