Hvor kan jeg søge yderligere information?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor kan jeg søge yderligere information?"

Transkript

1 Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens Bygholm Landbrugsskole Horsens Gymnasium Business College Horsens Horsens Kommune Layout og tryk: Grafisk afd. Horsens Kommune, november 2008 Horsens Udviklings- og Produktionshøjskole Horsens Statsskole Horsens Ungdomsskole Jobcenter Horsens Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens UU Horsens Hedensted VIA Erhvervsuddannelser VIA University College HF i Gedved VIA University College Pædagogisk assistentuddannelse i Gedved VIA University College Horsens Tekniske Gymnasium

2 Alle Unge i Gang

3 Foto: Business College Horsens Horsens Kommune vil have alle unge i gang med en ungdomsuddannelse eller et job med uddannelsesperspektiv. Visionen er at løfte uddannelsesniveauet over en årrække. I det følgende vil vi præsentere de tilbud og tiltag, Horsens Kommune og vores samarbejdspartnere har etableret bl.a. i tilknytning til Alle Unge i Gang indsatsen. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at takke de mange, der har bidraget til projektet - for den interesse og store indsats som alle vore samarbejdspartnere mv. har bidraget med i forbindelse med opgaven. Venlig hilsen Den politiske styregruppe for Alle Unge I Gang Jan Trøjborg Lone Ørsted Hans Bang-Hansen Borgmester Formand for Formand for Undervisningsudvalget Beskæftigelsesudvalget

4 Præsentation af tilbud Det er hensigtsmæssigt at inddele de unge i tre overordnede målgrupper: De unge, der går i gang med en ungdomsuddannelse. De skal fastholdes i den eller i en anden ungdomsuddannelse (målgruppe 1). De unge, der i dag er i jobs på ordinære vilkår, skal have indført et uddannelsesperspektiv i de jobs, som de varetager (målgruppe 2). En mindre gruppe unge har meget alvorlige problemer med i bagagen alvorlige sociale problemer, alvorlige psykiske problemer eller en kombination (målgruppe 3). På langt sigt kan de tre målgrupper ikke ses som statiske målgrupper. De unge udvikler sig løbende og med de rette tilbud knyttet på den enkelte unge, vil den unge på sigt kunne løftes op i en anden målgruppe. Kort sagt handler det om, at der skal ske en bevægelse fra 3 til 2 til 1 det vil sige fra personligt udviklingsforløb til jobs med udviklingsperspektiv til uddannelse. Dynamikken er illustreret i tabellen nedenfor. Gruppe 1 skal fastholdes i uddannelse 10 pct. Gruppe 2 skal i et job med uddannelsesperspektiv 5 pct. Gruppe 3 skal bl.a. i støttet job på arbejdsmarkedet 1 85 pct. 10 pct. 5 pct. Ungdomsårgang Med en ungdomsårgang menes elever, som forlader 9. klasse og 10. klasse 1) en mindre gruppe af målgruppen skal tilbydes udviklingsforløb eller socialpædagogiske foranstaltninger og tilbud.

5 Tilbud til målgruppe 1 Initiativer til fastholdelse i uddannelse Fastholdelse i uddannelse og job er et vigtigt led i Projekt Alle Unge i Gang og er af afgørende betydning for at opfylde målsætningen om at højne det generelle uddannelsesmæssige niveau i kommunen. Samarbejdsaftale/partnerskabsaftale Som nødvendig ramme og forudsætning herfor indgår Horsens Kommune og alle lokale ungdomsuddannelser i efteråret 2008 en partnerskabsaftale om en fælles politik og strategi for at flere unge gennemfører uddannelse. Partnerskabsaftalen er forankret i Horsens Uddannelsespolitiske Råd (HUR), hvor ledere fra lokale uddannelser udvikler og koordinerer lokale og regionale uddannelsespolitiske initiativer sammen med repræsentanter fra administrationen i Horsens Kommune fra bl.a. Børn og Unge, Beskæftigelsesområdet og Horsens Erhvervsråd. Borgmester Jan Trøjborg er formand for HUR. Samarbejdsaftalen har følgende elementer: 1. Alle ungdomsuddannelser formulerer inden en fastholdelsespolitik og strategi for gennemførelse heraf 2. Der afholdes 2 årlige møder mellem ungdomsuddannelserne og Horsens Kommune (Børn og Unge/UU Horsens Hedensted) med målopfyldelse, erfaringsudveksling, best practice, videndeling, samordning af opgørelse af årsager til frafald og udveksling af statistik 3. Koordinering og samordning af mentorindsats over for årige unge 4. Brug af kommunal fælles psykolog og socialfaglig rådgivningsordning i samarbejde med UU Horsens Hedensted 5. Formaliseret udvidet samarbejde om at fastholde unge i uddannelse mellem UU Horsens Hedensted og ungdomsuddannelserne Samarbejdet har også til formål at styrke videndeling, samordning, udvikling og det konkrete samarbejde om at fastholde unge i uddannelse parterne imellem.

6 Foto: VIA Erhvervsuddannelser i Horsens

7 Psykologisk og socialfaglig ordning for ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Horsens Der etableres en psykologisk og socialfaglig ordning for uddannelsesinstitutionerne i Horsens Kommune med ikrafttræden i skoleåret 2008/2009. Formålet er at fastholde studerende/ elever i deres uddannelser. Ved at hjælpe de unge til en bearbejdning af problemerne her og nu mindskes risikoen ligeledes for, at problemerne fortsætter i deres voksenliv, hvor det vil kunne få ødelæggende indflydelse på deres videreuddannelse, deres arbejdssituation og deres mulighed for at danne egen familie. Mentorordninger og mentornetværk og fælles mentoruddannelse UU Horsens Hedensted har etableret en mentorordning til elever i 9. og 10. klasse, som skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelserne. Mentorordningen anvendes ved overgang fra grundskole ( kl.) til ungdomsuddannelse. Mentor skal understøtte den unges påbegyndelse og fastholdelse i en ungdomsuddannelse. Desuden har UU Horsens Hedensted etableret en mentorordning for unge årige for at fastholde unge med uddannelsesperspektiv. Som led i arbejdet med mentorordningerne og koordineringen heraf er der etableret en fælles uddannelse for mentorer fra UU Horsens Hedensted, erhvervsuddannelserne og produktionsskolen med efterfølgende netværk. Øvrige indsatser Der er iværksat en række øvrige indsatser i Horsens med bl.a. det formål at øge fastholdelsen og gennemførslen på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Neden for ses eksempler på nye initiativer fra 2008: 1. Der er mellem ungdomsuddannelserne i Horsens og UU Horsens Hedensted udarbejdet en procedure for inddragelse af UU Horsens Hedensted i forbindelse med elever, som er frafaldstruede 2. Der gennemføres klasselærerkurser på ungdomsuddannelser i Horsens og Vejle (også kaldt Klasselærerskolen) 3. Der gennemføres brobygning og introduktionskurser. Blandt andet sker der en fælles udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af sammenhængende vejledningstilbud til elever i kl. fra folke-, privat- og efterskoler med elevophold på lokale ungdomsuddannelser

8 4. Der planlægges afholdt elev- og forældreinformationsmøder på folke- og privatskoler med deltagelse af ungdomsuddannelsesinstitutioner 5. Der afholdes fælles velkomstog introduktionsdag på erhvervsuddannelserne for elever i klasse, der pr. 15. marts har søgt en erhvervsuddannelse. Formålet med arrangementet er bl.a. at sikre kompetenceafklaring og vejledning, så eleverne får en så god start på uddannelsen som muligt 6. Der er indgået samarbejdsaftale mellem erhvervsuddannelserne og Horsens Udviklings- og Produktionshøjskole (HUPS) om gennemførelse af kombinationsaftaler 7. Der er etableret et samarbejde mellem EGU i Horsens Kommune og HUPS om gennemførelse af EGU i Horsens og Hedensted kommuner Foto: VIA University Collega i Horsens

9 Tilbud til målgruppe 2 Uddannelsesperspektiv i de unges job - jobs med uddannelsesperspektiv I dag påbegynder ca. 95 pct. af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse. Kun ca. 80 pct. gennemfører. En væsentlig årsag til, at mange unge ikke gennemfører ungdomsuddannelsen, er, at de ikke er tilstrækkeligt parate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. De er uafklarede om, hvilken uddannelse de præcis ønsker sig. Det er nødvendigt med en mellemstation for denne gruppe af unge, før de påbegynder en egentlig ungdomsuddannelse. Mellemstationen er et job med uddannelsesperspektiv. I et job med uddannelsesperspektiv får den unge mulighed for at prøve forskellige jobs af i en periode, der har perspektiv for uddannelse, før de træffer deres endelige valg om ungdomsuddannelse. Et job med uddannelsesperspektiv er for unge, som kan profitere af at erfare, hvordan arbejdslivet er, før de tager endelig stilling til, hvilken vej de uddannelsesmæssigt vil gå. Det forventes, at ca. 10 pct. af en ungdomsårgang med fordel vil kunne få en ungdomsuddannelse via et job med uddannelsesperspektiv. Det svarer til ca unge pr. ungdomsårgang. Der er således tale om en stor gruppe unge. Horsens Kommune vil arbejde for, at der på sigt kan etableres jobs med uddannelsesperspektiv i samarbejde med erhvervslivet. Da der med jobs med uddannelsesperspektiv er tale om en helt ny og uprøvet indsats for en meget stor målgruppe forudsætter en implementering af indsatsen, at der før implementeringen udarbejdes en større handlingsplan. En fremtidig handlingsplan vil skulle forholde sig til såvel koordinering, ressourcer og finansiering samt organisering mv. Foto: Horsens Gymnasium

10 Foto: Business College Horsens Tilbud til målgruppe 3 støttede jobs på arbejdsmarkedet, udviklingsforløb eller socialpædagogiske foranstaltninger og tilbud Målgruppen har generelt meget alvorlige problemer med i bagagen alvorlige sociale problemer, alvorlige psykiske problemer eller en kombination. De unge i denne målgruppe har brug for en meget individuel indsats og brug for forskellige former for støtte. Horsens Kommunes indsats består i at hjælpe de unge ud på arbejdsmarkedet i støttede udviklingsforløb på det ordinære arbejdsmarked. Det vil sige i forskellige former for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Formålet med indsatsen er, at de unge på sigt enten kommer i beskæftigelse på ordinære vilkår eller påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller et job med uddannelsesperspektiv. Horsens Kommune anvender en række forskellige beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, som specielt er egnet i forhold til målgruppen. Der er tale om særlige indslusningsforløb som f.eks: Bro til arbejdsmarkedet (skræddersyede indslusningsforløb) Virksomhedspraktik Løntilskud Mentorordning En mindre gruppe unge i denne målgruppe er ikke umiddelbart i stand til at gå ind i udviklingsforløb på arbejdsmarkedet. Derfor tilbydes de udviklingsforløb på Horsens Udviklings- og Produktionshøjskole. Skolens tilbud til de unge ligner det ordinære arbejdsmarked meget. Gruppen tilbydes også socialpædagogiske foranstaltninger og tilbud. Forløbene kan gennemføres flere forskellige steder f.eks. på ASV.

11 Horsens Ungdomsskole udbyder også en række forskellige forløb, der er skræddersyet til denne gruppe unge. Som eksempler på tilbud til målgruppen kan nævnes: MINIskolen MINIskolen er et skoletilbud til unge med sociale og psykiske problemer. På MINIskolen arbejder man overordnet med at udvikle livsfærdigheder, herunder udvikling af de unges selvværd, selvtillid og ambitionsniveau, så de får mod til at komme videre i livet med uddannelse eller job. Værkstedsholdet På Ungdomsskolens værkstedshold bliver den unge undervist i forskellige områder inden for de muligheder, som værkstedet giver for praktisk og kreativ læring. Målet med indsatsen er, at eleverne gradvist får mere mod på de boglige fag, så de kan afslutte deres forløb med en afgangsprøve i enkelte fag. EXIT Udslusningshold En meget lille andel af de unge kan ikke klare springet efter de afsluttende prøver i 9. klasse. På Ungdomsskolens EXIT-hold arbejdes med såvel personlige som faglige kompetencer til at klare job eller uddannelse. INPUT I Ny Start er målet, at de unge lærer at stoppe, tænke og handle, og gennem indholdet i undervisningen får de unge større selvindsigt, de får indsigt i familie- og samfundsforhold, og de lærer ar arbejde med temperament og konfliktløsning. INPUT er et Ny Start inspireret tilbud, udviklet som et tilbud til folkeskolen, hvor en gruppe på 6 8 elever med AKTproblematik sammen med en lærer fra deres egen skole kommer på kursus i Ungdomsskolen. Foto: Horsens Gymnasium

12 Foto: Horsens Ungdomsskole

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg CAMPUS FAABORG What Moves You? 1 CAMPUS FAABORG Indholdsfortegnelse Side 03 Hvad er en Campus - Et spring for Faaborg Side 04 Skolen som ikke findes Side 05 Sammenhænge finder vi på tværs Side 06 Vision

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere