Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar"

Transkript

1 Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet til ny bekendtgørelse fastsættes de nærmere regler om opgørelse af beskæftigelseskravet og beregning af sygedagpenge fra 5. januar Fra denne dato skal opgørelsen af beskæftigelseskravet og beregningen af sygedagpengetimesatsen som udgangspunkt digitaliseres, dvs. opgøres på baggrund af oplysninger i indkomstregistret. I dag opgøres de ud fra arbejdsgivers og lønmodtagers oplysninger og manuel kontrol af disse i Indkomstregisteret. Det skal bemærkes, at i bekendtgørelsens 11, 13, 15, 16, 17, 18 og 19 er der ikke foretaget indholdsmæssige ændringer. Der er endvidere udarbejdet udkast til Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen og Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge. For så vidt angår vejledning om beskæftigelseskrav skal bemærkes, at pkt. 1 3 vedrører det ændrede beskæftigelseskrav, mens resten alene er vejledning til gældende regler, som ikke ændres. For så vidt angår vejledning om beregning skal bemærkes, at pkt. 2 vedrørende selvstændige erhvervsdrivende er vejledning til gældende regler, som ikke ændres. Det er målsætningen med digitaliseringen, at de samme persongrupper så vidt muligt vil opnå ret til sygedagpenge som efter de gældende regler og med den samme udbetaling. Krav om aktuel beskæftigelse og mindst 240 timers beskæftigelses fordelt over de seneste 6 kalendermåneder forud for første sygedag: Fra 5. januar 2015 er beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, at lønmodtageren er i aktuel beskæftigelse, og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder og i mindst fem af disse måneder har været beskæftiget i minimum 40 timer i hver måned. Kravet har til formål at sikre, at lønmodtagere, der opnår ret til sygedagpenge fra kommunen, både har en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet og i en længere periode forud for første fraværsdag har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet. Opgørelsen af beskæftigelseskravet sker som udgangspunkt på baggrund af oplysninger i indkomstregistret. Ved opgørelse af de 240 timer kan medregnes timer, hvor lønmodtageren har:

2 Haft lønarbejde. Drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang forud for overgang til lønmodtagerarbejde. Modtaget sygedagpenge, dagpenge efter barselloven, arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse, eller har modtaget godtgørelse i en opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond. Hvis beskæftigelseskravet ikke er opfyldt på baggrund af oplysninger i indkomstregistret, skal kommunen partshøre lønmodtagere, inden der evt. træffes afgørelse om, at der ikke er ret til sygedagpenge på grund af manglende opfyldelse af beskæftigelseskravet. Det vil sige, at kommunen skal rette henvendelse til lønmodtageren for at få oplyst, om lønmodtageren er enig eller har supplerende oplysninger om arbejde m.v., som vil kunne medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet. Lønmodtageren kan fortsat opfylde beskæftigelseskravet ved fx at være dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse. Beregning af sygedagpengesatsen a. Timefortjeneste Fra 5. januar 2015 beregnes sygedagpenge fra kommunen som hovedregel på baggrund af indberetninger fra den aktuelle arbejdsgiver i indkomstregister i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. Timefortjenesten beregnes for hvert aktuelle arbejdsforhold som et gennemsnit af den samlede løn, der er indberettet i forhold til de dertil anførte løntimer. Lønindkomster fra den aktuelle arbejdsgiver, som ikke er indberettet i Indkomstregisteret, kan medregnes ved beregningen, hvis lønmodtageren kan fremlægge dokumentation for indkomsten og den periode, indkomsten vedrører. Hvis der er indberettet lønindkomst fra aktuelle arbejdsgiver, men der ikke er oplysninger om timer, som indkomsten vedrører, beregnes et timetal på baggrund af indkomsten på samme beregningsmåde som efter ATP-loven til brug for kommunens opgørelse af timefortjeneste. For lønmodtagere, der har været ansat i mindre end otte uger hos den aktuelle arbejdsgiver, oplyser arbejdsgiver den aftalte løn til brug for kommunens opgørelse af timefortjeneste. b. Timeantal Hovedreglen for beregning af timeantal er både før og efter januar 2015, at arbejdsgiver oplyser det timeantal, som personen skulle have arbejdet under sygefraværet. For personer uden fast eller med ukendt arbejdstid, må timetallet beregnes. Dette sker ud fra et gennemsnit af de sidste fire ugers arbejdstid/indkomst. Hvis lønmodtageren kan dokumentere, at de fire ugers arbejdstid ikke er sædvanlig, beregner arbejdsgiver timeantallet ud fra de seneste 13 uger. 2

3 Kommunen kan efter henvendelse fra lønmodtager beregne timetallet ud fra de forudgående tre kalendermåneder (tidligere var det også for kommunen de 13 uger, men de forudgående tre kalendermåneder er den periode, kommunen fremover får oplysninger om indkomsten for). Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rådighed Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere regler om, at et medlem, som får udbetalt dagpenge under de første 14 dages sygdom af a-kassen, ikke skal stå til rådighed under sygdommen. Der er således fastsat regler om, at medlemmet kan få udbetalt dagpenge under sygdom, selv om medlemmet ikke er tilmeldt som arbejdssøgende, ikke søger arbejde, overtager henvist arbejde og deltager i samtaler, aktiviteter og tilbud, og under særlige omstændigheder ikke opholder sig i Danmark. Derudover er der fastsat regler om, at medlemmet tidligst kan få dagpenge under sygdom fra den dato, medlemmet har meldt sig syg hos a-kassen, medmindre der foreligger en fyldestgørende begrundelse for den manglende sygemelding. I vejledningen er det præciseret, at et medlem også kan få dagpenge under de første 14 dages sygdom, hvis årsagen til medlemmets ophold i udlandet er, at medlemmet forud for sygdommen har fået udbetalt dagpenge i medfør af artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/04. Medlemmer har i medfør af EU-reglerne ret til dagpenge i op til tre måneder, mens de søger arbejde i et andet EU/EØS-land. I denne periode er de omfattet af dansk social sikring, hvorfor de tidligere i tilfælde af sygdom har haft ret til danske sygedagpenge. Ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere regler om, at a-kassen, i forbindelse med at et medlem bliver ledigt, skal informere om, at medlemmet tidligst kan få dagpenge under sygdom fra den dato, medlemmet har meldt sig syg hos a-kassen. Ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode Efter loven vil en periode på op til seks sammenhængende uger, hvor et medlem under ledighed modtager sygedagpenge, forbruge af arbejdsløshedsdagpengenes ydelsesperiode på to år. Det er en forudsætning, at pågældende er indplaceret i en dagpengeperiode. Perioder med sygedagpenge udover seks uger forbruger ikke af arbejdsløshedsdagpengenes ydelsesperiode. Sammenhængende perioder med sygedagpenge ud over seks uger forlænger dermed referenceperioden for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Ved den lovmæssige udmøntning af sygedagpengereformen er det sikret, at perioder med arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom indgår i opgørelsen af de seks uger efter ovennævnte lovregler. Dermed er det sikret, at perioder med sygdom i seks ugers perioden uanset om der udbetales ydelse i arbejdsløshedskassen eller via kommunen behandles ens. 3

4 I bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode foretages der de fornødne konsekvensændringer. Desuden indeholder ændringsbekendtgørelsen to redaktionelle ændringer. Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I bemærkningerne til lovforslaget om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fremgår, at der skal fastsættes nærmere regler om afgrænsningen af supplerende dagpenge, da det grundlæggende dækker over to situationer: 1. Løbende udbetaling af ydelse kombineret med arbejde på (fast) nedsat tid eller med et varierende ugentligt timetal. 2. Start og ophør med arbejde i en uge, hvor der på enkelte dage enten er fuld (eller delvis) beskæftigelse eller på de enkelte dage er fuld ledighed. Den vedtagne ændring betyder, at ledige i den første situation, som (løbende) modtager supplerende dagpenge kombineret med arbejde i et ansættelsesforhold, ikke kan modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom. Disse kan i stedet modtage sygedagpenge fra kommunen, løn under sygdom eller sygedagpenge fra arbejdsgiveren. I den anden situation, hvor der er start og ophør med arbejde i en uge, hvor der på de enkelte dage enten er fuld (eller delvist) beskæftigelse eller på de enkelte dage er fuld ledighed, vil det være muligt at modtage dagpenge under de første 14 dages sygdom. Bagrunden herfor er, at ledige, der modtager supplerende dagpenge (eller supplerende midlertidig arbejdsmarkedsydelse) i forbindelse med sygdom (ledige i situation 1), ikke nødvendigvis vil have kendskab til, i hvilket omfang de har ret til arbejdsløshedsdagpenge (eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse) under sygdom. Det kan skyldes manglende kendskab til de ansættelsesretlige regler om løn under sygdom eller reglerne om sygedagpenge under sygdom. Det er en vurdering, som efter de gældende regler om ret til sygedagpenge, foretages af kommunen. Som følge af den vedtagne lovændring forbliver denne vurdering i kommunen. A-kasserne har i forbindelse med det lovforberedende arbejde givet udtryk for, at de ikke ønskede at overtage kommunernes vurdering heraf. I udkast til bekendtgørelse om supplerende dagpenge fastsættes derfor, at udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom betinges af, at medlemmet på første sygefraværsdag: Ikke er i et beskæftigelsesforhold på fast nedsat tid. Ikke er i et beskæftigelsesforhold med et varierende ugentligt timetal. Ikke er omfattet af turnusordning. Ikke er i et beskæftigelsesforhold, som anses for ophørt ved arbejdstids ophør. Det fastsættes endvidere, at medlemmet ikke skal have belagt sit/ have fradrag på dagpengekort med timer, hvor pågældende modtager dagpenge under de første 14 4

5 dages sygdom (teknisk belægning). Der er tale om en konsekvensændring, som har til formål at sikre, at pågældende ikke får foretaget et fradrag på grund af sygdom (og dermed i udgangspunktet betragtes som ikke rådighedsparat ). Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen, som er vedlagt til orientering. Det bemærkes desuden, at ændringerne som følge af sygedagpengereformen er markeret med rettetekst i udkast til bekendtgørelsen for at overskueliggøre ændringen. Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Ved den lovmæssige udmøntning af sygedagpengereformen er det sikret, at udbetaling af dagpenge under de første 14 dages sygdom sidestilles med modtagelse af sygedagpenge i relation til de såkaldte bortfaldsgrunde, hvor arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at betale G-dage. Det er derved sikret, at arbejdsgiveren ikke skal betale G-dage i disse situationer. I bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag foretages de fornødne konsekvensændringer. Der vedlægges tilhørende vejledning til orientering. Ændring af bekendtgørelse om fleksibel efterløn Der er tale om en teknisk ændring af bekendtgørelsen som følge af lovforslaget. Ændringen betyder, at der ikke foretages fradrag i en optjent skattefri efterlønspræmie som følge af, at der udbetales arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom. Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Da reglerne om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse ændres som følge af, at der kan udbetales dagpenge under de første 14 dages sygdom, er bestemmelserne i loven om a-kassers og arbejdsgiveres medfinansiering af ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse også ændret. Der er tale om en konsekvensændring af bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag som følge af sygedagpengereformen. Det bemærkes, at ændringerne som følge af sygedagpengereformen er markeret med rettetekst i udkast til bekendtgørelsen for at overskueliggøre ændringen. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. Der er tale om en konsekvensændring af bekendtgørelsen, jf. ovenfor. Det bemærkes, at ændringerne som følge af sygedagpengereformen er markeret med rettetekst i udkast til bekendtgørelsen for at overskueliggøre ændringen. 5

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere