PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration"

Transkript

1 PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

2

3 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE APS OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST Overenskomstens faglige område... 5 Stk. 1 - Fagligt område Ansættelsesvilkår... 5 Stk. 1 - Sømandslovens Stk. 2 - Ansættelsesbevis... 5 Stk. 3 - Opsigelsesvarsler... 5 Stk. 4 - Bevarelse af anciennitet... 6 Stk. 5 - Fratrædelsesgodtgørelse... 6 Stk. 6 - Uniform Arbejdstid... 7 Stk. 1 - Arbejdstidens start og slut... 7 Stk. 2 - Fuldtid... 7 Stk. 3 - Deltid... 7 Stk. 4 - Vagtplan... 7 Stk. 5 - Turnus... 7 Stk. 6 - Hviletid og minimum dagsnorm... 8 Stk. 7 - Fridage og friweekend... 8 Stk. 8 - Spisepauser... 8 Stk. 9 - Overarbejde Løn... 9 Stk. 1 - Månedsløn... 9 Stk. 2 - Særlig opsparing... 9 Stk. 3 - Drikkevarer og kost Stk. 4 - Anciennitetstillæg Stk. 5 - Løfteparagraf Stk. 6 - Helligdage Stk. 7 - Arbejdsmarkedspension Stk. 8 - Ferie Stk. 9 - Feriefridage Stk Løn under sygdom og barns første sygedag

6 Stk Barns sygdom/hospitalsindlæggelse Stk Barselsorlov og fædreorlov Stk Barselsorlov og pension Stk Frihed sorg/glæde Stk Erstatningsfrihed Stk Fuld løn, definition Reserver Stk. 1 - Definition Stk. 2 - Arbejdstidsregler Stk. 3 - Løn Generelle bestemmelser Stk. 1 - Tillidsrepræsentantregler Stk. 2 - Hovedaftalen Stk. 3 - Samarbejdsudvalg Stk. 4 - Mæglingsregler Stk. 5 - Uddannelsesfond Stk. 6 - Uddannelsesorlov Stk. 7 - Udløbstid Protokollater - som tillæg til overenskomsten Protokollat 1 - Tilbud om genansættelse Protokollat 2 - Nedskæring efter anciennitet Protokollat 3 - Reserver indkaldes ved fravær Protokollat 4 - Konceptet af 8. oktober Protokollat 5 - Ansættelse på 3 færger Protokollat 6 - Særlige stillinger Protokollat 7 - Arbejdstiden i 3, stk Protokollat 8 - Arbejdstidens start og slut ( 3, stk. 1) Protokollat 9 - Tillidsrepræsentantkonto Protokollat 10 - Kompetenceudvikling Protokollat 11 - månedslønnen Bilag 1 - Deltidsansættelse

7 1 - Overenskomstens faglige område Stk. 1 - Fagligt område Overenskomsten omfatter personale beskæftiget på Ærø-ruterne inden for 3F Privat Service, Hotel og Restaurations faglige område, herunder servering, madlavning, kasse/disk, opvask, osv., idet der ikke sker opdeling af arbejdsfunktioner inden for de enkelte fagområder. 2 - Ansættelsesvilkår Stk. 1 - Sømandslovens 1 Alle beskæftigede om bord er omfattet af Sømandsloven på grundlag af 1 i denne. Stk. 2 - Ansættelsesbevis Der anvendes det af parterne godkendte ansættelsesbevis. Kopi fremsendes til 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Stk. 3 - Opsigelsesvarsler Enhver opsigelse skal være skriftlig og kan ikke ske under ferie fra nogen af siderne. De første 3 måneder af ansættelsesforholdet er det gensidige opsigelsesvarsel 14 kalenderdage. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet 1 måned. Efter 2 års ansættelse 2 måneder Efter 8 års ansættelse 4 måneder Efter 10 års ansættelse 6 måneder Erstatning: Opsigelsesfristen fra lønmodtagerside er højst 1 måned, dog maksimalt ½ månedsløn som erstatning ved afgang i utide. Erstatning fra organiserede medarbejdere kan ikke modregnes i tilgodehavende løn uden, at kravet er stadfæstet gennem kontakt til fagforeningen eller efterfølgende behandling. 5

8 Opsigelsen skal i henhold til ovenstående fra begge parter ske skriftligt til en måneds udgang (dette er dog ikke gældende, når varslet er på 14 kalenderdage). Stk. 4 - Bevarelse af anciennitet Anciennitet bevares ved genansættelse inden for 1 år. Stk. 5 - Fratrædelsesgodtgørelse 1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør 5.000,00 kr. 2. Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 3. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er påfyldt i relation til den nye ansættelse. 4. Bestemmelsen finder anvendelse i forbindelse med opsigelser, der finder sted fra 1. maj Såfremt medarbejderen er på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. 6

9 Stk. 6 - Uniform Rederiet udleverer det nødvendige antal obligatoriske uniformer til de ansatte. 3 - Arbejdstid Stk. 1 - Arbejdstidens start og slut Vagten påbegyndes og afsluttes i samme havn. Den daglige arbejdstid kan ikke deles. Arbejdstiden er effektiv fra det tidspunkt, personalet er tilsagt og til vagtens ophør efter hjemkomst til havnen. Stk. 2 - Fuldtid Den månedlige arbejdstid udgør 155 timer. Stk. 3 - Deltid Der er adgang til ansættelse på deltid (se bilag 1, side 20). Stk. 4 - Vagtplan Arbejdstiden (start og slut dagligt) fordeles på en vagtplan (jf. stk. 5) og lægges i samråd med tillidsrepræsentanten under videst mulig hensyn til de ansattes ønsker. Vagtplanen udsendes til de ansatte minimum 21 dage før ikrafttræden. Vagtplanen kan ændres med 14 dages varsel, dog med 7 dages varsel ved særligt tvingende omstændigheder. Stk. 5 - Turnus Arbejdstiden kan fordeles over en 3 måneders turnus på følgende betingelser: 7

10 a) Vagtplanen skal være kendt for hele perioden med de regler, der i øvrigt fremgår af 3, stk. 4. b) Arbejdstidsnormen er 465 timer, der frit kan variere i den enkelte måned, dog maksimalt 165 timer i den enkelte måned. c) Ved brudte måneder betales forholdsmæssig månedsløn samt overtid for vagtplanerede timer ud over den normale gennemsnitlige arbejdstid. Stk. 6 - Hviletid og minimum dagsnorm Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at der i hvert døgn gives arbejderne en hvileperiode på mindst 11 på hinanden følgende timer. Arbejdsdøgnet (24 timer) regnes fra arbejdstidens begyndelse. Den daglige vagtplanerede arbejdstid samt arbejde på fridage udgør minimum 5½ time. Tillidsrepræsentanten og afdelingen kan indgå lokalaftale om arbejdsdagens længde. Stk. 6 gælder også reserver. Stk. 7 - Fridage og friweekend Der gives to ugentlige fridage, der skal være sammenhængende (frihed på de to dage fra kl til 24.00, i alt 59 timer i den ene uge og 50 timer i den anden uge). Der sikres over 3 måneder 5 garanterede friweekender, dog minimum én gang pr. måned. Stk. 8 - Spisepauser En halv times daglig spisetid fastlægges under hensyntagen til driften og indregnes i arbejdstiden. Stk. 9 - Overarbejde Der udføres kun overarbejde undtagelsesvis. Alt overarbejde afspadseres med fuld løn, hvis de ansatte ønsker det. 8

11 Alt arbejde - ud over vagtplanen - betales som overtimer med 50% af den oppebårne løn de første to timer og 100% for resten, dog altid 100% efter kl og på fridage. Herudover betales ved arbejde på en vagtplaneret garanteret friweekend en kompensation svarende til 1/22 af den oppebårne månedsløn, såfremt man ikke opnår det i henhold til 3, stk. 7 garanterede antal friweekender i kvartalet. Overarbejde beregnes pr. halve påbegyndte time. Placeringen af afspadseringen aftales mellem ledelsen og den ansatte. Mistet fridag: Fridage kan kun inddrages under særligt tvingende omstændigheder. Der skal først forsøges indkaldt reserver. 4 - Løn Stk. 1 - Månedsløn Minimallønnen forhøjes uden modregningsadgang i det personlige tillæg. Minimallønnen udgør pr. 1. marts 2010 kr ,82 og pr. 1. marts 2011 kr ,35. Der henvises i øvrigt til protokollat 11. Lønudbetaling: Lønnen udbetales en gang månedligt til sidste bankdag i måneden. Der udleveres specificeret lønseddel. Dette gælder også reserver. Stk. 2 - Særlig opsparing Medarbejderne opsparer 1% af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. 9

12 I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. Stk. 3 - Drikkevarer og kost Der ydes gratis kost i henhold til Sømandslovens bestemmelser herom og alkoholfri drikke, herunder sodavand, kaffe og te. Stk. 4 - Anciennitetstillæg Efter 1 års ansættelse - og fremover hvert år til 8 års ansættelse - ydes et anciennitetstillæg på kr. 225,11 pr. måned. Pr. 1. marts 2010 tillægges hvert anciennitetstrin 40 kr. pr. måned og pr. 1. marts 2011 yderligere 40 kr. pr. måned. Stk. 5 - Løfteparagraf Det betragtes som forudsætning for overenskomsten, at der ydes højere lønninger end de i overenskomsten nævnte minimallønssatser. Organisationerne er enige om, at virksomhederne bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelse af den personlige løn, således at der for den enkelte medarbejder tages behørigt hensyn, f.eks. til dennes dygtighed, erfaring, uddannelse, anciennitet og indsats, ligesom der må tages hensyn til arbejdets krav til udøveren (ansvar, selvstændighed og lignende). Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem arbejdsgiveren eller dennes repræsentant og medarbejderen 1. Efter forhandlingerne mellem virksomheden og medarbejderen, kan tillidsrepræsentanten medvirke ved forhandlingen af lønnen, hvis den enkelte medarbejder ønsker det. 1 Såfremt virksomheden og et flertal af medarbejderne er enige, kan tillidsrepræsentanten forhandle løn for den/de enkelte personalegrupper. 10

13 Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst en gang om året Parterne er enige om, at i tilfælde hvor misforhold skønnes at være til stede, kan sagen indbringes til afgørelse i henhold til overenskomstens mæglingsregler. I tilfælde hvor løn- og arbejdsvilkår er bedre end de her i overenskomsten nævnte, må disse ikke forringes. Stk. 6 - Helligdage Ved arbejde på helligdage samt grundlovsdag efter kl , juleaftensdag og nytårsaftensdag betales 130% tillæg. Tillægget på 100% kan, hvis de ansatte ønsker det, afspadseres. De resterende 30% skal afspadseres. Placering af afspadseringen aftales mellem ledelsen og den ansatte. Tillægget beregnes af den personlige månedsløn inklusive anciennitetstillæg. Stk. 7 - Arbejdsmarkedspension Der ydes arbejdsmarkedspension af den skattepligtige løn til alle beskæftigede. Beløbene indbetales til PensionDanmark. Pr. 1. juli 2009 udgør arbejdsgiverbidraget 8% og medarbejderbidraget 4%. Det samlede bidrag udgør 12%. Stk. 8 - Ferie Bilfærgernes feriekortordning er gældende. Der skal i perioden fra den 2. maj til 30. september gives mindst 3 ugers samlet ferie, hvis den enkelte medarbejder ønsker det. 11

14 Stk. 9 - Feriefridage Ansatte i tidsubegrænsede stillinger eller med kontrakter på minimum 6 måneder har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår med sædvanlig løn. Feriefridagene placeres efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte lønmodtager. Lønmodtagerens ønske bør imødekommes, medmindre hensynet til virksomhedens drift hindrer dette. Tidsbegrænset ansatte med mere end 3 måneders anciennitet ydes som kompensation for feriefridage et løntillæg på 2,5% af den personlige månedsløn. Stk Løn under sygdom og barns første sygedag Der ydes fuld løn under sygdom samt på børns første hele sygedag. Dette gælder hjemmeboende børn under 14 år og kun den ene af forældrene. Stk Barns sygdom/hospitalsindlæggelse Til medarbejdere indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes under fravær fuld løn. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. 12

15 Stk Barselsorlov og fædreorlov Til fastansatte kvindelige medarbejdere betaler arbejdsgiveren løn under barsel indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter betales løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Lønnen svarer til den løn, den pågældende villa have oppebåret i perioden. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under "fædreorlov". Virksomheden yder - udover de 14 ugers barselsorlov og de to ugers fædreorlov - betaling under fravær i indtil 15 uger (forældreorlov). Ingen kan dog opnå mere end 11 uger i alt. Betalingen under forældreorlov svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Det er en forudsætning for betaling, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Der ydes til fastansatte (dvs. ikke reserver) fuld løn i den lovsikrede barselsperiode, hvor arbejdsgiveren kan modtage refusion. Der ydes fuld løn i perioden efter den nødvendige fratræden fra arbejdet om bord. Stk Barselsorlov og pension Under de 14 ugers barselsorlov ydes et ekstra pensionsbidrag. Pensionsbidraget udgør: 13

16 Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag Samlet bidrag kr. pr. mdr. kr. pr. mdr. kr. pr. mdr. 890,00 445, ,00 Stk Frihed sorg/glæde Efter 6 måneders anciennitet betales fuld løn på arbejdsdage i følgende tilfælde: a) Dødsfald og begravelse i nærmeste familie i op til 2 dage. Ved nærmeste familie forstås minimum ægtefælle/samlever, forældre, svigerforældre, børn, søskende og bedsteforældre. Stk Erstatningsfrihed Ved sygdom forud for aftalt afspadsering af overtid, helligdagstillæg samt feriefridage gives erstatningsfrihed. Stk Fuld løn, definition Fuld løn i henhold til såvel denne overenskomst som Sømandsloven indeholder anciennitetstillæg og tillæg for forskudt arbejdstid. 5 - Reserver Stk. 1 - Definition Der anvendes kun reserver i enkeltstående og kortvarige arbejdsforhold, som kortvarigt fravær (f.eks. ferie) og spidsbelastninger, hvor passagertallet gør det nødvendigt. Stk. 2 - Arbejdstidsregler Der ydes løn for minimum 5 timer pr. vagt, dog altid løn for hele den vagt, der erstattes samt overtid i henhold til 3, stk. 9 ved arbejde ud over den normale vagtplanerede vagt. 14

17 Stk. 3 - Løn Reservelønnen pr. time er lig med månedslønnen divideret med 155 timer med et tillæg på 10%. Derudover omfattes reserver af 4, stk Generelle bestemmelser Stk. 1 - Tillidsrepræsentantregler Der kan vælges en tillidsrepræsentant på virksomheden. Der henvises derudover til tillidsrepræsentantreglerne i organisationsoverenskomsten mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Tillidsrepræsentantens rolle ved fastansættelser: Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at blive hørt i forbindelse med ansættelsessituationen. Ved opsigelser, der skyldes den ansattes egne forhold, inddrages tillidsrepræsentanten i en drøftelse med ledelsen forud. Stk. 2 - Hovedaftalen Hovedaftalen mellem LO og DA er gældende. Stk. 3 - Samarbejdsudvalg Hvis en af parterne ønsker det, oprettes der et samarbejdsudvalg i henhold til samarbejdsaftalen mellem LO og DA, der i øvrigt er gældende i sin helhed. Stk. 4 - Mæglingsregler Der henvises til normen. Stk. 5 - Uddannelsesfond Der indbetales til branchens uddannelsesfond efter gældende satser. 15

18 Stk. 6 - Uddannelsesorlov Der ydes for fastansatte fuld løn ved uddannelsesorlov til virksomhedsrelevant erhvervsfaglig uddannelse i minimum 2 uger pr. år, forudsat der kan ydes refusion, samt at dette kan godkendes af rederiet og indpasses i vagtplanen. Stk. 7 - Udløbstid Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til en 1. marts, første gang 1. marts Ærø 13. marts 2010 For For Ærøfærgernes Catering og Service ApS Keld Møller, sign. 3F Privat Service, Hotel og Restauration Bent Moos, sign. 16

19 Protokollater - som tillæg til overenskomsten PROTOKOLLAT 1 - TILBUD OM GENANSÆTTELSE Ved opsigelse der skyldes sæson, omstrukturering eller nedskæringer, tilbydes så vidt muligt genansættelse ved første ledige stilling. Ved ansættelse står rederiet frit i forhold til gruppens afskedigede. PROTOKOLLAT 2 - NEDSKÆRING EFTER ANCIEN- NITET Ved opsigelser i henhold til protokollat 1 gennemføres disse i henhold til anciennitet. PROTOKOLLAT 3 - RESERVER INDKALDES VED FRAVÆR Vagtplaneret personale ved fravær skal altid erstattes af reserver, der ikke kan være arbejdsledere. Dette er dog kun gældende, hvis det er praktisk muligt at indkalde disse. Arbejdsleder omfatter ikke arbejdsgiver, dvs. at arbejdsgiveren kan indtræde i den fraværendes sted, hvis han ikke i forvejen er på vagtplanen på det pågældende tidspunkt og sted. PROTOKOLLAT 4 - KONCEPTET AF 8. OKTOBER 1998 Denne overenskomst er baseret på det koncept for de nye færger, der blev fremlagt på mødet på Ærø den 8. oktober

20 PROTOKOLLAT 5 - ANSÆTTELSE PÅ 3 FÆRGER Der indgås lokalaftale med tillidsrepræsentanten vedrørende ansættelsesforholdet på alle 3 færger og rammerne herfor. PROTOKOLLAT 6 - SÆRLIGE STILLINGER Der kan oprettes to fuldtidsstillinger på følgende vilkår: 1) Fastansættelse i henhold til overenskomstens vilkår, dvs. 5 (reserver) er ikke gældende for disse. 2) Ingen fast vagtplan, men garanti for fuld månedsløn i henhold til 4, stk. 1. 3) Indkaldelse til vagter på disse vilkår sker efter gensidig aftale. PROTOKOLLAT 7 - ARBEJDSTIDEN I 3, STK. 2 Der er fortsat tale om fuldtidsansættelse med nedsat arbejdstid som kompensation for de særlige arbejdstidspunkter. Ved fremtidige overenskomststigninger i kr./øre-beløb pr. time ganges med 160,33 time, ligesom dette tal er gældende i forhold til a-kassen. PROTOKOLLAT 8 - ARBEJDSTIDENS START OG SLUT ( 3, STK. 1) Parterne er enige om, at der i videst muligt omfang ansættes personale med bopæl på Ærø, forudsat ledige stillinger søges af kvalificeret personale, der opfylder dette krav. Parterne er enige om, at man i videst muligt omfang skal undgå, at det udelukkende er personale med bopæl på Ærø, der skal møde til de tidlige og sene vagter, der har Ærø som start/sluthavn. 18

21 Kravet om start og slut i samme havn kan fraviges efter aftale med tillidsrepræsentanten for ansatte med bopæl uden for Ærø. Det forudsætter, at de i henhold til gældende sejlplan pr. 1. marts 2007 minimum slutter Svendborgvagten i Ærøskøbing kl PROTOKOLLAT 9 - TILLIDSREPRÆSENTANTKON- TO Der indbetales fra 1. juli øre pr. præsteret arbejdstime til den med Bilfærgernes Rederiforening aftalte tillidsrepræsentantkonto. Det undersøges om virksomheden kan optages i den med Bilfærgernes Rederiforening indgåede aftale. PROTOKOLLAT 10 - KOMPETENCEUDVIKLING Virksomheden tiltræder aftale med Bilfærgernes Rederiforening. PROTOKOLLAT 11 - MÅNEDSLØNNEN Månedslønnen indeholder betaling for arbejde aften, nat og weekend. Ved en evt. %-vis regulering af månedslønnen i 4, stk. 1, skal beregningsgrundlaget for forhøjelsen reduceres med tilskrevne genetillæg. Ved fremtidige fornyelser af månedslønnen skal lønnens regulering afspejle den normale regulering af genetillæggene, minimum på grundlag af mæglingsforslagets regulering af genetillæg. Tillæggenes vægt afspejler den hidtidige vagtplan. 19

22 Bilag 1 - Deltidsansættelse Stk. 1 - Garanteret timetal Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde det faste garanterede timetal. Det aftalte timetal angives på ansættelsesbeviset i henhold til 2, stk. 2. Den effektive arbejdstid planeres over en 4 ugers turnus (se dog stk.4 og 7), medmindre en kortere eller længere turnusperiode skriftligt aftales lokalt på virksomheden. Turnusperioden kan maksimalt udgøre 13 uger. Stk. 2 - Overarbejde Det aftalte garanterede timetal påføres vagtplanen og fordeles med et fast timetal på en 4 ugers turnus og op til en 8 ugers turnus, jf. stk. 4. Arbejde herudover betales som overarbejde i henhold til 3, stk. 9. Stk. 3 - Maksimalt 29 timer pr. uge Deltidsbeskæftigede kan ansættes med maksimum 29 timer i den enkelte uge. Arbejde udover 29 timer i den enkelte uge betales som overarbejde i henhold til 3, stk. 9. Stk. 4 - Min. 4 timer pr. dag og min. 40 timer pr. 4 uger Deltidsbeskæftigede kan ikke aflønnes med mindre end 40 timer på 4 uger og op til 80 timer over 8 uger, og deltidsbeskæftigede kan ikke beskæftiges med mindre end 4 timer pr. dag. Stk. 5 - Ingen deling af arbejdstid Arbejdstiden kan ikke deles. Stk. 6 - Så vidt muligt fuldtidsstillinger Hvor det driftsmæssigt er muligt at vagtplanere med fuldtidsstillinger, skal dette så vidt muligt ske. Hvis der bliver ledige timer på vagtplanen, skal disse tilbydes de øvrige ansatte, før eventuel ny ansættelse, hvis det driftsmæssigt er muligt. 20

23 Stk. 7 - Undtagelse ved weekendarbejde Fastansatte medhjælpere kan beskæftiges med fast arbejde fra fredag kl til mandag kl Det fast garanterede timetal over en 4 ugers turnus og op til en 8 ugers turnus aftales med den enkelte medarbejder. Stk. 8 - Opsigelse, lønninger m.v. Med hensyn til opsigelse, lønninger m.v. henvises til de almindelige regler som for fuldtidsbeskæftigede. Stk. 9 - Fravigelse ved lokalaftale Ovenstående bestemmelser vedrørende turnus, minimum- og maksimumtimer samt betaling for timer ud over det garanterede timetal, kan fraviges ved aftale lokalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller den lokale afdeling under 3F Privat Service, Hotel og Restauration. 21

24

25

26

27

28 Best.nr Ærøfærgerne, Catering og Service ApS Vestergade Ærøskøbing Kampmannsgade 4, 1790 København V Telefon

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 privat service hotel og restauration OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 HOVEDOVERENSKOMST for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 2014. mellem. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

OVERENSKOMST 2012 2014. mellem. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) Hovedoverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 OVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

OFFSHORE- OVERENSKOMST. cateringfunktioner om bord på de stationære. produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Overenskomst 2014-2017

OFFSHORE- OVERENSKOMST. cateringfunktioner om bord på de stationære. produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Overenskomst 2014-2017 OFFSHORE- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 cateringfunktioner om bord på de stationære produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Golf 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2 2013-2015 Golfoverenskomsten

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 for Mejeripersonale og Chauffører mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund og Danske Mejeristers

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for metal- og blik- og rørarbejde mellem

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid, herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere