Bekendtgørelse om sygedagpenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om sygedagpenge"

Transkript

1 1 of 10 21/09/ :15 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Anvendelsesområde Beskæftigelseskrav i forhold til kommunen Sygedagpenge i forbindelse med uddannelse Lønindtægt og selvstændig erhvervsindtægt Beregning af sygedagpenge til lønmodtagere Beregning af sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende Opfølgning Refusion Regler om hvilken kommune, der har handleforpligtelsen i sager om sygedagpenge til personer med ophold i udlandet Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Ikrafttræden mv. Den fulde tekst Bekendtgørelse om sygedagpenge I medfør af 6, stk. 2, 10, stk. 2, 45, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 55, stk. 4, 62, stk. 4 og 68, stk. 2, i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Reglerne i bekendtgørelsen anvendes ved behandling af sager om sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, herunder ved beregning og udbetaling af sygedagpenge. Kapitel 2 Beskæftigelseskrav i forhold til kommunen 2. Ved anmodning om sygedagpenge fra kommunen efter lovens 32, stk. 1, nr. 1 og 4, skal lønmodtageren ved lønsedler eller lignende dokumentere, 1) hos hvilke arbejdsgivere lønmodtageren har været ansat inden for de seneste 13 uger før sygemeldingen, 2) dato for ansættelsen i hvert enkelt arbejdsforhold, og hvor længe det varede, og 3) beskæftigelsens omfang i hver enkelt arbejdsforhold angivet i uger og timer.

2 2 of 10 21/09/ :15 3. Ved anmodning om sygedagpenge fra kommunen til en nyansat eller genansat lønmodtager skal den arbejdsgiver, hos hvem den aktuelle sygemelding fandt sted, oplyse, 1) hvornår lønmodtageren blev ansat i virksomheden, 2) omfanget af lønmodtagerens beskæftigelse angivet i uger og timer, og 3) om lønmodtageren tidligere har været ansat hos arbejdsgiveren og i så fald hvornår, senest og i hvor mange uger og timer. Kapitel 3 Sygedagpenge i forbindelse med uddannelse 4. Til personer, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, kan der ydes sygedagpenge uanset deltagelse i erhvervsmæssig uddannelse, når uddannelse og erhvervsarbejde før sygefraværet er foregået sideløbende. Stk. 2. Der kan endvidere ydes sygedagpenge, hvis en erhvervsmæssig uddannelse påbegyndes under sygefraværet, 1) når der højst er 6 timers undervisning pr. uge, 2) når uddannelsen er forenelig med sygebehandlingen og ikke forhaler helbredelsen, og 3) når uddannelsen ikke udskyder iværksættelse af erhvervsmæssig revalidering. Stk. 3. En person kan deltage i erhvervsmæssig uddannelse udover de 6 timer, som er nævnt i stk. 2, fra det tidspunkt, hvor der er truffet beslutning om iværksættelse af revalidering og indtil det tidspunkt, hvor revalidering iværksættes. Kapitel 4 Lønindtægt og selvstændig erhvervsindtægt 5. Til lønindtægt regnes: 1) De indkomster, der efter kildeskatteloven anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand. 2) Arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 3) A-indkomst, som en aktionær eller anpartshaver har indtjent ved arbejde for selskabet. Stk. 2. Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. 1: 1) Løn mv. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning. 2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold. 3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler. 4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand. Stk. 3. Værnepligtsløn ved forsvaret og civilforsvaret samt rådighedsvederlag inden for hjemmeværnet er omfattet af de bestemmelser, der er fastsat for lønindtægt. Stk. 4. Til indtægt som selvstændig erhvervsdrivende regnes erhvervsindtægter, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats ved selvstændig erhvervsvirksomhed, og som ikke efter stk. 1-3 regnes for lønindtægt. Stk. 5. Indtægt som medarbejdende ægtefælle regnes som selvstændig erhvervsindtægt, medmindre der er tale om en lønaftale efter kildeskattelovens 25 A. Stk. 6. Godtgørelser for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelse, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats, regnes til selvstændig erhvervsindtægt.

3 3 of 10 21/09/ :15 Kapitel 5 Beregning af sygedagpenge til lønmodtagere 6. Til lønmodtagere med ikke på forhånd fastsat arbejdstid eller timefortjeneste beregnes sygedagpenge under sygefraværet på grundlag af det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste i de seneste 4 uger før sygdommens indtræden. Stk. 2. Samme beregningsmåde kan anvendes for lønmodtagere, hvis beskæftigelse ved sygdommens indtræden er eller under sygeperioden midlertidigt ville have været afbrudt på grund af produktionsstop som følge af råvaremangel, vejrlig og lignende, såfremt timefortjenesten ikke kan fastslås. Stk. 3. Hvis antallet af arbejdstimer i 4-ugers perioden ikke kan anses for sædvanligt, anvendes det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste inden for de seneste 13 uger før sygdommens indtræden. 7. Ved skiftende arbejdstid i en på forhånd fastlagt turnus, hvor arbejdstiden i enkelte uger i turnusperioden overstiger normaltimetallet, kan der udbetales mere end det beløb, der er nævnt i lovens 50, stk. 1. Stk. 2. For hele turnusperioden kan der pr. arbejdstime højst udbetales det ugebeløb, der er nævnt i lovens 50, stk. 1, divideret med det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge i turnusperioden. Stk. 3. Ved arbejde i holddrift, hvor den normale overenskomstmæssige arbejdstid på 2. og 3. skift afviger fra den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde, beregnes sygedagpengene pr. time på grundlag af et særligt timebeløb. Dette fås ved at dividere den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde med den normale overenskomstmæssige arbejdstid for arbejde på 2. henholdsvis 3. skift. Den derved fremkomne omregningsfaktor ganges med det maksimale timebeløb efter lovens 50, stk. 1. Når sygedagpengene udbetales af kommunen, beregnes dagpengene dog på grundlag af den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde og lønmodtagerens timefortjeneste ved dagarbejdet, dog højst med det beløb, der er nævnt i lovens 50, stk. 1. Stk. 4. Ved weekendarbejde, hvorved forstås arbejde, der i henhold til gældende overenskomst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage, og hvorved den overenskomstmæssige arbejdsforpligtelse herved er opfyldt, beregnes et særligt timebeløb ved at dividere den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde med den normale overenskomstmæssige arbejdstid for weekendarbejde og gange med det maksimale timebeløb efter lovens 50, stk. 1. Stk. 5. Hvis sygdommen indtræder under aftalt arbejdsfordeling, beregnes sygedagpengene på grundlag af henholdsvis mistet timeindtægt og mistede arbejdsløshedsdagpenge. Ved ophør af arbejdsfordeling beregnes sygedagpengene alene på grundlag af den mistede timeindtægt. 8. For lønmodtagere med ukendt arbejdstid anvendes samme beregningsmåde som efter ATP-loven, når det gennemsnitlige ugentlige timetal inden for de seneste 4 uger før sygdommens indtræden skal opgøres. Hvis indtjeningen i 4-ugers perioden ikke kan anses for sædvanlig, anvendes i stedet indtjeningen inden for de seneste 13 uger før sygdommens indtræden. For provisionslønnede sælgere foretages beregningen dog på grundlag af indtægten i de seneste 9 måneder før sygdommens indtræden. Stk. 2. Syged agpengebeløbet udgør det timebeløb, der er beregnet efter lovens 50, stk. 1, og ganget med det gennemsnitlige antal timer opgjort efter stk. 1, jf. dog lovens 50, stk Feriegodtgørelse medregnes ikke ved beregningen af timeindtægten i medfør af lovens 47, stk Syged agpenge til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er delvis arbejdsledige og har et varierende antal arbejdstimer pr. uge, jf. 6, beregnes på grundlag af det gennemsnitlige antal ledighedstimer i de seneste 4 uger

4 4 of 10 21/09/ :15 før sygdommens indtræden. Stk. 2. Hvis medlemmet har været ledigt i mindre end 4 uger, beregnes sygedagpengene på grundlag af det gennemsnitlige antal ledighedstimer i den tid, lønmodtageren har været ledig. Stk. 3. Syged agpenge til nyuddannede, jf. lovens 32, stk. 1, nr. 3, udgør samme beløb, som pågældende kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt. 11. Sygedagpenge til personer, der ved sygedagpengeperiodens begyndelse modtog godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter 29 og plejevederlag efter 104 i lov om social service eller dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter barselloven, beregnes på grundlag af den beskæftigelse, som de pågældende ville have haft, hvis de havde været i arbejde. Stk. 2. Syged agpenge til personer, der ved sygedagpengeperiodens begyndelse modtog orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov eller ydelser efter 27 og 27 a, stk. 1 i lov om social service, beregnes på grundlag af størrelsen af de udbetalte ydelser. 12. Syged agpenge til personer, der har været beskæftiget om bord i et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, beregnes på samme måde som efter Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. Kapitel 6 Beregning af sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende 13. Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, har ret til sygedagpenge på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden, dog højst det beløb, der er nævnt i lovens 50, stk. 1. Stk. 2. Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendes skattemyndighedernes årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af indgivet selvangivelse. Hvis selvangivelse er indgivet rettidigt, men årsopgørelsen på grundlag heraf endnu ikke foreligger, anvendes årsopgørelsen for det seneste forudgående regnskabsår. Det samme gælder, hvis der er bevilget udsættelse med indsendelse af selvangivelsen. Stk. 3. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende har drevet virksomhed i en kortere periode, således at selvangivelse som selvstændig for et helt regnskabsår ikke er indgivet, anvendes i stedet 1) den seneste årsopgørelse som lønmodtager, eller 2) et revisorattesteret regnskab for virksomheden for et helt år opgjort efter samme principper som årsopgørelsen. Regnskabet skal senest være kommunen i hænde 6 uger efter anmodningen om sygedagpenge. Stk. 4. Det er en betingelse for retten til sygedagpenge, at den selvstændige erhvervsdrivende afleverer dokumentation i overensstemmelse med stk. 2 og 3. Stk. 5. En s elvstændig erhvervsdrivende, der har tilmeldt sig forsikringsordningen efter lovens 45, er berettiget til mindst 2/3 af det beløb, der er nævnt i lovens 50, stk. 1, uanset om der kan dokumenteres en arbejdsfortjeneste. 14. Som beregningsgrundlag for en selvstændig erhvervsdrivende, jf. 13, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om: 1) Overskud af virksomhed og udlejningsejendom korrigeret for renteudgifter og renteindtægter, der vedrører virksomheden. 2) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle. 3) Egne sygedagpenge, barseldagpenge og andre indtægter, jf. 5, stk. 4 og 6. 4) Egne henlæggelser til investeringsfond.

5 5 of 10 21/09/ :15 Stk. 2. Som beregningsgrundlag for en medarbejdende ægtefælle, jf. 13, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om: 1) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle. 2) Egne sygedagpenge, barseldagpenge og andre indtægter, jf. 5, stk. 4 og 6. 3) Egne henlæggelser til investeringsfond. Stk. 3. Syged agpenge udbetalt efter 13, stk. 5, og sygedagpengebeløbet beregnet efter stk. 1 og 2, kan ikke reguleres som følge af senere ændring af arbejdsfortjenesten. Stk. 4. Ved beregning af sygedagpenge til personer, der ved sygedagpengeperiodens begyndelse modtog godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter 29 og plejevederlag efter 104 i lov om social service eller dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter barselloven, anvendes årsopgørelsen for det senest forudgående regnskabsår eller et revisorattesteret regnskab, jf. 13, stk. 3, nr. 2. Stk. 5. Har en person modtaget orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov og ydelser efter 27 og 27 a, stk. 1 i lov om social service, beregnes sygedagpengene på grundlag af årsopgørelsens oplysninger om størrelsen af de udbetalte ydelser samt overskud ved den selvstændige erhvervsvirksomhed eller et revisorattesteret regnskab, jf. 13, stk. 3, nr. 2. Kapitel 7 Opfølgning 15. Kommunen træffer ud fra en konkret vurdering beslutning om, der er behov for at indhente lægeerklæring. Kommunen fastsætter en frist for modtagelsen af erklæringen. Overskridelse af fristen, som skyldes sygedagpengemodtagerens forhold, medfører, at retten til sygedagpenge bortfalder, indtil erklæringen modtages, jf. lovens 22. Stk. 2. I de tilfælde hvor der allerede foreligger en egnet lægeerklæring eller andre tilstrækkelige lægelige oplysninger i form af journaludskrift fra sygehus eller klinik, erklæring fra skadestue mv., indhenter kommunen ikke en lægeerklæring. Lægeerklæringer efter lovens 39, stk. 1, indhentes alene af kommunen. Kapitel 8 Refusion 16. Manglende kommunal opfølgning medfører, at der ikke ydes statsrefusion, så længe kommunen ikke opfylder sin opfølgningsforpligtigelse. Det er en forudsætning, at den manglende opfølgning kan tilregnes kommunens administration. Kapitel 9 Regler om hvilken kommune, der har handleforpligtelsen i sager om sygedagpenge til personer med ophold i udlandet 17. Sager om sygedagpenge til en person, der har ophold i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, behandles af den kommune, som inden for det seneste år før anmodningen om sygedagpenge har været den pågældendes handlekommune, jf. 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2. Hvis den person, som sagen vedrører, ikke har haft ophold i Danmark i det seneste år før anmodningen om sygedagpenge, behandles sagen 1) for en lønmodtager af den kommune, hvor arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant har hjemsted,

6 6 of 10 21/09/ :15 subsidiært den kommune, hvor hovedparten af arbejdet udføres, og 2) for en selvstændig erhvervsdrivende af den kommune, hvor den selvstændige virksomhed eller virksomhedens repræsentant har hjemsted, subsidiært den kommune, hvor den selvstændige erhvervsdrivende udfører hovedparten af sit arbejde. Stk. 3. Hvis der ikke kan udpeges nogen handlekommune efter stk. 1 eller stk. 2, behandles sagen af den kommune, som personen ud fra en samlet vurdering af de geografiske og økonomiske forhold har stærkest tilknytning til. Kapitel 10 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 18. Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan i Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) tilmelde sig en forsikringsordning, der giver ret til sygedagpenge i de 2 første uger af en sygeperiode. Ved sygefravær indtræder retten til sygedagpenge fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring). Har den forsikrede valgt at betale en højere præmie, indtræder retten til sygedagpenge fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring). Stk. 2. Personer, der er sygemeldt på optagelsestidspunktet, har ikke ret til sygedagpenge efter forsikringsordningen for den pågældende sygeperiode. Stk. 3. Langvarigt eller kronisk syge personer kan optages i forsikringsordningen mod en forhøjet præmie. Til vurdering heraf kan BAC forlange en lægeerklæring, som betales af ansøgeren. Stk. 4. Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed uden for dansk område, kan efter reglerne i stk. 1 sikre sig sygedagpenge i de første 2 uger af sygeperioden, hvis de pågældende efter EØS-reglerne eller EF-forordning nr. 1408/71 eller overenskomster med andre stater er omfattet af dansk lovgivning om dagpenge ved sygdom eller fødsel. 19. Retten til sygedagpenge indtræder 6 måneder efter optagelsen i forsikringsordningen, jf. dog 24, stk. 3. Stk. 2. Personer, der kommer til skade ved et ulykkestilfælde, har ret til sygedagpenge, selv om ventetiden efter stk. 1 ikke er udløbet. Stk. 3. Personer, der er ophørt med at have lønindtægt, kan optages uden ventetid, hvis de anmoder om optagelse inden 3 måneder efter ophøret, og de opfylder betingelserne i lovens 32, stk Sygedagpenge kan sikres med 2/3 (minimumsydelsen) eller med det højeste sygedagpengebeløb efter lovens 50, stk. 1 (maksimumsydelsen). Stk. 2. Ved anmodning om forhøjelse af den sikrede sats gælder de regler, der er fastsat i 18 og 19, stk. 1 og 2. Stk. 3. Ved anmodning om ændring af forsikringen fra en type 1-forsikring til en type 2-forsikring gælder de regler, der er fastsat i 19, stk Ændring fra type 2-forsikring til type 1-forsikring og ændring af den sikrede sats fra det højeste beløb til 2/3 heraf og den tilsvarende nedsættelse af præmien samt udmeldelse af forsikringen kan ske med virkning fra den dato, hvor anmodningen er modtaget i BAC. Stk. 2. Forsikrede, der er optaget i forsikringsordningen mod betaling af en forhøjet præmie på grund af kronisk eller langvarig lidelse kan ved indsendelse af en lægeerklæring anmode om bortfald af den forhøjede præmie. Bortfald af den forhøjede præmie sker med virkning fra den dato, hvor anmodningen er modtaget i BAC. Stk. 3. Ved ophør af selvstændig erhvervsvirksomhed kan der i særlige tilfælde ske udmeldelse af forsikringen samt tilbagebetaling af præmien fra et tidligere tidspunkt end anmodning om udmeldelse er modtaget i BAC. Udmeldelse og tilbagebetaling kan ikke ske til et tidligere tidspunkt end indeværende forsikringsår. Beløb på 50 kr. eller derunder

7 7 of 10 21/09/ :15 udbetales ikke. 22. Præmien, der betales for et år ad gangen, opkræves forud i marts måned og skal være betalt senest den 15. april. Stk. 2. Betales præmien ikke rettidigt, udsendes en rykker. Ved udsendelse af rykker skal der betales et gebyr på 50 kr. Stk. 3. Den forsikrede udelukkes af ordningen, hvis indbetaling af præmien, herunder eventuelt gebyr, ikke er sket senest den 15. maj. Udelukkelsen har virkning fra den 31. maj. 23. Ved tilmeldingen til forsikringsordningen opkræves en præmie, der dækker perioden fra tilmeldingsdatoen og til udgangen af marts måned. Stk. 2. Nytilmeldte, der modtager opkrævning mindre end 8 uger inden den 31. marts, modtager samtidig med denne opkrævning for det følgende år. Stk. 3. Den første opkrævning efter optagelsen udsendes med bekræftelsesbrevet og skal være betalt inden 21 dage regnet fra datoen på bekræftelsesbrevet, ellers bortfalder forsikringen. 24. Når forsikringen er ophørt efter udmeldelse eller udelukkelse, ophører retten til sygedagpenge efter forsikringen samt retten til at modtage minimumsydelsen, jf. lovens 45, stk. 2. Stk. 2. Ved fornyet optagelse efter udmeldelse eller udelukkelse, gælder reglerne i 18 og 19. Eventuel skyldig præmie, herunder eventuelt gebyr, skal være betalt. Stk. 3. Forsikrede, der udelukkes efter 22, stk. 3, den 31. maj på grund af restance, kan genoptages med 3 måneders ventetid, hvis restancen er blevet betalt, og genindmeldelsen finder sted inden den 30. juni samme år. 25. Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos den forsikrede på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, underretter BAC den forsikredes opholdskommune. Stk. 2. I tilfælde, hvor en forsikret har modtaget et tilbagebetalingskrav fra kommunen for uberettiget modtagelse af sygedagpenge, kan Arbejdsdirektoratet, efter indstilling fra kommunen, udelukke den forsikrede af ordningen med virkning fra udgangen af en måned. Stk. 3. Genindtræden i ordningen kan tidligst finde sted 12 måneder efter udelukkelsen. 26. Skyldige beløb, herunder eventuelle renter og gebyrer, efter dette kapitel kan inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter. Stk. 2. Arbejdsdirektoratet kan fastsætte, at det kun er beløb over en vis størrelse, der skal inddrives. 27. Afgørelser efter dette kapitel kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 11 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 28. En privat arbejdsgiver kan i Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) tegne en forsikring, som giver arbejdsgiveren ret til refusion fra kommunen fra en lønmodtagers 2. fraværsdag for de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de to første uger af en fraværsperiode på grund af sygdom, hvis 1) arbejdsgiverens lønudgift i det foregående kalenderår ikke overstiger 1750 x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge, og 2) arbejdsgiveren har et aktivt SE-/CVR-nummer.

8 8 of 10 21/09/ :15 Stk. 2. Private arbejdsgivere er 1) alle arbejdsgivere, bortset fra offentlige myndigheder og private institutioner, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige midler, og 2) forældre, der har valgt at få et økonomisk tilskud til privat pasning, jf. 26 i lov om social service. Stk. 3. Ved opgørelse af de 50 pct. er det uden betydning, om den offentlige ydelse bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren eller til en bruger som støtte til betaling for en ydelse hos arbejdsgiveren. Stk. 4. Forsikringen kan tidligst træde i kraft 7 dage efter, at anmodningen er modtaget i BAC. 29. I lønudgiften indgår alle virksomhedens lønudgifter, hvad enten disse, efter kildeskatteloven, anses for A- eller B-indkomst for den ansatte, jf. dog stk. 2. Arbejdsgiveren kan mod dokumentation få udeladt sin lønudgift til personer ansat i fleksjob, til personer ansat i jobtræning med løntilskud, samt til personer, som arbejdsgiveren har indgået en aftale med efter lovens Arbejdsgiveren skal senest den 1. september efter forsikringsårets udløb anmode om udeladelse fra lønudgiften. Stk. 2. Udbetalinger fra arbejdsgiveren, der anses som A-indkomst hos modtageren, men som ikke er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand, medregnes i den samlede lønudgift, medmindre arbejdsgiveren senest den 1. september efter forsikringsårets udløb dokumenterer arten og størrelsen af sådanne udbetalinger. 30. Udmeldelse kan ske med virkning fra den dato, skriftlig anmodning herom er modtaget i BAC. Stk. 2. Udmeldelse som følge af inaktivt SE-/CVR-nummer sker til udgangen af den måned, hvor BAC får kendskab hertil. Stk. 3. Hvis den udmeldte virksomhed fortsætter under nyt SE-/CVR-nummer som følge af ejerskifte, ændring af driftsform, konkurs eller dødsfald, kan den nye arbejdsgiver tilmeldes med virkning fra begyndelsen af den følgende måned. Stk. 4. Ved fornyet optagelse efter udmeldelse eller udelukkelse, gælder reglerne i 28. Eventuel skyldig præmie, herunder eventuelt gebyr, skal være betalt. Stk. 5. Ved ophør af virksomhed kan der i særlige tilfælde ske udmeldelse af forsikringen samt tilbagebetaling af præmien til et tidligere tidspunkt end anmodning om udmeldelse er modtaget i BAC. Udmeldelse og tilbagebetaling kan ikke ske til et tidligere tidspunkt end indeværende kalenderår. 31. Præmien for den enkelte arbejdsgiver beregnes på grundlag af virksomhedens samlede lønudgift, jf. dog BAC opkræver i løbet af kalenderåret to acontopræmier, henholdsvis i juni og december måned. Acontopræmien beregnes på grundlag af arbejdsgiverens samlede lønudgift i det forudgående år. Stk. 2. Arbejdsgiveren kan anmode BAC om at få ændret beregningsgrundlaget for acontopræmien. Stk. 3. Acontopræmien skal indbetales senest den 15. januar eller 15. juli. Hvis indbetalingen ikke sker rettidigt, udsendes en rykker, incl. et gebyr, der udgør 2 pct. af det skyldige beløb. Rykkeren skal være betalt senest den 15. februar eller 15. august. Stk. 4. Hvis en arbejdsgiver den 15. februar eller den 15. august er i restance med mindst 500 kr., udelukkes arbejdsgiveren af ordningen med virkning fra udgangen af februar eller august måned. 33. Ved tilmelding opkræves en præmie, der dækker perioden fra den dato, hvor forsikringen får virkning, til enten den 30. juni eller den 31. december tillige med acontopræmie for det følgende halvår. Stk. 2. Den første opkrævning efter optagelsen udsendes med bekræftelsesbrevet og skal være betalt inden 21 dage regnet fra datoen på bekræftelsesbrevet, ellers bortfalder forsikringen. Stk. 3. Acontopræmien i tilmeldingsåret samt det efterfølgende år beregnes ud fra den forventede lønudgift som

9 9 of 10 21/09/ :15 arbejdsgiveren opgiver. 34. Der betales acontopræmie indtil forsikringens ophør. Stk. 2. Ved udmeldelse af forsikringsordningen tilbagebetales for meget indbetalt præmie. 35. Den endelige præmie for forsikringsåret beregnes i juni måned i det efterfølgende år. Præmien beregnes i forhold til det antal dage, forsikringen har været i kraft. 36. En efterbetaling tillægges, og en tilbagebetaling fratrækkes, acontopræmien for det efterfølgende halvår. 37. Ved udmeldelse eller udelukkelse anses den opkrævede acontopræmie i forsikringsåret som endelig præmie, jf. dog stk Stk. 2. Der foretages en efterregulering, hvis 1) forsikringen har været aktiv pr. 31. december, og 2) den beregnede endelige præmie afviger med 1000 kr. eller mere fra acontopræmien. Stk. 3. Der foretages efterregulering, hvis arbejdsgiveren er gentilmeldt på tidspunktet for årsreguleringen. Stk. 4. Efterregulering i form af efterbetaling opkræves i juni måned i året efter kalenderårets udløb, jf. 35. Beløbet skal være indbetalt senest den 15. juli. Ved for sen betaling gælder 32, stk. 3. Stk. 5. Efterregulering i form af tilbagebetaling fratrækkes først et eventuelt skyldigt beløb. 38. Eventuelt overskydende beløb i henhold til 34, stk. 2, 36 og 37, stk. 5, udbetales kun, når det overstiger 50 kr. 39. Skyldige beløb, herunder eventuelle renter og gebyrer, efter dette kapitel kan inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter. Stk. 2. Arbejdsdirektoratet kan fastsætte, at det kun er beløb over en vis størrelse, der skal inddrives. 40. En arbejdsgiver udelukkes af ordningen, hvis dennes lønudgifter i det forudgående kalenderår overstiger 2160 x det højeste dagpengebeløb pr. uge. Stk. 2. Når arbejdsgiverens lønudgifter i 3 på hinanden følgende kalenderår efter oplysning fra skattemyndighederne overstiger det beløb, der er fastsat efter 28, stk. 1, nr. 1, udelukkes arbejdsgiveren af ordningen. Stk. 3. Udelukkelsen har virkning fra udgangen af den måned, hvor BAC får kendskab til, at arbejdsgiverens lønudgifter overstiger beløbet i stk. 1 eller stk Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos en ansat hos en forsikret arbejdsgiver på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, underretter BAC lønmodtagerens opholdskommune. Stk. 2. Kommunen kan ved anmodning om refusion for de ansatte hos arbejdsgiveren forlange, at arbejdsgiveren dokumenterer lønmodtagerens sygefravær ved en lægeerklæring, som betales af arbejdsgiveren. Stk. 3. I tilfælde, hvor en forsikret arbejdsgiver har modtaget et tilbagebetalingskrav fra kommunen for uberettiget modtagelse af refusion, kan Arbejdsdirektoratet, efter indstilling fra kommunen, udelukke arbejdsgiveren af ordningen med virkning fra udgangen af en måned. 42. BAC kan udelukke en arbejdsgiver af ordningen med virkning fra udgangen af en måned, når der er truffet afgørelse om arbejdsgiverens pligt til at udbetale sygedagpenge, og arbejdsgiveren fortsat undlader at beregne og udbetale sygedagpengene.

10 10 of 10 21/09/ : Genindtrædelse i ordningen kan tidligst finde sted 12 måneder efter udelukkelsen, jf. 41 og Arbejdsgiveren beregner og udbetaler sygedagpenge efter reglerne i lovens afsnit V. 45. Ved sygdom, der berettiger til sygedagpenge fra en arbejdsgiver, og som er begyndt, inden arbejdsgiverens forsikring er trådt i kraft, fortsætter arbejdsgiverens pligt til at udbetale sygedagpenge, jf. lovens 30 og 31. Stk. 2. Arbejdsgiverens ret til refusion bevares, hvis sygdomstilfældet er begyndt inden forsikringens ophør. 46. Afgørelser efter dette kapitel kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 12 Ikrafttræden mv. 47. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juli 2006 og finder anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er den 3. juli 2006 eller senere. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 639 af 21. juni 2005 om dagpenge ved sygdom eller fødsel ophæves for så vidt angår sygedagpengesager. Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 639 af 21. juni 2005 om dagpenge ved sygdom eller fødsel finder dog anvendelse i sygedagpengesager med sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er før den 3. juli 2006, og hvor fraværet fortsætter ud over denne dato. Arbejdsdirektoratet, den 20. juni 2006 Jesper Hartvig Pedersen /Lise Fangel

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1420 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030498

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49, 51, stk. 4 og 68, stk. 2, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1510 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/15278

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 623 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353 Senere

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge

Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge BEK nr 1109 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0011241 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge UDKAST Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge I medfør af 21, stk. 6, 22, stk. 3, 24, 25, stk. 5, 26, stk. 6, 30, stk. 1 og 8, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 33, stk. 2 og 3, 34, 36, stk. 4, 37, stk. 3, 39,

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge BEK nr 1511 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 16/15278

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge BEK nr 624 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Side l af 6 Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen?... 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen?...

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

./. Socialministeriet har den 5. marts 1990 udstedt vedlagte bekendtgørelse om dagpenge

./. Socialministeriet har den 5. marts 1990 udstedt vedlagte bekendtgørelse om dagpenge 27. marts 1990 EB/AI Cirkulære nr. 516. Til medlemmerne. Vedr.: Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel../. Socialministeriet har den 5. marts 1990 udstedt vedlagte bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til. Lov om sygedagpenge. Afsnit I

Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til. Lov om sygedagpenge. Afsnit I Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 90 Offentligt Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om sygedagpenge Afsnit I Formål og målgrupper

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 7. februar 2011. Nr. 85. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med de ændringer, der følger

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem

Kommunernes Sygedagpengesystem Kommunernes Sygedagpengesystem Regelkortlægning Forkortelser YC Ydelsescenter/kontor i kommunen JC Jobcenter SDP Sygedagpenge VAS Validering af atypisk sygefravær UDP Underretningsbrev OPL Oplysningsskema

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Afsnit II Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Afsnit III Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Afsnit IV Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke beskæftigelseskrav der gælder for en lønmodtager for at opnå

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE SYGEDAGPENGELOVEN. Fagenhed: Arbejdsmarked Emne: Detailkompetenceplan. Godkendt: 29. oktober 2012/ Arbejdsmarkedssekretariatet

MARIAGERFJORD KOMMUNE SYGEDAGPENGELOVEN. Fagenhed: Arbejdsmarked Emne: Detailkompetenceplan. Godkendt: 29. oktober 2012/ Arbejdsmarkedssekretariatet Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Afsnit I Formål og målgrupper Kapitel 2 Målgrupper 2, stk. 2 Det er en betingelse for retten til sygedagpenge for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende,

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

./. Folketinget vedtog kort før jul en ny lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Loven,

./. Folketinget vedtog kort før jul en ny lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Loven, 24. januar 1990 EB/HS Cirkulære nr. 514. Til medlemmerne. Vedr.: Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel../. Folketinget vedtog kort før jul en ny lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Loven, der vedlægges,

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere