Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration privat service hotel og restauration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration"

Transkript

1 Overenskomst mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration privat service hotel og restauration

2

3 OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og HK/Privat

4 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - OVERENSKOMSTENS FAGLIGE OMRÅDE Gyldighedsområde... 6 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE Sømandslov Ansættelseskontrakter Møde-/afslutningssted Hovedarbejdsområde Anciennitet Tidsbegrænset ansættelse Fuldtidsstillinger med disponible vagter KAPITEL 3 - LØN Månedsløn Natarbejde Anciennitetstillæg Særligt tillæg Særlig opsparing Tillæg på særlige dage Rejseudgifter Arbejdsmarkedspension KAPITEL 4 - ARBEJDSTID Månedlig arbejdstid Nedsat arbejdstid ved natarbejde Turnus Vagtplan Arbejdstidens længde Fridage Spisepauser Arbejdstidens start og afslutning Overarbejde Deltid på normale vilkår Deltid på fleksible vilkår

5 KAPITEL 5 - FERIE OG FRIHED MED LØN Ferie Feriefridage Helligdage KAPITEL 6 - ARBEJDSVILKÅR Erstatningspersonale Indflydelse på normeringen Uniform Kokkeuniform Forplejning KAPITEL 7 - OPSIGELSE OG GENANSÆTTELSE Opsigelse Opsigelsesvarsler Frihed til jobsøgning Opsigelse og afvikling af ferie Andre arbejdsgivere Indskrænkning af personale Fratrædelsesgodtgørelse Genansættelse KAPITEL 8 - SYGDOM OG BARSEL Sygdom Kiropraktor-/fysioterapeutbehandling m.v Børns sygdom Barsels-, forældre- og fædreorlov Barns hospitalsophold Dødsfald KAPITEL 9 - RESERVER Anvendelse af reserver Mindstegaranti Tillæg Aflysning af reservevagter samt betaling herfor Aflønning Sygdom

6 56 - Tryghed KAPITEL 10 - ORLOV OG UDDANNELSE Efter- og videreuddannelse Løn under efter- og videreuddannelse Orlov KAPITEL 11 - ORGANISATIONSMÆSSIGE BESTEMMELSER Tillidsrepræsentantbestemmelser Lokalaftaler Organisationsaftaler Uddannelsesfond Entreprise/bortforpagtning Vikarbureauer Særlige ansættelsesforhold Ikrafttrædelse og udløbstid PROTOKOLLATER Protokollat 1 - Lønnens sammensætning Protokollat 2 - Turnus og vagtplan Protokollat 3 - Lokalaftaler Protokollat 4 - Fordeling af helligdage Protokollat 5 - Seniorordning Protokollat 6 - Regulering af forskudttidstillæg Protokollat 7 - Beregning af reserveløn Protokollat 8 - Nedsættelse af den daglige arbejdstid Protokollat 9 - Pursere Protokollat 11 - Aftale om kompetenceudvikling Protokollat 12 - Funktionærlovens regler om opsigelse Bilag 1 - Tillidsrepræsentantregler ( 59)

7 Kapitel 1 - Overenskomstens faglige område 1 - Gyldighedsområde Overenskomsten omfatter alt arbejde inden for 3F Privat Service, Hotel og Restaurations og HK's faglige områder (catering og kiosk) på Mols-Linien om bord på skibe og på landjorden (jf. 5) i tilknytning til færgeoverfarten. Kapitel 2 - Ansættelse 2 - Sømandslov Sømandsloven er gældende for det sejlende personale på grundlag af lovens Ansættelseskontrakter Enhver ansættelse er skriftlig i henhold til den af rederiet anvendte ansættelseskontrakt. Kontrakten udfyldes i henhold til Bekendtgørelsen om rederens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene samt tilsvarende lovgivning for ansatte på landjorden. Funktionæren har til enhver tid ret til af arbejdsgiveren skriftligt at få bekræftet, i hvilket tidsrum tjenesteforholdet har varet, med hvilket arbejde funktionæren i hovedsagen har været beskæftiget, hvilken løn funktionæren oppebærer, og - i tilfælde af opsigelse - på begæring oplysning om årsagen til afskedigelsen. 4 - Møde-/afslutningssted Som led i ansættelsesvilkårene indgår ansættelse med ombordstigning i Jylland eller på Sjælland. Ændring heraf kan kun ske ved frivillig aftale

8 I Jylland sker ansættelsen med Ebeltoft eller med Århus som hjemhavn. Dette angives for alle andre end reserver på ansættelsesbeviset. Ændring heraf kan kun ske ved frivillig aftale. I særlige situationer, som havari, maskinskade eller værftsophold, kan der ske skift af hjemhavn, forudsat den forøgede transporttid indregnes i arbejdstiden, ligesom merudgifter til transport skal betales. Protokollat: Afsnit 2 og 3 er som følge af forliget i 2012 midlertidigt suspenderet frem til 1. juni I den periode er følgende i stedet gældende for alle beskæftigede ved overgang til Jylland som hjemhavn: Som udgangspunkt har de, så vidt det er muligt i henhold til sejlplanen, stadig vagter fra den hidtidige hjemhavn, men skal, hvis det er driftmæssigt nødvendigt, for egen regning og tid, møde i den modsatte havn i henhold til vagtplanen. Ved krav om fremmøde i modsat havn, tages der så vidt muligt hensyn til den enkeltes situation og bopæl, ligesom det forudsætter at der er køremuligheder i egen eller andres bil. Det kan ikke forudsætte at nuværende ansatte skal anskaffe en bil som forudsætning for ansættelsesforholdet. Hvis den enkelte vagt ikke begynder og slutter i samme havn tilskrives arbejdstiden 1 time. Det sikres at den pågældende, hvis det ønskes, kan medtage egen bil om bord. 5 - Hovedarbejdsområde Stk. 1 - Ansættelse Ansættelse i henhold til de i 5, stk. 2 nævnte hovedarbejdsområder, er et ansættelsesvilkår, der medfører, at ingen mod deres egen - 7 -

9 vilje kan overflyttes til et nyt hovedarbejdsområde. Ved skift til nyt hovedarbejdsområde, overføres den hidtidige anciennitet. Hovedarbejdsområdet angives på ansættelsesbeviset. Stk. 2 - De 4 hovedarbejdsområder Ansættelse sker i henhold til et af nedennævnte 4 hovedarbejdsområder: UA) - Ansættelse med arbejde om bord Medarbejdere om bord ansættes til alt forefaldende service- og cateringarbejde inden for overenskomstens område, dog med ansættelse ud fra et af nedennævnte 3 hovedarbejdsområder: Medarbejdere med 3 hovedarbejdsområder: a) Selvbetjenings- og serveringsafdeling (stewardesse/steward) b) Tilberedning og anretning af mad (gastronom) c) Skyllere Medarbejdere om bord ansættes som udgangspunkt til at varetage et af de 3 nævnte hovedarbejdsområder, men med mulighed for fleksibilitet på alle arbejdsområder om bord, når det løbende er nødvendigt - herunder lettere rengøring og opvask, men ikke grovere rengøring og toiletrengøring. Lettere rengøring omfatter fjernelse af affald og løst snavs fra gulve og inventar i betjeningsområde, betjening, opfyldning og tømning af opvaskemaskine samt håndopvask efter behov. Skyllere som hovedarbejdsområde c) kan også udføre arbejde i land iht. gruppe B, d). UB) - Ansættelse med arbejde i land d) Servicemedarbejdere i land: Servicemedarbejdere i land beskæftiget med alt forefaldende lagerarbejde, proviantering, indkøb, edb og truckkørsel samt alt forefaldende cateringarbej

10 de i land, proviantering og lager. Der kan lejlighedsvis arbejdes om bord. Herudover skal servicemedarbejdere i land være fleksible, hvis det kniber med rengøring og lignende i kantinen. 6 - Anciennitet Anciennitet bevares ved genansættelse inden for et år. 7 - Tidsbegrænset ansættelse Tidsbegrænset ansættelse i tilfælde af længerevarende spidsbelastning, længerevarende sygdom, orlov, barsel, ferie m.v. kan finde sted i henhold til overenskomstens bestemmelser. Tidsbegrænset ansættelse omfatter ansættelsesforhold af 2 ugers varighed og mere. Årsagen til tidsbegrænset ansættelse angives i hvert tilfælde på ansættelsesbeviset. Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede arbejdsaftaler kan kun ske, hvis betingelserne i 5 i lov om tidsbegrænset ansættelse er opfyldt. Ved tidsbegrænsede arbejdsaftaler forstås, at tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør er fastsat ud fra objektive kriterier såsom en bestemt dato, fuldførelse af en bestemt opgave eller indtrædelse af en bestemt begivenhed. Kopier af tidsbegrænsede kontrakter udleveres løbende til den berørte tillidsrepræsentant. Optjent anciennitet i relation til opsigelsesvarslerne i 37 skal ikke udgøre en hindring for tidsbegrænset ansættelse af kortere varighed end den pågældendes opsigelsesvarsel som følge af optjent anciennitet

11 8 - Fuldtidsstillinger med disponible vagter Der udbetales fuld månedsløn, og overenskomsten følges i sin helhed med følgende fravigelser: 1) Der udarbejdes efter samme regler som for fuldtidsansatte en vagtplan. Vagtplanen skal indeholde de kendte vagter på udstedelsestidspunktet, samt de garanterede fridage og friweekender i henhold til overenskomstens regler. 2) Medarbejderen er herefter disponibel til at overtage vagter på de øvrige dage, uden der skal betales overtid. Varsles vagterne dagen før inden kl er medarbejderen forpligtet til at påtage sig vagten. Vagter varslet samme dag kan medarbejderen sige nej til. Der indgås lokalt praktiske aftaler om formen for telefonkontakt. 3) Der indgås i hvert enkelt tilfælde aftale med tillidsrepræsentanten om den pågældendes arbejdsområde (overfarter og hovedarbejdsområde). 4) Ansatte i henhold til denne paragraf har fortrinsret til ledige fuldtidsstillinger på normale vilkår forud for deltidsansatte i henhold til 43, stk. 5. 5) Antallet af fuldtidsstillinger med disponible vagter aftales med fællestillidsrepræsentanten. Antallet udgør 1. juni 2012 minimum 2. Kapitel 3 - Løn 9 - Månedsløn Månedslønnen udgør pr. 1. april 2012 Månedslønnen udgør pr. 1. april ,02 kr. pr måned ,43 kr. pr måned Der henvises i øvrigt til protokollat 1 vedr. lønnens sammensætning

12 Alle fastansatte er månedslønnede. Fuld løn i henhold til overenskomstens bestemmelser omfatter aflønning i henhold til 9, 10, 11 og 12. Protokollat: Ved ændrede forudsætninger for nærværende overenskomsts indgåelse i form af nye arbejdsopgaver og arbejdsbyrder som følge af et nyt koncept og/eller ny teknik, kan der på foranledning af en af parterne optages forhandling om en lønkompensation. Sådanne tillæg indgår i defineringen af fuld løn i denne overenskomst i det omfang, de udbetales som et fast månedligt tillæg Natarbejde For arbejde i perioden fra kl betales et tillæg pr. time på 13 % af månedstimelønnen i henhold til 9. Tillægget udbetales også ved overarbejde. Nattillægget indgår ikke i beregningen af overtidstillæg Anciennitetstillæg Efter to års ansættelse ydes et anciennitetstillæg pr måned i henhold til følgende skala: Efter 2 år 690,75 Efter 3 år 815,75 Efter 4 år 940,75 Efter 5 år 1065,75 Efter 6 år 1.190,75 Efter 7 år 1.315,75 Efter 8 år 1.440,75 Efter 9 år 1.565,75 Efter 10 år 1.690,75 Efter 11 år 1815,75 Efter 12 år 1940,75 Efter 13 år 2065,75 Efter 14 år 2190,

13 (Anciennitet i relation til tillægget nulstilles ved denne overenskomsts ikrafttræden pr. 1. juni 1996.) Deltidsansatte ydes samme tillæg som fuldtidsansatte Særligt tillæg Ansatte med relevant faglært uddannelse eller 5 års relevant brancheerfaring fra tiden før ansættelsen (herunder arbejde på Mols- Linien før 1. juni 1996) indplaceres med to ekstra trin ud over den normale indplacering efter anciennitet. For ansatte, der har nået eller når årsloftet, tillægges der to trin herudover hvis de opfylder ovennævnte krav Særlig opsparing Den ansatte opsparer 1% af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse.. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden, opgøres saldoen og beløbet udbetales Tillæg på særlige dage Ved arbejde hele jule- og nytårsaftensdag samt efter kl på grundlovsdag og 1. maj, udbetales et tillæg på 100 % (vedrørende helligdage se 30) Rejseudgifter Såfremt en funktionærs arbejde i arbejdsgiverens tjeneste medfører udgifter til rejse, ophold uden for hjemstedet o. lign., har funktionæ

14 ren krav på, at alle nødvendige udgifter hertil bæres af arbejdsgiveren, og denne er pligtig at yde funktionæren passende 16 - Arbejdsmarkedspension Der ydes arbejdsmarkedspension til personalet efter følgende regler: Pensionsbidraget beregnes af den skattepligtige indkomst. Heraf udgør arbejdsgiverens bidrag 2/3 og medarbejderens bidrag udgør 1/3. Bidragene indbetales til Pension Danmark. Pensionsbidraget udgør 12 % hvoraf arbejdsgiver betaler 8 % og medarbejderen 4 %. Alle fastansatte (fuldtid, deltid og tidsbegrænset ansættelse) på 18 år og derover er omfattet af ovennævnte. Reserver er kun omfattet i det omfang, de i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på en kollektiv overenskomst. Kapitel 4 - Arbejdstid 17 - Månedlig arbejdstid Den månedlige arbejdstid udgør 160,33 timer Nedsat arbejdstid ved natarbejde Ansatte optjener nedsat arbejdstid for timer mellem kl og Der opspares 10 % pr. time, der tilskrives afspadseringspuljen, og følger reglerne her. Ansættelse til fast natarbejde på fuldtid (pt. alene chauffører) fraviger gældende regler og opnår i stedet en nedsættelse af den normale månedlige arbejdstid med 10 timer med fuld løn

15 Efter aftale med tillidsrepræsentanten og den berørte kan den nedsatte arbejdstid opspares til senere frihed med fuld løn, der placeres efter aftale med den berørte. Under sygdom og andet fravær med løn optjenes nedsat arbejdstid i henhold til denne bestemmelse Turnus Arbejdstiden fordeles på en 4 ugers turnus Vagtplan Arbejdstiden (start/slut dagligt) fordeles på en vagtplan for en periode svarende til turnusperioden i 19, og lægges i samråd med tillidsrepræsentanten under videst muligt hensyn til de ansattes ønsker. Protokollat vedr. regler i forhold til turnus og vagtplan se protokollat Arbejdstidens længde Den daglige vagtplanerede arbejdstid og arbejde på fridage udgør minimum 6 timer. På katamaranerne udgør den daglige arbejdstid maksimalt 9½ time, dog op til 12 timer efter aftale med tillidsrepræsentanten. Mellem to arbejdsdage skal der minimum være 11 timers hvile. Arbejdstiden kan ikke deles Fridage Der gives to ugentlige fridage. Fridagene skal gives sammenhængende (i alt 58 timer)

16 Der skal gives frihed hver anden weekend (gennemsnit over 6 uger). En weekend medfører sikring af frihed fra fredag kl til søndag kl (i alt 58 timer). Fuldtidsansatte sommerferieafløsere på tidsbegrænsede kontrakter og reserver har dog kun krav på fri hver 3 weekend. Der kan ikke aftales arbejde på de garanterede friweekend da der ikke i overenskomsten er aftalt en kompensation herfor. Deltidsansatte i henhold til 27 kan dog arbejde på friweekender med betaling i henhold til reglerne for reserver Spisepauser Spisepauser a ½ time afholdes i forhold til naturlige spisetider, og indregnes i arbejdstiden. Tidspunkterne for pausernes afholdelse aftales indbyrdes mellem medarbejderne og skal - under hensyntagen til de naturlige spiseperioder - placeres således, at der ikke forekommer unaturlige stop i produktions- og serviceomfanget. Antallet af sammenhængende spisepauser á ½ times varighed afhænger af vagtens længde i relation til de naturlige tidspunkter for indtagelse af måltider. Personalet skal have adgang til at forlade arbejdsstedet med henblik på afholdelse af spisepauser i messen. Hvis en spisepause undtagelsesvist ikke kan afholdes, betales denne som overtid. Dette skal i hvert tilfælde godkendes af teamlederen Arbejdstidens start og afslutning Vagten påbegyndes og afsluttes i samme havn. Arbejdstiden beregnes fra det tidspunkt personalet er tilsagt og til arbejdspladsen igen forlades

17 25 - Overarbejde Der udføres kun overarbejde undtagelsesvist. Alt arbejde ud over vagtplanen betales som overarbejde med 80% af den oppebårne løn, dog altid 100% efter kl samt ved overarbejde på fridage. Parterne er enige om, at alt overarbejde afspadseres. Medarbejderne skal meddele afspadseringsønsker med et passende varsel i relation til udarbejdelse af vagtplanen, hvorefter parterne aftaler placeringen under hensyntagen til den enkeltes ønsker og virksomhedens drift. Alt overarbejde skal være afspadseret inden for en periode på 3 måneder. I en opsigelsesperiode kan den pågældende dog vælge at få den optjente overtid udbetalt ved fratræden. Ved sygdom der forhindrer afholdelse af aftalt afspadsering af overtid, sker der ikke fradrag i afspadseringspuljen. Der kan for den enkelte maksimalt udføres 12 timers overarbejde pr. 4 ugers turnus. Herudover kan der udføres uundgåeligt overarbejde ved forsinkelser og vagtplansforlængelser i pludselig opståede situationer. Overarbejde beregnes pr. halve påbegyndte time. Fridage kan kun inddrages under særligt tvingende omstændigheder og under forudsætning af, at afdelingen ikke kan anvise reserver. Ved overarbejde og arbejde på fridage på tidspunkter, hvor offentlige transportmidler ikke forefindes, betaler rederiet transport (i egen bil efter statens takster ellers efter regning) Deltid på normale vilkår Der er adgang til at beskæftige deltidsstillinger, hvis dette er driftsmæssigt begrundet. Sådanne stillinger oprettes efter følgende regler:

18 a) Deltidsansatte ansættes med et fast garanteret timetal, svarende til en 4 ugers turnus der skal fremgå af ansættelseskontrakten. Det aftalte timetal kan dog ikke være mindre end 60 timer på 4 uger og maksimalt 29 timer i gennemsnit pr uge. b) Det garanterede timetal påføres en vagtplan over fire uger og alt arbejde herudover aflønnes som overtid. Den normale arbejdstid kan maksimalt udgøre 29 timer i den enkelte uge. c) Deltidsansatte aflønnes forholdsmæssigt i forhold til fuldtidsansattes månedsløn, og er i øvrigt omfattet af overenskomsten i sin helhed, dog jf. pkt. a) og pkt. b). d) Betaling af fuld løn i diverse situationer beregnes på grundlag af den kendte vagtplan, dog minimum det antal timer, der gennemsnitligt er arbejdet 13 uger forud, og aldrig mindre end det garanterede timetal. e) Deltidsstillinger kan kun oprettes, hvis det driftsmæssigt ikke er muligt at oprette fuldtidsstillinger. Antallet af deltidsstillinger begrænses i videst muligt omfang, idet der samles så mange timer som muligt i den enkelte stilling. Uenighed herom kan behandles fagretligt. Deltidsansatte har fortrinsret til ledige fuldtidsstillinger Deltid på fleksible vilkår Der kan i henhold til samtlige regler i 26 oprettes et antal deltidsstillinger med følgende fravigelser fra 26: - 60 timer ændres til 40 timer. - Samtlige timer/vagter i den udsendte timeplan betales med almindelig timeløn (jf. dog at 22 fortsat er gældende) - De skal tilbydes alle ledige vagter før de tilbydes reserver

19 - Vagter der tilbydes efter vagtplanen er udsendt, betales i henhold til reglerne for reserver. Antallet af disse deltidsstillinger på særlige vilkår aftales lokalt med tillidsrepræsentanterne. Kapitel 5 - Ferie og frihed med løn 28- Ferie Der henvises til gældende lovgivning vedrørende ferie. Der skal i perioden fra 1. maj til 30. september gives mindst 3 ugers samlet ferie, hvis den enkelte medarbejder ønsker det. Første feriedag regnes fra begyndelsen af første arbejdsfrie kalenderdøgn. Restferie kan efter aftale med den enkelte afholdes som enkeltdage Feriefridage Ansatte har i hvert ferieår ret til feriefridage med fuld løn, dvs. der udbetales den sædvanlige månedsløn uden fradrag for de afholdte dage, men inklusive de tillæg der skulle have været udbetalt den pågældende dag. Efter 3 måneders anciennitet har den ansatte ret til 1 feriefridag. Efter 6 måneders anciennitet har den ansatte ret til 4 feriefridage. Efter 9 måneders anciennitet har den ansatte ret til 5 feriefridage. En feriefridags længde svarer til vagtens længde den pågældende dag. Dette gælder også for deltidsansatte. Feriefridagene placeres efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder. Medarbejdernes ønsker bør imødekommes, medmindre hensynet til virksomhedens drift hindrer dette

20 Annulleres aftalte feriefridage som følge af sygdom, har den pågældende krav på erstatningsferiefridage. Som udgangspunkt skal feriefridagene afholdes, dvs. det kan ikke med den enkelte aftales, at der skal ske kontant afregning i stedet. Er feriefridagene undtagelsesvist ikke afholdt ved ferieårets udløb, f.eks. på grund af sygdom, overføres feriefridagene til næste ferieår. Afholdes feriefridagene ikke inden udløbet af en opsigelsesperiode, kontanterstattes de som mistede fridage. I en opsigelsesperiode kan den pågældende dog vælge at få de optjente feriefridage kontanterstattet uden de skal betales som mistet fridag Helligdage Stk. 1 - Optjening af helligdage Der tilkommer hver af de fastansatte vederlag for minimum 9 helligdage. Optjeningsmånederne er december, januar, februar, marts, april, maj og juni. Kortere ansættelse giver ret til forholdsmæssig optjening. Vederlaget herfor afregnes med én dags afspadsering samt én dagløn (1/22 af månedslønnen i henhold til 9) plus 50 %. Stk. 2 - Afspadsering af helligdage Vederlaget afspadseres - dvs. tillægget kan ikke udbetales. Ved afspadsering udgør vederlaget pr. dag 13,5 timer (9 timer + 50% = 13,5 timer). Afspadseringen afvikles ugevis i forbindelse med tjenesten efter optjeningsperiodens udløb. Timerne afskrives med samme timetal som de vagter, der holdes fri. Afspadseringen aftales i henhold til 25, andet afsnit, undtaget sidste sætning. Afviklingen kan - ud over den første uge - ske i enkelte dage, hvis den ansatte anmoder herom

21 Stk. 3 - Vagtplaneret arbejde på helligdage Der kan i et kalenderår maksimalt vagtplaneres for den enkelte med arbejde på 7 helligdage (inklusive 1. påskedag og 1. pinsedag). Vedrørende en rimelig fordeling af arbejde på helligdage henvises til protokollat 4 Ved arbejde på helligdage der er fridage, kompenseres ud over den normale betaling med tilsvarende frihed med løn. Stk. 4 - Afvikling af optjent arbejde på helligdag ved fratræden Ved fratræden kan den enkelte vælge mellem afspadsering eller udbetaling af det optjente. Stk. 5 - Optjening af frihed Deltidsansatte optjener frihed efter samme princip som fuldtidsansatte, men de 9 timer ændres til en dagsnorm beregnet ud fra det gennemsnitlige timetal i perioden, samt en tilsvarende nedsættelse af loftet i stk. 3. Kapitel 6 - Arbejdsvilkår 31 - Erstatningspersonale Ved fravær i forhold til det vagtplanerede personale, skal der indkaldes reserver eller fastansatte. Hvis dette undtagelsesvist ikke er muligt, udbetales et tillæg til de berørte medarbejdere. Tillægget pr. berørt medarbejder (alle om bord) beregnes som en lige fordeling af det dobbelte af hyren for de timer, hvor den vagtplanerede person er fraværende, indtil det er muligt at indkalde erstatningspersonale

22 32 - Indflydelse på normeringen Stk. 1 - Drøftelse af normeringen Ved de nye færgers indsættelse aftales lokalt en bemanding ud fra relevante kriterier, opstillet ud fra serviceniveau og et forsvarligt arbejdsmiljø i henhold til gældende bestemmelser. Der kan løbende optages drøftelse om normeringen i lyset af erfaringerne med driften. Stk. 2 - Drøftelse af vagtplanen Hvis en af parterne anmoder herom afholdes forud for udsendelse af vagtplanen et møde mellem vagtplanlægger og den/de berørte tillidsrepræsentanter med henblik på at sikre vagtplansdækning af kendte spidsbelastninger ud over det normale, f.eks. højtider, kendte bookninger, osv. Stk. 3 - Indkaldelse af navngivne personer Der indkaldes navngivne personer så snart et fravær i forhold til vagtplanen kendes af de ansvarlige. Stk. 4 - Indkaldelse af ekstra personale Der indkaldes i videst muligt omfang ekstra personale, når ekstraordinære spidsbelastninger kendes. Stk. 5 - Anmodning om ekstra personale Medarbejdere anmoder løbende efter forespørgsel eller på eget initiativ den ansvarlige om ekstra personale, når de skønner det nødvendigt. Det registreres, hvis den ansvarlige trods anmodningen skønner, at dette ikke er nødvendigt. Stk. 6 - Gennemgang af erfaringen Erfaringerne med bemandingen gennemgås af ledelse og tillidsrepræsentanter hvert kvartal, medmindre parterne er enige om at undlade dette. Den/de relevante tillidsrepræsentanter kan løbende anmode om drøftelse af erfaringerne med bemandingen, og herunder få udleveret de nødvendige oplysninger (jf. også stk. 5)

23 33 - Uniform Rederiet udleverer det nødvendige antal uniformer/arbejdstøj til de ansatte. Uniformen er i henhold til gældende uniformsreglement obligatorisk i tjenesten Kokkeuniform Rederiet leverer og vedligeholder i henhold til gældende uniformsreglement en obligatorisk kokkeuniform inkl. hue. Til brug for medarbejdere, der udfører tilberedning og anretning af mad om bord i færge, udleveres tillige lange forklæder Forplejning Der er adgang til gratis kaffe, te, mælk og øvrige ikke-alkoholiske drikkevarer. Kapitel 7 - Opsigelse og genansættelse 36 - Opsigelse Opsigelser skal gives skriftligt med angivelse af årsag. Ved opsigelser af en medarbejder må vilkårligheder ikke finde sted, og klager over påståede urimelige afskedigelser behandles ved afskedigelsesnævnet. Opsigelse kan ikke finde sted under ferie Opsigelsesvarsler Ved opsigelse fra en af parterne følges Funktionærlovens regler.(se protokollat 12) Det medfører at opsigelse fra arbejdsgiverens side mindst skal ske med et varsel på inden udløbet af 1 måned 5 måneder 3 måneder 2 år og 9 måneder

24 4 måneder 5 år og 8 måneder 5 måneder 8 år og 7 måneder 6 måneder herefter 38 - Frihed til jobsøgning Efter at medarbejderen har afgivet eller modtaget opsigelse fra tjenesten, skal arbejdsgiveren - uden afkortning i lønnen - give ham den nødvendige fritagelse fra arbejdet til at søge anden beskæftigelse. Medarbejderen skal herunder tage tilbørligt hensyn til arbejdsgiverens ønske om, at arbejdssøgningen lægges på det for virksomhedens arbejde gunstigst mulige tidspunkt Opsigelse og afvikling af ferie Der kan ikke afvikles tilgodehavende ferie mod den ansattes vilje i opsigelsesperioden, medmindre opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder. Der kan højst placeres 3 ugers ferie i opsigelsesperioden Andre arbejdsgivere En funktionær er berettiget til uden samtykke fra arbejdsgiveren at påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan røgtes uden ulempe for virksomheden Indskrænkning af personale Ved indskrænkning af personale, skal det ske på grundlag af ancienniteten inden for hvert enkelt hovedarbejdsområde, som angivet i 5. Ancienniteten kan i særlige situationer fraviges efter aftale med fællestillidsrepræsentanten. En anciennitetsforskel på indtil 2 måneder berettiger rederiet til at vælge mellem de, der afskediges ved indskrænkningen. Indskrænkninger i henhold til ovenstående gennemføres selvstændigt inden for hvert af overfartsområderne: Ebeltoft/Odden og Århus/Sjælland. Inden for hvert overfartsområde sker indskrænknin

25 gerne på færgerne inden for hovedarbejdsområdet på tværs af overfartens færger. Protokollat: Så længe den ny aftale om hjemhavn er gældende (jf. 4) ændres ovenstående således at der kun er et overfartsområde Fratrædelsesgodtgørelse I tilfælde af fratræden som følge af indskrænkning, nedskæring i antal af fastansatte på ubegrænset tid eller lukning af rederiet, udbetales der til de enkelte ansatte en fratrædelsesgodtgørelse som følger: Uafbrudt anciennitet Antal måneders fuld hyre 6 års anciennitet 1 måned 9 års anciennitet 2 måneder 12 års anciennitet 14 års anciennitet 3 måneder 4 måneder Ansatte, der er fyldt 60 år samt har mindst 9 års respektive 12 års anciennitet i rederiet, og som ønsker at forlade arbejdsmarkedet ydes fratrædelsesgodtgørelse på tilsvarende anciennitetstrin. Fastansatte, der af helbredsmæssige årsager ikke kan opfylde kravet om certifikater for sejlads, ydes en fratrædelsesgodtgørelse, der udgør et beløb svarende til 2 gange den pågældendes månedshyre inklusive anciennitetstillæg. I relation til tilsvarende bestemmelser i Funktionærloven, er det alene de bestemmelser, der giver den ansatte de mest vidtgående rettigheder, der er gældende - dvs. der udbetales ikke samtidigt i henhold til begge bestemmelser. Ved udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse som følge af optjent anciennitet, skal altid modregnes allerede tidligere udbetalte fratrædelsesgodtgørelser i henhold til samme bestemmelser

26 43 - Genansættelse Stk. 1 - Langvarig sygdom Ved opsigelse, der alene skyldes længerevarende sygdom, genindtræder den pågældende i et job inden for samme hovedarbejdsområde efter raskmelding indtil 2 år efter sygdommens indtræden. Stk. 2 - Administration af bestemmelsen Parterne er enige om at administrere overenskomstens 43, stk. 1 på følgende vis, når der er foretaget en opsigelse på grund af langvarig sygdom, og forbundet anerkender den som saglig: a) I opsigelsesperioden ansættes en tidsbegrænset vikar. Sker der raskmelding i opsigelsesperioden genindtræder vedkommende umiddelbart i sit job. b) Fortsætter sygdommen ud over opsigelsesperioden, foretages en normal fastansættelse. I dennes ansættelsesbevis angives det, at opsigelsesvarslet forkortes til 30 kalenderdage, hvis den opsagte raskmeldes og meddeler genindtræden inden for fristen, dvs. inden 2 år efter sygdommens indtræden. Dette forkortede varsel er kun gældende i forhold til den konkrete person der er sygemeldt, hvorfor dennes navn skal angives i ansættelseskontrakten. c) Hvis den afskedigede meddeler ønske om at vende tilbage inden fristens udløb, kan genoptagelsen af jobbet først ske efter afgivelse af et varsel over for Mols-Linien på minimum 30 kalenderdage. Stk. 3 - Deltidsansatte Deltidsansatte har fortrinsret til ledige fuldtidsstillinger

27 Stk. 4 - Sæson, omstrukturering eller nedskæring i øvrigt Ved opsigelser, der skyldes sæson, omstrukturering eller nedskæring i øvrigt, tilbydes genansættelse ved første ledige stilling indtil 2 år efter fratræden. Såfremt flere tidligere medarbejdere end der er ledige stillinger til er omfattet af denne bestemmelse, genansættes tidligere medarbejdere efter arbejdsgiverens valg på grundlag af saglige kriterier og inddragelse af tillidsrepræsentanten. Ancienniteten i rederiet indgår som et væsentligt moment ved vurderingen. Afskedigede i henhold til ovennævnte genansættes efter anciennitet de første 3 måneder efter afskedigelsen. Stk. 5 - Prioritering for genansættelse Ved genansættelse i henhold til denne paragraf anvendes følgende prioritering: 1) Ledige, der henhører under 43, stk. 4. Prioriteten bevares, hvis den pågældende har modtaget ansættelse i henhold til pkt. 2 eller 3 neden for. 2) Fuldtidsansatte med disponible vagter, jf. 8 3) Deltidsansatte, der ønsker fuldtidsjob, jf. 26 og 27. Kapitel 8 - Sygdom og barsel 44 - Sygdom Der ydes fuld løn under sygdom. På grund af den nødvendige fleksibilitet mellem grupperne, sikres ansatte på landjorden de samme minimumsrettigheder som søfarende om bord på færgerne med hensyn til diverse betalinger i forhold til sygdom og pleje

Overenskomst 2014-2017. mellem Mols-Linien. Hotel og Restauration. rettet udgave - maj 2015 PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst 2014-2017. mellem Mols-Linien. Hotel og Restauration. rettet udgave - maj 2015 PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Mols-Linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 rettet udgave - maj 2015 PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service,

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2012-2014. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2012-2014. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Geoja ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration cafeterierne på Ærø-ruterne 1. MARTS 2007 OVERENSKOMST MELLEM GEOJA APS OG 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014

O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014 O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING Gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 1 2 Ansættelsens grundlag...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE O V E R E N S K O M S T 2007-2010 mellem SAMSØ LINIEN A/S OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 3 2 LØNNINGER... 6 3 ANDRE TILLÆG...

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉ- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2010 2012 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd, maskinister, skibsassistenter og kokke påmønstret

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. marts 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse i rederiet

Læs mere