Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder"

Transkript

1 Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier konvertering datamodel bevaringsstrategi offentligt arkiv

2 Læsevejledning: Alle myndigheder har pligt til at sikre, at arkivmæssige hensyn varetages. Denne vejledning henvender sig til kommunale myndigheder og har til formål at sikre, at de arkivmæssige forhold indgår i overvejelserne om såvel anskaffelse af nye IT-systemer som drift af eksisterende systemer. Vejledningen vil i den nærmeste fremtid specielt være nyttig i forbindelse med de overvejelser, der skal gøres i forhold til de IT-systemer, der skal anvendes i de nye, sammenlagte kommuner. Vejledningens målgruppe er bredt defineret, og den vil med fordel kunne læses af bl.a. juridiske medarbejdere med henblik på at sikre, at myndigheden lever op til gældende regler arkiv- og journalpersonale med henblik på at sikre, at der er den fornødne koordination mellem papirarkivet og de elektroniske arkivsystemer IT-medarbejdere der i takt med den teknologiske udvikling har fået ansvaret for en voksende del af myndighedens arkivalier, nemlig al den information, som findes i elektronisk form. 1. Indledning Når man hører ordet arkivalier, vil tankerne ofte gå i retning af læderindbundne protokoller og gamle dokumenter i støvede sagsomslag. Arkivalier er imidlertid meget andet og mere end det. I princippet kan man sige, at arkivalier er alle informationsbærende medier, der indeholder den information, som myndighederne opsamler i forbindelse med deres virksomhed. I vore dage findes mere og mere af denne information i forskellige ITsystemer. Et IT-system, hvor der i struktureret form opsamles oplysninger i forbindelse med myndighedernes virke, kaldes i arkivterminologi et elektronisk arkivsystem eller et e-arkivsystem. Et elektronisk arkivsystem er således ethvert system i forvaltningen, som indeholder elektronisk registrering af data, dokumenter eller sager i systematisk form registre, databaser, journaler og ESDH-systemer. Alle offentlige myndigheder i Danmark er omfattet af arkivloven. Arkivloven har til formål at sikre bevaringen af de arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. I tilknytning til arkivloven findes en arkivbekendtgørelse, som uddyber arkivloven, samt yderligere en række bekendtgørelser om f.eks. bevaring og kassation samt regler for aflevering af arkivalier, herunder regler for udarbejdelse af arkiveringsversioner af elektroniske arkivalier. Arkivbekendtgørelsen pålægger enhver myndighed at sikre, at arkivmæssige hensyn varetages. Varetagelsen af arkivmæssige hensyn indebærer, at de bevaringsværdige arkivalier opbevares således, at de efter aflevering til et offentligt arkiv kan stilles til rådighed for myndigheder og offentlighed samt anvendes til forskningsformål. Statens Arkiver Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder 2

3 Når det gælder bevaring af data fra e-arkivsystemer er varetagelsen af arkivmæssige hensyn en mere aktiv proces, end når det gælder bevaring af arkivalier i papirform. Risikoen for datatab og teknologisk forældelse kræver, at der tidligt i et e-arkivsystems levetid må tages højde for sikringen af bevaringsværdige data. Det er den enkelte kommunes ansvar at sikre, at den har en bevaringsstrategi for samtlige e-arkivsystemer, der indeholder bevaringsværdige data. Hvis de bevaringsværdige data er omfattet af persondataloven, skal kommunen endvidere tage initiativ til, at der indgås en aftale med et offentligt arkiv om bl.a. tidspunktet for aflevering. Formålet med denne vejledning er at hjælpe kommunale myndigheder med at varetage arkivmæssige hensyn i forhold til de elektroniske arkivsystemer, så kommunerne kan opfylde arkivlovgivningens krav og sikre, at den bevaringsværdige information, som findes i elektronisk form, kan bevares for eftertiden. Vejledningen er tænkt som et redskab til, at kommunerne kan opstille en strategi for, hvordan e-arkivmæssige hensyn varetages. Vejledningen er udarbejdet af et udvalg bestående af repræsentanter fra Statens Arkiver, Stads- og Kommunearkivarerne, KL og ARF. 2. Overblik For at kommunen kan varetage e-arkivmæssige hensyn kræves dels, at kommunen skaffer sig et overblik over, hvilke elektroniske arkivsystemer, den har; dels, at kommunen ved fremtidige investeringer i nye systemer allerede ved anskaffelsen overvejer, om systemet indeholder bevaringsværdige data, og der derfor skal træffes særlige foranstaltninger til bevaring af data. En gennemgang af reglerne om bevaring og kassation i e-arkivsystemer findes i afsnit 5 i denne vejledning. Faktaboks: Elektroniske arkivsystemer Elektroniske arkivsystemer er en samlet betegnelse for systemer med elektronisk registrering af data i systematisk form (elektroniske registre (databaser)) systemer med elektronisk registrering af sager og dokumenter og arkivering af alle dokumenter på papir (elektroniske journalsystemer) systemer med elektronisk registrering af sager og dokumenter og arkivering af dokumenter både på papir og i elektronisk form (elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (EDH- og ESDH-systemer)) systemer med elektronisk registrering af sager og dokumenter og elektronisk arkivering af alle dokumenter (elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (EDH- og ESDH-systemer)) Statens Arkiver Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder 3

4 Kortlægningen af hvilke elektroniske arkivsystemer (dvs. IT-systemer), der findes i kommunen, skal først og fremmest tjene to formål: 1. Kortlægningen skal skabe grundlaget for en vurdering af, hvilke data der skal bevares for eftertiden, og hvilke der kan slettes, når de ikke længere har retlig eller administrativ betydning. Hvis kommunen har et kommunalt arkiv, bør kortlægningen ske i samarbejde med dette. 2. Kortlægningen skal identificere de systemer, hvor der ud fra arkivmæssige hensyn er særlige behov for at gennemgå rutiner, instrukser etc., f.eks. e-journaler og ESDHsystemer. Kortlægningen indebærer, at man indhenter de oplysninger, der er nødvendige for at afklare, hvilke systemer der skal bevares data fra, herunder først og fremmest hvad er formålet med systemet hvilke data findes i systemet Et skema, der kan anvendes til kortlægning, findes som bilag 1 til denne vejledning. Kortlægningen skal danne grundlag for en mere detaljeret gennemgang af de systemer, der anvendes, og skal give kommunen og det modtagende arkiv et fingerpeg om, hvilke systemers data der skal bevares og hvilke der kan kasseres, når de ikke længere er i administrativ brug i kommunen. Man skal være særligt opmærksom på de systemer, der bruges som søgemidler til sager. F.eks. skal man være meget opmærksom på, at der bør være en klar afgrænsning imellem det, der findes i elektronisk form og det, der evt. findes på papir. De forskellige muligheder: Type Søgemiddel Sager og dokumenter ESDH-system Elektronisk Elektronisk E-journal Elektronisk Papir Manuelt journalsystem Papir Papir Ofte vil der i ESDH-systemer være dokumenter, som findes på papir. Det kan være i orden, hvis der er en klar afgrænsning, f.eks. således, at store dokumenter (efter bestemte kriterier) ikke indscannes; eller således at det kun er sager og dokumenter fra bestemte kontorer eller forvaltningsområder, der findes i elektronisk form: Type Søgemiddel Sager og dokumenter ESDH-system Elektronisk Elektronisk + papir Hvis man har et sådant system, men uden en klar afgrænsning af, hvad der findes i elektronisk form og på papir, bør man så hurtigt som muligt sørge for at få defineret kriterierne for, hvad der findes i hhv. elektronisk form og på papir, og sikre, at lagringsformen bliver ens inden for de enkelte områder. Hvis man således beslutter, at en Statens Arkiver Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder 4

5 bestemt forvaltnings sager skal findes elektronisk, bør alle sager og dokumenter fra og med et bestemt skæringstidspunkt findes elektronisk, mens alle sager og dokumenter fra før skæringstidspunktet findes komplet på papir. Den situation, hvor man på de enkelte områder har blandede sager, hvor nogle dokumenter findes på papir og andre i elektronisk form, giver store problemer både ved intern genfinding og i forhold til senere aflevering til offentligt arkiv og bør derfor undgås, jf. kravet om varetagelse af arkivmæssige hensyn. Faktaboks: Arkivmæssige hensyn Arkivmæssige hensyn er dels omtalt i arkivloven, dels i arkivbekendtgørelsen: Arkivloven: 8. Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på betryggende måde. Stk. 2. Myndighederne skal drage omsorg for, at arkivalier, der er lagret på elektronisk medium, bevares således, at de kan afleveres til offentlige arkiver. Arkivbekendtgørelsen 1. Det påhviler enhver myndighed at sikre sig, at arkivmæssige hensyn varetages. Stk. 2 Ved varetagelse af arkivmæssige hensyn forstås 1) at der træffes forholdsregler til sikring af, at arkivalier kan bevares således, at arkivalierne efter aflevering til offentlige arkiver kan stilles til rådighed for myndigheder og offentlighed samt anvendes til forskningsformål, samt 2) at der træffes forholdsregler til sikring af muligheden for, at kassation af ikkebevaringsværdige arkivalier kan foretages For nærmere anbefalinger vedr. indretning og drift af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer henvises til Vejledning til cirkulære nr. 24 af 8. marts 2002 om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer. Vejledning findes endvidere i Arkivhåndbogen for statslige myndigheder. Reglerne i cirkulæret gælder lige som vejledningen i Arkivhåndbogen kun statslige myndigheder, men kan også med fordel bruges af kommunale myndigheder. 3: Hensyn ved anskaffelsen af elektroniske systemer Når kommunen anskaffer et nyt IT-system, bør det allerede inden anskaffelsen klarlægges, om systemet kommer til at indeholde data, der skal bevares iht. gældende bevaringsbestemmelser, jf. afsnit 5 om bevaring og kassation i e-arkivsystemer. En vejledende liste over IT-systemer, der indeholder data, der skal bevares eller kasseres, kan ses på Statens Arkivers hjemmeside. Kravet om varetagelse af arkivmæssige hensyn (jf. ovenfor) betyder, at bevaringsværdige data til stadighed skal være til stede i en form, så de kan anvendes til forskning i eftertiden, og herunder afleveres til offentligt arkiv. Statens Arkiver Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder 5

6 En egentlig afleveringspligt gælder i første omgang kun hvis det drejer sig om elektronisk lagrede arkivalier, der er omfattet af persondataloven, men alle systemer, der indeholder bevaringsværdige data, skal bevares således, at data kan overføres til en systemuafhængig arkiveringsversion, senest når systemet lukkes eller går ud af administrativ brug. Traditionelt opfattes arkiver ofte som et sted, hvor man placerer gamle sager. Sager, der ikke længere er forvaltningsaktuelle. Arkivmæssige hensyn anses derfor ofte for at være noget, man først skal tage sig af, når sagerne skal i fjernarkiv. Med øget anvendelse af elektroniske systemer er dannelsen af arkiver imidlertid noget der sker i hele den administrative proces, idet myndigheden konstant skal sikre at dokumenterne lagres/arkiveres på betryggende vis. Arkivmæssige hensyn skal derfor allerede overvejes ved anskaffelsen af elektroniske systemer, der danner bevaringsværdige e-arkivalier. Overvejelserne om arkivmæssige hensyn bør medtages som systemkrav i kravspecifikationer, og der bør i den organisatoriske implementering af nye systemer, der indeholder bevaringsværdige data, tages højde for, at data på et tidspunkt skal overføres til en systemuafhængig arkiveringsversion. De arkivmæssige hensyn er forskellige ved anskaffelse af sektorbaserede fagsystemer og tværgående administrative e-systemer. Læs mere herom i afsnit 3.2 og 3.3 nedenfor. Der er dog en række grundlæggende hensyn, der skal tages, uafhængigt af hvilken type system, det drejer sig om. 3.1 De grundlæggende hensyn og anbefalinger Myndigheden skal ved enhver tilrettelæggelse af administrative/organisatoriske processer, der understøttes af IT, afklare: Hvor der dannes e-arkivalier, herunder hvor der fortsat arbejdes med kombinationer af konventionelle (papir-) arkiver samtidig med elektronisk håndtering af data dvs. fuldt elektronisk arkivering, elektronisk journalisering (arkiv på papir) og elektronisk journalisering med sager delvis på papir og delvis elektronisk. Anmeldelse til Datatilsynet af e-arkivsystemer, omfattet af Persondataloven Hvem der er arkivansvarlige - for hele myndigheden og for de enkelte e- arkivsystemer Konverteringsstrategi for de enkelte elektroniske systemer, fx hvordan/hvornår de konverteres (hvornår konverteres dokumenter til afleveringsformater, og hvornår produceres en systemuafhængig arkiveringsversion, jf. bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer) Afleverings- og sletningsstrategi, herunder hvordan den nødvendige dokumentation fremskaffes (procedure ikke kun i forhold til et system, men også i forhold til sektorer, forvaltninger) Statens Arkiver Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder 6

7 Faktaboks: Dokumentation/generel information Iht. bilag 2 til bekendtgørelse nr. 342 skal enhver arkiveringsversion indeholde dokumenter med information om det elektroniske arkivsystems administrative funktion og systemets struktur og funktionalitet. Denne dokumentation betegnes generel information. Det modtagende arkiv fastlægger efter drøftelse med den afleverende myndighed, hvilke dokumenter der skal afleveres. Dokumenterne kan f.eks. være: 1. Administrativ beskrivelse af systemet Dvs. elektroniske dokumenter som kan belyse: Hvorfor systemet er blevet oprettet. Det kan være f.eks. lov, bekendtgørelse eller cirkulære. Hvordan systemet er blevet brugt. Det kan f.eks. være eksempel på skema (med vejledning), der indtastes i systemet, administrativ vejledning i brug af systemet, f.eks. journalvejledning eller instruks, eksempel på udskrift fra systemet fx standardbrev. 2. Systemdokumentation Dvs. elektroniske dokumenter som kan belyse systemets struktur og funktionalitet. F.eks.: Brugerhåndbog (kaldes også brugervejledning eller brugermanual), der giver et samlet overblik over systemet og dets funktioner og i detaljer beskriver, hvordan brugeren skal anvende systemet. Systemdiagrammer som f.eks. ER-diagrammer (Entitets- og relationsdiagrammer). Skærmbilleder (et udsnit af de væsentligste). Det anbefales, at kommunale myndigheder ved anskaffelsen og implementeringen af alle typer elektroniske systemer fokuserer på de arkivmæssige hensyn, herunder - for så vidt data i systemet skal bevares sikrer, at kravspecificeringen ved systemanskaffelsen som minimum indeholder: Sikring af systemuafhængig arkiveringsversion til aflevering, der overholder alle lagrings- og afleveringskrav i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 om systemuafhængige arkiveringsversioner af bevaringsværdige data Nærmere aftale om vilkår i forbindelse med aflevering, herunder betaling for udarbejdelsen af en systemuafhængig arkiveringsversion Den kommunale myndighed bør være opmærksom på, at en arkiveringsversion skal ledsages af en række informationer om arkivskaber, om systemets administrative funktion og anvendelse samt om systemets struktur og funktionalitet. Endvidere er der en række krav til fast opmærkning af felter i arkiveringsversionen, som fremgår af bekendtgørelse nr. 342 om systemuafhængige arkiveringsversioner af bevaringsværdige data. Hvis systemet ikke implementeres som en relationel database, bør den kommunale myndighed være opmærksom på, at dette kan medføre omkostningsforøgende vanskeligheder, når arkiveringsversionen skal produceres. Statens Arkiver Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder 7

8 3.2. Specifikt for fagsystemer Ved specifikke fagsystemer, rettet til løsning af få opgavetyper i forhold til en bestemt målgruppe - og betjent af fagspecialister, skal man bl.a. overveje: Leverandørens anvendelse af fælles standarder (fællesoffentlige anbefalinger fra OIO-XML og krav fra Statens Arkiver) Hvor udbredt systemet er (enkeltkommunesystem eller fælleskommunalt system) o Fælleskommunale systemer med central opsamling af data (primært KMDsystemer) o Flere kommuner, der anvender samme fagsystem standardiseret, har mulighed for at koordinere krav ved anskaffelsen og ressourceindsats ved afleveringer til offentligt arkiv Problemstillingerne er størst for de fagsystemer der bruges enkeltkommunalt, idet fælleskommunale løsninger kan håndteres efter aftale med et offentligt arkiv som samlede afleveringer Specifikt for tværgående administrative systemer Her drejer det sig især om EDH- og ESDH-systemer, som indeholder data fra mange opgaveområder, og som bruges og betjenes af mange forskellige medarbejdergrupper og i forhold til bredere målgrupper. Overholdelsen af arkivmæssige hensyn stiller krav til: Registreringssystematik og registreringspraksis Instruks for at sikre datakvaliteten Kommunen kan ved anskaffelse af ESDH-systemer finde nyttig inspiration i Vejledning til cirkulære nr. 24 af 8. marts 2002 om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer. Reglerne i cirkulæret gælder kun statslige myndigheder, men kan også med fordel bruges af kommunale myndigheder. Kommunen bør endvidere i forbindelse med anskaffelsen forholde sig til fællesoffentlige standardiseringsinitiativer, jf. nedenfor. Bemærk, at en del af det, der påpeges i dette afsnit om arkivmæssige hensyn i forbindelse med anskaffelse og implementering af elektroniske systemer, er problemstillinger i en overgangsfase. Fælles offentlige standardiseringsinitiativer som FESD og OIO forventes, sammen med Statens Arkivers afleveringskrav, at medvirke til en fremtidig systemudvikling, der håndterer store dele af det forberedende arbejde til varetagelse af arkivmæssige hensyn. Faktaboks: FESD og OIO FESD-projektet: Fællesoffentligt Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering udspringer af, at den offentlige sektor varetager mange opgaver, hvor der indgår store mængder sager og dokumenter ofte i relativt komplicerede arbejdsgange. Derfor er der behov for at indføre og vedligeholde systemer, der kan gøre det muligt at håndtere de mange sager og dokumenter på en sikker og effektiv måde. Projektets idé er, at den offentlige sektor går sammen om at skabe det bedst mulige grundlag for løsninger på området for elektronisk sags- og dokumenthåndering, ESDH. Statens Arkiver Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder 8

9 Projektet gennemføres i partnerskab med 11 offentlige organisationer, de såkaldte særtog, der høster de første erfaringer med de valgte systemer og procedurer. Et af formålene med projektet er at understøtte en hurtig udbredelse af velfungerende ESDH-systemer i den offentlige sektor - og dermed medvirke til en vellykket digitalisering af den offentlige forvaltning. FESD fremmer på den måde den overordnede vision for Projekt Digital Forvaltning: At bidrage til at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sektor med høj servicekvalitet, hvor borgere og virksomheder er i centrum Kilde: OIO står for Offentlig Information Online. OIO.dk er en portal for alle der beskæftiger sig med digital forvaltning og implementering af it i den offentlige sektor samt effektivisering af den offentlige kommunikation. På OIO.dk findes en række værktøjer der er med til at sikre grundlaget for og sammenhængen i den offentlige sektors brug af it. Formålet med OIO.dk er primært at samle formidlingen af de mange initiativer og aktiviteter, der vedrører såvel de tekniske aspekter ved digital forvaltning og elektronisk betjening af borgere og virksomheder som de kommunikationsmæssige. OIO sætter fokus på at skabe bedre sammenhæng i den offentlige information og service på nettet. OIO handler med andre ord om digital forvaltning og elektronisk service over for borgere og virksomheder. Men den primære målgruppe for OIO.dk er imidlertid alle de personer i offentlige myndigheder og institutioner og private virksomheder, som arbejder med at udvikle og implementere digital forvaltning og elektronisk service eller beskæftiger sig med offentlig kommunikation. OIO udspringer af det Koordinerende Informationsudvalg (KIU) og er etableret og redigeres i samarbejde mellem stat, amter og kommuner. Kilde: 4 Anvendelse af elektroniske arkivsystemer Forskellen på elektronisk lagring og elektronisk arkivering De kommunale myndigheder skal være opmærksom på, at der er forskel på elektronisk lagring og elektronisk arkivering. Selvom e-post og dokumenter er dannet elektronisk og lagret elektronisk i filer på computeren, serveren eller internettet eller intranettet, er der ikke automatisk tale om elektronisk arkivering. Dokumenter der er lagret i forskellige tekstbehandlingsprogrammer, regneark og lign. er systemafhængige, dvs. at de kun kan læses, hvis man har både den rigtige hardware og software til sin disposition. Det er de offentlige arkivers opgave at sikre, at arkivalierne også er læsbare i fremtiden. Forudsætningen for at bevaringsværdige arkivalier kan afleveres til et offentligt arkiv er derfor, at data konverteres til en systemuafhængig arkiveringsversion. (Jf. kap 6: Aflevering af e-arkivalier) Statens Arkiver Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder 9

10 Det er de kommunale myndigheders ansvar at sikre, at bevaringsværdige elektroniske arkivalier placeres i elektroniske arkivsystemer, der er sikret bevaring. Forvaltningsarkivets anvendelighed som historisk arkiv Et godt og velfungerende forvaltningsarkiv vil automatisk resultere i et godt historisk arkiv. Der skal således ikke tages særlige hensyn til indholdet af det historiske arkiv i arkivdannelsesfasen. Den kvalitetssikring af den daglige anvendelse af det elektroniske arkivsystem, der bør ske af hensyn til forvaltningsarkivet anvendelighed, vil ligeledes sikre systemets historiske anvendelighed. Forvaltningslovgivningens krav M.t.h. EDH og ESDH-systemer skal den kommunale myndighed være opmærksom på, at forvaltningslovgivningen kræver, at offentlige myndigheders arkivsystemer er indrettet på en måde, som sikrer præcis og fyldestgørende fremfinding af sagligt sammenhørende dokumenter. Anvendelsen af et traditionelt sagsbegreb og en journalplan er én måde at sikre sammenhængen mellem de dokumenter, der dokumenterer et forvaltningsmæssigt hændelsesforløb. Den funktion i systemet, der sikrer sammenholdelses af sagligt sammenhørende dokumenter, skal kunne overføres til en arkiveringsversion, der er baseret på en relationel databasemodel. Instruks for anvendelsen af systemet For at sikre at systemet bliver brugt på en ensartet måde, og at datakvaliteten bliver så høj som muligt, bør der udarbejdes en instruks. Instruksen bør indeholde følgende emner: A. fremfindingssystemet (f. eks. journalplan eller emneplan) 1) en beskrivelse af fremfindingssystemet 2) regler for vedligeholdelse af fremfindingssystemet, herunder fastlæggelse af hvem der har ansvaret for vedligeholdelsen af fremfindingssystemet B. procedure for registrering 1) hvilke oplysninger skal registreres om dokumenter og evt. sager 2) hvordan er proceduren for registrering, herunder hvem har ansvaret for registreringen og evt. kontrol af registreringen C. beskrivelse af skanningsprocedure 1) hvem har ansvaret for skanningen og evt. kontrol af skanningen 2) hvad skal ikke skannes 3) retningslinjer for farvedokumenter m.v. Når der skal laves en arkiveringsversion, skal alle dokumenter konverteres til TIFF. Hvis der er betydningsbærende farver/gråtoner, skal dokumentet også indgå i arkiveringsversionen med farver/gråtoner. Hvis farver/gråtoner ikke har betydning for forståelsen af dokumentets indhold, må de gerne indgå i arkiveringsversionen i sort/hvid. Det kan få meget stor betydning for størrelsen af de dokumenter, der skal afleveres til arkiv, om de kan afleveres i sort/hvid eller ej. Det anbefales derfor stærkt, at der opstilles procedurer for, hvordan dokumenter med Statens Arkiver Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder 10

11 betydningsbærende farver/gråtoner kan identificeres i forbindelse med udarbejdelsen af en arkiveringsversion. D. beskrivelse af procedure for registrering og arkivering af dokumenter, som ikke skannes eller kun skannes delvist. 1) hvordan registrerer man dokumenter, som kun findes på papir 2) hvordan registrerer man dokumenter, som delvist findes på papir 3) hvor og hvordan arkiveres dokumenter, der ikke skannes Det bemærkes, at dokumenter der er skannet til et EDH- eller ESDH-system, kan kasseres, når der ikke længere er et administrativt eller retligt behov for bevaring. Det vil dog ofte være hensigtsmæssigt at gemme indskannede dokumenter i en nærmere defineret periode, f.eks. indtil der er foretaget en kvalitetskontrol af indskanningen. E. beskrivelse af hvilke dokumentformater (fx Word-dokumenter, RTF, TIFF m.v.), der arkiveres i systemet samt procedure for konvertering af dokumenter til arkiveringsversionens dokumentformat. Den kommunale myndighed skal være opmærksom på, at der i systemer med elektronisk arkivering kan være fare for, at der sker datatab og dataforvanskning af såvel dokumenternes udseende som indhold. For det første kan det skabe tvivl om kommunens forvaltning. For det andet kan det betyde, at der ikke kan genereres en fyldestgørende arkiveringsversion i det dokumentformat, som er tilladt ved aflevering til et offentligt arkiv. Se mere om forholdsregler mod datatab og dataforvanskning i Vejledning til cirkulære nr. 24 af 8. marts 2002 om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer, s. 13f. Afgrænsning mellem papirarkivering og elektronisk arkivering Det anbefales, at den kommunale myndighed sikrer en klar emnemæssig og organisatorisk afgrænsning mellem de områder, hvor der anvendes papirarkivering, og de områder, hvor der anvendes elektronisk arkivering. Inden for et sagsområde med papirarkivering bør alle dokumenter være arkiveret på papir. Inden for et sagsområde med elektronisk arkivering bør alle dokumenter være arkiveret elektronisk. Ved overgang til elektronisk arkivering bør man derfor på en given dato holde op med at lægge papirdokumenter ind i de gamle papirsager. Kun dokumenter, som af tekniske grunde ikke lader sig indskanne, bør herefter arkiveres på papir. Periodeskift Det anbefales at elektroniske journalsystemer, EDH- og ESDH-systemer opdeles i arkivperioder. En arkivperiode er typisk på ca. 5 år, men man kan også vælge f.eks. 4- årige perioder, så det svarer til kommunernes valgperioder. De indlysende fordele ved periodeskift er, at et periodeskift gør det muligt: Statens Arkiver Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder 11

12 entydigt at arkivere og senere slette data, som ikke er i administrativ brug. Herved bliver det muligt at sikre overholdes af persondatalovens sletningsfrister, reducere udgifterne til lagring af elektroniske data og i nogle tilfælde gør søgninger hurtigere. entydigt at arkivere og senere kassere eller aflevere papirdokumenter- og sager, som ikke er i administrativ brug. at undgå "evighedssager" (og dernmed overholde intentionen i arkivlovens tilgængelighedsfrister) at revidere registreringssystematikken Et periodeskift uden overlapningssperiode i et arkivsystem med elektronisk arkivering indebærer, at man på en fastlagt dato: Lukker registreringsdelen af systemet Ophører med at knytte dokumenter til sagsregistreringerne i systemet Opretter en ny tom registreringsdel for den nye periode Opretter nye sagsregistreringer i registreringsdelen af systemet til de sager der skal videreføres Opretter alle nye sager i den nye registreringsdel Knytter alle nye dokumenter til sagsregistreringer i den nye version Et periodeskift med overlapningssperiode i et elektronisk arkivsystem med elektronisk arkivering indebærer, at man på en fastlagt dato: Opretter en ny tom registreringsdel for den nye periode Ophører med oprettelsen af nye sagsregistreringer i den gamle registreringsdel af systemet Fortsat registrerer nye dokumenter til verserende sager i den gamle registreringsdel, og knytter dokumenterne til de gamle sagsregistreringer Opretter alle nye sager i den nye registreringsdel Registrerer dokumenter til nye sager i den nye registreringsdel Ved overlapningsperiodens afslutning genoprettes alle verserende sager i den nye registreringsdel 5 Bevaring og kassation Hvad skal bevares? Det er rigsarkivaren der fastsætter, hvilke elektroniske arkivalier der skal bevares. Rigsarkivarens afgørelser vedr. bevaring og kassation i elektroniske arkivsystemer udmøntes i bekendtgørelser. Kommunalbestyrelsen eller dermed sidestillede organer kan træffe afgørelse om, at arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af kommunale myndigheder, bevares i videre omfang end fastsat af rigsarkivaren. Det betyder, at den enkelte kommune skal være opmærksom på, at der ud over de nedenfor nævnte bekendtgørelser kan være beslutninger om særlig kommunal bevaring. Statens Arkiver Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder 12

13 Statens Arkiver fører tilsyn med de kommunale myndigheders bevaringspligt, herunder at bevaringen af data sker på en sådan måde, at der kan ske aflevering til et offentligt arkiv i henhold til reglerne herom i bekendtgørelse nr. 342 (afleveringsbekendtgørelsen). Hvor en kommune har oprettet en arkivinstitution, tilrettelægger Statens Arkiver tilsynet i samråd med vedkommende kommunale arkiv. Det skal understreges, at det er tale om bevaring af data fra elektroniske arkivsystemer og ikke bevaring af softwaren eller programmellet. Primærkommunerne og kommunale fællesskaber For primærkommunernes og de kommunale fællesskabers vedkommende er bestemmelser om bevaring og kassation fastsat i bekendtgørelse nr af 28. september Bekendtgørelsen omfatter både papirarkivalier og e-arkivalier. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune For Københavns og Frederiksberg kommuner er bestemmelser om bevaring og kassation af data fra elektroniske arkivsystemer med personoplysninger fastsat i bekendtgørelse nr. 330 af 29. april Bekendtgørelsen omfatter kun elektroniske arkivsystemer med personoplysninger. Bestemmelser om bevaring af data fra elektroniske arkivsystemer, der ikke indeholder personoplysninger, er p.t. ikke udmøntet i en bekendtgørelse. Bornholms Regionskommune For Bornholms Regionskommune er bestemmelser om bevaring og kassation af data fra elektroniske arkivsystemer med personoplysninger fastsat i bekendtgørelse nr. 331 af 29. april Bekendtgørelsen omfatter kun elektroniske arkivsystemer med personoplysninger. Bestemmelser om bevaring af data fra elektroniske arkivsystemer, der ikke indeholder personoplysninger, er p.t. ikke udmøntet i en bekendtgørelse. Amtskommuner For amtskommunernes vedkommende er bestemmelser om bevaring og kassation fastsat i bekendtgørelse nr. 575 af 16. juni Bekendtgørelsen omfatter både papirarkivalier og e-arkivalier. Bemærk, at for Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne er bestemmelserne udformet som bevarings- og kassationsbestemmelser. Det vil sige, at data i systemer, der ikke specifikt er nævnt som systemer, der må kasseres, ikke må slettes, før der er indhentet en kassationsbemyndigelse fra Statens Arkiver. For primærkommunerne og Bornholms regionskommune er der lavet rene bevaringsbestemmelser. Det vil sige, at data i systemer, der ikke specifikt er nævnt som bevaringsværdige, må kasseres, når der ikke længere er retlige eller administrative grunde til at bevare dem. Statens Arkiver Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder 13

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT TU1.UT TUFormålUT TU2.UT TUBeskrivelseUT Statens Arkiver Notat Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT Dato: 04.10.2010 Sagsnr.: 2008-007379 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Digitale medier, formater og langtidsbevaring. Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014

Digitale medier, formater og langtidsbevaring. Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014 Digitale medier, formater og langtidsbevaring Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014 Agenda (tilrettes) Historisk rids fra masseproduktion af papir til masseproduktion af data. Statens Arkivers

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. 1. Bevaringsværdigt

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 11 Kommunikation mellem flere SUP-databaser Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune Udkast IT Sikkerhedspolitik for Tønder kommune Side 1 af 13 Indhold Version.... 3 Indledning... 4 Formålet med IT Sikkerhedspolitikken.... 4 Hvem er omfattet af IT Sikkerhedspolitikken.... 5 Ansvar og

Læs mere

Referat. Statens Arkiver

Referat. Statens Arkiver Referat Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. august 2014 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: vicedirektør Kirsten Villadsen, specialkonsulent

Læs mere

Digital bevaring status og viden 2014

Digital bevaring status og viden 2014 Digital bevaring status og viden 2014 Indledning I dag dokumenterer den offentlige forvaltning næste udelukkende sit arbejde digitalt, enten i et ESDHsystem og/eller i fagsystemer. Det samme gælder mange

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere