Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt"

Transkript

1 Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær

2 Få overblik og indsigt Dyrebar arbejdskraft går tabt, hver gang en medarbejder sygemeldes. Derfor er det nødvendigt, at virksomheder tager fat i sygefravær hos de ansatte og gennem dialog afsøger mulighederne for midlertidige alternative løsninger til både det kortvarige og det længerevarende sygefravær. Projekt Dialogbaseret Sygemelding sætter fokus på dialog, samarbejde og en koordineret indsats mellem virksomheden, kommunen, praktiserende læger og faglige organisationer, så de sygemeldte hurtigst og bedst muligt kan genoptage arbejdet helt eller delvist. Denne folder beskriver de væsentligste forhold, som virksomheden skal være opmærksom på i den forbindelse. Dialog om sygemelding og fastholdelse Det er helt legalt at kontakte en sygemeldt medarbejder eller en medarbejder med for mange sygedage. Men det er bedst, hvis virksomhedens praktiske håndtering af sygefravær er beskrevet i en sygefraværspolitik, som alle på virksomheden er bekendt med. Derved undgås mytedannelse og opfattelsen af mistanke om kontrol. Dialog om sygefravær skal først og fremmest være båret af ønsket om at hjælpe sygemeldte medarbejdere. Derfor er det også vigtigt, at man gør sig klart, hvilke former for hjælp, man vil og kan tilbyde sygemeldte medarbejdere. Det kan eksempelvis dreje sig om: Skånefunktioner midlertidig omplacering Andre eller færre arbejdsopgaver Indrette arbejdspladsen og redskaber efter medarbejderens funktionsbegrænsninger Gradvis tilbagevenden efter en sygeperiode Deltidssygemelding Hjælp til transport Hjemmearbejde i en periode Psykologhjælp Sundhedsforsikring som kan tegnes for alle medarbejdere 02

3 Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger De vigtigste paragraffer 03 Sygedagpengeloven er grundlaget for samarbejde og koordinering. Udover reglerne for udbetaling af sygedagpenge angiver loven i sit formål de værdier, som regeringen ønsker at understrege og fremme ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Kommunerne er myndighed på området, og de skal have fokus på at prioritere disse værdier i den praktiske udmøntning af loven. Formålet med sygedagpengeloven er: at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt at understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær Ifølge loven skal kommunen, som led i at arbejdsfastholde sygemeldte, fremme gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen og understøtte, at den sygemeldte har kontakt med arbejdspladsen under sygdomsforløbet. Kommunens visitation og opfølgning på sygedagpenge Når sygefraværet er anmeldt, skal kommunen sende et oplysningsskema til den sygemeldte for blandt andet at indhente in- formation til en tidlig og målrettet opfølgning. Den sygemeldte skal senest efter otte dage udfylde og returnere skemaet til kommunen. Kommunen visiterer herefter den sygemeldte til én af følgende kategorier: Kategori 1: Sager, hvor tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående Kategori 2: Sager med risiko for langvarigt sygeforløb og risiko i forhold til arbejdsevnen. Kategori 3: Sager, hvor lidelsen eller sygdommen medfører et længerevarende sygeforløb. For alle tre kategorier gælder, at kommunen senest efter otte ugers sygefravær skal igangsætte et opfølgningsforløb. For kategori 1 og 3 sager skal kommunen herefter følge op hver 8. uge, og for kategori 2 sager hver 4. uge. Kommunen kan vælge at starte opfølgningen på et tidligere tidspunkt end ovennævnte, som er lovbestemt. Visitations- og opfølgningen foretages i første omgang med lønmodtageren, men kommunen kan i hele forløbet kontakte virksomheden, hvis man skønner, at arbejdsgiveren kan bidrage med værdifuld information og derfor med fordel kan inddrages i opfølgningsforløbet.

4 Vigtige paragraffer i sygedagpengeloven: 30 og 61: Arbejdsgiveren afholder udgifter til sygedagpenge i de første 15 kalenderdage af en fraværsperiode under sygdom, når beskæftigelseskravet i øvrigt er opfyldt. 35: Lønmodtageren skal anmelde sygefravær til arbejdsgiveren hurtigst muligt og senest to timer efter arbejdstids begyndelse, medmindre der i personalecirkulære eller lignende er fastsat en anden frist. 36: Arbejdsgiveren kan forlange, at lønmodtageren inden for en rimelig frist ved en skriftlig sygemelding eller på anden måde dokumenterer, at fraværet skyldes sygdom. Læs mere i loven om, hvilke krav der kan stilles til dokumentationen. 40 og 59: Når arbejdsgiveren udbetaler løn under sygdom, skal sygefraværet anmeldes til lønmodtagerens opholdskommune senest fire uger efter 1. fraværsdag, og arbejdsgiveren skal anmelde refusionskrav af sygedagpenge til lønmodtagerens opholdskommune. Ved delvis sygeeller raskmelding gælder særlige krav. Kontakt kommunen i tvivlstilfælde. Anmeldelserne kan ske enten digitalt på eller på en blanket, der anvises af den sygemeldtes bopælskommune. 55: Mindre private arbejdsgivere kan tegne en forsikring og derved sikre sig ret til refusion fra kommunen for de sygedagpenge, som lønmodtagere har ret til fra arbejdsgiveren i de første 15 kalenderdage af en sygefraværsperiode. Refusion kan dog først opnås fra 2. fraværsdag. Forsikringsordningerne administreres af Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC), telefon Læs mere på 56, 57 og 58: Virksomheden kan indgå en aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom og i andre situationer. Læs mere i denne folder. 04

5 Delvis syge- eller raskmelding 05 Alle virksomheder opfordres til at være positive over for en medarbejders gradvise tilbagevenden til arbejde efter en sygeperiode eller at drøfte muligheden af en delvis sygemelding uden en forudgående sygeperiode, når det er muligt og helbredsmæssigt forsvarligt. Som udgangspunkt besluttes delvis sygeog raskmelding i enighed mellem virksomheden, den syge og kommunen. Når en medarbejder går fra at arbejde fra sin normale aftalte arbejdstid til at være sygemeldt noget af tiden, er der tale om en delvis sygemelding. Hvis medarbejderens sygdom og funktionsbegrænsninger tillader det, kan medarbejderen være delvis sygemeldt fra 1. sygedag i stedet for helt fraværende. Medarbejderen arbejder det antal timer, pågældende kan klare, og der udbetales sygedagpengerefusion i det antal timer, medarbejderen er fraværende på grund af sygdom. En delvis sygemelding i starten af en sygdomsperiode kan måske forebygge et længerevarende sygefravær. Når en medarbejder går fra at være helt sygemeldt til at arbejde nogle timer, er der tale om en delvis raskmelding. Medarbejderen bliver delvis raskmeldt efter et sygdomsforløb således, at medarbejderen gradvis vender tilbage til arbejdspladsen i det omfang, som den enkelte kan klare, og som den praktiserende læge eventuelt anbefaler ud fra en lægefaglig vurdering. Ifølge sygedagpengeloven er det dog en betingelse, at det ugentlige sygefravær er på mindst fire timer, for at virksomheden er berettiget til sygedagpengerefusion for de timer, medarbejderen ikke arbejder. Sygedagpenge er ikke en varig kompensation for tab af indtægt. Derfor er det vigtigt, at både virksomheden og kommunen følger op på delvise syge- og raskmeldinger, så medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til sit normale arbejde og/eller arbejdstid. Det er derfor en god idé, hvis arbejdsgiver og medarbejder aftaler en samtale om sygefravær med jævne mellemrum. Kommunen er også opmærksom på, at den sygemeldte genoptager arbejdet i fuldt omfang så hurtigt som muligt. Når virksomheden har aftalt en delvis syge- eller raskmelding med sin medarbejder, skal virksomheden udfylde og indsende en blanket til kommunen med anmodning om delvise sygedagpenge. Det anbefales at kontakte kommunen, hvis man er i tvivl om reglerne på området.

6 56-aftale om refusion Loven giver mulighed for at indgå en såkaldt 56-aftale, hvor virksomheden kan få refusion i forskellige fraværssituationer. Aftalen om refusion indgås med medarbejderens bopælskommune og er aktuel i følgende situationer: Almindelig aftale Fravær på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, der skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år. Aftalen kan godkendes for to år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af lidelsen. Midlertidig aftale Når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller lignende, og at dette var besluttet på ansættelsestidspunktet. Når arbejdsgiveren under det bestående ansættelsesforhold har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 15 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes. Aftalen er kun gyldig, når den er godkendt af medarbejderens bopælskommune. Derfor skal virksomheden kontakte kommunen, hvis man ønsker at indgå en 56 aftale. Ansøgningen om aftalen skal sendes til bopælskommunen på blanket dp 211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager. 06

7 Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger 07 Få råd og vejledning Virksomheder opfordres til at henvende sig til kommunen for at få råd og vejledning i de enkelte situationer. Eller der kan aftales et møde med en konsulent fra kommunen, hvis en konkret sygefraværssituation bliver kompliceret. Kommunerne kan indgå i et samarbejde med virksomheder gennem møder, i konkrete sygefraværssager og gennem skriftlig information. Kontakt derfor kommunen, hvis du ønsker information om sygedagpengereglerne, og de muligheder der ligger i opfølgningen ikke blot for den enkelte medarbejder, men for hele virksomheden. Information og drøftelser omkring lovgrundlaget kan eksempelvis tage udgangspunkt i reglerne om: Delvis syge- og raskmelding, med delvis refusion Indgåelse af aftaler ved kronisk sygdom med videre Hjælp til individuelle arbejdsredskaber, hjælpemidler og arbejdspladsindretning Personlig assistance til en medarbejder, der har svært ved at klare specifikke arbejdsopgaver alene, på grund af funktionsbegrænsninger. Procedurer, blankethåndtering og kommunens praksis ved administration af sygedagpengeloven De enkelte fraværssituationer er ofte vidt forskellige. Hvad der konkret kan iværksættes, afhænger derfor af den enkelte situation.

8 Kontakt os og få hjælp Denne folder er udarbejdet som et led i projekt Dialogbaseret Sygemelding, der er igangsat og finansieret af Det Lokale Beskæftigelses Råd i Helsingør kommune. Yderligere oplysninger kan indhentes ved kontakt til: Projektleder Jette Høy Dialogbaseret Sygemelding Udvikling Nord H.P. Christensens Vej Helsingør Mobil: Tlf.: Det Lokale Beskæftigelses Råd Helsingør Kommune Birkedalsvej Helsingør Telefon Udvikling Nord H.P. Christensens Vej Helsingør Telefon Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger er skabt i forbindelse med projekt Dialogbaseret Sygemelding, et udviklings- og samarbejdsprojekt iværksat af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune og med sekretariat hos Udvikling Nord.

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere