9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th."

Transkript

1 J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr ) Hesteskoen Bagsværd Tlf ?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup. Anmelder: J.H. Matthiesen Advokataktieselskab Hesteskoen Bagsværd ENDELIGT SKØDE - Undertegnede Boet efter Clara Ingeborg Jensen vi de privatskiftende arvinger vi Jette Gravers Jørgensen Valhøjs Alle 102 B, st.tv Rødovre sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th Værløse i lige sameje den boet ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ballerup kommune matr.nr. 1 hv Ballerup by, Ballerup, beliggende Præstevænget 47, 2750 Ballerup. Ejendommen er pr. 1. januar 2000 vurderet til kr ,00, heraf grundværdi kr ,00. Boet oplyser, at ejendommen boet bekendt ikke er begæret omvurderet. wfi Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 J Mathiesen Advokataktieselskab (CVR-nr ). Hesteskoen Bagsværd. Tlf CO Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere aftalte VILKÅR 1. Ejendommen, hvis areal ifølge tingbogen udgør 928 m 2, heraf vej 0 m2, sælges, såleces som den er og forefindes og som beset af køberne med de på grunden værende bygn.nger, med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder Safir elkomfur, Atlas emhætte, Atlas kummefryser, Savoy køleskab, Bauknecht vaskemaskine, ældre brændeovn i havestue, centralvarmeanlæg med oliefyr (kældertank), faste ind- og udvendige la:n- 11) per, sanitet, alt i gulve og vægge monteret badeværelsesudstyr, postkasse og renovationsstativ, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, plantninger og i øvrigt alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende i enhver henseende. Køberne er bekendt med, at ejendommen overdrages af et dødsbo, hvorfor overdra - I- sen sker uden ansvar af nogen art for boet, boets arvinger og boets medhjælper, bortset fra vanhjemmel. Køberne kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det solgte - herunder de overdragne hårde hvidevarers stend og anvendelighed - det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatn:ng eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Købesummen er fastsat herefter. Køberne er gjort opmærksom på, at vaskemaskinen i badeværelset ikke er tilslu-tet forskriftsmæssigt, samt at eltilslutning af grundvandspumpe ikke er korrekt. Køberne er endvidere gjort opmærksom på, at drivhus, skur i baghaven, brændeskur % samt toilet i kælder nok ikke er godkendt. Køberne har modtaget tilstandsrapport af udarbejdet af Codan v/ole N elsen og energimærkerapport af samme dato udarbejdet af samme, ligesom de har medtaget tilbud om køberforsikring af fra Codan Forsikring. 2. Ejendommen overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt boet og tidligere ejere, herunder pligt til at være medlem af en eventuel lokal grundejerforening, i hvilken henseende bl.a. bemærkes at der den er lyst dokument om bebyggelse, benyttelse m.v., 2

3 rom; 1 J Matthiesen Ad,øjilaktieselskab (CVR-nr ) Hesteskoen Bagsværd Tlf C. CO E 4rp at der den er lyst dokument om areal til anlæg af to spor m.v., at der den er lyst dokument om areal m.v., og at der den er lyst foreløbig ekspropriationsfortegnelse i anledning af udbygning af banestrækningen mellem Ballerup og Frederikssund. I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. Boet oplyser, at der det bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, og at der det bekendt ikke er sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen. Ejendommen overtages af køberne den 15. juli 2000 og henligger frå denne dato for disses regning Quisiko i enhver henseende. Køberne er dog i brandskadetilfælde allerede fra købsaftalens underskrift berettiget til at oppebære ejendommens brandforsikringssum til anordningsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde_ nærværende handel. Boet oplyser, at ejendommen er fuld- og nyværdiforsikret i forsikringsselskabet Codan, police nr Forsikringen omfatter desuden svamp og insekter. 4. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Ydelser, der forfalder før eller på skæringsdagen, betales af boet. Ydelser, som alene vedrører købernes ejerperiode, betales dog af køberne. Boet foranlediger forbrugsmålere' aflæst pr. overtagelsesdagen/dispositionsdagen, ligesom boet drager omsorg for meddelelse af ejerskiftet til ejendommens forsyningsselskaber. Boet afmelder eventuel betalingsservice (PBS). v( Form267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

4 ør, =\ J. Fl. Mathiesen Advokataktieselskab (CVR-nr ) Hesteskoen Bagsværd. Tlf Købesummen er fastsat til kr ,50, skriver kroner enmillionogottetini sindeogfemtitre 50 øre, der berigtiges således: 5. A. Køberne overtager følgende prioritetsgæld: 1. Unikredit, 30-årigt obligationslån, å rente 7% p.a., stort oprindeligt kr ,00. Køberne har kursrisikoen, og boet skal oppebære et provenu stort Endelig regulering foretages over refusions- - opgørelsen, når låneafregning foreligger. Lånet optages i boets navn, og provenuet tilfalder dette, - dog med ovennævnte regulering. Boet afholder desuden samtlige omkostninger ved lånets optagelse, herunder stempel, gebyr, kurtage, salær m.v , 50 Lånet overtages af køberne i henhold til Unikredits gældende vedtægter. Eventuel andel i reserve- og administrationsfond tilfalder køberne uden særskilt vederlag. B. Den kontante købesum berigtiges således: 1. Ved købsaftalens underskrift deponerede køberne hos Statsautoriseret ejendomsmægler Ole Krarup Hansen, Hold-An Vej 74, 2750 Ballerup II 2. Ved nærværende skødes underskrift deponerer køberne i BG Bank, Rødovre Centrum 159, 2610 Rødovre kr Renterne af det under punkt 2. nævnte beløb tilfalder boet fra overtagelsesdagen. De deponerede beløb frigives til boets disposition, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. Berigtigende advokat er forinden berettiget til betaling af 4

5 J. H. Mathiesen Advokataktieselskab (CVR-nr ) Hesteskoen Bagsværd Tlf cn 5 pantegæld, der ikke skal overtages, betaling af restancer, eventuel refusionssaldo i købernes favør, boets andel af handlens omkostninger og ejendomsmæglerens salær. Købesum i alt kr ,50 Boet betaler kr ,00 til udskiftning/reparation af vinduer og træværk i huset. Beløbet frigives/betales, når DanBolig på vegne af Unikredit har synet og :gadkendt istandsættelsen. 6. Køberne overtager ingen gæld udenfor købesummen. Gæld, der afvikles sammen med betaling for forbrug, overtages af køberne. Fælles gæld, som afvikles gennem grundejerforening, ejerforening og lignende, og hvor ydelsen er indeholdt i de til køberne udleverede papirer, overtages af køberne uden for købesummen. Køberne indtræder fra overtagelsesdagen i boets rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Boet oplyser, at al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles anlæg, hybridnet, el, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Boet bekendt, er der ikke udført arbejder eller afsagt kendelser vedrørende førnævnte, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. Form:267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

6 = J. H. Mathiesen Advokataktieselskab (CVR-nr ). Hesteskoen Bagsværd Tlf Alle med denne handels berigtigelse forbundne omkostninger, herunder salær til advokat Thomas Nexø Jensen, Hesteskoen 1, *2880 Bagsværd, der berigtiger handlen, afholdes af køberne. Salær til ejendomsmægleren er køberne Uvedkommende, ligesom udgifterne til ejendommens frigørelse for pantegæld, der ikke skal overtages, bæres af boet. 000O000 Rødovre, den 1 2- I - Værløse, den Som sælger (for boet): Som købere: -.451fased~eift~s~: Jette Gravers Sør ensen Mac)17l e1;*ve 'tqa1a4-c-- z--c-trz Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed, for så vidt angår boet: Jan e Navn: (j-14( 51-eilL~2 4/Å - Stilling: 1-1 0,11/n Q Bopæl: 1"2Clef 17 ) iff-2-1,' e 6s R9,-/20V Navn: \./4 /(' C,/~2::-2 cf Stilling: TE5-4. Bopæl: 77AJ 12/1 hicæ) V ''9":'V6/C 6 :6( o 'epod

7 J Mathiesen Advokataktieselskab (CVR-nr ) Hesteskoen Bagsværd. Tlf Forannævnte ejendom matr. nr. t hv NrÄiterup by Galtr-cve er under lobe nr y pr. 11t 2000 Vurderet til kontantejendomsværdi 1.4 SC.. arre, heraf kontantgrundværdi 393 yoo jendornmen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del af en Sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. BALLERUP KOMMUNE, den 2 7 JUNI non ee-c.t Mette Svindt (se,i Form.:267 G Otto B. WroblewSkt, Nytorv 19,1450 København K

8 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Ballerup *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 10 Akt.nr.: P 78 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 HV, Ballerup By, Ballerup Ejendomsejer: Madelyn Dyve m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Tilladelse fra statsamtet forevist Retten i Ballerup den Inge Formsgaard

9 P Matr. nr. (Qg11113rkhggsrlegPfgift: tempelafgift vel-ført stgmpel pzergqg nusnr. Afgift i alt Ejerlav: Ballerup By, Ballerup Matr.nr.: 1 HV (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: kr. kr. kr. kr. Præstevænget Ballerup 2.600,00 0, ,00 Debitorernes navn og bopæl: JAN DYVE MADELYN DYVE kn Unibank Ejerpantebrev (Fast ejendom) Unibank AIS V døse A By øse TI.nr.:.J '3333 ef.: Tine Riisberg Akt: Skab (Udfyldes af dommerkontoret) Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) SælgerpantebrevArnEPWel: nej Anmelder Unibank A/S Realkreditgruppen Hørsholm Hørsholm Midtpunkt 78 Postboks Hørsholm Tlf Fax Lånets størrelse: Kr ,00 RYETVEJ 45,2 TH 3500 VÆRLØSE giver herved os selv eller den, som pantebrevet personligt gældsansvar for RYETVEJ 45, 2 TH 3500 VÆRLØSE bliver overdraget til som eje eller pant, panteret uden Renteog betalingsvilkår: Pantebrevet forrentes ikke. I tilfælde af tvangsauktion over den pantsatte ejendom forrentes den del af ejerpantebrevet, der opnåede dækning, med rentelovens til enhver tid gældende morarentesats (for tiden diskontoen + 5% årligt). Beløbet forrentes fra auktionsdagen til betaling sker. Opsigelse: Pantebrevet kan opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel. Den pantsatte ejendom: Matr. nr. Ejerlav 1 HV Ballerup By, Ballerup Ejerligheds-/parcelnr. Oprykkende panteret efter: Kreditor Oprindelig kr. til % p.a. Unikredit ; =.7 8 Form. 167 G NB, Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3, punkt 9 a.

10 Respekterede servitutter m.v.: Unibank Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. 2 t Særlige bestemmelser: Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelse,,:dei.,efter loven skal sendes til pantekred tor, bedes sendt til Unibank A/S Værløse Afdeling Bymidten Værløse P der i øvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegni n-ger af enhver art på dette pantebrev, hero ider kvitterings-, transport-, moderations- og relalcsationspåtegninger. Den oprykkende panteret omfatter også indtægter, erstatningsgenstande. og forsikringssummer knyttet til de pantsatte I øvrigt gælder Justitsministeriets påntebrevsforinular A (side 3). Debitor erklærer, at denne ikke er gift eller har ind:. gået registreret partnerskab, eller at ejendomnten ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18. Dato: /2/5 KoJ-c-- Underskrifter: Ark( MADELYN DYVE 19tAR Til vitterlighed om ægte underskrifter, daterin rigtighed og udstedernes myndighed: Navn: Bopæl: Itte rj.'&4 Tine u pe Fuldmægtig Unibank AIS Værløse Afdeling 3500 Værløse Navn' Stilling- Bopæl Illenrac Pedersen Bankfukkniegtig Unibank Bymidten 50 A 3500 Værløse

11 . I *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Ballerup * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 HV, Ballerup By, Ballerup Ejendomsejer: Madelyn Dyve m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Ballerup den Side: 7 Akt.nr.: P 78 i Inge Formsgaard I

12 Unibank Afgift: 2.600,00 kr. Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) 7 Ejerlav: Matr.nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tillæg Ballerup by, Ballerup 1 hv Præstevænget 47, 2750 Ballerup til ejerpantebrev på oprindeligt ,00 kr. med pant i ovennævnte ejendom. Anmelder U ibank NS Vær -se af Bymidt., seriøs Tif r.: ef.: Ec Unibank AIS Realkreditgruppen Hørsholm Midtpunkt 78 Postboks Hørsholm Tlf H Fax ( Ø Ejerpantebrevet forhøjes med ,00 kr. og er herefter på ,00 kr. Ejerpantebrevet forrentes med en årlig rente på 10% over Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Renten forfalder til betaling hver 11. december. Ejerpantebrevets hovedstol opskrives ikke med de forfaldne renter. øvrige bestemmelser i ejerpantebrevet, der måtte angive en opskrivning af hovedstolen, herunder bestemmelser herom i afsnittet "Særlige bestemmelser" bortfalder samtidig. Bortset herfra er ejerpantebrevets øvrige bestemmelser uændrede. Ejerpantebrevet respekterer fremover yderligere Nom Q,- pantebrev til Unikredit 6% De øvrige bestemmelser er uændrede. Ejerpantebrevet består af i alt 7 sider. Dato: 8. maj 2001 ((4571Æ:c )//^4k-AgApJ.14r1L4.) J- Dyve Madelyn Dyve *samtykke Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og udstedernes myndighed: Navn: Navn: Stilling: Bopæl: Unibank AIS Bymidten 50 A 3500 Værløse Stilling: Bopæl: Elisabeth Christensen Fuldmægtig Unibank A/S Bymidten 50 A 3500 Værløse G SCRJOLINTRYK,KØBENHAVN

13 L *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Ballerup *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 HV, Ballerup By, Ballerup Ejendomsejer: Madelyn Dyve m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Side: 8 Akt.nr.: P 78 Opr. lyst for kr Retten i Ballerup den Kaj Stentoft n Form. 267 G Otto B. Wroblenski, Nytorv 19, 1450 København K

14 Nordeall Tillæg til ejerpantebrev på ,00 kr. tinglyst den i ejendommen matr. nr. 1 hv Ballerup by,ballerup beliggende Præstevænget 47 debitor Jan og Madelyn Dyve (-"P side 9 Anmelder: Nordea Bank Danmark A/S Realkreditgruppen Hørsholm Hørsholm Midtpunkt 78, Box Hørsholm tlf Ref: Inge-Lise Hansen Ejerpantebrevet respekterer yderligere pantebrev på ,00 kr. til Unikredit, til rente 5,00 96 p.a. Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Ejerpantebrevet øvrige vilkår og bestemmelser er uændrede.' Ejerpantebrevet består af i alt 9 sider Dato: 5. december 2001 Uniba A/S ( iflg. fuldmagt) Hanne Andersen Ellen Nielsen GENPART TA 1.400,00 K G SCHJOLIN TRYK KØBENHAVN

15 I. 2 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Ballerup *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 10 Akt.nr.: P 78 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 HV, Ballerup By, Ballerup Ejendomsejer: Madelyn Dyve m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Ballerup den Keld Olesen W, Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

16 ? Side 1 ø a ø a Ol Afgift kr. 2400,00 Tillæg til ejerpantebrev stort kr ,00 med pant i matr. nr. 1 HV,Ballerup By, Ballerup., beliggende Præstevænget 47, udstedt af Jan Dyve, Madelyn Dyve Anmelder: Sparbank Vest Slotsgade afd Slotsgade Skive Tlf.nr Allonge til Ejerpantebrev i fast ejendom Nærværende ejerpantebrev kr ,00 forhøjes herved med kr ,00 til i alt kr ,00 Skriver kroner: trehundredetitusinde 00/100 Meddelelser der i henhold til loven, samt øvrige meddelelser der skal tilgå pantekreditor, bedes fremtidig sendt til: Sparbank Vest Slotsgade afd Slotsgade Skive der i øvrigt bemyndiges til på mine/vore vegne, at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. Pantebrevets øvrige bestemmelser gentages i alle dets ord og punkter, idet dog bemærkes, at der for så vidt angår forhøjelsesbeløbet meddeles afkald på en eventuel renteopskrivningsbestemmelse. Pantebrevet består herefter af sider. a Ballerup, den..00y. c/k c'/ Påtegningen tiltrædes som debitor og kreditor GENPART TA K J a: ' a4/1. Påtegningen tiltrædes som debitor og kreditor Vikolud,t)Ar.. Madelyn Dyve 267 G Reihdar Hansen ApS. Tit

17 Side 2 Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens n myndi ed og udstederens/udstedernes Underskrift Underskrift Navn (i blokbogstaver) LIS LUNDGREEN sulemg F I k& 4t?34W)11 Tjørnebakken 2 Adresse (I I st 9e Tlf PostnrJby (i blokbogstaver) Navn Stilling Adresse PostnrJby SUMnetUNAU FinansFormidler attil+triataltvej Charlottenlund Ttiblo99g(x)r93 37 Q blokbogstaver)

18 Side 1 Afgift kr. 0 Tillæg til ejerpantebrev stort kr ,00 med pant i matr. nr. 1 HV,Ballerup By, Ballerup., beliggende Præstevænget 47, udstedt af Anmelder: Sparbank Vest Slotsgade afd Slotsgade Skive Tlf.nr Allonge til Ejerpantebrev i fast ejendom Nærværende pantebrev respekterer fremtidig alene: kr ,- til Totalkredit, obligationslån med rentetilpasning. samt de indtil tinglyste servitutter og andre byrder. Pantebrevets øvrige bestemmelser forbliver uændret gældende. Pantebrevet består herefter af 14 sider. Skive, den ningen t des som fuldmagtshaver oank V: - ilelp.\. A.... AL....A.."... irten Siga d Jensen Hanne Lene Kristensen 267G Reihdar Hansen ApS. Tlf

19 * * * * *** * * * * * *** * * * Retten i Ballerup *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 15 Akt.nr.: P 78 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 HV, Ballerup By, Ballerup Ejendomsejer: Madelyn Dyve m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Forhøjet med kr Herefter lyst for kr Retten i Ballerup den Annie Ipsen - tlf

20 GENPART TA 201:400 K

21 Side jh Mgiftkr.1A01:1,00 Tillæg til ejerpantebrev stort kr ,00 med pant i 1 hv Ballerup By, Ballerup, beliggende Præstevænget 47, udstedt af Jan Dyve, Madelyn Dyve Anmelder: Sparbank Slotsga Slots 780 e TI / / "'P Allonge til Ejerpantebrev i fast ejendom Nærværende pantebrev respekterer fremtidig alene: Kr ,- til Totalkredit, 4% 30 årigt obligationslån samt de indtil tinglyste servitutter og andre byrder. Pantebrevet består herefter af 16 sider. Skive, den Påtegningen tiltrædes som fuldmagtshavere Sparbank Vest Lenette Tallaksen Helle S. Handberg GENPART TA 1.400y00 K 267 G Relhdar Hansen ApS. Til,

22 a. rn E *** * *** * * * Side: 17 * * *** * * Retten i Ballerup * Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen P 78 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 HV, Ballerup By, Ballerup Ejendomsejer: Madelyn Dyve m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev med rentetilpasning Totalkredit Realkreditfond, Dkk Retten i Ballerup den Annie Ipsen - tlf

23 Stempelafgift kr. Retsafgift 1.400,00 kr. /5C765 Allonge til ejerpantebrev stort ,00 kr. med pant i matr. nr. 1-hv Ballerup, beliggende Præstevænget 47, 2750 Bal lerup udstedt af Madelyn og Jan Dyve Anmelder: CVR-nr Pen-Sam Bank/036ø Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon Nærværende påtegning er påført pantebrevets side V-4. Pantebrevet består af i alt t,c..1 sider. Nærværende ejerpantebrev forhøjes med ,00 kr. til i alt ,00 kr., skriver kroner Nihundredesyvtitusinde 00/100. Forhøjelsen tilskrives ikke rente. Nærværende pantebrev kan til enhver tid opsiges af kreditor eller af debitor med 14 dages varsel. Meddelelser ifølge retsplejelovens 563 og 564 og andre meddelelser, der efter lovgivningen skal sendes til pantekreditor, bedes sendt til Pen-Sam Bank, Jørgen Knudsens Vej 2, Postboks 282, 3520 Farum, der iøvrigt bemyndiges til på vore vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderationsog relaksationspåtegninger. Ejerpantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser forbliver uændret gældende. Sted og dato Nilei-1419 'kek Underskrift af Madelyn Dyve -23/ 2W?' B6t.,&kr, j)/ve Sted og dato UndtesAladft af Jan Dyve Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Navn: \O «)3k \'W)'--.) Navn:,,t44,-7---)7.....,52--t Lr "..4e. Stilling: &NtQC(C(:),(\\--- Stilling: Leb i G Bopæl: s&d~6...s\12:2_, Bopæl: i'2.7.-&4-e-ei-z- c,f---at,--,-, 4ccrö NeAe.a Underskrift vitterlighedsvidne Und skrift vitterlighedsvidne MALLJNG BECK -G>

24 Side: 20 c. a a * * *** * * * Retten i Ballerup Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen P 78 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 HV, Ballerup By, Ballerup Ejendomsejer: Madelyn Dyve m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Storkunde opkrævning - Dkk Retten i Ballerup den Greta Hagge Form 267 G MALLING BECK -Q>

25 Side 1 af 10 Afgift : kr Ejerlav: Ballerup By, Ballerup Akt: skabl- (Udfyldes af tinglysningskontoret) f? Matr. nr.: 1 HV t Anmelder Gade og husnr.: Præstevænget Ballerup Sparbank Vest, (887) Adelgade Skive Totalkredit hæfter for følgende afgiftsberegning: Pålydende, nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb kr. Der er anvendt nominel værdis metode kursværdimetode X. PANTEBREV - OBLIGATIONSLÅN pant nr Debitors navn og bopæl: Jan Dyve Præstevænget Ballerup Madelyn Dyve Præstevænget Ballerup GENPART TA 1.900?00 erkender herved at skylde Kreditors navn og bopæl: Lånets størrelse: Serie: Rente og betalingsvilkår: Totalkredit A/S, CVR-nr Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup kr ,00 29-årigt obligationsannuitetslån Se pkt. 1 under særlige bestemmelser. Lånets pålydende rente er 4,0000%. Som følge af kvartårlig renteberegning svarer dette til en årlig nominel rente på 4,0604%. Lånet afvikles som annuitetslån. Ydelsen forfalder til betaling hver den 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12 og erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag (bankdag) i marts, juni, september og,december. Ydelsen anvendes til dækning af renter.) af restgælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side punkt 9a. 267 G ReffidafflansenApSAILWUW 12

26 r b Side 2 af 10 beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for nærværende lån fastsat til 0,50% p.a. af pantebrevets restgæld. Opsigelse: Den pantsatte ejendom: Oprykkende panteret efter: Lånet er uopsigeligt fra Totalkredits side med de modifikationer, der følger af punkt 3, 6 og 7 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse henvises til punkt 8 under "Særlige bestemmelser". Matr. nr. 1 HV Ballerup By, Ballerup GRUNDAREAL: 928 kvm. Kr.: Rte. % Kreditor Ingen Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen tilstrækkelig) SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse og vilkår De før : sådanne, der Totalkredits 2005 lyste med undtagelse af efter deres indhold respekterer panteret. For lånet gælder de af Totalkredits bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af Totalkredits bestyrelse med hjemmel i Totalkredits vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både med det pantsatte og personligt over for Totalkredit. Såfremt ejendommen har flere ejere, skal samtlige ejere tiltræde pantebrevet som solidarisk hæftende debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til Totalkredit med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. Nærværende lån er baseret på serieopdelte obligationer, og låntager hæfter udover eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom. Lånets obligationer er emitteret i serie 111C. Alle serier i fælles seriereservefond C hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser.

27 Side 3 af 10 Låntager har ved indfrielse af lånet - såvel ordinær som ekstraordinær - ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden. Er lånet udbetalt fra og med 1. september 2005, er lånets obligationer emitteret i serie 03D, kapitalcenter D, Nykredit Realkredit. I kapitalcenter D, Nykredit Realkredit hæfter låntagere ikke solidarisk for hinandens forpligtelser. 2. Garanti Alle Totalkredit-lån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låneformidlende pengeinstitut. I det omfang garantien gøres gældende, indtræder garanten i alle henseender i Totalkredits personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet, som garanten har indfriet. 3. Forhåndslån Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af Totalkredit anerkendt pengeinstitut. Totalkredit vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende belåningsgrænser for pågældende ejendomskategori, eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter, lånet er udbetalt. 4. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". Totalkredit kan forhøje bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager(e) med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. e Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode ændres lånets ydelser. 5. Første og sidste terminsydelse Den første ydelse forfalder førstkommende termin efter lånets udbetaling og indeholder afdrag, rente og bidrag, der beregnes forholdsmæssigt fra og med udbetalingsdagen. Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin, i hvilken der beregnes rente og bidrag indtil udgangen af terminsmåneden. Totalkredit vil i sidste termin opkræve en ydelse, der dækker rente, bidrag og den på forfaldstidspunktet værende obligationsrestgæld. 6. Ejendommens anvendelse Et Totalkredit-lån er standardmæssigt ydet under den forudsætning, at den belånte ejendom er en ejerbolig, herunder fritidshus eller grund, der agtes bebygget med ejerbolig. Er ejendommen en helårsbolig, forudsættes den beboet af ejer(ne). Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv eller udlejes den helt eller delvis - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. 267 G Reihdar Hansen ApS. llf

28 Side 4 af 10 Såfremt den pantsatte ejendom er en bygning på lejet grund, medpantsættes samtlige debitors rettigheder i henhold til lejekontrakten vedrørende grunden, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses- og fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse i henhold til lejekontrakten eller lejeloven, som Totalkredit måtte betale til grundejeren i henhold til den indgåede lejekontrakt, jf. punkt 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Totalkredit straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen underrettes herom. Totalkredit skal på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/ de hidtidige bygning(er). Totalkredit kan forlange lånet indfriet, såfremt lejekontrakten opsiges, misligholdes, ændres eller bringes til ophør. Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet, skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. 7. Totalkredits opsigelse af lånet til indfrielse og omlægning Totalkredit kan endvidere forlange lånet indfriet helt eller delvis i følgende tilfælde: a) Debitor har fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, som ville have haft betydning for lånets bevilling, herunder vurdering og værdiansættelse af ejendommen. b) Når den belånte ejendom handles. Den nye ejer kan dog søge Totalkredit om bevilling af gældsovertagelse. Ved anmodning om gældsovertagelse foretager Totalkredit en vurdering af den nye ejer, ejendommens værdi og belåning og vilkårene for handlen. Er den nye ejer registreret i RKI Kreditinformation eller lignende kreditoplysningsbureau, vil gældsovertagelse ikke kunne bevilges. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med lovgivningens regler for realkreditbelåning. 8. Debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse Totalkredit-lån kan indfries på en af nedenstående måder: a) Indfrielse med obligationer. Lånet kan indfries med obligationer svarende til lånets obligationer, d.v.s. obligationer af samme årgang og med samme nominelle rente som lånets obligationer (samme fondskode). Totalkredit kan ikke påtage sig at opkøbe lånets obligationer på debitors vegne, eller bistå debitor i forbindelse med opkøb af lånets ob-