Skive Kommune Natur- og miljøtilstand i Skive-Karup Å i forlængelse af regulativbestemt oprensning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommune Natur- og miljøtilstand i Skive-Karup Å i forlængelse af regulativbestemt oprensning"

Transkript

1 Rekvirent Natur og Miljø Teknisk Forvaltning Kirke Allé 1 Ramsing 7860 Spøttrup Jens Ejner Jørgensen Telefon Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon Sag Projektleder Bjarne Moeslund Kvalitetssikring Viggo Mahler Revisionsnr. Endelig Godkendt af Henrik Vest Sørensen Udgivet November 2009 i forlængelse af regulativbestemt oprensning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund Fremgangsmåde Strækninger Undersøgelsesstationer Undersøgelseselementer Grøn kølleguldsmed Bæklampret og flodlampret Vandløb med vandplanter Smådyrsfaunaen Resultater Grøn kølleguldsmed Lampretlarver Smådyrsfauna og DVFI Vandplanter Samlet vurdering Bilag 1 Oversigt over resultaterne af undersøgelserne af smådyrsfaunaen Bilag 2 Oversigt over resultaterne af vegetationsundersøgelsen /27

3 1 Baggrund konstaterede ved en kontrolopmåling i 2006, at Skive-Karup Å opstrøms Skive by ikke overholdt vandløbsregulativets krav til bundbredden. Årsagen hertil var dannelse af faste brinkfødder i begge sider af åen. Kommunen gennemførte i forlængelse af denne konstatering en maskinoprensning af åen på en ca. 2,5 km lang strækning for at bringe bundbredden i overensstemmelse med regulativets bestemmelser. Oprensningen blev gennemført i oktober Ved oprensningen blev det tilstræbt at fjerne materiale skiftevis i den ene og den anden side af vandløbet. Der blev fjernet maksimalt 6-8 meter aflejringer/brinkfødder. Visse steder blev der også fjernet materiale fra vandløbets bund. Den oprensede strækning er en del af EU Habitatområde nr. H 40, for hvilket udpegningsgrundlaget er: 1037 Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) 1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) 1355 Odder (Lutra lutra) 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 3260 Vandløb med vandplanter 4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 6230* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 7220* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 7230 Rigkær Af særlig relevans for den oprensede strækning er habitatarterne grøn kølleguldsmed, bæklampret og flodlampret samt habitatnaturtypen vandløb med vandplanter. Dertil kommer, at grøn kølleguldsmed er en Bilag IV-art, det vil sige en strengt beskyttet art. Strækningens status som habitatområde betyder, at vandløbet som naturtype og dets indhold af særligt beskyttede arter ikke må påvirkes, så bevaringstilstanden forringes, idet formålet med udpegningen er, at gunstig bevaringstilstand for de særlige naturtyper og arter bevares eller genoprettes. De kommende naturplaner forventes at indeholde en nærmere redegørelse for, hvordan bevaringstilstanden for såvel naturtyperne som for arterne skal bedømmes og vurderes. I og med at planerne endnu ikke er offentliggjort, kender man ikke de eksakte definitioner af gunstig bevaringstilstand, og det er derfor ikke muligt at vurdere konsekvenserne af den gennemførte oprensning i forhold til konkrete bestemmelser og kriterier. Som konsekvens heraf har valgt at lade gennemføre en undersøgelse af strækningen i henseende til de relevante dele af udpegningsgrundlaget - grøn kølleguldsmed, bæklampret og flodlampret samt naturtypen vandløb med vandplanter, og - som reference for de mulige effekter af oprensningen på udpegningsgrundlaget - at anvende en tilsvarende lang og ikkeoprenset strækning umiddelbart opstrøms den oprensede strækning. 3/27

4 Denne rapport indeholder en redegørelse for de gennemførte undersøgelser og en vurdering af resultaterne af disse med fokus på de mulige effekter af oprensningen på udpegningsgrundlaget samt på opfyldelsen af målsætningen for vandløbskvaliteten. 4/27

5 2 Fremgangsmåde 2.1 Strækninger Den oprensede strækning har en længde på ca. 2,5 km og er beliggende nord for Omfartsvejen (Ringvej Syd). Referencestrækningen har ligeledes en længde på ca. 2,5 km og er beliggende umiddelbart opstrøms den oprensede strækning. 2.2 Undersøgelsesstationer På hver af de to strækninger er der udlagt 3 undersøgelsesstationer, se figur 2.1. Undersøgelsesstationerne er på hver af de to strækninger placeret således, at risikoen for randeffekter er mindst mulig. Figur 2.1. Oversigt over beliggenheden af undersøgelsesstationerne på den oprensede strækning (Str.1-3) og på den opstrøms herfor beliggende referencestrækning (Ref. 1-3). 2.3 Undersøgelseselementer Undersøgelsen retter sig mod de relevante dele af udpegningsgrundlaget på den oprensede strækning, det vil sige arterne grøn kølleguldsmed, bæklampret og flodlampret samt naturtypen vandløb med vandplanter. Der- 5/27

6 udover er der til beskrivelse af effekten af oprensningen på miljøtilstanden foretaget undersøgelse af smådyrsfaunaen på hver af de 3+3 stationer Grøn kølleguldsmed Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en forskrift for undersøgelse og vurdering af bevaringstilstanden for grøn kølleguldsmed. Undersøgelsen er derfor gennemført på følgende måde: På hver af de 3+3 stationer er der i hver side af vandløbet foretaget 10 enkeltspark i kantzonen. Det ophvirvlede materialer er opsamlet ved hjælp af en standardketsjer med maskevidde 0,5 mm og den samlede prøve er efterfølgende konserveret i 96% ethanol. De 6 konserverede prøver er efterfølgende undersøgt i laboratoriet og alle guldsmedelarver er frasorteret til efterfølgende artsbestemmelse. Larver af grøn kølleguldsmed er opdelt i to grupper, dels fuldt udvoksede larver og dels yngre larver, med henblik på at muliggøre vurdering af bestandsstrukturen på de enkelte stationer. Prøverne til bestemmelse af tætheden af larver af grøn kølleguldsmed blev indsamlet den 20. april Bæklampret og flodlampret Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en forskrift for undersøgelse og vurdering af bevaringstilstanden for hverken bæklampret eller flodlampret. Undersøgelsen er derfor gennemført på følgende måde, idet tætheden af lampretlarver i sedimentet antages at afspejle bestandsstørrelsen: På hver af de 3+3 stationer er der langs en linje på tværs af vandløbet indsamlet sedimentprøver for hver løbende meter ved hjælp af et Kajak-rør med et tværsnitsareal på 20,83 cm 2. Kajak-prøverne er puljet og derefter konserveret i 96 % ethanol. De konserverede prøver er sorteret i laboratoriet. Prøverne til bestemmelse af tætheden af lampretlarver blev indsamlet den 20. april På grund af et total fravær af lampretlarver i alle prøverne, var den planlagte skelnen mellem bæklampret+flodlampret og havlampret ikke mulig. På tilsvarende vis var den planlagte sammenligning mellem den oprensede strækning og referencestrækningen ikke mulig på grundlag af arealspecifikke larvetætheder. På grund af det totale fravær af lampretlarver i forårsprøverne blev der i forbindelse med vegetationsundersøgelserne i august gennemført en mindre omfattende prøvetagning efter lampretlarver. Også denne prøvetagning var resultatløs, idet der ikke var lampretlarver i nogen af de indsamlede prøver Vandløb med vandplanter Der foreligger endnu ingen metode til beskrivelse og vurdering af bevaringstilstanden for naturtypen vandløb med vandplanter. Undersøgelsen er derfor gennemført på følgende måde: Den oprensede strækning og referencestrækningen er opdelt i 9 henholdsvis 10 delstrækninger af ca. 250 meters længde. På hver af disse delstrækninger er der foretaget en visuel beskrivelse af artssammensætningen og en visuel 6/27

7 bedømmelse af dækningsgraden af hver enkelt art samt af undervandsvegetationens samlede dækningsgrad. Feltbedømmelserne af undervandsvegetationen blev foretaget den august Effekten af oprensningen er bedømt dels på grundlag af forskelle i artssammensætningen og på grundlag af forskelle i arternes dækningsgrader og den samlede dækningsgrad af undervandsvegetationen på den oprensede strækning henholdsvis referencestrækningen Smådyrsfaunaen Der er her i landet lang tradition for at bedømme vandløbskvaliteten på grundlag af smådyrsfaunaen. Faunaprøverne indsamles almindeligvis efter en vedtaget forskrift, og vandløbskvaliteten udtrykkes for nærværende gennem Dansk VandløbsFauna Indeks (DVFI). Faunaprøver til beskrivelse af smådyrsfaunaens sammensætning og til beregning af DVFI er derfor i nærværende undersøgelse indsamlet og oparbejdet efter den gældende tekniske forskrift. Dog skal det nævnes, at der på grund af mangel på faste substrater på såvel den oprensede strækning som på referencestrækningen ikke er indsamlet pilleprøver på nogen af de 3+3 stationer. Prøverne blev indsamlet den 20. april Effekten af oprensningen er bedømt dels på grundlag af de kvantitative og kvalitative forskelle mellem den oprensede stækning og referencestrækningen og dels på grundlag af DVFI-værdierne på de to strækninger. 7/27

8 3 Resultater Indsamlingen af prøver til beskrivelse af smådyrsfaunaen, tætheden af grøn kølleguldsmed og tætheden af lampretlarver samt undersøgelserne af vandløbsvegetationen blev gennemført ved lave vandstande, hvilket gjorde det muligt at vade i hele åens bredde. Klart vand gjorde det endvidere muligt at se bunden overalt. Prøveindsamlingen og vegetationsundersøgelsen blev derfor gennemført under noget nær ideelle forhold. Allerede i forbindelse med prøveindsamlingen i april stod det klart, at hele den centrale bundflade mellem de vegetationsbevoksede bredder og kanter er meget fattig på liv, såvel planter som dyr, og at smådyrsfaunaen i al væsentlighed er begrænset til de vegetationsbevoksede bredder og kanter. Denne meget uensartede fordeling skyldes med stor sandsynlighed, at sandbunden mellem bredderne og kanterne er meget ustabil og derfor et uegnet levested for såvel de fleste af vandløbets smådyrsarter som for lampretlarver. Også for vandplanternes vedkommende var forekomsterne ude på bunden meget ringe ved prøvetagningen i april. Samme forhold gjorde sig gældende ved vegetationsundersøgelsen i august. 3.1 Grøn kølleguldsmed Undersøgelsens resultater er vist i tabel Station Fuldt udvoksede larver Yngre larver Oprensede strækning Str Str Str Referencestrækning Ref Ref Ref Tabel Oversigt over antallet af larver af grøn kølleguldsmed på de tre stationer på den oprensede strækning henholdsvis de tre stationer på referencestrækningen. 1 prøve består af 10 sparkninger på en 10 meter lang strækning i begge sider af vandløbet. Til belysning af, hvordan oprensningen har påvirket bestanden på oprensningstidspunktet, er der skelnet mellem fuldt udvoksede larver og yngre larver, idet de voksne larver må formodes at have overlevet oprensningen, mens yngre larver for en dels vedkommende må formodes at være kommet til efter oprensningen, dels på grundlag af æglægning i 2008 og dels som følge af naturlig drift. Med forbehold for den usikkerhed, der skyldes prøvetagningsmetoden, synes der at være færre fuldt udvoksede larver på den oprensede strækning end på referencestrækningen. Denne mulige forskel skyldes sandsynligvis, at oprens- 8/27

9 ningen for en stor dels vedkommende har drejet sig om at fjerne de brednære sandaflejringer (brinkfødder), hvortil larverne er knyttet. Antallet af yngre larver var ganske højt på både den oprensede strækning og på referencestrækningen, og bortset fra et afvigende højt antal i én af prøverne på referencestrækningen, var antallet i al væsentlighed ens på de to strækninger. Denne ensartethed skyldes sandsynligvis, at drift og naturlig spredning i nedstrøms retning har udlignet de forskelle, der måtte være opstået som følge af oprensningen. Dertil kommer, at oprensningen næppe har fjernet alle individerne på den oprensede strækning. Det er vurderingen, at selvom oprensningen formodentlig har bevirket opgravning af et stort antal larver af grøn kølleguldsmed, så har der ikke kunnet påvises nogen åbenlys ændring af larvetætheden, set i forhold til referencestrækningen. Undersøgelsen har dermed ikke umiddelbart kunnet bekræfte litteraturens angivelser af artens store sårbarhed overfor fysiske forstyrrelser af levestederne. Det kan hænge sammen med, at den fysiske forstyrrelse, som oprensningen udgjorde, er lille, set i forhold til den forstyrrelse, som den meget store sandvandring i den nedre del af åen til stadighed udgør. 3.2 Lampretlarver Der blev ikke registreret lampretlaver ude på vandløbsbunden, hverken på den oprensede strækning eller på referencestrækningen, se tabel Station Antal kajakrør Antal lampretlarver Oprensede strækning Str Str Str Referencestrækning Ref Ref Ref Tabel Oversigt over resultaterne af lampretlarveundersøgelserne. Mens der således slet ikke blev registreret lampretlarver ude på bunden, blev der registreret få lampretlarver i forbindelse med prøvetagningen (smådyrsfauna og grøn kølleguldsmed) i bredzonen i april. En fornyet, men mindre omfattende prøvetagning i forbindelse med vegetationsundersøgelserne i august gav samme negative resultat, idet der heller ikke ved den lejlighed blev registreret lampretlarver i sandbunden. Men igen blev der registreret enkelte larver i bredzonens grødebræmmer. Det er vurderingen, at fraværet af lampretlarver ude på bunden på såvel den oprensede strækning som på referencestrækningen hænger nøje sammen med, at sandbunden i det meste af vandløbsprofilet er ustabil og efter alt at dømme fattig på det organiske materiale, som larverne lever af. Dertil kommer, at der stort set ikke findes bevoksninger af undervandsplanter (grødeøer) 9/27

10 ude på vandløbsbunden. Lampretlarverne er derfor henvist til at leve i bredzonens smalle grødebræmmer. 3.3 Smådyrsfauna og DVFI I forbindelse med indsamlingen af faunaprøverne var det meget iøjnefaldende, at alle delprøverne fra den åbne, sandede del af vandløbsbunden var stort set uden indhold af smådyr. Forekomsten af disse var i al væsentlighed begrænset til de brednære bræmmer af grøde. På alle stationer var der en total mangel på faste substrater, hvorfor der ikke kunne indsamles pilleprøver. Resultaterne af undersøgelsen af smådyrsfaunaen er vist i bilag 1. I lighed med de øvrige faunaundersøgelser viste også undersøgelserne af smådyrsfaunaen, at der ikke var større forskelle mellem den oprensede strækning og referencestrækningen. Det er på den baggrund ikke overraskende, at der heller ikke er større forskelle mellem de to strækninger med hensyn til DVFI, se tabel Station DVFI Oprensede strækning Str. 1 7 Str. 2 6 Str. 3 7 Referencestrækning Ref. 1 6 Ref. 2 7 Ref. 3 6 Tabel Oversigt over de beregnede DVFI-værdier på den oprensede strækning og på referencestrækningen i Skive-Karup Å. Det er vurderingen, at selvom smådyrsfaunaen på begge strækninger i al væsentlighed er begrænset til bredzonens grødebræmmer, så har oprensningen ikke bevirket afgørende ændringer af hverken artssammensætningen eller individtætheden. Det tolkes på den måde, at såvel rekolonisering på grundlag af æglægning som den nedstrøms drift fra opstrøms strækninger har bevirket en hurtig neutralisering af oprensningen. Hvortil kommer, at oprensningen næppe har fjernet alle smådyrene. Forklaringen på, at DVFI-værdien varierer lidt på begge strækninger, er, at der er forskelle mellem stationerne med hensyn til forekomsten af nøgegruppe-1- arter forskelle der kan tilskrives den naturlige variation i arternes forekomst og udbredelse. Både den oprensede strækning og referencestrækningen er målsat som B 2 laksefiskevand med krav om en DVFI-værdi på mindst 6. Undersøgelserne viser på den baggrund, at der er målopfyldelse på begge strækninger, og at oprensningen ikke har bragt den oprensede strækning uden for målopfyldelse. 10/27

11 3.4 Vandplanter Vandet var på undersøgelsestidspunktet helt klart, og da vandstanden tilmed var lav, kunne al undervandsvegetation let observeres og beskrives via vandoverfladen, dels fra bredderne og dels ved vadning i vandløbet. Undersøgelsens resultater er vist i bilag 2. På den oprensede strækning var undervandsvegetationen fortrinsvis begrænset til bredzonen. Nederst på den oprensede strækning var der dog også spredte bevoksninger ude på bunden. Bevoksningerne var for hovedpartens vedkommende dannet af enkelt pindsvineknop og almindelig vandpest. Samtlige øvrige registrerede arter havde en langt mere sparsom og spredt forekomst, om end der pletvis var enkelte større bevoksninger af vandranunkel. Undervandsvegetationens samlede dækningsgrad var størst på den nedre del af den oprensede strækning (5-15 %) og mindst på den øvre del (0,1-0,5 %). Den gennemsnitlige dækningsgrad på den oprensede strækning var knap 4 %. På referencestrækningen var undervandsvegetationen fuldstændig begrænset til bredzonen. Bevoksningerne var næsten udelukkende dannet af almindelig vandpest og enkelt pindsvineknop. Samtlige øvrige registrerede arter havde meget sparsom og spredt forekomst. Undervandsvegetationens samlede dækningsgrad var størst på den nedre del af referencestrækningen (1-2 %) og mindst på den øvre del (0,1%). Den gennemsnitlige dækningsgrad på strækningen var ca. 0,6 %. Sammenligner man vegetationen på de to strækninger er der kun ringe forskel på artssammensætningen. Lidt overraskende var der lidt flere arter på den oprensede strækning. Tilsvarende overraskende er det, at undervandsvegetationens dækningsgrad var signifikant højere på den oprensede strækning end på referencestrækningen et forhold der dog alene skyldes de høje dækningsgrader på den nedre del af den oprensede strækning. Det er ikke umiddelbart indlysende, hvad der betinger disse højere dækningsgrader. Undersøgelsen giver anledning til at konkludere, at den gennemførte oprensning ikke har bevirket en markant forandring af undervandsvegetationen i negativ retning, hverken kvalitativt eller kvantitativt. Omvendt skal den højere dækningsgrad på den nedre del af den oprensede strækning og det højere artsantal på den oprensede strækning næppe alene ses som et positivt resultat af oprensningen. Det kan dog ikke udelukkes, at den øgede bundbredde og den deraf følgende mindre vandhastighed har nedsat sandvandringen tilstrækkelig meget til, at det har været til gavn for undervandsvegetationen. 11/27

12 4 Samlet vurdering De gennemførte undersøgelser har samstemmende vist, at hovedparten af bundfladen på både den oprensede strækning og på referencestrækningen er meget fattig på liv. Såvel undervandsvegetationen som smådyrsfaunaen og lampretlarverne var og er begrænset til et meget smalt bælte langs bredderne. Denne usædvanlige fordeling skyldes utvivlsomt, at hovedparten af bundfladen består af sand, og at sandet er i stadig bevægelse to forhold der i forening gør den centrale del af bundfladen næsten helt uegnet som levested for såvel planter som dyr. Den meget uens fordeling af det biologiske indhold betyder, at de centrale bundflader er meget lidt følsomme overfor oprensning, mens bredzonerne er meget følsomme. Man kunne på den baggrund formode, at den gennemførte oprensning af strækningens brednære sandaflejringer (brinkfødder) ville være tydeligt afspejlet i såvel faunaen som floraen, men det har vist sig ikke at være tilfældet. Hverken med hensyn til smådyrsfaunaen, tætheden af grøn kølleguldsmed, tætheden af lampretlarver eller undervandsvegetationens artssammensætning og dækningsgrad har de gennemførte undersøgelser påvist forskelle mellem de to strækninger, der med sikkerhed kan tilskrives den gennemførte oprensning. For faunaens vedkommende er en mulig forklaring, at oprensningen ikke har fjernet så stor en del af individerne, som man umiddelbart skulle tro, men en nærmere vurdering af dette forhold er ikke mulig ud fra den gennemførte undersøgelse. En anden mulig forklaring er, at der efter oprensningen er sket en hurtig naturlig genindvandring fra både den opstrøms og den nedstrøms beliggende strækning, dels som følge af aktiv spredning (æglægning) og dels som følge af passiv spredning (= den nedstrøms drift). Medvirkende årsag kan også være, at oprensningen blev tilstræbt gennemført skiftevis i den ene og den anden side af vandløbet. Med hensyn til vegetationen er forklaringen sandsynligvis den, at spredningsenheder (skud, stængelfragmenter og frø) fra opstrøms beliggende strækninger er drevet ind på den oprensede strækning, hvor de har fået rodfæste i bredzonen. Uanset årsagerne kan det på grundlag af de gennemførte undersøgelser konstateres, at oprensningen ikke har påført vandløbets miljøtilstand og naturindhold nogen åbenlys og varig skade. Hverken i forhold til strækningens status som Natura 2000-vandløb eller i forhold til målsætningen for vandløbet. I forhold til eventuelle fremtidige oprensninger er det vigtigt at være opmærksom på, at den hurtige neutralisering af effekterne af oprensningen kan skyldes både strækningens korte længde og beliggenheden nederst i åen. Og at oprensningen blev gennemført skiftevis i den ene og den anden side af åen. 12/27

13 Havde oprensningen berørt en længere strækning, og havde oprensningen overalt fundet sted i begge sider af åen, er det ikke sikkert, at effekterne på faunaen og floraen ville have været tilsvarende små. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at jo længere tid der går mellem oprensninger, desto større en del af tiden vil faunaen og floraen være upåvirket af indgreb. Hyppige oprensninger kan derfor godt have mere udtalte negative effekter på faunaen og floraen. 13/27

14 5 Bilag 1 Oversigt over resultaterne af undersøgelserne af smådyrsfaunaen 14/27

15 15/27

16 16/27

17 17/27

18 18/27

19 19/27

20 20/27

21 21/27

22 22/27

23 23/27

24 24/27

25 25/27

26 26/27

27 6 Bilag 2 Oversigt over resultaterne af vegetationsundersøgelsen Segment Zone Fra Til E N E N 1 32V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Oversigt over positionerne for begyndelses- og endepunkterne for segmenterne i vegetationsundersøgelserne, jf. omstående tabeller. Segment 1-9 er beliggende på den oprensede strækning, og segment er beliggende på referencestrækningen. Dækningsgraden af de enkelte arter er angivet efter følgende skala: 1 = >0-5% 2 = >5-25% 3 = >25-50% 4 = >50-75% 5 = >75-95% 6 = >95-100% Graden af mosaikdannelse i bevoksningerne af undervandsplanter er angivet efter følgende skala: 0 = ingen mosaikdannelse 1 = svag mosaikdannelse 2 = moderat mosaikdannelse 3 = udtalt mosaikdannelse 27/27

28 Vandløb Dato Undersøgt af Strækning Karup Å Bjarne Moeslund Oprenset strækning Delstrækning fra Delstrækning til N E N E Beskrivelse: Omfartsvejen Beskrivelse: Koholm Å Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Segment 7 Segment 8 Segment 9 Segment 10 ART Enkelt pindsvineknop Almindelig vandpest Svømmende vandaks Vandranunkel Grønne trådalger Smalbladet mærke Kruset vandaks 1 1 Fladfrugtet vandstjerne Kors-andemad 1 1 Liden andemad Grenet pindsvineknop Tykskulpet brøndkarse Gul Iris Tæppegræs Samlet dækningsgrad (%) ,5 0,1 0,1 0,1 Mosaik (0-3) Vandløb Dato Undersøgt af Strækning Karup Å N Delstrækning fra E Bjarne Moeslund N Delstrækning til Referencestrækning E Beskrivelse: ca. 2,5 km opstr. Omfartsvejen Beskrivelse: Omfartsvejen Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Segment 7 Segment 8 Segment 9 Segment 10 ART Enkelt pindsvineknop Almindelig vandpest Svømmende vandaks 1 1 Vandranunkel Grønne trådalger Smalbladet mærke Kruset vandaks Fladfrugtet vandstjerne Kors-andemad Liden andemad Grenet pindsvineknop 1 Tykskulpet brøndkarse Gul Iris Tæppegræs 1 Samlet dækningsgrad (%) ,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 Mosaik (0-3) /1

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande TEKNIK OG MILJØ Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Dato: 18. april 2013 Udtalelse om arealer beliggende i

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att.

Læs mere

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 20. maj 2010 Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet EU s habitatdirektiv udpeger en række

Læs mere

NOTAT. Grødeskæring efter Aalborgmetoden. Projektnummer Ekspertvurdering af Aalborgmetoden. Peter Munk Andersen.

NOTAT. Grødeskæring efter Aalborgmetoden. Projektnummer Ekspertvurdering af Aalborgmetoden. Peter Munk Andersen. NOTAT Projekt Grødeskæring efter Aalborgmetoden Projektnummer 1321600200 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Revisionsnr. Godkendt af Aalborg Kommune Ekspertvurdering af Aalborgmetoden

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

3-dispensation til oprensning af regnvandsbassin ved Vestervang 28b i Videbæk

3-dispensation til oprensning af regnvandsbassin ved Vestervang 28b i Videbæk Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Ringkøbing Skjern Forsyning Ånumvej 28 6900 Skjern Sagsbehandler Anders Peter Hjort-Hansen Direkte telefon 99741780 E-post

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 11 Rammer 13 Vedtagelse 14

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 11 Rammer 13 Vedtagelse 14 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 11 Rammer 13 Vedtagelse 14 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-5 KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-5 KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-5 KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att.

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Administration af vandløb i praksis

Administration af vandløb i praksis Administration af vandløb i praksis Omsætning af vandområdeplanernes målsætninger til virkelighed Randers 31.08.2016 Bjarne Moeslund BMOE@orbicon.dk Vandområdeplanerne Danmarks politisk besluttede planer

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af en ny sø ved Ormstrupvej 9, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af en ny sø ved Ormstrupvej 9, 7500 Holstebro Side 1/7 Anders Hedegaard Gransgårdvej 19 7620Lemvig Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-76-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Skive Kommune, Teknisk Forvaltning, Byg og Miljø Att.: Maria Rask Rådhuspladsen Skive. Den 16. juni 2016

Skive Kommune, Teknisk Forvaltning, Byg og Miljø Att.: Maria Rask Rådhuspladsen Skive. Den 16. juni 2016 Skive Kommune, Teknisk Forvaltning, Byg og Miljø Att.: Maria Rask Rådhuspladsen 2 7800 Skive Den 16. juni 2016 Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af spang over kanal i Skive-Karup ådal Skive

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring REF 21.0036.05 Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring Sweco Indhold 1 Baggrund 1 2 Metode 1 3 Status 2 3.1 Vandløbenes biologi 3 3.1.1 Station 3020441025 3 3.1.2 Station 3020441020 4 3.1.3 Station

Læs mere

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3?

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Frederiksborg Amt, Landglégbsafdelingen, oktober 2005 Udgiver: Tekst, foto og kort: Kort: ISBN: Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning Janni Lindeneg Copyright

Læs mere

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Egtved Ådal Natura 2000-område nr. 238 Habitatområde H238 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Egtved Ådal Udgiver: Vejle Kommune År: 2016 Forsidefoto: Peter Ruhlmann

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsen Vejledning om grødeskæring i vandløb. Rekvirent. Rådgiver

By- og Landskabsstyrelsen Vejledning om grødeskæring i vandløb. Rekvirent. Rådgiver Vejledning Grødeskæring i vandløb - juli 2008 4 GRUNDVANDSKORTLÆGNING - KORTLÆGNINGSGRUNDLAG FOR KOMMUNAL INDSATSPLAN Rekvirent Haraldsgade 53 2100 København Ø Telefon 72 54 47 00 E-mail blst@blst.dk Rådgiver

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune 1 - TM-Landbrug-Høringssvar til anden kommune vedr. mi Billund kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Mette Hammershøj 2. januar 2017 Side 1 af 7 J. nr.: 09.17.00-P19-73-16 Vurdering af udbringningsarealer

Læs mere

RANDERS KOMMUNE KORTLÆGNING AF VEGETATIONEN OG VURDERING AF GRØDETIL- STANDEN I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM NØRREÅ OG RANDERS BRO

RANDERS KOMMUNE KORTLÆGNING AF VEGETATIONEN OG VURDERING AF GRØDETIL- STANDEN I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM NØRREÅ OG RANDERS BRO RANDERS KOMMUNE KORTLÆGNING AF VEGETATIONEN OG VURDERING AF GRØDETIL- STANDEN I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM NØRREÅ OG RANDERS BRO Rekvirent Randers Kommune att. Hanne Wind-Larsen Natur og Miljø Laksetorvet

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET. Korskær Bæk - august 2012

RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET. Korskær Bæk - august 2012 RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET Korskær Bæk - august 2012 - 2 - R A P P O R T T I L V E J D I R E K T O R A T E T Korskær Bæk - august 2012 RAPPORT UDARBEJDET FOR Vejdirektoratet Anlægsdivisionen Projekt &

Læs mere

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven.

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven. Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Ove Mortensen Direkte telefon 99741277 E-post ove.mortensen@rksk.dk Dato 7. oktober 2016 Sagsnummer 16-028130

Læs mere

Sandfeld-Hesselvig Kanalen mellem Brande og Arnborg. Projektbeskrivelse

Sandfeld-Hesselvig Kanalen mellem Brande og Arnborg. Projektbeskrivelse Reguleringsprojekt Sandfeld-Hesselvig Kanalen mellem Projektbeskrivelse Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold... 3 2.2 Afstrømninger...

Læs mere

Vandplanter. Hvorfor overhovedet bruge tiden på vandplanter, de skal jo bare skæres væk? Casper Katborg Ikast-Brande Kommune

Vandplanter. Hvorfor overhovedet bruge tiden på vandplanter, de skal jo bare skæres væk? Casper Katborg Ikast-Brande Kommune Vandplanter Hvorfor overhovedet bruge tiden på vandplanter, de skal jo bare skæres væk? Casper Katborg Ikast-Brande Kommune Virker som skjul for fisk Stabiliserer vandløbsbunden Skaber større overflade

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Grødeskæring i vandløb Erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter

Grødeskæring i vandløb Erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter Grødeskæring i vandløb Erfaringsopsamling af metoder, Rekvirent Haraldsgade 53 2100 København Ø Telefon: 7254 2000 Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon: 8738 6166 Tekst og fotos:

Læs mere

Ansøgning om lovliggørelse af bådebro, matr. nr. 2d, Stubbe By, Dråby

Ansøgning om lovliggørelse af bådebro, matr. nr. 2d, Stubbe By, Dråby 1 of 6 Fredningsnævnet for Midtjylland Østlig del 04-12-2015 Retten i Randers Sagsnr.: 15/621 Nørregade 1 Sagsbehandler: 8900 Randers Hanne Henriksen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Ansøgning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

Karup Å - N40, del 1 Side

Karup Å - N40, del 1 Side Karup Å - N40, del 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlag...2 3. Foreløbig trusselsvurdering...3 3.1 Vandløb...3 3.2 Terrestriske naturtyper...5 3.3 Arter...7 4.

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger

7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger 7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Natura 2000 områder Natura 2000 områderne er udpeget i medfør af EU s habitatdirektiv og omfatter habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Kommunen

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

Notat om VVM-screening af naturgenopretning ved Bramming Fiskeri

Notat om VVM-screening af naturgenopretning ved Bramming Fiskeri Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-200-00016 Ref. tolch Den 31. juli 2008 Til: Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet Stensbækvej 29, Arnum 6510 Gram Kopi til: Esbjerg Kommune Miljøcenter Ribe Notat

Læs mere

Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder

Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder Dato: 11.06.2001 Ref. tnp Journal. nr. 01-021-0017/1 Tel. dir.: 33 95 57 92 e-mail: tnp@naturraadet.dk Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder Naturrådet har i forbindelse

Læs mere

Tilladelse til regulering af tilløb til Skægkær Bæk.

Tilladelse til regulering af tilløb til Skægkær Bæk. Silkeborg Forsyning Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Att.: Ole Antonsen oan@silkeborgforsyning.dk 31. august 2016 Tilladelse til regulering af tilløb til Skægkær Bæk. Silkeborg Kommune meddeler i medfør af

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet NOTAT Projekt Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb Projektnummer 3621500256 Kundenavn Emne Til Fra Slagelse Kommune Vandløbs påvirkningsgrad og sårbarhed for organisk belastning Bo Gabe Jørgen

Læs mere

Vedlagt : Kort over undervandsvegetationens udbredelse i Bagsværd Sø, 2015

Vedlagt : Kort over undervandsvegetationens udbredelse i Bagsværd Sø, 2015 Teknisk notat Grontmij Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 8580 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af undervandsvegetationens udbredelse i Bagsværd Sø, 2015 7.

Læs mere

Tilladelse til regulering af grøfttilløb til Sandemandsbækken.

Tilladelse til regulering af grøfttilløb til Sandemandsbækken. Ejendomsselskabet Lysbroengen P/S Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg 24. august 2016 Tilladelse til regulering af grøfttilløb til Sandemandsbækken. Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden

Læs mere

Miljørapport for Rosborg Sø (N37)

Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger,

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Workshop om kortlægning af Forekomst af lampretlarver Resultater og evaluering

Workshop om kortlægning af Forekomst af lampretlarver Resultater og evaluering Workshop om kortlægning af Forekomst af lampretlarver Resultater og evaluering Internt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. april 2016 Forfattere: Peter Wiberg-Larsen Institut

Læs mere

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde SEPTEMBER 2016 REVIDERET OKTOBER 2016 Bortskyllet stemmeværk/rørforbindelse Dæmningsbrud Krat Sø november 2015 Krat Sø november 2015 Indløb

Læs mere

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGIGSGRUDLAG I DE BERØRTE ATURA 2000- OMRÅDER OG POTETIEL BETYDIG A ÆDREDE GØDSKIGSORMER af øget næringsstoftilførsel på atura 2000-r ( ), herunder habitat-( ) og fuglebeskyttelsesr

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.07.2015 Sagsnr. 15/8008 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup Dispensation

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder Søer og vandløb Ferskvandsområderne kan skilles i søer med stillestående vand og vandløb med rindende vand. Både det stillestående og det mere eller mindre hastigt rindende vand giver plantelivet nogle

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4683 - Rønnede Projektbeskrivelse

Læs mere

Etablering af gydebanker i Sigbæk

Etablering af gydebanker i Sigbæk Returadresse Land, By og Kultur - Land og Vand Toften 6 6880 Tarm Etablering af gydebanker i Sigbæk 1. Sagens anledning I forslag til vandplan for Ringkøbing Fjord er 4,2 km af Sigbæk udpeget til restaurering

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen Randers Kommune Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen NOTAT OM EFFEKTER PÅ VANDSTANDEN AF GRØDEØER I GUDENÅEN MELLEM NØRREÅ OG MOTORVEJSBRO VED E45 KORT VERSION Rekvirent Rådgiver Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK ANNE ESKILDSEN JENS-CHRISTIAN SVENNING BEVARINGSSTATUS Kritisk truet (CR) i DK ifølge rødlisten En observeret, skønnet, beregnet eller formodet

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Svendborg Kommune, Screening for vandløb der kan nedklassificeres. vandløb. Rekvirent. Rådgiver

Svendborg Kommune, Screening for vandløb der kan nedklassificeres. vandløb. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Svendborg Kommune Miljø og Natur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Claes Levin Pedersen Telefon 62 23 34 22 E-mail claes.pedersen@svendborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Sivlandvænget 29 5260

Læs mere

Arne Sloth Nielsen Vagtelvej 27, 2. tv 2000 Frederiksberg. Holger Sloth Nielsen Hans Broges Gade 6, Århus C

Arne Sloth Nielsen Vagtelvej 27, 2. tv 2000 Frederiksberg. Holger Sloth Nielsen Hans Broges Gade 6, Århus C Arne Sloth Nielsen Vagtelvej 27, 2. tv 2000 Frederiksberg Holger Sloth Nielsen Hans Broges Gade 6,2 8000 Århus C Dispensation og tilladelse til retablere et gammelt dambrugsområde og oprense et beskyttet

Læs mere

Skive Kommune, Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø Att.: Maria Rask Rådhuspladsen Skive

Skive Kommune, Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø Att.: Maria Rask Rådhuspladsen Skive Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Skive Kommune, Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø Att.: Maria Rask Rådhuspladsen 2 7800 Skive naturogvand@viborg.dk www.viborg.dk Tilladelse

Læs mere

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 Brønderslev Kommune: Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 FORUNDERSØGELSE AF KARENSBORG BÆK, RESTAURERING REF. 620 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R A A R H U S U N I V E R S I T E T Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Kildevæld

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4 Hareskov By 500 0 250 meter 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 62 62 62 62 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 80 80 80 80

Læs mere

Naturstyrelsen Thy Søholtvej 6 Vester Vandet 7700 Thisted nst@thy.dk. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00304 Ref. fleka Den 12.

Naturstyrelsen Thy Søholtvej 6 Vester Vandet 7700 Thisted nst@thy.dk. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00304 Ref. fleka Den 12. Naturstyrelsen Thy Søholtvej 6 Vester Vandet 7700 Thisted nst@thy.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00304 Ref. fleka Den 12. juni 2014 Afgørelse om at Statsligt vådområdeprojekt Flade Sø i Thisted

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb ved Sønderkærvej 5, 6990 Ulfborg

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb ved Sønderkærvej 5, 6990 Ulfborg Side 1/8 BO RAMSKOV LISBJERG Enghaven 5 6990 Ulfborg Dato: 25-08-2016 Sagsnr.: 06.02.03-P19-11-16 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR )

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR ) Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 11 155) Forundersøgelse inkl. detailprojekt Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet: 1 Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 11 155)

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden skal foretage

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM

FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM TORVEGADE 3, 1.TV, 3000 HELSINGØR, TLF 49 21 33 70, jpm@foel.dk, www:foel.dk FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM Vedrørende to småsøer i Himmelev Grusgrav Hermed resultatet af tilsynet foretaget 12. september

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

Tilladelse til at udlægge sten i Vandløb ved Ans

Tilladelse til at udlægge sten i Vandløb ved Ans Silkeborg Kommune Natur og Miljø Att.: Martin Andersen martin.andersen@silkeborg.dk Kun sendt via e-post 20. oktober 2014 Tilladelse til at udlægge sten i Vandløb ved Ans Silkeborg Kommune meddeler i medfør

Læs mere

HVORDAN SIKRER VI MÅL- OPFYLDELSE MED KVALITETS- ELEMENTET VANDPLANTER?

HVORDAN SIKRER VI MÅL- OPFYLDELSE MED KVALITETS- ELEMENTET VANDPLANTER? HVORDAN SIKRER VI MÅL- OPFYLDELSE MED KVALITETS- ELEMENTET VANDPLANTER? Annette Baattrup-Pedersen EMNER Ganske kort om udviklingen af DVPI DVPI i praksis DVPI og plantesamfundene DVPI og påvirkninger Virkemidler

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Habitatvurdering for vandplan. 1.4 Nissum Fjord

Habitatvurdering for vandplan. 1.4 Nissum Fjord Habitatvurdering for vandplan 1.4 Nissum Fjord 1. INDLEDNING... 2 1.1 Indsatsen i forhold til Natura 2000-områder... 2 1.2 Vandplan-indsatserne forbedrer kvaliteten af vandområder i Natura 2000-områderne...

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

De fysiske forhold i mindre vandløb

De fysiske forhold i mindre vandløb De fysiske forhold i mindre vandløb - tilstandsvurdering som praktisk redskab i kommunernes planlægning Erik Jørgensen, Hedeselskabet Miljø & Energi as Baggrund og problemstilling Mange steder er belastningen

Læs mere

Tilladelse til regulering af delstrækning Emmersbæk, og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3.

Tilladelse til regulering af delstrækning Emmersbæk, og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3. Hjørring Kommune Nordsøen Oceanarium Willemoesvej 2 9850 Hirtshals Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Skive Kommune Rådhuspladsen Skive. Den 25. februar 2016

Skive Kommune Rådhuspladsen Skive. Den 25. februar 2016 Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Den 25. februar 2016 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til anlæggelse af ny bro over Skive Å, samt brinkanlæg. Skive Byråd har d. 28. maj 2015 vedtaget

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere