Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik."

Transkript

1 Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning om visum. Baggrunden herfor var at hun under et tidligere visumophold havde overskredet visummets gyldighedsperiode. Ansøgeren havde under det tidligere visumophold henvendt sig personligt i Udlændingeservice for at få vejledning om visummets gyldighedsperiode. Der var uenighed mellem ansøgeren og styrelsen om indholdet af den vejledning som blev givet i den forbindelse. 24. januar Forvaltningsret: Ombudsmanden udtalte at det var beklageligt at styrelsen ikke havde taget notat om den vejledning som ansøgeren havde modtaget. Ombudsmanden overvejede om styrelsens manglende notat måtte medføre at ansøgerens opfattelse af vejledningens indhold burde lægges til grund, men mente dog ikke der var fuldt tilstrækkeligt grundlag herfor. Ombudsmanden kunne derfor ikke kritisere afslaget på den efterfølgende ansøgning om visum. Ombudsmanden kritiserede at ministeriet ikke havde partshørt ansøgerens advokat inden ministeriet traf afgørelse. (J.nr ). Det fremgik af sagen at A gennem Den Kongelige Danske Ambassade i hendes hjemland den 13. maj 2005 indgav ansøgning om visum af 90 dages varighed til Danmark; som formål blev angivet Visit to family and friends og som reference hendes herboende ægtefælle. Endvidere blev det oplyst at A var født den 29. april 1983, og at hun var uden beskæftigelse i hjemlandet. Den 5. september 2005 meddelte Udlændingestyrelsen A afslag på ansøgningen og skrev i den anledning bl.a. følgende: Sagens faktiske omstændigheder

2 Det fremgår af sagen, at du har indgivet ansøgning om visum for at besøge din herboende ægtefælle. Det fremgår endvidere, at du tidligere har opnået visum for at besøge din ægtefælle og blev meddelt 90 dages visum i perioden fra den 12. december 2004 til den 30. marts Du indrejste den 12. december 2004 og udrejste igen den 30. marts Du blev således i Danmark i 109 dage og dit visum var gyldigt i 90 dage. Det fremgår af sagen, at din rejsesygeforsikring var gyldig i 3 måneder. Det fremgår af sagen, at du har oplyst at du troede du måtte blive i Danmark fra den 12. december 2004 til den 30. marts Retsregler og praksis for meddelelse af visum Efter udlændingelovens 3 a skal udlændinge, der ikke er fritaget for visum i medfør af 1-3, jf. 39, stk. 2, have visum udstedt for at indrejse og opholde sig i Danmark. Styrelsen kan oplyse, at ( ) statsborgere ikke er fritaget for visum. Det fremgår at notat fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om visumpraksis gældende fra den 1. oktober 2004, at der gives afslag på ansøgningen om visum, hvis udlændingemyndighederne vurderer, at der er en begrundet formodning for, at visumansøgeren vil benytte det meddelte visum til at tage fast ophold eller ophold af længere varighed i Danmark eller i de øvrige Schengenlande. Dette vil være tilfældet, hvor visumansøgeren giver udtryk for ikke at have til hensigt at udrejse igen efter visummets udløb, eller hvor ansøgeren tidligere har udvist en adfærd, der indikerer, at der ikke kun ønskes kortvarigt ophold i Danmark eller de øvrige Schengenlande. Har ansøgeren tidligere ansøgt om og er meddelt afslag på opholdstilladelse, vil dette kunne indgå i denne vurdering. 2/19

3 Det vil endvidere være tilfældet, hvor udlændingemyndighederne vurderer, at ansøgerens tilknytning til sit hjemland eller det land, hvor ansøgeren har fast bopæl, ikke er af en sådan styrke, at det med tilstrækkelig sikkerhed findes sandsynliggjort, at den pågældende vil rejse hjem igen efter visum opholdet. Ved udøvelsen af dette skøn lægges der bl.a. vægt på, hvor etableret ansøgeren er i sit hjemland. Begrundelse Styrelsen kan ikke give visum, da styrelsen efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger skønner, at der er en formodning for, at du vil tage fast ophold eller ophold af længere varighed i Danmark. Styrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at du tidligere er meddelt 90 dages visum til Danmark, som du har overskredet med 19 dage. På baggrund af de nævnte forhold har styrelsen vurderet, at der er en formodning for, at du vil tage fast ophold i Danmark eller ophold af længere varighed efter endt visumophold i Danmark. Det forhold, at du har oplyst at du troede du måtte blive i Danmark fra den 12. december 2004 til den 30. marts 2005 kan ikke føre til en anden afgørelse. A s advokat klagede ved brev af 30. september 2005 til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration over Udlændingestyrelsens afgørelse. Til støtte for klagen anførte advokaten bl.a. at det for A og hendes familie og sikkert for mange andre var meget vanskeligt at gennemskue hvornår det indstemplede visum pålægger udrejse af Danmark da det i hendes visum tydeligt stod angivet at det var gyldigt indtil 30. marts Advokaten tilføjede at A sammen med sin ægtefælle og stedsøn i begyndelsen af marts 2005 havde rettet personlig henvendelse i Udlændingestyrelsen om udrejsetidspunktet og ved den lejlighed havde fået oplyst at hun kunne blive indtil den 30. marts Advokaten vedlagde en af 26. september 2005 fra som jeg forstår det A s stedsøn hvori denne bekræftede at familien den 2. marts 2005 ved henvendelse i styrelsens ekspedition havde fået oplyst at visumet var gyldigt frem til 30. marts /19

4 Ministeriet bekræftede den 11. oktober 2005 modtagelsen af advokatens brev og oplyste i den anledning at ministeriet havde bedt styrelsen om en udtalelse i sagen. Af Udlændingestyrelsens udtalelse af 19. oktober 2005 til ministeriet fremgår bl.a. følgende: Til støtte for sin klage har ansøgeren anført, at hun den 2. marts 2005 henvendte sig i Udlændingestyrelsens Servicecenter (tidligere Publikumsekspeditionen) for at få oplyst, hvornår hun skulle være udrejst, og at hun i den forbindelse fik oplyst, at hun kunne blive i Danmark frem til den 30. marts Ansøgerens henvendelse i styrelsens Servicecenter ses ikke noteret i styrelsens sagsakter. Styrelsen skal oplyse, at det ofte ses, at udlændinge, der har fået Schengenvisum gyldigt for et bestemt antal dage inden for en periode, der strækker sig ud over det antal dage, som visummet er gyldigt for, henvender sig i styrelsens Servicecenter for at få vejledning om, hvor længe de pågældende kan opholde sig i Schengenområdet. I sådanne situationer vejledes de pågældende i Servicecenteret om, at de kan opholde sig i Schengenlandene i det antal dage, som visummet er gyldigt for regnet fra indrejsen i Schengenområdet. Styrelsen skal dog beklage, hvis ansøgeren ved henvendelse i Servicecenteret har fået det indtryk, at hun kunne opholde sig i Danmark udover de 90 dage, som visummet giver adgang til. Den 25. oktober 2005 stadfæstede ministeriet Udlændingestyrelsens afgørelse med følgende begrundelse: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration finder efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger ikke, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at Deres klient vil rejse hjem igen efter visumopholdet i Danmark. 4/19

5 Ministeriet har herved navnlig lagt vægt på, at Deres klient under sit tidligere ophold i Danmark har udvist en sådan adfærd, der indikerer, at hun ikke ønsker et kortvarigt ophold i Danmark. Ministeriet har således lagt vægt på, at Deres klient under sit tidligere ophold i Danmark havde fået visum gyldigt for 90 dages ophold, men at hun først udrejste efter at have opholdt sig her i landet i 109 dage, eller 19 dage efter udløbet af de 90 dages visum. Ministeriet finder ikke, at den omstændighed, at Deres klient har anført, at hun ved henvendelse til Udlændingestyrelsen har fået oplyst, at hun kunne blive i Danmark indtil den 30. marts 2005, i sig selv kan begrunde et andet resultat. Ministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af Udlændingestyrelsens udtalelse af 19. oktober 2005, at hvis en visumpligtig udlænding henvender sig til styrelsens servicecenter for at få vejledning om, hvor længe den pågældende må opholde sig i Schengen-området, vejledes den pågældende om, at den pågældende kan opholde sig i Schengen-landene i det antal dage, som visummet er gyldigt for regnet fra datoen for indrejsen i Schengen-området. Ministeriet har herved endvidere lagt vægt på, at det tydeligt af Deres klients visum fremgår, at varigheden af opholdet i Schengen-landene højst kan udgøre 90 dage. Ministeriet finder derfor ikke, at Deres klient kunne være i berettiget tvivl om, at hun skulle udrejse af Danmark senest 90 dage efter sin indrejse i Danmark den 12. december 2004 altså senest den 12. marts Ministeriet har desuden lagt vægt på, at Deres klient ifølge sine egne oplysninger er uden beskæftigelse i ( ). Ministeriet finder det på den baggrund ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at Deres klient alene vil benytte et visum til et ophold af kortere varighed her i landet, såfremt hun på ny meddeles visum. 5/19

6 Den 22. november 2005 klagede advokaten til mig over udlændingemyndighedernes afgørelser. Han anførte til støtte for klagen bl.a. at det ikke var nemt hverken for A eller andre at forstå at en hjemrejse der havde fundet sted efter visumudløbet, kunne være forbundet med alvorlige sanktioner. Det måtte have været naturligt for hende at forstå det meddelte visum således at hun kunne opholde sig her i landet indtil den 30. marts Han henviste i den forbindelse til at familien havde henvendt sig i Udlændingestyrelsen og dér havde fået oplyst at udrejse kunne finde sted 30. marts Det efterfølgende afslag på meddelelse af visum var efter advokatens opfattelse udtryk for en administrativ praksis der var kritisabel og i strid med lovgivningens intentioner. Endelig anmodede han mig om at medvirke til at det klart og tydeligt bliver tilkendegivet, hvilke tidsmæssige begrænsninger der er forbundet med at få meddelt besøgsvisum til Danmark. Den 5. december 2005 bad jeg ministeriet og Udlændingestyrelsen om en udtalelse og om udlån af sagens akter. I sin udtalelse af 11. januar 2006 skrev styrelsen bl.a. følgende: Styrelsen skal til orientering oplyse, at det følger af udlændingelovens 4, stk. 1, at varigheden af det ophold, der meddeles visum til i medfør af Schengen-konventionens artikel 12, ikke må overstige 3 måneder pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Schengen-landene. I praksis fortolker Schengen-landene 3 måneder som 90 dage jf. De fælles konsulære Instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer punkt VI, 1.4. Endvidere skal styrelsen bemærke, at der på styrelsens hjemmeside ( ) informeres om, at et visum højst kan give ret til at opholde sig i Schengenlandene i 90 dage. Styrelsen skal endelig bemærke, at det klart fremgik af den visumsticker, ansøgeren fik sat i sit pas, at hun kunne opholde sig i 90 dage med en enkelt indrejse inden for perioden fra den 12. december 2004 til den 30. marts /19

7 Ministeriet henholdt sig i udtalelse af 17. januar 2006 til sin afgørelse af 25. oktober Den 16. marts 2006 bad jeg udlændingemyndighederne om en supplerende udtalelse i sagen og skrev i den anledning bl.a. følgende: 1. Det fremgår af sagens akter at (A) tidligere har opholdt sig her i landet på baggrund af et visum meddelt for 90 dage inden for perioden 12. december 2004 til den 30. marts (A) indrejste i den forbindelse i Danmark den 12. december 2004 og udrejste den 30. marts Ved Udlændingestyrelsens afgørelse af 5. september 2005 tiltrådt af ministeriet den 25. oktober 2005 har Udlændingestyrelsen meddelt (A) afslag på visum i henhold til en ny ansøgning. Styrelsen lagde ved afgørelsen vægt på at hun havde overskredet det tidligere visum med 19 dage. (A) s advokat har om dette tidligere visumophold oplyst at A og hendes mand og stedsøn den 2. marts 2005 personligt henvendte sig i Udlændingestyrelsens publikumsekspedition (nu Udlændingestyrelsens Servicecenter) medbringende (A) s pas. De spurgte angiveligt styrelsens medarbejder hvor længe (A) måtte opholde sig i Danmark og blev efter deres egne oplysninger vejledt om at hun i henhold til visummet lovligt kunne blive her i landet til den 30. marts Det fremgår af sagen at ansøgerens henvendelse i publikumsekspeditionen ikke er noteret i styrelsens sagsakter. Såfremt det må lægges til grund at der i Udlændingestyrelsens publikumsekspedition er givet fejlagtig vejledning om hvor længe (A) lovligt kunne opholde sig her i landet på baggrund af det meddelte visum, går jeg ud fra at et sådant forhold kan være af betydning for vurderingen af om der på ny kan meddeles visum til hende uanset overskridelsen af de maksimale 90 dages ophold i forbindelse med det tidligere ophold. Jeg beder om myndighedernes bemærkninger til min antagelse. 7/19

8 Det er imidlertid ikke klart for mig hvorvidt myndighederne faktisk har lagt til grund at ansøgeren henvendte sig i publikumsekspeditionen som anført eller ej. Jeg beder myndighederne om nærmere oplysninger herom. Jeg henviser herved også til det af styrelsen anførte i udtalelse af 19. oktober 2005 hvori styrelsen beklager hvis ansøgeren ved henvendelse i Servicecenteret har fået det indtryk, at hun kunne opholde sig i Danmark udover de 90 dage, som visummet giver adgang til. I de supplerende udtalelser beder jeg også myndighederne nærmere redegøre for publikumsekspeditionens praksis på daværende tidspunkt for så vidt angår skriftligt notat om personlige henvendelser, herunder særligt personlige henvendelser fra personer som allerede har en sag i Udlændingestyrelsen. Jeg beder om i den forbindelse bl.a. at få oplyst om der efter praksis generelt blev taget skriftligt notat om sådanne henvendelser med gengivelse af f.eks. den vejledning som konkret var blevet givet, jf. herved offentlighedslovens 6, stk. 1, og den almindelige retsgrundsætning hvorefter en myndighed skal sørge for at der også ud over de tilfælde som følger af offentlighedslovens 6, foretages notat om ekspeditioner af væsentlig betydning for behandlingen af en sag hvis de ikke fremgår af sagens akter i øvrigt. Hvis det forhold at der ikke blev taget notat om (A) s fremmøde, er i strid med den dagældende praksis i publikumsekspeditionen, beder jeg om myndighedernes stillingtagen til den eventuelle betydning heraf for bedømmelsen af den foreliggende sag. 2. Ministeriet har ved sin afgørelse udover varigheden af det tidligere visumophold tillige lagt vægt på at (A) ifølge egne oplysninger var uden beskæftigelse i ( ). Jeg beder ministeriet om at oplyse om (A) også i forbindelse med den tidligere meddelelse af visum havde oplyst at være uden beskæftigelse, eller hvorvidt der her er tale om et nyt (ændret) faktum i forhold til den tidligere ansøgning. 8/19

9 3. I forbindelse med ministeriets behandling af sagen indhentede ministeriet en udtalelse af 19. oktober 2005 fra Udlændingestyrelsen. Af styrelsens udtalelse fremgik bl.a. oplysningen om at styrelsen ikke kunne ses at have noteret i sagens akter at (A) med sin familie havde henvendt sig i styrelsens servicecenter, ligesom styrelsen generelt redegjorde for den vejledning som gives i sådanne tilfælde. Som sagen foreligger oplyst, må jeg lægge til grund at (A) s advokat ikke fik lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen før ministeriet den 25. oktober 2005 traf afgørelse i sagen. Jeg beder ministeriet oplyse hvorvidt ministeriets sagsbehandling på dette punkt efter ministeriet opfattelse var i overensstemmelse med forvaltningslovens 19 om partshøring og i benægtende fald hvilken betydning dette eventuelt måtte have for sagen. Udlændingeservice skrev i sin supplerende udtalelse af 11. juli 2006 bl.a. således: Udlændingeservice skal bekræfte, at hvis en visumindehaver ved sin henvendelse til os rent faktisk har fået en forkert vejledning og på baggrund af denne vejledning har opholdt sig udover visummets gyldighedsperiode, vil dette med stor styrke tale for, at der på ny kan meddeles visum. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt myndighederne faktisk har lagt til grund, at ansøgeren henvendte sig i Publikumsekspeditionen som anført, kan Udlændingeservice oplyse, at der ikke findes et notat på sagen vedrørende en sådan konkret henvendelse. Det er imidlertid almindeligt forekommende, at en udlænding, der har fået Schengen-visum gyldigt for et bestemt antal dage inden for en periode, henvender sig for at få vejledning om, hvor længe den pågældende kan opholde sig i Schengenområdet. I sådanne situationer vejledes den pågældende om, at han eller hun kan opholde sig i det antal dage, som visummet er gyldigt for regnet fra indrejsen i Schengenområdet. 9/19

10 Det er derfor bestemt sandsynligt, at (A) har henvendt sig i Publikumsekspeditionen for at få vejledning, således som hun anfører. Da der er tale om en vejledningsopgave, som alle relevante medarbejdere i styrelsen er i stand til at varetage sikkert og præcist og uden at der erfaringsmæssigt er risiko for fejl, kan det efter vores opfattelse ikke lægges til grund, at (A) er blevet vejledt fejlagtigt. Særligt for så vidt angår Ombudsmandens anmodning om en nærmere redegørelse for Publikumsekspeditionens praksis på daværende tidspunkt vedrørende skriftligt notat om personlige henvendelser, herunder særligt personlige henvendelser fra personer, som allerede har en sag i Udlændingeservice, kan vi for så vidt angår henvendelser vedrørende gyldigheden af et meddelt visum oplyse, at der med virkning fra den 16. februar 2006 i overensstemmelse med god forvaltningsskik udarbejdes et skriftligt notat på sagen, når en udlænding retter henvendelse i Servicecenteret og modtager mundtlig vejledning desangående. Inden denne dato blev der alene udarbejdet notat på sagen, såfremt vejledningen fandtes at have væsentlig betydning for en afgørelse, der skulle træffes, og hvis ikke oplysningerne allerede fremgik af sagen. Mundtlig vejledning om gyldigheden af meddelte viseringer drejer sig om forståelsen af en allerede truffet afgørelse, idet visummets gyldighed fremgår af visumstickeren i udlændingens pas. Det er derfor vores opfattelse, at der i sådanne tilfælde ikke er notatpligt iht. offentlighedslovens 6, stk. 1. Tidligere blev en mundtlig vejledning om et meddelt visum derfor alene noteret, hvis der i forbindelse med henvendelsen til os blev afgivet nye væsentlige oplysninger om grundlaget for den afgørelse, der var truffet eksempelvis at grundlaget for det meddelte visum havde ændret sig. På baggrund af en række klagesager, blev der med virkning fra den 16. februar 2006 truffet beslutning om, at der skal udarbejdes notat i alle tilfælde, hvor der vejledes om gyldigheden af et meddelt visum. 10/19

11 For så vidt angår andre personlige henvendelser fra udlændinge, der har en ansøgning under behandling, kan vi oplyse, at Publikumsekspeditionen på daværende tidspunkt udarbejdede skriftligt notat vedrørende henvendelsen i det omfang henvendelsen havde betydning for afgørelsen, der skulle træffes, og hvis ikke oplysningen allerede fremgik af sagen. Endvidere blev der udarbejdet skriftligt notat, når henvendelsen nødvendiggjorde, at det sagsbehandlende kontor blev orienteret, f.eks. hvis der blev rykket for en afgørelse, eller udlændingen ønskede sit pas eller andre originale dokumenter udleveret. I et efterfølgende brev af 10. november 2006 til ministeriet skrev Udlændingeservice endvidere således: Integrationsministeriet har ved brev af 10. oktober 2006 med henvisning til tidligere udtalelse af 19. oktober 2005 fra Udlændingeservice anmodet om præcist at få oplyst, hvad det er, Udlændingeservice beklager, sammenholdt med det forhold, at der ikke er optaget 6-notat om ansøgerens henvendelse i Publikumsekspeditionen den 2. marts Vi skal i den forbindelse henvise til vores udtalelse i sagen af 11. juli 2005 [rettelig 2006; min bemærkning], hvoraf det bl.a. fremgår, at vejledning om, hvor længe man kan opholde sig i Danmark på et konkret visum, er en vejledningsopgave, som alle relevante medarbejdere i Udlændingeservice er i stand til at varetage sikkert og præcist, og uden at der erfaringsmæssigt er risiko for fejl, og at det således efter vores opfattelse ikke kan lægges til grund, at (A) er blevet vejledt fejlagtigt. Vi skal videre bemærke, at det er vores erfaring, at der fra tid til anden forekommer tilfælde, hvor vi har givet en korrekt og præcis vejledning, men hvor det efterfølgende viser sig, at den person, der har modtaget vejledningen, ikke mener at have fået de oplysninger, som vi har givet ved vejledningen. Sætningen Styrelsen skal dog beklage, hvis ansøgeren ved henvendelsen i Servicecentret har fået det indtryk, at hun kunne opholde sig i Danmark udover de 90 dage, som visummet giver anledning til skal derfor ses som udtryk for, at vi beklagede, hvis dette har været tilfældet ved (A) s henvendelse i Publikumsekspeditionen den 2. marts /19

12 Af ministeriets supplerende udtalelse af 29. november 2006 til mig fremgår dette: Ministeriet kan på baggrund af udtalelserne af henholdsvis 11. januar 2006, 11. juli 2006 og 10. november 2006 fra Udlændingeservice ikke afvise, at (A) skulle have henvendt sig i Udlændingeservice og have fået vejledning vedrørende visummets gyldighedsperiode herunder hvornår hun senest skulle være udrejst, men ministeriet kan ikke lægge til grund, at (A) skulle være blevet vejledt fejlagtigt. Ministeriet bemærker i forlængelse heraf, at (A) opholdt sig i 109 dage i Schengenområdet, dvs. 19 dage for længe, uagtet at hun blev meddelt et visum at 90 dages varighed, og at det tydeligt af hendes visumsticker fremgår, at varigheden af opholdet i Schengenlandene højst kan udgøre 90 dage. Ministeriet skal i den sammenhæng bemærke, at et visums gyldighedsperiode oftest er noget længere end selve visummets gyldighed som i dette tilfælde, hvor der blev meddelt et 90 dages visum gyldigt i perioden fra den 12. oktober 2004 til den 30. marts Formålet hermed er at tilbyde visumindehaveren en vis fleksibilitet, således at den pågældende får mulighed for at udnytte de bevilgede 90 dage fuldt ud, hvis der vælges et senere indrejsetidspunkt end det tidspunkt, hvor visummet udstedes. Visumindehaveren har selv ansvaret for at være opmærksom på, hvor langt et ophold visummet giver ret til, herunder være opmærksom på, at den pågældende ikke opholder sig i Danmark mere end det tilladte antal dage. Ministeriet har for nyligt lagt information om visumstickers på internetportalen og der er i det nye notat om visumpraksis af 12. oktober 2006, der gælder for visumansøgninger indgivet fra og med den 1. november 2006, tilføjet et afsnit herom. 12/19

13 Ministeriet stiller sig positiv over for den af Udlændingeservice meddelte praksisændring, hvorefter der med virkning fra den 16. februar 2006 tages 6- notat af samtlige personlige henvendelser i Servicecentret i Udlændingeservice vedrørende vejledning i forståelsen af et visums gyldighed, da det efter ministeriets opfattelse er i overensstemmelse med hensynene bag offentlighedslovens 6, at der optages notater i denne type henvendelser særligt når henses til, at en eventuel for sen udrejse efter de nugældende visumregler vil resultere i inddragelse af en økonomisk sikkerhedsstillelse og/eller en karensperiode på 3 eller 5 år. De har endvidere anmodet om ministeriets bemærkninger til det forhold, at (A) også i forbindelse med det tidligere meddelte visum havde oplyst at være uden beskæftigelse, eller om der var tale om et ændret faktum i forhold til den tidligere ansøgning, når ministeriet ved sin afgørelse af 25. oktober 2005 lagde vægt på, at (A) var uden beskæftigelse i hjemlandet. Ministeriet skal beklage, at ministeriet i sin afgørelse af 25. oktober 2005 lagde vægt på dette forhold, idet (A) allerede i forbindelse med sin tidligere visumansøgning havde oplyst at være uden beskæftigelse. Der er således ikke tale om en ny oplysning. De har desuden anmodet om ministeriets bemærkninger til det forhold, at (A) s advokat ikke fik lejlighed til at komme med bemærkninger til Udlændingestyrelsens udtalelse af 19. oktober 2005, før ministeriet traf afgørelse i sagen. De har i den forbindelse anmodet ministeriet om at oplyse, om ministeriets sagsbehandling på dette punkt var i overensstemmelse med forvaltningslovens 19, og i benægtende fald, hvilken betydning dette eventuelt måtte have for sagen. Ministeriet skal beklage, at ministeriet den 25. oktober 2005 traf afgørelse i sagen, uden at Udlændingestyrelsens udtalelse af 19. oktober 2005 blev sendt i partshøring hos (A) s advokat, idet ministeriet finder, at udtalelsen indeholdt oplysninger, som var til ugunst for parten, og som indgik i ministeriets grundlag for at stadfæste Udlændingestyrelsens afgørelse. 13/19

14 Ministeriet finder imidlertid ikke grundlag for at genoptage sagen. Ministeriet har herved lagt vægt på, at udlændingemyndighederne som nævnt ikke kan lægge til grund, at (A) er blevet fejlagtigt vejledt i Publikumsekspeditionen, og at det afgørende i ministeriets afgørelse af 25. oktober 2005 var, at (A) først udrejste 19 dage efter udløbet af de 90 dages visum, og at det tydeligt fremgik af hendes visumsticker, at varigheden af opholdet i Schengenlandene højst kan udgøre 90 dage. Ministeriet henholder sig således fortsat til sin afgørelse af 25. oktober Den 1. december 2006 sendte jeg (A) s advokat kopi af udlændingemyndighedernes supplerende udtalelser, og i brev af 27. december 2006 fremsendte advokaten bemærkninger til sagen. Han anførte i den forbindelse bl.a. at det forhold at der ved fremmødet i Udlændingestyrelsen var opstået misforståelser vedrørende udløbet af visumets gyldighedsperiode, ikke i sig selv kunne frembyde en formodning om at (A) havde til hensigt at tage fast ophold eller ophold af længere varighed i Danmark. Advokaten bemærkede dertil at det ikke kunne komme (A) til skade at der på det pågældende tidspunkt ikke forelå en praksis for udarbejdelse af notater i forbindelse med fremmøder i Udlændingestyrelsen. Han henviste på ny til at der var al mulig grund til at misforstå stemplingen i visummet. Han bemærkede i den forbindelse at det af ministeriets supplerende udtalelse af 29. november 2006 fremgik at man efterfølgende havde bestræbt sig på at tydeliggøre hvorledes viseringen skal forstås hvilket efter hans opfattelse understregede at der havde været grundlag for misforståelser og mistolkninger. Ombudsmandens udtalelse Som anført af udlændingemyndighederne skal udlændinge der ikke er fritaget for visum i medfør af udlændingelovens 3, jf. 39, stk. 2, have visum for at indrejse og opholde sig her i landet, jf. udlændingelovens 3 a (bekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005 af udlændingeloven). Som det fremgår af afgørelserne, er statsborgere fra ( ) ikke fritaget for visum. 14/19

15 I et notat af 29. september 2004 fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration gældende fra 1. oktober 2004 (sendt til Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik) er visumpraksis beskrevet nærmere. Heri står bl.a. følgende: 1. Som det fremgår af ovenstående, hviler udlændingemyndighedernes afgørelse om hvorvidt der skal meddeles visum til en ansøger fra asyllandegruppen, bl.a. på en vurdering af om der er begrundet formodning for at den pågældende vil benytte et meddelt visum til at tage fast ophold eller ophold af længere varighed i Danmark eller de øvrige Schengenlande. Ved vurderingen lægges der bl.a. vægt på om ansøgeren er uden beskæftigelse, og om ansøgeren, i tilfælde hvor den pågældende tidligere er meddelt visum, har overholdt betingelserne herfor, herunder den i visummet fastsatte frist for udrejse og det heri angivne formål med besøget. En sådan vurdering kan jeg kun kritisere hvis der er tale om ganske særlige omstændigheder. Ved min gennemgang af (A) s sag har jeg ikke kunnet konstatere sådanne ganske særlige omstændigheder, jf. herved også det jeg har anført nedenfor under pkt. 3 og 4. Jeg kan derfor ikke kritisere at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration den 25. oktober 2005 tiltrådte Udlændingestyrelsens afslag på visum til (A). 2. De har i forbindelse med sagen bl.a. gjort gældende at (A) under sit tidligere visumophold i Danmark rettede personlig henvendelse til Udlændingestyrelsens Servicecenter den 2. marts 2005, og at hun i den forbindelse fik oplyst at hun kunne blive i Danmark frem til visummets udløb den 30. marts Styrelsen har herom oplyst at styrelsen finder det bestemt sandsynligt at (A) har henvendt sig i publikumsekspeditionen for at få vejledning sådan som hun har anført. Heller ikke ministeriet mener at kunne afvise at hun skulle have henvendt sig i Udlændingeservice og modtaget vejledning om visummets gyldighedsperiode. 15/19

16 Jeg lægger herefter i overensstemmelse med Deres klients oplysninger til grund at hun (sammen med ægtefællen og en stedsøn) den 2. marts 2005 personligt rettede henvendelse til styrelsens publikumsekspedition for at få vejledning om visummets gyldighedsperiode. 3. Der blev i overensstemmelse med styrelsens praksis på daværende tidspunkt ikke i styrelsen foretaget notat vedrørende nogen personlig henvendelse af Deres klient. Ved min behandling af sagen har jeg ikke fundet det nødvendigt at tage stilling til Udlændingeservices opfattelse af at der i et tilfælde som det foreliggende ikke påhviler myndigheden notatpligt efter offentlighedslovens 6, stk. 1. Baggrunden herfor er at det også følger af en almindelig ulovbestemt forvaltningsretlig grundsætning at myndighederne har en tilsvarende pligt i andre sager end de sager der er direkte omfattet af notatpligten i offentlighedslovens 6. Herved tilgodeses ud over hensynet til forsvarlig sagsoplysning og aktindsigt såvel ordensmæssige hensyn som kravet om at myndighederne efterfølgende er i stand til at dokumentere deres sagsbehandlingsskridt, bl.a. i forbindelse med en eventuel senere prøvelse, jf. Niels Eilschou Holm, Forvaltningsloven som minimumslov, Juristen 1986, s. 227 ff (navnlig s. 242 f), Jon Andersen mfl., Forvaltningsret (2002), s. 413 f, John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer (1998), s. 152 f, samt eksempelvis sagerne omtalt i Folketingets Ombudsmands beretning for 1989, s. 138* (navnlig s. 140), for 1998, s. 92* (navnlig s. 96), og for 2004, s. 452* (navnlig s. 456). God forvaltningsskik kræver endvidere at forvaltningen sørger for at der skabes et tillidsforhold mellem borgeren og forvaltningen. En sådan tillid skabes bl.a. ved at forvaltningen sikrer sig bevis og herved undgår tvivl om hvad der er foregået og sagt i sagen, jf. Jens Olsen mfl., Forvaltningsret (2002), s På den baggrund mener jeg at det er beklageligt at styrelsen ikke tog notat om den vejledning som Deres klient modtog under det personlige fremmøde. Jeg har gjort Udlændingeservice bekendt med min opfattelse. Under hensyn til styrelsens oplysning om at styrelsen siden 16. februar 2006 udarbejder notat i alle tilfælde hvor der vejledes om gyldigheden af et meddelt visum, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. 16/19

17 4. Det kan efter myndighedernes opfattelse ikke lægges til grund at (A) skulle være blevet vejledt fejlagtigt i forbindelse med et personligt fremmøde i styrelsens publikumsekspedition. Deres klient og myndighederne har således modstridende opfattelser af hvorledes Deres klient er blevet vejledt i forbindelse med fremmødet i styrelsen. Afgørelsen af hvilken opfattelse der må lægges til grund, hviler på en bevismæssig vurdering. Som omtalt ovenfor under punkt 3 har styrelsen beklageligvis ikke taget notat vedrørende indholdet af den vejledning som Deres klient modtog under fremmødet. En manglende eller mangelfuld overholdelse af notatpligt kan efter omstændighederne tillægges bevismæssig betydning og kan således medføre en form for processuel skadevirkning for myndigheden, se herom sagerne i Folketingets Ombudsmands beretning for 1992, s. 40 ff* (navnlig s. 45), og for 2003, s. 590 ff* (navnlig s. 615 f). Jeg har derfor overvejet om det forhold at Udlændingestyrelsen ikke udarbejdede et notat om den vejledning som blev givet til Deres klient, måtte medføre at hendes opfattelse af vejledningens indhold bør lægges til grund. Jeg har imidlertid ikke fundet fuldt tilstrækkelig grundlag herfor. Ombudsmandsinstitutionen er ikke egnet til at afklare et bevisspørgsmål som det foreliggende fordi ombudsmanden i almindelighed ikke har mulighed for at afhøre vidner i sagen, men behandler klager på et skriftligt grundlag. En endelig konstatering af hvilken vejledning A modtog ved henvendelse til Udlændingestyrelsen, vil ikke kunne gennemføres inden for rammerne af en ombudsmandsundersøgelse, men må efter min opfattelse eventuelt ske ved domstolene. På den baggrund kan jeg ikke kritisere at Udlændingestyrelsen og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration afslog (A) s ansøgning om visum under henvisning til at hun under det tidligere ophold havde overskredet den lovlige varighed af et visumophold, jf. også det som jeg har anført ovenfor under pkt /19

18 5. Ved afgørelsen af 25. oktober 2005 lagde ministeriet tillige vægt på at (A) ifølge egne oplysninger var uden beskæftigelse i ( ). I brev af 16. marts 2006 bad jeg ministeriet om at oplyse om hun også i forbindelse med den tidligere meddelelse af visum havde oplyst at være uden beskæftigelse, eller hvorvidt der var tale om et nyt (ændret) faktum i forhold til den tidligere ansøgning. Ministeriet har herefter beklaget at ministeriet i afgørelsen havde lagt vægt på dette forhold idet Deres klient allerede i forbindelse med sin tidligere visumansøgning havde oplyst at være uden beskæftigelse og der således ikke var tale om en ny oplysning. Jeg foretager mig på den baggrund ikke mere vedrørende spørgsmålet. 6. Det fremgår af forvaltningslovens 19, stk. 1, 1. og 2. punktum, at hvis en part i en sag ikke kan antages at være bekendt med at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. I forbindelse med ministeriets behandling af Deres klage over Udlændingestyrelsens afgørelse indhentede ministeriet en udtalelse af 19. oktober 2005 fra styrelsen. Af udtalelsen fremgik det bl.a. at styrelsen ikke kunne ses at have noteret i sagens akter at Deres klient havde henvendt sig i styrelsens servicecenter, ligesom styrelsen generelt redegjorde for den vejledning som gives i sådanne tilfælde. De fik ikke lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen før ministeriet den 25. oktober 2005 traf afgørelse i sagen. Ministeriet har i den supplerende udtalelse af 29. november 2006 beklaget at ministeriet traf afgørelse i sagen uden at De blev partshørt over Udlændingestyrelsens udtalelse. 18/19

19 Jeg er enig i ministeriets beklagelse. Jeg har gjort ministeriet bekendt hermed, men foretager mig efter omstændighederne herudover ikke mere vedrørende spørgsmålet. NOTER: (*) FOB 1989, s. 138, FOB 1992, s. 40, FOB 1998, s. 92, FOB 2003, s. 590, og FOB 2004, s /19

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

2013-18. 15. november 2013. Udlændinge 13.1 13.9

2013-18. 15. november 2013. Udlændinge 13.1 13.9 2013-18 Justitsministeriet gengav visumafslag forkert, så et barn fik visumkarens i 5 år på grund af moderens overskridelse af et tidligere visums gyldighedsperiode 15. november 2013 Udlændingeservice

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget 10-3. Forvaltningsret 1121.1 123.3. Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget En udlænding var blevet udvist administrativt med indrejseforbud af Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Opkrævning af udgifter for hjemsendelse af psykisk syg fra udlandet. Notatpligt. Vejledning. God forvaltningsskik

Opkrævning af udgifter for hjemsendelse af psykisk syg fra udlandet. Notatpligt. Vejledning. God forvaltningsskik 17-2. Forvaltningsret 115.1 115.3 11.9 29.4. Opkrævning af udgifter for hjemsendelse af psykisk syg fra udlandet. Notatpligt. Vejledning. God forvaltningsskik Udenrigsministeriet havde i flere tilfælde

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Statsforvaltnings kompetence vedrørende spørgsmål om kommunes notatpligt retsgrundsætning eller god forvaltningsskik?

Statsforvaltnings kompetence vedrørende spørgsmål om kommunes notatpligt retsgrundsætning eller god forvaltningsskik? FOU nr 2010.0401 (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2010 4-1. Statsforvaltnings kompetence vedrørende spørgsmål om kommunes

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere